Skip to main content

Full text of "Euripides"

See other formats


■ -ΙΗ^^' Γ- Η "Ι ^ Ι.. Λ • , ΤΓΠΠΤ^ 


^ΙΙΙΜ 

5τυοΐΑ ΙΝ 

Τ/ιί^ ΰοοίι Β β Ιο η ^5 ίο 

ΤΗΕ ΕΙΒΚΑΚΥ 

νίΟΤΟΚΙΑ ϋΝΙΥΕΚδΙΤΥ 

ΤοΓοηΙο 5, Ο&η&οΐα ΕυΚΙΡΙϋΕδ ΤΗΕ 

ιΝΕ^ν ΟΚΕΕΚ αΟΜΕΟΥ 

Κω^ύιίδί'α Νεο 
Β}• Ρη. ε. Ι.Ε(;ΚΑΝ0 

Τι-αηδίειίθά \:,γ ΤΑΜΕδ Ι.ΟΕΒ, Α.Β. 

\Λ'ίΐ1ι αη ΙηίΓΟίΙυοϋίοα \)γ 
.Κ)ΗΝ λνΐΕΕΙΑΜ8 λΥΗΙΤΕ, Ρη.Ο., Ι.1..ϋ. 

Ιη οηβ Λ'οΐιιηιβ. 105. ηβΐ. 

ΑΚΙδΤΟΡΗΑΝΕδ 

ΛΝΟ ΤΗΕ ΡΟΙ-ΙΤΙΟΑΙ. ΡΑΚΤΙΕδ ΑΤ ΑΤΗΕΝδ 
Β^ ΜΑϋΚΙΟΕ 0Κ0Ι8ΕΤ 

ΤΓαηβΙίΐίθά Ι^γ ^ΑΜΕ8 ΕΟΕΒ, Α.Β. 
Ιη οη© ΛΌΙηΐΏΘ. ϋβΐΏ}• δνο. 7^. 6<1. ηβΐ. 

ΕυΚΙΡΙΟΕ8 

ΑΝΟ ΤΗΕ 5ΡΙΚΙΤ ΟΡ ΗΙδ ΟΚΑΜΑ5 
Β^ ΡΚ0ΓΕ8§0Η ΡΑϋΙ. ϋΕΟΗΑΚΜΕ 

ΤΓ£ΐη8ΐαΐθά Ιίγ .ΙΑΜΕ8 ΕΟΕΒ, Α.Β. 
Ιη οηβ Υοίαπιβ. 12δ. 6ά. ηβΐ. 

ΕΟΝϋΟΝ: \νΐΙ.Ι.ΙΑΜ ΗΕΙΝΕΜΑΝΧ. ΤΗΕ Ι.ΟΕΒ ΟΕΑδδΙΟΑΙ. Ι.ΙΒΙΙΑΚΥ 

ΕΟΙΤΕΙ) β Υ 

Τ. Ε. ΡΑΓχΕ, Μ. Α., ΑΝΙ) λν. Η. Ό. ΚΟϋδΕ. Ειττ.ΐλ ΕυΚΙΓΙΌΕ8 

III 
% ν 
ΕϋΚΙΡΙϋΕδ 

\νΐΤΗ ΑΧ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΤΚΑΝ8Ι.ΑΤΙ0Ν ΒΥ 
ΑΚΤΗϋΚ 8. λΥΑΥ, ΙλΙ.π. ΙΝ Γουκ νοι.υΜΕ8 

III ΒΑ00ΗΑΝΑΙ.8 

ΜΑΌΧΕ88 ΟΓ ΗΕΚΟϋΕΕδ 

ΟΗΙΙ,υΚΕΝ ΟΓ ΗΕΚ0υΕΕ>^ 

ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΌΕΝί^ 

8υΡΡΙ.ΙΑΧΤ8 
ΕΟΝΌΟΧ: \νΐΙ.Ι.ΙΑΜ ΗΕΙΧΕΜΑΧΧ 
ΝΕ\ν ΥΟΚΚ : ΤΗΕ ΜΑΟΜΙΕΕΑΝ ΟΟ. 

ΜΟΙΧΙΙ ΚΑ 

ι 

( 3612 


Ε? 


Ί\Ζ_ 3 13 2-9 ΟΟΝΤΕΧΤδ ΡΑ ο Ε 

ΤΗΕ ΒΛΟ^'ΙίΛΝΛΙ.8 1 

ΤΗΕ ΜΑΌΝΕδδ ΟΕ ΗΕΚ0ϋΙ.Ε8 125 

ΤΗΕ ΟΉΙΕΌΚΕΝ ΟΡ ΗΕΚΟϋΙ,Εδ 249 

ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΙΟΤΑΝ ΜΑΙΟΕΝ8 339 

8υρρι.ΐΑΝΤ8 493 ΤΗΕ ΒΑαΟΗΑΝΑίδ νοι.. ΠΙ, ΛΗ(;ΐΜΕΝ'Γ 

8εμει>ε Ιΐιβ (Ιακ^/ι/ΡΓ ο^' (^ΐκΐιηκχ, α ηιοιίαΙ ()ή<1β ο/ Ζαη^', 
«γ/.ν ρβΓϋΐιαίΙαΙ Ιη) Ηοίι Ιο ρηι^ Ιΐια Οοά Ιο ρπη/ιΐλβ /κτ 
ηηΐΗ (ΐη οαΐΗ Ιο ^καη! Ιιβν ΊνΙιαΙαοεναΓ αΐιβ ηΗηιΐά. ΑιΐίΙ, 
η'Ικηι }}α Ηαά οοηχβηΐβά, χΗβ αί,ΙίβίΙ ΙΙιαΙ Ηβ τυοιιΐά αρρβαΓ 
Ιο }ΐ6Γ ΐη αΐί Ιΐιβ αρίβηάυητ ο/' Αί.ν ^οάΗβαά, βνβη αα Ηε 
ΐΊ.',ΐΙβά ΙΙενα. ΤΗβη Ζειια, ηοΐ ο^' Ιύί> ινιΚ, ΗίίΙ οοηΗηηηβά 
1)1/ /η&• οαΐΐι, αρρβαΓβά Ιο Ηβτ (πηίάλί ίηίο/βκαδ/β Ιΐσ/ιΙ αηά 
βαϋΜιΐξϋ ο/' Ιιαανβηα ΙψΗΐηϊηξ, ινΗετβΒί^ Ιιβτ ιηοτίαΐ 1)θάί) 
Η'αα σο7ΐ6Ίΐ7ϊΐβά. ΒηΙ ΐΗβ Οοά ίΐηαΙοΗβά Λίτ πηΒοτη ΰαϋβ 
^'ηηη ΐΗε βωηβ^, αηά /ιϊ(1 Ιιίηι ϊη α οίεβ ο/ /«.ν ΙίύξΗ, ΙΐΙΙ 
ΐΗβ (Ιαι/,^• ?Γ6Γβ (κτοηιρίϊχ/ιβά ηΊιβΓβίη Ηβ ίϊΗοιιΙίΙ 1)β ΰοηι. 
Αηά ϋο ΐΗβ ϋΗιΙά Ώϊο}ιί^.'>ί(,<{ .'{ρΓαη§ ^^οηI ΐΗβ Ι/ιίσ/ι ο^Ι Ζαι.^, 
αηά ϊνα^ Ηίάάβη β'οιη ΐΗβ ^6αιου^ τηαΐϊοβ ο/' Ηβτα ΙϊΙΙ Ιιβ 
ηΎΐ,^• ^ΓΟΐνη. ΤΗβη άΐά Ηβ 86ΐ ^ό^ίΗ ϊη νΐοίοήοη)! ιηατϋΚ 
ΐΙίΓοησΗ αΙΙ Ιΐιβ βα}ίΗ, 1)6.^Ιο?νϋψ ήρθη ηιβη Ιΐιβ ρβ ο/' Ιίιβ 
νϊηβ, αηά ρΐαηΐϊησ Ηια η'οηΗΐρ βνβΓί/η'ίιβη'. ΒιιΙ Ιΐιβ 
,ήχίεη• οβ ί^βΊηεΙε .^νοβεά αϊ ΐΗβ ηΙογχι ο/" ΐΚε ΗβανεηΙ^ 
ί)ήά6ξΐ•οοιη, αηά ηιοαίχβά αΐ Ιΐιβ 7νθΓ8ΐιΐρ ο/ Όίο?ιι/^•Ηλ: 
Αηά ηΊιεη €αάηηι,^ ?να8 ηοη^ οΐά, Ρβηίΐιεηα /«.ν σΓαηά8οη 
νεΐριεά ίη ΗΪ8 8ΐεαά. αηά Ηε ίσο άεβεά ΐΗε 1\ Ίηε-^ηεί'. 
8αι/ϊη§ ΐΗαί Ηε ηΎΐ8 ηο §οά, αηά ΐΗαί ηοηε ΐη ΤΗεΙ)ε8 
8ΗοηΙά ενε/' ίνθΓ8Ηίρ Ηιηι. 

Αηά Ηε/είη ζ.ν ΙοΙιΙ Ηοιν Όΐοηι/8ία• οατηβ ΐη Ηητηαη §ίΐΪ8ε 
Ιο ΤΗε\)€8. αηά ^ϊΙΙεά Ηεν ίνοιηεη ?νΐΐΗ ΐΗε ΒαοοΗαηαΙ 
ρθ88ε88Ϊοη , αηά Ηοιί' ΡεηΐΗεη8, ε88αι/ΐηο; Ιο ηΊΐΙΐ8ΐαηά Ηΐηι, 
ηΊΐ8 ριιηΪ8Ηεά 6ι/ 8ΐταη§β αηά αηφιΐ άουηι. Β _: ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤ02 ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΔΙΟΝΤ202 

Χ0Ρ02 ΒΑΚΧΩΝ 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

ΚΑΔΜ02 

ΠΕΝΘΕΤ2 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

ΑΓΓΕΛ02 

ΕΤΕΡ02 ΑΓΓΕΛ02 

ΑΓΑΤΗ ΌΚΑΜΑΤΙ^; ΡΕΚ80ΧΑΕ 

ϋιΟΝΥδυδ, ίΚβ \νίηε-(/οά, χοΚο ί'ί €αΙΙ(^ά αΐ.-ιο ΒαίχΚιι^, αιιά 
Ιαα:1ιη8, αηά Βϊ'οηηιυί, ΐΚε ΟΊαηιοην-^:ίη(/. 

ΪΕΙΚΕ5ΙΑ8, α ρ7Ό2»Κ(ίΙ, οΐά αιιά Ιίίηά. 

ΟΑΒΜϋδ, /οτΊΠβνΙι/ ί•ΐη(/ ο/ ΤΗβδβ». 

ΡΕΝΤΗΕΓδ, ]:ΐη(/ ο/ ΤΗβ1)6β, (/ναηάβση ο/ ΟαάηΐΗ$. 

Χεκυαντ ο/ ΡβηίΗβηβ. 

Ηεκομαν. 

ΜΕδδΕκαΕΚ, »€.τναηΙ ο/ ΡεαίΚεη». 

ΑοΑΥΕ, Ίπο^Κα- ο/ Ραϋΐι^ιικ, Ο.αηφΧί,τ ο/ ^αιΐηιχίί^. 

Οκοκϋδ, αοΊΐ»ϊ>ίΙΐη() ο/ βα^^Ηηηαίίι, Αβΐαΐϊα ΐί'οηιβη ικΗο Ινιι:^. 

Οηατά.^, αίίβικίαηίι. 

δοΕΝΕ : ΐ3(ί£θΓβ ΐΗβ Γοναί ρ&Ι&οβ ο£ Τ1ιβΙ)β8. ΒΑΚΧΑΙ ΔΙΟΝΤ202 

"Ηκω Δ^09 τταΐς τηρΒβ Θηβαίων γβόνα 
Αιονυσο^;, ον τίκτβί ττοθ' ή ΚάΒμον κόρη 
^βμεΧη Χο^βυθβΐσ' άστραττηφόρω ιτυρί' 
μορφην δ^ άμείψα^; €κ θβον βροτησίαν 
ιτάρβίμι Αίρκης νάματ' 'Ισμηνον Θ' ΰ8ωρ. 
ορώ Ββ μητρο(; μνήμα της κβρανρίας 
τόΒ' βγγύί οίκων και 8όμων βρβίτηα 
τυφομβνα Αιου ττνρος βτι ζώσαν φΧό'^α, 
άθάνατονΉρας μητβρ' βίς β μην ΰβριν. 

10 αινώ δβ Καδ/χοζ^, άβατον δς ττβΒον τόδβ 

ηθησι, θνγατρο^; σηκόν (ΙμττεΧου Ββ νιν 
,Ίτβρίξ βγο) 'κάΧνλΙτα βοτρυώΒει. %λό?^ 
Χίττών δβ ΑνΒών τους ττοΧυχ^ρύσους <γύας 
Φρν^ών τ€, ΐίβρσών θ' ήΧίοβΧήτονς ττΧάκας 
ΐ^άκτριά τ€ τβΐ'χ^η την τ€ Βύσγ^υμον γβόνα 
Μτ^δωζ^ ΙτΓβΧθων ' Α.ραβίαν τ εύΒαίμονα 
Άσιαν τβ ττάσαν, ή ιταρ' άΧμνραν άΧα 
κείται μί<γάσίν''ΈίΚΧησι βαρβάροις θ' ομού 
ττΧηρεις βγονσα καΧΧιττν ρ^ώτονς ττόΧβις, 

20 669 τήνΒβ ττρώτον ήΧθον 'ΈΧΧήνων ττόΧιν, 

τάκβΐ γορβύσας καΐ κατάστησαν βμάς 
τεΧβτάς, 'ίν βϊην εμφανής Βαίμων βροτοΐς. 
ττρώτας δβ Θ?;/3ας• τήσΒε ^ης 'ΚΧΧηνίΒος ΤΗΕ ΒΑΟΟΗΑΝΑΙ.8 

Εη/ί'/• ϋΐοΝΥ^υ». 

ϋ10ΝΥδυ8 

ί το ίΐιί.'ί ΐΗΐΐίΙ υί Τ1ΐίΐΐ3(^8 Ιιπνε οοιηκ, ΖνΛΐΗ 8υιι 

ΟίοηνΒυ», 1)θΓη ίτϋΐ'ννίιίΐί• οί ΟίκΙπΊυδ' οΙιίΜ 

δί'ηΊβΙί^, Ι^Γου^Ηΐ 1)ν 1ονίη-1)ΓΗηο1 1υ ΙγηυηϊΙ. 

Μν 8ΐΐΗ})ί' ίΊ'υηι Οοά Ιο πιογϊηΙ ίί(;ηιΙ)1ίΐηο(^ οΙΐ;ιιΐίϊ•<_•(1, 

Ι ί^ΐίΐηοΐ Ι^ν Ι)ΪΓ0^'8 8ρηη^8, Ιδίηεηυ^' ίΐοοά. 

Ι 866 ΐΏγ 1}ιυη(ΐ6Γ-ΐ3ΐΗ8Ϊ6ά ηΊθ1:Η€'Γ'8 ΐοηιΐ) 

Η^Γθ ηΐ^ΐι ΙΗ^ 1ια1ΐ8 : Ιΐι^ ηπη8 οί" Ηίτ Ηοηι*; 

8ηιοαΜ€*Γ \γίΐ1ι Ζ€ΐΐ8'8 Η&ηΐ6 ϊ\\Άί Ην^ΐΗ γαΐ — 

Η6γη'8 ιιηάγΐη^ οαι^Η^>;(ί οιι πιν ηιοΐΙι^Γ. 

0Ή€ΐηιιΐ8 άοίΗ λν^ΙΙ, ϊΙίηϊ 1ι6 οΓά«ίη8 ϊΗϊη ο1οδ6, Ιο 

Ηΐ8 (Ίιΐ1(Γ8 ^ΓΗΥί:-. ΗΗΐ1ο\ν6(1 : Λνίΐΐι ΐΗΰ οΙαδίκΓΐιι»; 

ΰ;Γ(ΐ6η 
ϋί' γΐη68 Ι. 6Υί;ιι Ι. 6ηιΙ)θΛν6Γ6(1 ίΐ Γουικί. 

Ι^βίΐγίη^ ίΐιε §ϋ1(1-αΙ)(ίυπάϊη|Ξ? ί-γάίπη ηΐ6Η(ΐ8 
Αικί ΡΐΊΓΥ^ΐίΐπ, ο'ϋΥ 1:1ΐ6 Ρί?Γ8ΪΗη'8 8ΐιιι-8ηιΐΙ ίΓ&αΙδ^ 
Βυ ΒίΐοΐηΗΠ δίΓοη^ΙιοΙάδ, Μ^οΐίπ'δ 8ΐ:οηη-8λ\6})1 ΙμικΙ, 
8ΐ:ΐ11 ρΓ688ίη]σ 011, 1)γ ΛυαΙη" ΐΗίί Βΐ68ΐ. 
Αποί ΙΙίΓου^Ιι η11 Αδία^ Ι)}^ ΐΐιε 1)ηην δ^η 
Ιλϊπ^ ΛνίίΗ δΐΗίρΙγ-ΐολν^Γβύ οί1:Ϊ68 ΐΐΊΓοημ:^^, 
Ρκορί^ά λνίΐΐι Η(ί1ΐ6η68 Ιιΐ^πΐ: Λνίΐΐι ϋΐίβιι^, 
Τυ ίΐιίδ οι Ηεΐΐεηβ οΗίί•δ βΓδΐ Ι οοιηβ, -" 

Η8Υίη<ί 6δΐίΐΙ)1Ϊ8Η(?(1 ΐη ίαν 1?ιηά8 πίλ' (Ιπιΐϋίίδ 
Αηά Γίΐβδ, Ιο 1)6 Οαά ηΐΗηΐί"68ΐ Ιο ηικη. 

δο, οί" η11 Η611η8, ΤΐΊ6ΐ36δ λνίίΐΐ ΙΤΙ}- 30θ1ίΐϊΐ11 

7 ΒΑΚΧΑΙ 

άνώΧοΧυξαλνββρί^' βξάψας χροος 
θύρσον τ€ οονς β69 χβΐρα, κίσσονον ββΧος' 
€7Γ€ί μ' άΒβλφαΙ μητρό'ζ, ας ηκίστ εχρην, 
Αίοννσον ουκ βφασκον βκφνναί Δί,ός, 
ΖβμβΧην 8ε νυμφβυθβΐσαν €κ θνητού τίνο<ζ 
» €ίς Ζην' άναφερβιν την άμαρτίαν Χέχους, 

30 Κάδμου σοφίσμαθ' , ων νιν βϊνεκα κτανβΐν 

Ίιην €ζ€καυχώνθ\ οτί ηάμου<ς ί'^ευσατο. 
τοί'^άρ νιν αύτας βκ Βόμων ωστρησ' β'γω 
μανίαί'^' 6ρο<ζ δ^ οίκούσι τταράκοιτοί φρβνών 
σκβνην τ' εχευν ηνά<^κασ' οργίων βμών, 
καϊ ττάν το θηΚν σττβρμα ΊίαΒμβίων οσαι 
<^υναΙκ€<ζ ήσαν βξβμηνα δωμάτων 
ομού δβ Κάδμου τταισίν αναμεμιημεναι 
'χΧωραΐς ύττ' βΧάταΐζ άνοροφοί<ζ ηνταί ττβτραίς. 
Ββΐ 'γαρ ΤΓοΧί,ν τηνΒ^ βκμαθβίν, κβΐ μη θβΧεί, 

4^0 άτεΧβστον ούσαν των βμών βακχβνμάτων, 

Ζ€μ€\η<ζ Τ€ μητρός αττοΧοηησασθαί μ νττβρ 
φάνβντα θνητοΐς Βαίμον , ον τίκτβί Δ<-/. 
Καδ/χο9 μβν ούν <γ6ρας Τ€ καϊ τυραννίδα 
ΐίενθβΐ ΒίΒωσί θνγατρος έκττβφυκότί, 
09 θβομαχβΐ τα κατ βμβ καϊ σττονΒών άττο 
ωθεί μ\ εν ενχαΐς τ ούΒαμού μνείαν έχει. 
ων είνεκ αύτω θεός 'γε'γως ενΒείζομαι 
ττάσίν τε ^ηβαίοίσιν.ϊ εις δ^ άΧΧην χθόνα, 
τάνθενΒε θεμενος εν, μεταστήσω 7τό8α, 

50 Βείκνύς εμαντον ην δε Θηβαίων ττόΧις 

ορ^η συν οττΧοις εζ ορούς Έάκχας άηειν 
ζητ^, συνά-^ο) μαινάσι στρατηΧατών. 
ών εινεκ 6Ζδο9 θνητον άΧΧάζας έ'%ω 
μορφην τ εμην μετεβαΧον εΙς άνΒρος φυσιν. 
άΧΧ\ ώ ΧίΤΓούσαι ΎμωΧον ερυμα Αν^ίας, ΊΊ1Κ ΗΑϋΟΗΑΝΛΙ.^ 

1 ΗγνΙ: ίΙΐΓΪΐΙί'ίΙ, ΐ1ΐ(.'Γίί \νίίΙι ίίίΛνη-ίίΙνΐπ ^ίγΙ Ικ^γ 

1 1111138. 

Αηά ^πνβ ΙικΓ ΗηικΙ ί;1ΐΰ ίνί(ΐ(1 1:1ινΓ8υ8-8ρ(ίΗΓ, 

Β^οίΐιι^ί:- 111 ν Γηο1;1ΐί.*Γ'ί5 «ίίΙί'ΓΗ, Ιο ΐΙιοΐΓ 8Η;ιηι^, 

ΡπκΐΗΪιικ'ά Ι)ϊ()ΐινί>υ8 η^λχτ 1)οι•η οί /(ζ-υ.'ί ; 

ΒαΙ 8ίίΓη6ΐ6 1)γ β. ηιαη υηάοπθ, 83ί<1 ί1ΐί;ν, 

ΟΙΐίΐΓ^ί'οΙ ιΐ})οη Ζ(?ιΐ5 1ι(;γ δΐη οί \νίΐη1;οηηί;88 — 

Λ 8ΐιΐ3ΐ1ί^ Λνϊΐε οί €Η(1ηιυ8 ! Ηί^ηοίτ, ΐΐι^γ νΗυηίί;(1, 3υ 

Ζίίυ8 8ΐ^Λν ί1ΐ6 ΙΪΗΓ \\'Ηο Πίΐηιεά Πιπί ρηγηπιοιιγ. 

8ο ίΓί*ηζν-8ΐ;υησ; 1:1ΐ6ηΐδ6ΐν68 Ι Ιιην^ (1ην(;η ίτοηι 

Ιιοηΐί*, 
Απίΐ ηιά ΙΗ^ 1ιΐ1ΐ8 ΛνΐΐΗ 8οα1 (ϋδΐΓΗΐΐί^Ιιΐ ΐΐκ:-}- (1\νιΊ1, 

ΤΗβ ν(ί8ΐ:ΐ1Γί" οί 111 ν Γ^ν^ΐ8 ίοΓΟί^οΙ ίο ΛνίιΉΓ ; 

Αηά α11 ΐΐΐίί \νοηΐΗΐι-8^ί;(1 οί Οαίΐηιυ^' ίυΐΐν, 

Υεα ά\\, ι άΓέΐνβ ίοΓΐΙι Γανΐιι^ ίΓοηι ΙΙιείΓ ΐΊοηΐ68 : 

Αηά ΐΙι^Γί^. Λνΐΐΐι €;κ1ιιιιΐ8' €ΐΜΐΐ£ί]ι1:('ΐ•8 πιΐη_ίχΐ6(1, Ιΐκίδί; 

'Ν6η11ι ί^Γί-ίϋ! ρΐπίίδ δίΐ οη ^•^α^^^8 α11 δΙι^Ιίέ-Η^δδ. 

ΡοΓ ΐ1ιί8 ΊΊΐ6ΐ)68 ηεβάδ ηιυδΐ ΙβΗπι, 1ιο\\' Ιοίΐι δοβ'^Γ. 

λνΐΐΗΐ ηιραηδ ΐΐ ηοΐ ίο 1)6 ίη ηιν ^γ^ηϊ ΓΪΙεδ 40 

II1^ΐ^^ι^:^, ΙβΗΐ'η ΐΐΐϋΐ: Ι ρΐ€ίΗ(1 8ίίηΐί;ΐ6'δ ο&αδί; 

Το 111611 Οοά ηΐΗΐιΐί^δΐ, Λνΐιοηι δΐιε \)Άνα Ιο Ζευδ. 

ΝοΛν Οπάηιυδ ^πνί• Ιιίδ ΟΓΟΛνη &ιΐ(1 γουηΙ ^δΐίΐί;^ 
Το Ρ^ηΐΚθυδ, οί πηοΐΗβΓ (1;ιιΐ2:1ιΐ6Γ Ιιοηι. 
λλΤιο ΛΝίΐΓδ Λνΐΐΐι Η^ΗΥ^η ίη ηΐ6, Ηΐιά ίΐΌπι ΙίΙ^ίΐΙίοπδ 
Τΐιηΐδίδ, ηοΓ ιπίΐΙίΘδ ιη^ηϋοη οί ηιβ ίη Ηίδ ρΓΗγεΓδ. 
ΤΙΐθΓθίοΓθ ίο Ιιΐπι ηιν σοάΐι^αά Λνϊΐΐ Ι ]ΐΓον6, 
Αηά ίο ϋΐΐ ΤΗ^ΙίΗΐΐδ. Το έΐηοΐ1ΐ6ΐ• Ιπηά 
Τ1ΐ6η. πίΙεΓ 1:ηιιηΐ])1ι }ι(ϊΓ€, \νΐ11 Ι ά^ρπΗ:, 
Αικί ηΐΗΐιίί^δΙ: ηΐΛδ^Ιί. Ιί ΤΙι^Ιι^δ ϊη λ\•γη1:1ι 50 

Τη1ν6 ηπιΐδ ίο ^11Ηδ6 ΙκιΤ ΙίίΐοοΚηηΙδ ίκοιη ίΐκ:• ΙιϊΠδ, 
Τ(:Ή(1ίησ ηιν Μίΐί^ιΐΗίΙδ Ι Λνΐ]] οίηκίι 111 Η^ΐιΐ. 
ΡοΓ Ιΐιΐδ ΟίΐιΐδΡ 1ΐΗ\ 6 Ι Ιίΐΐν^η ιιιογϊ^Ι ίοηη. 
Αηά ο1ΐΗη^6(1 ηιν δΐιηρρ ίο ίΗδΙιΐοη οί η ιιιηιι. 

Ηο, νε Λνΐιο Ενίϋπ'δ τοοΙν-ΛνΗΐΙ, Τηιοΐυδ, Ιίίίΐ, ΒΑΚΧΑΙ 

θίασος €μ6<;, ^υναΐκβς, ας βκ βαρβάρων 
,εκομίσα τταρβΒρους καί ξννβμττόρονς έμοί, 
/ αϊρεσθβ τάττί^ώρΰ^ εν ττόΧβι Φρν^ών 
τύμττανα, 'Ρεας τβ μητρός βμά θ' βυρηματα^ 
60 βασι\€ίά τ άμφΐ Βώματ βΧθονσαι τάΒβ 

κτυττείτε ΤΙβνθίως, ως άρα Κάδμου ττοΧις. 
βγω δε ^^άκ'χαις, βίς Κιθαιρώνος τττνχ^ας 
€\θων, IV βίσι, σνμμβτασγ^ησω 'γορων. 

Χ0Ρ02 
Άσί,ας άττο '^αιας στρ. α 

ίβρον ΎμωΧον άμβίλΙτασα θοάζω 
Ί^ρομίω τΓονον ή8ύν κάματόν τ εύ- 
κάματον, Ί^άκγ^ίον βύαζομενα. 

τις οδώ τις 6Βω; τις άντ. α 

μβΚάθροίς ; ξκτοττος βστω, στόμα τ' εύφΐ]- 
70 μον άττας βξοσωυσθω' τά νομισθβν- 

τα '^αρ άοί Αίοννσον υμνήσω. 

ώ μάκαρ, όστις ευδαίμων στρ. β' 

τέΧβτας θεών εΙΖως 
βίοταν αριστεύει 
και θιασενεται ^^υγ^άν, 
εν ορεσσι βακ,γεύων 
όσίοις καθαρ^οίσιν• 
τά τε ματρος με^άΧας ορ- 
ηια Κ,νβεΧας θεμιτεύων 
80 άναΤΘνρσόν τε Τινάσσων 

κισσω τε στεφανωθείς 

10 Χνοηι^η, ιην ΓκνίΊ-ΓϋΐιΙ, ίΊ'ϋπι πΗί^η Ιιοπίί"^ 

Το ίίΙΐΗΓίϊ ηιν Γΐίίίΐ ΗΠίΙ ηιν λνπνίαηη^ ΙίΓοιιμ^ΙιΙ;, 

υρΗίί; ΐΗί- ονιιιΙ)Ηΐ5> Ιο Ιΐκί ΡΙίΓν^ΪΗπ ίολνη^ 

Ν&ϋν*;, ^ΐ'*^ΆΪ ΜοίΙΐίίΓ ΚΗίΉ Ν οΐιηίοί^ ηικΙ ιιιίηκ, 

/Απα 8ηίΐΐί^ Ιΐΐίίΐπ, οοηιρΗίί8Ϊιι^ νοη γουηΙ 1ι;ι11ί> (ίυ 

Οί ΡίΊΐΐΙΐίίΙΙίί, 80 ϊΥΐΆΪ ΟηοΙπΙΙΙ'ι' ΐΟ\νη ΙΙΙΠν 8ί5(ΐ. 

Ι Ιο ΓΐΐΗπίιΊ-οη'^ ^Κ^ΠΗ λνΐΠ ^ο, ΛνΗι,ιν ])ΐ(1ί^ 

Μ}^ ΒηοοΙκιπηΙ», ίίικί ]οΐιι Ιΐκ:- (ΐΗΐκ•ί^<> 1;1}(ίΓίί. [ /•,".π7. 

ΕηίβΓ ΓΗοκυδ, ινανΐιι^ Ιΐια //'?//•Λ7/.ν-//γ/;/ί/,ν, αηά ί/α.^/ιίη^ 
Ι/ιβίΐ' ύΐϊώΓβΙίί. 

ίΉΟΚυ8 

Ργοιπ Α'ϊΪηπ 8οι1 (.ν//. 1) 

ΓίΐΓ ολίΓ Ιΐΐ(ΐ 1ΐΗΐ1οΛν((1 π(1^(ί5 ϋί'ΤηιοΙα.'ί ίΐκί^ΐΐη^. 

Το Ιΐΐί; Ιίΐδΐν ΐΙΐΗΐ Ι Ιονί^ άο Ι δρ^εά. Ιο ιην ])ίΐΐιι1υ8δ 

Ιοΐΐ ΓΛνΐΐΙι ^'έ-εΐίημ;. 

ΓοΓ 1:1ικ ΟΙίίπιοίΐΓ-Ινίημ;. ΙιηϊΗπ^• 1:1ι^ ΒποοΙι&ηΗίδ' 0(κ1 

{ΑηΙ. 1) 

\νΐιο 18 ΙΙΐϋΓί:- ΐπ ΐΚί; Λνπν ? ί^οηί:". 8ί;ΗΗη^ 

Αι Ηίδ (1οοι•8 Λνΐιο ϊδ δ1:Ηηάίη•ί ? Ανοΐά ! — ηηοΐ ΙεΙ ί-ποΗ 

Ηίδ ϋρδ Γγοιπ ίιΤ6νίΐΓίίηοϋ, ΙιηΙΙοΛν ΐΗ(?ηι. Χο\\'. ϊη 

ΐΗίί Ιίΐν ΓρεΗΐίιΐίΐ. 7<' 

ΠΐοιίΛ'δΐΐδ οΓοΙππίδ, \νϊ11 Ι οΙιηπϊ Ιιίπι. Ηΐ.*, Ιινιηη οαΐ- 

Ο 1ΐΗρ])ν Ιο Λνΐιοηι ίδ ίΐι^ Ι3ΐέδ5ί;(1ηί^δδ |2:ϊν(_>η (Λ'//•. Ί) 
Το 1)^ ΙΐΗΐιμ,ΙιΙ: ΐπ ΐΗί^ Μνδ1<:'ηί^δ δί^ηΐ ίΓοιη Ιΐίίίΐνεη, 
\νΐιο ϊδ ριΐΓβ ίη Ιιΐ'^ Ιίίν, ΐΙιΐΌΐι^Ιι Λνΐιοδε δοιιΐ ΐΐιε 
ιιηδΐ€€])ίπμ; 

Κίίνίίΐ ^οίίδ δ\\ ίί<ί})ίη<ί Ι 
Μίΐίΐε 1116^1: Ι^ν Ιΐιε δΗοτεΛ ])ΐιι•ίίνϊιι^• 
ΡοΓ ΐΗε Βίΐοοίι.ιπίΐΐ ΐ'οιιΐ ο\γ ΐΗε π1οιυ11ίι^11^ ί1νϊη£τ, 

ΡοΓ ΐΙΐΚ ΟΓ^ΐ^-δ οί' Ονΐ3(.4^ ΠΙλ'δΐίίΓν-ίοΙάίιίΙΙ, 

Οί' ΐΐιε ΜοΐΗ^Γ οΐάβη, 
λΥινίΐΙΙΐί^οΙ \νΐΐ1ι ΐΐιο ίνν δ]ΐΓΗνδ. {^ο ΤΙΚ:- ΐΙΐΥΓδαδ 011 Ιΐί^ΐΐ ίΐοΐΐΐ 1ΐ(ί Γϋΐδί::, 1 1 ΒΑΚΧΑΙ 

Αίόννσον θβραττβύβί. 
ϊτ€ Βάκχαι, ϊτ€ Βάκγαί, 
Βρόμων τταΐ^α θβον θβοΰ 
Αοόννσον κατά^ονσαο 
Φρνγίων έξ ορέων Έλλ6ίδο? βό'ς 
βύρνχορον^ αηνιά<ζ, τον Βρόμων 

ον ττοτ €'χοι/σ €ν^ ωοινων αντ. ρ 

Χο^ίαις άνά'γκαίσι 
90 '*7Γταμ€να'ζ Δί09 βροντά<ζ 

νη^νος βκβοΧον μάτηρ 
€Τ€Κ€ν,/\ί7Γονσ^ αΙ(ύ- 
να κεραυνια ϋλ.α'^α• 
Χο'χιοί^ δ' αντίκα νιν δε- 
ξατο θαΧάμοίς 1\.ρονί8α(; Ζβνς• 
κατά μ-ηρφ δέ καΧν'^α'ζ 
'χρυσβαίσίν σννβρείΒβί 
πτεροναΐ'ζ κρυτττόν αφ" Η/5<χς•. 
€Τ€Κ€ν δ', άνίκα Μ,οΐραο 
100 τβΧβσαν, ταυροκβρων θβόν 

στβφάνωσίν τβ δρακόντων 
στεφάνοος, βνθβν ά^ραν θυρσοφόροί 
Μ.αίνά8€<; αμφίβάΧΧονταυ ττΧοκάμοις. 

ω 'ΖβμβΧα^; τροφοί Θ?/- στρ. γ' 

βαϋ στβφανοϋσθβ κισσω' 
βρύβτβ βρύβτβ 'χΧοήρβί 
μιΧακί καΧΧίκάρτΓω 
καΐ καταβακ^ίονσθε 
110 δρυός η έΧάτας κΧάΒοισί, 

στικτών τ βνΒυτα νεβριΒων 
στβφβτβ Χευκοτρίγων ττΧοκάμων 

12 ΤΗ Ε ϋΛϋϋΙΙΛΝΛΙ..^ 

ϋοπΗ', Βίκχ•1ι;ιη;ιΐ8, (•οιη(* 1 
ΧΠί* ΟΙίΐηιοιίΓ-Ινίη^•, οΐιΐΐθ οί* η Οοά, 
Ο^ι; Ιΐκ' ιηηιιηίηίηΝ οί' Ρ1ΐΓν<>•ΐ;ι ^ν]1ο ίπΐίΐ. 
ϋιιΐο Ηί,ΊΙηπ'Ν ΙηΓ^Ιηνην^ί 1)ΓυΗ(1 

Βπηο^ Ιιϊηι Ιιοιπί", 1)ηη(ί Ιιίηι Ιιοπίθ ! — 

(Αηί. 2) 
Ύ\\^ Οοά λνΙιοπΊ 1ιί«ί ηιοΐΙΐΡΓ, — \ν1ΐ6η ίΐΓυσυΐ<5ΐι ίοΓβ 

Οί Ιΐι^ Ιγηυηϊ! ι•68Ϊ8ΐ:1('ί^8 Ιΐι;ι1 άί^αΐΗλνηΓοΙ ύοΐ'ε Ηεΐ' 

Οη 1:1ιρ λνίιΐ£,-8 οί ίΗο ΐΙιιιπίΙοΓ οί' Ζ^ιΐ8 (Ιολνη-Ηνίη^, — 90 

Βΐ'οοίτΐιΐ ί'οΓίΙι ηΙ Ιΐί^Γ ίΐνϊη^'. 
Απ ιιηίΐιηίΊ^ 1>ΪΓΐ1ι, ίΐδ Ηί^ι* 8}ΐΐπΙ άί^κΐΓΐ^ίΙ 
8ΐΓίΓΐν(^η ίι-οπι Ηίίϊ 1)γ ΐΐκ» ίΐΗυιι- {1ολνη-ΓΐίΐΓΐ^(1 : 
Ι^ιιΐ: 111 1)ίΓΐ:1ι-1)θλνίΓ8 η^νν άΐά ΖίΊΐ8 Ογοπιοπ 
Κβοθίνβ Ιιίδ 8€Ϊοη ; 
ΡοΓ, Ιιίίΐ ίη Ά οΐθίΐ οί 1ιί8 ΐΐιί^ΐι. 
Βν ΐΐιβ ^ο1(1-οΐΗ8ρ8 Ινηίΐ^ άΐά Ικι- Ιΐβ 
δαίβ Ηίοΐάθη ίΐ'οηι Η^Γίΐ'δ 6^6 

ΤΐΠ ΐ1ΐ6 Γ^ΐί^δ' (Ιηλ' 03ηΐθ ; 
ΤΗθη Η Οοά 1)α11-1ιοΓη€(1 Ζευδ 1)ΜΓ(ί, 100 

Αηά Λν ίΐΐι δΘΓρβηΙδ βηΐλ^'ΐηθά Ηίδ ΗίΐΐΓ : 
ΑηίΙ ίοΓ ΐΐιΐδ άο Ιιίδ ΜίΐΡΠΗάδ \ν€*αι• 

ίη ΐ1ΐ6ΐι• 1:Γ€8δ68 Ιΐκί δ&ηιβ. 

Τ1ΐ6ΐ36δ, ηιίΓδίη^-ΙοΛνη οί δ^ηΐθΐε, ογομπ (-ν/;•. 3) 

λΜΐΗ ΐΐΐβ ίνΛ' ΐΐΐν 1)ΓΟ\ν8, Ηπά 1)6 

ΑΠ Ιίΐοοηι, βπιΙ)θλν6Γ6θ1 ίη ΐΗβ δΐΛΓΓ)^-ί1ο\ν€Γ6ά 

ί,ιΐδΐι ^Γ66η ο£ ΐ1ΐ6 1)ΓΪοην, 
\\Ίιΐ1θ ΐΐι^ οίΐΐν 311(1 ρΐηρ ίΐιν ίΓ^δδβδ βηΐλνΐηβ 

Ιη Ιΐιγ 1)Ηθθ1ΐίΐηίΐ1-6θδΐ3δν. 110 

Αηά Ιΐιγ £αΛνη-δ1οη ίίθοίί^ά, \νΊΐ1ι α ίηη^^ 1)6 ίΐ 

Οί λνοοΐ λνΙιίίε-^ΙίδίΘΓΐη^ ΒΑΚΧΑΙ 

μαΧλοΐς• αμφΐ δβ νάρθηκας νβριστας 

οσιοΰσθ' άνηκα γα ττάσα 'χορ€νσ€ί, 

Ί^ρομίος βντ άν ά'γτ) θίάσονζ 

€ίς ορός €ίς ορός, βνθα μβνβί 

θηΧν^βνης 6'χΧος 

άφ ιστών ιταρα κβρκίΒων τ' 

οίστρηθείς Αιοννσω. 

120 ώ θαΧάμβυμα Κονρη- άντ. <γ' 

των ζάθεοί τε Έ.ρήτας 

Αίο<γ6ν€τορ6ς εναυΧοι, 

ένθα τρικόρυθβς αντροις 

βυρσοτονον κνκΧωμα 

τόδβ μου Κορυβαντες ηνρον 

άνα δβ βάκ^ια σνντόνω 

κέρασαν άΒυβόα Φρυ^γίων 

αύΧών ττνβύματί, ματρός τβ 'Ρεας βίς• 

χ€ρα θήκαν, κτντΓον ενάσμασι ^ακχαν 
130 ττα^ά δβ μαινόμενοι Σάτυροι 

ματβρος εξανυσαντο θεάς, 

εΙς δέ γ^ορεύματα - 

συνήψαν τρί^ηρίοων, 

αίς 'χαίρεί Αιόννσος. εττω δ. ηους εν ονρεσιν, εντ αν 
εκ θιάσων Βρομαιων 
ττεσΎ] ττεΒόσε, νεβρίΒος έχων 
Ιερόν ενΒντόν, ά'^ρεύων 
140 αίμα τρα<γοκτόνον, ωμοφά<^/ον χάριν, 

14 ΤΗΚ ΗΛ^^ΠΑ^ΛI.κ 

Ιη ^ϋνοη Ιη^'^ι-Ιν ; — Ο ϋ;ΐ(•(•Ι)ΐΐ8' ν;ΐί>ίί;ίΙ>>, 

Μίί»Ιι-ίθΝ?>Ρ(1 Ι(•1 Ιΐκ' χνϋίΐ ΝνΗΠίί^; ίίΛνϊπ^ ! 
Οπί' (Ιηικ'ΐιι^-ΙκιηΓΐ «ίΠπΙ! 1)Ρ ;ι1Ι Ιΐκ- ΙηικΙ 

νν'Ιι^η, 1(^(1 Ιη 1:1η• ΟίΗΐιιοιίΓ-Ινίη^. 
ίίί8 Γ(*ν(Ί-ΓοιιΙ Η1ΐ8 Ιΐκ^ ΙιϊΙΙν — ί\\α 1η11*> 

λνίκ:^^ ίΐιν λνοηΐί-ιι η1)ΐ(1^ Η11 Ικ^ οοιικ* 
\\Ίΐ()ηι ίΐιρ λΊπί^-^ι^ο^ οΙΐΗϋϊη^, ΐη ίινιιζν πιοΐη^, 

Ηιιηίί'ίΐ ίΓοηι "^Ιηιΐΐΐρ ηικΙ Ιοοιη. 

(Αη/. 3) 
Ο ΟΜΥ^Γη 1;1ι»1 υάπ^ λν1ΐ6η ΟηναΙΐα^ 'ί^π^, 120 

Ο Ι^ίηνίτ οΓ ΐΐΐί- Βη1)(:• Ζί^ιΐ'ί' ΙίΪΓίΗ, ΐ^ίπηοΐη^ 

ΧνΐΐρΓί- ίΐΐί* €οΓνΐ3Ηη1;8, άπηοΐη^ λνίΐΐι ΙκΊπι-ΟΓί^^Ικ 

ΤΙίΓου^Η ΐΗί- άΆγ]ζ. ΗηΙΙχ υπάβΓ Ιΐΐ6 6*ίΐι*ΐ1ι, 
ΊΊιί'^ 1:ΐπι1)Γί•1 ίοιπκΐ Ννΐιοί^ί- ΗίΓΐ6-'ί1;Γ^1;ο1\ί'(1 γοιπκΙ 

\\\- 'ϊΐηίΐι;, Ηπά 11:8 ΒηοοΙιηπηΙ ιηίΓΐ:1ι 
ΊΊκΎ 1)ΐ€η1; ν^ίΐΐι ΐΥια οτγ ηη^ίπ]^ δ\\•66ΐ Ηηά Ηί^ΐι 

Γγοπί ΐΗί- ί1ιι1;€'8 οί ίΐιβ ΡΙίΓγ^ίίΐη 1»η(], 
Αη(1 ΐί8 ΐΙιαικΙίίΓ. 80£ΐηη^ οΊ^γ Γ^νί-Ι-^Ιιουΐ^' Γοαηη^, 

Τ1ΐ6ν §Ά\'& ιιηίο ΚΗε&'δ Ιι^ηά ; 
ΒαΙ 1:]ΐ6 ^ϊίΐ ρα^^αά οη ίΥοηι ΐΐΐίί ΜοΙΗργ, η'Β8 Λνοη 130 

Βν ύΛϋ ηιπάίϋη^ 8&1;Λ•Γ-ΐ3Βηά ; 
Αηά ίο δβΐϊΐεΐ^'^ οΗΐ1(1 ^αχί^ ίΗί• \νοοί1ίο11ν Λνϋά 

ΤΙκ- Ηοπια^ρ Ηίί 1ιο1ά€Ί;1ι ά^ατ, 
\νΐΐ6η Ιο £ίί6ΐ: λνΗΐΐε-ΗαδΙιίη^ 1:1ΐ6 ΐΐηιΐ)!•^}^ οΐϋ.^ΐιϊιΐί^ 

Αι-ί- λνί-άάίίά ίη ρεοΗ ΐΠίΓά Λ'&ίΐΓ. 

Ο ΐΓΗποέ- οί Γίΐρ1:αΓ6, λνΗβη, τε^Ηη^ 38ΐ(ΐ6 (Εροίίβ) 
Γγοπί 1\\(; ΒηοοΗλπηΙ Γουΐ ο'ργ ΐΗί* ΓηουπΙπίπ^ 

ΟπΘ 8ΐη1ν8 ΐο ίΗθ ε&ΓΐΙι, ^ηά ΐΗβ £3Λνη'8 ίίβοΐίί-ά 1π(ΐ6 

€θνέ*Γ8 Ιΐίηΐ ΙλΊΠίτ 

ννΐΐΚ ίΐδ δ^ΟΓβά νθδίυΓί;^ ΛνΗ6Γ6Ϊη Ηβ Η&ΐΐι οΙΐ38βά 140 
ΤΙη» ^οάΙ ίο ίΐια άααίΗ ΐοτ ϋ^ 1)1οο(1 — £ογ ίΗε ΐΗδΙίρ 
Οί" Ιΐΐ6 ί^ΗδΙ Γέΐ\ν-Γίίβ1<^ΐησ, Λ\ }ΐ(^η ον^Γ ίΐιε Ηϊΐΐδ ΒΑΚΧΑΙ 

Ιβμζνος €ίς ορεα Φρύ'^ια, Λυδία, 
6 δ' βξαρχος Τ^ρόμιο<;, €νοΐ. 

ρ€ί ο€ 'γαλακτί ττβοον, ρβι ο οινω, ρει 06 μ€- 
Χίσσάν 

νεκταρί, Έ,υρΙα^; δ' ως Χιβάνου καττνός' 

6 Βακ)(^€νς δ' 6'χων 

ττνρσώΒη φ\ο<•γα ττβύκας 

€Κ νάρθηκας άίσσβί 

Βρόμω και 'χ^οροΐς ερεθίζων ττλανάτας 

Ια'χαϊς τ' άναττάΧλων, 
150 τρυφβρον ττΧόκαμον εΙς αΙθερα ρίτΓτων. 

άμα δ' ε'ττ' εύάσμασι,ν ειτιβρεμει 

τοιαο ' ω ίτβ Ώακγα,ί, 

ω ίτ€ Έάκχαι, 

ΎμώΧου 'χρυσορόον γΧοΒά, 

μεΧττετε τον Αίόνυσον 

βαρυβρόμων νττο τυμττάνων, 

ενία τον εΰίον ά<^αΧΧόμεναί θεον 

εν Φρν^ίαίσι βοαΐς ενοτταΐσί τε, 
160 Χωτος όταν εύκεΧαΒος 

Ιερος ιερά τται^ματα 

βρεμτ], σύνολα φοιτάσιν 

εΙς ορός εΙς ορος' ηΒομενα δ' άρα, 

ττωΧος οττως άμα ματερί φορβάΖί, 

κώΧον ά<γεί ταγνττουν σκιρτημασί Υ^άκ^α. 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

170 τις εν ττύΧαισι ; Καδ/χοζ^ εκκάΧεί Βόμων 

^Α^ηνορος 7Γαΐ8\ ος ττόΧι,ν Χώωνίαν 
Χιττων εΊτύρ<^ωσ άστυ Θηβαίων τοδβ. 

ι6 ΓίΙΕ ΒΛ0€ΗΑΝΛ1.<> 

ΟΙ' ΡΙΐΓνκί'»' '>^ Ι^νίϋ'ΐ, ^Ιχ' ^ν^Iί1 ♦"*•('!: Ιιηϊ^Ι^, [ΙΙπίΙΙη 
Λπ(1 ίΐκ- (Ί;ιηιοιΐΓ-)<ΐΐ)ο• Κηοΐ^;, ;ιικ1 Ιιίκ " Κ\ο(' ! " 
ΟιΐΓ ΙκηγΙκ Γί^ρίνΐη^;• ! 

Ρίολνΐπί^ Λνί1:1ΐ ιιιϋΐν ιν ίΐη• ρ•οϋη(1, ηικΙ νιΐΐΐι ννΐη^ 18 ϋ 

Ηολνίημ;, ;ιικΙ Ηολνϊπ^ [ΑΓίΐΙ)ν 8θίΐΓδ ; 

ΝίΌΐΗΓ οί" 1)€;6δ ; μικΙ ά δΐηοΐν^ πδ οί ίηοίίηδε οί 

Ληά ΐΐη* ΒηοοΙιηιιΙ, ιΐ})1ίίΐίη^ ΐΗί- Ηπιπε οί ΐΐιβ 1)ΓΜηά 

οί ΐΐΐέ" })ϊιι<.• ΓΐκΙ(1ν-^1ο\νΐη<^, 

ννηγρίΗ ϊΐ ^ν^^1^, ηικΙ ννίΐΐι δΐιοιιΐδ, ίι*οηι ίΐΐί- ροΐιιΐ οί" 

ΐΙΐΓ \ν-;ιηί1 Ηδ ίΐ ροιίΓπ, [ηικΙ ΐΙίΓΟλνίη^ 

^11ίι1ι^Μ1^•^ΐI1 Γίίνί^ΙΙρΓδ δίΓΗνίιΐίτ, οη-πιοίπ^, οη-^1;ι11^^η^, 150 

Ι,ΟΟδί' ίο ΐΗβ ]31•6€•Ζ€8 Ηΐδ Οΐΐτΐδ, λνΗίΙρ (Ί^ΜΓ ίΙίΓΟϋ^Η 

Ιΐΐ(* οΙιοηΐΝ ίΐιηΐ: γοηγ8 
ΟΙ^Ην^ΐΗ Ιιΐδ δΐιοιιΐ, — '" Οη, ΒΗοοΙίΛΠίΐΙ-ΐ'ουΙ:, 
Οη, ΒΗθο1ΐ3,ηα1 ηΐίΐίάίΊΐδ, νε ^Ιονν οί Τιιιοΐιΐδ ΐΗβ Ιιΐΐΐ 
μ^οΜ-Λν^Ιϋη^, Γΐΐιαικίί-Γ-Ινίκίΐΐίη^, 

Β1(*η(1 Ιΐιβ ίΐοοίΗΪηι οί νοιίΓ οΊΐίΐηΙ λνϋΐι Ιΐι& ΐΐιιιΙ^ΓρΙδ 
ΟΙίκΙ-ρεαΗη^ ΐΐιε ^\ίΐά Οοά'δ ρΓαίδεδ οιιΐ 
\\Ίΐ:}ι ΡΙίΓγ^ΊΗΠ οη^δ ηικΙ Ιΐΐ6 νοΐοί:• οί δϊη^ΐπ^, 
\νΐι&η υρδο;ΐΓ€Ί;1ι ΐΐιε δοιιηά οί ϊϊ\α ιηίΊο(1ν- 
ίοιιηίΗΐη, 
ϋί ίΐιβ ΙΐΗΐΙοΛνβά ηηοίη^ οί ΗυΙίίδ ίατ-ήίη^ίη^ 160 

ΤΗε ηοΐκδ ϊΙιηΙ οΗίπΐ€^ λνίΐΐι ΐΐιε ί^έ-ΐ 1\\άΙ οΗπιΙ) 
Τ1ΐ6 ρίΙσηπι-ρΗίΙι Ιο ΐΐιε ηιουηΐίΐίη ! " 
Αικί Λνΐίΐι ΓίΐρΐυΓβ ΐ1ΐ6 βΗθο1ι?.ηίΐ1 οη\νίΐΓά ΤΆοίημ;, 

λνίΐΐι ^^ηιΐίοΐΐΐη^δ ίΐ^εΐ [^γηζϊιι^^ 

Αδ οί ίοαίδ Γουηά ΐ1ΐ6 ηΐΗΐ•6δ ΐη ΐΗθ ηίθαάδ ΐΐΐίΐΐ &γ€ 
δρεεάεΐΐι ΙΐίΐΓ ίεβΐ. 

ΕηίβΓ ΤΕΙΚΕδΙΑδ. 

ΤΕΙΚΕδΙΑδ 

θ3,ΐ6-\ν&Γ(ΐ6Γ, 1ιο ! οίΐΠ Οίκίπιιΐδ ίοΓΐΙΐ Ιΐΐ€ Ιι&ΙΙδ, 170 

Α^^ηοΓδ δοη, ΝνΗο 0ίΐηΐ6 ίΐ'οιη 8ίάοη-ΐθΛνη, 
Αηά ννίΐΐι Ιο\ν (Τδ ^ΐΓά^ά ΐΐιΐδ Ιΐΐ6 ΤΗ6ΐ33ηδ' 1)υΓ§. 17 νοτ,. ΠΙ. ΒΑΚΧΑΙ 

ζητβΐ νιν οί8β δ' αύτο'ς ών ήκω ιτερι, 
α τ€ ξυνβθβμην ττρβσβυς ών ^/€ραίτ€ρω, 
θύρσους άνάτττεον και νββρών Βοράς βγβιν 
στβφανουν τε κράτα κισσίνοις βΧαστημασίν. 

ΚΑΔΜ02 

ω φίΧταθ\ ώς• σην ^ήρυν τισθομην κΧυων 
σοφην σοφοΰ τταρ άνΒρός, €Ρ Βόμοίσιν ών 
180 ήκω δ' βτοίμος τηνΚ εγων σκβυην θβοΰ. 

δει ^γάρ νιν οντά τταΐΒα θνγατρος εξ €μή<ζ, 
Αίονυσον ος ττεφηνεν άνθρωττοίς θεός, 
όσον καθ* ημάς Βννατον αύξεσθαι με'^αν. 
ΤΓοΐ Βεΐ 'χ^ορευείν, Ίτοΐ καθιστάναι ττόδα 
καΐ κράτα σεΐσαυ ττοΧίον ; εξη^ον συ μου 
ηερων ηεροντί, Τειρεσία" συ <^/αρ σοφός, 
ώς ου κάμοίμ αν οΰτε νύκτ οϋθ' ημεραν 
θύρσω κρότων ^ήν εττιλεΧήσμεθ^ ί]Βεως 
^γέροντες οντες. 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

ταΰτ' εμοί ττάσ'χεις άρα' 
190 κά<γω <γαρ ηβώ κάιτί'χείρησω γοροΐς. 

ΚΑΔΜ02 

ούκουν ογοίσιν εΙς ορός ττερασομεν ; 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 
αλλ^ ούχ ομοίως αν 6 θεός τιμήν εγοί. 

ΚΑΔΜ02 

>γερων γέροντα τταώα'γω'γήσω σ' εγώ. 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 
ο ^€09 άμο-χθΐ κεΐσε νων τ)<γησεταί. 

ΚΑΔΜ02 

μόνοι δε ττόΧεως Βακχίω 'χορεύσομεν ; 

ι8 ΊΊ1Κ ΒΛ(ΧΙίΛΝΛΙ.>; 

(ίί), οηο ; κ;ιγ ίο Ιιΐιιι Ηι;ιΙ 'ΐν-ϊι•(•ΜΜΝ 

Η^(;1νί> Ιιίιη — Ηι; 1νηο\νί*ΐ1ι ίοΐ' ννΐΐίΐΐ οιΐϋΜ- 1 ιοηκί, 

ΊΊΚ" θΐ€ΐ ΙΠΗπ'ί ΟΟνΡΠΗΠί; \\ίΙΙι ίΙΚ' βΙίΙ^Γ-ΒοΓΠ 

Το ίΜΐίΝνίηί' Ιΐκ' ΐΗγΓΝί ΗΠίΙ ύη- ί;ΐΛΜΐΗΐ<)η ϋοη, 
Λικί οι•ο\\'η οιΐΓ Ιηνκΐί, λνΐίΐι \νΓ€;ι1:1ι^; οί' ίνν-ί>|)ΓΗν8. 

Εηίο' ΟΑΟΜυβ. 

ΟΑΌΜυδ 

Π(';ΐΓ ίπί-ηίί, λνΐΐΐιίη γπϊπρ 1ιουί;ο Ι Ικ-απΙ ΐΐιν νοΐορ, 

Αη(1 1<ηρ\ν ίί, ίΐιο λνί'ϊΡ ιιΐΐο-ίϋΐοί- οί' ίΐκ- \νΪΝ<'. 

Κρίκΐν Ι οοηιο, ίΗυ8 ίη Ιΐιρ ΟοοΓκ ^ανί) (ϋΐζΐιί. 180 

Κον Ιιϊπι, \ν1ιο ΐ'ί ηιν (1;ιυυ:1ιϊί•Γ';ι \ βη' '^οπ, 

1)ίοην8ΐΐ8, \ν1κ) ίο ηΐ€Ίΐ ΙιηίΙι 8ΐιο\νη Ιιΐκ ίτοίΐΐιι-ίκΐ, 

Οιι^Μ \%'β ννίίΗ 8.\\ ουι• ΐΊΐΐί?1ιί ίο ιπίΐ^ηΐίν. 

\\ΊΐρΓ6 χΗίΐΠ νν-ρ (3ίΐηο(^ ηολν, πικί λνΐιριν ])ΐΗΐιί ίΐκ- ίοοί, 

Αικί ίθ8ί5 ίΗβ 8ί1ν6Γί"ά 1ΐ6ίΐά ? Ιιΐ8ίΓαοί ίΐιοιι ηΐ(• ; 

ί,εί 6ΐ(1 ^υίάε βΜ, ΤβίΓεδίαδ : Λνίδβ ΗΓί ίΐιοιι. 

Ι δΗίΐΙΙ ηοί \ν'6ίΐΓν, ηοι• ΐ3ν ηί^ΐιί πογ ίΐην, 

διτηΐίΐη^ οη επΓίΙι ίΐιε ίΗγΓδαίί. λΝ'ί^ ϊ(η'ίζ(Ί 

Ιη ίο^ ουΓ Ά^&. 

ΤΕΙΗΕδΙΑδ 

ΤΗίηβ ΙιβαΓί ΐ?ί ρνβη ίΐ<ϊ Γηίηρ. 
Ι ίοο ΕΠΙ ^ουη§, Ι Λνΐΐΐ €88ίΐν ίΐκι* άπποί*. 19() 

ΟΛηΜϋδ 
Οοιηβ, ίο ίΗί" Γποιιηίαϊη ί?ΐΓ6 Λνρ, οΙίαηοί-1)θΓη€\ 

ΤΕΙΠΕΒΙΛδ 

Νίΐν, ΓΪάΐη^ δΙιοιιΜ \ν6 Ιιοηοαί' Ιθδδ ίΐιε Οοά. 
Α§6 υδΐιεηη^ ^^(^, Ι ^νίΐΐ ρδΡΟΓί ίΐιβέ' οη. 

ΤΕΙΚΕδΙΑδ 

νΥρ δΐΐίΐΐΐ ηοί ίίτρ ; ίΗβ Οοά λυϊΙΙ 1ρίΐ€ΐ ιΐδ ίΐηίΐιβί'. 

ΟΑΌΜυδ 
81ιη11 Λνρ ίΐΐοηρ ο£ Τ1ΐ6ΐ)6δ ίο ΒαοοΗιΐδ άαηοε ? 

ο 2 ΒΑΚΧΑΙ 

ΤΕΙΡΕ2ίΑ2 
μόνου ^γαρ βύ φρυνοΰμα', ο! δ' άΧΧοι, κακώ<ί. 

ΚΑΔΜΰ2 

μακρόν το μεΧΧβίν άΧλ' βμής βχον χ€ρό<;. 
ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

ΙΒον, ξύνατττβ καΐ ζννωριζου χ^ρα. 

ΚΑΔΜ02 

ου καταφρονώ '^ω των θεών θνητο<ζ γβγώς. 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

200 ούΒεν σοφίζόμβσθα τοίσι Ζαίμοσι. 

•πατρίους τταραΒοχας ας θ' ομηΧίκας χρυνω 
κ€κτήμεθ\ ουδείς αύτα καταβαΧεΐ λόγος•, 
οι)δ' εΐ δί' άκρων το σοφον ηΰρηταί φρενών, 
ερεΐ τις ώς το <γήρας ουκ αίσχύνομαί, 
μεΧλων χορεύειν κράτα κισσώσας εμόν. 
ου 'γαρ ^ίγρηχ 6 θεός εϊτε τον νέον 
εχρήν χορεύειν εϊτε τον <γεραίτερον, 
άΧΧ' εζ άττάντων βούΧεται τιμάς εχειν 
κοινάς, Βι αριθμών δ^ ούΒεν ανξεσθαι θεΧει. 

ΚΑΔΜ02 

210 εττεί συ φε^^ος, Τειρεσία, τόδ^ ούχ οράς, 

6γ&) ττροφητης σοι Χό^γων '^ενησομαι. 
ΤΙενθενς ττρος οϊκονς 68ε 8ια σττουΒής ττερα, 
^Εχίονος τταΐς, ω κράτος ΒΙΒωμι ^ής. 
ώς ετΓτόηται• τι ττοτ ερεΐ νεωτερον ; 

— ΠΕΝΘΕΤ2 

εκ^ημος ων μεν τήσΒ' ετύ^χανον χθονος, 
κΧύω δε νεοχμά την^' ανά τττοΧιν κακά, 
γυναίκας ήμΐν 8ώματ εκΧεΧοιττεναι 
ττΧασταΐσι βακχείαισιν, εν 8ε Βασκίοις 
ορεσι θοάζειν, τον νεωστί Βαίμονα 
220 Αιόνυσον, όστις εστί, τιμώσας χοροΐς' 

20 ΊΉΡ: 13ΑϋϋΗΑΝΑ1.8 

ΤΕΙΠΕΧΙΛΗ 
ί'ΑΙ)Μυδ 

Τοο 1υη§ ννκ Ηπ^κγ. Οοιτιε, ^η8|) ΐΐιοιι ιηίικ:- 1ι;ιη(1. 

ΤΕΙΚΕδΙΛ» 

Ι^υ ίΙΐίίΓβ : οΊίΐδρ ο1θ56 ΐΗβ ϊηΙΰΓΐΐηΙίΐη^ ΗηικΙ. 

€ΑΟΜυ« 

ΝοΙ Ι οοηί;ί;ιηη ϊ\ια Οοάπ, Ι, πιογϊεΙ-Βοπι ! 

ΤΕΙΗΕδΙΛ8 

'Τΐ8 ηοΐ: ίοΓ 118 ίο Γκ&δοη ΐοικΊιίη^ Οοοΐ». 200 

ΤΓΗάΐΐΐοηδ οί οαΓ ίπίΠϋΓχ, οΙά η8 ΐΐιη€, 

\\^ίϊ Ιιοΐά : ηο Γ6{ΐ8οηΐη|2^ δΐιαίΐ ΟΗδΙ ΐΗίίΐπ (1ϋ\\•ιι, — 

Νο, ΐΙιου^Η οί δυΐύΐΐεδί \νίΙ ουΓ Λνΐδάοηι 8|)πη^. 

Η&ρΐ}^ δΙίΗΐΙ οπίί δπγ 1 τΰδρ^οί ηοΐ α\ά, 

\νΐιο ϊν^-€Γθ\νη6(1 αάάΓεδδ ιηε Ιο ϊΗα άπηο^. 

Ν^ν, ίοΓ (ϋδΐίηοΐΐοη ηοηρ ΐΗε Οοά ΙιηϊΗ ιηπάκ 

\ν^Ιΐ6ΐ1ΐ6Γ ΐΐΐΰ }Όυη^ ογ δΐηοΐίεη ίη }'&ΗΓδ ηιαδί άπηοε : 

Ργοπί α11 αΐίΐίβ 1ΐ6 οίαίπΐδ Ιιΐδ άυβ οί* ΙιοηουΓ : 

Βγ Ηαίνθδ ϊιβ ο&Γ6δ ηοΐ Ιο 1)6 τηα^ίήαά. 

ΟΑΟΜϋδ 

8ίηα6 ΐΗοιι, Τ6ίΓθδΪ€ΐ8^ 86681 ποί ΐΗίδ Η^Ηΐ, 210 

Ι ΛνίΠ ίοΓ 11166 1)6 δρο1ί68ηΐίΐη οί" ΐ1ΐ}' Λνοΐ'άδ. 

Εο ίο Ιΐΐ6δ6 Ιι^ΙΙδ 0011168 Ρ6η11ΐ6α8 1ΐΗ8ΐ:ί1}'. 

ΕοΗίοη'δ 8οη, ίο \ν1ιοιιι Ι §3,ν6 Ιΐΐ6 1;1ΐΓοη6. Γΐ6ΐ1 ? 

Ηο\\' \\'ί1(1 Ιιίδ ηιοοά ! ν\^1ι&1 8ΪΓ8η§6 ΐΐιίη^• λνΐΠ 1ΐ6 

ΕηΙβΓ ΡΕΝΤΗ Εϋδ. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

Ιΐ ο1ΐ{ΐηο6ά \\\άΙ, 80^υα^η^η^ λ^'ίΐΐιουΐ; Ιΐιίδ Ιίΐηίΐ, 

Ι 1ΐ6ΗΓ(1 οί δίηιη^6 ηιΐδάοεάδ ΐη ΐ1ιί8 ηιγ ίολνη, 

ΗοΛν ίΐ'οηι ΐ1ΐ6ΪΓ Ιιοηΐ68 οαΓ Λνοηΐ6η Ηβνο ^οιΐ6 ίοΓίΗ 

Ρ6Ϊ§ηίη§ ίΐ Βίΐ06ΐιΪ6 Γ8ρΙυΓ6, Άηά Γον6 λμΊ(1 

Ο'οΓΛνΌοάΰά ΗΐΠδ, ΐη ά&ιΐ06δ Ιιοηουηπμ; 

ϋίοη^'δυδ, ΐΐιΐδ η6\ν Οοά — λν1ιθ6'6Γ 1ΐ6 1)6. 220 

21 ΒΑΚΧΑΙ 

7ΓΧηρ€ί<ζ δε θίάσοί<ζ εν μβσοισιν εστάναι 
κρατήρας, αλΧην δ^ άΧΧοσ' €ί<ζ βρημίαν 
\ Κίπ^ί) ηττώσσονσαν βνναΐς άρσενων υιτηρετείν, 

ττρόφασιν μεν ώ<ζ 8η ΜαίνάΒας θνοσκόονς, 
την δ^ ΆφροΒίτην ττροσθ' ά'^είν του ^ακ'χιον. 
6σα<; μεν ουν εϊΧηφα, 8εσμίον<ζ χερα<=; 
σωζουσί ττανΒημοισι ττροσττοΧοί στ€γαί?• 
οσαο δ^ άττεισίν, εξ ορούς θηράσομαί, 
ινω τ Α'γαυην υ η μ ετίκτ ϊίι'χιονι, 

230 ^Ακταίονος τε μητερ' , Αυτονόην λέγω. 

καΐ σφάς σιΒηραΐς άρμοσας εν άρκυσυ 
ττανσω κακόν ρ^ου τήσΒε βακχ^είας τάχα. 
Χε'^ουσι δ^ ώ? τις εΙσεΧηΧυθε ξένος 
70779 εττωΒος ΑνΒίας άττο χθονός, 
ξανθοίσι βοστρν'χοίσιν εύοσμων κομών, 
οίνωττός, οσσοις 'χάρι.τας ' Αφροδίτης έ'χωζ/, 
09 ημέρας τε κεύφρόνας συγγίγι^βταί 
τεΧετας ττροτείνων εύίους νεάνισιν. 
εΐ δ^ αύτον εϊσω τήσΒε Χη-^ομαί στέγης, 

240 ττανσω κτνττονντα θνρσον άνασείοντά τε 

κόμας, τρά'χιηΧον σώματος χωρίς τεμων. 
εκείνος είναι ώησι Αωνυσον θεον, 
εκείνος εν μηρω ττοτ' ερράφθαι Αιος, 
ος έκιτνρουταί Χαμττάσιν κεραννίαις 
σνν μητρί, Αίονς 'ότί 'γάμονς εψενσατο. 
ταντ ουχί δεινής αηχονης εττάξια, 
ύβρεις ύβρίζειν, όστις εστίν 6 ξένος ; 

'^ άταρ τοΒ' άΧΧο θαύμα, τον τερασκόττον 
εν ΤΓΟικίΧαισ ι νεβρίσι Ύειρεσίαν ορώ 
2δ0 ττατερα τε μητρός ΤΎ]ς εμής, ττοΧνν <γεΧων^ 

νσ ίθηκι βακχενοντ ' άναίνομαι, ττατε/Ο, 

22 ΤΗΕ ΗΑΟϋΗΑΝΑΙ.8 

Αηύ ιηί(1δΙ κηοΙι Γ^νκΐ-Γοιιΐ; ΐΗκ Λνϊη€-1)θλν1κ ίίΐίΐικ] 
Βπηιιπί^ά : πηοΐ Ιο Ιοικίΐν ηοο1ί8, δοηκ.* Ιΐϋΐχ-, ?>οιικ• 

Ί\\βγ δΙίίΗΐ, ίο ΛνοΓΐ< ν\•ίΐΗ ιηίϋΐ ΐΐΐίί άα^ά οΐ 

1η })ΐ•ο1;ίίχί Μίΐ(:*ηίΐά ρπ€8ί€8δ68, ίοΓδοοίΗ, 

ΒυΙ Ιιοηοιιπη^ ΑρΗΓοιΙϊί^ ΐΏοΐ'β ΙΙίηπ Βίΐοοίια^. 

Αδ ηιηην ;ι«5 Ι Ιιπνί- Η(:νΛαά ηιν δβΓνΗπΙδ Ιί^ί-]) 

Ηπίν ΐη ΐΐΐίί ϋοηιηιοη ])ΓΪ^οη ιπίΐηΗοΙίίά. 

ΒιιΙ ΐΗοδ6 76ί ίοΓΐΙι, \νΐ11 Ι ΙιυηΙ ί*Γοπι 1:1ΐ6 ΗίΠδ — 

Ιηο, Α^Άχ^, ΛνΗο Βίΐΐ'ί' ιήθ Ιο Εοΐιίοη, 

ΑυΙοηοε \\'ΐ1:1ι<ι1. Αοΐίκ^οη'δ ΐΏοΙίΐίίΓ. 230 

Ιη Ιοίΐδ ο£ ΪΓοη ΐΐΉρρ^οΙ, £α11 δοοη δΗίΐΙΙ Ιΐκ;)^ 

Οείίδε ίΓοιη ΐΗίδ ])68ΐ:ΐ1(ίηΙ: ΒηοΛιο Γενίίΐΐίη^. 

Μεη δ&ν ά δίΓΗΠί^^Γ ίο Ιΐικ Ιππά ΗηΙΙι οοηικ, 

Α ^υ^^1^η^ 8ογ061•6γ ίΓοιη ί,γάΐίΐ-ΐ&ικί, 

\\1ΐΗ Ρδδβηοθά Ηηιγ ΐη σοΐάί^η ΐΓ^δδβδ ΐοδδ^ά, 

\νίηβ-ί1υδ1ΐ6ά, Εονε'δ ΛνΐΙοΗϊη^ ^Γίΐοεδ ίη Ηΐδ εγκδ, 

\νΐιο Λνΐΐΐι ΙΗθ ά&πΐδ€ΐδ άαγ Άπά ηίσΐιί οοηδΟΓΐδ, 

Μϋΐίίη^ ρΓ^Ιί'ηοβ οί" Ενίίΐη ηινδίεπεδ. 

Ιί Ι λΝ'ΐΐΗϊη ΐΗίίδίί Λν&ΙΙδ Ι3υ1: ρηδοη Ιιίηι, 

Ρ&Γ6\ν6ΐ1 ίο 1;1ΐ}Τδΐΐδ-1:Ηΐ3θΓΪη§. πηά Ιο ΙοοΙίδ 240 

ΓΓΰβ-Ιοδδβά ; ίοΓ ηβοί^ ίτοηι δΗουΜκΓδ λ\'Π1 Ι Ιι^λν. 

Ηβ δίΐΐΐΐι ΙΗηΙ ϋΐοη^'δυδ ίδ η Οοά ! 

δ&ΐίΐι, 1ΐ€ Λν&δ οη€6 δβλ^η υρ ίη Ζευδ'δ Ιΐιί^ΐι — 

ννΐιο, \νϋ1ι Ηίδ ηιοΐΗίίΓ, Λνπδ Ιίν 1ί]Ξ:1ιΐηίη^-ί1»πικ8 

ΒΙ&δίίίά, 1)€03αδ6 δ1ΐ€ Ηβά οί Ζ^ιΐδ'δ Ιονε. 

Ιδ ηοί Ιΐιΐδ \\ΌΓΐ1ιν Ηίΐηισΐησ'δ τυΐΐιΐίίδδ άοοηι, 

ΤΗιΐδ ίο Μίΐδρίιεηΐίί, ΛνΗοε'ίίΓ ΐΗθ δίΓαη^δΓ Ιίε ? 

ΒυΙ Ιο, ΗΐιοίΗ^Γ ηΐΗΓν<ί1 Ιΐιίδ — 1;1ι*ί δΚίίΓ 

ΤείΓβδΪΗδ, Ϊη (ΐΛρρΙίίά ίίίΛνηδΙ^ϊηδ οΐάά ! 

Υ€3, πηά ηιν ηιοΐΙΐθΓ'δ 8ΪΓ6 — Ο δί^Ηΐ £ογ Ιίΐιι^ΗίβΓ ! — 2δθ 

Τοδδίη§ ΐ1ΐ6 Γ^εά-Λγπηοΐ Ι ΓηΙΗ^γ, Ι Ιϋΐ^ε δΐΊαιτιε 

23 ΒΑΚΧΑΙ 

το ψψας υμών βίσορών νουν ουκ βχον. 
ουκ άτΓοηνάζ^ί'ζ κισσον ; ουκ εΧβυθβραν 
θύρσου μβθ^ίσβις χ€Ϊρ\ βμη'ζ μητρός ττάτβρ ; 
συ ταΰτ βττεισα'ζ, Ύβιρβσία' τόι^δ' αΰ θ€λ€ί<ζ 
τον Βαίμον άνθρώττοίσιν βίσφερων νέον 
σκοττεΐν ιττβρωτου'ζ κάμττυρων μισθου'ζ φβρβιν 
εΐ μη σε γιρα<^ ττοΧίον εζερρυετο, 
καθήσ^ αν εν Έάκχαισί ^εσμίο<ζ μεσαις, 
260 τβλετάς• ττονηρας είσά'^ων γυναιξί ^αρ 

οττου βότρυος εν ΒαίτΙ '^ί'^νεται ^άνος, 
ούχ ύ^ίες ού8εν ετί λέγω των οργίων, 

Χ0Ρ02 

τη<ζ Βυσσεβείας. ω ζεν , ουκ αΙΒεΐ θεου<ζ 
Κ.άΒμον τε τον σττείραντα ^η^ενή στάγυν ; 
Έχιο^'09 δ' ών τταΐς καταισχύνει^; ^ένο<; ; 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

όταν Χάβγ] τις των Χο^ων άνηρ σοφός 
καΧας άφορμάς, ου μεη ερηον ευ Χε^ειν 
συ δ' εΰτροχον μεν ^λώσσαν ώς φρονων εχείς, 
εν τοις \6<γοίσί δ' ουκ ενείσι σοι φρένες. 

270 θρασύς δε, Βυνατος καΐ Χε^ειν οΙός τ' άνηρ, 

κακός τΓοΧίτης ηίηνεταί νουν ουκ έχων. 
ούτος δ' ο δαίμων ο νέος ον συ Βία'γεΧάς, 
ουκ αν Βυναίμην με<^εθος εξείττεΐν όσος 
καθ Ελλαδ' εσται. Βυο <^άρ, ω νεανια, 
τα ττρώτ εν άνθρώττοισν Αημήτηρ θεώ 
^ή δ' εστίν, όνομα δ' όιτότερον βούΧει κάΧεί' 
αΰτη μεν εν•ζηροΙσίν εκτρέφει βροτούς• 
ος ο ηΚϋ εττειτ , αντιτταΧον ο 2,εμεΧης <γονος 
βοτρυος ύ^ρον ττωμ ηύρε κείσηνέ^κατο 

2&0 θνητοΐς, ο τταύει τους ταΧαιττώρους βροτούς 

Χυττης, όταν ττΧησθώσιν άμττεΧου ροής, 

24 ΤΗ η: βΑϋϋΙΙΛΝΛΙ.8 

β(:Ίΐ()1άΐη^ Ιΐΐ(ί8(ΐ ^Γίί}' 1ΐΗΪΓ8 80 δ(;η8^-1)(;ΓίίίΊ. 

ΚΗπί^ οβ' ^Η^ ίνν ; Ιί^Ι ΐΗΰ 1;Η}'Γ8υ^ ί?ι11, 

Αηά 8(^ί; ίΐιίηε ΙιηιιοΙ ίν^ν^ ϋ ηιν ηιοϊΙΐίϊΓ^ 'ίίΓί'. 

ΤΗοιι (ϋ(ΐ8ΐ;, ΊΥ'ίΐ'ί'ί>ΪΗί5, (ΐΓίΐλν Ηίηι οη ίυ Ιΐιί8 : 

'Τίίί ίΐιοα ΛνοιιΙοΙ^Ι ίοι^,Ι Ιΐιΐί, η^•λν Οοά υροη ιιί^η 

ΡοΓ πυ^ϋΓγ Ηποί (ϋνϊηηΐίοη'δ \\'3^6 ! 

Εχοί^ρΙ ΐ1ιίη(ΐ ΙιοίΐΓν 1ιηϊγ8 ρΓοίβοΙί^ίΙ ίϊ\(α^, 

Τΐΐϋΐι .',Ηοιι1(1<ΐ1: ηιηί(1 ΐΐιβ Ι^ηοοΙιλπηΙ^ δίΐ ίη οΙΐΗΪηδ. 

ΚοΓ ΙίΐΊΠί^ίηο; ΐη ίΗί'.',ί.' ))ί.*8Ϊί1ίΊΐ1: ιί1:(ϊ8 ; ίοΓ ΛνΗίίη 260 

Ιη λνυιηεη'δ ίβΗδΙδ ΐΗε οΙυ.ςΐθΓ'δ })η(36 }ιη1;1ι ρπΓΐ:, 

Χο ί?οο(1, δΗν Ι, οοηΐίίδ οί ΐΗεΪΓ Γί;νίΐΐΓν. 

οΉΟκυδ 
Βΐϋδρίιειην ! — δΐΐ'ίΐη^ίίΓ, άοδί ηοί ^^ν^^^η^^ ΗβΛνεη, 
ΝοΓ Οϋάηιυδ, δΟλνεΓ οί ίΠε ΡΗΐ•1:1ι-1)θΓη δί'ίι'ά ? 
8οη οί ΕοΗΐοη, ίΐιοιι άοδί: δΗίΐιηκ ΐΐιν 1)ίι*1:}ι Ι 

ΤΕΙΚΕδΙΑδ 

λνΐιβηε'ίτ α ΛνΪ86 πιηιι βηάδ ά ηοΙίΙΰ ΐΐιεηικ 

ΓοΓ δρβίΌΐτ, 'ίΐδ €»8Λ' ίο Ι3(ί (ί1θ(}11(?ηΙ. 

Τΐιοα — Γοιιηάΐν ηιπδ ϊΗλ' ΐοη^αβ^ ϋδ ίΐιου Λνίίΐΐ; Λνϊδί; ; 
Βυΐ ίη ΐΗ^δε \νοΓ(ίδ οί ίΐιίηε δβηδθ ίδ 11ι6Γ6 ηοηε. 
ΤΗβ Γ&δΐι ηΐίΐη, ΗΓηΐίίά Λνΐΐΐι ])θΛν6Γ αηά Γβ&φ' οί δρεβοΗ, 270 
Ιδ Η ])Άά οίΐΐζίίη, ίΐδ νοί(1 οί δ€ηδ€'. 

ΒιιΙ ίΐιίδ ηίίλν 0()(1, Λνΐιοπι ίΐιοα άο^Ι Ιηιι^Ιι ίο 

δοοΓη, 
Ι οίΐηηοΐ; δρ^&ΐί ΐ1ΐ6 ^Γβαΐη^δδ \\'Η€Γί?ιπι1;ο 
Ιη Ηεΐΐίΐδ Ιιε δ1ι&11 πδβ. Τ\νο οΐιίβίεδί: ΡοΛνίίΓδ, 
Ρηηοίϊ, πηιοη^ ηι^η ΙΙι^γκ ηγκ : (ϋνίηίΐ ϋ^ηι^ΐίτ — 
Ε&γΙ:1ι ίδ δ1ΐ€, ηαπιβ 1ι6Γ Ι)^ \\Ίιίο1ι ηίΐηΐβ ΐΗου λνίΐΐ ; — 
δΐΐί• ιιροη άη* ίοοά ηυιΊιΐΓ^ΐΙι ηιοι-ίπΐ ηκίπ : 
Τίκι-η ίοΠοΛνί^ΐΗ 8&ηΊ(ίΐ€ 8 8οη ; ίο ηιπΐοΐΊ Ηθγ §ίίί 
ΤΗίί οΙυδΙίίΓ'δ ί]ο\νίη^ άΓΗΠ^^Ηΐ Ηκ ίουηά, αηά ^&ν€ 
Το ηιοΓΐπΙδ, Λνΐιίοΐι ^ίνβδ τεδί ίΐ'οηι ^η€*ί Ιο ηιρη 2Μ0 
\νοί;-λνοπΐ; δοοη η8 ΐΗί; νίηε'δ δΐΓ^πηι β1ΐ€Ί;Η ίΐκ^ηι. 

2ς ΒΑΚΧΑΙ 

ΰττνον Τ6 Χηθην των καθ* ημεραν κακών 
ΒίΒωσιν, ουδ' βστ' αΧΧο φάρμακον ττονων, 
οντος θεοΐσι σττβνΒεταί θβος γ6γώ?, 
ώστε Βία τούτον τά^άθ^ άνθρώττουζ 'έ'χβίν. 
καϊ κατα'^εΧα^ νιν, ως βνβρράφη Αίος 
μηρω ; ΒιΒάξω σ' ώ<ζ καΧώς βχ^βί τόδβ. 
€7Γ6ί νυν ήρττασ^ εκ ττυρος κεραυνίου 
Ζ€ν9, εΙ<ζ δ' "ΟΧυμτΓον βρεφο<; ανηηαηεν, θεον 

290 "ΐίρα νιν ήθεΧ^ εκβαΧεΐν άττ ούρανοΰ' 

Ζιεύ<ζ δ' άντε μηχανή σαθ^ οΙα Βη Θε6<ζ. 
ρη^ας μέρος τι του χθόν ε^κυκΧουμενου 
αιθέρος, εθηκε τόζ^δ' ομηρον, εκΒιΒονς 
Αίόννσον 'Ήρας νεικεων χρόνω Βε νιν 
βροτοί τραφήναί φασυν εν μηρφ Αίός, 
όνομα μεταστήσαντες, οτι θεα θεός 
^ρα ΊΓοθ" ώμηρευσε, συνθεντες Χό^γον. 
μάντίς δ' ο Βαιμων οΒε' το ^/αρ βακχεύσιμον 
καϊ το μανιώΒες μαντίκην ττοΧΧην εχεί' 

300 όταν ^γαρ 6 θεός εις το σώμ εΧθτ) ττοΧύς, 

Χέ'γειν το μεΧΧον τους μεμηνοτας ττοιεΐ. 
"Αρεως τε μοΐραν μεταΧαβων εχεο τινά' 
στρατον ^αρ εν οττΧοίς οντά κάττΐ τάξεσι 
φόβος ΒίετΓτόησε ττρίν Χό^χης θί'γεΐν 
μανία Βέ καϊ τούτ εστί Αίονυσου ττάρα. 
ετ αύτον 6'^εί κάττΐ ΑεΧφίσιν ττέτραίς 
ττηΒώντα συν ττεύκαίσί Βίκόρυφον ττΧάκα, 
ττάΧΧοντα καϊ σείοντα Έακχεΐον κΧάΒον, 
μέηαν τ άν Έλλαδ'. αλλ' εμοί, Ύίενθεύ, ττίθοΰ' 26 ΎΗ¥. ΒΑΙΧ'ΗΛΝΛΙ.Ν 

Αηθ 8ΐ(?(?]), Ιΐκΐ οΙ)1ϊνίοη οί" οιιγ (Ιίΐΐΐν ί1ΐ8. 

Ηθ ^ίνβί; — ίΗίΤίί ΪΝ ιιοπί' οίΗι^• 1)η1ιπ ίοΓ ίυίΐ^. 

Ηε ΐδ ΐΗί; Οοάδ' Ιΐΐΰαίΐοη, ίΐιου^ΐι ;ι Οοά, 

8ο Ιΐιαΐ ΙΙίΓου^^Η Ηίιτι άο ηαεη οΜ^ιΐιι «^οοά Ιίπη^'-. 

Αηά άοδί; Ιΐιοα ηΐϋο1< Ηΐηι, η*, ΐη Ζ^υ^'δ ΙΙιί^Η 

§(ΐΛν•η ? Ι Λνϋΐ δΗολν Ιΐκι-ίί η11 ΐΐκ* ΙίΓ-^ί-ηοΙ'δ 1)ίίίΐιι1:ν : 

λνΐι^η Ζ^ιΐδ Ηαά δηΗΐ^Ηίί^1 Ιιίηι ίΓοιη Ιΐιι^ Ιί^νΐη-ίΪΓί:•, 

Αηά 1)ίΐΓ^' ΐΗβ ΙίπΙίί' ίο 01νιιΐ})Πδ, Ηι^γη Ιΐκ^η 

Γ»ΐπ ΛνοιιΜ }\Άν^ ο&δΐ Ιιΐδ ^οάΙΐίίΗεΙ ουί: οί Ικ^πνί^η. ι>ί)ο 

Ζίίΐΐδ Λνί1:Η Ά Οθ(1'δ Λνΐΐ ΙΥπηι^'ά Ηΐ'^ οουπί^τρίοί. 

Α ίΓΗ^ηκίπΐ ίΓοιη ΐΗϋ ίΉΐ-ίΙι-ί-πίοΙάΐη^ ίΐΐΗίίΓ 

Ηβ 1)Γ£ΐΐ5.6, Β,ηά ΛνΓου^Ηΐ: ίο ά Ηοδ1&^6,^ δβίΐίη^ δο 

Οίοηνδυδ Άϋία ίΓοηι ΗκΓα'δ δρΐΐβ. Ιη Ιΐηιβ 

Μεη ΙοΜ Ιιολν Ικί Λν&δ ηιίΓδεά ΐη Ζκαδ'δ ίΠΐ^Ίι. 

ΟΙΐΗπ^ΐη^ ΐΗίΐ 1181116, Ιΐΐίίν λΝτοα^Ηΐ η πίλ-ΐΗ ίΐιβΓβοί", 

Β6οαυδ6 Ιΐΐ6 Οοά λν&δ ΙιοδΙα^ε οηοβ ίο Ηθγη. 

Α ρΓορΗίίΙ: ΐδ ίΗίδ Οοά : ΐΗε ΒίΐοοΗίο ή'^ηζ^ 
Αηά 60δί:8δ}" 8Γ6 ίιιΙΙ-ίΓπα^Ιιΐ Λνί1:1ι ρΓορΙι^ογ : 
ΡοΓ, ΐη Ηίδ ίαΐΐηβδδ Λνΐι^η Ηε Ηοοάδ ουΓ ίτΗΐη^, 300 

Ηθ ιηίΐ1^6δ Ηίδ ηι&(1(ΐ6η6(1 νοΐΛη^δ Ιί-ΙΙ ΐΗ^ ίιιΙιΐΓ^. 
δοηΐ6λν1ΐίΐΙ οί ΑΓ^δ' άυ^δ Ηκ δ1ΐίΐΓ6δ λνΐΐΗαΙ : 
ΗοδΙδ Η^ΓΠβδδ-οΙίΐά, ΐη Γβηΐίδ έΐιΤΗΥ^οΙ. δοηκΊΐηικδ 
Αγ6 ΐΐιπίΐθά ΛνΐΐΗ ρίΐηΐο 6Γ6 ίΐ δρί;&Γ 1)6 ΙουοΗκά ; 
ΤΗΐδ ΐοο ΐδ Η ίΓβηζν Όΐοηγδίΐδ δεηάδ. 
ΥβΙ δΐιαίΐ ΐΚου δ66 Ιιΐηι ενεη οη Ο^ΙρΗΐ'δ ΟΓ&^δ 
λνΐΐΐι ])ΐη6-ΐ3Γίΐηάδ 1ί;&ρΐη^ ο'βΓ ΐΐιε οίον^η οΐ'βδί, 
Τοδδΐη^ οη Ιιΐ^Κ αηά λΥπνΐη^ ΒποοΙιυδ' 1)οα§1ι, — 
Υ63, ^Υ€:3.ϊ ΐΙίΓοα^Ιι Ηβΐΐϋδ. Ρ^ηΐΐκηΐδ, Ηκ^ά Ιΐιυα 
ηΐϋ : 

^ ί.β. Οανβ ΐΗΐδ οοιιηΙβΓίεϊΙ Όίοιινίίνΐ3 Ιο Η^Γα, δί^ ϋ ΗοδΙα^β 
ίίσβ,ΐηκί Ιιΐδ ΐηνβ8ΐίη§ 1ι6γ ι-ϊναΓκ οΐιίΐοΐ \ν11;Η ΙΙιθ ΙιοηοαΓί; ο£ 
άΐνίηΐΐν. Τ1ΐ6 αΓ§ιιιηβη1; ίδ 1)ίΐ8ίίά οη ΐΗβ δίηι1ΐ8ΐΓΪΐ.γ ο£ μίρο$, 
" ίΓίΐ^ηαβηί " ; μηρ05, " ίΐιί^ΐι "' : ομηρο$. " 1ΐ05ΐ:3§6."' 

27 ΒΑΚΧΑΙ 

310 μη το κράτος αύγβί Βύναμιν άνθρώττοί'ζ β^χβιν, 

μ'η8\ ήν 8οκϊ}ς μβν, ή Βε 8οξα σον νοστ}, 
φρονβϊν Βόκβί τί' τον θβον δ' βί^ <γην δεχου 
καΙ σττενΒε καΐ βάκ'χβνε καΐ στεφον κάρα, 
ούχ ο Αίόννσος σωφρονεΐν αναγκάσει 
<^υναίκα^ εΐ^ την Κ,υττρίν, άλλ' εν τη φύσει 
το σωφρονεΐν ενεστιν εί<^ τα ιτάντ αεί. 
τοϋτο σκοΊτεΐν χρή' καΐ 'γαρ εν βακ'χεύμασιν 
ουσ^ η γε σώφρων ου Βιαφθαρησεται. 
οράς, συ γαίρεί';, όταν εφεστώσιν ττύλαις 

320 τΓοΧΧοί, το ΐΙενθεω<; δ' όνομα με<γαΧύνη ττόλίς* 

κάκεΐνος, οΐμαί, τεριτεται τιμώμενο^;. 
εγώ μεν ουν καΐ Κ(χδ//,ο?, ον συ δ^αγβλας, 
κισσω τ ερεψόμεσθα καΐ γ^ορεύσομεν, 
ΤΓοΧια ξυνωρί'ζ, αλλ' 6μω<ζ -χορευτεον, 
κού θεομαχησω σων Χο'γων ττεισθεϊ'ζ νττο. 
μαίνεί ^άρ ώς αλτ^ιστα, κουτέ φαρμάκοίς 
άκη Χάβοίς αν, οΰτ άνευ τούτων νοσεΐ<ζ. 

Χ0Ρ05 
ω ττρεσβυ, Φοΐβόν τ' ου καταισγυνεί<^ λόγοί.9, 
Τιμών τε Ι^ρόμιον σωφρονεΐ'ζ μέ^αν θεόν. 

ΚΑΔΜ02 

330 ώ τταΐ, καΧώς σοι Ύειρεσίας τταρηνεσεν 

οϊκει μεθ^ ημών, μη θύραζε τών νομών, 
νυν '^αρ ττέτει τε καΐ φρονών ούΒεν φρονείς, 
κει μη ^αρ εστίν 6 θεός ούτος, ως συ φ^^ς, 
τταρα σοΙ Χε>γέσθω' και κατα-ψεύΒου καΧώς 
ω? εστί, ΖεμεΧη υ ινα οοκη σεον τεκειν, 
ημΐν τ ε τιμή τταντί τω ηενει ττροση. 
οράς τον ^ Κκταιωνος άθΧίον μορον, 
Όν ώμοσίτοί σκύΧακες ας εθρεψατο 
Βυεσττάσαντο, κρείσσον εν κυνα<γίαι,ς 

2δ ΓΙ ι κ ΗΛΙΧΊΙΛΝΛΙ,.^ 
ΒοΗκΙ ποί ΙΙιηΙ ηηΐ^ΐ'ίΐ Γο)•(•(• ΙιμΙΙι ))ί)\\•ί'Γ ο'<ί• ιη«•ιι ; Πΐυ 

ΝοΓ, ίί' ίί Νί'Οηΐ ΝΟ ίο Ηΐν ).ΊΙΙΠ(1ίί'('(Ι (^*ν(', 

Όί^οηι 1;1ΐ}•8ίΐ1ί 'ν\•ί8^. ΊΊκ- (ί(κ1 ίπίο Ιΐιν 1;ιη(1 
ννείοοηιε: «ρίΐΐ Λ\'ίη6, 1)^^ Ικκίΐυιηΐ. λνΓθΗΐΙι^ ΐΐιίπί* Ιιρη(1. 

Οίοη^δυδ υροη λνοηιεη λνϊΙΙ ποί Ιΐιηίδΐ: 
ΟΙΐΗΝίΐΙν : ιη Ινυ^ Λνοηιηιιΐκκχΐ ίηΐ^οπι 
ΌλνίΊΙδ 1ρηιρ€Γ&ηί•ί" ίοικΊιϊιι*;• ;ι11 ΐΐιΐπ^δ ί*ν(Ί•ηκ)Γ('. 
Τ1ιί8 ηιυδί ΐΗου Η^'βά ; ίοΓ ϊη Ηϊδ ΒηοοΙπο ιίΙρκ 
Τΐΐί' νΪΓίιιουδ-ΙιβίΐΓΐθίΙ ^Ιι.ίΙΙ ηοΐ Ιχ- ιπηΙοικ-, 

ί,ο, Ιΐιοιι ηιΊ μ,ΐίκΐ λν1κ*η ΐΙκΗΐνιικίΝ ΙΙιγοπ•^• ίΐιν ^πίρ^^. 

Αικί ϋ11 Τ1ΐ(ίΙ>έ*δ ηΐΗοηίίίοΙΙι ΐνιιίΐκ^ιι^' πηιικ- : ^^2(^ 

Ηί' Ιοο, 1 Λνοί, ϊη Ιιοπίίΐϋ,ν ΐ;ι1ν(:*ΐ1ι {ον. 

Ι, ίΐίθη, ηπ(1 Οιάηιιΐδ, λνΐιοηι ίΐιοα Ιίΐιισίι'δί Ιο δοοηι, 

\νΐ11 Λνΐ'θηΐΐιο οιπ* 1ΐ€•Η(ΐ8 λνΐΐΐι ίνν, ;ιη€ΐ λνίΠ (1?ιηορ — 

Λ §Γ('νΙ)(^'ηΓ(1 ρΛΪΓ, ν^ί (νιηηοΐ Λνί^ Ιίΐιΐ; άπποί•. 

ΝοΙ ηΐ ΐΐιν δΐΐΗδίοη λνϊΙΙ Ι \νίΐι• \νϋ:1ι Οοάδ. 

ΜοδΙ ίζπ^νοιίδ ΐδ ίΙΐΛ' ιΠΗίΙπί'δ'^, πικί ιιο δριΊΙ 

Μίΐγ ηΐίϊίΐϊοίηβ Ιΐι^ί^.ΐΐιοπ^ΐι Νρί^ΙΙδ Ιιπνί' ηιπάε Ιΐΐ6€ πιπά. 

ΓΗοκυδ 
ΟΜ δΪΓ^, ίΐιοιι δΐΐίΐηι'δΐ; ηυϊ Ρ1ιοβΙ)ΐΐ8 ίη ΐΐιγ δρβροΐι, 
Αηά λνίδίΊν ΙιοηοιίΓΡδΐ Βΐ'οιηίαδ, ηιΐ^ΐιίν Οοά. 

ΓΑΌΜυδ 

Μν δοη, Λ퀕11 ΙΐΗίΙι Τ&ΪΓέ-δίΛδ οοιιηδρ1ΐ€•(1 ΐΐιρβ. 3.10 

0\ν€Ί1 λνίΐΐι ιΐδ, πϋΐ Λνϊΐΐιοιιΐ: ίΗβ ρίΐΐί^ οί' ΛνοπΙ. 
ΤΗοπ'γϊ ηο\ν ΐη οΊουάΙππά : ηπα^Ηΐ: ΐΐιν Λνίδάοπι ίδ : 
ΡοΓ, ίΚοα^Ιι Ιΐιΐδ Οοά μ'^γ^" ηο Οοά, — αδ Ιΐιοιι δαγθδΐ, — 
Οοά 1)& 1ΐ6 ΟΗΐΙθά οί Ιΐκι^έ' : ΐη ^Ιοηοιίδ ίπΗκΙ 
Βε 8(ίηΐ6ΐ(ί ίπηιβά πδ πιοϊΙίργ οί α Οοά : 
δο αροη &11 οπγ Ιιοιίδβ δΐΐίΐΐΐ ΗοηοιίΓ Γθδί. 

Κ6ΐιΐ6πιΙ)ΡΓ€'δ1; ίΐιοιι Αοΐ&εοη'δ ΛνΓβΙοΙίθά άοοιη, 
λνΐιοηι Ιΐΐ(:^ ΓΗΛν-ΓΗνθηΐηο; Ιιουηάδ Ιήιηδβΐί' Ιΐίΐά ΓβίΐΓθά 
Κ^πΐ Ηηιΐ3 ίΐΌηι ΗηιΙ) ίη Ιΐι^ ιη^ίΐάδ;, £ογ ΙΙιηΙ: Ηΐ^ΐι Βοαδί 

29 ΒΑΚΧΑΙ 

340 Αρτβμί8ο<ζ βίναί κομιτάσαντ , €ν ορ^άσιρ. 

ο μη 7ΓάθΎ]<; συ, ^βνρό σου στέψω κάρα 
κίσσω' μ^θ^ ημών τω θεω τιμήν Βί8ου. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

ου μη ττροσοίσβίς ^€Ϊρα, βακ'χ^εύσβί^ δ* Ιών, 
μηΒ^ εξομυρξβί μωρίαν την σην βμοί ; 
της σή'•; δ' άνοίας τόνΒζ τον ΒιΒάσκαΧον 
8ίκην μ€Τ€ίμί. στβί'χ^τω τις ώς τάγος, 
εΚοων ο€ σάκους τουο ιν οιωνοσκοιτβι 
μοχΧοΐς τριαινου κάνάτρεψον εμτταΧιν, 
άνω κάτω τά ττάντα συ^χ^βας ομού, 

350 καΙ στβμματ άνβμοις και θυεΧλαισιν μεθες. 

μάΧιστα γα/ο νιν 8ηξομαι Βράσας τάδε. 
οι δ' ανά ΤΓοΧιν στβί^οντβς έ^ΐ'χΐ'βύσατε 
τον θηΧύμορφον ξένον, ος εισφέρει νόσον 
καινην '^υναιζΐ και Χεχη Χυμαινεται. 
κάνττερ Χάβητε, Βέσμιον ττορεύσατε 
όεΰρ^ αυτόν, ώς αν Χευσίμου Βίκης τυχών 
θάνη Ίτικράν βάκχευσιν εν %ηβαις ι8ών, 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 
ώ σγετΧι , ώς ουκ οίσθα ττού ττοτ' εΐ Χό'γων. 
μεμηνας ηΒη, καΐ ττρίν εξέστης φρενών. 

360 στείγωμεν ήμεΐς, Κάδ/χβ, κάξαιτώμεθα 

ύττερ τε τούτου καίττερ οντος άηρίου 
υιτέρ τε ττοΧεως, τον θεον μηΒέν νέον 
Βράν. άλλ' ετΓου μοι κισσινου βάκτρου μετα' 
ττειρώ δ' άνορθοΰν σώμ εμον, κάηω το σον 
<^εροντε δ' αίσχρον 8ύο ττεσεΐν ϊτω δ' όμως* 
τω Ί^ακχίω ^γάρ τω Αιος ΒουΧευτέον. 
ΤΙενθεύς δ' οττως μη ττενθος είσοίσει Βόμοις 
τοις σοΐσι, Κάδ/χβ• μαντική μεν ου λβγω, 
τοις 7Γρά<γμασιν Βε' μώρα γα/3 μώρος Χέ<γ€ί, Γΐη: ιν\υϋΊΐΛΝΛΐ..^ 

ΊΊίΗΐ Λι-Ιηηί^ ίιι Ιιιπιίίιιμ; Ιΐί• ^χ(•(*1Ι('(Ι !' ■'■*" 

Ι.ί^^Ι Μκΐι !)(' ίΐιν ί;ι^<\ Ιο^ πκ• ίτολνη ΐΐιΐικ' Ικ'-ΐίΙ 
\νΐΐΙι ί\ ν : ΙιοιιοιίΓ Ηκκι \νίΙ:Ιι ιιν ίΙκ• (ίοίΐ. 

Ι»ΚΝΤΗΙ•Χ>; 

Ηβηοί- Λνίίΐι ίΐιίηί' Ιιηικί ! (ίο. ])1;ιν ΐΐκ- Η;κ•(•1ί.•ιιιί 
Ιΐιου, 

ΤΗϊ^ χί'ί'Γ, ΐΐιν ιηοηίΐοΓ ίη ί^ί'ΐΐΝί-Ιί'ί^ΜΚ-ί,'ί, 

\νΐ11 Ι ο1ια8Ϊΐί,(^. Ι,ιΊ: ^οηκ-οιιε ^υ λνίΐΐι 'ί])('Ρ(1— 

{Τυ αη (ΐΙΙβηάαηί) ΊΊιοΐϊ, Ιιίί' ίΐιβί* ίο Ιιί*^ ^«'-^Ι: ^ί ηιιΐζΐΐΓν : 

ΓρΙκ-ηνί' λνϊίΐι Ιί-ν^ΜΝ, ΙηηΊ ιΐ Ιπ 1:1η• <•Τ()ΐπκΙ : 

ΑΙΙ 111 ουιιία^ίοπ ίιιπι ίΐ ιιρ^ίίΐί- (Ιολνη : 

Ηί8 Ιιοΐν βΠίΊ:» Ηίπίί ω ΛνίικΙ ηικΙ ί,ίοπη : 350 

Κοι•, (Ιοίπί^ 8ο. Ι πιονΙ: ^ΙιηΙΙ χνι-ίημ; Ηί*^ 1ι(-ηι•1: 

(^οηκ- — νε, ΓΗΠ^β ΐΙίΓοιισΙι ίΐΐί- οΐΐν, ππά ίηκίν (ΙοΛνπ ί 

ΤΙΐΗΐ οΓΪΓΐ-ίΉορά ί,ίΓΛίΊ^βΓ, \ν1ιο ιιροπ οοΓ \νίν68 |; 

ΒΓίη,2;^ί1ι δΐι-πη^ρ ιη<κ1η€'8'^, ηικΙ (Ιί-ίιΐί'^ οιιγ Ι^ί-ά». 

Αηά \ί Υθ ΟΗίοΙι Ιιΐηι, 1ΐίΐ1& Ιιίηι Ι^οιπιά λνϋΐι ο1ιηϊιι8 

Ηίίΐΐθΐ'/ΐΐιαΐ άί-αΐΗ Ι3ν δίοηΐη^ 13€ Ηΐδ ιηβ^ίΐ, 

ΛικΙ Μ) Ιΐί- ηΐ6 1ιί8 Γί-νΗΓν ΐη Τ1ΐ6ΐ)68. 

ΤΕΙΚΕδΙΑδ 

Α1ι \νΓ€Ί:ο1ι, ΐΐιοιι 1νηο\\•68ΐ ηοί λνΐΐίΐΐ: ΐΐιοιι 1ΐίΐ8ί: 8&ΐά ! 
ΤΙιοαΊ-ί; δίπι-Ιν-ηΐΗά ηολν, \\-1ιο 6Γ8ΐ \ν&8ΐ 8ί^η86-1>6Γ6ί"ΐ:. 
1.61 υ8 ^ο, Οϋάηιιΐ8. ηπά ηΐίΐΐνβ ΐη1:6ΐχ•€*δ8Ϊοη .■><;<• 

Βοΐΐι ίοΓ ίΐιίδ ηΐΗΐι, Ι^ηιΐθ δίΐνίΐ^β ΐΐιοιι^ΐι 1ιβ 1)6, 
Αηά Τ1ΐ6ΐ)68, Ιΐΐίΐΐ ηο δΐι-πη^ί• νβη^^ϋηοβ οί 1:1ΐ6 0()(1 
8ηιΐ1:6 Ιΐιβιη. Οοιπθ Λνϊΐΐι ηΐθ, ίνν-λνίΐηά ίη ΗμικΙ, 
Εδδίΐν Ιο υρΐ36ίΐΓ πιν ή-πιτιβ, &δ Ι άο 1:1ιίη6. 
81ΐίΐηΐ6 ΐ£ ΐΛνο §Γ€'νΪ3ίίίΐΓά8 ίθΠ ! — ηΆγ, λνΐιπί οί' 1:Ηη1 ? 
ΡοΓ ΒποοΙιιΐδ. 8οη οί Ζ^ιΐδ. Λν6 η^εάδ ιηυδί δ^τνί•. 
Οαάηιιΐδ, Ι^ί'λνΑΓε ΙβδΙ ΡβιιίΙιβιΐί! Ι^ηη^ Κίδ ί-οΗο, 
Ββρεηίαηϋβ, Ιο ΐΚίηε Ηοιίδβ : — ηοΐ ])ΓορΙιβον 1ι6Γ6 
8ρ€ίΐ1ν8, ύιιΐ: 1ίϊ8 Ηί-βάδ. Α ίοοΐ, 1ιβ ^ι^ί-πΙνί-ΐΚ ίοΠν. 

3ϊ ΒΑΚΧΑΙ 

Χ0Ρ02 
370 Όσια ττοτνα θβων, στρ. α 

\}σια ο α κατά >γαρ 

'χ^ρυσέαν ΤΓτέρνγα φβρβί^;, 

ταδβ Πεζ^^εως άίβί^ί ; 

άί€ί<; ούχ οσίαν 

νβριν €ί(; τον Βρομιορ, 

τον 26/Α€λα?, τον τταρά κα\\ίστ£φάνοι^ 

βύφροσνναίς Βαιμονα ττρω- 

τον μακάρων ; ος ταδ' β%6ί, 

θίασβνβί,ν τ€ 'χοροΐ'ζ 
380 μ€τά τ αυΧού ΎβΧάσαι, 

άτΓΟττανσαί τβ μ€ρίμνα<ζ, 

όττόταν βότρυος βΧθτ) 

ηάνο<^ βν 8αίτΙ θβών, 

κίσσοφοροις δ' βν θαΧίαίς 

άν^ράσι κρατηρ ΰττνον άμφιβάΧλτ). 

άγαΧινων στομάτων άντ. α 

άνομου τ άφροσννα<ζ 
το τ€λθ9 Βυστνχ^ία' 
6 δε τάς ησυχίας 
390 βίοτο<=; καΐ το φρονβΐν 

άσάΧβυτόν τβ μίνβί 

και συνβχ^Εί Βώματα' ττυρσω ^άρ όμως 
αΙθερα ναίοντβς ορώ- 
σίν τα βροτών ούρανί^αι. 
το σοφον δ' ου σοφία 
το τ€ μη θνητά φρονεΐν 
βραγυς αιών εττΐ τούτω 
δε τις αν μβ'γαλα Βίώκων 
τα τταροντ^ ού'χί φεροί. 

32 ι ΊΙΚ ΒΛίϋΗΛΝΛ1..'^ 

ΓΗΟΚυΝ 

Ο 8Ληο1:ί1;ν, Ιΐιοιι λνΐιο άο$>ί \)&3ίΥ άοΓπΐηΐοη (Λ'//•. 1) ;{70 
Ον^Γ (ιθ(ΐ8. νί'Ι Ιολν α8 Ιΐιί<ϊ ί:•?ΐΓΐ:Η]ν ^Γουηά, 

υηίο ιΐ'^ΛνηιχΙ, «Ιοορο^Ι ΐΐιν ί^οΜ^η ρΐηίυη, — 

Η^ηγ'81: Ιΐιοιι ίΐΐί- \νοΓ(ΐ8 οί" ί1κ• Ινΐησ. «ηά ίΗβ ςουηά 

ΟΫ 1ιΪ8 1)1;ιν1: οί (ΙίΐίΐΗηοί', οί Ρί-ηΙΙκίΐΐΒ η^^ηϊΗπ^ 

ΤΙΐί* 01;ιηιοιΐΓ-1<ΐη^ ? — 1ι68γ'81: Ιΐιου Ηΐ8 ΙίΐΛ^ρΗβιηουδ 

ΓΗΪΐίΐψ 

Οη 8ί"ηΐίΊ(ί'8 8οη, ννΐιο ΐ.8 ίοΓεηιοΒΐ: ίοαικί 

ϋί Ιΐΐί^ Βΐθδΐ ΐη ΐ1ΐ6 ίβδΐίναί ΐ36&αΙ}•-€Γθ\ν•η6(1 ? — 

\\Ίιο ΙιηΙΙι ίοΓ 1ιΪ8 ολνη ρΓίΤοριϋλβ ΐαΐνί^η 

Το 8ΐιηιηκ)ΐι ί'ρι-ΐΗ ί^ίΐ ϊΗγοιι^Ιι Ηίδ άπηοεδ ϊο 
Ιί'ίΐρ. 

λνΐΐί'π Ι)1(^•ιι1; \νΐ1:1ι ΐΙκ- ΗιιΙί-κ Ιί^Ίιί: Ι^υί^Ηΐ^Γ^ ^λν^ΐν^η, /?80 
Αιΐ(1 ΐΐκ:^ οΙιϊΜΓ^η οί οίΐΓίί Ηη\χ' ίοΓ^σοΐΙί^η ίο \ν^ρρ, 

λνΗθηδοεν^Γ ι-ενβίΐΐεά ΐδ Ιΐιβ ο1ιΐδΐ6Γ'δ δρΙβηάουΓ 

Ιιι ΐΗβ 1);ιη(:[ΐΐ6ΐ ΐΗίΐΐ ηΐί•η Ιο ίΐΐί- Ηΐ^ΐι Οο(1δ ΙθΐκΙβΓ, 
Αιΐ(1 ονΐ' ίνν-λ\ Γ^ΗΐΙΐέί ά ι•€ν6Ί1θΐ•8 άΓίπΙίίη^ άεβρ 
ΤΗρ Λνϊη^-Ι^ολνΐ οίΓορρθΐΙι ΙΗ^ ηι&ηΐΐβ οί δίββρ. 

Οί Ιΐιβ Γέ'ϊηΐΰδδ Ηρδ ΙΙιηΙ; \νΐ11 ο\νη ηο ιη&δίεΓ, (Αηί. 1) 

Οί Ιΐΐ€* ίοΐΐν ο'βΓ ΐΕ\ν'δ ρπΐθ δΙυΐ3ΐ)θΓη ίο δίΓΗγ — 
Οηέ• 18 ΙΗρ βηά οί ίΗ^ηι, βνεη (Ηδ&δΐβΓ ; 

ΒαΙ ΐΐΐί,' οίΐΐηι 1ΐί6, δίΐΐΐ 35 3 5υιηπΐ6Γ άαγ, 
ΒιιΙ ΙΙΐΘ ίοοΐ Λ^•1ιο56 ί^ήη^ (ϋδΟΓβίίοη ^υϊάθΐ:]!, 390 

ΤΗβΐΓ δίί-ίΐάίΗδΙ: δΐαΐί* ιιπδΐΐίΐΐί^η &ΐ3ΐ(1θ1:1ι^ 

Αηά ΐ1ΐ6 Ιιοηιβ δΐΐΐΐ βηά^ίΐι ίη δυοίι ΐΐδ δί&ν. 

ΑΗ, ΐ1ΐ6 Η^^νεπίν Οπθδ ^1^ν^11 ίπΓ ΗΛνίΐν, 
Υ^Ι: Ιοοίί Ιΐΐθν οη ηίθη ή•οιη ίΗ^ΐΓ οίοαάν ροιΊβΙδ. 

Ο. ποί λν-ΐΐΐι 1νηοΛνΐ€(1§6 Ϊ8 λνΐδάοπΊ Ι^ου^Μ : 
Αηά ΐΗθ δρΪΓΪΙ: ΐΐΐίΐΐ δο&Γ6ΐ1ι ΐοο Ιιΐ^ΐι ίοΓ ηιοιί&ΐδ 

δΗ&ΙΙ δ€6 ίβΛν άανδ : Λ^-ΙιοδοβνβΓ Η&ΐΐι οηπ^ΙίΙ: 
Αι Ιΐιβ ίΐιίη^δ Ιοο ^Γβίΐΐ: ίοΓ ά ηιβ,η'δ ίΐΐΐίΐΐηίηδ^. 
Ενί^η Μεδδΐη^δ &δδαΓ6(1 δΐι&ΐΐ Ιιθ Ιοδε ΐη ΐΐκ:^ §ίΐίηίη^. 

33 

νΟΙ.. III. ο ΒΑΚΧΑΙ 

4110 μαίνομβνων δ' οΓδβ τρόττοί 

και κακ,οβουΚων τταρ' βμοΐ'^β φωτίον. 

Ικοίμαν ΊΓΟτΙ Ι^ύττρον, στρ. β 

νάσον τάς \\φρο8ίτα(;, 
ίν α θβΧξίφρονβς νβμον- 
ταί θνατοίσιν "Ερωτβς, 
γβόνα ^ ^' αν βκατόστομοί 
βαρβάρου ττοταμον ροαΐ 
καρττίζουσιν άνομβρον. 
ΤΓον δ' ά καΧλίστ€νομ€να 
410 Τίί6ρια μούσβίος βΒρα, 

σεμνά κΧίτύ^ ΟΧνμττον ; 
€Κ€Ϊσ^ αγβ μβ, ϋρόμιβ ϋρόμίβ, 
ΐΓρόβακγ^ €νΐ€ Βαΐμον. 
€Κ€ί Χαριτβς, €Κ€ί οβ ΙΙοσος' 
€Κ€Ϊ Ββ Έάκ^αί<; θβμί^ ορΎίάζβίν. 

6 Βαιμων 6 Δ^ος• τταΐς άντ. β' 

γαίρβί μβν θαΧίαι,σιν, 
φιλ€Ϊ δ' 6\βοΒότ€ίραν ΈίΙ- 
420 ρΎ)ναν, κουροτρόφον θβάν. 

ίσα ο 6ΐ<ζ τ€ τον οΧρων 
τον τ€ γβίρονα Βώκ β'χβίν 
οίνου τίρ'^ιν άΧυτΓον 
μισβΐ δ' ω μη ταύτα μεΧβι, 
κατά φάο<; νύκτας τβ φίΧας 
βύαίωνα Βιαζήν 
σοφον δ' άιτε'χει,ν ττραττίΒα φρένα τβ Μβΐηβίνβ αηά Ναιιοΐί : ίοΓ Μ88. ηά(ρον. 34 ΊΊΙΚ ΒΛ(Χ:ΐΙΑΝΛΙ.>; 

.^ΐί(•Ιι ρ.ιΐΙΐΝ ;ΐΝ ϊΙπΝ, ηΐ(»8ί'(*ιηί•ίΙι, 1)»• '.οιίί'Ιιί 40<^ 

ΟΙ'Ηκ' ΝνίΗ^'^Ν ΓοΙΙν 1:1ίπί π»ν(•κ Γΐΐν;ίΓΜΐΐ£>•|ί(. 

(Λνη :ί) 

Ο Ιο Ηε^ 1ιβηο6 ιιηίο \\Ίΐ6ΐ•6 ΑρΙιΐΌίϋΙΐ' 

Όοΐΐι 111 Γνρηικ. 1:1η* ))Ηΐ•Η(ϋχί*-Ϊ8ΐ;ιη(1, (Ιλν^-ΙΙ. 
ΤΗί* ί5(ίΗ-ι•ίιι^(:'(1 ΙΐίΐιιηΙ οί' ΐΐιι* ί,υνί'-^οά^ ιηΐ^ΐιΐν 

Το >\•6ανί; Ιΐΐί* δουΙ-ί^πί'ΙΐΗηΙϊη^ «ρείΐ, 
Ογ 1:1ιρ ίΐί:-!^^ \ν1ι^Γ(- υηΐοΐά ΐίί 1:Η(? 1ΐΗΓν€'ίΐί:''ί ^οΐ€ΐ, 

λνΠί-Γί' ίΙΚ:- .«ίίΓ^ΗΙΊΙ θ£ ΐΐΐί* ΙπίΠ^Γ^ά ΠΊΟΙίΐΙΐίϊ Ηίΐίΐΐ 
1'ϋ11ί:Όΐ, 

\λ Ηί'Γίι^οη ΓΗΐη ηενί^ΐ' ί^Π ! 
Βαΐ Ο ίοΓ Ιΐΐί" ΙηικΙ ΙΙιηϊ ίη 1)ί"ΗΐιΙν ίί^ ρκίτΐ^δδ,^ 

ΤΗβ Ρΐβπίΐη ΙΐΗΐιηΙ; Λν"}ΐ6ΐ•& ΐΗ^ Μυδί*8 δίη^ ! 410 

Οη 01νηιριΐ8 ΐΐι^ Ηηΐίολνέ'ά ίο 8ΪΗηά η11 ίνΗΓΐ^88 

ΤΙιίΐΙΐίΤλνΗΓά 1(ΐ;ΐ(1 ηκ-, Ο ΟΙπιπουΓ-Ινΐη^ ! 
Ο Κί'λ €"1-00(1, «αΐάίί λνΙΐίι'Γί' ίΐΐί» θΓ30(ί8 ίΐΐ^ϊίΐ^ 
ΑιιΗ Οβδίΐ'β, — Λ\•1ΐΡΓ6 (ΐΗποί^ΙΙι, οί πο ιιιαη άρηίβίΐ, 
ΊΊΐί^ ΒπϋοΙίΗπηΙ νΐηο•. 

(Αηί. 2) 
ϋιΐΓ Οο(1. ΐΐΐί' Ιίί'^^ΌΐΙί^η ο£ ΖίΊΐκ. Ιιαίΐι ρΐθίΐδΐιι•^ 

1ιι ΐΐη- οΐρί:- οί' ΐ;1κ' ίνηπΐ: \ν1κ-ι•(.' 1π8 οΙΐΗΐίοβδ 
ί^ΐιίηβ ; 

Αηά ΡβΗΟβ (Ιοίΐΐ Η^ Ιονβ. \ν1ΐΟ ΐδ σϊνίΤ οί ΐΓβΗδΙΙΓΡ, 

\\Ίιο οί Υοιιίΐι ίδ ίΐκ" ιιιιΐ'δίη^-ηιοΙΙΐΡΓ (Ιίνίη^, 420 

Οη Ιΐΐ€ Ιιΐ^ΐι, οη ΐ1ΐ(? Ιολν, άοΐΐι Ιιΐδ 1)οιιη1:ν 1)6δ1;οΛν 
Τΐΐί^ ίογΛηοέ• ίΙΐΗΐ ηιαίίίίΐΐι ίΐη βηά οί Λνοί*. 

ΤΗε ]ον&η€6 οί ΛνΐπΘ. 
Βιιΐ 1ΐ(? ΙΐΗΐ^Ί:!! ΐΐι^ ηι&η ίΐΐίΐΐ; ΐη δοοηι Γ€•ίιΐδ€ΐ1ι 

Α Ηίί" ΐΙΐΗί οη ρΐηίοιίδ οί Ιιπρρίηθδδ ίΐΐ^δ 
ΊΊηΌΐι^Ιι ΐΐδ άβ,γδ «ηά ίΐδ ηΐο;Ηί:δ. ηον ΐ1ΐ6 ^οοά ρΆτί 
ο1ιοοδ€ΐ;Η. 
λΥΐδβΙν δΐι^ΐΐ ΐΐιοιι ίΓοηι ΙΙιθ ονβΓ-Λ^'ίδβ ^ λΐ3,οβ€ΐοηϊ& ; \ν1ιβΓβ Ειιηρΐάβδ οοιηροΒβά ίΐιίβ ρ1&}'. 35 ο ΐ' ΒΑΚΧΑΙ 

'ΤΓ^ρίσσων τταρά φώτων. 
480 το ΎΓΧήθος 6 Ύί ΊΟ φαυ\ότ€ρον 

€νομισ€ χ^ρήταί τε, τοδ' άν Ββχ^ουμαν. 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

ΐΐβνθβν, ττάρβσμεν τήνΒ' α^ραν η'^ρ€νκοτ€<ζ 
εφ' ην ετΓβμψας, ουδ' ακρανθ^ ώρμησαμεν. 
6 θηρ δ' δδ' ήμΐν ττράος ούδ' ύττέσιτασβ 
φν^χΐ 7ΓθΒ\ ίΙλΧ' Ε^ωκβν ουκ. άκων 'χβρα'^, 
ούδ' ώ-χ^ρός, ούδ' ηλΧαξβν οίνωττον '^^νυν, 
<^€\ών δε καΐ Ββΐν καιτά'^^ίν Ιφί^το 

440 €μ€ν€ τ€, τούμον βνιτβτβς ττοι,ούμβνος. 

Λτάγώ δί' αΙΒονς βίττον ω ζβν , ουγ^ €κων 
αγω σε, Υίενθεω<^ δ' ος• μ εττε/^,-ν^τ' €ΐηστοΧαΐ<ζ. 
«9 δ' αδ σϊ) Βά/ί^ας• €ίρζα<;, ας συνήριτασα^ 
κά8ησας βν Βεσμοΐσι ττανΒήμου στεγτ/Ϋ» 
φρον8αί 'γ βκβΐναο ΧεΧνμεναί ττρος ορ^άΒα^ 
σκορτώσί ΐ^ρυμιον άνακαΧούμεναι θβον 
αυτόματα δ' αύταΐ^ δεσ/χα ΒίβΧύθη ττεΒων, 
Λ:Χ^δε9 τ' άνηκαν θύρβτρ άνευ θνητής ^βρός. 
ΤΓοΧΧών δ' οδ' άνηρ θαυμάτων ήκει ττΧβως 

450 βίς τάσδε &ηβας. σοΙ δε τάΧΧα 'χρη μίΧειν. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

μαινβσθε' 'χευρών τοΟδ' ε'ΐ' άρκυσυν ^άρ ων 
ουκ εστίν ούτως ώκύς ώστε μ εκφυ^εΐν. 
άταρ το μεν σώμ ουκ άμορφος ει, ζενε, 
ως εΙς ηυναΐκας, ε'φ' οττερ εΙς %Ύ]βας ττάρεο• 
ττΧοκαμος τε >γάρ σου ταναός, ου ττάΧης ϋττο, 
^ένυν ιταρ αύτην κεγυμενος, ττόθου ττΧεως' 
Χευκην δε γ^ροίάν εκ τταρασ κευής ε'χεις, 
ούχ ήΧίου βοΧαΐσιν, άΧΧ ύττο σκιάς, 
την \ΧώροΒίΤ7}ν καΧΧονγι θηρώμενος. 
460 ττρώτον μεν οΰν μοι Χεζον όστις ει ^ενος. 

36 ΤΗΕ ΒΑ€0ΗΑΝΑ1.8 

ΗοΜ Ιΐΐ6€ Ά\>ΆΥΐ : 1)υΙ ίΗε ίΆ{\}ϊ οί' Ιΐΐίί Ιμ^άυΙ 430, 

ΡΟΓ ηΐ(:' ί>ΐΊ?ΐ11 5υίβ€6. 

1\€-67ΐΐ6Γ ΡΕΝΤΗ Ευ8. ΕπίβΓ 8ΕΗνΑΝΤ, ινϊίΗ αΐίβηάαηΐϋ, 
ί)ΐΊ.}ΐ§ΐηβ οιοΝΥβυβ Ηοηηά. 

8ΕβνΛΝΤ 

Ρίζ-ηίΐκίΐι^, λν^ οοηκι', ΛνΗο Ιιπνε ηιη ΛοΛνη 11118 \^ν^γ 

ΓοΓ λνΐιΐοΐι ΐΗοιι δβηΐβδί ιΐ8, ηοΓ 8ρίίά ϊη νίΐίη. 

ΤΗΐ8 Λνί1ί1-1:)0Η8ΐ: ίΌιιηά λν^ Ιηπίο : Ιϋ- <1ηγ1:ο(1 ηοΐ 

Ιη Ηΐί^ΐιί Λλνην. 1)ΐιΐ }Ί€Ίά6(1, ηϋΐΐιίη^ ΙοίΗ, 

ΗΪ8 1ΐίΐηά8, ηοΓ ραΐ^ίΐ, ηοΓ οΙΐΗ,η^^ά Ηί8 οΊΐ6ε1ί8' Γθ8€-Ηυί•, 

Βιιΐ 8ηιί1ίη;σ ])Ηά^' ιΐ8 Ιίίικί Ηπά 1^3^1 Ηϊηι ΐΗεηοβ, 

Αηά ίαπ'ΐίίοΐ, ιιΐΗΐ<ΐη^ 6ίΐ83' ίΐιίδ ηιν 1:ίΐ8ΐ<:. 440 

ΤΗ^η δ1ι&ηι&(1 Ι 8Ηί(1, "Νοΐ, δΙί'αη^βΓ^ ο£ ιην Λνϊΐΐ, 

Βιιΐ 1)ν οοηιηΐίίικίί οι Ρί-ηίΗευδ, Ιϊ^ηγΙ Ι ίΗ&^." 

Τΐΐί; (•ίΐρ1;αΓ€*ά Β&οοΙίΗππΙδ ΐΐιοα (ϋΓΐ8ΐ; ραΐ ΐη Λν&ΓοΙ, 

Αηά ϊη ΙΙιθ ϋοηιηιοη ρπδοη Ιΰΐηά λνΐίΐι οΗαίηδ, 

Ρΐεά ίο ίΐιε ηιβίΐοΐϋλνδ ίΐΐ'β ϊΗ^ύ, Ιοοδ^ά ίτοηι 1>οηάδ^ 

Απίΐ ^αηο6 Ηπά 0&11 οη ΒΓοηιίαδ ΐΐιε Οθ€ΐ. 

Τ1ΐ6 £βΙΐ6Γδ ή'οΐΏ ΐΙιβίΓ ίεεί δθ1£-8υηά6Γ6ά ίϋ\\ ; 

ΒοοΓ8, Λνίΐΐιοαΐ: ηιοιΊηΙ 11ίιη^1, υη1^Η^^^(^ Ιΐιβηίδθίνεδ. 

Υ^Η, ίΐ'&υ^ΐΊΐ λνΐΐΐι ηΐΗΠ}- ηιαΓν&Ιδ ΐ1ιΪ8 ηΐΗΐι οηιίιρ 

Το ΤΗβΙ^βδ ! Το Ιΐΐ€6 ΐίΐθ Γ6δΐ άοίΚ ^ρρ^Γί^ΐη. 450 

ΡΕΝΤΗΕυ8 

Υθ {ΙΓ6 ιηαά ! Οηοε ίη ΐΗβ ΐοΐΐδ ο£ ΐΐιβδβ ΐΏΪηρ Ιιαηίΐδ, 
Ηβ 18 ηοΐ 8θ Ηβί:-!: &δ ίο βδο^ρβ ή'οηΊ ιπρ. 
Ηίΐ ! ο£ ΐΐιν ίοπη ίΐιοιι ηγϊ ηοΐ ίΙΙ-ίΉνουΐ'ίίϋ. 8ίΓ8η2:ί^Γ, 
ΓΟΓ Λνοιη^η'δ Ι^πιρίϊη^— ^θνβη ΐΐιν (^ικ^^ΐ •λ\ ΤΐΊ6ΐ)ί^κ. 

Νο ΛνΓ6δΐΐ€Γ ΐΙίΟΙΙ, ί18 δΙίΟΥν ΐΕγΈολνίπϋ- 1()(•I^^ 

ΟοΛνη ΐΗν οΗ^βΙνδ ί1θΗΐ;ίιΐ|σ, ίΓίΐιι^Ηΐ; Λνίΐΐι ίΐΐΐ οΙίΐδΐΓί:• ; 
Αηά Λνΐιΐΐί;, Γγοπι Ηθί^άίαΐ ίεπάίίποθ, Ϊ8 ίΗν δίνίπ, 
δηιϊΐ Ι3ν ηο δυη-δΐΐίΐίίδ, Ι3υ1: ηΐίΐάε \νίΐη 1)ν δΗ^άί*, 
ννΗίΙε ΐΐιοα άοδί ΗιιηΙ (ΙβδΪΓΘ \\•ίΐ1ι Ι^βίΐυΙν'δ 1υΓ6. 

ΡίΓδί, ΙρΙΙ ηΐ(ί οί Λνΐΐίΐΐ ηηίίοη 8ρι•ιιη<χ ίΐιοιι ηγΙ:. 460 ΒΑΚΧΑΙ 

ΔΙΟΝΤ202 

ού κομτΓΟ^ ούδβις" ράΒίον δ' βίττβΐν τοΒβ. 
τον άνθβμώΒη ΎμώΧον οίσθά ττον κ\υων. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

οίδ', 09 το ΧάρΒεων άστυ ττβρίβάΧΚει κύκλω. 

ΔΙΟΝΥ202 

βρτβύθβν βΐμυ, ΑνΒία δε μοί 7Γατρί<ζ. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

ΤΓοθεν δβ τ€\€τά(; τάσδ' αγεί-^ ε9 ΈλΧαδα ; 

ΔΙΟΝΤ202 

Αιόννσο'ζ ήμά<ζ βίσββησ, 6 του Αιός. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

Ζβύ'ς δ' εστ' €Κ€ί τί-?, δς ν€ον<; τίκτει θ€θύ<; ; 

ΔΙΟΝΤ205 

ουκ, άΧλ' ο Χεμβλην βνθάΒβ ζβυ^α^ζ ^άμοις. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

ΐΓοτβρα δε ννκτωρ σ η κατ ομμ ηνά^κασβν; 

ΔΙΟΝΤ202 

470 ορών ορώντα, καΐ 8ί8ωσίν 6ρ<γι,α. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

τα ο ορ>γί εστί τιν ίοεαν βροντά σοι ; 

ΔΙΟΝΥ202 

άρρητ άβακ'χεύτοισ υν βΙΒεναι βροτών. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

εχεί- δ' ονησιν τοΐσυ θύουσιν τίνα; 

ΔΙ0ΝΤ202 

ου υβμις ακουσαυ σ , εστί ο αξι βιοεναι . 

ΠΕΝΘΕΤ2 

€υ τοντ εκίβΒήλευσα^;, ϊν άκουσαι θεΧω. 

ΔΙΟΝΤ202 

άσβββίαν άσκούντ ορ^ι β'χθαίρευ θβοΰ. 
3» ΐ)ΐυΝν8υ^ 
Νυ ίιϊίίΐι ναιιηΐ 1;1ιΪ8 — - 1:ί^> ί:*Η8ν ίο (ΙοοΙηγο : 
Οί ίϊοΛνρΓν ΤηιοΙιΐ8 Ηπρίγ ΐΗϋΙΙ 1ΐΗ?^ί Ιΐ^ΗΙ'ςΙ. 

ΡΕΝΤΗ κυχ 
Ι Ινίιυλν : ΐΐ: ουιηρΗδ8ίϊ1:1ι Ιΐι^ ^ηιχϋίϋΐ^' ϊολν η. 

ΟΙΟΝΥβυΗ 

ΙΊι^ικχ- ;ιηι 1 : Ι^νάΐϋ ίδ ηιν ίαΐΗ^Γΐίΐιιά. 

ΡΕΝΤΗ ΕϋΧ 
\νΊΐ(:Τΐ^ίυΐ•ί^ Ιο Η(^Ί1;ΐΝ 1)ηηο;(-<;;ΐ ΐΗοΐΙ ΐ1ΐ(:^ΝΙ• ηΐίίδ ? 

Ι)ΙΟΝνΗυ8 
ΡΕΝΤΗ Ευ8 
Ι)ΙΟΝν8υ8 

ΝΉ}^, ΐΗ<ί δΗΐιΐΰ Ζκιΐδ λνΐιο Λν^άά^ά Βεηΐίίΐβ ϊιατ^. 

ΡΕΝΤΗ Ευ8 

ϋΓ(?Ηηιΐη<Ί^ ΟΓ Λνίΐΐίίπ^ λΝΉδΙ; ΐΗοιι ηΐΗ(1(ί Ηίδ ΐΗηιΙΙ ? 

ΟΙΟΝΥδυδ 

Να}^, 6^6 Ιο ^γα Ηίδ ιηνδίεηεδ Ηί; 1)(ΐδ1:οΛν(:•ο1. 470 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

Αν, οί ΛνΗΗί ίαδίΗοη'Ιχί ΐ}ΐί*δ€ ιηγδίί^η^δ ? 

οιοΝΥδυδ 
'Τίδ 8ίί€Γ6ΐ, δίΐνίί ίο ΐΐΐίί ΐηίΐΐαΐθ. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

\νΗη1; ρΐ'οίίΐ ί)ηιι^ ΐΐκ^ν ίο Ηίδ νοΐϋΐ'ΐί^'^ } 

οιοΝΥδυδ 
ΊΊιοα ιπίίγδί ηοΐ Ικγ-ηγ : γαΐ άπ^ ϊΪΜ^γ Λνοΐ'ίΐι ΐΗν 1ϋΐο\νίιψ. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

8ΗΓ«Λν'ά οοιιηίίίΓίίΐΐΐΐη^ο;. ίο λ\•1ι^1: ΙιινΙ ίο Ιι(:•;ιγ ! 

ΟΙΟΝΥδΓδ 

Ηίδ ΓΪίβδ Ιϋϋίΐκ; Ιιίιπ ίΐιαί Λνονίίίίίΐι ^οάΐεδδηβδδ. 

39 ΒΑΚΧΑΙ 

ΠΕΝΘΕΤ2 

τον θεον οράν ^γάρ φης σαφώ<;, ττοΐός Τί.9 ήν; 

ΔΙ0ΝΤ205 

οτΓοΐος ηθέλ^' ουκ εγώ "τασσον τόδε. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

τοΰτ αυ τταρω^ίτευσα^ζ βν κούΒβν Χέ'γων. 

ΔΙΟΝΤ202 

480 οοζβι τί<ζ άμαθβΐ σοφά Χεγωζ/ ουκ βν φρονβΐν. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

η\θ€<ζ δε ττρώτα δεΟρ' ά'^ων τον δαίμονα ; 

ΔΙΟΝΤ202 

7Γα9 άνα'χ^ο ρεύει βαρβάρων ταδ' ορ^ια. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

φρονονσί ηαρ κάκιον ΙΆΧληνων ττοΧν. 

ΔΙΟΝΤ202 

τά8^ εν <γε μάΧλον οι νόμοι δε διάφοροι. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

τά δ' Ιερα ννκτωρ η μεθ" ημεραν τε\εΐ<ς ; 

ΔΙΟΝΤ202 

ννκτωρ τα ττόΧΚά * σεμνοτητ ε'χει σκότο<ζ. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

τουτ εί? ηυναΐκα^ Βολιόν εστί καΐ σαθρόν. 

ΔΙΟΝΤ202 

καν ήμερα το γ' αίσ-χ^ρον εζεύροι Τί,9 αν. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

Βίκην σε Βονναι 8εΐ σοφισμάτων κακών. 
ΔΙ0ΝΤ502 

490 σβ δ' άμαθίας γε κάσεβοΰντ εις τον θεόν. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

ώ'ζ θρασύς ο ΒάΑ:χο? κούκ ά^υμναστο<ς Χόγωι>. 

ΔΙΟΝΤ202 
εϊφ^ 6 τι τταθεΐν Βεΐ• τι με το Βεινον ερ'γάσει; 

4ο ΤΗΚ ΒΑΟαΗΑΝΑΙ.8 

ΡΕΝΤΗ ΕΙ'ϊί 

ΤΗου δΗΛΥ-'^ίΙ: ίΐκ• Οοά : λνΐιαΐ: ίαί,ΐιΐοη λνίΐίί 1ί6 οί'? 

οιοΝΥπυ» 
Α5 866ΐη€ά Ηιηι ^οο(1 : ΐΗίΐΙ; άίά ηυΐ; ί (Μΐ|()ΐη. 

ΡΕΝΤίΙΕυ8 

ΤΗί;^ ΐοο ίΐΐϋΐι ΙιηηΙ: ^ΙΐΓί^λνοΙΙν ρΗΓΠίίίΙ, ί^ΊΙίημ; ηΗΐιμ;1ι1:. 

πιο\ν"8υ8 
\νί8β ΕΐΐδΛ^'ίίΓδ 8Κ€ΐη 1)α1: ίΌ11}' Ιο ά ίοοί. 480 

ΡΕΝΤΗ Ευπ 

Οαηι'δΐ: Ιΐιυιι ίΐικ Ηγ^Ι; Ιο Ι^Γΐη/^ 1η8 ^οάίικπά ΙιϊΐΗί:^!• ? 

οιοΝΥδυδ 
ΑΠ Αδΐίΐηδ ΐΙίΓοιι^Ιι ΐΐιεδίί ηι^'δΐΐο ά^ηο^δ ΙτϋΆά. 

ΡΕΝΤΗ Ευδ 

Α^, ίϋΐ• ΐ6δδ \ν•ΐδ(ί 1)«ΐ ΐΗ^7 ΙΙΐΗΠ Ηίίΐίειικ ηι^η. 

ΟΙΟΝΥδυδ 

Η^Γ^ίη ίϋΥ ΛνΐδίίΓ. ϋϊνρΓδΘ \ν'οηΙ ίδ ΐΗί;ίι•δ. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

Βγ ηϊ§1ιΙ ογ (Ιμυ άυδί Ιΐιοα ρί;ΓίΌηιι Ιπν ΓΪΐ^δ : 

ϋΙΟΝΥδϋδ 

ΟΗίεΗγ 1)}' ηΐ^^Ηΐ: : ^Ιοοιη Ιί^ικίδ δοΐβηιηίΐ^. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

Αν — Ηπά ίοΓ \νοιιΐ€η δΐΐίίΓεδ οί" Ιβννάηεδδ Ιοο. 

ΟΙΟΝΥδυδ 

Ιη ίΐΐί* άϋγ Ιοο ηΐίΐν Ιίίλνάηβδδ 136 άίίνίδθά. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

Νο\\' ρυπίδΗθά ηιιΐδΐ ίΐιν νίΐε βναδίοιίδ 13€•. 

ΟΙΟΝΥδυδ 
Αγ, Ηΐκΐ ίΗν ίο]] ν ηικί ίπιρ](;ΐν. 490 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

Ηολν 1)ο1(1 οιΐΓ ΒηοοΗηπΙ: ίδ, ίη Λνοι-ά-ί^ηο^ δ1<:ϊ11(ί(1 Ι 

ΟΙΟΝΥδυδ 

ννΊιηΙ Ϊ8 ιπλ- (Ιοοηι ? λνΠίΐΙ: νίίη^ίίίΐηο^ Λνίΐΐ; ΐΐιοιι λνιχ-ηΐ^ : 

41 ΒΑΚΧΑΙ 

ΠΕΝΘΕΤ2 

Ίτρώτον μβν άβρον βόστρνχ^ον τ€μώ σβθβν. 

ΔΙ0ΝΤ202 

66/009 ό 7ΓΧόκαμο<ζ' τω θεω δ' αύτον τρέφω. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

67Γ€ίτα θνρσον τόνΒβ 7ΓαράΒο<ζ €κ γβροΐν. 

ΔΙΟΝΤ205 

αντος μ άφαιροΰ' τονΒε Αιονύσον φορώ. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

βίρκταΐσί τ βνΒον σώμα σον φυΧάξομεν. 

ΔΙ0ΝΥ202 
\ύσ€ΐ /χ' 6 δαίμων αντό<ζ, όταν €<γώ θέΧω. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

όταν 76 καΧβστ}^ αύτον βν Έάκ'χ^αί<ζ σταθβίς. 

ΔΙΟΝΤ202 

500 καΐ νυν α ττάσχω ττΧησίον τταρών ορά. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

καΐ ΤΓού "στιν; ου ^αρ φανερός ομμασίν ^ βμοΐ'ζ. 

ΔΙΟΝΤ202 

τταρ' βμοί' συ δ' άσββη^; αύτο<ζ ων ουκ βίσορας. 

ΠΕΝΘΕΥ2 

Χάζυσθβ' καταφρονεί με καΐ %ηβα<ζ οδε. 

ΔΙΟΝΥ202 

αύδω με μη Βεΐν σωφρόνων ου σώφροσιν. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

ε'γω δέ Βεΐν <γε κυριώτερος σεθεν. 

ΔΙ0ΝΤ202 

ουκ οισσ ο τι ςτ;^, ουο ο οράς, ουο όστις ει. 

ΠΕΝΘΕΥ2 

Πενθεύς ^ Αγαύης τταΐς, ττατρος δ' ^ί^'χ^ίονος. 42 ΤΗΚ ΒΑΟϋΗΑΝΑΙ.8 

ΡΕΝΤΗΕυ« 

ΤΗν άπίπΐγ 1:Γί;8δΚ8 ίΐΓ?5ί λνϊΠ Ι οιιΐ: οίί". 

ΟΙΟΧΥΗίΝ 
ΡΕΝΤΗ Ευ8 

Νκχΐ. νΐ<:*Μ ιηί^ ιιρ ΐ^>^'^ ΐΗγΓί^α^ ίΥοιη ΐΐιίη^ Ιιηπςΐ^. 

ΟΙΟΝΥ8υ8 
ΡΕΝΤΗΕυ8 

Τΐιν 1)οΓΐν ΐη ηιν άυη^€ίοη \ν'ί11 Ι λν-ηγ^. 

οιο\Υ8υ8 
ΤΗε Οοά'δ δβΐί' ^ΙιηΙΙ ΓβΙίζΉδίΐ ηι^. \ν1ΐί;η 1 λνΐΐΐ. 

ΡΕΝΤΗ Ευ8 

Αν λνΗ^η ηιΐ(1 ΒΗοοΙίΗηπΙδ Ιΐιου οηΙΓ^ϊ υιι Ιιϊηι Ι ' 

ΌΙΟΝΥδυδ 

Υί-Η. 1ΐ(:ί 18 ηολν η^ΜΓ. πιβΓίίίη^ ΐΗίδ άεδρΐΐ^. 500 

ΡΕΝΤΗ ΕΓ8 

Αν, Λνΐκίΐ•»:^ :— ηυΐ: πηίο ηιΐικ:- ίι'γεδ ηΐίΐηΐίΰδί;. 

ΟΙΟΝΥδϋδ 

Βϋδΐάίί ιη«ί. ΤΗοιι, ΐΐκ-* ίηιρΐουδ, 5€€δ1: Ιιΐηι ηυΐ. 

ΡΕΝΤΗ Ευ8 

ΟΙΟΝΥδυδ 
Ι ΛνϋΓΐΊ ν(ί, Ι3ΐικ1 ηοΐ; Ι — Κ^Ηδοη'8 Γ(ί(ί^ ίυ ίυΐΐν. 

ΡΕΝΤΗ Ευ8 

Ι Ιίίά ΐΗοηι 1)ΐικ1, λνΐιο Ιιηνίί Ιίκΐΐ;»:-!- ημ;Ηΐ; ΐΗηη ΐΗυιι. 

ϋΐοΝΥδυδ 
ΤΗν 1^ί^ ηοΓ ;ιοί5 ίΗοΐ" 1<11<>^ν'Ν1:. ηοΓ λ\ Ιιηΐ ίΐιοιι ηνί. 

ΡΕΝΤΗΕΙ"8 

Ρϋηΐΐκίΐΐδ — Α^ίΐνί^'δ ηηά ΕοΗΐυπ'δ 8οη. 

1 {.ε. ΝβνβΓ, ίοι• νοιι ίίΐΐίΐΐΐ ηοί βδοαρβ Ιο Γβ.)οΐη ΐΐιοηι. 

43 ΒΑΚΧΑΙ 

ΔΙΟΝΤ202 

βνΒνστν^ήσαι τοΰνομ έττίτήΒείΟ^ βί. 

ΠΕΝΘΕΤ5 

γωρει- καθείρξατ αύτον Ιτητίκαΐ^ζ ττελας 
510 φάτναισιν, ως αν σκότιον βίσορα κνβφας. 

6Κ€Ϊ 'χ^ορβνβ' τασδβ δ' ας ά<γων ιτάρβί 
κακών σννβρ'^ούς η ΟίεμιτοΧ^^σο μ,βν 
ή χείρα ΒοντΓον τοΟδβ καΐ βύρσης κτύττον 
ττανσας, βφ' ίστοΐς 8μωίΒας κβκτήσομαι. 

ΔΙΟΝΤ202 

στβίχοίμ αν ο τι ^αρ μη χρεών, ούτοι, χρεών 
τταθεΐν. άτάρ τοι τώνΒ' άττοιν ϋβρισμάτων 
μετβίσί Αιονυσος σ , ον ουκ είναι \6^εις' 
ημάς <γαρ άΒίκών κείνον εΙς Βεσμούς ά^εις, 
Χ0Ρ02 

Άχβλωου θύ^ατερ, στρ. 

520 ΤΓΟτνι εύιτάρθενε Αίρκα, 

συ ^γαρ εν σαΐς ποτ ε ττα'^αϊς 

το Δί6? βρέφος εΧαβες, 

οτε μηρω ττυρος εξ α- 
θανάτου Ζευς ο τεκών ηρ- 

ττασε νιν, τάδ' άναβοάσας' 

ϊθί, ί^ίθύραμβ\ εμαν άρ- 

σενα τάνΒε βάθί νηΒύν 

άναφαυνω σε τόδ', ώ Ί^άκ- 

χιε, ^)ηβαις ονομάζειν. 
οΗΰ συ 8έ μ\ ώ μάκαιρα Αίρκα, 

στεφαν7)φορους άττωθεΐ 

θιάσους εχουσαν εν σοι. 

τί μ άναινει ; τι με φεύγεις ; 44 ΊΊΙΙ•; 1^Λ(Χ;ΐΙΛΝΛΙ.Κ 

Ι>ΐυΝν:5ΐ>ί 

Υεη, ίϊϋν ΠίΐπΐϋΓΐ ίο 1)γ ίη ιηί'ίεΓν ροηί. 

ΡΕΝΤΗ Ευϋ 

ΑΛν&ν Ι Εη]{ΐΐ1 Ιιίιη ίη ίΐΐβ Ηογ868' 8ΐ:<ι11?^ 

Ηατά 1)ν, ΐΐιηΐ: Ικί ιιΐΗν ^αα \ηιΙ ΓπυΓίνν σΐοοηι. [ίΐκ-ε. 510 

ΤΗν ΟΠΙΏ^δ' 0Ο-Λν•ΟΓΐς(ίΓ8, Ι \\'ΐ11 5(;11 ίοΓ δΐίΐνίίδ, 

Ογ πιπίνΐ* ιην λν^ίΐνίη^-άΗΐπδεΙδ, ;ϋΐά ηο ΗυδΗ 

ΊΊΐί-ίΓ Ηίίικίδ ίΓοηι ονΐΊΐ1)Ηΐ-ΓΐΗη^• ππί! ^ηιΐΐΐοπ άπιπι. 

ϋΐοΝΥδυδ 
Ι οί,. 'ΓΙκ' ί>ι1^ ίΐιηΐ ΓαΙί^ ίοΗπίΚ ο;ιη ιΐ(;'ίΊ' 
Τυαοΐι ιιι^. Οη ΐΚκί; Όίοηγδυδ δΐιπίΐ Γ^(|υί1ί; 
Τΐΐί'δί' ίπδαΐΐδ — 1ΐ6 \ν-1ιοδ(ΐ \)(ΐ{η^ Ιΐιοα ΙΐίΐδΙ άεηίβά. 
ΟυΙπίδ^ϊη^ ιτκΐ, ίΐιοιι Ιΐίΐΐί-δΐ; Ιιίιη ίο 1)οικΐ8. 

[Εχειυιί ηιο\\αυ^ νηανάβά, αηά ΡΕΝΤΗκυδ. 

ΓΗΟΚυδ 

Α11 Ιΐίΐίΐ, ΑοΗεΙοϋδ' Όπυ^Ηΐ^τ/ ('^^'"•) 

ΟίΓΟίΐ ΐΗκ ιηπίάεπ, ιηΗί(:*8ΐ:ίο ;ιιΐ(1 Ιύΐί'^ΐ; ! — ίη Ιΐιν οοοί- 

λνεΐΐίη^ \ν&ΐ6ΐ• 520 

ΤΚοα Γ60&ίνϋ(1δΙ ίη οΜ ΐίηΐέ* Ιΐι^ οίϊδρηη^ οί Ζευδ 

'ηε&ίΐι ίΗν δίΙνβΓγ ρΙίΐδΗίηισ, 
λνΠβη Ζθυδ, λ^Ήο \)^^βΧ \ύ\η, Η&ά δη^ΙοΗθά ίΓοηι ΙΙιθ 

Ιβνίη υηο^ιΐί^ηοΗίΐΜν ΗίΐδΗίπ^. \\}\α Γ&ίΙι&Γ ^τγ^ 

Αηά δβαΐεά ιιρ ΐΗίί ΒπΒί^ ίη Ιιίδ ΐΗί^Η, αηά 3,1οα(1 άΐά 

^^ 0οπΐ6 ! ίηίο ΐΗίδ, ΌίΐΙίΛΤΗηιΙ^ιΐδ, Ιΐιε λνοηιΐ) οί ηο 

ηιοΙΙιεΓ^ ρ&δδ ΐΗου : — 
Βγ ΐΐιίδ η&πιε ιιηΐο ΤΙκ^Ιίθδ Ι ρΐΌοΙίΐίηι Ιΐιβ^, Ο Οοά 

οί" ΐ1ΐ€ βΗ00•1ΐ3.η&1δ, ηολν." 
ΑΗ Οίτοε, ίΗοα ί;1ιι•αδΐ6δΙ ναα Ιιεηοβ, \\'1ΐ6η Ι Ιοηη^ 

Ιΐιβε ΐΠέ- ^ΙοΓίουδ νίδίοη 530 

0£ Ιιίδ ^ΆΐλΆπάϋά Γίίν'θΐδ ! — ηο\ν λνΗγ έΐηι ί δοοαΐεά, 

(ϋδΟλνηεά, αηά &ΐ3ΐιθΓΓ6(1 ? 

^ Τΐιβ ΓίνβΓ ΑοΚβΙοίίβ \ν'3,8 ίη Ιβ^βηά ΐΗβ ΓϋΐΗκΓ οί β,ΙΚτΓββΙί 
8ΐΓβαιη8. ΒίΓΟϋ Λνειβ ΐΗί; δαοΓβά ίονιιιΐ;»ίη οί Τΐιβί^ββ. 

45 ΒΑΚΧΑΙ 

€Τί ναΙ ταΐ' βοτρυώΒτ) 
Αίορνσυυ ^αριν οϊνας 
€τι σοί του βρόμιου μβΧήσβί. 

[οίαν οίαν ορηαν\ άντ. 

άναφαυνβί χ^θυνιον 
'γβνος €κφύ^ τ€ ^ράκοντό<ζ 

540 7ΓΟΤ6 ΤΙβνθ^ύ'^;, ον Έχιωζ/ 

βφύτβνσβ 'χ^θόνιος, 
(ΐΎριωτΓον τέρας, ου φω- 
τά βρυτ€ίον, φόνων δ' ώσ- 
τε ηίηαντ άντίτταΧον θβοΐς• 
09 €μ€ βροχ^οίσι ταν του 
βρόμιου τάγα ζυναΛ^βι, 
τον βμον ο βντος €^6ί δώ- 
ματος ή8η θιασώταν 
σκοτιαισί κρυπττον βν βίρκταΐς. 

550 €σορας τάδ', ω Δί09 τταΐ 

Αιονυσ€, σους ττροφητας 
βν άμιΧλαίσίν άνά'γκας ; 
μοΧε, 'χ^ρυσώττα τινάσσων, 
ανα, θυρσον κατ ΟΧυμττον, 
φονίου δ' άν8ρ6ς ϋβριν κατάσγβς, 

ΤΓοθί Ί^υσας άρα τάς θ η- βττωδ. 

ροτροφου θυρσοφορείς 
θιάσους, ώ Αίόνυσ\ η 
κορυφαΐς ^ωρυκίαις ; 
560 'τάχα δ' εν τοις ττοΧυΒένΒρεσ- 

σίν ^ΟΧύμτΓου θαΧάμαις, έν- 
θα ΤΓΟΤ ^Ορφεύς κίθαρίζων 
σΰνα^εν ΒένΒρεα μούσαις, 
συνα<^εν θήρας ά'γρώτας. 

Φ ΊΊΙΕ ΒΛ^^^IΛ^Λ1.^ 

Υί*ί ΙΙΐίΓ(' ('οηκΊΐι — Ι Ν\ν(*ηΓ Ι)\ Ιΐκ• ("ιιΙΙ-(•ΙυΗΐί*ι•ί*(1 

Λη ΗοιίΓ λνΙκΜΐ ίΐιϊικ' Ικ^.ΐΓί ηΙιηΙΙ ;ΐ(•(•^*|)1 13ίοη^8ΐι?>, 
κΗίΐΙΙ Ιΐίΐϋ Ηίηι Ιΐιν ΙοιτΙ. 

Ιχ), Ηΐδ ^'ΗΓΐ1ι-1)()Γη Ηη^Η^ί:• 1)€ν\Τ£ΐν€ΐ;1ι (Αη(.) 
Ρ^ηΐΗ^ϋδ ; ΐΗί' ΙπΐπΙ οί ίΐκ- 1)]οο(1 οί' ίΐΐί^ άΓΗ^οη οί' 

οΜ Ηί" 1)(^ΐΓΗνέ*ΐΐΊ. 

ΤΗρ «ί^Γρεηΐ ΐΗπΐ οίΐηΐίί οί ΐΠί• 8ί*€^ οί ΐΐι^ ί•ΗΓΐ1ι- 

ΙίΟΓπ ΤΐΐΗπ ΕοΗϊοη. [ιηοΓΐ&Γδ δοίοη, 540 

Ιί ΙιηϊΙι ιιΐΗοΙί^ Ιιΐηι η ^ηπι-νΐ^ίΐ^βΓΐ ηιοη^^Ιί^Γ, ίΐηοΐ ηοΐ ην η 
Βιιΐ: ΜΝ ΙΗηΙ: ίί*11 ^ΐπηΐ: Ι^ΓοοίΙ ί]\ηί ίη δΐηί^ \νϋ:1ι 
ίηιΐΏΟΓίθ,Ιδ δίοοά. 
Η^ ϊδ ιηΐηάί^οΐ ίο ίέ-ίί^Γ ηΐ6, ΒΓοηιίυδ' 1ιηικΙιΐΊ;ιϊ(1. 

ΛνΐΐΗ οϋΓάδ δ1:Γ3ί§Ηΐ:\\'{ΐ}' : [ΓίίνίΊ ΙΙιϊν ί1;ι\•. 

Ηθ ΗηΙΗ ρπδοηθά Ηΐδ ραΐ&οβ Λνΐΐΐιίη ιτην οοηΐ])Ηηίοπ ΐιι 
Όιιη^ίίοηεθ ΐη ^Ιοοιη ! 8οη οί Ζβυδ, ηγϊ- Ιιΐ^ (1('<•(ίΝ 

οί Ιΐιίηε ^νε αιιΙ)ίί1ιο1ά€'η, ,',Λο 

ϋΐοηγδυδ ? — ΐΗν ρΓορΙιεΙδ \νί11ι Ινινιηιη• \\ Γί-δίΠηί»: ίη 

δΐΓυ^^Ιί- Ηΐκΐ δΐΐ'ίΐΐη ? 
8\\'66ρ άολνη ΐΗί• δίορ^- οί ΟΙρηριΐΝ, ιιρίοδδίη^ ίΐιν 

ΐΗ^τδαδ ^οΐάθη : [ι•€ίι•ΗΪη. 

Οοηπρ Ιο ιΐδ, Κίη^, &ηά ΐΐιρ πιιΐΓάβΓ^Γ'δ ίηδοίθηΐ ίιιι-ν 

(ΕροίΙβ) 
ΑΗ, Λνΐΐίτρ άοδΐ ίΚοα 1ίη^6Γ οη Νγδίΐ ίΐκ- ηιοίΐΐίτ οί 

Ι^β&δΙδ οί 1;1ΐ6 λνοΜ, 
\νΗνϊη^ ΐΗν ΓθνθΠεΓδ οη Λνΐίΐι ΙΗλ• ΛΥπηοΙ. ογ λνΗίΤί• 

ΐΊ6Ην€'ηλνΗΓά δΟίΙΓ ! ίοΜ 

ΟΓβδΙδ οί ϋοΓΥοΐ», ΟΓ Ηίΐρίν \νΗ6Γ6 ί&Γ ίοΓί^δΙ-δοΗΐυάβδ ,ιβό 
Κουηά ίΐιρ ίίπηίίδ οί ϋΐνηιρυδ. λνΙΐθΓ^ 0ι•ρ1ΐ6υδ οοη- 
8ΐ:Γ3Ϊη6{1 ΐ3ν Ιιΐδ ηιΐηδίΓίΊδγ-ΙοΓβ 
ΤΓ€€δ Γουηά Ηιιη &(1οηη^ ίο ρΓ6δδ, ίΐη(1 ΐΗβ 1)6&δΐ;δ 

οί Ιΐΐ6 ΛνίΜβΓΠ^δδ, 

Α δ 1ΐ6 ΙΐΗΓρθά οί νθΓ€ ? 

47 ΒΑΚΧΑΙ 

μάκαρ ω ϋιβρία, 
σέββταί σ Ευίο?, τ/^ε^ 
Τ6 γορβύσων άμα βακγβύ- 
μασί, τον τ ώκνροαν 
Βιαβας Άξων βιΧισ- 
570 σομβνας Μαίζ^άδα? άξβι, 

ΑυΒίαν τ€, τον βύ^αυμονία<; 
βροτοΐς οΧβοΒόταν 
ττατβρα τ€, τον βκΧυον 
βϋιτΓΤΓον 'χωραν νΒασιν 
καΧλιστοίσι, Χίτταινβιν. 

ΔΙΟΝΥ202 
ιω, 

κΚυβτ βμας κλνετ αυοα^, 
ίω ^άκ'χαι, Ιω ^άκγαί. 

ΧΟΡ02 
τΐ9 οδβ, τί? ττόθβν ο κ6λα8ο<ζ ανά μ βκαΚ^σεν 
Ένίον ; 

ΔΙ0ΝΥ202 
580 Ιω Ιώ, τταλιν αύ8ω, 

6 Έ,6μ€λα<ζ, 6 Δ 609 τταΐ^ί. 

Χ0Ρ02 

Ιω Ιω δεστΓοτα δεσττοτα, 
μολβ νυν ήμετβρον βίς 
θίασον, ω ^ρόμίβ Έρόμι,β. 

ΔΙ0ΝΤ202 

σ€Ϊ€ ττέΒον 'χ^θονος βνοσι ττοτνί,α. 

ΧΟΡ02 

α α, 

τάγα τα Πβζ^^εω^ 

μβλαθρα Βιατινάξβταί ττεσήμασιν. 

48 111ΐ: ΗΛίίΗΛΝΛΙ..^ 

'Πιηοί* 1)ΐ68ίϊ6ά Ρίεηα-ΐίίικί. 
Ενίαδ 1ΐ(»η(>ιιι•ρ1:1ι ίΐιβ^ ! — Ιο, Ιίρ οοΓηβΐΗ, Ηρ οοηκ'ΐΐι, 

οη-1ΐί;ΐ(ϋηίΐ!; 
Ηΐ5 οΐΑηο68 Λνίίΐι ΒηοοΊΐΗΠΛί οΙΐΗπίδ, ονβΓ Αχίυβ' ίΐοοά 

Ηΐί ^Ιιαίΐ ρΗΗ:^, Ηέ" δΐΐίΐΐΐ ιηπΓϊίΙΐΛΐ Ιΐΐί- Ι^αρίπ^ ί^-βΐ ΐη 
Ιΐΐί* άϋηοίί-ηη^ίί δΛνρβρΐη^. 

ΤΗβ ίν^ί οί Ιιΐ-^ Μπί-ηΗά-ΙίΗΐιά. όΤ'» 

λ\Ίιο8ο ΛνΗΐ:βι•!^ ίίΐΪΓ, .•ΐ8 ίΐιρ ΐηΐ»- ΙιηΙΙι 1:(»1(1. 

8])Γΐ';ΐ(1 ί";ι1:ηί'«>'ί οη ^νίτν Ηηπίΐ. 

ϋΐοΝΛ>:υ?< (ηΊί/ιΐη). 
ΙΙΊκιΙ Ιιο ! (ϊΐιβ /ΐί'ί'ίΐ (ο ηιιι νοΐνβ. ^ίΐί' Ιιββά ! 
Ηο, ΒααΙιαηαΙ-ίΓαΐη, ηιιι ΒαονίιαηαΙ-ίηιηι ! 
{^[βΊΐώει-α ο/' 0Ήθκυ8 αη^τνεν ίίενβΓαΙΙι/.) 

ΟΗοκυίί 1 
\\Ίι&ΐ ΟΓΥ Λνίΐί> ϊί ? — ΛνΗ^ηο<? (Ιίά ϊί Γίησ ? 'Τλνϋδ ίΐΐθ 
νοίο(ί οί 1111116 Ενίίΐη Κίησ Ι 

οιοΝν8υ.•5 (^ηΊί/ιΐη) 
ίΠιαί /ιο / ΐν/ιαί /ιο ! ί ναΙΙ ι/βί ασαϊ/ι, 580 

/. ΗβΏίεΙε ί! οβ'&ριϊηα;, Ζβιια' α αββά. 

ΓΗΟκυί Ί 
\\\νΑ\. Ιιο : ΟαΓ Ιχ)Γά, οιΐΓ Ι,οΓά : λΜίΗΐ: Ιιο ! 
Οοιη6 Ιο οιΐΓ Γβν<:Ί-ι)ίιη^1 ΐΗοιι. 
ΟΐΗΐιιουι•-1νίη^. €1ϋΐιιοιιι•-1^ΐησ, ηο\ν 1 

οιοΝΥδυδ {ιύΰύιί) 
ΕατίΠ-βοοΓ. ,Ώΐ'αι/ ίο αηά /το ίη ιιήσΗίι^ βαήΙιφιαΙχε-ίΗΓΟε ! 

(ΕαήΗαιιαΙίβ). ο 

Ηβ, δλνίίΐΐν δΙίΗΐΙ Ρθηίΐΐθΐΐδ' ΙιαΙΙ, 
δθΓ6 δΐι&ίνθη. οΓΗ-ξΗ ίο ί1:8 ίίΐΐΐ ! 49 νΟΙ.. III. ΒΑΚΧΑΙ 

6 Διόνυσος άνα μέλαθρα' 
σ^ββτ^ ιην. 

Χ0Ρ02 
590 σββομβν ώ. 

ϊΒβτβ Χάινα κίοσίν εμβοΧα 

8ίά8ρομα ταδβ' 

^ρόμίος άΧοΧάζβταυ στεγας βσω. 

ΔΙΟΝΤ202 

ατΓτβ κβραύνίον αϊθοττα ΧαμττάΒα' 
σύμφΧεηβ σύμφΧε'^β δώματα ΥΧβνθβο^. 

Χ0Ρ05 

α α, 

ττΰρ ου Χβύσσβί^; ούΒ' αύ'γάζεί 
^βμέΧα^; ίβρον άμφΐ τάφον, άν 
7Γ0Τ6 κβραυνόβοΧος βλίττβ φΧ6<^α 
Αίον βροντάς ; 
600 Βίκ€Τ€ ΤΓβδόσβ 8ίκ€Τ€ τρομερά 
σώματα, Μα^ι^αδβΫ* 
ό '^αρ άναζ άνω κάτω τιΘεΙ'^ βττεισι 
μεΧαθρα τάδε Αώς <γόνο<ζ. 

ΔΙΟΝΤ202 

βάρβαροι γυναίκες, ούτως εκτΓεττΧη^μέναί φόβω 
ττρος ττεδω ττετΓτώκατ ; τ^σθησθ', ως εοίκε, 

^ακ'χίου ~ 
Βίατίνάξαντος τα Τίενθεως Βώματ' ^ άΧΧ' άνί- 

στατε 
σώμα καϊ θαρσεΐτε σαρκός εξαμεί^^ασαί τρόμον. 

1 ΜΐΧ8§Γαν8 : ίοΓ Μ88. 5ώμα ΤΙ^νθίω^. 
50 ΓΗΚ ΒΑΟΟ:ΗΑΝΛΙ..Κ 

ΙΗΟΗΙΧ 4 

Πίοην^ίΐΐΝ λνϋΐιίπ \'(>ιι Ιι.ιΐΐκ ί^ Ιμη ι^οίΙΙκ'.ΐίί Γ(•ν€*Ηΐίπ^ ! 
\νΊΐΙϊ Ιιοιικι^ι* ΗΐΙοΠ' Ιιίιιι. 

(Ήυκυ.•> 5 
\\'(- 1)()\\ ιΐΗ Ιχ'ίοΓί* Ιιϊιπ. Γ,9ί) 

(^ΕαΗΐιψιαΙίε). 
Ι,ο, ΗοΛν Ιΐι^ Ιίηΐίΐΐδ οί .«ϋίοπε ονβΓ νοπά^Γ ρίΙΐΗΓίϊ ίΐΓ6 

Νολν Ηοίΐι ΐΗί' ΟΐΗηιοιΐΓ-Ινΐη^'8 Ιηιιηιρίι-^ΐιουί 1;1ΐΓ()Πί>;1ι 
υιοΝνβυ^ (;/77Λί/ί). 
ΚηιιΙΐ6 Ιΐΐ6 ΙονεΙι ο/" ΐΗβ Ιβνϊη Ιιιηά-κβίΙ : [χρΓβίκ/. 

ΙλΊ Ιΐιβ νυηιρααύηο^ βαιηβίί ίοηηά ΐ/ιβ ραΐαορ οΊ Ρβιιί/κ'ΐιχ 
{Α <τ/βαΙ Ι)1αζ6 ο/ /ϊ^/ιί (^/υπαρχ Ιΐιβ ραΐίηψ α/κΙ Ι/ιβ 
νιυϊΐΗΏίβηΙ υ^ ί^βιηβίβ.^ 
ίΉοκυ^ 6 
Ηα ! (1θ8ί Ιΐιου 8ί^(? ηοΐ ύ\ϋ \^•^1^1Η^«;• (^πλνΓ^ίΐΐΙκ.ίΙ 
Κουηά ΐ1ΐ6 Ηοΐν ΐοηιΐί — 
Γ.Ο, άοβΐ ΐΚοιι ιιΐΗΐ•1ν ΐΐ ηοΐ \ν^11 ? — 

ΗβΓ ηΐ6ΐηοη&1 οί άοοηι 
Βν ίΐιβ Ιί^ΐιΐηϊη^ ή-οιη Ζ^ιι•^ ίΐΐίΐΐ: ίβΐΐ ? 

Υουΐ' 1)θ(1Ϊ68 ΙΗλϊ ίΓθηιΙίΙί' λνΐΐΐι 50γ6 (ϋδηι^ν ! 

Γοΐ' 1ΐ6 οοηΐίΊΐι, οιιι* Κίπο;, Ζί-υ^' δοίοιι, ίο 1)ηη^ 

Υοη 1ι&1ΐ8 ίο οοηίϋδΐοπ πηά (ϋδ&ΓΓ&γ, 
ΓΗο κυ.-ί /«// οη ΐΗβϊΐ' ^ααβχ. ΕηίβΓ οίον Υδυ8^/^)Ό;;ί ίΗβ ραίαν^. 

ηιοΝΥδυδ 
Ηο, νίί Αδΐπη λνοιηεη, ηγ6 }'6 8θ (ΙϊδίΓ&ιι^ΙιΙ; Λνΐΐΐι δΙι^ΡΓ 

αίΪΓΐ^ΙιΙ; [ηΐ6δ66ΐτΐ5, ίΗβ δΐ^Κΐ 

ΤΗλϊ νβ ίΐιπδ ίο 6ηγ1:1ι Ι^ί- ίΉΙΙθη ? Υ^ Ιίβΐιείά, 
\νΐΐ6η ΐΐιβ Ιιοιίδε οί Ρ^ΊΐίΙΐίΊΐ^ γ^θΙ^οΙ 85 Βίΐοοίιιΐδ 

δΐιοοΐ^ ΐΐ:. Ν^γ, υρΓαΐδβ 
Ργοιπ ΐΐιρ έ'ίΐΐ'Ι:}! υοιιγ 1ίηιΙ)δ. ίΐηά 1)ίΐηΐδΗ ίΓοηι υοιιγ 

1)Οί1ϊέ'δ ίβ^Γδ Ηηΐ&Ζ6. 

Ε 2 ΒΑΚΧΑΙ χοΡυ2 
ώ φαο^ μβ'γίστον ημΐν βύιου βακ)(^€υματος, 
ώ<ί €σ€Ϊ8ον άσμβνη σβ, μονά8' βχ^ουσ' Ιρημιαν. 

ΔΙ0ΝΤ202 
β/ί άθυμίαν άφίκβσθ', ηνίκ βΙσβίΓζμττόμην^ 
610 Π6ζ/^€ω9 ώ9 6ΐ<ζ σκοτεινά^; όρκάνα<ζ ττβσονμβνος; 

Χ0Ρ02 
ττώς <^αρ ου ; τίς μοί φνΧαξ ην, βΐ συ συμφο- 
ράς τύχοίς ; 
άΧλα ττώς ηΧβυθερώθης άνΒρος ανόσιου τυχών; 

ΔΙΟΝΤ202 

^ αυτός βξβσωσ' βμαυτον ραΒίως άνβυ Ίτόνου. 

Χ0Ρ02 

ούδε σου συνήψε Χ^ψ^ Ββσμιοίσίν €ν βρόχοις ; 

ΔΙΟΝΤ202 

ταύτα καΐ καθυβρισ' αύτον, ότι με Βεσμεύείν 

Βοκών 
οΰτ' εθί<γεν οΰθ' η'^αθ^ ημών, εΧττΙσιν δ^ 

εβοσκετο. 
ττρος φάτναις Βε ταΰρον ευρών, ου κάθειρξη ημάς 

ά^ων, 
τώδβ ΊτερΙ βρόχους εβαΧλε ηόνασι και χη\αΙς 

ΤΓοΒών, 
620 θυμον εκιτνεων, ιΒρώτα σώματος στάζων αττο, 
χειΧεσίν ΒίΒούς οΒόντας' ιτΧησίον δ' βγω τταρών 
ήσυχος θ άσσων εΧευσσον. εν δε τωδβ τω 

^ρόνω^ 
άνετίναξ' εΧθών ό Βάκχος Βώμα, καΐ μητρός 

τάφω 
ττυρ ανηψ ' ο ο ως εσειοε, οωματ αισεσσαί 

Βοκών 

52 ΤΗΕ ΒΑεϋΗΑΝΑί.8 

εποκϋδ 
ΗηιΙ Ιο ίΐι^ο, Ιο ιΐ'ί ίΗε ηιί^Ηΐίβ*,! ϋ^ί^ιί οί Ενΐπη 
Γΐ-νοΐπ• ! [οη Ιΐι^ι^ ! 

\νΐΐ;1ι ννΗαί Γίΐρΐυΐ'ίί, Ιαίε 5θ Ιοιίίίΐγ άηά ίοχΊοΓη, 1 Ιοοίί 

ηιοΝΥδίΝ 
ΙΙα, ηηά ίΐίά νοιπ' 1ΐί;Ηΐ•ίί3 ί'οΓ ίκιτοΐ' ίαΐΐ νοιι λ\1ΐ(:•η Ι 

])Η8δ6€ΐ Λνΐΐΐιίιι, [Ρειιΐΐι^υίϊ' (1ιιιι§(Όη-^ίη ? 610 

ϋίί^ηιίη^ Ι ί>ηοϋ1(1 8ίη1<: ίο (Ι&Γίνΐιβδδ^ οηιι^ΙιΙ ίη 

ΓΗΟΚυ8 

\νΐΐ6ΓίίίθΓ(ί ηοΐ ? ννΐΐίΐΐ: «Ιιΐί^Μ Ιιπά Ι, ίί' Ιΐιυα ίηίο 

ηιί^οΙίΗπο^' ϊΐιοιιΐϋδΐ; ίπΠ ? [Ι^ΓίΐηΙ'ϋ ΙΗγηΠ ? 

Νη}-^ Ι^ιιΐ Ηολν (1ί(1ί>ΐ ΐΐιου ^δοαρκ, Λνΐιο λν£ΐ8ΐ; α ^οά\(^Ηϋ 

ΟΙΟΝΥ8υ8 

Ι ηΐ}'5ίί1ί' ιη^δ^ΐί' (ΙεΙίνβΓβά, Ιϊ^ΐιΐΐγ, Λνΐ1:]ι ηοι* ίοίΐ πογ 
δίΓίΐίη. 

ΟΗΟΚυδ 

Να}^, 1)υΙ 1)ουη(1 Ηβ ηοΐ ΐΐιίηβ Ιΐίΐηάδ λ\ ίίΐι οοίΐίη^ ιη€δ1ι 

οίΌΗ&ΐη οη οΗαΐη ? 

ηιοΝΥδυδ 
Μ^ άεπδίοη Ιΐιεί'ί; Ι ηιαάίί Ηίιη, ϊΙιηΙ 1ι6 (Ιε^ηιεοί 1ΐ6 

ίί?1:1:6Γ&(1 Γη6, [εηιρίν ρΗαηΐϋδγ. 

Υεί ΠΟΓ 1;οαο1ΐ6(1 ιπίί, ηεΐΙΙι^Γ ^τ^δρεά τηα, ίαά οη 
Νπγ, α 1)α11 1)68ΐ(ΐ6 ίΐΐθ δίαΐΐδ 1ιβ ίουπά \ν•ίΐ€Γ6 1ΐ€ 

Λνουΐά ρεη ηΐθ ί^δί : 
Ηουηά ΐΗί; ί^η^βδ θ,ηά Γοαηά ΐΐιε Ιιοοίδ οί' ΐΐιϊδ 1ΐ6 '^άπ 

Ιιίδ οοΐ'άδ Ιο ΟΕδΐ, 
ΒΓ€*;ι1:ΐΊΪη^ ίυΓΥ οπΐ, ίΐιε \\Ίίϊ16 ΐΐιε δΛν6&ΐ-^ουΐ8 ροαί'^ά 

ίΐΌηι 6Υ6ΓΥ ΙΐηιΙ), [λνίΐΐϋΐιΐη^ Ιιΐηι 6*20 

λνΐιίΐε Ηε ^ηανί^ά υροη Ηίδ Ιΐρδ — πηά Ι 1)68Ϊά€ Ηϊηι 
Οπίηιΐγ ;ιΙ ηιΐηε ίΉδκ \ναδ δΐίΐίη^. Ενί^η ΐΐιβη οιιγ 

Β^οοΗαδ οπηίί*, 
Αηά 38 ΛΝάΙΙι άιύ ^9.Γί\\ψΐ3.\ί& δΗοοΙί ΐΗε Ιιουδί^, πηά \ίί 

:\ δΐιάάεη Ππηιε [Ιιε δ&Λν Ιιίδ Η^ΙΙδ 

Οη Ιιίδ ηιοίΙιεΓ'δ ΐοηιΐ^. Τ1ΐ6 Ι^^ΐη^ ΐ3^1ιο1(1ίη^ 1;1ιοιΐ2:1Π 

53 ΒΑΚΧΑΙ 

77σσ' €Κ6Ϊσ€ κατ εκεΐσε, ΒμωσΙν ^ΚγεΧφον φερειν 
εννειτων, άττας δ' εν ^ρ^ω Βον\ο<ζ ην, μάτην 

τΓονών. 
ΒίαμεθεΙ^; δε τόν8ε μό'χθον, ώς εμοΰ ΤΓεφενγότος, 
ϊεται ξίφος κεΧαινον άρττάσας Βόμων εσω. 
κάθ' 6 3ρ6μίος, ώ? εμοι^ε φαίνεται-, Βόξαν λέγω, 
630 φάσμ εττοίησεν κατ αυΚην ό δ' εττΐ τοϋθ^ 

ώρμημενος 
ησσε κάκεντει φαεννον αΙθερ\ ώς• σφάζων εμε. 
ττρο'^ οε τοισο αυτω ταο αΧλα ηακ'χ^ιο<; 

Χνμαίνεταί' 
δώ/χατ' ερρηξεν 'χ^αμάζε' συντεθ ράνωταί δ' άτταν 
7Γίκροτάτον<ζ ΙΒόντι Βεσμον<ζ τους εμονς• κόττον 

νΤΓΟ 

ΒίαμεθεΙς ξίφος τταρεΐται. ττρος θεον 'γάρ ων 

άνηρ 
εΙς μάγ^ην εΧθεΐν ετόΧμησ^• ήσυχος δ' εκβας βγω 
δωμάτων ήκω ιτρος υμάς, ΤΙενθεως ου φροντίσας. 
ως δε μου Βοκεΐ, ^Ιτοφεΐ '^ουν άρβύΧη 86μων εσω, 
εΙς ττρονωτΓΐ αύτίχ ηξει. τι ττοτ' α^' εκ τούτων 

ερεΐ ; 
640 ραΒίως ^άρ αύτον οϊσω, καν ττνεων εΧθη μεηα. 

ττρος σοφού ^γαρ άνΒρος άσκεΐν σώφρον εύορ^η- 

σίαν. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

ττέτΓονθα Βείνά' 8ιατΓέφευ<γε μ* 6 ξένος, 
ος άρτί Βεσμοΐς ην κατηνα'γκασ μένος, 
εα εα• 

οδ' εστίν άνηρ' τί τάΒε ; ττώς ττρονώτηος 
φαίνει ττρος οϊκοις τοις εμοΐς, εξω βεβώς ; 

ΔΙΟΝΥ202 

στήσον ττοδ', οριγτ} δ' νττόθες ησυ'χρν ττόδα. 
54 ΤΗΚ ΒΑ^^ΗΑ^Α1.8 

Κ1;ιηΐ(:•-("ηλνηιρ|)<:'(1, ;ιη(1 ΙιΐΐΗίίΓ, ίΐιϋΐΐίτ. ηι^ΐΗ•(1 Ιΐ(ί, 

λνΐΐίΐΐν 1)ίάάΐιι^ ΐΙΐΓίΐΙΙ^ [ίοίΐϊημ• ΙΙκ-γκ. 

1}ΓΪηβ: ΐΐΐίί λνίΐΐ6Γ. Χονν- λνΗ8 (ίνϋΓν Ιίοηύηκιη γπίπΐν 

ΊΊκι-η 1ΐ(:* 1<;ΐ ΐΐιίδ ΐΗΐ)υυι• \:>α, ά^ άα^^ηύημ, Ι Ιΐίκΐ \(•;ΐ))(•(1 

ίΐκ:• 8ηίΐΓ(^ : [Ηΐ^^ ίπΙοΠίοη ίν*11. 

8ΐΓΗί]£Γΐι1: λνΐΐΐιϊη ΙΗ*; Βαϋάίη^ ταδίικά \\α, άγα\\η\^ ίοΓίΗ 

ΤΗ(ι'η (Ιΐίΐ Βγοπιϊιιν. η8 Ιο ηΐί* ίί ί^ί^^ηΐίίά — Ί:Ϊ8 1)αΙ: ιην 

ΙΙιυα^Ηΐ: 1 ΐ(ί11,- [ΐΙκίΓίίΟπ «^ΙπιίίτΙιΙλνΗν, 

Ρίΐ'ίΐιΐοη 111 Ιιΐί^ ΗηΙΙν η λνΓΗΐίΗ : 1ΐ(ϊ ΗαΓί^ίΙ Ιιΐηΐδί^ΐί' 63(> 

Ηΐ18Η(:'(1, Ηΐΐά ϋίηΐίΐίί^ά ΐΐΐ^ Ηο^Ιΐί-ρΡΓνίΚΐίίά ΆΙΥ, ϋ8 

ΐίπηίνίηο: ιπίί ίο δίπν. [ρπά*^ Ιο ρ&55 ; 

ΤΗίΊΐ ίΐίά ΒηοοΙιιι^ Ιίπημ; η η(:'Νν Ηΐ)Η8&ηι^ηΙ οί' 1ιί8 
ΡοΓ Ιΐίί ΙιυΓίΰά Ιο ^ηγϊΗ ΐΐκ:- ΐ3αί1άΐιιο•. ΤΗί'Γβ ίΐ Ιίί:-^, 

Η Γαΐη-ηΐΗ8δ, — [Λνί1;1ι Ιοίΐ ουίλΝοπι, 

8ϊ^1ι1: Ιο ηΐΗΐίί' ιην Ι^οηά^ ί'αΐΐ 1)ϊΙί6Γ Ιο Ηΐπι Ι Χολν, 
Ι^^ΐΐΐη^ άι-υρ ΐΗί^ 8ΛνοΓί1, Ηίί {ηΠ^ϊΗ ίΉϊηΐΐημ:. Ηί^, 

ΐΐικ ιηοιΊ^Ι-Ι^οπι, [ρΗ58(ϊ(1 Ι ϊΗγοιι^Ιί. 

Όάτ^ ίο ΙίΓπνέ* Η Οοά ίο 1)ίΐ1:1:1(ί ! ΤΗ^-π απΙιίικΙέ'Γίι-οΙ 
Κεοΐνΐη^' ηοιι^Ηΐ οί Ρβηΐΐιευδ : δο ίΓοιη ίοΓίΙι Ιιΐδ ΙΐΗΐΙδ 

Ι οοηΐ€ ίο νου. [ίπΙΓδ δοιιπά ίΙκ^Γΐ^ Ϊ8. — 

ΒυΙ, ηΐέ'ίΐιίηΐνδ. — ίοΓ ίΗκΓί^ Λνΐΐΐιΐη ίΗίί Ιιοαδ^ η ίοοί- 
Η^ 81ιη11 δίΓΗΐσΚίίΛνΗ}^ οοπιβ Λνΐΐΐιουΐ. Ηϋ, λυΗπϊ δΗίΐΙΙ 

1ΐ6 8Ην ιιηίο Ιΐιίδ ? [δΐΓί-δδ ; 

Ι^ΐ^ΐιίΐν δΐιπίΐ Ι 1)€ΗΓ Κϊδ ΙίΙυδΐκΓ, πΙι&Ιδοε'ίίΓ Ηΐ8 ίιιη'δ 640 
ΓοΓ ΐΐ ίδ ΐΐΊίί λνίδϋ ηΐίΐη'δ ρΗΓΐ; ίο Γ^ίπ Ιιίδ ΛνΓαίΙι ΐη 

8θΙ)(ίΓη65δ. 
Εηί€>• ΡΕΝΤΗΕυδ. ΡΕΝΤΗΕυδ 

Γοαΐ ουίΓ,ι^ε Ιΐιΐδ ! — Ιΐΐθ δίΓαπ^^Γ ΙίηϊΗ κδοπρ^ά, 

Τΐιουοτίι Ιίουηά 1)ΐι1: ηοΛν ίη ίθΐΙθΓδ ίΉδΙ Ηδ ίίΐΐε. 

Ηη! 

ΤΗί^Γί:• 18 ΐΚε ΠΙΠΙ) Ι ννΚπΙ ηιεπηδ ίΐιίδ ? Ηο\ν Η&δΙ ΐΗοα 

\νοη ΓογΙΗ Ιο δίίίικί ΙίβίοΓκ ηιγ ν^τ}• Ιιηΐΐδ ? 

ΟΙΟΝΥδυδ 

8ΐΗν ΐΙιοΓΰ, απίΐ Ι^Ι: ΐΐιν ί\ιΐ'ν δοίΐΐν Ιΐ'^αςΙ. 

55 ΒΑΚΧΑΙ 

ΠΕΝΘΕΤ2 

ιτόθεν συ Ββσμα Βίαφνγών β^ω ττβρας ; 

ΔΙΟΝΥ202 

ουκ βΐτΓον — 17 ^^^^ ηκουσας — οτί Χύσει μβ τις ; 

ΠΕΝΘΕΤ2 

650 τί<ζ ; του9 λόγοι^ς- γαρ βίσφέρεις καινούς άβί. 

ΔΙΟΝΤ202 

09 την τΓοΧύβοτρνν άμττβΧον φύει βροτοΐς. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

■χ•****•7:-***•55-** 

ΔΙ0ΝΤ202 

ώνβίΒισας ^η τούτο Αιονύσω καλόν. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

κ\7}€ΐν κβΧβυω ττάντα •πνρ'^ον εν κνκ\ω. 

ΔΙΟΝΤ202 

τί δ'; ού% ύττερβαίνουσι καΐ τβί'χη θεοί; 

ΠΕΝΘΕΎ2 

σοφάς σοφός συ, ττλην α δβέ σ' είναι σοφόν. 

ΔΙΟΝΤ202 

α δβί μάλιστα, ταΰτ βγωγ' εφυν σοφός, 
κείνου δ' άκουσας ττρώτα τους λό^ους μάθε, 
ος εξ ορούς ττάρεστιν αγγβλώ^» τι σοΐ' 
ημείς δε σοι μενοΰμεν, ου φευξούμεθα. 
ΑΓΓΕΛ02 

660 Τίενθεΰ κρατύνων τησ8ε Θηβαίας 'χθονός, 

ηκω Ίίιθαιρών εκλιττών, ϊν οΰττοτε 
λευκής άνεΐσαν 'χ^ιόνος εύα<γεΐς βολαί. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

ηκεις Βε ττοίαν ττροστιθείς σττουΒην λόγου ; 

ΑΓΓΕΛ02 
Έάκ^ας τΓΟτνιάΒας είσιΒών, αΐ τήσΒε γης 
οϊστροισι λευκον κώλον εξηκόντισαν, 

56 ΎΗΕ ΒΑεεΗΑΝΛΙ.8 

ΡΕΝΤΗ Ευ8 

ΗοΛν ΙΐϋΒΐ: Ιΐιου "δο-βρ^ίΐ ΐΐιν Ι^οικΙ'ί πηθ ουηιβίίί; ίοΓίΙι ? 

ηιοΝΥ8υ8 
δΗΪά Ι ηοί — οΓ άΐ€ΐί5ΐ; Ιι^-ηγ ηοΙ? — " Οικ; \νϊ11 ίταα ηι«?" 

ΡΕΝΤΗ Ευ8 

ΟΙΟΝΥ8υ8 

Ηϋ Λνΐιο 11131^65 ^ΓΟΗ* ίοΓ 111611 ΐΗβ οΙυδΙβΓβά νΐηβ. 

ΡΕΝΤΗ Ευ8 

[Αν — λνΐιο άΓίνρ^ Λνοηιβη ίΓβηζίεά ίΓοηι ΐΐκ• Ιιοηΐίί Ι] 

ΟΙΟΝν8υ8 

'Τίδ Οΐοηγδυδ' ^Ιογυ, ΐΗίδ ΐΗγ δοοίΤ. 

ΡΕΝΤΗ Ευ8 (/ο αϋβηάαηΐίϊ) 
1 1)1(1 γίΐ ΙίίΐΓ ίΐΐΐ ίοΛνΰΓδ Γοιιικί ίΐΐίϋυί. 

ϋΐοΝΥδυδ 
\νΐιν ? ϋίΐηηοΐ Οοάδ ρ&δδ εν^η ον^ΐ' \να11δ ? 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

\νίδ€ £111 ΐΗοα, \Ν-ΐδ€ — δίΐνε \ν1ΐ€Γ6 Ιΐιοα δΗουΙάδΙ 1)6 \\•ίδ6. 

οιοΝΥδυδ 
\νΐΐ6Γ6 ηιοδί; ηεβάδ Λνΐδάοιη, 1:1ΐ6Γ6ίη λπι Ι Λ\'ίδ6. 
ΒυΙ 1ίδ1:6η ίίΓδΙ: Ιο λόπ πιηπ, Η^&γ Ιιίδ ΐ&ΐε 
\νΐιο Λλ-ΐΐΚ δοηΐ6 ΐΐάΐη^δ ίΓοηι Ιΐΐ6 ηιουηΐίΐΐηδ οοηιεδ. 
Ι •ν^'ϊ11 3,\\'&ίΐ Ιΐΐ66 : ί^ΆΥ ηοΐ ΐ6δΐ Ι ίΐν. 

ΕηΙβΓ ΗΕΗΒΜΑΝ. ΗΕΗΌΜ\Ν 

Ρ6η1:1ΐ6υ5. ΐΐιοιι πιΙ^γ οί ΐΐιίδ Τ1ΐθΙ)&η Ιαηά, 660 

Ι ίΓοηι Οίί1ΐίΐ6ΐ•οη οοηΐ6^ Λν1ΐ6ηο6 η6Υ6Γ ίΉΐΙ 
Τ1ΐ6 §1ΐδί;6ΓΪη§ δίΙνβΓ ΗΠΌΛνδ οί" 1:1ΐ6 δηοΛΥ. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

ΒΓΪη^η^ λνΐι&ΐ Λν6Ϊ§1ι1;γ Ιΐάΐη^^,ς οοηΐ6δΙ Ιΐιοα ? 

ΗΕΚΟΜΑΝ 

Ι 1ιειν6 δ66η Λνΐΐά ΒαοοΙίΗηαΙδ. ΛνΚο ή'οηι ΐΗΐδ Ιίΐηά 
Η3Υ6 άπΓίοά ίοΓΐΙι \\'ίΐΗ ΛνΙιίίο ί66ΐ:, ίΓ6ηζγ-δΙαη§. 

57 ΒΑΚΧΑΙ 

ήκω φράσαι σοΙ και ττόΧεί γ^ρτιζων, άναζ, 
ώ9 ^βινα 8ρώσί θαυμάτων τβ κρβίσσονα. 
θεΚω ο άκονσαί, ττότβρά σου τταρρησία 
φρασω τα κβΐθβν η Χό'^ον στβίΧώμβθα' 
670 το 'γαρ τά%09 σου των φρενών ΒεΒοικ, άναξ, 

καΐ τούξυθυμον καΐ το βασιΧικον \ίαν. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

λεγ', ώ? αθώος εξ εμού ττάντως εσεΐ' 
τοί<ζ <^αρ Βίκαίθί<ζ ούχΙ θυμοΰσθαι 'χ^ρεών. 
οσω δ' αν εί7Γ7]<^ δεινότερα Έακχ^ών ττερι, 
τοσωΒε μάΧλον τον ύττοθεντα τας τε'χνας 
'γυναίξί τόν^ε ττ} 8ίκτ} ττροσθήσομεν. 

ΑΓΓΕΛ02 

ά'^εΧαΐα μεν βοσκηματ άρτι ττρο^ζ λεττα*» 
μόσχων ύττεξηκρι,ζον, ηνί'χ^ ηΧίο<^ 
ακτίνας εξίησί θερμαίνων γβόνα. 

680 ορώ δε θιάσους τρεις γυναικείων 'χ^ορών, 

ων ^ρχ' ενός μεν Κύτονόη, του δευτέρου 
μητηρ \\.>γαύη ση, τρίτου 8' 'Ινώ 'χοροΰ. 
ηΰΒον 8ε ττάσαι σώμασιν τταρειμεναι, 
αι μεν ττρος εΧάτης νώτ ερείσασαι φόβην, 
αΐ δ' εν Βρυος φύΧΧοισι ττρος ττεδω κάρα 
εικτ) βαΧοΰσαι σωφρονως, ού'χ^ ώς συ φης 
ωνωμενας κρατηρι καΐ Χωτοϋ Λ^τόφω 
θηράν καθ' ΰΧην Κ,ύττριν ήρημωμένας. 
ή ση δε μητηρ ώΧόΧυξεν εν μεσαις 

690 σταθεΐσα Έάκχ^αις, εξ ΰττνου κινεΐν 8εμας, 

μυκημαθ' ώς ηκουσε κεροφορων βοών. 
αι δ' άτΓοβαΧοΰσαι θαΧερον ομμάτων ΰττνον 
(ΐντ)ξαν ορθαί, θαϋμ ιΒεΐν εύκοσμιας, 
νεαι ΊταΧαιαϊ τταρθενοι τ' ετ' άζυ^ες. 
και ττρώτα μεν καθεΐσαν εΙς ώμους κόμας 

5« ΤΗΕ ΒΑΟΟΗΑΝΑΙ,δ 

Ι ουιηκ, Κΐη^, ίΉίιι Ιο Ι^Π ίο ΐ\Λϋα ηποΙ Τ1ί61)65 

νν^ίΐΐ: ^ίΓΗη^^. λνίικί: })Η88Ϊημ; λνοιΐ(ΐΓοιΐ8 (Ι^ίίάίί Ιΐΐί'ν (Ιο. 

ΥκΙ λνοαίίΐ ι ΙΐίίΗΓ ΐί' ίΓί-ίϊΙν 1 ιιιπν ί(-Ί1 

Τ1ιίηίί8 ΐΗ^Γί^ Ι3^1ΐίί1ά, ογ τεεί ιην δΙοΓγ'δ δΗΐΙ. 

ΡοΓ. Κίη^. Ι ί(:ΉΓ ίΐιν 8})ίη1:'8 Ιιπ^ΐν ιιιοο(1. 670 

ΤΗ}' ))<ΐ55Ϊοη Ηπά ίΐιΐπίί ονί-Γ-Γθ}Ήΐ λμήΙΙι. 

ΡΕΝΤΗ Ευδ 
δαν οη : ο£ ηιβ δΐι^ΐΐ ίΗοα ^ο η11 ιιη^οπίΗίίά, 
ΡοΓ Λν6 τπΆγ ηοΐ 1)κ λντοΐΗ Λ^•^1;11 Ηοη^ί^Ι ηκίπ. 
ΤΗί• άΐΐΈΓ 8θΐιη(1ίϊ ίΐιν ΙηΙ^ οί" Ιΐκ:- ΒηοοΙιηπηΙ^, 
ΤΗίί δΐί^ΓΠΡί• ))ΐιηί8ΐιιη(;ηΐ λνίΐΐ Ι ΐπΗΐοΙ 
Οη Ηΐηι λνΙιο ί&α^Ηΐ: ουΓ άίίπιεδ ΐΗίδ Λνίοΐίί-άπίίδδ. 

ΗΕΚΟΜΛΝ 

Τΐιίικί 1ΐ€^Γ(1δ οί ρΗδΐιΐΓΐη^ Ινΐπί- ΛνίιΤί- (:•νί^η ηοΛν 

8α&1ίη§ 1Η(? δίκκρ Ιιίΐΐδΐάί'^ λνΐιπί: ίίιπίί ΐΐιε 8υη 

ΡίΓδΐ άίΐΓΐεά ίοΓίΙι Ιιίδ Γ&γδ Ιο λνΗΠίι ΐΗε β&ΓΐΙι, 

\ν^1ι^η Ιο, Ι δβρ ΙΗγ^^ Β&οοΗηπϊ Λνοιηί-η-ΐί&ηάδ, — 680 

Αυΐοηοε οΐιΐεί ο£ υη^, οί οπίί ΐΐιγ πιοίΙκίΓ 

Α^ΗΥβ, αηά ΐΗβ ΙΙιΪΓά Βϋΐιά Ιηο 1(;(1. 

ΑΠ δΐέ'ερΐη^ Ιίΐν, Λνίΐΐι Ι^οάί^δ Γ€'ί5ΐ:ίΊι1-δ1:Γοννη ; 

8οηΐ6 1)3θ1ίΛνΗΓά Ικαηεά οη Ιεπίν ^ρΓίΐγδ οί' ρίη^, 

8οιη€, \γί1:1ι θΒΐί-1(ί&Υ6δ £ογ ρίΐΐοννδ, οη ΐΗε §Γοαηά 

Γ1υη§ οΗΓεΙθδδ ; — πιοάβδΐΐγ. ηοΐ, &δ ίΗοιι δίΐγ'δΐ:., 

Όι-υηΐνεη λ\•ϊ1;1ι \\•ϊη^, αηιϊά ΐ1ΐ6 δΐ^Ηΐη^ οί ΗυΙθδ 

ΗυηΙϊη^ ά^δίΓβ ΙΙίΓου^Η ννοοάίπηοΐ δΙίΒάεδ ίΐΐοηίί. 

ΤΗ^η ίο ΙΐθΓ ίεεί δρΓπη^ ΐη ΐΐΐί- Β&οοΙι&ηΗίδ' ηιΐά^Ι: 

ΤΗγ ΐΏοΐΙι^Γ, οΓγΐη^ ίΐΐουά, " 51ΐΗΐί6 ίΓοηι γοα 

δίββρ ! " * 690 

ννΐιβη ί^Π οιΐΓ Ηοη)ί'(1 Ινΐπί:"*» ΙοΛνίη^ οη Ηί^Γ ^ήγ. 
Τ1ΐ6γ, (^ΗδΗίη^ ίΓοηι ϊΗ^ϊγ 6}'6ΐΐάδ ΓοδΥ δΐί^ί^}). 
δρΓ3η§ υρ, — δίΓπη^β, ίβΐΓ άυτάχ οί οΐ'άίΤίίά ΓίΐηΙίδ, — 
Υοπη^ Λνίνκδ, οΐά ηΐΗΪΓοηδ, ιηδΐάεηδ γ€ΐ; ιιηΛν^ά. 
ΡίΓδΙ άολνη ΐΙι^ΐΓ -ίΠοαΜίΓδ 1^1 ίΐΐίίν δ1;Γ€ίΐΐΏ ίΙικΪΓ ΙϋΐΐΓ : 

59 ΒΑΚΧΑΙ 

νββριΒα'ζ ύ' άνβστβίΧανθ' οσαοσίν άμμάτων 
συν^€σμ βΧβΧντο, καΐ καταστίκτονζ 8ορα<ζ 
οφβσί κατβζώσαντο Χιγ^μωσιν '^ίνυν. 
αΐ δ^ α^κάΧαισι ^ορκά^' ή σκυμνον^ Χύκων 

700 ά^ρίου<ζ βχονσαι Χενκον βΒΙΒοσαν <γαλα, 

οσαίς νβοτόκοι,^ μαστός ην σ7Γαρ<^ων βη 
βρέφη Χίΐτονσαις' βτη Β' βθβντο κίσσίνου<ζ 
στεφάνους Βρυος τε μυλακος τ' άνθεσφόρου. 
θνρσον δε τις Χαβοϋσ' ετταισεν εΙς ττετραν, 
όθεν ΒροσώΒης νΒατος εκττηΒα νοτίς' 
άΧΧη Βε νάρθηκ εΙς ττεΒον καθήκε ^ής, 
καί ττ)Βε κργ}νην εξανηκ οίνου θεός' 
οσαις δβ Χευκοΰ ττώματος ττόθος τταρήν, 
άκροισι ΒακτυΧοίσι Βιαμώσαί ^Θ6να 

710 >γάΧακτο<ζ εσμούς εΐγ^ον εκ δε Κίσσίνων 

θυρσων '^/Χυκεΐαι μεΧίτος εσταζον ροαί, 

ωστ , εΐ τταρήσθα, τον θεον τον νυν ψε'γείς 
εύγαΐσιν αν μετήΧθες εΙσιΒων ταδβ. 
ξυνηΧθομεν δβ βουκόΧοί καΐ ττοιμενες, 
κοινών Χο^ων Βώσοντες άΧΧ^^Χοίς εριν, 
ως Βείνα Βρώσί θαυμάτων τ εττάξια' 
καί τις ττΧάνης κατ' άστυ καΐ τριβών Χό^ων 
εΧεζεν εΙς άτταντας- ω σεμνάς ττΧάκας 
ναίοντες ορέων, θεΧετε θηρασώμεθα 
720 ΙΤ6ζ^^€α>? ^ Α^)>αύην μητέρα εκ βακγευμάτων 

χάριν τ' άνακτι θώμεθ' ; ευ δ^ ήμΐν Χέ^γειν 
εΒοξε, θάμνων δ^ εΧΧογίζομεν φόβαις 
κρυ-^αντες αύτους' αϊ δε την τετα'γμενην 
ώραν εκίνουν θύρσον εΙς βακγεύματα, 
"Ιακχον άθρόω στοματι τον Αιος ηονον 
Έίρόμιον καΧουσαΐ' ττάν δε συνεβάκχευ' ορός 

6ο η ι κ π \^^ΗΛ^:Λ^.^ 

ΊΊκΐι 1ηι>|)(•() Ιΐΐί Λ ιΐ|) ΐΙκίΓ ί;ι\\ ιι^Ι^ίΐΐ^;, - ϋΐ<•ν ννΙΐΟίίΡ 

Ι)<ίιιιΙν 
11;ΐί1 ί';ι11(^ιι 1οο8(?, — ίίικί ^ΐτΐ ίΐκ- ίίαρρίίίά ίεΐΐ^ [\νΊη1ί'. 
Ηυιιηά ίΐι^ηι λνΐΐΐι κη&Ι^βδ ΐΗίΐΐ; Ηοΐν^ίΐ ΐΠί-ίι* €•1ΐ(ί6ΐί8 ΐΗκ 
8ο)η6, ^•^;ι^11^ηο; ί^ίΛνη^ ογ Λνοΐί-οιιΐ)^^ ΐη ίΙκ-ΪΓ &Γηΐ8, 
Οίΐνε Ιυ ίΐκ.- Λνΐ1(1 ί;Ιηηο•8 οί" ιΙηϊγ οηπ \ν1π1:(; ηιΐΐΐί, — 700 
Υϋΐιησ Γηο11ΐ6Γ5 ίΐιβ^, λνίκ) Ιι.ΐίΐ Ιί-ίΐ Ιΐΐ(;ΐι• ])ηΙ)€?>, ϊΙιη,Ι; 

δΐϊΐΐ [Ηβίΐάδ 

ΤΙιείΓ 1)ΐ•6ίΐ5ΐ8 \ν6Γ6 ίϊιΐΐ. ΤΗθπ (Ιΐά ΐΗίΎ ΛνΓεαίΗ ίΗθίι• 
λνίΐΐι ΐν}', οαΐί^ &η(1 Ηο\\•€Γ-8ίΗΓΓί^(1 1)ηοην. 
Οπί^ οΊ•Η8])("(1 Ηέτ ίΙινΓί^ιΐδ-δΙίΐίϊ", ίΐηοΐ ηπίοΙ^ ΙΗ^ τοοίν, 
ΑικΙ ίοΓίΙι ιιρίίίίΐρΐ ;ι ίΌυη1:;ιΐη\ δΐιολνβιτ Ηρηιν : 
Οικ' 111 (ίΗΐΊΗ'δ 13080Π1 ])ΐΜηί;ίίά Ιΐίτ Γ66(]-Λνίΐηϋ . 
ΑικΙ αρ ΙΙκ'ΓίίΐΙιΐΌΐι^Ιι ίΐκ:- (ϊο(1 ;ι \νΐη(^-1Όιιη1; '><:ΐι1: : 

ΑΐκΙ Χνΐΐϋδϋ ίΉίπ \νϋ1ΐ1(1 {1ΐ•ΐΐΐ1ν λνΐΐΐΐί:--!^;!!!!!!!^• ίΐΓίΙϋοΗΐ*^ 

8θ3η•6ά Λνιΐΐι Ιΐι^ϊι* Ηη^βΓ-ίΐρδ Ιΐΐ€ 1)Γ€Ηδ1: οί' 6ηγΙΗ, 

Αηά ηιϊΐΐί ί^αδίι^οΐ ίΌι-ΐίι ιιηκϊΐηΐί'ίΐ : ίΐΓΪρ})(-Γΐ Ιΐιβ λνΐιΐΐι* 710 

8Λνί"(ίί ί>ΪΓ(.'ίΐιιΐδ οί Ιιοηον ί'Γοιη ΐΗ^ΐι• ί\ ν-'ίίΗνί:-^,. 

Ηίΐοΐδΐ ίΐιοιι 1)66η ίΗβΓί-, ΐΐιοιι Ηίΐάδΐ, 1)ίΊιο1άίη^ ΐΗίδ, 
\νΐί1ι ρΓΗν^Γ ΗρρίΌ&οΗεά Ιΐΐ6 Οοά Λνΐιοηι ηο\ν ΐΗοιι 

δριΐΓπβδΙ:. 
ΤΗθη λνί:-, ^:11^η^ ΙιβΓάηιεη Άηά Ιΐιν δ1ΐ(;ρ1ΐ6Γάδ, οίτθλν 
Τοι^βίΐΐίτ, 6ίΐο1ι \νΐ1:}ι είΐοΐι Ιο Ηοΐά (ϋδριιΐί^ 
Τουοίιίηο- ΐΐιβϊι* ΛΛνίΊιΙ (1β6(1δ Ηπά ηΐΗΓνρΠοιίδ. 

Αηά ΟΙΚ:^, Η ΐΟλνΠλνΗΓά ΐΓυπηΐ, Γ^πάν οί ^})ί:'^θ1ΐ, 

Το ΆΪΙ οΓΪβά, " 0\\"ρ11ίίΓδ οη Ιΐιε ΐβΓΓαοβδ 

Οί 1ΐΗΐ1θΛν6(1 ηιοιιπίΗΪηδ, λνίΐΐ ν^ ϊΙιλΙ λνί- οΐιπ',έ• 

ΡΐΌΐη ΒΗθο1ιυ8' ΐ'6ν&1 Α^ανί:". Ρ(:^ηΐ1ΐ6α8' ηιοίΗ^-ι*, 720 

Απα Λο οιΐΓ Ιοί'ά η Ι^ΐηάηεδδ ? " λΥρΠ, ΐΐιοιψίιΐ: Λνβ, 

Η(ί δρίΐΐνβ^ αηά Λν6 ΐη πηιΙ^ιι^ΐΊ Ηΐά οπΓδίΐΙνβδ 

Μϊά ϊ^&νθδ οί οορδ6δ. Αί ΐΐΐίτ Ηρροΐηίθά ΐίηιβ 

Ύ\ΐ€:γ Λνανεά Ιΐιε Ιΐίλτδαδ ίοΓ Ιΐιβ τενθί-ηΐεδ, 

\νΐΐίι οηβ νοΐοβ οίΐΠίη^ Ι&οοΗαδ, ΟΙίΐηιοιίΓ-Ινΐη^, 

Ζβιΐδ' δ6€θΙ. Τΐΐί* ΙιίΠδ, ίΐιε ΛνίΜ ΐΐιϊη^δ η11, λνβΓί' ΐΚηΙΙβά 

6ι ΒΑΚΧΑΙ 

«•«< θηρ(:-^, ονΒα' Β' ην άκίνητον Βρομώ, 
κυρβΐ δ' \Κ^αύη ττΧησίον θρωσκουσά μον 
κά^ω 'ξβττηΒησ' ώς συναριτάσαι θεΧων, 

730 Χό-χ^μην κένωσα^ βνθ' βκρυτττόμην Ββμα'ς. 

η δ^ άνββόησβν' «ο ΒρομάΒε<ζ βμαϊ κύν€<^, 
θηρώμβθ' ανΒρών τωνΒ' νττ^' άΧΧ' βττεσθε μοι, 
67Γ€σθ€ θύρσοί^ Βια -χαβρών ώττΧί,σμβναι. 
ημ€Ϊ(; μβν ουν φευγοζ^τβς ίζηΧύ^αμεν 
^ακχ^ων στταρα-'/μον, αϊ δβ νεμομβναίς 'χΧοην 
μόσ'χοί'ζ βττήΧθον χβί/οος άσίΒηρου μβτα. 
καϊ την μβν αν ττροσβΐΒβς εΰθηΧυν ιτόριν 
μυκωμβνην βΧκουσαν βν 'χβροΐν Βίγα} 
άΧΧαί Ββ ΒαμάΧα<ζ Βιεφόρονν στταρά'^μασιν. 

740 6Ζδ69 δ^ αν η ττΧβύρ' ή Βί'χ^ηΧον εμβασίν 

ρΐΊΓτόμβν άνω τ€ καϊ κάτω' κρεμαστά δβ 
βσταζ' ύττ' εΧάταις άναττβφυρμεν αΐματί. 
ταύροι Β' υβρισιαΐ κείς Κ€ρα<; θυμονμβνοί 
το ττροσθεν βσφάΧΧοντο ιτρο^ ηαίαν Βεμα<;, 
μυριάσί 'χβιρών (ν^όμενοι νεανιΒων. 
θάσσον δβ Βίβφορονντο σαρκός ενΒυτα 
ή σβ ξννάψαο βΧβφαρα βασίΧβίοις κόραις. 
'χωροϋσυ δ' ωστ ορνιθβς άρθβΐσαο Βρόμω 
ττεΒίων υττοτάσβις, αΐ πταρ Άσωττοΰ ροαΐς 

750 ' εΰκαριτον εκβάΧΧουσι Θηβαίων στά'χυν 

'Ύσυάς τ ^Έιρνθράς θ\ αΐ Κ,ίθαίρώνος Χβττας 

^ νερθεν κατωκηκασιν, ώστε ττοΧεμιοί 

ειτεισττεσοϋσαί ττάντ άνω τε και κάτω 
Βίέφερον ήρτταζον μεν εκ Βόμων τεκνα' 
ότΓοσα δ' εττ ώμοις έθεσαν, ου Βεσμών νττο 
Ίτροσείγετ ούΒ^ ετταττεν εΙς μεΧαν ττέΒον, 
ου -χαΧκός, ου σίΒηρος• εττΐ δβ βοστρύγ^οις 

^ Κβΐβΐίβ : ίοΓ Μ8ί^ (χονσαρ .... Βίκα. 
62 'ΓίίΚ ΗΛΙΧΙΗΛΝΑΙ..^ 

\ν'ϋ1ι εοδί&δ}" : Μ.•ιιΐί>;ΙιΙ 1)ΐιΙ νΙιοοΙ^ ;ι^ <>ιι (Ιΐ(\ πι^ΙμμΙ. 

Νο\ν ηί^ΐι Ιο ιη(• Λ^ην(' (•1ι;ιιΐ(•(•(Ι Ιο Ιί-ηρ, 

Αικί ίοΓίΙί 1 ^>|)Γ;ιμ•; η^ \νΙΐ(» λνοιιΐίΐ ^(•ί/(" οιι \\*^ν, 

Ι^ίίΗνίη^ 1\\α ΙΙιϊγΙ^ρΙ οί ιηίιΐί- ;ιηι1>ιΐΗΐι \ οίίΙ. Τ'ίο 

Τ1ΐί*η 8]ΐ()ΐι1:^'(1 νΙκ-, " \\ΊιηΙ Ιιο, ιιιν Ηί-ί^ΐίοοί Ιιουηίΐδ, 

ν\\^ ϋΥ^ ο1ΐίΐΝ('(1 1)ν ίΐκίδΐ' ιη^η ! Ηο γ^^, ίο11υ\ν πιβ — 

Ρο11ο\Ν', ΐΗβ ί;ΙινΓ'>υ8-]Ην6ΐΐη8 ίη νουΓ Ιΐέΐπάδ ! " 

Ο ϊΙκγΊι λΝ'ί:• (\(^ά, ηικί Η^'ί-ΐη^Γ 80Ηΐι11ν '^οπρ^ίΐ 

ίΐιεη 

υροη ΟΙΙΓ ρ38ίΐΐηη(>• Ι^ίΐΚ- \νίΐ1ΐ 8λνθ1•(11(^88 Ιΐίΐίκΐ. 

ΊΊκ^η 1ΐΗίΐ8Ϊ ΐΐιοιι 8^•ί^η ΐΐιγ ιποΐΐκτ Λνΐΐΐι Ικμ' ΗηικΚ 

Κεπίΐ ίΐ ά66ρ-α(1ά6Γ(ίά ΗείίεΓ 1)6ΐ1ο\^Ίΐι^ Ιουά : 

Αικί οΙΙΐΡΓδ ΐοΓί- ίΐιβ ί-ίΐΙνί-Η ΐη (πηι^οη 8Ηγ€(18. 

ΚΐΙ)8 ΙΐϋάδΙ ΐΗοιι 8κ^η ηποΙ ο1ον(;Μΐ 1ιοοί'8 ίπΓ ΙιαιΊβίΙ 740 

Τ1ιΐ8 \ν&ν »η(1 ίήάί, Άηά ίΐπΐ^εδ οί ίΙβδΚ ΙΥιάΙ Ηιιη^ 

Αη^1 θηρρ6(1 λ11 1)1οοά-1)6άίΐ1)1)1ί"ά 'γκήϊΗ ϊΥια ρΐη€*8. 

Βυΐΐδ οΙΐΆήη^, 1ο\Ν'βηιι^ ίΐβΓΟίΊν πΐοη^ ΐΐΐθ Ηογπ 
Εΐ'ίίλνΐιΐΐε, Λν6Γ6 ίηρρί'ά ηικΙ 1ιιιγ1€(1 υπίο ϊ\\ϋ βίΐΓΐΙι^ 
ΟΓα^^^ά άθΛ\Ίΐ Ιίν οουηΐΐβδδ-οΐυΐοΐιίηι^ ηΐΗίάεη Ιιπηίΐδ. 
ΜοΓΡ δΛνΐίΐΙν ννίΐδ ΐΗβ ίΙ^δΗ ϊΗηΙ: Ιαρρεά ίΙι^ΪΓ 1)οη('8 
8ΐηρρ{;€ΐ, ίΐιηη ΐΗοιι οουΜδί Ιι&ν^ ο1θ8(:'(1 Ιΐιν Ινίπ^ΐν 

6768. 

Οη δλνχρί ΙιΗβΛ'. ΓΛοίη^ Η1ί6 Ιο 80ηππ^ 13^^^18, 

Το ΙολΝίππά ρΐΗΪη8 Λνΐιίοΐι 1)ν Αδορυδ' 8ίι•ί'Ηηΐ8 

Βεαί' Ιΐΐ6 ήοίι Η&ΓνβδΙδ οί" ΐίιβ ΤΚβΙ^ίΐη ίΌ11<: : 750 

ΗνδίΗβ, ΕΓνΙΙίΓΗβ. 'ηίΉΐ;!! ΟίΐΙΐΛ^ΐΌη'δ δοαυΓ 

Εονν-ηί^δΐΐΐημ;, — 8\νοορίη§ οη ΐΐιεηι Ιΐΐνίΐ ίο ίθ68, 

ΤΙιΐδ Λν&ν ίΐηά ίΐΐίΐΐ: \νΆγ ΗυΓίεά ΐΙΐίΎ λ11 ίΚείι• ^οοάδ, 

Υβίΐ, ίΓοηι ίΗ^ Ηουδβδ οπυ^Κΐ: ΐΗί^ν ιιρ ίΐιρ 1)&ΐ368 : 

Τΐΐί^δβ, ίΐηά λ11 ΐΗΐη^δ Ι^ίίΐ οη ΙΙι^ϊγ ^ΙιοιιΙάθΓδ^ οΐιιη^ 

υηίαδί^ηεά ; ηοίΐιΐη]^ ίο ίΐιε ά&Γΐν €•&γ11ι ίβΐΐ. 

ΝοΓ 13ΓΗ88 ηοΓ ΐΓοη : απά υροη ΐΙιβίΓ Ιΐίΐΐΐ' ΒΑΚΧΑΙ 

ττΰρ (^φβρον, ουδ' βκαίβν. οί δ' υρψ]<ζ ΰττο 
6^9 οττλ' βγωρουν φβρυμβνοι Έακχ^ών νττο' 

760 ουττερ το Ββινον ην θίαμ ΙΒεΐν, άναζ. 

το?9 μβν ^αρ ου% ^μασσβ Χογχωτοζ^ ββλο^;, 
κβΐναι δε θύρσους βζανίείσαι χαβρών 
€τρανμάτιζον καπτενώτοζον φν^τ) 
γυναίκες άν8ρα^, ουκ άνευ θεών τίνος. 
ΤΓολίν δ' ε')(ωρουν όθεν εκίνησαν ττόΒα, 
κρηνας εττ αύτας ας άνήκ αύταΐς θεός. 
νίψαντο δ' αίμα, σταγόνα δ' εκ τταρηί^ων 
γλώσστ; Βράκοντες εξεφαίΒρυνον ^ροός. 
τον Βαίμον ονν τοζ/δ' όστις εστ , ώ Βεσττοτα, 

770 Βε'χ^ον ττόΧεο τύ}8\ ως τά τ αλλ' εστίν με^ας, 

κάκεΐνο φασιν αύτον, ώς ε^ω κΧυω, 
την τταυσίΧυττον άμττεΧον Βονναι βροτοΐς. 
οίνου δβ μηκετ οντος ουκ εστον Κυ7Γ/069 
ούδ' αΧΧο τερττνον ούΒεν άνθρώττοις ετί. 

ΧΟΡ02 

ταρβώ μεν είττεΐν τους Χόλους εΧευθερους 
εΙς τον τύραννον, αΧλ' όμως είρησεταΐ' ^ 
Αίονυσος ησσων ούΒενος θεών εφυ. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

ηΒη τόδ' βγγύς ώστε ττΰρ υφάιττεται 
ΰβρισμα ^ακ'χών, ψό'γος ες 'ΈΧΧηνας με^ας. 
780 άλλ' ουκ οκνεΐν Βεΐ• στεΐγ^ εττ ^ΗΧεκτρας Ιών 

ττυΧας' κεΧευε ττάντας άσττίΒηφορους 
ίΤΓΤτων τ άτταντάν τα'χυττόΒων εττεμβάτας 
ΊτεΧτας θ^ όσοι ττάΧΧουσι και τόξων χερΙ 
ψάΧΧουσί νευράς, ώς ετηστρατεύσομεν 
^άκχαισίν ου ηαρ άΧΧ' ϋιτερβάΧΧει, ταδβ, 
εΐ ττρος ^υναυκών ττεισόμεσθ" α ττάσγρμεν. 

64 ΊΊΙΚ ΒΛα:ΗΑΝΑ1.Η 

ΤΗβν α3ίΥή&ά ΗΓβ αηδΟϋΓοΚβά. ΤΗ^ ί'υΐΐί, ΐη \νΓίΐ11ι 
Το 13(? Ι3ν ΒθίοοΗηπΛίί ρϊ11α^6θ1, τυ^ΗθοΙ ϊο ατγη% : 
νν'ΙιβΓβιιροη, Κίη^, λνπδ Ιΐιίδ δϊΓίΐη^ε ΒΪ^Ηί; Ιο δβε : — 760 
Ργοιιι ίΗεηι ΐΗε δίεεί-ΐίρΐ; )3ν6ΐίη άΓί^ΛΝ' ηοΐ 1)1οο(1, 
Βιιί ΐΗ^ν ίΓοπι 1:1ΐί-ΪΓ Ιιπικίίί (Ιίΐιϋη^ ι11ν^ί^ϋί^-ί5ΐ;ί^ν^^'; 
ΟίΉΐΙ λνοαηά οη Λνοαποί; ίΐπίΐ ΐΐιεν, ίΗε ννοιηεη, ΙυπιβίΙ 
Το Ηί^Ηΐ ηΐίίη, ίοΓ δοιηβ Οοά'^ ΙΐΗπά λνΓου^Ηΐ ΐΗίτβΐη. 
ΤΙΐρπ άΓ^λν ΐΗεν 13ηο1< ίο λνΗ^ηοίί ΐΗίΐΪΓ ίααΐ Ηαά αηηα, 
Το ΐΗοδί; 5Άϊηα ί'οαπΐδ ΐΗί; Οθ(1 δ(;ηΙ αρ ίοΓ ΐΗ^ιη, 
Αηά Λ^'ίΐδΗ^ά ΙΗ& ^ογ^, ΛνΗίΙβ ίτοιη 1;Η(*ίΓ οΐιββίίδ ΐΗο 

δππίί^εδ 
νν'ίίΓ6 Ιίοΐίΐη^ μίΙΙι ίΗί'ΐι• ίοη^ιιεδ Ιΐΐ6 1)1οο(1-^οιι1:ν 

οίεαη. 
\\Ίΐ(;ΓίίίοΓί^, ΛνΗοίί'^Γ ΐΐιίδ Ουά Βί:-, Ο ηιν 1ογ(1, 
Ηί^ο€Ϊν6 Ιιΐηι ΐη ΐΗΐδ οίΐν ; ίοΓ, ϋεδΐάβ 770 

Ηίδ οΙΙι^Γ πιΐ^ΐιΐ:, ΐΐιβν Ια\\ οι Ηιηι, Ι Υιαατ, 
Ύ\\άΙ \\ϋ ^{ΐνβ πΐί^η ΐΐκ* ί^Γΐί'ί-ίΐδδαΗ^ίη^ νίηβ. 
\\ Η^η Λνΐπίί ΐδ ηο ηιοΐ'ί; ίοιιηά, ΐΗί^η Ι,ονρ ϊδ ηοί, 
ΧοΓ Ηπν ίογ Βεδΐάε ίδ ΙείΊ: Ιο ηιεη. 

ΟΗοηυδ 
λν^οΐ'άδ ΛνΗθΓβίη ίΊ'ββίΙοηι τΐησ^ Ι (1γ6&(1 ίο δρβ&ΐί 
ΒείοΓ^ Ιΐΐ6 Κΐη§ ; ν^Ι δΐιαίΐ ηιν ίΗοα^Μ 1)6 νοίοβά : 
Οΐοηνδυδ ΐδ ηοΐ Ι^δδ ΐΗίΐη πηγ Οοά. 

ΡΕΝΤΗ Ευδ 

ί,ο, ΐί ΐδ οη αδ, Ινΐηάΐΐη^ 1ΐ1ί6 λ ήαπιβ, 

ΤΗθ Β&οο1ΐίΐη&1 ουΐΓ&^ε, ουΓ Γ€*ρΓθ&ο1ι ΙΙίΓου^Ιι 

Ογ660Θ ! 

νν© ηΐίΐν ηο! άαΐΐν : — Ιο ΕΙθοΐΓπ'δ ^-αΐί- 780 

Οο ΐΐιοιι ; 1)ΐά ά\\ ηιν λναιτΐοΓδ ϊΙιηΙ Βθηγ δΗΐβΙίΙ 

Το ηΐ66ΐ ηΐ6, ^ιηά ηΠ τΐάθΓδ οί βεβΐ δίί-θάδ, 

Αηά ίΐΠ ΙΗηΙ δΐι&ΐνβ ΐΐι^' ΙίΐιοΙ^Ι^Γ. ίΐΠ Λνΐιο Ιλνίΐη^ 

Τΐΐθ Ι^ολνδίΓΐη^ ; ίοι* Η^&ΐηδΐ: ΐΐΐθ ΒίΐοοΗαη^Ιδ 

ΡογΙΗ λνίΐΐ Λ\•€ ηι&ΓοΗ. Υβα, ίΐιΐδ δΙιοιιΜ ρπδδ &11 1)οαπ(1δ, 

Το 6ηάαΓ6 οί λνοηιβη ΐΥιαϊ λν^ ηολν ^ηάιΐΓθ ! 65 νοί.. III. ΒΑΚΧΛΤ 

ΔΙ0ΝΤ20Ξ 

7Γβίθ(~ί μβν ονοβν, των βμών \ο^ων κΧνων, 
ίϊβνθβν' κακ,ω<ζ δέ ττ/οος σέθβν ττάσ^ων όμως 
ου φημί γ^ρηναι σ οττΧ' ίτταιρεσθαι θβω, 
790 ίΙΧλ' ησυχ^άζβίΡ' ΐ^ρόμίος ουκ άνβξβταί 

κινονντα Ήάκχας ευιων ορών άττο. 

ΠΕΝΘΕΤ5 
ου μη φρβνώσβι^; μ , άΧλα Ββσμίο^ζ φν^ων 
σώσβι τόδ'; η σοι ττάλιν άναστρΕ'>^ω Βίκην. 

ΔΙ0ΝΤ202 

θύοιμ αν αύτω μάΧλον η θυμουμ€νο<ζ 
ττρος κέντρα Χακτίζοιμι θνητοί; ων θβω. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

θνσω, φόνον <γ€ θηΧνν, ωσττερ αξιαι, 
ΤΓοΧύν ταράξας εν Υ^ίθαίρωνο<ζ ιττυ'χ^αΐ'ζ. 

ΔΙΟΝΥ202 

φεύξεσθε ττάντε^ζ' καΐ τόδ' αίσχ^ρόν, ασττιδας 
θύρσοισι ϋακ'χ^ων εκτρεττειν 'χ^α\κηΧάτον<ζ, 

ΠΕΝΘΕΤ2 

800 άττόρω γε τωδε σνμττεττΧέ'γμεθα ζενω, 

09 ούτε ττάσχων οΰτε Βρών σι^ησεταί. 

ΔΙ0ΝΤ202 

ώ τάν, βτ' εστίν εν κατάστησαν τάδε. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

τι Βρωντα ; ΒουΧενοντα ΒουΧείαις εμαΐ<ί ; 

ΔΙ0ΝΤ202 

εγώ ηνναΙκα<^ Βευρ οττΧων άζω Βΐ'χα. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

οϊμοί' τόδ' ηΒη ΒόΧίον εϊς με μη'χανα. 

ΔΙΟΝΤ202 

ΤΓοΐον Τι, σωσαι σ' ε^' ^εΧω τε'χναί<ζ εμαΐς ; 
66 ΊΊΠ: ΗΛ^"^ΠΛΝΛί..^ 

οιοΝΥδυκ 
Χο \ν1ιϋ ΐΗοιι νίίίΐ€ΐ&.^1, ΐΗου^'Ιι ΐΐιου ΗοΆταί ιηγ \νοτά^, 
Ρ^'ηί]\(ΊΐΗ. \\Ί, Ιΐιοιίίζΐι |:Ηθϋ οΙοηΙ (Ι^',ρϋί' Ιο ιπρ. 
Ι \\'ΗΓη ΙΙΐίίΡ — 1)€ίΐΓ ηοί αηπίί α^Βΐπδί ά Οο(1 ; 
Ηιιΐ ΐ3ί(1ί* ίΐΐΐΐ. ΒΓοηιίιι^ί λνϊΠ ηοί 1)γοο1< ϊΙιηΙ ΐΗοιι 79ί) 
8Ηοιιΐ€ΐ8ΐ άΓΪνί• Ιιίδ ΒΗΟοΙίΗηΗΐ^ ίΓοηι ΙΙι^ϊγ Γ(-ν(ί1-1ιΐ1ΐ8. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

δοΗοοΙ ίΐιοϋ ηοΐ ιώ6 ; ΙίυΙ, Ηίΐνίη^ 'δΟίίρεά ΐΗν 1)οη<35, 
Οοηίβηΐ: ΐΗβρ : θΐδί; ά^άιπ Ι ρυηίδΗ ΐΗ(ί€'. 

ΟΙΟΝΥ8υ8 

ΒεΙΙβΓ 8ΐ&ν νί€ΐίηΊ8 ιιηίο Ιιίηι ΐΗ&η Ινίοΐν 
Α^ΗΪηδΙ Ιΐΐ6 ρπο1ί8, ιππη τα^ίη^ Η^πίηδΐ; Οοά. 

ΡΕΝΤΗ Ευ8 
νίοΐίπΊδ ? Αν, Λνοηΐί*η-νίο1:ΐηΐ8, ίϊΐΐ}- 8ΐ;ιΐη^ — 
νΥΐΜ ΛνοιΊν οί 8ΐΗασΗΐ:(:'Γ ιπίά8ΐ: ΟΐΐΙΐΗΡΓοη'δ ^Ιβηδ ! 

οιοΝΥβυδ 
ΡΙθβ δΙίϋΠ γ& ά\\ ; ηικΙ δΙίΗηιβ Λνιτί^ 1:1π8, ΐΗπΐ ^Ιιίβΐάδ 
ΒΓΕδ8-£θΓ§6(1 ίΓοηι \νΗηά8 ο£ Βαοοίιπηαΐδ ίυηι 1)ΗθΙί. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

ΤΗϊδ δΐΓΕη§6Γ — νΕίη1}' Μτεδίΐε Λνε Μ'ίΐΐι Ιιίιη : 800 

Όοϊη^ ηοΓ δυίίρηη^ \ν'ϊ11 1ΐ6 Ηοΐά Κίδ ρβίΐοε. 

ΟΙΟΝΥδϋδ 

Γηεηά, γαΐ ΐΚίδ βνΐΐ πια}- 1)6 ίαΓπεά ϊο §οοί1. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

Ηο\\' ? — ΐ3ν ΐ3€θθΓηίη§ ιπ}- 1)οη(1"«•οπΐ6η'δ ϊΚγ&ΙΙ ? 

ΟΙΟΝΥδυδ 

Ι λ^'ΐίΐιουΐ: &ηη8 λνΐΐΐ Ι3ηη§ ίΐιβ Λνοιηεη ΙιίΐΙιεΓ. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

Ηα ! ΙιβΓβ £θΓ ιηβ ΐΚοα ρίοίΐβδί: ΐΓβαοΙιεη' ! 

ΟΙΟΝΥδυδ 

ΤΓ6αο1ΐ6Γν' ? — Ι \\•ου1ά δανέ ΙΗ&6 Ι^γ ιηίηρ 3γ1: ! 

67 
Γ 2 ΒΑΚΧΑΤ 

ΠΕΝΘΕΥ^ 

ξνρέθβσθβ κοίνΎ) τάΒ\ ϊνα βακ'χ^ύητ^ άβί. 

ΔΙΟΝΤ202 
καΐ μην ξυνεθεμην τοΰτό γ', ίσθί, τω θβω. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

βκφβρετβ μοι δβΟ/ο' οττλα- συ Ββ τταΰσαι λεγωι/. 

ΔΙ0ΝΥ202 
810 α- 

βουΚβί σή> βν ορβσι σν^καθημβνα'ζ ΙΒβΐν ; 

ΠΕΝΘΕΥ2 

μ/ιλιστα, μυρίον γβ δου9 -χ^ρνσον σταθμόν. 

ΔΙ0ΝΤ202 

τί δ' 669 βρωτα τοϋ^β 7Γ€7Γτωκα<; μβ'γαν ; 

ΠΕΝΘΕΤ2 

Χυττρώ'ζ νιν είσί^οίμ αν βξωνωμένας. 

ΔΙΟΝΤ202 

ομω^ ο ίθθΐ<ζ αν ηοεως α σοί πτικρα ; 

ΠΕΝΘΕΤ2 

σαφ' ϊσθί, σί^γΐ) γ' υττ βλαταίς• καθημ€νο<^• 

ΔΙ0ΝΥ202 
αλλ' βξί'χνβύσονσίν σβ, καν €\Θύ)<^ Χάθρα. 

ΠΕΝΘΕΤ2 
αλλ' €μφανώ<ζ' καΧως <γαρ εζβΐττα^ζ ταδβ. 

ΔΙΟΝΤ202 

ά^ωμβν ονν σβ κά'πίγβίρησεΐ'^ όδώ ; 

ΠΕΝΘΕΤ2 

820 άγ ^? τάχιστα, τον χρόνου δε σοί φθονώ. 

ΔΙΟΝΤ202 

στβΐΧαί νυν άμφΐ χρωτΐ βυσσίνους ττβττΧους. 68 ΊΉΕ ΒΑΟαΗΑΝΑΙ.8 

ΡΕΝΤΗΕυΚ 

Υίί Ηίΐν6 ηιαάο ϊΗιβ οονεη&ηΐ;, δο ϊο τενβΐ αγ^ΐ. 

ΟΙΟΝΥδυ8 

Ναν : Ι^ηολν, ΙΗηΙ οον^ππηΐ ηΐϋάίϊ Ι λνϊΙΐΊ ίΗο ΟοίΙ. 

ΡΕΝΤΗ Ευ8 (ίο αΐίβηάαηΐίί) 
Βηη^ ί*οιΊ:1ι ιπΐπ^ βηηδ ! — Ιΐιοιι, ηι&1ί6 »η βηίΐ οί 8ρκ6θ1ι. 

ΌΙΟΝΥδϋδ 

Ηο Ιΐΐϋΐι ! 810 

\νου1άδ1: ΐΗοιι 1)(ί1ιο1ά ΐΗθπι οππιρκά υΐ)ϋη ΐΗε ΗίΙΙδ ? 

ΡΕΝΤΗ ρ:υ8^ 
Αν — ίΐιυυ^ΐι \νΐΐ1ι Νΐιιηΐκ^δ ^οΐά Ι ϋοιι^ΐιΐ Ιΐΐ(; δΐ^ΐιΐ:. 

οιοΝΥδυδ 
\νΐΐ7 οη ΐΗίδ ηιΐ^Μγ Ιοη^ίη^ ΙιπδΙ ΐΗου ίΉΙΙ^η ? 

ΡΕΝΤΗΕυ^ 

ϊο 866 ίΐιεηι (Ιηιηΐί ννίΐΚ Λνίηκ — α Ι3ΐΐ1:6ΐ' 81^1)1 ! 

ΌΐοΝΥδυδ 
Υεΐ Λνουΐάδΐ ίΐιοα ^Ιπάΐγ 866 & ΜίΙβΓ δΐ^ΐιΐ: ? 

ΡΕΝΤΗ Ευδ 

Υ6&. δοοίΗ, ίη δίΐ6ηο6 θΓουο1ΐ6(1 1)6η6αΐ1ι 1;1ΐ6 ρίπ68. 

ηιοΝΥδϋδ 
ΥΰΙ -Λ-ίΠ 1:1ί6υ ΐΓΛοΙί ΙΗ66, δί:68ΐΐ:Ηΐ1ν ΐΐιου^ΐι ίΐιου 6οηΐ6. 

ΡΕΝΤΗ Ευδ 
Ορ6η1ν ί1ΐ6ΐι ! — ^νεπ, Λνεΐΐ Η&δΙ Ιΐιοα δίΐίά ΐΐιίδ. 

ΟΙΟΝΥδϋδ 

8}ΐίΐ11 1 1:1ΐ6ΐι ^■υί(ΐ6 11166 ? ννΐΗ 688Ην 1:1ΐ6 ρ&ίΗ ? 

ΡΕΝΤΗ ευδ 
Ι^63ά οη ν^'ίΐΗ δρ66(1 : Ι ^ιιάσ^ 11166 η11 άείπγ ! 82<^ 

οιοΝΥδυδ 
ΑΓΓίΐν ΐ1ΐ66 ηοΛν 111 Γθΐ36δ οί Ηπεπ βη6. 

' ΓΐΌΓΠ 11ιΐ8 ϋιηβ ΡβηίΗβπβ βρεαίί» ίΐκ οιιθ Ιινρηοΐϊζοιί. 

69 ΒΑΚΧΑΙ 

ΠΕΝΘΕΤ2 

Τι οη τοό ; βί-ς ^νναίκα<; βξ ανορος τβλω ; 

ΔΙ0ΝΤ202 

ΐχη σε κτάνωσιν, ην άνηρ 6ή)θτι<^ έκει. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

€υ γ' €ΐ7Γα<; αυτό, και τί<ζ βΐ τταΚαι σοφός. 

ΔΙΟΝΤ202 

^ίοννσο<ζ ημάς βξεμουσωσβν τάδε. 

ΠΕΝΘΕΥ2 

ττως ουν η^νοιτ αν α συ //-β νουθβτ^ΐς καΧώς ; 

ΔΙΟΝΤ202 
εγώ στέλώ σβ Βωμάτων βϊσω μοΧών. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

τίνα στοΧην ; η θήΧνν ; άλλ' αΙΒώς μ* 'β'χβι. 

ΔΙΟΝΤ202 
ούκβτί θεατής Ι^Ιαινά^ων ττρόθυμος βΐ ; 

ΠΕΝΘΕΤ2 

830 στοΧην δε τίνα φης άμφΐ χρωτ βμον βαΧβΐν ; 

ΔΙ0ΝΤ202 

κόμην μεν εττΐ σω κρατϊ ταναον βκτβνώ. 

ΠΕΝΘΕΥ2 

το Ββντβρον δε σ'χτ)μα τον κόσμου τ Ι μοί ; 

ΔΙΟΝΤ202 

ττάττΧοι 7ΓθΒηρ€ΐς' €7γΙ κάρα δ' βσται μίτρα. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

η και τι ττρός τοΐσ8^ άΧΧο ττροσθησεις εμοί ; 

ΔΙ0ΝΥ202 

θύρσον γε χειρί καΐ νββροΰ στικτόν Ββρας. 

ΠΕΝΘΕΥ2 

ουκ αν Βυναίμην θηΧυν βνΒΰναι στοΧην, 

ΔΙΟΝΤ202 

άλλ' αίμα θησβις συ μβαΧων Βάκχαις μάχην, 
7ο ΊΊ1Κ ]5Α^^I^Λ^Λ1.ί^ 

ΡΕΝΤΗ κυ>; 
\\ Ικ'Γοίυιν .' Κγοπι ιπίΐη «ΗηΙΙ 1 ίο νυπιπη Ιιιηι .- 

Ι)ΙθΝΥ8υ8 

ί-ί-ί^ί: ίΐκ-ν Νΐιυιι1(1 Ινϊΐΐ Ιΐιεε, δκβίιψ ίΐι^^ ΐ1ΐί;Γ(:; η8 πκιιι. 

ΡΚΝΤΗΕΙϋ 

\\ \•11 8ϋΐ(1 — ν«^ίΐ, .^Ιιινλνά ΐΊΗ8ί ϋιοα 1)ΐ;οιι ΙιοΓ^Ιυί'υιΧ'. 

ΟΙΟΝΥ8υ8 

8ϋο1ι 5^^^η^•^ Όίοη}•ί5υί> Ιπα^ΐιΐ: ίο ιιιΐ:•. 

ΡΕΝΤΗΕΙ>; 

Ηυλν ΙΙΐίΊΐ 81ιη11 Ιΐιν ίπΐτ Γί'(1ί:' Ιίίτουιικί ιηΐικ:- ίΐί-Ι : 

ϋΐοΝΥδυδ 
Ι λνϋΐ ιηΐο ίΐιΐικ:• ΙιηΠ^, αηά Υθ\)ϋ 1\\αϋ ί\\*α'^. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

\νΐΐΗΐ: τυΐκΐ ? Λ \νυιηϋη'8? — πηυ, Ι^ιιΐ: 1 Ιΐιΐπΐν ^Ιΐϋπΐίΐ. 

ΟΙΟΝΥδϋδ 

Ιδ ΐΗν ίβδΪΓίί ίο ΝνΗίοΗ Ιΐΐίϊ ΜαβΠίκΙ^ οΙ<ίΗί1 ? 

ΡΕΝΤΗ Ε υ8 

Ιη ΛνΙΐΗΐ: ^^γΙ), ϊϋΐν'δΐ ΐΗου, Λνοπίάδΐ Ιΐιοιι ιΐΓίΐρ^ ηι^ ίυηη? 8:3» » 

ΟΙΟΝΥδϋδ 

ΤΗϊπβ Κείΐά λνίίΐι ίίολνΐη^ 1:Γ€*58(;δ λνίΐΐ Ι ΐΪΓίί. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

ΑπίΙ Ιΐκί ικίχΐ ίίΐδΗΐοη οί ιηγ νεδίυΐ'ί:- — Λνΐιηΐ ? 

ΒΙΟΝΥδϋδ 
Γ,οι駕 ι•οΐ3β8 : ίΐηά οη ΐΗΐπί^ Η€ίΐ€ΐ η οοΐί 81ιη11 Ι)^-. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

Ν<ιυ§ιΙ ίίΐδ^ Ιίΐιί ίΐΐί^δ^ λνοαίάδί ίΗοιι ίΐάοΐ ιιηΐο πκ; ? 

ΟΙΟΝΥδϋδ 

ΤΗγπαδ 111 ΙΐΗΐκΙ^ ϋπά άίίρρίίίά £^11 οί ί;ΐλνιι. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

Ι οαιιηοΐ άΓαρβ πιε ίιι ίΐ ΛνοπίΗη'δ ιόΙ)(ϊ ! 

ΟΙΟΝΥδϋδ 
Τΐιεη β^Μ ίΐικ Μαβη^άδ — δ})ί]1 ΐΐιν ρκορί^'δ 1)1οο(1. 

71 ΒΑΚΧΑΙ 

ΠΕΝΘΕΤ2 

6ρθώ<ζ' μοΧεΐν 'χ^ρη ττρωτον €69 κατασκοττην. 

ΔΙΟΝΤ202 

σοφώτβρον <γονν ή κακοΐ'ζ θηραν κακά. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

840 καΙ 7Γω9 δί' άστεως εΙμι ΙιίαΒμβίου^; Χαθών ; 

ΔΙΟΝΤ202 

οδούς βρημου^ ΐμβν βγώ δ' η'γησομαί. 
ΠΕΝΘΕΤ5 

ττάν κρβΐσσον ώστβ μη 'γγβλαζ^ ΒαΛίχας βμοί. 
βλθοντ^ 69 θίκου<; αν Βοκτ] βούΧεύσομεν. 

ΔΙΟΝΤ202 

εξεστί' Ίτάνττ] τό γ' εμον εύτρεττε^; ττάρα. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

στειγοιμ αν η <γάρ οττλ' έχων ιτορεύσομαί 
η τοΐσι σοίσι ιτείθομαι βουΧεύμασιν. 

ΔΙΟΝΤ202 

<^υναικε<ζ, άνηρ εΐ^ βόΧον καθίσταται" 
ηζεί δβ ΒαΛ:^α9, ου θανών Βώσει Βίκην. 
Αίοννσε, νυν σον ερ<γον, ου <γαρ εΐ ττρόσω' 

850 τισώμεθ' αυτόν, ττρωτα δ' εκστησον φρένων, 

ενει^ εΧαφραν Χύσσαν ώ9 φρονών μεν ευ 
ου μη θεΧηση θηΧυν ενΒΰναί στοΧήν, 
εξω δ' εΧαύνων του φρονείν ενΒύσεταί. 
'χ^ρΎ)ζω δε νιν γέλωτα ^ηβαίοις οφΧεΐν 
'^υναικομορφον άτ^όμενον Βι άστεως 
εκ των άττειΧών των ττριν, αίσί Βεινός ην. 
αΧΧ ειμί κοσμον ονττερ εΙς 'ΆίΒου Χαβων 
άττεισι, μητρός εκ 'χεροΐν κατασφαγείς, 
Πει^^εί 7Γροσά•ψοη>• ηνωσεται δε τον Δίο? 

860 Αίονυσον, ος ττέφυκεν εν τεΧει θεός 

Βείνοτατος, άνθρώττοίσι δ' ητηώτατος. ΊΊ1Κ βΑααΗΑΝΑΙ.8 

ΡΕΝΤΗΕυ8 

Αν, ίΓαί:• : — Ηγ51: ιηιΐ'ίΐ Ι ^ο ηγκΙ 8ρν ΐΗβηι ουί. 
8ϋυΐΗ, \ν•Ϊ!^(ίΓ δο ΐΗπη Ηυηί; ΐΗίί^ ίΐΐ^ λνϊίΗ ϋΐ'^. 

ΡΕΝΤΗΕϋδ 

οιυχνβυβ 
Βγ Ιοπκ ρϋΐΗδ ννΐΠ \\•6 ^ο. Μ}'56ΐ£ ΛνΐΠ ^ίάίί. 

ΡΕΝΤΗΕυΧ 

ΒέΊίίτ λνκΓ^ ΗπνΐΗίπ^ ΙΗηπ ΒίΐοοΙίΗπΙδ' ιηοοίν Ι 
λΥΰ λνΐΐΐ ρϋδδ ίη . . . . λνΐιαΐ: Ηίκ λνΐΠ Ι ά^νίδίί. 

ΟΙΟΝΥδϋδ 

8() Ι)^* ί1 : Ηολ^ίί'βΓ ΐΗου οΗουδίί, ηιΐηβ Η^ΐρ ΐΗου ΙΐΗδΙ:, 

ΡΕΝΤΗ Ε υδ 
1 ^υ .... Ι δΗπΙ! ηΐέίΓοΚ 1ΐϋρ1}' δ^νοΓί! ίη ΙΐΗΐκί, 
Ογ — ί)ΐ•— άϋ 1ια]:)1ν πδ ΐΗου οουηδοΐΐβδί. [Εχιί. 

ΟΙΟΝΥδϋδ 

\ν'ϋΐη(:*η^ ΐΗί^ ηιαη δκΐδ ίουΐ λνίΐΗΐη ίΗε Ιοίΐδ. 

Τ1ι& ΒίΐοοΗαηΙδ — Άηά άααίϊΐΗ γ»αηΆ\ϊγ — δΗαΙΙ Ηβ ήηά. 

ϋΐϋπγδίΐδ, ρΐίΐγ ΐΗν })ϋΓΐ: ηο\ν ; ίΐιοιι ηιΊ; Πί-ΠΓ : 

Ινβΐ ιΐδ ΐπίνίί γκη^ίί'ϋηοίί. Οναζα ΐΐιου ΗΓδί Ηΐδ ])ΓΗίη^ 8δ<^ 

ΙηοΙίΐΓΐΐηο; '^ικυι^η πιπάικι-ίδ! λΥΚοΙε οί Λνίί, 

"Ν^έ-^Γ ΛνΠΙ Ιι& γίί^Ιά ίο (Ιοπ Ι\\ϋ λνοιτίΗη'δ ΓοΙ)ίί : 

ΥρΙ δΐιπίΐ Ιΐίί άυη, (ΐΓΪν(;π λνΐάίΐ οί Γί;ίΐδοη'δ οουΐ'δ€ 

Ι Ιοη^ λνίΐΗίΐΙ Ιο ιη&ΐίβ Ηίηι ΤΙιεΙ^εδ' άεηδίοη, 

Ι η Λνοιηίΐη-δ6ΓηΙ)1ϋηο6 1(;ά ΐΐκ:• οΐΐν ΐΙίΓου^Ιι, 

Αίΐ^Γ ίΐΐΰ ^ΓδίλνΗΐΙβ ΐβΓΓΟΓδ οί Ιΐίδ ΐΙΐΓ^Ηΐδ. 

Ι ^ο, ίο Ιϋγ οη Ρκη1;1ι&ιΐδ ΐΗί:- ηϊϊϊγκ 

\νΗΐο1ι 1ΐ6 δΐΐίΐΐΐ ίπίνίί ΛνίίΗ Ηΐιη ίο Ηπά^δ, δίπίπ 

Βγ Α _ Ρ]: θί^^^Γ'^ ^^Γ^ί^'^ι Αηά Ιικ δΗ^ΙΙ Ιαιολν Ζευδ' 

δοη 
Οίοηγδυδ, Λνΐιο Ιι&ίΐι ηδί;η 31; Ιϋδΐ: α Οοά 860 

Μοδΐ ΐί'ΐτΐΒΙ^, Υ&1: Ινΐηοΐεδΐ υηΐο ηΐί-η. [Εχίί. 

73 ΒΑΚΧΑΙ Χ0Ρ02 άρ €ν τταννυχίοί,ς γ^οροΐ'ζ στρ. 

θησω ΤΓΟτε Χβυκον 
ΤΓοδ' άναβακγβύουσα, Ββραν 
669 αίθβρα Βροσερον 
ρί7Γτονσ\ ώς νεβρος 'χΧοβραΐς 
βμιταίζουσα Χ€ίμακο<ζ ηΒοναί<;, 
ήνίκ αν φοββραν φύ'^Ύ) 
θηραν βξω φν\ακά<ζ 
870 βνττΧβκτων υττερ άρκνων, 

θωνσσων δέ κυναη^τα<^ 
συντειντ} Βρομημα κυνων 
μό'χ^θοις τ' ώκυ8ρομοι<ζ τ άέΧ- 
\αί<; θρωσκβί ττε^ίον 
τταρατΓΟτάμίον, ηΖομενα 
βροτων βρημίαίς 
σκιαροκομου τ' βν βρνεσιν ν\α<ζ. 

τί το σοφον 7] η το κάΧΧίον 
τταρα θβών <γ€ρα<^ εν βροτοΐ'^ 
η χεΐρ^ υττερ κορυφά<ζ 
880 των εχθρών κρείσσω κατεχειν, 

6 Τί καλόν φιλον αεί. 

ορμαται μό\ί^, αλλ' ομω'ς άντ. 

ΐΓίστόν Τί το θείον 

σθενο<ζ' άττευθύνεί δε βροτων 

τού<ζ τ ατ^νωμοσυναν 

τιμώντα<ζ καΧ μη τα θεών 

ανξοντας συν μαινόμενα Βόζα. 

κρυπττεύουσί δε ττοικίΧω^; 

Βαρον χρόνου ττόδα καΐ 

74 ΓΜΚ ΗΛ(;υΗΛ\Λ1.>^ 

€ΗυΗυβ 
ΑΗ, κΗηΠ 111 ν λνΐιίΐθ ί'ϋίίΐ ίη ΙΗ^ (Ιηηοίίίί ρ^Ι^Ηΐη ('*>^'•) 

ΤΙκ:* ΗνιΊοη^ ^1^<^^111: α^Άΐη ? Λ1ι, ηΗηΠ Ι ίΗκΓί.* 
Ρ1θ3ΐ ίΗΓοα^Η ί1ι^ ΒηοοΗίΐη&Γ^ κοδΙ&Ιΐο άτ^Άχη, 

Τθ58Ϊη^ Γπν ηκοΐί ΐηΐο Ιΐκ^ ίΐι^λνν ηϊγ? — 

ί.ί1<:6 Ιο Η ίίΐ\ΝΊΐ ίΐΐίΐί <ΓΗηιΙ)ο1<5 ιηΐίΐ ^ΚΊ^<^•|11: 

Οί })Η8ΐ:αΓ€ί5 ^Γ(_'(:*η, ΛνΗίΊΐ ίίΐκι' ΙιηΙΗ 1^ίΊ: Ιίί.ΊιίικΙ 

ΤΗίΐ ο•Η&8Ϊη^ ΗοΓΓΟΓ, πηοΐ }ιη1;1ι «ρί^θ Η^γ Ηΐ^ΐιΐ 
Ρη81 \\'ΗΐαΐΊ6Γ?3, ο'ίίΓ πρίίί ί1&Η(ί1ν-(1(ίί11ν 1\ν'ίη^(1, 

Τΐιοα^ΐι ^Ιιοιιΐίπμ• Ιιιιηΐ.'ίηιεη οΗίίί^Γ Ιΐΐί; ΓΗοΐη^ Ηουη(ΐ8 870 
Οη\νίΐΓ(1^ ίΐκ:* Λν1ιΐΐ€- Λνΐΐΐι ^1ί^8])^^&ΐ^ 81Γ658 απά 81:γηϊιι 

Αιιά 1)ΐΐΓ8ΐ;8 οί ΐίίηιρ€ί8Ϊ-ίυϋ1;ί;ο1 8})ί'6(1 8ΐΐίί 1:)οαηά8 
Ρηι' ον6Γ Γϋ&οΗεδ οί" ί1ΐ6 ηνίϊΓ-ρΙ&ίη, 

ΤίΠ δ1ΐ6ΐΐ(;πη^ έίητίδ οί ίΓεβδ ίίΓοαηά Υϊατ οΐυδέί, 
Τίιΐί ΐΛνΐΗ^Ηΐ οί ΐΗβ ΐΓ68δ(ί8 οί ίΐΐίί Λνοοάδ ; — 

Ο Ηηρρ}• Γ^ηδοηΐίίά οηε^ 8αί& Ηίά ίτοπι ίο&8 
\νΐΐ(ίΓ(ί ηο ΓΠΗη ΐΓίίοΙίδ ΐΗβ ίοΓΟδΙ-δοΙίΙαά^δ ! 

ν^'Έίΐί; Λνΐδάοηι'δ ογολ^ίι, \ν'1ΐ3ΐ; ^υεΓίΙοη, δΐιίηκδ ηιοΓί; 

«]^1θΠ0118 

ΤΗηΙ Οοάδ οαη ^να 1]λ^ 8οη8 οί ηΐί^η, Ιΐιηη ΐΗίδ — 
Ο'^Γ οΓίίδίδ οίίοθδ ίο 8ί;Γ^ίο}ι ΐΗί' ΙιηικΙ νίοίοηοαδ ? 
(τΙοΓγ 18 ΟΓΟλνη αηά πιιηι οί ΗιππΗη 1)1Ϊ88 ! 

81θλν1γ οη-8Λν66ρ6ΐ1ι, 1)ΐιΙ υη^Γηπ^Ιγί (ΑηΙ.) 

ΊΊιβ ηιί^Ηί οί ΗβΗν^η^ λνΐΐΐι δΐ^ηιεδί Ιίίδδοηίη^ 

ΡοΓ ηιβη λνΐιο ίη ίΙΐίίΐΓ ΟΛνη ιιιηοΙ ίϋπίϋδν 
ΕχηΙΙ ΙΙι^ίΓ υηΐ36ΐΐ6ί, ίΐηά οΓΟΛνη ΐί 1<ίη^• — 

ΜοΓίϋΙδ ΛνΗο άίΐΓβ ΙϊεΗίΙΙίί Ιΐιΐη^δ άΐνίπ^ ! 

ΑΗ, ΒαΙ ί1ΐ€ Οοάδ ίη δαΜΙβ αηιΐΰαδίι Λν&ίί; : 
Οη ΐΓβΗάδ 11ί& ίοοί οί ίίηιε ; Ι^αί ΐΗ^ίΓ άκδί^η 

Ι8 ιιηΓίί1ίη(|υί8]ΐ(ίί1, πηί! ίίκ:- ηι1:Η1ρ88 ίπίί:* 

75 ΒΑΚΧΑΙ 

890 θηρώσιν τον άσετττον ου 

>γαρ κρβίσσον ττοτβ των νομών 
'^ί'^νώσκβίν γρη καί μ^Χβταν. 
κούφα 'γάρ οαττάνα νομί- 
ζβιν Ισ^νν τόδ' βχειν, 
6 Τι 7Γ0Τ άρα το Βαίμονίον, 
τ6 τ €ν γ^ρόνω μακρω 
νόμιμον ά^Ι φύσει τβ ττβφυκός. 

τι το σοφον ή τί το κάΧΚίον 
τταρα θεών ^βρα^ί βν βροτοΐ<; 
η χειρ* ύτΓβρ κορυφά<ζ 
9(Χ» των εχθρών κρείσσω κ,ατεχειν ; 

6 Τί καΧον φίΧον αεί. 

εύΒαίμων μεν 09 εκ θα\άσσα<ζ εττωΐ 

εφνγε χεΐμα, Χι,μενα δ' εκιχεν 

ευδαίμων δ' δ? υττερθε μόχθων 

ε^ένεθ' ' έτερα δ' ετερο<ζ έτερον 

οΚβω καΐ Βυνάμει τταρηΧθεν. 

μνρυαί δε μυριοίσιν 

ετ ευσ εΧτηοες • αι μεν 
ρ τεΧευτώσιν εν οΧβω 

βροτοΐ<ζ, αΐ δ' άττεβησαν 
910 το δε κατ ημαρ οτω βίοτος 

ευδαίμων, μακαρίζω. 

ΔΙΟΝΤ202 

σε τον ττροθυμον ονθ' α μη χρεών οράν 
σττεύόοντά τ άσττούΒαστα, ΙΊενθεα λέγω, 
εξίθι ττάροιθε Βωμάτων, οφθητί μου 
σκενην ^υναικο^^ μαινοΒο^ ΒαΑ:^?7? ^Χ^^^^ 
μητρός τ ε τή(; σης και Χόχου κατάσκοττος' 
ΊτρεΊτεις δε Υ^άΖμου θυγατέρων μορφην μία. 

76 ΊΊΙΐ: ϋΛΐ;0Ί1ΛΝΛΙ..-; 

(^υ(:•»ί:ϋ ^!. Η πίριιΐΐι-ΐιοιιπίΐ Ι^ΐΙ) ϊΐ ^Ιι.ίΙΙ Ιιανο ΙγηγΙ^ρΗ Η90 
ΤΗρ ^οά1ίί«ί<^ ίΙοΛνη ΐη Ηιαΐ Γθ1^^η1:1ί*ί;«; Ιηιηΐ. 

Το ΐΓα^Ι; ϊΙιηΙ λνΙΐΗίί^ορ'βΓ Γγοπι Ηί-πνί^π Ϊ8 ηριιΙ 

Ηίΐΐΐι ΗονίίΓί'ίση Η\ν;ιν, λ^ΗπΙ^νΓ ΐΙίΓοιι^Ιι Άμ^α οη η^ρ 

ΗαΐΗ ^αΐΠίΤΡά ίϊΗηΓΐίοη Ιιν οπγ πΗίυΓρ'δ 1)6η1:. 

\\Ίιη1: Λνί!5(1οηι'8 (τοΛνη. \\1ι;ι1: ^υ(*Γθ1οη. ^Ηϊηί-ίϊ ιτιοΓβ 
^•1οποιΐ8 

ΤΗηΙ; Οϋάπ οίΐη ^ΐνο ίΐΐί' ίίοη8 οί ιηκη, ΐΗ»η ίΐιΐίί — 
(»Γ 0Γ65ΐ8 οί ίΌ(:*?> ίο δίΓβίοΗ ΐΗβ ΗηποΙ νΊοΙοπουδ ? 900 

ίίΐονν ι^ (ΓολΜΐ ηηοΐ Μΐηι οί Ηιππηπ 1)1ί88 ! 

ΒΙρ^Ι; \ν1ιο ίπ)!!! Γηνριιΐιΐί^ «ρα^ (^Ερο(Ιβ) 
ΗηΙΙι '80{ΐρ€'(1 ίο Ιΐίΐνί^η-ρΡΗΟίί, 
ΒΙρίιΙ λνΐιο Ιΐίΐίΐι 1ΐΊΐιιιΐ|)1ΐρά ίη ΡΐκΙρηνοιίΓ'δ Ιοίΐ .υκΐ 

ΐΙίΓΟΡ. 

^οηιρ 111611 ίο 1ιί§;Ιΐίίΐ' Ιΐίίί^ΐιί 

Αΐίϋίη, οί ΛνρΗίίΗ, οί ηιί^ΐιΐ;, [§1ο\ν : 

Τΐι&η οί1ΐ6Γ8 ; ιη}'ηίΐά Ηορεδ ϊη ηινηίΐά Ιιε&Γίδ δΐΐΐΐ 

Το ίΗ.ΪΓ ίΓαίΙίοη Ι^Γου^Ηί 

Αγ6 δοιηε, δοιηε οοηιρ ίο ιΐίΐασίιί : 910. 

Ηίΐρρ}^ ΐδ 1ΐ6 λνΐιοδί; Ιίΐίδδ ίΓοιη άίΐν ίο άαν άοίΗ ^ον,'. 
ΕηΙεν οιοΝΥδυδ. 

ΟΙΟΝΥδϋδ 

ΤΗοιι λνΐιο (1θ8ί 1)ΐιηι ίο 8^6 ίοΓίεηάεά ίΐιίη^δ, 

Ρβηίΐιευδ^ Ο ζ^-πίουδ λνΐίΐι πη ρνϊΐ ζβ^Ι, 

Οοιηε ίοΓίΙι Ι^βίοΓΡ ίΐιίη^ Ηίΐΐΐδ : 1)6 δβεη οί ηΐ6 

λνοηι&ηΐΐΐίβ οΙοίΗθά ΐη ίΓεηζΐβά ΒίΐοοΚ&ηί'δ ^^γΒ, 

Το δρν ιιροη ίΗν ηιοίΙιβΓ &η(1 1ι6γ ίΓοορ. 

ΕηΙβί' ΡΕΧΤΗΕυδ. 

δο ! — Ιϊΐίβ Δ. ά&υ§1ιί€Γ οί Οαάηιυδ ίδ ίΐιν ίοΓίη. 

77 ΒΑΚΧΑΙ 

ΠΕΝ(ϊ)ΕΤ5 
καί μην όραν μυί δυο μ€ν ηΧίονζ Βοκώ, 
δί-σσάς• δε %Ύ)βα^ και ττοΧισμ ετττάστομον 
920 καΙ ταύρος ημΐν ιτροσθβν τυβΐσθαί Βοκ€Ϊ<ζ 

καί σω κέρατα κρατί ττροσττβφυκβναι. 
αλλ' η ΤΓΟΎ ησθα θήρ; τβτανρωσαι '^αρ ουν. 

ΔΙΟΝΤ202 

ο ί?€09 ομαρτεΐ, ττροσθεν ων ουκ €ύμ€νη<;, 
βνστΓονΒος ημΐν νυν δ' ορα<ζ α 'χ^ρή σ' οράν. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

τι φαίνομαι δ^τ' ; ου'χϊ την ^\νου<; στάσι,ν 
ή την Αγαύης εστάναυ μητρός γ' €μή(; ; 

ΔΙΟΝΎ202 

αύτα<ζ 6Κ€ίνα<ζ βίσοράν Βοκώ σ' ορών. 
αλλ €ξ €ορα(; σοι ττλοκαμος εξβστηγ^ οο€, 
ουχ ώ>^ εγώ νιν ύττο μιτρα καθήρμοσα. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

980 €νΒον ττροσβίων αύτον άνασβίων τ εγώ 

και βακγ^ιάζων βζ βΒρας μβθώρμισα. 

ΔΙ0ΝΤ202 
αλλ' αύτον ήμ€Ϊ<ζ, οϊς σβ θβραττβύειν μβλβι, 
τταΚιν καταστβΧοΰμεν άλλ' ορθού κάρα. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

Ι^ού, συ κόσμβί' σοΙ <γαρ άνακβίμβσθα 8η. 

ΔΙΟΝΤ202 

ζώναί τβ σοι γαΧωσι κούγ^ €^ή<ί ττβττΧων 
στολί^δβς ύττο σφυροΐσι τβίνουσιν σεθβν. 

ΠΕΝΘΕΥ2 

κάμοι Βοκοΰσι τταρά γβ Βεξιον ττόδα• 
τανυενοε ο ορσως τταρα τενοντ εγει ττεττλος". 

ΔΙ0ΝΥ202 

η ΊΓού με των σων ττρώτον ηηησει φίλων, 
940 όταν τταρα \6<^ον σώφρονα<; Βα/^χα^ ΪΒ^^;. 

78 ΊΊ1Κ ΒΑίΧΙΗΛΝΛΙ.Μ 

ΓΚΝΤΗΕϋΧ 

Λ Ιλνοίοΐίΐ ΤΗβΙϊΟΒ, οαι• 86νρη-^;ι1:ο(] Ι^υι•^ Ι 
Α 1)ΐι11 ΐΗοιι δββιη'δΐ: ΙΗηΙ; 1(ίίΐάί*1:1ι οη Βί-ίοΓί' ; 0•2(> 

ΑπγΙ ΗοΓΠίί ιιροη ΐΗϊηρ ΗοίΐΓΐ Ιΐίΐνί^ ί,})ΐ•οιι1;6(1 ΓογϊΗ. 
Ηο\ν•, //γ/.ν/ Ιΐιοιι 1)ΓαΙ^ ?— Ι^ιιΐΐ ;ιγΙ Ιΐιυιι ν^πΐγ ηολν ! 

οιοΝΥβυδ 
ΊΊΐί' Οο(1 ηΙΙί^ηάΝ ιΐ8, ^Γίΐοίοιίδ ηοΐ (ίΓβ ΐΐιίί;, 
1^(ι'3^ικ'ά λνΐ1:}ι αδ ηο\ν : ηο\ν^ δεεδί ΐΗοα ίΐδ ΐΗου ^Ιιουΐίΐ^^ί. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

ννΐιοδβ 86ΐηΙ)1ίΐηοβ Βθηγ Ι ? Ηανί^ Ι ηοΐ; ίΐιο ιπΐοι 
ϋί Ιηο, ΟΓ ιπΛ' ΐΉοΙΙκ:"!• Α^ανβ'δ ροιΊ ? 

ΟΙΟΝΥδϋδ 

ΊΊΐ€ίΓ νθΓΥ δβίνβδ Ι 566Γη ίο δβ(* ΐη ίΐιβ^. 

ΥίΊ, λνΗΗΐ ? — ΐΐιίδ ΐΓ65δ Ηίΐίΐι ίΓοηι Ηϊδ ρίποί* θδο&ρίτΐ, 

ΝοΙ Ηί> Ι 1)Γ;ιί(1ί'θ1 ίΐ: Ι)6η€-Ηΐ1ι ϊ]\ν οοίί". 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

Τοδδίπ]^ ί1 ίοΓΐΙι Άηά \^Ά^\ί λνϊίΐιΐη. ίιι λνΐΉνΙπ 9.*?(» 

Οί ΒηοοΗιο ίΥέ'ηζγ. Ι ο1ϊδθΓ<1(ίΓ6(1 ΐΐ. 

ΟΙΟΝΥδϋδ 
Νβ,}-, Ι; \\^1ιο Ιΐίΐνβ Ιίΐΐν^η ΐΗγ ΙίΓε-ιπίΐίίΙβη'δ ραγί, 
ννϋΐ ΓΘΗΓΓίΐη^β ΐΐ. ΟοηΊ€, ΗοΜ ιιρ ίΗίηί' 1ιβ»ά. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

Ι^ο 1:1ΐ€Γ6 — ΐΗου Ιλυ ίΐ δΐηοοίΐι : Ι ίΐιη ίη ΐΗΐηβ Ηηηάδ. 

ΟΙΟΝΥδϋδ 
Νο\ν ΐδ ΐΗγ ^ΪΓάΙβ Ιοοδί• ; ΐΗν ^απιιεηΐ'δ ίοΜδ 
Οΐ'οορ ηοΐ 13^1ο^ν Ιΐιίηβ αηΐ^ΐθδ ρνί^ηΐγ. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

Υ6&, Ιίγ ηιγ ΓΪ^ΙιΙ ίοοΐ δο^ τηβδεριτίδ^ ΐΐ; ιδ. 
Το \^ίί, 1;ηΐ6 ΐ3ν ίΐΐθ δΐη6\ν 1ι&η§δ Ιΐιε Γθΐ36. 

ΟΙΟΝΥδϋδ 
Μθ \νΐ11; ΐΚοιι δΐιΐ'βΐγ οοπηΐ Ιΐιν οΐιΐβίίίδΐ ίτίβηά, 
\\Τΐ6η δί^Μ οί δοΙ^ΡΓ ΒΗοοΗ^ηΐδ οΗε&Ιδ ίΐιΐπθ Ηορρδ. 940 

79 ΒΑΚΧΑΙ 

ηΕΝΘΕΤ2 

ττότβρα δέ θύρσον Ββξια Χαβων χ^βρί 
ή τ^δβ, Ώάκχ^τ} μάΧλον βίκασθησομαι ; 

ΔΙ0ΝΤ202 

€ν οβξια -χ^ρη χαμα οβξιφ ττοοι 

αϊρβίν νιν αΙνώ δ' όη μβθίστηκα^; φρενών. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

άρ* αν Βνναίμ7]ν τας Κ.ίθαίρώνο'ζ 7Γτυχ^α<; 
ανταΐσι Έάκ'χ^αις τοΐ^ €μοΐς ωμοι^ φερβον ; 

ΔΙ0ΝΤ202 

Βνναί αν, €1 βούΧοίο- τάς δε ττρίν φρβνα^ί 
ουκ βΐ^βς ΰ'^ίβί^, νυν δ' έχβίί οΊα^ σβ δβέ. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

μοχΧονς φβρωμβν ; η 'χβροΐν ανασττάσω 
930 κορυφαΐ<; υττοβαΧων ωμον ή βραχίονα ; 

ΔΙΟΝΤ202 

μη συ γε τα Νυμφών ΒιοΧέσ^^; 18 ρύ ματ α 
καΐ Τ1αν6<ζ εδρα^, βνθ' εχεί. συρίγματα. 

ΠΕΝΘΕΥ2 

καΧώ<ζ βΧβξαζ• ου σθίνβί νυκητεον 
'^υναΐκα'ζ, εΧάταίσιν δ' εμον κρύψω δε/χας•. 

ΔΙΟΝΤ202 

κρύψβί συ κρύψιν ην σε κρνφθηναι γύρεων 
ελθοντα ΒόΧων Μ,αίνάΒων κατάσκοττον. 

ΠΕΝΘΕΥ3 

καΐ μην Βοκώ σφάς εν Χόχ^μαις όρνιθας ως 
Χεκτρων ε^εσθαι φιΧτάτοις εν ερκεσιν. δο ΓΙ 1 1: ΒΛ((:ΐΙΛ\Λ1.^ 

ΙΈΝΤΗΚΙΝ 

ΊΊιίΝ ΗΐΝΤΜί^ί- -νΙι.ιΙΙ 1 Ιιο1(1 ΐΐ ΐη Ιΐιϊ*^ Ιΐίίικί, 
Ογ Ιΐιί^, ΐΐκ' ηιοπ' ίο ίίοίίηι Ιπιο ΒίΚί-ΙΐΗΐιπΙ ? 

οιοΝΥδυδ 
Ιη ίΗε η^ΐιΐ Ηίΐηά, ίΐηά λνϊΐΐι Ιΐικ γϊ^Ιιϊ ίοοΐ ΐ;ΐηΐ€'€ΐ 
Ι^ϊΐΐ α : — η11 ρηιΐ^^' ίο ΐΗν οοηνίΐΓΐί^ίΙ Ιϋ^πΗ; ! 

ΡΕΝΤΗΕυ8 

^^)υ1^1 1 ιΐ])οη ιη^ δΙιοιιΙάβΓδ Γ&Ϊ86 Ιΐιβ ^Ιεηκ ^ 
0£ Μοιιηΐ; ΟΐΙΙΐίΐβΓοη, ν(."Μ, ηικΙ ΙΙιο ΒΗΟοΗαη&Ιίί ? 

ΐ)ΐο\\ .>;υ< 
Τΐιου ιηΐ^ΐιΐρίίΐ;, ηιι Ιΐιοιι λνοα1(1'>ΐ : (•ιν\ν Ιιίΐι• ΐΐιν '^ουΐ 
ν^'^Ηί^ Λν;ΐΓΐ)(-(1 ; Ηιιί ηο\\' 'ΐί8 ^νβη ίΐί> Ηί^ίΐΐΝ. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

\νί1;1ι ΙΐΛί'Γ•^ ? — οΓ ηΙίηΠ ιπΐπί* Ηαικΐ8 ί^ίϋ' ϋ ιιρ 

λνίίΐι Ηπη ΟΓ 8ΐιου1(ΐ6Γ ΐΗηΐί^ΐ Ιι^ηέ-ΗΐΗ ϊΐ8 0Γί*8Ϊ8 ? 950 

οιοΝΥδυδ 
ΝθΛ\' ηίΐν — ΐΐιβ 8ΐιπη€'δ οί ΧνΓη])1ΐδ ά^δίΓΟ}^ ηοί; ίΐιοα, 
χΛ.ηά ΙΐΗΐιηίδ οί Ρπη ίΙΐΗΐ λνΐ1:1ι Ιιΐδ ρίρΐπίτ πη£^. 

ΡΕΝΤΗ Ευδ 

Τηΐ6 — ΐΓαε : Λνε ιηυδί ηοΙ ονβΓοοηι^ 1)ν ίοι•(•(' 
Τΐΐί* λνοΓηβη. Ι ΛνϊΠ Ιιΐάί• ηι^ ιηίά-δΐ ΐΗε ρΐη^δ. 

οιοΝΥδυδ 
Ηίάϋ : — Ιΐιοα δΐυιΐΐ: Ιιΐά^ πδ Υαϊα οΓίΙ&ϊηδ ΐΐιΐπί^ Ηιάιη^, 
\νΐιο οοηι'δί Λνΐΐΐ) ^ιιίΐ^, α πργ οη ΒΗΟοΙίίΐηίΐΙδ. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

ΜεΐΗΐηΙνδ Ι δ66 ΐΚβηι ηιΐ(1 ίΐιε οορδβδ οίΐυ^ΐιΐ;. 
£,ϊ1ί6 ]3ΐι•άδ. ίπ ΙοΠδ ο£ ΙΗ^ΪΓ δλν^εί θίΐ11ί?.ηο&. 

^ Απιοη^ δΐ^ηδ οί ϊηοίρΪ6ηΐ ηΐίΐίΙηββΒ Ϊ8 α ίαίΙαΓβ Ιο (ϋδ- 
ΟΓΪιηϊηειίβ Γβ^ΐδΙαποβ, δο ΐΗαΙ ΐΐιβ ρίΐΐϊβηΐ, «Ιιίΐβ Γ&ίδϊη§ δ1ί§Ηΐ 
ννβϊ^Κΐδ (ΗβΓθ, ΐΗβ ΐΗγΓδίΐδ), ϊηι&^ϊηεδ Ιιϊιπδβΐί ίο \)β ριιΐίΐη^ 
ίοΓίΗ 3ίΓβη§11ι βηοιι§1ι ίο Γβ,ΐββ βηοηποηδ οηββ. 

8ΐ 

νΟΓ. III. β ΒΑΚΧΑΙ 

ούκουν ^ιτ αύτυ τούτ άττοστίΧΧεί φύΧαξ' 
960 ΧηΛ^ΓΕί δ' ϊσω<^; σφά(;, ην συ μη \ηφθη<; ττάρο^ζ. 

ΠΕΝΘΕΤ2 

κόμίζβ 8ία μέση'ς μβ Θηβαίας ττόΧβω^ί• 
μονός ^άρ €ΐμ αυτών άνηρ τοΧμών τόδβ. 

ΔΙΟΝΤ202 

μονός συ ττόΧβως τ?}σδ' υττβρκάμνείς, μόνος' 
τοί^άρ σ ά^ών€ς άναμβνουσίν ους β'χ^ρήν. 
€7Γον 8έ• τΓομττος δ' €Ϊμ €<γω σωτήριος, 
κβΐθβν δ' άττάζβί σ' άΧΧος, — 

ΠΕΝΘΕΤ5 

ή τβκοϋσά γβ. 
ΔΙ0ΝΤ202 

€7Γίσημον οντά ττάσιν — 

ΠΕΝΘΕΥ2 

βΤΓί τοο βργ^ομαι. 

ΔΙ0ΝΤ202 

φερόμενος ηξβις — 

ΠΕΝΘΕΤ2 

άβροτητ εμην Χέζεις, 

ΔΙΟΝΤ202 
εν χερσί μητρός, 

ΠΕΝΘΕΤ2 

και τρυφάν μ αναγκάσεις, 

ΔΙ0ΝΥ202 

τρυφάς γβ τοίάσΒ' — 

ΠΕΝΘΕΤ2 

970 άξιων μεν άτττομαι. 

82 ΓΗΚ ΒΛ^^ΗΑΝΛ1.8 

ϋΐοΝΥβυβ 
Τΐ) Ι;1ιϊ>ί ί'πιΐ ΙΗ(.'Μ ;ιΐ•1: Ηκιΐι Λ|)])οίηΙ;οά λνΗΐίΙΐΓπ.ιη : 
ΐνΓοΙίϋηοί^ ίίΐΐίΐΐΐ οηΙγΙϊ Ι:Ιηίιι- ΐί' Ιΐΐί-ν (ίΐΐίΐι ιιοί ιIκ'^. 960 

ΡΕΝΤΗ Ευ8 

Ι ;ιιιι ίΙιβίΓ οηβ ιηαη, Ι ίΐΐοηε άίίΓε ΐΗίδ 1 

οιοΝΥΒυδ 
ΑΙοηβ £θΓ Τ1ΐ€ΐ)68 Ιΐιου ΐΓίίΛΗΐΙεδί;, Ιΐιου πΐοηβ ; 

(1{)θΐη6(1. 
Ρυΐίολν : ;ι11 βη^θΙ^ λνΐΠ Ι υδίκτ ΐΗβε. 
ΑηοΙ:ΐΊ^Γ ίΐιεηοθ δΐυιΐΐ 1)ηη^ Ιΐιεε, — 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

Αγ, τα\ ΐΉοίΙΐθΓ ! 

οιοΝΥβυδ 
Το α11 ΐΏβη ηΐίΐηίί'εδΐ — 

ΡΕΧΤΗΕυδ 

ΡΟΓ ΐΗίδ Ι 0ΟΠ16. 

οιοΝΥδυδ 
Ηί§1ι-1)οι•η€ δΙι&Η ΐΗοιι Γί;ΐαηι — 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

8θίί 6&δ6 ίοΓ ηΐ€ ? 

οιοΝΥδυδ 
Οη Ά ηιοίΗθΓ'δ Ιιαηάδ. 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

■ ΤΙίοπ \^Όυ1(1δί ΐΙίΓυδΙ: ροιηρ οη ηιβ ! 

ΟΙΟΝΥδϋδ 

Νδγ, 'ίίδ ΒιιΙ δΐΐϋΐι ροηιρ — 

ΡΕΝΤΗΕυδ 

Αδ ΐδ ιηγ άβδεΓί. 970 

ο 2 ΒΑΚΧΑΙ 

Ββίνος συ δε^ΐ'ος• κάττΐ ο^ίν €ρχ€ί ττάθη, 
ωστ ονρανφ στηρίζον 6υρησβί<; κΧεο^. 

€κτ€ίν\ \\.<γαύη, 'χβΐρα^ αϊ θ^ όμόσττοροι 
Κ.άΒμου θυ^ατέρβς' τον νβανίαν αγω 
τόι/δ' 669 αηωνα μεηαν, 6 νικησων δ' βγω 
και Ιβρόμι,ος βσταί. τάΧλα δ' αύτο σημανβΐ. 

Χ0Ρ02 

ϊτ€ θοαΐ χΥύσσας• κύν€<; ϊτ 669 ορο^, στρ. 

θίασον βνθ^ 6'χουσί Κ^άΒμου κόραι, 
άνοιστρησατ€ νιν 
980 67γΙ τον €ν '^υναικομίμω στο\α 

ΧυσσώΒη κατάσκοττον ΜαινάΒων. 

μάτηρ ττρωτά νιν \€υρά<ζ άττο ττέτρα^ζ 
η σκοΧοτΓΟ'^ ο-ψεται 
Βοκβύοντα, ^αινάσ ιν δ' άττύσα' 
τί9 οδ6 Κ.αΒμ€ίων 
μαστηρ ορβώρόμων 
69 0^09 6'9 0/909 βμοΧβν, ω }^άκχαι ; 
τί<ζ άρα νιν €Τ€Κ6ν ; 
ου <γαρ βξ αΐματο'ζ γυναικών βφυ, 
Χβαινας δε τίνο<^ οδ' "37 Τορ^όνων 
990 Αφυσσάν <γ€νος. 

84 ΊΉΕ ΒΑ00ΗΑΝΑ1.8 

ΟΙΟΝΥ8υ8 

8ΐππι^β, δίΓΗπ^ίί ηΐΗΠ ! 8ΐ:ΓΗη§ί* ηΙιηΙΙ ϋιίικί (ί'χρίίηίΐηοίϊ 

8ο νΙιηΙΙ; ΐΗοιι \νΐη Γεηολνη ΙΥιάΙ 5οαΓ8 Ιο ΙκιΉνεη. 

[Εα:α ΡΕΝΤΗΕυ«. 
Α^πνί:», 8ΐ;Γ€*ΙοΗ £ογ1:Η Ιιππίΐδ ; γα 5ί8ΐ:6Γ5. ^Ιγ^ΙοΙί, 
Οαυ^Ηί^Γί> οί Οπίΐηιυ^ ! Το ά ηιΐ^ΐιίν 5ΐπί\* 
Ι Ιίπη^ Ιΐιί8 ρηηο6. ΤΙκ* νίοίοΓ Ι δΐιαίΐ ι)^ 
Αη^1 ΒΓοιηϊυδ. ΑΠ ίίΐβρ 81ιη11 ΐΐιε ίδδυε δΐιολν. [Α'.π/. 

^ΗΟΗυ8 

(«Γ.) 

ΙΙρ, γβ δλν'ίίΐ Η^Π-Ηουπάδ οί λίαάηκδδ ! Αλ\ηυ Ιο ίΗα 

ηΊουηίΗΪπ-^Ιβηδ. ΛνΙιβΓί^ [ί"αΓν. Ιο Ι^ήγ 

Ο&άηΐϋδ'δ άΗΐι^ΙιΙκΓδ ΙιοΜ Γβνίΐΐ, άπα δί;ίιι§ Ιΐκ^ηι ίο 

Ηϊηι \νΗο Ιΐίΐΐΐι ϋοιηβ Λ^'οιη&η-νεδΙαΓεά Ιο δρν οη Ιΐΐ€ 

ΒαοοΗ&ηαΙδ ΙΙιβΓθ^ 

ΡΓθηζν-δίΓποΙί ίΌοΙ ΙΗ&Ι 1ΐ6 ΐδ ! — £ογ Ιιϊδ ηιοίΗίίΓ δΐΐίΐΐΐ 980 

ίθΓ6ηιοδ1: ά^δΟΓΥ [ΐΓθθ Ηε Λνουΐά δρν 

Ηίιη, 3.8 ίΓΟίη \\•Ηΐ;€Γ-ΛνοΓη δο&υΓ ογ ίτοπι δΐοΓηι-ην^η 
ΤΗ&Ι Λνΐιίοΐι Ιΐΐ6ν άο, Άπά 1ι(?γ δΐιοιιΐ ίο ίΗε Μα^ηβάδ 
δΙίΗΐΙ ρ^ηΙ ή-οπι οη Ηί^Η :— 

" ^\'^Ηο Ηίΐΐΐι αοηιε ΙιΐΐΗίίΓ, Η&ΐΐι ΐΓοάάβη ΙΗ^ })ηΙΗ8 ίο 

ί1ΐ6 ηιοιιηίαίη ίΐιαί Ιεαά, 
δρ^ίη^ οη ϋίΐίΐηιιΐδ'δ άαιι^ΗίβΓδ, ί1ΐ6 ηΐ3ί(ΐ8 ο'^γ ίΐκ; 

ηιοαηίίΐίηδ ίΗϋί δρ^εά, 
Β3θο1ΐ3η&1-δίδί6Γδ ? — \^'Η£ιί πιοίΗβι• ΗίΐίΗ ΐ3Γϋα§Κί ίο 

ίΐΐί* ΙίΙΓίΗ δΙΙοΗ Η 866(1 ? 

λνΠο λναδ ϊί ? — λνΐιο ? — ίοΓ Ι Λνεβη Η^ Λν3 8 1)θΓη ηοί οι 

χνοπίΆτύίίηά' 8 1)1οοά : [οί ίΗε Λνοοά ; 

ΚέΐΙΙιεΓ Ιΐ6 δρΐ'ίΐη^ ίΓοηι ί1ΐ6 ΛνοιηΙ) οί ά Ιϊοηβδδ, δοουΐ'^β 

Ηαρίν ίδ δρβΛνη οί ί1ΐ6 ΟοΓ^οπδ οί £,ίΙ)ν&, ίΐιβ (Ιβηιοη- 

1)ΐ•οο(1." !»θιι 

^5 ΒΑΚΧΑΙ 

ϊτω Βίκα φαν6ρό<ζ, ϊτω ξίφηφόρο<ζ 
φονεύουσα \αιμων ΒιαμΊτάζ 
τον άθβον άνομον αΒικον 'Έ^γίονο^ζ 
τόκον η'ηηζνΎ], 

09 άΒίκω 'γνώμα τταρανόμω τ ορ^α άντ. 

ΤΓβρΙ σά,,Έάκ^ι\ ορ'^ια ματρός τ€ σας 
μανείσα ττραττίΒι, 
1000 τταρακόττω τ€ Χηματι, στβΧλεται, 

τάνίκατον ω<ζ κρατησων βία. 

^γνώμαν σώφρον , α θνατοΐς άττροφάσίστος 

€69 τά θεών εφυ, 

βροτείαν τ' εχειν, άΧνττος βίος. 

το σοφον ου φθόν(ύ 

"χαίρω θηρεύουσα, 

τα δ' έτερα μεγάλα φανερά τ οντ αεί, 

€7γΪ τα καΧα βίον 

ήμαρ εΙς νύκτα τ εύα'^οϋντ εύσεβεΐν, 
1010 τα δ' εξω νόμιμα Βίκας εκβαλόν- 

τα τιμάν θεούς, 

ϊτω Βίκα φανερός, ϊτω ξιφηφόρος 
φονεύουσα Χαίμών Βίαμτταξ 
τον αθεον άνομον άΒικον ^Έχίονος 
τόκον ^η^ενη. 
86 ΊΉΚ ΒΑα0ΗΑΧΑ1.Η 

^υ81;^^^, άΓΗλν ηΐ^ΐι ϋί>, (ΐΓα\\' ηίί^ΐι. \νΐ1;1ι Ιΐκ:• ί5\νυπ1 οί 

Λνβηρηπ; πρρεηΓ : [Ιχιπι, ηιηΙ ^Ιηήγ 

8ΐΗν ΐΗβ ιπΗ•ί^Ηΐ(:•ϋΐΐ8, ΐΐΐί; 8ί;εά οί" Εοΐιίοη ΐΗί^ ί^ηιΐΐι- 

ΟΙί'Ηπ ίΙίΓοιίϋΙι Ηίδ ί\\τοΆΐ, ίοΓ \\α ίβΒΓβΐΗ ηοΐ Οοά, 

{ΑηΙ.) 
Ι^ο, Ιιολν ΐη 11111)10118 ηιοοοΐ, ηηιΐ λνΐίΐι ΙπΜ'Ιίί^Η ίηΐί^ηΐ:, 

;ιη(1 λνίΐΐι 8])ϋ:^ [Ικ:• οοηΐί-ΐΗ Ιο ίΐίίΗΐ:. 

Μίΐο1ηίί85-(ϋ8ΐΓΗϋ^Ηΐ:, λνίίΐι ίΐιν π1:ε8 ππά ΐΗγ ηιο1:1ΐί*Γ\ 
ΒΗοοΗαε — Ιο 1)6ίΐΓ ΐΐιε ΐηνΐηοΐΐ)!^ άολ^η \^γ 1ιί8 ίηι- 

])0ΐ;εη1: ιπΐ^Ηί ! 100<) 

ΤΗυ8 8Ηη11 η ηιοΓίίΐΙ Ηανε 8θπ•ον\-1ε88 ά^γ^, \ΐ Ικ^ 

1ί66])6ΐ;Η Ηί8 8οιι1 [οοηΐι-οΐ. 

8οΙ)6Γ ΐη 8ρίηΐ:. ηγκΙ 8\ν•ΐί"1: ίη οΙ)6(ϋ€ηο6 Ιο Ηε&νί^η'Ν 

ΜυππυΓΪη^ ηοί. ιιείΐΙιεΓ ρΓ6δ8ίη§ Ββνοηά 1ιί8 ιηοι- 

Ι^ΙίΙ^'δ §ο&1. 

ΝοΙ ΐ1ΐ6ίΓ ρΓ€8υηιρ1:αοα8 ΛνΪ8άοηι Ι οονεΐ : Ι 8ίί€ί1ί ίοΓ 

ιηίηε ο\νη — [8θ πιπν 1)θ Ι^ηολνη. 

Υθα, ΐη ίΐΐί- 4"^^* ^^ πώιβ 1ΐίΐρρΐη68δ — 1;Ηΐη^8 Ιΐΐέΐί ηοΐ 

01θΓΪου8 \νΪ8άοηΊ ^ιηά ^τεαΐ:, ίΓοηι ίΐΐί^ ά&νδ εν^Γ- 

ΐΗδίΐηο; ίοΓΐΙι-δΗολνη, 

Ενεη Ιο £&8ΐιΐοη ΐη ριΐΓ6η€δ8 ιην Ιίίβ αηοΐ ΐη 1ιο1ΐη(;88 

αγρ, [οί 1:1ι& ά^ν. 

ΡοΠολνΐη^^ ίίΐιάδ ΙΙίΕΐ &γ6 ηοΙ)1(ί ίτοηι άέΐλ^η Ιο Ιΐιε ά6&1:1ι 

Ηοηοιιηη^ Οοάδ, 3ηά Γ(;£α8ΐη§ ίο λν&ΙΙν ΐη ΐη3υ8ΐΐθί;'8 

\ν&γ. 1010 

^ιι81:ΐ^ί^, (ΐΓΗ\ν ηΐ<ίΗ υ8. (Ιγηλυ ηΐ^Η, λνίΙιΙι ΐΐιε 8λνοΓΓΐ οί' 

Ηνεη^ΐηίί ;ΐ})ρε;ΐΓ : [1)θΓη, Ηηά δΙι^ΗΓ 

8ΐΗν ΐΚβ αηη^ΐιΐίίοιίδ, ΐΗί; 866(1 οί ΕοΗίοη Ιΐΐ6 63ΓίΗ- 

ΠβΛη ΐΙίΓοαρ:!! ΗΪ8 ϊΙίγοηΙ ; ίοι• 1ί6 ίβίΐΓβΐΗ ηοΐ; Οοά. 

η6Ϊ1:1ΐ6Γ ΙίΐΛν άοίΗ Ηκ ί^ΗΓ. δ ΒΑΚΧΑΙ 

φάνηθί ταύρος ή ττοΧνκρανος ΙΒβΐν βττωΒ. 

δράκων τ) ττνρίφΧβ'^ων 
οράσθαι Χβων. 

1020 ϊθ\ ω Έάκχ^β, θηρα'^ρβυτα Έακ'χ^αν 

ιγέλωντί Ίτροσώττω 7Γ€ρ/-βα\€ 
βρογ^ον €7γΙ θανάσιμον 
άιγελαν ττβσοντί ταν ^αίνάΒων. 

ΑΓΓΕΛ02 

Ο) οωμ ο ιτριν τγού ηντυχ^βις αν ϊίΛΛαοα, 
ΖίΒωνίον γέροντος, ος το '^η'γβνβς 
Δράκοντος βστΓειρ οφβος εν ^αία θβρος, 
Ιος σβ στενάζω, 8ον\ος ων μεν, αλλ' όμως 
'χ^ρηστοΐσι ^ούλοις συμφορά τά Βεσττοτών. 

Χ0Ρ02 
τί δ' εστίν ; εκ Έακ^ών τι μηνύεις νέον ; 

ΑΓΓΕΛ02 

1030 ΐίενθενς 6\ω\ε, τταΐς ^Έ^'χίονος ττατρός. 

Χ0Ρ02 

ώναζ Έρομιε' θεός φαίνει με^ας. 

ΑΓΓΕΛ02 

ττως φης ; τί τοντ εΧεξας ; ή V^ τοΐς εμοΐς 
'χαίρεις κακώς ττράσσονσι Βεσττοταις, ^νναι ; 

Χ0Ρ02 
ενάζω ξένα μελεσι βαρβάροις' 
ονκετι 'γάρ Βεσμών νττο φόβω τττησσω. 

ΑΓΓΕΛ02 

@ηβας δ' άνανδρους ώδ' αγβίς•^: * * * ΤΗΕ ΒΑΟΟΗΑΝΛΙ..^ 

Ο 1)ΐοην'8αΝ, Γ^νκ;»! ίΗίτ^ Ι — πρρ^ΗΓ η*» λ \η\\\ Ιο Ικ^ΙιοΜ, 

Ογ 1)(ί Ιΐιου ί^(ί(ίη ά^ ά οίπι^οη, α ιηοιι.'>ί:^Γ υί' Ιι^πάί, 

ιη;ιηίΙ"ου, [υί' Ιιΐιιι ^(>11{^^1. 

Ογ η8 ;ι Ηοη λνΐΐΗ δρΙεηάοπΓδ υί Ηηιικί γοπικΙ ίΗίί 1ίπι1)8 

ΟοπΊΰ Ιο υδ, Β&οοΗϋδ, ηγκΙ ί^ιπίϋη^ ΐη ιποο1<(ίΓ}' οοητι- 1020 

ρΗ88 Ηίηι ΓοιίΓκΙ [ΗαηΙίίΓ Ι)^ Ι^οιιηοΐ, 

Χολν \νί11ι ίΐΐί- ίοϋπ οί" ίΙίι-ίΐίΓυοΙίοη, πηά 8θ ί^ΗπΙ! ίΐΐί* 
ΤΓΗρρ(?ά ηιίοΐ Ιΐΐί:- ΙΙίΓοη^ οί ίΗβ Μαειίίκΐδ, Ιΐΐ(? (]υ;ΐΓΓν 
1ιΪ8 (^ιΐ(?!^1:ΐηΰ: Ιιηίΐι ίοιπιά. 

ΜΕδδΕΧΟΕΚ 

Ο Ηου8ίί οί οΐά 1:1ΐΓοιιο;Η ΗβΠπδ })ΐ•ο'5ρ6Γυυ8 
Οί \\\•άΧ δίάοηΪΗΠ ρπίΓΐΗΓοΙι, ΛνΗο 8θΛν6(1 
ΤΗε €αιΊ:1ι-1)0Γη 5βΓ])6η1;'5 άΓΗ^οη-ί^εΐΙι ίη κηγϊΗ, 
Ηο\ν Ι 1)^ηιο;ιη Ιΐκ^ε ! ΤΗου^Ιι ά ϊΗγηΠ Ι 1)ί^, 
ΤΗείΓ ΙοΓά.^' ΟΗΐϋηιίΐΐεδ ίουοΚ Ιον»! ίΙΐΓϋΙΙδ, 

ΓΗΟΚυδ 

λνΐΐΗί ηολν ? — Ιια^ΐ ΐΐάίη^δ οί ίΐΐΐ* ΒποοΗ&η&Ιδ ? 

ΜΕδδΕΝΟΕΙΙ 

ΡρηίΗευδ ίδ άβ&ά : Εοΐιΐοη'δ δοη ΐδ άε&ά. €Ηθκυδ 
ΒΓοηιΐυδ ηΐ}- Κίη§ ! ΐΗου Ιι^δΐ ιη&άε \\ϊγ ^οά\\^ί•άό. ρΐαΐη ! 

ΜΕδδΕΝΟΕΚ 

Ηο\\', ΛνΗ&ΐ ίδ Ιΐιίδ ΐΗοα δανδΐ ? Οοδΐ ίΐιοιι ί-χαΐί. 
\\'Όιηίΐη, αροη ιην Ιοί'ά'δ ο&ΐίΐηιίίΐεδ ? 

ΟΗΟκυδ 
Αη ηΗ^ιι 1, Ι οΙΐΗπΐ ^Ιίΐά οιι1;1<ιη€ΐ δΐΓαϊη, 
\Μιο αοΛν^Γ ηο πιογθ ΐη Ιργγογ οί ί1ΐ6 οΗ^ΐη. 

ΜΕδδΕΝΟΕΚ 

ΒεβηιβδΙ Ιίιου ΤΗεΙ^θδ δο νοίά οί πΊϋπ^ [ΐΗπΙ ϊΙΙν 
Ηίΐνίί ΙίίίΙ Η^'Γ ρολνϋΗίίδδ Ιο ραηΐδίι Ιΐιεε ?] 

δο 103() ΒΑΚΧΑΙ 

ΧΟΡ02 
6 Αίόνυσος 6 Αίόνυσο<ζ, ου (^ήβαΐ- 
κράτος 6'χ^ονσ βμόν. 

ΑΓΓΕΛ02 

σνη^νωστα μεν σοι, ττΧην εττ' €ζ€ΐ,ρ>^ασμενοί^ 
1040 κακοίσι 'χαίρβιν, ώ Ύυναΐκες, ου καΧόν. 

Χ0Ρ02 

βννβΤΓβ μοί, φράσον, τίνι μόρω θντ^σκει 
άΒικος άΒικά τ' βκτΓορίζων ανηρ ; 

ΑΓΓΕΛ02 

€7Γ€ί. θβράττνας τησ^ε Θηβαίας γθονο^ί 
ΧιτΓοντες εξεβημεν ΆσωττοΟ ροά<ζ, 
Χέττας Έ^ιθαίρώνειον εΙσββάΧλομβν 
ΐίενθβυς τβ καηώ, Ββσττοττ} 'γαρ είττόμην, 
ξβνο^; θ^ 09 ημΐν ιτομπτο^; ην θβωρίας. 
Ίτρωτον μεν ουν ττοίηρον ΐζομβν νάττος, 
τά τ 6Κ 7Γθ8ων σί'γηΧά καΧ γλώσστ^ς «ττο 

1050 σώζοντες, ώ<ζ ορωμβν ούγ^ όρώμβνοί. 

ην δ' ά'γκος άμφίκρημνον, ν^ασι ^ιάβρογον, 
Ίτευκαισι συσκίάζον, ένθα Μ^αινάΒες 
καθηντ εγονσαι γείρας εν τερΊτνοίς ττόνοις. 
αι μεν <^αρ αυτών θύρσον εκΧεΧοίττοτα 
Κίσσω κομητην ανθίς εξανεστεφον, 
αΐ δ' εκΧίττονσαί ττοικίΧ' ως ττώΧοι. ζν>γα 
βακ^εΐον άντεκΧαζον άΧΧηΧαις μεΧος. 
ΥΙενθενς δ' 6 τΧημων θηΧνν ούχ ορών 6'χΧον 
εΧεξε τοιαο • ω ξεν , ου μεν εσταμεν, 

1060 ουκ εξικνούμαι Μ,αινάΒων οσσοις νόθων 

6'χθον δ^ εττεμβας ή εΧάτην νψαν^ενα 
ϊ^οιμ αν ορθώς ^αινά^ων αΙσ')(^ρουρ'^ίαν. 
τουντενθεν ήΒη τον ξένον τι θανμ' ορώ' 
Χαβων ^γαρ εΧάτης ούράνιον άκρον κΧάΒον 

9θ ΤΗ Ε ΒΑ€€ΗΑΝΑ1.8 
οΗοκυδ 

ΤΙιηΙ ΗηΙΙι ΙοΓάδΗΐρ ο'ει* ηΐίί, ηο ΊΊιοΙχίίί) οί' Ιΐιϊικ.• Ι 

ΜΕ88ΕΝΟΕΗ 

Τ1ιΐ8 ιηΐ^ΐιΐ 1)κ ρΗΓοΙοηθά, δ&ν*; ϊΙιηΙ: 1)886 ΐί ίδ, 

λνοηιρη, ίο ]ον ο'ίτ ^νΐΐδ ρπδΐ Γί-οπΐ), ΚΜ" 

ΓΗοκυ?< 
Τείΐ ίο Γαβ, 1(ί\\, — 1)ν ΛνΗίΐΙ άοοηι άϊίίίΐ Η^, 
ΤΐΊί:^ νίΙίΕίη (Ιενίδΐη^ νΐΐΐαίηγ ? 

ΜΕδδΕΝαΕΚ 

ννίκι^η, ίΓοιη Ιΐΐ6 Ηοαιβδίε^άδ οί" ΐΐιϊδ Τ1ΐ(ϊΙ)ίΐη Ιϋΐιιΐ 

ϋρραΓίΐη^Ξ^, Λν€^ Ιιπά οΓΟδδίίά Αδορυδ' δίΓβαηΐδ, 

ΤΗί^η \Ν'6 1)6§Ηη ίο 1)Γ€3δί ΟΐίΙΐΗίίΓοη'δ δίείί}), 

ΡβηίΗευδ αηά Ι, — ίοΓ ίο ηιν Ιοί'ίΐ Ι οίανβ, — 

Αηά 1ΐ€ λνΐιο υδΗίίΓεά υδ αηίο ίΠε δο^^η^. 

ΓϊΓδί ΐη 3. ^ΤΆ88γ (Ιθΐΐ Λν^ δϋί υδ άο\νη 

\νίίΗ ίοοίίαΐΐ ΗυδΗεά ^ηά ΐοιι§α€δ Γ^ίΓ&ίηίίά ίΐ'οιη 

δρεεοΐι, 
ΤΗαί δο Λν6 ιηΐ§Ηί 1)ίί1ιο1ί1, ηΠ ιιπΐ3ο1ι^1ά. 1050 

Τ1ΐ€Γ6 Λνίΐδ Ά ^Ιεη 0Γ8^-\ν{ΐ1ΐ€•ά, \νΐίΗ τΐΐΐδ ο'(ίΓ8ίι•<ί<ιηΐ(ί(ί, 

Οίοδβά Ϊη \\ΐίΐΊ ρΐηβ-δΙίΗάε, ΛνΐΊΐ6Γ6 ίΐις Μϋ^-πίκΐ ^ίΗ^ 

δαί ννΐίΐι Η&πίΐδ ΐ3αδΪ6θ1 \ν•ϊί1ι ίΙιβίΓ ^Ιβ,άδοηιε ίοίΐδ. 

Τ1ΐ6 ίαάεά ίΗγΓδαδ δοηΐ€ ΛνίίΚ ίνν-δρΓίΐγδ 

Τλ^'ΐηεά, ίίΠ ΐίδ ίθπάηΙ-ίΓεδδεδ λνανεά Ησπΐπ : 

δοιηε^ Ιοίΐίΐιβ &δ οοΐίδ ίΊ'οηι οατναη Λν&ΐη-νοΐ^εδ Ιοοδ^ά. 

Κε-εοΐιορίΐ 6ηο1ι ίο €ίίΐο1ι ίΐιε Βίΐοοίιΐο οΐι^ηί. 

Βαί Ηθ,ρίεδδ Ρί^ηίΗευδ, δ6ίίίη§ ηοί ίΗίί ίΙίΓοη^ 

0£ ΛνοπΊβη, δρ^ΐίε ίΚαδ : " 8ίΓέΐη^6Γ, ΛνΙικΓβ \ν6 δίίΐηά, 

Αγ€' ίΗθδβ ηιοοίν-ηιη^πίΐςΐ ηΐίΐίάδ Ι^εγοικί ιην Ιί^η. 1060 

δοιηβ Ιίηοΐΐ ογ ρϊηκ Ηί§1ι-οΓ68ίβ(1 1ί*ί ηιε οΐίιηΐ), 

Αηά Ι δΗαΙΙ 866 ίΐιβ ΜΕβηαάδ' ΐ6Λν(Ιη6δδ λνιΐΐ." 

Α ηΐΗΓνεΙ ίΐιεη Ι δ3ΛΛ• ί1ΐ6 δίΓίΐη£ί6Γ άο : 

Α δθίΐηη§ ρίη6-δ1ια£ί Ι3ν ίΗε ίορ Η6 ο&α^Ηί. 

91 ΒΑΚΧΑΙ 

κατη^βν, η^βν^ η^βν βίς μέΧαν ττέΒον 
κυκΧουτο δ^ ωστβ τοζον η κυρτο'ζ τρογο<ζ 
τόρνω 'γραφόμενος ττβρίφοράν βΧκβί Βρυμον 
0)9 κΧων ορβίον 6 ξ6νο<ζ γεροΐν αηων 
εκαμτΓΤβν βίς 'γην, βρ'^ματ ον-χΐ θνητά Βρών. 

1070 ΤΙβνθβα δ^ 18ρνσα<ζ εΧατίνων οζών βττι, 

ορθόν μβθίει Βία 'χερων βΧάστημ' άνω 
άτρβμα, φυΧάσσων μη άναχ^αιτίσβοε νίν. 
ορθή δ^ €? ορθόν αίθερ' βστηρίζβτο 
βγουσα νώτοί<ζ Ββσττότην βφημενον. 
ωφθη δε μαΧΧον ή κατεΐΒβ Μ.αινάΒα'^' 
όσον Ύο,ρ ονττω ΒήΧος ην θάσσων άνω, 
καΐ τον ζβνον μίν ονκ€.τ βίσοράν τταρήν, 
€κ δ^ αίθίρο'^ φωνή τί9, &)? μβν βΐκάσαυ 
Αίόνυσο^;, άνββοησβν ω νεάνίΒε^;, 

1080 αγω τον ύμά<ζ κάμε τάμα τ ορ'^ια 

ΎβΧων τιθζμβνον άΧΧα τίμωρείσθί νίν. 
καΐ ταυθ' άμ η'^όρβυβ καί 7Γ/οο9 οϋρανον 
και ηαίαν βστήρίζε φώ9 σεμνού ττυρο^;. 
σίηησε δ^ αίθηρ, σ^γα δ^ ΰΧίμο<ζ νάττη 
φύΧΧ' εί-χε, θηρών δ^ ουκ άν ηκουσας βοην. 
αΐ δ^ ώσΐν ηχην ου σαφώ<ζ ΒεΒε<^μεναί 
έστησαν ορθαΐ και Βιηνε^καν κόρας. 
6 δ^ ανθί<ζ εττεκέΧευσεν ώς δ^ ε'^νώρίσαν 
σαφή κεΧευσμον ^ακχίου Κ.άΒμου κόραι, 

1090 ν^^ν ττεΧεΙας ώκύτητ' ούχ ήσσονες 

ττοΒών εχρυσαι συντόνοίς Βρομημασι, 
μητηρ ^Α<γαυη συ'γ'γονοί θ' ομοσττοροί 
ττάσαί τε ^άκγ^αΐ' Βίά δε χειμάρρου νάττης 
άημών τ εττηΒων θεού ττνοαΐσίν εμμανεΐς. 
ως Β' ειΒον εΧάττι Βεσττότην εφημενον, 
ττρώτον μεν αυτού χερμάΒας κραταίβόΧους 

92 ΊΊΙΚ ΒΛαΠΑΝΑΚ.^ 

Αηϋ ϋΐΗ^^^οιΙ (1ο\\Ίΐ — ί1ο\νη — ϋϋΐΐ (Ιοχμι \η Ιΐιιιίπιΐν 

Αη•Ιΐί*(1 <ΐδ Η 1)θ\\' α ^•Γ6\ν, υι• ουι•νίη)[ζ ννίκ;^! 

ΤΗηΙ; οη ίΐκ; ΙίΐΐΗβ 8Λνί;6ρ« οιιί ίΐδ ί-ΪΓοΙε'δ Γουη(1 : 

.Κϋ 1)ο\ν(?(Ι ίΗβ δίΓΗΠ^ί^ι-'δ Ηίΐηοΐδ ΙΗλΙ: Γηοαπΐαΐη-δίειτι, 

Αηά ί)<?η1; Ιο (^-ηι^Η — η ά^^^ά ρ-ΛΗϊ ηιοτία] ιηΐσΐιΐ ! 

ΊΊΐί•η ΡθπΐΗβυδ οη ΐΗθ ρΐπίί Ιίοα^Ηδ δίΐΗΐ^ά Ιΐίί 1070 

Αη(1 Ιί'Ι: Ιΐιβ ΐΓυηΙν τίδ^, ί;1ίίϋηί^ ΐΙίΓου^Ιι }Ίίί> Ηηιιάδ 

Οθπίΐν, ννΐίΗ Ιΐί^εάίϋΐ οηγ6 Ιο ιιπ8ί*ίΐΐ Ιιίιη ιιοΐ. 

ΓίΐΓ ιιρ ϊηΐο Ιΐιε Η^ί^Μδ οί" αίΓ ϋ δΟΗΓ^ά, 

ΒρΗπτίίί^ ΠΊΥ ιηϋδΐθΐ* 11ΐΓθΐιβ(] ιΐ})οιι ϋ:^ οι-β^ί, 

ΜοΓί:* 1)ν ΐΗβ Μη^πηγΙ-^ ',ί'ίΜΐ ΐΐιηπ νρ^ϊτι;"• Ιΐΐί^ηι. 

ΡοΓ δ€ϋΓ06 11^§11-1^ίΊ:^^^ι ΛνΗ>^ \\α πΐΜπΐί\ίδί;, 

Χνίκι-η Ιο, ΐΗβ δίΓΗΐι^^Γ ιπί^^Ηΐ: ηο πιογκ 1)6 δ€;6η ; 

Αη^1 ίνΠ ίΓοηι Ικ^ηυρπ α νοΐοί• — ΐΐιβ νοίοβ, ιηοδί Ιίΐίθ, 

Οί ϋΐοηγδίΐίϊ, — €Γ}'ίη§, •• Ο γα ηνάϊά^, 

Ι 1)ηη^ Ηΐηι Λνΐιο λνοιιΐά ιηοοΐ^ άΙ νοπ ηγκΙ πιθ, 1080 

Αηά Άΐ την ηί^δ. Τπΐν^ νεη^^Ηποθ οη Ιιίηι νβ ! " 

Εν^η ίΐδ 1ΐ6 οπίίά, ιιρ 1ΐ6Ην6ηλν;ΐΓ(1, άο\νη ίο ^^γΙΗ, 

Ηϋ ΗίΐδΐΊρά ίΐ ])ΐ11ίΐΓ-8ρΐ€'η(1οιΐΓ οί ίίλνίΊιΙ ίΐίΐηΐθ. 

ΗιΐδΗίίοΙ ΛΝίΐδ Ιΐιρ λν^ΙΙνίη ; αΐΐ ίΐιβ ίοι-ρδί-^ΐπάέ- 

Ηεΐά ΗιΐδΗΐίά ΐίδ Ιθπνθδ ; ηο λνίΐά Ιΐιίη^'δ ογυ \ν-Ηδ Ιι^ΗΓίί. 

Βυΐ 1:1ΐ6γ, Λνΐιοδβ &ΗΓδ ηοΐ; οΙρηγΙλ^ οπυ^Ήΐ ίΗέ- δοαηά, 

δρΓαη^ ιιρ, ηικΙ δΗοΙ Ι^εβη §1&ηο6δ ΐ'ί^Υϊί αηά \ϋίί. 

Α^Ηΐη 1ΐ6 0ΓΪ(ίά Ηΐδ 1ΐ6δΐ : ΐΐι^η Ο&άηιυδ' ά^υ^^Ηί^Γδ 

ΚηθΛΥ οθΓίίΐΐηΙγ ΐ1ΐ6 ΒηοοΙιιο ΟοοΓδ οοηηιΐΗηά, 

Αηά άίΐΓΐθά : ηικΙ ΐΐι^ δλνίίΐη^δδ οί" ΐΙΐβΪΓ ίβ^ί 109Γ) 

\ν&δ ίΐδ οί άογβδ ΐη οηλναΓά-δΐΓΕΐηίη^ ταοε — 

Ηίδ ιηοίΗ^Γ Α§ίΐΥ6 αηά Ιι^γ δίδΙθΓδ ΙλΥίΐίη, 

Αηά ηΠ ίΐιβ ΒβοοΗ&ηίΐΙδ. ΤΙιγοιι^Ιι ΐοιτβηί §ογ^(?, 

0>Γ Ι^ουΙάεΓδ. Ιβ&ρΙ ΐΗ^γ, \\•Η1ι Ιΐιβ Οοά'δ 1)Γ63ΐΗ ηΊ3(ί. 

\νΐΐ6η δθΗΙεά οη 1:116 ρίη6 1:}ι6λ^ δίΐ'>ν ηιγ ΙοΓά, 

ΡίΓδΙ 1:οΓΓ6η1:-δ1;οη6δ λνϋ;1ι ηιί^Ηΐ; Άηά ηιβΐη 1;1ΐ6γ 1ιιιι•ΐ6ά, ΒΑΚΧΑΙ 

βρρίΤΓΤον, άρτίττυρ^γορ ^ττιβάσαί ττύτραν, 
οζοισί τ ^λαΎίνοισιν ηκοντίζβτο• 
άΧΧαί δε θύρσονς ίβσαν 8ι αίθβρος 

1100 ΐΐβνθεως, στό'χον Βνστηρον άΧλ' ουκ ήνυτον. 

κρβΐσσον <^αρ ϋ'ψ'Ο'ζ της ττροθνμίας β'χων 
καθηστο τΚημων, άττορία \6\ημμ6νο<ζ. 
Τ€λθ9 δε Βρυ'ίνους σνγκβραννονσαί κΧάΒονς, 
βίζα^; άνβσττάρασσον άσίΒηροί<ί μοχλοί*;. 
ΕΤΓβΙ δε μόχθων τβρματ' ουκ βζηνυτον, 
βΧβξ' \\<γαύη• φβρβ, ιτβρίστασαι κύκΧω 
ΤΓτόρθον Χάββσθε, Μα^ζ^άδε^, τον άμβάτην 
θηρ' ώς βΧωμβν, μη^' ατταγγείλτ; θεού 
χορούς κρυφαΐονς. αϊ δε μυρίαν χβρα 

1110 ττροσεθβσαν εΧάττ) κάζανεσιτασαν χθονός' 

υΛίτον δε θάσσων υ^^οθβν χαμαπΓβτης 
ιτίττΎβι ττρός ον8ας μνρίοίς οΙμώ<^μασί 
Τίβνθβυς' κακόν ηαρ ε'γγυς• ων βμάνθανε. 
ττρώτη δε μήτηρ ηρξβν Ιβρία φόνου 
καΐ τΓροστητνει νιν ο δε μιτραν κόμης άττο 
βρρι.ψβν, ίός νιν 'γνωρίσασα μη κτάνοι 
τΧημων Ά<γανη, καΐ λε'γε^, τταρηίΒος 
ψανων ε'γώ τοί, μητβρ, είμΙ τταΐς σβθεν 
ΥΙβνθβύς^ ον βτβκβς βν Βόμοι,ς ^Έ^χίονος• 

1120 οϊκτ€ΐρ€ δ^ ω μήτβρ μ€, μηΒβ ταΐς βμαΐς 

άμαρτίαισί τταΐΒα σον κατακτάντίς. 
ή Β' άφρον βζιβΐσα και Βιαστροφους 
κόρας €Χίσσονσ\ ου φρονοΰσ' α χρη φρονεΖν, 
€Κ Έακχίου κατβίχβτ', ού8' βττειθβ νιν. 
Χαβοΰσα Β' ώΧβναος άριστεραν χ^ρα, 
ττΧενραΐσίν άντίβάσα του ΒυσΒαιμονος 
άτΓβσττάρα^εν ώμον, ούχ ύττό σθένους, 
άΧΧ' ό θεός εύμάρειαν εττεΒΙΒου χεροΐν. 

94 'ΙΙΙΚ ΒΛίίΊΙΛΝΛΙ..^ 

,8(Ήΐϊηο• η γογΙ-:, ΙΙκμγ οουπΙίίΓ-ΙκίίϊΜυΜ, 
Απίΐ ];ινο1ΪΓΚ*ι1 Ιιίιη \νϋΗ 1)γ;ι7Κ•1η•ν ο1" Ιΐκ• ρίικ- : 
ΛιηΙ <ί1;Ικ'Γ>; ηΙιοΙ ΙΙκ-ϊγ ΙΙιυγμ' ΗίΓουοΙι Ιΐκ- ηΐι• 
Αι Ρ(.Μΐ1;1ΐρυ.»5 — λνοί^ίυΐ πιηγΙ^ ! — ν<^*ί^ ηουίί^ΐιΐ Ηναίΐ^οΐ. 11(Χ» 

ΡοΓ, ίΐΐ ;ι 1ΐ(.*ί<Γΐιΐ .•ι1)ον(' ΙΙκ'ίΓ ίαη'ίί ρΐΐοΐι, 
Τγη})|)(.'(1 ΐη ί1ί•^])ΗΪΓ'ί5 μ,ΐη, Ιιοπ'ΟΓ-ΝΐηκΊν Ικ' ηηΙ. 
ΙοΆίΐΙ, υ&1ν-1ίη\1)ί> ί'Γοηι ΙΗ^ϊγ Ιηιηΐίί^ Ιΐιεν ΙΙιαηάοΓβά 

ΛιηΙ Ιιοίΐν^οΐ ;ιΙ Ιΐικ γοοΙ;*, \\ ΐίΐι Ιεν^τ^ — ηοί; οί ιγοιι. 
ί^ιιΐ Λνΐΐί^η ΐΙΐϋΛ' \νοη ηο ^ηά οί' Ιοϊΐ πικί «ΐΓϋΐη, 
Αί^ΗΥ^ οηβά, " Ηο, 81;Λη^1 λνί^ τουικί Ιΐΐί- ΐι-υπίν, 
λΙοΚ,'ΠίΐίΙκ, ίΐηά ^ΓΗ8ρ, 1\\Άί λνΐ' ηΐίΐν (ήΙοΙι ΐΐΐί• Ιχΐίΐί,ΐ 
Οΐ'ουοΗί'ά ΐΗθΓΡ, ΐΐι&ΐ Ιιε ιπη^ ηοϊ ρΐ'οοίΗΪιη αΙ^ΓΟίκΙ 
ΟιΐΓ Οοά'8 ηιν.'ϊΐ^ηοιί'^ ηΐί'ίϊ ! " ΤΙί^ιγ οοιιηίΐί^^δ 

1ΐΗ11(ΐ8 

δί:"! 11ΐΡ}' υηΐο Ιΐΐθ ρίπε, ΙοΓβ ίΓοηι ίΐκ; δοίΐ : — 1110 

Αηά 1ΐ(", Ιιϊ^ΐι-δε&ΐθά. οΓίΐ^Ιιεά άολνη ίτοηι 1ιί8 Ιιρΐ^ΐιΐ ; 
Απα €ΗΓΐΚ\ν3,ι•(1 ίεΐΐ Λνΐΐΐι ίγ^^ηζγ οι 8Ηι•ΐ(;1ν οιι 8ΐΐΓΪ^1%: 
Ρρη11ΐ6Π5, ίοΓ ηολ\' Ιιβ Ιίηβλν Ιιίδ άοοιη αΙ ΗηικΙ. 

Ηΐί5 ηιοΐ1ΐ6Γ ίΪΓ8ΐ:, ρι•Ϊ68ΐ;-1ί]ί€, ΐ36^Ηη Ιΐΐίί ^Ιηιι^Ιιϊθγ, 

Αηά ίβΐΐ οη Ηΐηι : 1)ΐι1: ίι-οπι Ιιί^ ΗίΐίΓ 1:1ΐ6 οοίί 

Ηε ΙοΓίί, ΐΐΐίΐί δίκ• ιηΐ^ΐιΐ: Ι^ηολν Ηπά ^Ιίΐν Ιιίιη ηοί, — 

ΗΗρ1&«>8 Α^ΕΥθ ! — 311(1 Η^ ίοαοΗεά Η^γ οΗ^θΙν, 

ΟΓγίη^, " "ΓΪ8 Ι, Ο ηιοίΗ^Γ ! — ΐΗίηβ ΟΛνη 8οη 

Ρθηΐΐιρυδ — ΐΗοιι 1)ίΐΓ'8ΐ ιηβ ίη Εοΐιΐοη'8 ΙιηΙΙ^ ! 

Ηίΐνε ΐΏθΓογ, Ο πιν ηιοίΗ^Γ ! — ΐοτ πΐ)- δΐη 1120 

ΜιΐΓάβΓ ηοΐ Ιΐιοιι ΐΐιν 8οη — ίΗγ νει*}• 8οη ! " 

Βαΐ δΐΐίί, Λνΐΐΐι ίο&ηιΐησ Ηρ•, πηά βν68 ΐΐΐίΐΐ τοίΐ^ά 

\\Έ(11}', αηά Γ^οΐίΐέ'ςδ ηιαάηβδδ-οίοιιάεά δοιιΐ, 

Ροδδβδδβά οί Β3θο1ιιΐδ, σίΐγ^^ ηο Ιι^θά Ιο Ιιίηι ; 

ΒαΙ Ηΐδ Ιθίΐ ίίΓηι δΐιε οΐιιΐοΐΐθά ΐη 1)ο1:1ι ΗβΓ Η&ηάδ, 

Αηά δεΙ α^αΐπδΐ Ιΐΐ6 λ^τβίοΐι'δ ηΐίδ ΗβΓ ίοοΐ, 

Αηά ΙοΓβ Ηϊδ δΗοιιΙάθΓ οαΐ — ηοΐ 1)ν ΗβΓ δίΓβη^Η, 

Βιιΐ: 11ί<? Οοά ηι&άβ ϋ ί^Ηδγ Ιο Ικτ Η^πάδ. 

95 ΒΑΚΧΑΙ 

^Ινώ ό€ τάττΐ θάτβρ^ έξζίρ^^άζ^Ύο 
1130 όη>γνΰσα σάρκας, Αντονόΐ) τ 6χ^λ,υ<^• τβ τταν 

67Γ6Ϊχ^€ Ιβακχώρ' ην δε ττασ' ομον βοη, 
ο μβν στβνάζων όσον Ιτύ^/'χανεν ττνβων, 
αϊ 8' ήΧαλαζον. βφβρε δ' η μεν ωΧενην, 
η δ' ί'χνος αύταΐς άρβύΧαί^ζ' <γυμνονντο δβ 
ττΧβυραΙ στταρα^μοΐς• ττάσα δ^ τ^ματωμβνη 
χ€Ϊρα<^ Βίβσφαίριζβ σάρκα Τίενθβως. 
κείται δε ΎίορΙς σώμα, το μεν υττο στύφΧοις 
ιτετραί^, το δ^ ί/λτ^^ εν βαθυξύΧω φόβΐ], 
ου ράΒίον ζητημα' κράτα δ^ άθΧιαν,~ 
1240 οττερ Χαβουσα τυ^γ^άνευ μητηρ χεροΐν, 

ττηξασ' ειτ άκρον θυρσον ώς• ορεστερου 
φερεί Χεοντο<ί 8ίά Κιθαιρώνα^; μέσον, 
ΧίίΓονσ' άΒεΧφάς εν γοροίσι Χ\αινα^ων. 
γωρεί δβ θήρα Ζυσιτότμω ^^/αυρουμένη 
τειγ^έων εσω τωνΒ', άνακαΧοΰσα Ι^άκ^^ιον 
τον ζν^κννα^όν, τον ξυνερ^άτην άηρα^^ 
τον κΰΐΚΚινικον, τ) Βάκρνα νικηφορεΐ. 
εγω μ^ν ονν ττ}Β' εκττοΒων ττ) ξυμφορά 
άττείμ, ^Α'γανην ττρίν μοΧεΐν 7Γρ6<ζ δώματα. 
1150 '^^ σωφρονεΐν δε καΐ σέβειν τα των θεών 

κάΧΧιστον οΐμαι 8' αντο καΐ σοφώτατον 
θνητοΐσιν είναι κτήμα τοΐσι γ^ρω μένους. 

Χ0Ρ02 
ανα'χο ρεύσω μεν ^άκγ^ίον, 
άναβοάσωμεν ζυμφοράν 
τάν τον Δράκοντος έκηενέτα Υίενθέως^ 
δς- ταν θηΧνηενΐ] στοΧάν 
νάρθηκα τε ττιστον "ΑίΒαν 
εΧαβεν ενθνρσον, 

τανρον Ίτροη^ητήρα σνμφοράς ε'χ^ων. 
96 ΤΗ Ε ΒΑ€ΟΗΑ\ΛΙ..Κ 

Ληιΐ Ιικ» Ι.ιΙ)θίπ•ί;(1 ()Π Ιΐκ; οίΗβΓ κίοΐί-, 

Κ^ΊΐίΙίπ]!^ Κΐίί ΗρβΙι : Λυ^οηοϋ ρΓ0^8(ίί1 οη — ίΐΐΐ Ι1.{<» 

Τ1ί€• ΒίΐΓ(•ΗΛη;ι1 ΙΙίΓοη^ητ. Οη^* α\νίΊι1 Ι^ΐ^ικί^ίΐ ογυ 

Κο^ί- — ίΗ^ Ινίη^'ίί ί5θΓ(ίΗηΐ!> Λνΐιίΐο Ηί^ \ν&8 γ&ϊ ίη Ηίηι. 

Αηά ίηιιηιρΗ-νεΙΙ^ ίΓοηι ΐΗεηι. Οηβ ϊ^Άτα άώ άυυώ, 

Ιη ιτΐ3η§1έ*(1 «ΙΐΓβάδ : λνΐΐΐι Μοοά-Ι^βά&ΙίΙ^ΙίίίΙ Ηηπ ίΐ8 
ΕηοΙι ίο ί^η^1 Γγο Λν£ΐ8 Ιοδδίη^ ΡεηΐΗβυκ' ΗββΗ. 

\νϊο1β-8ΐιη(ΐ6Γ6ά Η68 1ιΐ8 οοΓδ^ : ρπΓί 'η6ίΐ1:1ι του^ΐι 

Γοοίνδ; 
Ρπι-ί ιηΐά ΐ1ΐ6 ΐΗη^1^(1 (Ιί^ρΐΙΐδ ο£ ίοΓεδΙ-δΗίΐάβ^ : — 
Ηίΐπΐ λν^Γβ ΐΐιε 56ΗΓθ1ι. Ηίδ τηίδίτίΐΐ^ΐε ΗοηοΙ, 
\\Ίιίο1ι ίη ΙιβΓ ΙΐΗηάδ Ιιΐδ ιώο1:Η&γ οΙΐΗηοβοΙ Ιο δρΐζρ, 1140 

Ιηιρηίί-ά υροη 1逕γ ΐΗνι-^υ'ί-ροΐηί; ί^Ηί^ \)^'λυη, 
ΐΛ]<.ί' ηιοιιηΙίΐΐη-Ηοη'δ, ΐΙίΓου^Η ΟίΐΙΐΗέτοη'ί; ηιΐίΐδΐ, 
ΕβΗνίη^ ΗβΓ 8Ϊ<>ί;(ίΓ8 ίη ΐΙΐί-ΪΓ Μπί^ηίκΐ ίΐΆποα ; 
Αη(1, ίη ΙιεΓ ^Ηίΐδΐΐν (^οηγγυ ^ΙοΓγίη^, οοιή68 
\νίΐΗίη ΐ1ΐίίδ6 λνίΐΐΐ^, ίο Βποοίιυδ οΓγίη^ πΐου^, 
Ηργ ίεΙΙοΛν-ΗαηΙεΓ, ΗβΙρβΓ ίη ίΠε ο•ΙΐΗί>(; 
'ί'πυηιρΙΐΗηί: — ηΙΙ ίίδ ΐηιπηρΙι-ρΓίζε ίδ ίρίΐΓδ ! 
ΒιιΙ ίΓοηι Ιΐιίδ δί^:^! οί ηπίδ^ΓΥ \νί11 Ι 
Όξ^ρΆΥϊ, ΟΓ βνβΓ Α§αν6 ΓβΒοΊι ΐΗε Η&Πδ. 

Αγ^ δβΙί-ΓβδίΓαίηΙ:, Άηά Γ6Υ6Γ€ηο6 ίοΓ ΐΐιε Οοάδ 11.50 

Αγ6 ΐ36δΐ, Ι Λνεεη ; 'ίίδ \νίδ6δ1: ίίΐΓ ίοΓ ηΐί^η 
Το ^61: ίΙιεδΘ ίη ροδδβδδίοη, Άηά οίεαγ^ Ιίκτί-ίο, [Εχϊί. 

ΟΗΟΚϋδ 

Κίΐίδβ ΛΥβ ίο ΒίΐοοΗυδ ΐΗβ οΗογηΙ ποοίίΐίηι, 

81ιουΐ λνε αίοαά ίοΓ ίΐιβ ίίΐΐΐ 
Οί ΐΗβ 1ίίη§, οί 1;1ί6 ΐ3ΐοο(1 οί ΐΗθ ΒβΓρεηΐ \\-Ηο οίΐηιε^ 

\νΐιο ΆΤΥΆγ^ά Ηίηι ίη Λνοηι&η'δ ραΐΐ ; 
Αηά ΐΐΊβ ίΙΐΥΓδαδ-ί^ΓυΙθ Ηε σΓίΐςρρί:! — Ι:)ΐι1; ίΐιβ δ»ηΐ6 

δεαίθά Ηίηι ίο Ηίκΐθδ' Η&ΙΙ : 
Αη(1 Α Ι3α11 λν^δ Ηίδ ^ιίάβ ίο ά άοοτη οί δΐΊίΐηιε ! 

97 

ΥΟΙ.. III. Η ΒΑΚΧΑΙ 

1160 Ι^άκχ^αι Κα^μυΐαί, 

τον καΧΧίνίκ,ον κΧανον βζ^ττρά^ατβ 
66*»" ^οον, 6^9 Βάκρνα. 
καλο^ ά'γών, €ν αιματί στάζονσαν 
χ€ρα τΓβρίβάλβΐν τέκνου. 

ά\\^ βισορώ 'γάρ €69 Βόμους όρμωμένην 
ΥΙβνθίω'ζ ^Α,^αύην μητέρ' βν Βίαστρόφοις 
οσσοις, ^έγβσθ^ κώμον βύίου θεού. 

ΑΓΑΤΗ 

Άσζ,άδβΫ Υ^άκχαι. στρ. 

ΧΟΡ02 

τι μ ορουυνβις, ω ; 

ΑΓΑΤΗ 

φβρομβν βζ ορβων 
1170 ^Χικα νβοτομον εττΐ μβΧαθρα, 

μακάρίον Θηραν. 

Χ0Ρ02 
όρω και σβ Ββζομαί σύ^κωμον. 

ΑΓΑΤΗ 
(^■μαρψα τόνΒ' άνευ βρόγχων 
\\€οντο^ ακρότερου] νέον ίνίν, 
ώ<ζ όράν ττάρα. 

Χ0Ρ02 

ττόθεν ερημία<^ ; 

ΑΓΑΤΗ 

Κιθαιρών — 

Χ0Ρ02 
τί Κιθαιρών ; 

ΑΓΑΤΗ 

κατεφόνεικτέν νιν. 

Χ0Ρ05 

τΐ9 ά βαΧουσα ττρώτα ; 

98 ΊΊΙΚ ΗΛ(Χ•11ΛΝΛΙ.^ 

Ο Η{ΐ(•(•ΙΐΜ)ιαΙ ΐΜίΐϊίΙ^ Ι';»(1ηι<•;ιιι. \\α\) 

Υί* Ιΐίΐνί' ι>;μμ(•(Ι (πγ νοιι μΙοΐΝ ,ι \Ί(•Ιοι•\ -ρίΓαΐι 
Τυ Ικ' (Ιί•(»\νικΗΐ ίη Ιίΐΐϊκ^πΙίπϋ• ηικΙ Νν(*(•|)ίιΐί>•. 
Ο (•οηΙί^8ΐ; ίπυιηρίκιιιΐΐν λνοπ,χνίκη η πι<»Ηι«ι• ίη Ι)1<)(κΙ 

Βαΐ; Ιο, Ι 86^ ίπίϊΐ Ιιιπτνϊη^ Ιο ϊ\λ^ \λά\\η 

Αμ,'ίΐντ, ΡοιιΐΙΐίΊΐ^' ηιοΐΐκτ, Λνίί:Ιι λνΐ1(1 ('νο'ίί 

Κίίΐΐΐημ• : — ΙΐΗΪΐ νίί ίΐΐίΐ Γί-ν^Ι οί' ουι- Οο^1 ! 
ΚίΐίβΓ ΛΟΑΥΕ, να/ΊΊ/ΐη^ ΐΗβ Ιιεαά ο/ Ρβ/ιί/ιβηλ: 

\α\\'Ε 
ΛΝΪαη ΗηοοΙιηπΗΐ^ ! ('^'^'"•) 

ΓΗΟΚυ» 

\\Ίιν (1θ8ΐ ΐΐιοιι (ΊιηΙΙίΊΐοο ιιΐ(^? — 8;ΐν. 

ΛΟΛΥΕ 

ί.ϋ, ίι-πηι ίΐιβ ηιοιιιιίΗίιι-8Ϊ(1(• Ι Ι)ι';ιγ 

Α η€*λν1ν-8€'νΡΓβά ϊνν-8}ΐι•ην ΙΙΤϋ 

υηΐο οιΐΓ Ικιΐΐι, η ί^ίκκίΐν ρτί-ν. 

οΊΐοηυ.-ϊ 
Ι Ηί'ΐ' — ίο οιΐΓ ι•('ν(^ΐ8 Ι \νι•](•()ηΐ(• ΐΊίθΟ. 

ΛϋΛΥΕ 

1 ίπΐ))ρ<:'(1 ΙιΐπΊ, Ι. Λ\•ϋ:1ι πθνί^Γ η ί,ηηΓί- Ι 
'Τΐδ ίΐι^' Λνΐιβίρ οί" ίΐ ίΙεδειΊ Ηοη, ])1ίΐίη Ιο 866. 
ΓΗοηυδ 

ννΊκ^Γί' ίη ΐΐκ• λνΐΜ61•Π688. ΛνΗίΤί' ? 
ΑΟΑΥΕ 

ΟϋΗαβΓοη — 

οΗοκυ» 
ννΊΐίΐΙ: ΙιηΙΙι 0ϋ:1ΐ;ΐ6Γοη λνι-οιι^ΐιΐ; ? 

ΑΘΑΥΕ 

Ηίηι 1ΐΛΪ;Η 0ϊΐ}ΐΛ6ΐ•οη ίο 8ΐ;ιιιο1ιί(Μ• 1)ΐ•()ΐΐϋ•1ι1:. 

0ΗΟΚυ8 

Χνΐιο \ν'ίΐ8 ΐΐ >,ηΊθί6 Ιιίηι Ηγ^ϊ : 

99 
Η 2 ΒΑΚΧΑΙ 

Α Γ ΑΤΗ 

1180 μάκαιρ' ^Α<γαύη κΧΊ^ζόμβθ' βν θιάσοι<ί. 

Χ0Ρ02 
τ/? άλλα ; 

ΑΓΑΤΗ 
τα Κάδμου — 

Χ0Ρ02 
Τι Κάδμου ; 

ΑΓΑΥΗ 

'^ενβθλα 

ί ■> \ ) ■> \ '^'ζ^} 
μ€τ βμε μετ εμβ τόνο 

εθί^β θηρό^;. €ύτυγΐ]<ζ γ^ αδ^ α<γρα. 

μετε^β νυν θοίνα<{. άντ, 

Χ0Ρ02 

τί μετεγω τΧάμων ; 

ΑΓΑΥΗ 

νέο<; ο μοσγο*^ άρ- 
τι ^ίνυν υτΓο κόρνθ^ άττάλότρί^α 
κατάκομον θαλλερ. 

Χ0Ρ02 
Ίτρεττει γ' ώστε θηρ α-Ύραυλος φόβτ}. 

ΑΓΑΥΗ 
Ο ΒαΛ:χί09 κυναηετα<^ 
1190 σοφ6<ί σοφώ<ζ άνεττηλεν εττϊ θήρα 

τον^ε Μ.αίνά8α^. 

Χ0Ρ02 

ο 'γάρ άναζ ά^ρευ<ί. 

ΑΓΑΥΗ 

ετταίνεΐς; 

Χ0Ρ02 
τί δ'; ετταινώ. 

ιοο ΤΗΕ ΒΑαΟΗΑΝΑΙ.8 

ΑΟΑΥΕ 

ΤΙη'Ϊγ ιτνβΙ-ΓυυΙ ^^ΐηρτρίΐι ιη^ — '• Η?ιρρν Α^Ην^Ι" ϊΗ^ιγ 

€ΗΟΚυ8 

\\Ίΐ() ΙΙη'π ? 

ΑΟΑΥΕ 

Οί* 08(1ηιυ8 — 

ϋ£ 0?ιάιηιΐ!5 λ\1ΐΗΪ λνϊΐί ίΗυα 1^11 : 

ΑΟΑΥΕ 

Η 18 άΗυ^1ι1;6Γ8 αίϊϋΥ ηιε δπιοίβ Ιΐΐίί ιπυπδΙεΓ ίϋ\\ — 
ΑίΊίίΓ 111^ 1 Ο ίΌΓΙιιηίΐίε ΙιυηΙΐη^ ! Ι8 ΐΐ: ηοΐ \\•κ11 ? 
Νο\\• δΙίΗΓί; 111 ΐΗϋ 1)Ηη4ΐΐ6Ϊ; Ι — (^ΑηΙ.) 

ΓΗΟΚυδ 

Αίαδ ! Λν1ΐ6Γκΐπ δΐΐίΐΐΐ Ι δΗίΐΓκ ? 

ΑΟΑΥΕ 

Τΐιίδ Λνΐιείρ ίδ γκΐ Ιίαΐ; ά ΐεπάβι• Ιΐιϊπ^, 

Αηά ονβΓ ϋδ ]&\νδ γεί δρΓουΐεΐΗ ίΉΐΓ 

ΤΗκ άο\\τι 'ηβίΐΐΐι ΐΗβ οΓΰδΐ οί ίΐδ ΛΥπνΐη^ Ιίηϊγ. 

€Ή0111>> 

ΥϋΆ, Λ \)^Άί,1 οί ίΐκ; ΛΥοΜ, 1)Υ ίΗί:^ ΙΐίΐΪΓ, ηιΐ^Ηΐ: ϋ Ι3κ. 

ΑΟΑΥΕ 

ϋρΓΟίΐδεά λν&δ ΐΐκ; Μα^Ίΐαά §3ΐ:1ικηη§ 
Το ΐΐιβ οΐι&δβ 13Υ Ά ο•ιιηηΐη§ ΙιαηΙεί' ίιιΐΐ οαηηΐη^ΐγ. 1190 

ΓΗΟΚΙ>; 

Υ^ίΐ, Ά ΙιαηΐκΓ ΐδ Βαοοίιιΐδ υιΐΓ Κίη^. 

ΑΟΑΥΕ 

ΟοδΙ Ιΐιοα ρΓΗΪδί:• ηΐίί ? 

ΟΗΟΚΙ ?< 

ΗοΛ^- ΟΗΠ Ι οΗοϋδί; Ι^ιιΙ ρππδ^ ? 

ΙΟΙ ΒΑΚΧΑΙ 

ΑΓΑΤΗ 

τάχα δε ΚαΒμβΐοί — 

Χ0Ρ02 

καΐ τταΐ<^ γε ΥΙ^νθ^ύ'^ — 

ΑΓΑΤΗ 

ματς,ρ ζίΓαινεσβταί, 
Χαβούσαιι αΎρην τάν^β Χβοντοφυή. 

ΧΟΡ02 
7Γ€ρι,σσάτ. 

ΑΓΑΤΗ 

7Γ6ρ6σσώ«?. 

Χ0Ρ02 
ΑΓΑΤΗ 

μβ^αλα μβ^άΧα και 

φανβρα τ<χδ' α^ρη κητβι ρ-^/ασ μίνα. 

Χ0Ρ02 

1200 Ββΐξον νυν, ώ ταΚαινα, σην νικ^ιφόρον 

άστοίσιν αηραν ήν φίρουσ' €Χή\νθα<ζ. 

ΑΓΑΤΗ 

^ ώ 'καΧλίττυρ'γοί' άστυ Ηηβαία'^ 'χθονο^ 
ναίοντε<ί, βΧθβθ^ ώ<ζ ϊΒητβ τήνΒ^ ά'γραν, 
ΚάΒμον θνγατβρβς θηρο^; ην η^ρβύσαμζν 
ουκ ά^κυΧητοΐ<ζ &€σσαΧών στοχ^άσμασιν, 
ον Βίκτύοισίν, άΧΧα Χβυ κοιτη'χεσ ί 
γειρων άκμαΐσι. κατά κομττάζβιν 'χ^ρβων 
καΐ Χο'^γοτΓΟίων ορ'^/ανα κτάσθαί μάτην ; 
ημ6Ϊ<ζ δε γ' ο-ΐ^ττ} χβι,ρΐ τόνΒβ (Τ βΊΧομ^ν 
1210 )(ωρι<ζ Τ6 θηρο'^ άρθρα ΒΐΈφορησαμβν. 

τΓον μοι Ίτατηρ ο ττρεσβνζ; βΧθίτω ττίΧας. 
Ώβνθβν^ τ^ €μη<ζ 7Γαί<ζ ττον ^στιν: αΙρίσθο)Χαβων 

102 'Ι'ΗΚ ΗΑ^^ΗΑ^Λ1.^ 

ΜίΛνΚ 

Λν. .ΜΚΙ ίϊΐΠ 'ϊίΚΐΙΙ ^1ΐ;ΐ11 ΟηοΙπΙΠ^ ΓΗΟίί 

(ΗϋΙΙΙΝ 

Λ 1 1(1 1\•η11ικα5 1:1ι^ ;>υιι — 

ΛΟΛΥΚ 

Υι•;ι, Ι ^Ηη]1 Ιιημ' |)πιϊ«^ίί υί'ηιν ^(•ί(»ιι 
ΚοΓ ίΐκ• ρΐ'^ν ΙΗμΙ ιη Ιηΐ^ίίπ, «ν^η Ιΐιϊίϊ ΛνΗ(.•1ρ οί ;ι Ιίυη. 

ΓΗΟΚυ8 

Λ(ίΛ\Κ ΓΗΟΙίυί! ΛιΜ: «τ1η(1 Λ(;Λνκ 

Ι ίΐιη Γηϊιι 

ΚοΓ Ιΐκ,' ΐΓΪιιπιρΙι ;ΐί•Ιιΐ(•\ (:(]. 1)()ΐ1ι <2,()(κ11ν ;πκ1 ,£!,Ί•(:•;ι{. 

;πκ1 ρ1;ιιΊι [ΐην-ιι. 

ΡοΓ ΐΗκ 1ίΐη(1 ΐυ ϋκ^, ίη ϊ1η• ΗοοΙν ιιιίπί• Ιι;πκΐ8 Ιι;ι\χ• 

ΓΗΟΚΓΝ 

8Ηϋ\ν ίοΓίΙι η (ην, 1ΐίΐρ1ΰ88 οιΐίί, ίο ηΙ) Ιΐικ ί'υΐΐν 1200 

ΤΗίί ί;ηιιηΐ})Η-5ροΐ1 Ιΐΐίΐΐ: ΜιΙι^γ ΐΗου Ιι&δΐ; Ιιηηιΐΰ,ΙιΙ;. 

ΛΟΛΥΚ 

Υ(ί. 111 ΐ1ΐ(-' ίΗίΓ-1:οΛν(:'Γ(:^ά 1)1) Γί^ οί" ΊΊϋΊ)ηη Ιηικί 
\νΗΐο1ι (ΐΛν(:^11, άπίλν ηΐο,Ιι ίο Ιοοίν ιιροιι ΐΙΐΙΗ })Γϋν, 
ΤΗε Ιίείΐδί Λνε, €&(Ιηιυ5' άίΐι駕Κΐί;Γδ, Ιηιηίίι'ά άοΛνη — 
Χοΐ ΛνΐΐΗ 1;1ΐ€ 1:]Ίϋη£>•-ΛνΗΐΓΐρ(1 ο1ίΐι•ΐ5 οί" ΤΗ^δδίΐΙν, 

ΝβίίΗ^Γ Λνΐίΐΐ Πί^ίδ. 1)1ΐί Λνίίΐΐ ίΗίί βηο-^Γδ Λνΐιίίρ 

Οί" οιΐΓ ο\νη ΙΐΗΐκΙδ. λ\Ίΐίΐί ΐ3οοΐ8 ΐΗ(ί \ ηιιηί οί ιιΐ(:*ιι 

λ^'^Ηο |2;6ί ίΐιεηι ίοοίδ 1)ν ηηηοιίΓί^Γδ νηΐηΐν ΛνΓοιΐ(»;Ιιί. 

λνΠίίη Λν^. Λνίίΐΐ 1);ΐν(- Ιΐίΐΐκΐδ οηΐν, ί(3θ1< ίΐτί:- ])Γ(^ν. 

ΛπγΙ νοιί ίΐ'^ιπκΙί^Γ ;ι11 ίΗβ ηιοη8ί(*Γ'δ 1ΐιιιΗ8? 1•-Ί<> 

λνΗ6Γ6 1Ν ιπΐπί^ ίΠΚΊνηί δίτί:" ? Ι/ί'ί Ιιϊπι γΙγμαυ ηι;•;ίΓ. 
Αη(1 ηιν δοη Ρ(;πί1ικιΐδ \νΗ(^•ΐ(.- ? 1>(ίί Ιιΐιη ιιρπιΐδρ 

Ι ο;; ΒΑΚΧΑΙ 

ττηκτών 7Γρ6<ζ οίκον^ί κΧιμάκων ττροσαμβάσβί^ζ, 
ως ΤΓασσάλβνστ) κράτα τρί'γΧύφοίς τόδβ 
Χβοντος ον ττάρβίμί θηράσασ^ βγώ. 

ΚΑΔΜ02 

βτΓβσθί μοί, φέροντες άθΧιον βάρος 
ΤΙβνθεως, εττβσθβ, ττροσττοΧοί, Βομων ττάρος, 
ον σώμα μο'χθών μυριοις ζητημασι 
φέρω το8\ εύρων εν Υ^ιθαιρώνος τττνχαΐς 

1220 Βίαστταρακτόν, κούΒέν εν ταύτω ττέΒω 

Χαβών, εν νΧτ] κείμενον Βνσενρέτω. 
ηκουσα γά/ο του θνγατερων τοΧμηματα, 
η8η κατ άστυ τεί'χεων εσω βεβως 
συν τω ^έροντί Τειρεσία Βακχών ττάρα- 
ττάΧίν δβ κάμψας εις ορός κομίζομαι 
τον κατθανόντα τταΐΒα Μαινάδων ΰττο. 
καΐ την μεν ^ Κκταιων ^Αρισταίω ττοτε 
τεκοΰσαν εΙΒον Αύτονόην Τνώ θ^ άμα 
ετ άμφΐ Βρυμοΐς οΙστρο7ΓΧή<γας άθΧίας, 

1230 την δ' είττέ τίς μοί 8εΰρο βακ'χείω ττοΒΙ 

στειγ^ειν ^ Κ,ηαΰην, ούδ' άκραντ ηκούσαμεν 
Χεύσσω ηάρ αυτήν, όψιν ουκ εύΒαίμονα. 

ΑΓΑΥΗ 

ττάτερ, μέ^ιστον κομττάσαι ττάρεστι σοι, 
ττάντων άριστας θυγατέρας σττεΐραι μακρω 
θνητών άιτάσας είττον, ε^όγως δ' εμέ, 
η τας τταρ^ ιστοΐς εκΧιττοϋσα κερκίΒας 
εΙς μείζον ηκω, θήρας ά'^ρεύειν γεροΐν 
φέρω δ' εν ώΧέναισυν, ως οράς, τά8ε 
Χαβοΰσα τάριστεΐα, σοίσι ττρος Βόμοις 
1240 ως ά^κρεμασθ^• συ δβ, ττάτερ, Βέξαι γεροΐν 

ηαυρούμενος δβ τοΙς εμοίς άηρεΰμασι 

Ι04 ΤΗ κ ΒΑ€αΗΑΝΑ1.8 

Α Ι&ίίάίΊ•^ ίίΙϋΐΓ ΗΟίΐίηδΙ ΐΗε ρϋ1;ιθίί-\νΗΐ1, 
ΤΗηΙ ίυ 1:Η(.' ΙΐΊο•1νρΙΐ8 Ηί^ ηιαν ηπΐ! ίΐιί', Η(.•η(]. 
ΓΗ^^, Ιϊοιι'ν Ικ-ΗίΙ ΐΗϋί Ι ίΓοιη Ιηιηίίη^ ΐ3Γίη^. 

ΕηΙβΓ ΓΛθΜυ8, ίϋΐΐΐι αΐΐεηάωιΐί! νω-π/ίη§ α βΐεν. 

ΟΑΟΜυδ 

Οοηι^ λνΐΐΐι ιιΐ(ί, Ιικηοΐιηΐίίη, Ιυ ΐΗίί ρπίαοί:- ουηκ-, 

Β(.';ιπη^ ίΙιΪΗ ϋΐΊΗΝίΙν Ιοπά ΐΐΊίΐΐ οηο^ λν;ΐ8 ΡίίηΐΗίίαδ, 

\νΐιο8^ 1ϊπιΐ38 1)ν ΐοΐΐ^οιηίί 8^ΗΓο1ιίη§8 ιπΗηΐίοΙοΙ, 

ΑΙίοιιΙ: €ΐ1:ΗΗ6Γοη'δ ^Ιεη.δ £ΐ11 τ^ηϊ αρίΐΓΐ 

Ι ίοιιηά, Ηηά Ιίπησ; — ηο ΐΛνηΐη ΐη οιιρ ρίποί- ίυιιηεΐ, 1220 

ΒαΙ 1νίη§ ηΠ βΙ^οιιΙ: ΐΗί- ΐΐΉοΙνΙίίδδ Λνοοά. 

ΓοΓ ο£ ηιν (Ι3υ^1ιί6ΐ•5' άί^δρβΓαΐε ά^εάδ Ι ΙκίϋΓά^ 

Ενίίπ Η8 Ι ρ385€ά λνίίΗΐη ΐΗ^ οΐΐν-λνπΐΐδ 

ννΐΐΚ οΜ Τ^ΐΓ^δΪΗδ ίΥοπι 1:1ΐ(ΐ Βϋοοίΐϋπΐ τεν^ίΐ. 

Βίΐοΐν ίο 1:1ΐϋ ηιουηίΗΪη ΐαηιεά Ι ; ππά Ι 1)ηη§ 

Μγ δοη ΐΗίίηοϋ, Λνΐιο 1)ν Μίίβη&άδ Ιι&ΐΐι 1)6^η δΐίΐίη. 

Τ1ΐίίΓ6 1ΐί?Γ λνΐιο ΙίΟΓίΐ Αοίϋβοπ ίο Αήδΐϋεαδ 

Ι δΗΛν, ΑιιΙοηοε, δπλν Ιηο 11ι6Γ6 

ί^ΐΐΐΐ ηιϊάδΐ ίΐΐίί οπΙ^-^Γον^δ, ΛνΓβΐοΗ^^ ίΓ^ηζν-δίυη^ ; 

Ι^ιιΐ ΗίίΙΐίίΓΛΝ Ηΐ'ά, δΗΪά οη&, Λνϋΐι ΒηοοΙίηπΙ ΐα^ί 1230 

Ηπά ρπδδΰά Α^ΗΥίί. Ηΐιά ΐΗί^ ΐΓαίΙι Ι ΙκίΠΓά ; 

ΡοΓ Ι Ι^ΰΗοΙά Ικ:-!• — δί^Ηΐ: οί πή^^γυ ! 

ΛΟΑΥΕ 

Μγ ί•άϊ\\&γ, ρΓουάεδΙ Ι^ο&δΙ ϊδ ϊ\\ϊη& ίο ηιαΐ^^, 

Το ΙΐΗΥ€ Ι^ί-οοίΐί-η άΗυ^1ιΐ€Γδ Ιίί-δΙ 13Υ ϊάυ 

Οί ηιοΓΐίΐΙδ — β11 ίΐιν (1ίΐιι§]ι1:&Γδ, ο1ιΐ&ί1γ ηΐίί, 

Μ« λυΙιο Ι^Λ Ιοοιη πικί δΐιυίτΐΐε, Βηά ρΓβδδβά οη 

Το Ηί^ΐι θπιρηδΡ, ΐο Ηιιηΐ 1:)£Ηδ1:δ λνϊίΐι ηιίηε Ηίΐηάδ. 

Αηά ίη πιϊικ:- αηηδ Ι Ι^ηησ. ΐΚοιι δίίϊίδί^ Ιΐιΐδ 

ΤΗε ρηζΰ Ι ΐοοίί, π^ΗΠίδΙ ΐΐιγ ρπΙίΐοβ-ΛΥΕίΙ 

Το Ηηπ^ : Γί'ΟίϊΐΥί:• ί1:. ίΉίΙκίΓ, ΐη ΐΐιίπί:• Ιιαπάδ. 1240 

Αηά ηολν, ΐήαηιρίιαηΐ ΐη ηιΐη^ Ιιηηίΐη^'δ δροΐΐ^ 

ίο; ΒΑΚΧΑΙ 

κάΧβο φίΧον^ 6^9 8αΐτα' μακάριος ^αρ βΐ, 
μακάριο^;, ημών τοιάΚ βξβίρ^ασμβνων. 

ΚΑΔΜ02 
ώ ΤΓβνθο'^ ου μβτρητον ούΒ^ οΙόν τ ΙΒβίΡ, 
φόνον ταΧαίΐ'αο'ζ 'χερσίν βξβιρ'γασμβνων. 
καΧον το Θνμα καταβαΧονσα Βαίμοσίν 
€7γΙ Βαίτα Ηηβα<ζ τάσδβ κάμβ τταρακαΧβΐς. 
οϊμοί κακών μεν ττρώτα σών, βττβιτ εμών 
ώς ο θβος ήμά<ζ €νΒίκω<ζ μεν, αλλ' ά'^αν 
1250 Β/30/χί09 άναζ αττώλβσ' οΙκεΙο•^ γβγώ^. 

ΑΓΑΤΗ 

ώ^ ΒύσκοΧον το γήρας άνθρώττοις εφυ 
εν τ ομμ,ασί σκυθρωττον. είθε τταΐς εμος 
εΰθηρος εϊη, μητρός εικασθείς τρόττοις, 
'ότ εν νεανιαισι ^)ηβαίθΐς άμα, 
θηρών οριγνώτ. άΧΧα θεομα'χείν μόνον 
οίος τ' εκείνος, νονθετητεος, ττάτερ, 
σούστίν. τί.9 αυτόν Βεύρ αν όψιν εις εμην 
καΧεσειεν, ως ΪΒ-»] με την εύΒαίμονα ; 

ΚΑΔΜ02 

φευ φεύ' φρονησασαι μεν οΫ εΒράσατε, 
1260 άΧ^ησετ αΧγος Βεινόν εΙ Βε Βια τεΧονς 

εν τωδ' άεΐ μενεΐτ εν φ καθεστατε, 
ουκ εύτυχοΰσαι Βόζετ ούγΐ Βυστυ'χεΐν. 

ΑΓΑΤΗ 

τι δ' ου καΧώς τώνΒ' , η τι Χυττηρώς έχει ; 

ΚΑΔΜ02 

ττρώτον μεν εις τόνΒ^ αίθέρ όμμα σον μεθες. 

ΑΓΑΤΗ 

ΙΒού' τι μοι τόνΒ' εξυττεΐττας είσοράν ; 

ΚΑΔΜ02 

εθ^ αΰτος ή σοι μεταβοΧας εχειν Βοκεΐ ; 
ιο6 ΤΗ κ ΒΛ^^ΗΑΝΑ1.^^ 

Β1(ΐί5ΐ: νίίπΐν, 8Ϊηο6 Λνθ Η&νε ΗοΗίβνείΙ ^υοΐι ^1^ί;^1<^. 

^Λ^Μυ8 
Ο <•ιη<;•ιπ8ΐι 1η^ηί^υ^^1(^8.'> ίΐι&ΐ ΙίΙπΒΐ^ Ιΐκ.• νϊ^ΙίΙ ! 

ΓηΪΓ νΐ(•1:ΐηι ΐΐιΐ^ ίο (Ή81: Ι)^-^^!•^ Πκ^ Οο(Ν. 

Λικί 1)ί(1 ίο 8ΐιοΗ Η 1)ηη(^ϋίίΐ ΊΊΐΰΒκδ ηικί ιιιγ Ι 

\νοί^ Γοι• οιΐΓ 8οιτοΛν8 ! — ήτπί ί'οτ ΐΗίπκ, ίΗ^'ΙΙ ΐηίΐΗ' Ι 

Ηολν ΙίηϊΗ ΐΗί* Οοά, Κι'ηι>• Βγοπιϊιι^. ηπικί! ιΐ8 ! — 

^ιI8ί .^ΐΓοΙ^ί; — νίίί; ηι{;Η1ΰ88 — 18 1ΐΰ ιιοΐ οιιγ 1<ίη ? 1•2.3<) 

ΛΟΑΥΕ 

ΗοΛν 8υιΐΓ οί ιηυυά ίδ §τίίγ\)αΆνά &1(1 ΐπ ιικη. 

ίΤολν 81ΐ11^Τ1-(:^ν<:'ί1 Ι ΓΓΗΠΙβίΙ 111 ΙΐΙΝ ΙΗοΐΙΐΚΓ'δ ΠΚΜίΙίΙ 

Λ )ηίίίΗΐ:ν 1ιιηι1:(_•Γ ιιιην ηιν 8οη 1)ΐ'0()ΐη<ί. 
\νΐιι•η Λνίΐΐι ίΐιο ΤΗ^Ιίίΐη νϋΐιΐίΊ8 Ικΐ 8ρ^ίί(ΐ€ΐ:}Ί ίοΓίΗ 
Γ^Π('8ί:ΐη^• ΐΐκ' (|ΐι;ιη•ν ! Βυΐ 1ιο γηιι (Ιο ιιηπίτΐιΐ: 
83νο ΛνπΓ Λνϊ1;1ι (το(ΐ8 ! ΡπΐΙκίΓ, ίΗν ));ΐ)Ί ί1 ΐ^ 
Το ννίίΓη Ηϊηι. \νΐιο Λνΐΐΐ ί•;ι11 Ηίηι ΚίΐΗ(ίΓ\ν;»Γ(Ι 
Το 8(ίίί ηΐί.*, ίίικί 1)ρ1ιο1(1 ηιϊηε Ιι;ΐ})))ίηίί88 ? 

(ΛΠΜΓΝ 

Α1ϋ8 ! \\1ι^η νί* ΗΓί:- λνϋΐ'ίί \\1ιη1 \τ* Ιιην^ οίοιίί:-. 

λνΐΐΐι δθΓ6 ^©ί" δΗπΙΙ νβ ^ενβ ! Ι£ ίο ]\ί^'ί^ αηά ι•2α() 

Υβ 8Ηοιι1(1 ίη 1:1118 ίΙβ1ιΐ8ίοη 8ί;ϊ11 Ηΐ)ΐί1(-, 

Υ(ί 8Ηοιι1(1 ηοί. ΙΙιοπ^Ιί ιιη1)1(:'8ΐ. δί-οιη ηΙΙ ;ιοοιΐΓ8ΐ. 

ΛΟΑΥΕ 

λν'ΙΐΗΐ 18 ιιοΐ Λλίίΐΐ ΙκίΓί^ ? — ννΐΐίΐΐ: ίΗαί οπίΐδ ίοι* ^τΐεί": 

€•ΛΌΜυ8 

ΡίΓδΙ: €Η8ΐ; ίΐιοιι ιΐ}3 ΐίππίί ενκ ίο νυικΙ^Γ Ικ^ϋνεη. 

ΛίΙΛνΚ 

ί>ο, 80 1 άο. \\ Ιΐλ 1)ϊγ1 ιη(" 1ί>οΚ (Ιΐί'Γί^οηί' 

ΓΑΠΜΙΝ 

866ηΐ'> ί1 ΙΗ^ 8ίΐιτΐΰ ? Ογ Η;ι1:Η ί1 Γ•]τ;π),2ί•(ί Ιο ίίιερ ? 

ίο; ΒΑΚΧΑΙ 
ΑΓΑΤΗ 

Χαμττρότερο'ς ή ττρίν και Βηττετέστβρο^. 

ΚΑΔΜ02 

το δε ΤΓΤοηθβν τόδ' βτι στ} ψνχτ} ττάρα ; 

ΑΓΑΥΗ 

ουκ οϊ8α τοντΓΟ'ζ τούτο, ^Ι^νομαί δε ττω^ 
1270 βννον^;, μβτασταθβΐσα των ττάρο'ζ φρβνών. 

ΚΑΔΜ02 

κ\νοί<ζ αν ούν τί κάττοκρίναι αν σαφώ<ζ ; 

ΑΓΑΥΗ 

ώ? βκΧβΧησμαί γ' α ττα/οος• βϊττομβν, ττάτερ. 

ΚΑΔΜ02 

ε69 τΓοΐον ηΧθβς οίκον νμβναίων μβτα ; 

ΑΓΑΥΗ 

σιταρτω μ 6Βωκα<;, ώ? λεγουσ', ^Κ'χ^ίονί. 

ΚΑΔΜ05 

τί^ ονν ίν οϊκοί<ζ 7Γαΐ<ζ β^ίνβτο σω ττόσβί ; 

ΑΓΑΥΗ 

Τ1.€νθ€υ<^, άμγι τε καϊ ιτατρο<=; κοινωνία. 

ΚΑΔΜ02 

τίνος ττρόσωττον δί}τ' βν ά'^κάΧαι^^ εχε^Ϋ ; 

ΑΓΑΥΗ 

Χέοντος, ώς γ' βφασκον αί θηρώμβναι. 

ΚΑΔΜ02 

σκβψαί νυν ορθώ'ζ, βραγυς ό μόχ^θος βίσώβΐν. 

ΑΓΑΥΗ 

1'280 εα, Τί Χβνσσω ; τι φέρομαι τοδ' €ν γεροΐν ; 

ΚΑΔΜ()2 

άθρησον αντο καϊ σαφεστβρον μάθε. 

ΑΓΑΥΗ 

ορώ μεηιστον αΧ'^ο•^ η τάΧαιν εγώ. 
]θ8 ΓΙ1Κ ΗΑ^:^ΗΛ^Λ^^; 

ΑΟΑΥΚ 

ΙίΓΪμΙίΙη• — ηιοΓί' Πιηρίίί-ΙιΐΓί'ηΙ^ Ιΐι.ιιι (•γ«•\\ Ιιίΐί*. 
Ιν ίΐιίί; (Ιρίίηιπη 1:ο88ίη^ νβΐ 1:Ην '^οιιΐ ? 

ΛΟΑΥΕ 

Τ1ιΐ8 οοΓηρΓ^Ηθηά Ι ηοΐ : νεί — Υ^ί — ίί 1)»8δ€ί5, 

Μν 1η1:6 ιηοοά — Ι ηιπ οοηιΐη§ ίο ηιν^^-ΐί. 1270 

ΟΛΟΜυδ 
ΑΟΑΥΕ 

Οαΐ' ΛνοΓάδ 1ίΐ1:6-δρο1ί€η — ίίΐΐΐκτ, Ι ίοι-^ί^Ι: ίΗΐΜπ. 

ΟΑΟΜυβ 

ΛΟΑΥΕ 

ΕοΗίοη'δ — οί Ιΐκ' 13ι•Η§οη-δ^€ά, ηΐί-π '^ηγ. 

€ΑΟΜυ8 

ΤΗοιι 1)ΗΓβδ1: — ΐη Ιΐιίηβ Ηπΐΐδ, ίο ίΐιν ΙογοΙ — λνΐιοηι ? 

ΛΟΑΥΕ 

Ρεηίΐιειίδ — 1)οι•η οί ηΐ}' υηΐοη λνϋιΐι Ηϊδ δΪΓθ. 

ΓΑΟΜϋδ 

\\Τιοδ6 Ιιείΐά — ?ν}ιθ86 ? — άτϊ ΐΗοιι Βθ&ΓΪη^ ΐη ίΗίηβ ΛΓπΐδ ? 

ΑΟΑΥΕ 

Α Ιίοη'δ — δο δπίά ΐΐΐθ}" λνΙιίοΚ 1ιυηΐ6(1 ΐΐ. 

ΟΑΟΜυδ 

ί,οοίν ΛΥθΙ! Ιΐιριτοη : — δπι^ΙΙ ΐΓουΗβ Ιΐιίδ, Ιο Ιοοίν. 

ΑΟΑΥΈ 

ΑΗ-Ιι ! ηίΐιαί άο Ι δ^β ? λνΚπΙ: 1)6ίΐι• 1 ΐη ηιΐηβ Η&ηάδ ? 128ί) 

ΟΑΟΜυδ 
Οαζθ, ^?ιζ6 οη ΐί. Ληά 136 Ιΐιοα ορΗτΐβ^ά. 

ΑΟΑΥΕ 

Ι 566 — ηιΐηρ υΐΐβιτηοδί: ίΐη^αΐδίι ! λΥοΘ ΐδ ηΐθ ! 

Ι09 ΒΑΚΧΑΙ 

ίνΑΔΜ02 

μων σοί Χύοντι φαίν€7αί ιτροσακίίναί ; 

Α Γ ΑΤΗ 

ονκ' άΧλα ΐΐβνθβω^ η τάΧαιν έχω κάρα. 

ΚΑΔΜ02 

ωμω^μβρον γβ ττροσθβν η σε '^νωρισαι. 
ΑΓΑΤΗ 

τΐ9 βκτανβν νίν; ττώς €μα<; ηλθβν χβ/ίας ; 

ΚΑΔΜ02 
^ύστην άΧηθβι , ώ<; εν ου καιρώ ττάρει. 

ΑΓΑΤΗ 

\6<γ, ώς το μεΚΚον κάργια ττη^ημ ε'χει. 

ΚΑΔΜ02 

σν νιν κατεκτα^; και κασί'^νηται σεθεν. 

ΑΓΑΤΗ 
1•29υ Ίτου δ' ωΧετ ; η κατ οίκον; η ττοίοις τυττοις ; 

ΚΑΔΜ02 

οΰττερ ττρίν \\κταίωνα ^ιεΚαγον κύνε^. 

ΑΓΑΤΗ 

τι δ' ει? Κ,ιθαίρων ήλθε 8υσ8αίμων οΒε ; 

ΚΑΔΜ02 

εκερτόμεί θεον σα<ζ τε βακ'χεία^ μοΧών. 

ΑΓΑΤΗ 

ημεΙ<ζ δ' εκεΐσε τίνί τρόττω κατηραμεν; 

ΚΑΔΜ02 

εμάνητε, ττάσά τ εξεβακ'χεύθη ττόΧίς. 

ΑΓΑΤΗ 

Αιόνυσος ημάς ώΧεσ\ άρτι μανθάνω. 

ΚΑΔΜ05 

ΰβριν γ' νβρισθεΐς' θεον 'γαρ ουχ η<γεΐσθε νιν. 

ΑΓΑΤΗ 

το φίΧτατον 8ε σώμα ττοΰ τταιΒό'^, ττάτερ ; 

Ι ΙΟ ΐΊΐκ ρ.Λα:ιΐΛΝ.Λΐ.>; 

<ΛΙ)ΜυΜ 

>)(ΗΊΜ^ ιΊ: 1ι> Ιΐΐ('(• ίΐπ\ν ΙίΙ<(• ,ί Ιίίΐπ'Ν Ικ'.κΐ .' 

\(ί \νκ 
Νο! — Λνι•€ΐ€ΐΐίί(1 ! — \Μνίο1ΐ(;ί1! — Ρί•?ι1:1ΐ€ΐι»ί' ΙκΜίΙ Ι Ιι<»1(1! 

( ΛΙ)ΜΙ >; 
Οί" πιο 1)(."ΛνΗΪΐΐ'(1 ί^Ι'ίΐ ΓίΌΟ^ηίίίίίίΙ οί ίΐιε'β. 

ΛΟΑΥΕ 

\\Ίΐ(» ιηαΓθΙ(ίΓ6€ΐ Ιιΐιη ? Ηονν ααπιβ Ιιβ ίο ηιΐικ' Ιιπικίί^ ? 
Ο ])ΐ1:(Όΐΐί^ ΐηιΐΐι ϊΙιηΙ 8ο υηίΐηΐίίΐ ν ίΐΜ\Μΐίί ! 

ΛΟΑΥΕ 

>>ρί';ι1< ! Η;μ•(] ιην Ιΐί-ΛΐΊ Ιί^πΙ^, λναϋιΐη^ ί'οι• ΐί', (Ιοοιιι. 
ΊΊκιιι Ι — ίΐιοιι, ;ιικ1 ίΙιοΗέ- Ιΐιγ 8ί8ΐί*ι•8 η1υ^^1ί'^(•(1 Ιιΐιη. 

ΛΟΑνΈ 

\νΐΗ•ι•<' ))(*η^1ΐ(•(1 1ιο ? — ΆΪ Ιιοπκ*, ογ ι'η λνΐι.ιΐ ρΐηί-ί- : |•_ηηι 

0ΑΟΜϋ8 

ΊΊκτρ, \ν1ΐ(*ι•(' ΑοίΗίίοη €Γ8ί; 1)ν Ιιουη€ΐ8 \νη8 ίυη\. 

ΑΟΑΥΕ 
ΗοΛν ίο ΟίΐΙίΑΡΓΟΠ λν^ηΐ ΐ1ΐΪ8 1ΐ;ΐρ1(:^88 ΟΠΟ ? 

ΓΑηΜυ8 
Το ηιο(•1ν ίΐι^ Οοά Άηά ΐΗγ \νΐΜ ηΐβδ 1ιρ λνβηΐ. 

ΛΟΑΥΕ 

Βιιΐ \ν^ — ίοΓ νυΠηΙ γ;ιιι8(? ίΙιΐίΙΐθΓ ]οαι•ηο퀕(1 λν& ? 

ΓΑΟΜυδ 
Υρ ΛΥίτρ ^1^81;^Ηι1ο;11^: : η11 ΤΙΐ6ΐ)^8 Λνί-ηί Βίΐοί-Ιι^ηΐ-Λνϋίΐ. 

Λί^ΛΥΕ 
ϋίθ1ΐν8υ8 ΓαΐΠί-ά 118 ! Ι 8ί*€' α 11()λ\ . 

€ΑΟΜυ8 

Υί' ίΐοαίθίΐ Ιιίπι, ννοιιΜ ηοΐ 1)6Ηθυ(* Ιιίηι Οοά. 

ΛΟΑΥΕ 
\\1ΐ6Γθ, ί3ΐ1ΐ€Γ, ίδ ΐηγ δΟπ'δ 1)6ΐθν6ί1 ΟΟΓ86 ? 

Ι Ι Ι ΒΑΚΧΛΤ 

ΚΑΔΜ02 
ΑΓΑΤΗ 

1300 η τταν εν άρθροι<; σν^κζκΚγμίνον καΧώς ; ΑΓΑΤΗ 

Τίβνθβΐ δβ τί μ€ρο<ζ αφροσύνης ττροσήκ βμής ; 

ΚΑΔΜ02 

ύμΐν βγβζ^β^' όμοιος, ου σεβων θεόν. 
τοί^άρ συνήψε ττάντας εΙς μίαν βΧάβην, 
υμάς τε τόνΒε θ\ ώστε ^ιοΧεσαι Βόμους 
κάμ , όστις άτεκνος άρσενων τταίΒων γβγώς•, 
της σης τόδ' ερνος, ώ τάλαινα, νηΒύος 
αϊσ^ιστα κα\ κάκιστα κατθανόνθ^ ορω, 
ω δω/χ' άνεβ\εφ\ ος συνείχες, ώ τεκνον, 
τούμον μέλαθρον, τταιΒος εξ εμής γεγώϊ, 

1310 ΊΓοΧει τε τάρβος ησθα' τον ηεροντα δβ 

ούδ6ΐ9 ύβρίζειν ηθε\^ είσορων το σον 
κάρα' 8ίκην 'γαρ άξίαν ελάμβανες, 
νυν δ' εκ 86μων άτιμος εκβεβλησομαι 
6 Κ,άΒμος 6 με^ας, ος το Θηβαίων <γένος 
εσττειρα κάξημησα κάΧλιστον θέρος, 
ώ φίλτατ άντρων, καΐ γα/? ούκετ ων όμως 
των φιλτάτων εμοιη αριθμήσει, τεκνον, 
ούκετι ηενείου τοΟδβ θιηηάνων χερί, 
τον μητρός αύ^ών ττατερα ττροσιττύξει, τεκνον^ 

1320 λέ'γων τις αδικεί, τις σ ατιμάζει, ηερον ; 

τί.? σην ταράσσει καρ^ιαν λυττηρος ων ; 
λεγ , ώ? κολάζω τον άΒικοΰντά σ\ ω ττάτερ. 
νυν ο ασλιος μεν ειμ βγω, τλημων οε συ, 
οικτρά δβ μητηρ, τλ7^αονες δβ σύ^'γονοι. 

112 Ί'ίίΚ ΗΛΙΧ'ΗΛ\ΛΙ.> 

ι \Ι)ΜΙ> 

II. , ν (Ιο 1 1)(',•ΐΓ ίΐ. 1)\ Ιί.ΐΓΐΙ Μ-απΙιίπί^ ΓοΐιΐκΙ. 

\(;\νκ 
1ν ϊΐ .ιΐΐ ηκΗ'ΙΙν ΐΊαΓ(1 ΙίηιΙ) ί" ϋπι!): ••»*'■' 

€ΛΙ)Μυ« 

[Υ^η. ηολ\ 1 ;ΐ(1Ί ίίκτ^ΐο ^Ιΐ!*^ (Ιιλιγ-Ιον ^-(1 Ιη-.κΙ.] 

ΛΟΛΥΕ 

Ηιιΐ— ΐη Ηΐν ίπΐΐν \\Ίΐ;ιί λνΗ8 Ρί-ηίΙηηΐΝ' ρηι-Ι: ? 

ΓΛΟΜϋΚ 

Η(" λνα^; η*^ ν(", ιννί^ηηο^ ηοΐ: ίΐκ• (ίοίΐ. 

\\Ίιο 1:}Η•ι•^ί'()Γ<:' ΐπ οη»:• ιπί^οίπι-ί' λν1ι^1ηιΐ:'(1 νοιι ;ι11, 

Υοη. ;ιηί1 ίΐιΐ^^ ι>ΓΪικ•^. 8() νιιίηΐπίί ηΙΙ οαι* Ιιοιι^ι- 

Λικί ηκ^. Ννίκ) ΙυΐίΙ π») ιη;ιικ•1ιΐ1(1 οί ηιίπί* ο\νη. 

\νΗ() Ν(-<:* ιιο\ν, Λνινΐοΐκζ-ά (Ιίΐίΐ.ϋΐιίίτ, ΐΐιΐ'^ ίΗ^ ίνιπί 

Οί' ίΐιν λνοηιΐ) Ιιοιτίΐίΐν ίΐηά ίοιιΐΐγ ^Ιηϊπ. 

Το ΐΠν^ ουί' Ιιαιι^,ι- Ιοοίνβίΐ υρ. Ο 5>οη, ίΐι^ ^ίην 

ϋ£ιηπΐ6 οΐά ΗίΐΠ^: ιιιν ίΙϋίψΙιΐί^Γ^ οΛ^ρπηυ- ίΐκ.ιι. 

ΤΗοιι λνοδί ί1ΐ6 οΐΐν'δ άι-^ίΐά : \νΛ5 ηοηε άΗΓί:•(1 ηιοοΐ^ 13Κ» 

Τΐΐί^ οΐά ηΐΗη. ηοην ίΙΐΛΐ: Ιυηκίά Ιιΐ'ί θν^5 οη ίΐι^^. 

Ο ο-ηΐΐίΐηΐ: ]ΐί^Η(1 1 — 1:1ιοιι Ηπά'^Ι: λν^ΙΙ ^ρ^μι^1:ί^^1 Ιιΐηι. 

ΧοΝν ίΓΟίη ιηΐη^ Ιιπίΐδ βΙιηΙΙ 1 ίη ^Ιιαηκ- \)(^ ν-Λ^ί — 
Οπάιηιΐδ Ιΐΐί^ £γγ6η1:, \\Ίιο δογνβά ί1ΐ6 δί-βά οί ΤΙίθΙίίί',. 
Αικί ΓΡίΐρβά ΐΐΐί- σοοάΙΐ^Ηΐ: 1ι;\ι•ν(?5,1: οί ίΐιβ λνογΜ. 
Ο Ιί^δΐ-Ιίί'ΐονί'ίΐ 1— ίοΓ. ΐΐιοιιείΐι ίΐιοιι Ι)^ πο πιογ*^, 
Τΐιοιι δΙίΗΗ Ι)*- οοιιηίί'ά 1>€'δΐ-1)^1ον6ά, Ο ο1ιΐ1(1. 
ΤΗοιι ΛνΙιο δΙίΗΐΙ ίοπάΐί• ηβνί-Γ πιογ^ ηιν Ιι^πίΙ. 
ΧοΓ οΐίΐδρ ίΐηά ολΙΙ ιηί- '• Μοίΐΐέτ^ ίΛΐΙΐί^Γ." οΐιϋοΐ. 
Οννίπο- •• λΥΙίο \νΓοησ8 ΐΚί-ί-. Ηποΐβηΐ::- — Ηοιιΐδ ΐΐκ-ο 

\νΐκ) νί^χ6ΐ:1ι ίΐι^β ίο 1:ΓοιιΙ)Ιί^ ίΐιΐηβ Ιι^λιΙ δ ρ6η : 
8ρ6ίΐ1ς:. ίΐΐίΐΐ Ι ιπην οΙΐΗδΐίδβ ΐΗθ Λνΐ'οη^, ιην δΐΐ'θ." 
ΧοΛν Ηΐη Ι ΛΠίϊΐπδΙι-δΙιηοΙνβη. λνι-θίοΐιβίΐ ίΐιοιι. 

λΥοί^ίΐΐΙ ΐΗν ΙΐΊοίΙΐβΓ, ΗΠίΙ ΙΐβΓ δΐδΐβΐ-δ ΛνΓί^1:Γ•]ΐΡ(1 ! 

113 

νοί.. III. * ΒΑΚΧΑΙ 

βί δ' 'ύστιν Βστις Ζαιμόρων υττβρφρονα,, 
€19 τοΟδ' άθρήσας θάνατον τ/γεισ^ω θβούς. 

Χ0Ρ02 
ΤΟ μβρ σον αλτ^ω, Καόμβ' σος ο €χ^€ΐ οικην 
τταΐς τταίΒος άζίαν μέν, αΚ<γ€ίνην δβ σοι. 

ΑΓΑΤΗ 

ώ ττάτβρ, 6ρα<ζ 'γαρ ταμ* οσω μβτβστράφΐ] ΔΙΟΝΤ205 

* -χ- * -ϊν * 1330 Βράκων >γ6νήσ€ί μεταβαΧών, Βάμαρ τβ ση 

εκθηρίωθβΐσ^ οφεος άΧλάξβί τύττον, 
ην "Αρβος βσχ^ες Άρμονίαν θνητός γβγώς•. 
6'χ^ον δβ μόσχ^ων, 'χ^ρησμος ώς λβγβί Αιός, 
€λας μβτ αΚ,ο'χου, βαρβάρων ηγούμενος. 
ΤΓοΧλας δβ ττέρσεις αναριθμώ στρατβυματί 
ττόΧεις- όταν δε Αοξίον \ρηστηρίον 
Βίαρττάσωσι, νοστον άθΧίον ττάΧιν 
στησουσί' σε δ' "Αρης Αρμονίαν τε ρνσεται 
μακάρων τ ες αίαν σον καθιΒρύσευ βίον. 

1340 ταΰτ ούγΐ θνητού ττατρος εκ^ε^ως λέγω 

Αίονυσος, αλλά Ζηνος• εΙ Βε σωφρονεΐν 
ε<^νωθ\ οτ' ουκ ηθελετε, τον Αιος ηόνον 
ηυΒαιμονεΙτ αν σύμμαχον κεκτημένοι. 114 ΤΗΕ ΒΑ€αΗΑΝΑΙ.ί^ 

ΊΊιΪ8 ιτίΒη'ϋ ά€Ήΐ:Ιι Ιοί Ιιΐπϊ ιιοί©, ηικΙ ?«;ο 1)ίΊίρνρ. 

ΟαΙιΐΗΐκ, ϊον ΙΙη•(• Ι ^ήί^ν^. Τ\\γ ώαι^ϊίίντ' α ί^οη 
ΙΙΜίΙι 1)ΐιί; )ϋί5ΐ (Ιοοιη — ^ίΊ οηΐίΊ (Ιοοηι ΐον Ι\\α\ 

ΛΟΛΥΕ 

ΚηΙΙιοΓ, ίΗοιι «ροβΙ \ν1ι;ιΐ (Ίΐίΐη^β Ιΐίΐίΐι ρϋ.ς^οοΐ ο'βΓ 

1116 — 

[Α ΙαΓββ ροΓίίοη οί Ιΐιβ ρΐαγ Ηα8 ΙιοΓβ Ι^ββη 1θ8ΐ, οοηίαίηϊη^ 
(1) Ιΐιβ ΙαΐΏβηί, οί Α^ανβ ονβΓ Κθγ 8οη ; (2) α ίβλν 1ΐηβ8, ρΓο- 
1)αΗ1\- ]^γ ΐΐιβ 01ιθΓΐΐ8, αηηοιιηοϊη^ ΐΗβ ίίρρβαΓαηοβ, ϊη 1ιΪ8 
^Ηίχρβ α8 3, (τ(χ1, οί Ι)ϊοη3'8υ8 ; (3) Ιΐιβ οοηπιτιοηοβιτίθηΐ οί 
1)ϊοη}•8η8' βρββοΗ, ΐη \ν1ιϊο1ι Ηβ ροΐηΐδ ουί Ηολν' ΡβηΐΗβιΐΒ' βίη 
Ηα8 ρΐΌνβίΙ 1ιί3 (Ιθ.^ίηιοΙίοη, Ηονν Α^&νβ αικί ΗβΓ 8ί8ΐ6Γ8 Ηίΐνβ, 
13}' ΐΙιβΪΓ αιιΙ^Θΐΐοί, ϊηνοΐνείΐ ΐ1ιβηΐ8θ1νβ8 ϊη Ιιίκ ρηηϊχΗπιβηί;, 
ίΐπίΐ \νί11 Ββ θχϊ1β8 Ιΐΐΐ (Ιβαΐΐι ; αηά Ηολν 0&ί1ηια8 Ηϊιπδβΐί ηιιΐδΐ; 
8αβ'βΓ \νΐ11ι 1η*> 1ιοπ8β, 1ιο\ν' 1ιβ δΗαΙΙ Λνβ,ηίΙβΓ βχίΐβίΐ ίΓοηι 
Ηβ11ίΐ8, — ΐΗβ ροΓϋοη ρΓβ8βΓνβ(1 οοιηηιβηοΐη§ \νίΐΐΊ Ιΐιβ ρΓΟ- 
ρΗοον οί 1ιΪ8 λνβΪΓίΙ ΐΓ8ηδίθΓηια1;ΐοη.] ^ 

ηΐΟΝΥ8ϋ8 

— ΤΗοιι ίο Ά δΟΓρ^ηΙ δΐιαίΐ 1)6 ο1ΐίΐη^6ά : Ιΐιγ λνί{6 1330 

ΗίΐηΊΐϋηΪ3, ΑΓ6ί5' οΗίΜ, \ν1ιοιη Ιΐιοιι τΐΐοΐ^ΐ: λν•6(1 
\ΜΊ6η ηι&η, εηιΐ^ηιΐδοί ίίΐΐίΐΐΐ ίο α ίϋΐ&ΐνο 1^6 ο1ΐΗη£Γ6(1. 
ΤΗοιι ΛνϊίΚ ΙΗ^ Λνΐίε 8ΐι&Η άην6 α λ\ πίπ οί" δί;66Γ8 

Ι.6Η(1ΐη^ ΗίΙΐΉ&Πϋ 1ΐΟΓά68, Ζ6υ8' ΟΓΗθΐ6 8ίΐϊΐ1ΐ, 

Απ(1 πΐίΐην Ά οϊίν %νί11ι Ιΐιγ 6οπηΙΐ688 }ιθ8ΐ: 

81ΐίΐ11: δίΐοΐν ; Ηιιΐ; Λν1ΐ6η ΐΐιεν ρ1ιιη(ΐ6Γ Γ,οχί&δ' δΙίΓΐηο, 

Τ1ΐ6η 8ΐι^11 1:1ΐ6ν ^61: ΐ}Ί6ηι ΐ3ί1:1:6Γ 1ιοηΐ6-Γ6ΐ:ιΐΓη. 

Τ1ΐ66 Άπά ΗίΙΓηΊΟηίΗ δΗίΐΠ Αγ68 8ίΐν6, 

Αη(1 8ΐΕΐ)1ί8ΐι ίη Ιΐιο ΒΙθδδέά ί-^ηά γουΓ Ιίνβδ. 

ΤΗίδ 8α^ Ι, οί ηο πίογϊλΙ ίίΐ1:ΐΊ6Γ Ηογπ. 1340 

ϋίοηγδπδ, ΗιιΙ οί Ζειίδ. Ηάά γε Ηυΐ ΙοίΐΓπΙ: 

λΥΐδάοπι, ΛνΚ&Ι; 1ΐιη6 Υ6 \\•ου1(1 ηοΐ, λ'6 Υι&ά Βεεη 

Βΐ6δΐ ηολν. ΛνΐΐΗ Ζοιίδ' 8οη ίογ λοιιγ οΗέΐιτιρίοη §&ίη6(1. 

^ ΡοΓ ρΓθ3βΓνβά ίΐίΐ^ηιβηΐβ οί ί-Ηίβ Ιοβΐ: ροΓίίοη, 3ββ Αρρβηάϊχ. 

Ι 2 ΒΑΚΧΑΙ 

ΑΓΑΤΗ 

Αίοι>υσ6, Χισσομ^σβά σ\ ή^ικ//καμ€Ρ, 

ΔΐϋΝτ:^υ2 
ΟΛίτ ^μ(ΐυ€ϋ ημα<ί, υτ^ ο βγ^ρήν, ουκ ϊ/οβτε. 

ΑΓΑΤΗ 

€^νώκαμ€ν ταΰτ' αλλ' βττβξβρ^βί \ίαν. 

ΔΙΟΝΤ205 

και '^αρ ττρο^ υμών θ€ος ^β^γως υβρίζυμην. 

ΑΓΑΤΗ 

ορ'γα'; ττρεττβί θ€ον<ζ ούγ^ όμοιοϋσθαί βροτοΐς. 

Δ10ΝΤ502 

ττάλαί ταδ6 Ζευς• ουμο<; ^ΤΓβνβυσβυ ττατηρ. 

ΑΓΑΤΗ 

ι:ί')0 αίαΐ, ^βΒοκται, ττρίσβυ, τ\ημον€<ζ φνγαί. 

ΔΙ0ΝΤ202 

τι Βήτα μεΧλβθ' άττβρ άνα^γκαίως βχβι ; 

ΚΑΔΜ02 

ώ τβκνον, ώς βίς Ββίνον ήΧθομβν κακόν, 
[ττάντβ^;], συ θ^ η τάλαινα σύ<γ<γονοί τε σαι, 
εγώ θ^ 6 τΧημων βαρβάρους άφίξομαί 
^6ρων μέτοικοι" βτι δε μοι το θίσφατον 
βΙ<ζ Έλλαδ' αηαηείν μιηά^α βαρβαρον στρατόν. 
καΐ την "Αρεως• τταΐΒ^ Άρμονίαν Βάμαρτ €μήν, 
Βράκων Βρακαίνη'ζ φνσιν (αχούσαν ά<^ρίαν 
αξω 'τΓΐ βωμούς και τάφους ^ΈΛΧηνικονς, 
\'λβΟ ή<γουμ€νος Χόη'χαυσιν ουδέ τταύσομαι 
κακών ό τΧημων, ούΒβ τον καταιβάτην 
^ Αγ^βροντα ττΧβύσας ήσνχος '^βνησομαι. 

ΑΓΑΤΗ 

ώ ττάτερ, εγώ δε σον στβρεΐσα φβνξομαι. 
ιι6 'ΙϋΚ 13ΛϋϋΗΑΝΑΙ,8 

ΛίίΛΥΚ 
Ι)ΙΟ\Υ«ΓΝ 

'Γυΐ) 1;ιΙ(:• ν<:' Ιοιοη ιη^, λνΙιο 1<ιΐ(_•\ν ιιυΐ ίιι νοιίΓ Ικμιγ. 

ΛΟΛΥΕ 

λ\\- 1<ΐΗ•λν ίΐ : Ιίαΐ; ΙΗ}' νβη^ί-ίΐηοίί ])ίΐ55«1;1ι 1)υιιικΐΝ. 

υΐϋΝΥ8υ8 
Ι ;ιηι η Οοά : γί* οϋοΐ (1ί"8))ΐΙ;^ Χο πικ. 

Λο.ννκ 
11; 1ιΙ^ ηυί ίΐκιΐ ίιι λνηιΐΐι Ουάδ 1)<:' ;ΐ!;> ιπί,-η. 

οιθΝΥδυ8 

Λί^ΛΥΕ 

Α1{ΐ8 Ι ΐ)ΐιι• λνυί^ί'ιιΐ ί-χίΐκ'^ άοοιη ΐδ δίϋΐΐβά 1 1οο<) 

ΟΙΟΧΥδϋδ 

λνΠν 1:1ι<:Ίΐ ι1<:τ1ίΐν ίΐι^ ίαΐβ ΙΗ&Ι ηεεάδ ιηιΐδί; Ιί^ ? [Ελί/. 

€ΑΟΜυδ 

ϋϋΐι^ΙιΙΡΓ, Ιο ΛνΙΐΗΐ; άΓί^πά πιϊδεί'γ Άτα \νϋ ουηΐί.*, — 

ΥΐΉ. η11, ΐΗοιι ίΐηοΐ Ιΐιν δίδΐβΓδ — λνοε ίδ ΐΐιε^ ? 

Αηά Ι — ίΐΗ ηκ; Ι — ηιαδί νΐδΐί ηΗρπ ιτΐί•η^ 

Α ίίΐ'*"ν-^>^ϊι*^ί1 δοΙοαηΐί'Γ. Ι πηι (Ιοοηΐί^ά λνϋΗηΙ 

ϋιι Οι•(ίίΐ1νδ Ιυ ΙίίΗοΙ η ηιπισ](*ςΙ αΐϊί^π ΗοδΙ : 

Αηά Αΐ'εδ' οΗΐΙοΙ, Ηηπιιοιιϊη ιτιν λνϊίρ, 

Ιη δ^ΓρεπΙ: ίοΓπι δίικί! Ι. α 8^^1)6111;, Ιίίπά 

Αϋίΐϊπδΐ οιΐΓ Ηϋΐΐπδ' Ηΐί;ίΐΓ8 ίΐηά 1ι€γ ΙοηιΒ^. 

Οίΐρΐηΐηΐη^• δρείΐΐ'δ. Αικί Ι δΐιαίΐ βπά ηο ΓΡδΙ 1360 

Ργοπι Λνο6δ, Ηΐίΐδ ! ηοΓ ΙΗηΙ (ΙοΛνη-ηίδΗίη^ δΙιΤΗηι 

ΟΓ ΑοΗ^Γοη δΗ;ι11 Ι οΓοδδ πικί Ιχ.• ηί ρ<:•Ηο•ί; Ι 

ΛίίΛνμ; 
ΚοΙ)1)^(1 οί' Ιΐι^χ•, ί'ηίΙιοΓ, ί;χΐ1<_•(1 δΐι^ΐΐ \ \ιν Ι 

Ι 17 ΒΑΚΧΑΙ 

ΚΑΔΜ02 

τί μ άμφιβάΧλβίς γ^βρσίν, ω τάΧαινα τταί, 
ορνιν οττως κηφήνα 7Γθλί.όχ/3ω9 κύκνος ; 

ΑΓΑΥΗ 

ΤΓΟί ^αρ τράττωμαι ττατρίΒος εκβββΧημβνη ; 

ΚΑΔΜ02 

ουκ οΙΒα, τβκνον μικρός έττίκονρος ττατήρ, 

ΑΓΑΤΗ 

χαΐρ", ω μέλαθρον, χαΐρ\ ω ττατρία 
ΤΓολίς• εκΧ^ίττω σ' βττΐ Βνστνχία 
1370 φνγας €Κ θαλάμων. 

ΚΑΔΜ02 

στβΐχβ νυν, ω τταΐ, τον ^ Κρισταίου 

* * * -χ- •χ- -χ- -κ- * 

ΑΓΑΤΗ 

στήνομαι σβ, ττάτβρ. 

ΚΑΔΜ02 

κά<γώ σ€, τβκνον, 
καΐ σας βΒάκρυσα κασι^νητας, 

ΑΓΑΤΗ 

Βείνώς Ύαρ ταζ/δ' αΐκίαν 

Αιόνυσος άναξ 

τους σους βίς οϊκους βφερεν. 

ΚΑΔΜ02 

καϊ 'γαρ βττασχβν Ββίνα ττρος υμών, 
ά'γβραστον βχων ονομ εν %ηβαις, 

ΑΓΑΤΗ 

χαίρε, ττάτερ μοι. 

ΚΑΔΜ02 

χαΐρ , ώ μελεα 
1380 θΰηατερ. χαλεττώς εΙς τόδ' αν ήκοις. 

ιιδ 'ΠΙΚ ΒΑΙΧ•ΗΛΝΛΙ.>; 
ννΐιν οΗί.Ι; ίΐΊίπί- ηηιΐΗ ηΐ^οιιΐ: ηΐί:•. ΙΐΗ))1(:'^ίί οΐιίΐ^ΐ : 

Ινΐΐ^ί:• Λνΐΐϋί δλνΗΠ θ1ΐ(:•ΓΪΝΐΐΐηβ• ΐΐίί Ιΐοΐρΐ^ί»» 8ίΓΚ? 

ΑΟΑΥΕ 

\\Ίη1:Η(:Ί• Οίΐπ Ι ηιηι. ουίΟΗ^Ι ίΓΟίη ηιγ Ιππί! ? 
ι ΙνΠοΛν ηοί. ί•1ιΐ1(1. 8ιιιη11 ΙικΙ}) 1:1ιν ίΉΐΗεΓ ΐ<5. 

ΛΟΛΥΕ 

Οί ίίΐ1:1ι<:•ΓΐΗΐκ1 ! Ιπ ίίημιιΐΝΐι <^ί* (1ί".})ΗίΓ 
1 ρΗ85 ΗΠ ί-χΐΐίί ίΓοπι πιγ Ιΰπάϋΐ 1)υλν^Γ8. 

ΟΛΌΜϋδ 

ΟΗϊΙά, 1:0 ί1ΐ€ 1ι»1ΐ8 οί ΑΓί8ΐ:€ΐ€αδ ίπΓκ : 

ΛΟΛΥΕ 

Ι ιηυιιηι ΐΗκί', ίϋίΐΐί:-!- ! 

€ΛθΜυδ 

ΟΗίΜ. Ι ηιοαπι ίυΓ ΐΙΐί'Ρ ; 
Αηά ίοΓ ΐΗγ δΐδίίίΓ^ (Ιο Ι Λν6(:•ρ μϊιΙιηΙ. 

ΛΟΑΥΕ 

ΓοΓ Οίοηγ8υ8' ΙνΓΗηηυαδ ιη&368ΐ;γ 

Μθ8ΐ: ίρΗΓίΊιΠγ ΙιηϊΙί €8ΐΐ8^ά ιιροη ΐΗιηίί Η«11 
ΤΗΐ8 8ΐιαιηβ ίο ίϋΐΐ. 

ΟΑΟΜϋδ 

Υ^Ε, οαΐΓ&^6 ίουΐ ίο Ιιΐηι οί γοα λνπδ (Ιοηβ, 

Ιη ΐΗ&Ι 1ιΐ8 ηίΐηΐί- ίη Τ1ΐ€Ί)€'8 Λν38 Ιιοΐά ίη 8θοηι. 

ΛΟΛΥΕ 
ΟΛΟΜυδ 

Γ^^€λ^("11, Ηαρΐ688 οικ-. 
\νΗυ ιι^'^Γ 8ΐΐϋ1ί ίΗΐ•6 Λνίίΐΐ, *;νίίΠΐιοΓ^ ίοι-ΐοηι ! 1370 138<Ι 119 ΒΑΚΧΑΙ 

ΑΓΑΤΗ 
αγβτ' ώ τΓομ.'ποί μβ, κασν^νητα'^ 
Ινα συ/^φυγάδα^ Χη'^ομεθ^ οΙκτρά^. 
βΧθοιμί δ' οτΓον 

μητ€ Κ,ίθαίρων μιαρο^ μ" βσίΒοι., 
μ7]τ6 Κ-ίθαίρών^ οσσοίσιν εγώ, 
μη&' οθί θύρσου μνημ άνάκβιταΐ' 
Έάκ'χ^αίς δ' άΧλαισί μίΧοιβν. 

Χ0Ρ02 
ΤΓοΧλαΙ μορφαΐ των Βαιμορίων, 
ΤΓοΧλα δ' άέΧτΓτω'ζ κραίνουσι θβοί' 
1Η00 καΐ τα Ζοκηθεντ ουκ βτβλβσθη, 

των δ' αδόκητων ττόρον ηνρβ ί^&όν. 
τοίόνΒ^ άτΓββη τόδε ττρα'^/μα. Τ20 ΊΊΙΚ ΜΛϋϋΗΛΝΛΙ..^ 

ΛϋΛ\Κ 

Ο \ι•. 1υ ιην 8Ϊ'ίΙ('ΓΝ μ:ιπϋ(.' ιιι*ΐ, 
.Μ\ (•<)ηΐ});ΐ)ΐϊ<)ΠΝ ίη Ικιηί'ίΙιιικ-ιιΙ.'Ν ιηί8(.*Γν. 
Ο Ιΐϋΐΐ; ηίπΓ Ι ηιΐ^Ηΐ ΙιΐίΙι* ιηίί 

\\ΊΗ'η' ;ΐ(•(•Π1'ΝΟ(1 (ΊΐΙΐΗίΤΟΠ νΙιμΙΙ ]()θ1ν Ιΐοΐ (111 ιιΐ(•. 
Ν(»Γ Ι ΛΜίΙΐ ΐηίΐΗ* (:•ν<:'^ ίίΐκΐΐΐ (ΊΐΙΐΗί^ΓϋΙΙ 8^(:•, 

λΥΗΐι'Γίί ιιΐίΊΐιυηαΙ 18 ηοπίί οί' ί1ΐ(ΐ ΐ;ΗνΓδυ8-8})ίί;ΐΓ ! 
Βϋ 1:1ΐ(?86 ιιηΐϋ οίΗβΓ ΒΗθοΗΗη;ιΐ8 ά^ατ. 

(ΗΟΚΙΝ 

Ο ΐΐκ' λ\οι•1<Ν οί" ΐΐκ- 0(χΐ8 — ΐη ιηΗΐπίοΙίΙ λνΪΝΓ Ιΐιεν 
η\(;'Ηΐ ΙΙιΐΊπ : 

λΐΗΠίίοΙίΙ ΐΙτΐποΝ 111ΐ1ΐΟ|)(.;ί1-ίθΓ ίΙΚ:• 0(κΐ8 ΐο ίΚ'ίΟΠΙ- 

|)1Ϊ8ΐιΐΊΐίίη1: ΙίΓΐημ;. 
Λικί ΙΙικ 1:Η]*ΐ)*ί8 ϊΙιηΙ λν^ 1()(>1\(.'(1 ί"οι•. ίΐη^ (μμΙ•» (1«ι•ί_ϋΐι 

ιιοΐ ίο ίιιΐίίΐ ίΗ^ηι ; 1.390 

Ληά ϊ1η• });ιΐΗ8 υικ1Ϊ80ί:•ΐΊΐ{:'(1 ()Τ οιΐΓ ί^ν(;8,ΐ1ι^• (/()(18 ιιη- 

8Ρ;ι1 1:1ΐ(.•ιιι. 

8() ίνΐΐ ϊΙίι'ν ιιιηΓν(.Ί1οα8 ΐΐιίημ;. 

[ΕλοΙΙ/ι/ ΟΜΜν-ί. 121 ΑΡΡΕΝϋΙΧ ΤΟ ΊΉΕ " ΒΑ00ΗΑΝΑ1.8. " 

Α ΓΕλν £Γ3,§πιβηί.8, ^ϊνΘη Ι^βίονν-, οί 11ΐ6 1θ8ί ροΐ'ίιϊοη ο£ Ιΐιβ 
ΒαβοΗαβ Ηβ,νβ Ι^ββπ οοΠθοίβά, οΗΐββλ' ίΐΌΐη ΐΐιβ 0Η)•ίΦί8 Ραΐΐβηβ, 
" α \\'Γβί)ϋ1ΐΘά1 ^ δΐιιρϊά ^ι^ει1η&, ίαΐββίγ αί/ΐΓΪΙ^ιιΐβά Ιο θΓβ§θΓν 
Χαζΐίΐηζβηαδ, §ίνίη§ αη Β,οοοιιηΐ οί ί,ΐιβ οΪΓΟιιηΐδίαηοθδ οοηηβοίεά 
\ν•ίί;}ι Ιΐιβ Ρίΐίδϊοη ο£ ΟΙΐΓΐδΙι, ίίικί οοιΐ8Ϊ8ΐ;ίη§ ο£ α ΰβηίο ο£ νβΓδβίί 
Ιαΐίβη οΐιΐθβ}^ ίΓοιη ΐΐιβ ΒαονΊιαβ, ΚΚβ8ΐί8, &ηά Τνοαάβδ' (ΤγιτθΠ, 
Γηίΐ'οίΐιιοϋοη ίο Ιιΐδ Θάίΐϊοη ο£ Ιΐιβ ΒαοΰΗαβ). 

ϊΐιβ Ιΐηβδ ιη&Γΐίθά Α. πΐ3^ 1)θ Ιαΐίβη λ» {γοπι ΐΐιβ δρθθοΚ ο£ 
Α§εινβ ; ίΐιοδβ ιηείΓΐίβίΙ Β., α» £γοπι ίΐιαί οί Βίοη3'8υ8. 

Λ. Το βηΛ £1 ίΐοοιη οί Γ6η(ϋη§ ΐΏΐάδί Ιΐΐ6 ΓΟϋΙνδ . . . .^ 

\νΐια1: οοΓρδβ ίδ ΐΐιΐβ Ιΐιαί ίη ηιΐηβ αρηίδ Ι οΐαδρ 'ί 
Ηονν βΐιαίΐ Ι ριβδδ Ηϊηι — \νοβ'8 ιηβ ! — ΙβηάθΐΊν 
ϋη^ο ηΐ}^ 1)ΓβΗ.δί ? — ίη ν/ΐααί \νΪ8β \ναί1 ο'θγ Ιιίηι ? 

Ροι•, Ιιβ,ίΐ ιηίηβ Ιιαηάδ Γβοβίνβά ηοΐ ιηϊηβ ο\\'η οηίδβ . . .- 

Το Γβηά ίο ηίίβν ίια^ιηβηίδ Θνβι•}^ ϋιηΐι .... 

Κί88ίη§ ίΗβ δΙίΓΘίΙδ οί ββδίι -ννΙιϊοΗ οηοβ Ι ηιίΓδβίΙ .... 

Οοιηβ, αηοΐβηί), ίΐιϊδ ΐΗποβ-Ιιβ,ρίΘδδ" 8ΐιβ"θΓβΓ'8 ΙιβειοΙ 
Οοηιροδβ \ν6 ΓβνβΓβηίΙγ, αηίΐ α11 ϋιβ ίι•αιηβ 
Σ,Άγ λνβ ίο^θΙΙΐθΓ, ίαΓ αβ ϊη Π8 Ιίβδ. 
Ο ΐ3βδί-1)β1ονβά ίαοβ, Ο γοηΐΐιίηΐ οΐΐθβΐ^ .... 
ΙίΟ, ■ννϊΐΐι Ιΐιΐδ νβδίηΐ'β άο Ι νθίΐ ίΐιϊηβ ΙιβαΓί, 
Αηά ΐΐιβδβ ΐΗγ ΗοοοΙ-ΐ36άειΙ)1>1β(], £υιτο\ν δοέΐιιβιΐ 
ΙίΐιηΙϊδ ....... 

λλ'^ΐιοδβ ϊδ ίΐιβ ηΐΗ,ηίΙβ ΐΠαί- «Ιΐϋΐΐ δΙίΓοικΙ ίΥιγ ίυηη 
ΑΗ, Λνΐιοδβ ίΙΐΘ Ιιαικίδ ϋΐθ,ί ιιο\ν δΗαΙΙ ίβηά Ιΐιββ, δοη ? 

1 ΡΐΌΐα Εαοϊϋΐι. '^ ΡΓυιη Ιΐιε δοΐιοΐϊιΐίίί ίο Αΐ'ίδίορίΐίΐιιοδ' ΡΙνΛν.α. 
122 ΑΡΡΕΧυΐΧ 

Ό. Η(; ύαΓβά ΐΗβ οΗαίη, Ηβ άαΓβά ί,ήβ 8θοβΐη§ \νυΐ•(1 . . 

ΤΗβγ \νΗϊοΗ 8Ηοιι1(1 Η&νβ 1)ββη ΙίΐκΙ Ιο βίαγ Ιιΐηι, 8ΐβ"ν\' . 

Α11 ΐΗίβ ΗλΙΗ νοιι ηΐΕΠ 8νι6βΓβ€ΐ Γί^ΗΐβοιιβΙ^. 

Υβα, &ηά Ιΐιβ ηβϋοη'β άοοτη Ι Λνΐΐΐ ηοΐ Ηίάβ — 
Το Ιβανβ γοη ίολνη, ά. 8ΐ^ ίο πΗβη ηιβη, 
Το ρ&δ8 Ιο πιαην ηϊϋΐβί! Λν&ηιΙΰΓΪη^, 
0Γ3,2§ϊη« α ^οΐ^β ο£ ΙΙΐΓ&ΙίΙοηι ΛνοβίιιΠγ, 

\ν&Γ-ΟΕρΐίνβ«, άΓ&ίηίηεξ ΐηΪ86Γ}•"8 ΟΙΐρ ίο ΐΗε (ΐΓβ^8 

Υεα, ίΐΐθγ ιηιΐδΐ Ιββ,νβ ΐΐιί» οϊΐγ, εχρίαΐβ 

ΤΗβ ϊηιρίοιΐ8 ροΐΐηΐϊοη ο£ 1ιΪ8 ηιιίΓοΙβΓ, 

Αηά δβ(3 ηο ιηοΓβ ΐΗβΪΓ ο•«•η ΙαικΙ — Οθ(1 ίοΛίίΙ 

ΤΗαί ιηυηΙβΓβΓδ 1)γ ΐΗβΪΓ νίοίϊηίδ' ^Γανβδ δΗοαΙοΙ Ηβ ! 

ΑΠ λνοβδ ΐΗου Ιοο ηιυδί δυβ"βΓ \\•ϊ11 Ι ίβΠ. 12 ΤΗΕ 

ΜΑΟΝΕ88 ΟΡ ΗΕΚΟυΐ,Εδ ΑΚΟϋΜΕΝΤ 

Η6ί'σα/€.\ η'Πλ• ΗαΙ('(1 Ι'ι-ηηι Ιη.\ ΙήήΙι Ιη) Ηβνα, αη({ 1)ΐι Ιιβτ 
(ΙσνΪΓ6Χ η^αχ νκκίβ }ίΐιΙΐ)6<•{ Ιο ΕιυΊ^,^ΐΗεκίΐ, ίήη§ ο/' /ί/•ο•0Λ•. 
Αϊ }ιη• οοηιηιαηά Ιιβ ρβΓ/οηηεά Ιΐιβ ^ιεαΐ ΤινβΙνβ Σαδοα/χ, 
η^Ιίβιεο/ ΐΗβ Ια^Ι η^α8 ίΐιαί Ιιβ ^ΙιοιιΙά })Ηηξ ιιρ €β?'1)εηΐλ•, 
Ιΐιε Ηοιιηά ο/' Ηαάβίΐ, β'οηι Ιΐΐ6 ϋικΙβηνοΓΜ. Ε/•β Ικ' 
άεραιίεά, Ιιε οονηηιΐΐείΐ ΛιηρΙιΊίΐΊ^οη Λζ.ν βαΐΗεν. ιηΐΐι 
Μεσαία /η.<( ηη{ε. αηά Λ/.ν ΛΌ/<.ν, Ιο Ιΐιε Ιίεεριιισ ο/ Οιευη, 
/ν;/»• ο/" ΤΗεΙ)ε8, α/κΙ αο ινεηΐ (Ιοινη ϊηΐο ΐΗε Εαιιά ο/' 
ΏανΙαιεπΗ. Νοπ) τνΐιεη Ηβ η^αίΐ Ιοη§ Ηνιε α^^εηί, 80 ί/ιαί 
Ίΐιεη άοΐώΐεά πΊιείΗεΓ ϊιε ποηΐά ενετ τείιιηι, α ιηαη ο/ 
Ειώοεα. ηαηιεά Ζ,ί/6•«.ν. ;/γ/.ν Βγοη^Μ ιηΐο Τ}ιεΙ>εΗ Ι^ΐ) εν'ιΐ- 
ΗεαιΊεά αηά άηεοηίεηίεά ιηεη, αηά ηήΐΐι ίΐιε8ε αοη^ρΐτεά 
α§απΐ8ΐ €?•εο7ΐ, αηά 8ΐεπ Ιιΐιη. αηά ΓεΙριεά ΐη Λμ• χίεαά. 
Τ/ιεη Ηε χοησΜ /ΊιΗΗεν ίο αίαι^ αΙΙ ί/ιαί Γεηιαΐηεά ο/ ίΐιε 
Ηοιίίίε ο/' ΗεΓοηΙε^', Ιε^ί αηι^ ^ΙιοηΙά ιη άα^8 ίο αοηιε ανεη§ε 
€Γεοη8 ηιύτάεΐ'. >^ο ίΠεχε. ΐη ίΗεΐτ 80Γε 8ίι•αίί. ίοοΙ: 
νεβισε αϊ ίΗε αΐίαν ο/ Ζειΐ6•. Αηά Ιιειεϊη Ϊ8 ίοΐά }ιοη\ 
ενεη α8 ίΚευ ^^οοά ιιηάεΐ' ίΗε 8}ιαάθ)ΐ' ο/ άεαίίι, Ηετοΐ(ΐ68 
τείηι-ηεά /Ότ ίΗεΐΐ' άεΙϊνεΓαηαε, αηά Ιιοη^ ιη ίΐιε 7ηίά8ί ο/' 
ίΗαΙ ^οί^ αηά ΐΗηηιρΙι α ί^εί ηΌΓ8ε εαΐαηύίι^ ηΊΐ8 ΙίΓΟκσΜ 
κροη ίΐιεηι Ι)-^ ίΗε νιαίϊαε ο/' Ηενα. ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΡΟ^ΩΙΤΑ 

ΑΜΦΙΤΡΤΩΝ 

ΜΕΓΑΡΑ 

Χ0Ρ02 ΘΗΒΑΙΠΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 

ΑΥΚ02 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ΙΡΙ2 

ΛΥ22Α 

ΑΓΓΕΛ02 

ΘΗ5ΕΤ2 ϋΚΑΜΑΤΙ8 ΡΕΗ80ΝΑΕ. 

Αμρηιτκυον, ΚηώαικΙ ο/ ΛΙηηοκι, ηιΐ<1 /-έρηί^Α /αί/ιβν ο/' 
Η€νηι/β,•<. 

ΛΙεοακα, ινϊ/β ο/ ΗαιπιΙί-κ. 

1.νοϋ3, α ΗίΉνιχ-ν, Ηηχ^ ο/ ΤΗβΙρ». 

ΗΕΚΟΓΓ.Είί, ΛΌ« ο/ Ζβηα αηά ΑΙηηβιια. 

Ικΐ8, α ΟοίΙΦι>ί, ιη(-8ι<αΐ()(:Ί' η/ (Η/ (ίο<1•<. 

ΛίΑθΝΕ88, α άεηιοη. 

^ΕΚΥΑΝΤ ο/' ΗβνύηΙί^ϋ. 

ΤΗΕ3Εϋ8, Ιηΐΐ) ο/ ΑΠια).^. 

Οη(>κγ9, ί•οη-•^ϊ'ί(ί)ΐ(; ο/ ΤΙιβΙκιη ΕΙίΙινχ. 

ΤΚί'^λ ι/σιΐ7ΐ^ /8Ό»-ν ο/' ΗίιχηΙβ-^ ; ΑΗβιιάαηίό ο/ Ι^ι/(:α-•ί αηά ο/' 

8θΕΝΕ : Αι ΤΗθΙ^ΘΒ, 1^θ£ο^6 ΙΗθ ιόυ&Ι ραΐαοθ. ΤΗβ αΐΐατ ο£ 
Ζβυ8 κΐαηοΐδ ίη ίΓοηΙ. \<•Ι.. III, ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

Ύίς τυν Δί09 σύΧλβκτρον ουκ οίΒβν β ρότων, 
\\ρ^€ίθν ^Αμφιτρύων\ ον ' Χλ,καίό^ζ τγοτε 
€Ίί'χθ' 6 \\<ίρσίω<;, ττατβρα τόνΒ' ΉρακΧάους ; 
09 τάσΒβ Θ7;/9ας• 6σ)(€ν, βνθ' ό γηγενής 
στταρτων στά^νς ββΧαστβν, ών '^ενον^ "Αρη<ζ 
εσωσ' αριθμόν οΧί'γον, οΊ ΚάΒμον ττοΧιν 
τεκνοΰσι τταίΒων τταίσίν. ένθεν εζεφν 
Υβρεων Μ-ενοικεω<; Ίταί<;, άναξ τήσ8ε 'χ^θονος. 
Κ,ρέων 8ε Μ-εγάρα^; τήσ^ε γίγνεται ττατηρ, 

10 ην ττάντβ^; νμεναίοίσο Καδ/χβίο/ ττοτε 

Χωτω σννηΧάλαζαν, ηνικ εΙς εμου^ 
δόμους 6 κλεινός '^ΐίρακΧή<ζ νιν ήγετο. 
Χίττων Βε ^ηβας, ου κατωκίσθην εγώ, 
^ίε^άραν τε τηνΒε ιτενθερούς τε ΐΓαί<ζ εμος 
^ Αρχεία τεί'χΊ] καΐ Κ,υκΧωτηαν ττοΧιν 
ώρεξατ' οίκεΐν, ην βγω φεύ^ω κτανών 
^ΜΧεκτρνωνα• συμφοράς Βε τας εμάς 
εζευμαρίζων καΐ ττάτραν οίκεΐν θεΧων, 
καθοΒου ΒίΒωσι μισθον Κύρυσθεΐ μέ'γαν, 

20 εξημερωσαι ηαίαν, εϊθ' "Υϊρας ΰττο 

κεντροις ΒαμασθεΙς εϊτε του γύρεων μετά. 
και τους μεν άΧΧους ε^εμό'χθησεν ττόνους, 

Ι30 ΤΗΕ ΜΑΟΝΕ85 ΟΡ ΗΕΚ0υΐ.Ε8 

ΛΜΡΗΙΤηνΟΝ, ΜΕΟΛΗΛ. (ΙΗίΙ ΙΐβΓ ΐΙΐΓβΡ ^0η8 6^ ΗβΓΠΐΙβΧ, 

.^('πΐηΐ 071 ί/κ' \/ρΐ).\ ο/ ///Γ η/Ιακ ο/ Ζβκα Ιΐκ- Ωρ/Ϊιψκργ. 

ΛΜ1ΜΠΤΚΛ ΟΝ 

ν\']ιο Ινίιολν^ ηοΐ Ζέ'ΐΐ8\ ί•ΐ)ΐκ•1ι-ιιΐΗΐ:(.', \ν1ι<) οί' ηιοι, 
Λι•^ίν(." Αιηρίιίίΐ'νοιι, 8])Γαιιο• ίΓοηι Ρί:'Γ8ί^υϊ>' ί^οιι 
ΛΙοΛί'υδ, £η1;1ι6γ οί φ-^αΐ ΗβΓοιιΙί*» ? 

ΟΓΟρ 

Οί' 8θΛ\•η Μθπ Γ086, 80ίΐηΙ Γβηιηίΐηΐ: οί' λ\ Ιιο^ί- Γίΐο(ί 

Τΐΐί• λνίΐΓ-υ;οο1 8ρΗΓΡί1 ίο ])ί-ορ1ί' ^ίι^1η1υ8' ίολνιι 

Χνΐΐΐι οΗϋάΓί^η οί' ΙΙΐίίΐΓ οίιίΜΓβη. 8ρΓΗη^ ίΥοιη ΐΗίίδε 

Ογθοπ, Μ^ηοεοΘΐΐδ' δοη, Ιίίη^ οί ΐΗΐδ Ιπηβ. 

Οί^οη, Ιΐι^ ί&ίΙι^Γ οί ίΗί<5 Μ^^λγη, 

λΥΙιο'ίβ 8ροα8Ηΐ8 η11 ΐ1ΐ6 ^οπδ οί' Οίΐάηιυ^ οηοε 10 

ΑοοΙίΐϊηιεά Λνϊΐΐι ίίιιί68. λνΐιαΐ ίίηιε υηίο ιηίηε Ηαΐΐδ 

01οποιΐ8 Ηί^Γοιι1ί^8 ΐ3Γοιιι^1ιΐ Ιιοηΐθ Ηΐδ ι)^^^16. 

Βαΐ Τ1ΐ6ΐ368, λν1ΐ€•Γ€Ϊη Ι άλνίΉ^ αηά ^Ια^&γα, 

Αηά η11 1ιΐ5 ηΐΗΓηίΐ^ε-Ιίΐη, πιγ 8οη ίΌΓ8θο1ν, 

ΥεΗΓπΐη^ ίοΓ ΑΓ^οδ' ^ίΗη1;-ΐ3ΐπ1ά&ά Ι^ιιΐ'^ 

Μνο'ί:•!!»^. λνΐιβηο'β Ι ίΐιη ουΐΐ&λν^ά. δίηοβ 1 δΙί^Νν 

ΕΙίΌίηοη : 1ί6^ Ιο Ιί^ΐιί^η ιηίηε ίΐίΗΐοΐϊοπ. 

Αηά ί^ίη ίο άλνεΐΐ ϊη 1ιΐ8 ΟΛνη ί&ί1ΐ6ΐ•ΐΗΠ(], 

ΡΓοίΤβΓεά Ειιι*ν8ίΐΊ&υ8 ίοΓ οιιγ Ιιοηιβ-Γΐίίαΐ'η — 

Οί' δρυΓΓϋά Ι3ν Η^Γ&'δ ^ο&άδ, ογ (ΐΓ&\Νη 1)ν ί'ίΐίί' — 20 

Α §Γβ&ί ρηο6, 6퀕η ίο ηά ίΗθ 63Γί,1ι οί' ρβδίδ. 

Αηά. ίΐΐΐ ίΗε οΐΐκτ ]ίΐΙ)οαΓ8 ηοΛν ίΐοΗΐθν^ά, 

131 
κ 2 ΗΡΑΚΛΗ^ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

το Χοίσθίον δί Ταινάρου Βια στόμα 
βέβηκ 69 "Αώου τον τρισώματον κύνα 
€Κ φώί ανάζων, βνθβν ούχ ηκ6ί ττάΧιν. 
>γβρων δε δ?; τί<ζ βστί Κ,αΒμβίων Χο^οΐζ 
ώς ην ττάρος Αίρκης ης βύνητωρ Αύκος 
την €7Γτά7Γυρ<γον την^β Ββσττόζων ττοΧιν, 
τω ΧβυκοττώΧω ττρίν τυραννησαυ 'χθονος 

30 Χμφίον η^€. Ζήθον, €Κ<^ονω Δίός. 

ου ταύτον όνομα ιταΐ^ί ττατρος κβκΧημενο^;, 
}ζ.αΒμ€Ϊοζ ουκ ων, αλΧ' αττ' Έύβοια'ζ μοΧών, 
κτβίνβί Κ,ρβοντα και κτανων άρχ^ει γθονό^ί, 
στάσβί νοσούσαν τήνΒ^ βττβίσττεσών ττοΧιν. 
ημίν δβ κήΒος 669 Κ^εοζ^τ' άνημμβνον 
κακόν μ&^ιστον, ως βοικβ, ηιην&ται. 
τούμού ^αρ οντος τταί^ος εν μυ^οΐς φθόνος 
6 καινός ούτος τήσΒε >γής άρ'χων Αύκος 
τους ΉρακΧβίους τταΐΒας βξβΧεΐν θίΧει 

40 κτανων Βάμαρτά θ\ ως φυνω σββστ/ φονον, 

κάμ — 61, τυ Βη γ^ρη κάμ €ν άν^ράσιν Χβ^βιν 
'^εροντ^ ά'χ^ρβίον — μη ιτοθ^ οΓδ' ηνΒρωμβνοι, 
μητρωσιν εκττράξωσίν αίματος Βικην. 
ε'γώ δε — Χείττει ^άρ με το^σδ' εν Βώμασι 
τροφον τέκνων οίκουρόν, ηνίκα γθονος 
μεΧαίναν ορφνην είσεβαινε τταΐς εμος — 
συν μητρί, τέκνα μη θάνωσ^ ΗρακΧέους, 
βωμον καθίζω τον8ε σωτηρος Αίος, 
ον καΧΧινίκου Βορος ά'γαΧμ' ώρυσατο 

50 Μ-ίνύας κρατήσας ούμος ευγενής τόκος. 

ττάντων δε 'χρεΐοί τασδ' εΒρας φυΧάσσομεν, 
σίτων ΤΓΟτων εσθήτος, άστρώτω ττεδω 
ττΧευρας τίθεντες' εκ 'γαρ εσ φ ραγισμένοι 
Βόμων καθημεθ^ άττορία σωτήριας. 

132 ΓΗΕ λΙΑηΝΕ8Η ΟΚ ΗΕΚΟυΕΕδ 

ΕϋΓ ίΐιΐί ΙίΐϋΙ, (ίυλΜΐ ίΗίί ^ϋΐ•μ,•*ί οί Τϋίϋΐαΐ'υ^ 

Ηί- Ηϋΐΐι ραϋ^ίίθ ίυ ΗηάΰΗ, Ιυ 1)ηη^ ιιρ ϊο Η^ΐιί; 

ΝοΛν 311 ϋΐά ΙκβίιΊΙοΙ Ην(:*ί> ηΐϊοΐ 0Η(1ηΊΙΙϋ' 8οη8 

ΤΗεΙ βΓδΙλνΙιΐΙε λναδ οηβ Ε}χίι8 ΟίΓοε'δ 8ρου8(ί, 

Αηά οί ΐ1ΐί8 ΗβνίΊΙ-σΜίβίΙ ('ΐΐν ΙνΐπίΤ. 

Εΐ'θ Ζβΐΐιυδ ηηά Αηιρίιΐοη ι•ιι1(:*(1 ΐΐΐέ- ΙηικΙ. 

ΕοΓάδ οί ίΗ^ \\Ίιΐΐ6 8166(18, 8})ΐ•υη^ ίΓοηι 1οΐη8 οί" Ζαιι^. 30 

Αηά ΐΗί8 πιηπ'ν 8υιι. Λνΐιο ])6ηι•8 1ιΪ8 ίΉΐΗίτ'Ν ιιηιπ^. — 

Νο Τ1ΐ(ΐΙ)Ηη, αη ΕαΙίο^Ηη ϋαΐΙίΐηάίίΓ, — 

ΓβΠ οη ΐΐΐίί οϋγ \)\ 86(1ΐΙΐοη Γβηΐ, 

8ΐ6Λν Οΐ'^οη, Ηΐκΐ Ιΐίΐνΐηο; 8ΐ,•ππ Ηίιη ι•υ1ί:'8 Ιΐΐ6 ΙηποΙ. 

Αηά 1111116 πίΗηΐΐν ΛνϊΐΙι Ογ^οπ ΙνίιΐΙ: 

Ιδ ΙιΐΓπ^ά ίο ηιί^ΐιτν β\α1, λν^ΙΙ Ι \νο1:. 

ΓΟΓ Λνΐΐΐΐ^ Πίν 8011 18 111 1:1ΐ6 6ΗΓΪΐΐ'8 (ΙίΙΐΊν: 1ΐ6ΕΓΪ, 

Τΐιίδ ιιρ8ΐ:ΗΓΐ; Ενοιίδ, ταίει- ο£ ΐΚε Ιαικί, 

λΥοαΙά ίΉΐη ά^δίΓον ΐΐΐθ δοηδ οί" Ηριχ-ιιΐκδ. 

Απα δΐίΐν. Λνίίΐι 1^1οο^1 ίο 8ηιοΐ1ΐ6Γ 1)1οο(1. Ιίϊν Λνΐί^ 4Μ 

Αηά 1116, — ίί Ι 1)6 Γ66ΐίοη6ά ;ιιιιοιι^ ιιΐ6ΐι. 

Α 1186ΐ68δ ^Τ6νΙΐ6ί1Γά, ΐ68ΐ Ιΐΐ686, ^ΟΛΝΊ! ίο ΙΠΗΙΙ. 

Τ;ι1^:6 ν6η£6Ηΐΐ66 ίοΓ 1:1ΐ6ΪΓ ηιο1:Ιΐ6Γ'8 ί{ΐ1:}ΐ6Γ'8 ι)1ο()^1. 

Αηά Ι — ίοΓ ηιν 8οιι Ι6ί1; ηΐ6 ΐη Ιιίδ Ιιπίΐδ 

Το ΛνΗΐ'ά Ιιίδ 8οη8 Ηπά £οδ1:6Γ 1:1ΐ6ΐιι, λν1ΐ6ΐι 1ΐ6 

ΙηΐΟ ΐ1ΐ6 6Η1•1;1ΐ'8 Ιΐίποΐν 116ΐ1ΐ6Γ άΗΓΐί116δ8 ρΗ886(1 

Η6Γ6 Λνίίΐΐ 1:1ΐ6ΪΓ 111θ1:1ΐ61• δΐΐ, ΐΙΐΗΐ Η6Γ6υΐ68' δοηδ 

Μηυ (ϋ6 ηοΐ, αΙ ΐ1ΐ6 λΗηγ οί 8ίΐνίοιΐΓ Ζ6ΐι<<. 
λΜιΐοΙι. 111 ΐΙΐΗηΙνδ^ΐνίπ^- ίοΓ ί1ΐ6 νίοΐοη- Λνοη 
0'6Γ ΜίηγΗη ίθ6δ, ηιίη6 1ΐ6Γθ-δθίοη Γ6ίΐΓ6(1. 
Αηά, ΐΗοΙίίη,δ^ ηΙΙ ΐΐιίη^δ. Γίΐίηΐ6ΐιΙ, ιιΐ6»ϊ, ηηοΐ ίΙηηΚ. 

Η6Γ6 1<;66ρ Λν6 86881011. ΟΠ ΐΐΐε 1)ΗΓ6 ΥΐάΥά ^ΓΟΙΙΙΐβ 

ΕΗ\άη^ ουΓ 1ίηιΐ38 ; ίοΓ (ΐ68ρ6ΓΗΐ:6 οί Ιϊίβ 

Η6Γ6 δΐΐ Λν6.1)3ΓΓ6ά ίΐ'Οΐη 1ΐθηΐ68 ΛνΙΐ086 (ΙοΟΓδ ί1Γ6 86ίΐΐ6(]. 

^33 Λπ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

φίΧων δε τού<ζ μβν ου σαφβΐ^ ορώ φιΧον^, 
οΐ δ' 6ντ€<ζ 6ρθώ<ζ άΒύνατοί ττροσωφεΧεΐν. 
τοιούτον άνθρώττοισιν η Βνσττραξία, 
ή<; μητΓοθ^ οστί<ί και μβσω'ζ βΰνου^ βμοί 
τνχοί, φίΧωρ βΧε^/χον άψβνΒβστατον. 

ΜΕΓΑΡΑ 

60 ώ ττρβσβυ, Ύαφίων 09 ττοτ' βξβΐΧβς ΊτοΧιν 

στ ρατηΧατησα'ί κΧβονά Κ^αΒμείων 8ορο<^, 
ώς ονΒβν άνθρώτΓοισι των θευων σαφ€<;. 
εγώ <•'/αρ οΰτ 6^9 ιτατίρ άττηΧάθην τνχτ)^, 
09 βϊνβκ οΧβον />ΐ6γα9 βκομττάσθη ττοτβ, 
εγων τυραννί8\ 779 μακροί Χο'^/'χ^αι ττβρί 
ΤΓΤ/δωσ' βρωτι σώματ βίς εύΒαίμονα, 
εγων δε τεκνα' κάμ εΒωκε τταίΒΙ σω 
εττίσημον εννην ΗρακΧεΙ συνοίκισα<;' 
κοΧ νυν εκείνα μεν Θανοντ άνετττατο' 

70 ε'γώ δε καΐ συ μεΧΧομεν θν^σκεον, 'γερον, 

οι θ^ ΉράκΧείοί 7Γα?δε9, 01)9 ύττο τττεροΐς 
σώζω νεοσσούς 6ρνί<ζ 0)9 ύφείμενου<ζ. 
οΐ δ' ε^ν εΧε'^γον άΧΧος άΧΧοθεν ττίτνων, 
ω μήτερ, αύΒα, ττοΐ ττατηρ αττεστι γ^ί» 
τι ορα, τΓοσ ηξει; τω νεω ο εσφαΚμενοι 
ζητοϋσο τον τεκόντ' ε'γώ δε Βίαφερω 
Χό^οισί μυθεύουσα' θαυμάζω δ', όταν 
ττύΧαί ■\^οφ6)σι, 7Γα9 τ' άνίστησιν ττοδα, 
ώ9 7Γ/309 ττατρωον ττροσττεσούμενοί ^όνυ. 

80 νυν ούν τίν εΧτΓΐΒ^ η ττόρον σωτήρια•^ 

εξευμαρίζεο, ττρεσβυ; 7Γρο<ζ σε <^αρ βΧεττω. 
ί09 ούτε '^αία^ 'όρι αν εκβαΐμεν Χάθρψ 
φυΧακαΙ <^αρ ημών κρείσσονε'^ κατ εζοΒου<^' 
οΰτ εν φίΧοισιν ελ7Γΐδε9 σωτηρία<ζ 
ετ είσΐν ιημΐν. ήντυν ούν >^νώμην εχε69 

134 ΊΉΕ ΜΑϋΝΕ88 ()Κ ΗΕΚ€υΐ,Ε8 

Αηά οί ίπίίηίΐίί «υηκ:*, Ι ηυίκ, ηι*(; ίπδΐηοίίΓίί, 
8οιη^, ί'πί^ικί^ ίη 1:ηι1:1ι. ΗΓί* Η("1ρΚ'^8 ίοΓ οιιγ ίΐί(1 : 
8ικ•1ι (ί\ ΐ1 ΪΝ ηιίίίίοιίιιηκ υηίυ ιπί^η ; 
'Τίδ ίτίίτκΐίίΐιίρ'δ 8ΐ(ϋΊΐίί8ΐ; ΙθδΙ: : πιηυ ϋ ηενεΓ οοηιο 
Το ίπίΊΐά υί ιηίηίί, Ιιολν ίπΐπΐ 8υί;'ί.'Γ 1ιΐ?5 1ο\ ίί ! 

ΜΚΟΑΚΛ 

Αηοίοπΐ:. λνΐιο οικ•*:^ (ϋά^ί ^ηιΐίί* ΐΐη^ Τη])!!!^!!!*^" 1)ΐΐΓμ:. ίΐ" 

ΗοΛν ΗΓ6 Οο(1'8 \ν£ΐν8 λνΐίΐι ιπ^π ]){ΐ8ΐ ίίηάΐη^ οιιΐ ! 
Νοί ΡοΓίυη^'^ οιιΐοη^ΐ: \ν;ΐ8 Ι ΙΙίΓοιίίίΐΊ ηιν 8ΪΓί* : 
8υ ρΓ08ρίίΓ(:'(1 Ιΐί-, λ11 ΙΠίΤΐ! ηοο1ηϊιιι(-(1 Ηΐιπ ^Π^ϋΙ : 
Κίη^•8ΐΊίρ 1ΐ(ί ΙΐΗά ίΠπΙ Ιΐΐίη^ ίοΓ 1ΐ18ΐ \\'1ΐ6Γ€θί 

Ι.οηο; ΐΗηοί^8 Ι^Η]) ηο;ηϊπ8Ι: «ΐί-η ίΌιΊ:απί^-1:ΗΓοηίί(1 : 

ΟΐΐΙίΐΓ^η ΙΐΗίΙ 1ΐ(ί ; ΠΚ:* ίυ ΐΐΐν 8011 Ιΐί:- ^ΗΝί^, 

Ιη ^]οηοιΐ8 8ρου8ίΐ1 ^υ^η^ά \νίΐ1ι Η^ι•οιι1^8. 
Χολν 18 η11 ίΐίίίΐίΐ — οη νΗΠΪ8Η(:'(1 ])ίηί()ηΝ ίίολνιι Ι 

\νί1:1ι Η^ΓοιιΙρδ' οΙιίΜΓίίη, ΛνΗουι. ίΐ8 Ίκίπΐ;}! Ιι^γ 

\νΐη§"8 
Α 1)ΐΐ'(ί 1ΐί*Γ Ηίίθ1ίίΗη^τ>ί ^ΗΐΗί^ΓίίΐΙι, 8υ Ι Ινί-ί^ρ. 
Αη(1 ίΐιϊδ υηε, ΐΐΐϋΐ οηκ ίΉΙΙδ ίο ί^υίι'δίίοηϊημ; 8ΐί11 — 

" ΜοίΙΚ'Γ. 111 ΛνΙΐΗί ΙηΙκΙ 8ΐίΐν8 ΟΙΙΓ ίηΐΙκ'Γ ? Ιί:•!]. 

ΧνΐΐΓΐΙ ίΐοΐΐι Ικ.-: λνΐΐί^η οοηΐί^8?" Ιη (•ΗίΜ-ΐΐΓΐιοΐ•Ηΐιο(ί 
ΪΗθ}"^ 56€ΐ^ ΐΙιβίΓ 8Ϊΐ'ίί : Ηΐιά 8ΐ:ϊ11 Ι ])ΐι1: ΐΐκίπι 1)ν 
λνΐ1:ίι ίπΜ^δ ί^ίσπί-οΐ : γίζ-ί ΛνοηοΙίτΓίηΐί ^ϊηγΙ:. λνΙκι-πβ'ρΓ 
Α (ΙυοΓ 8ϋΐιηά8 ; ηπά ηΙΙ Ι^η}) ιιΠίΟ ίΐι^ΐι• ί^(:^ΐ, 
Εοοίίΐη^ ίο οϋηο^ ηΙ)οιι1: ϊΙκι-ϊγ ίαΐΙΐίίΓ'δ 1<ηί;^8. 

ννΐΐΗί Ηορί- ΟΓ ρπΐΐι οί 8Ηίνίν. Ηΐιοϊεπΐ, ηοΛν 80 

Γηιι8Ϊ ΐΚοιι άίίνίδί' ? — ίον ιιηίο Ιιΐκ:-^• 1 Ιοοίν. 

\\\' οΗπηοΙ: ^^υ^ι Ιΐκ:- Ιπη^'δ 1)υιιικί8 αη])(ίΐχ•ί^ίνί^ί1, 

ΡοΓ ηΙ ;ι11 οιιΐΚ'ίδ ^απΓάδ ΐοο ^Ιγοπ^ πΓβ δκΐ : 

ΝοΓ 1ΐπ2;βΓ Ιιορ^δ οί" δίΐίβΐν ηπν ιιιοΓί:* 

Ιιι ίνΐΰπίΐδ. λνΐΐΗΐ: οοιιιΐδβΐ ίΐκιπ ΐΗοιι Ιιπδΐ; δοί^ντ. 

ί35 ΗΡΑΚΛΗ2 ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

λεγ' βΐ9 το κοινόν, μη θανβΐν βτοομον ^|, 
χρονον δβ μηκύνωμβν 6ντβ<ζ άσθβνεΐ^. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

ώ θνγατβρ, οΰτοί ρά^ιον τα τοίαδβ 
φαϋ\ω^ ττβραινβίν σιτου^άσαντ άνβυ ττόνου. 

ΜΕΓΑΡΑ 

90 \νΐΓη<; τι 7Γροσ^€Ϊ<ζ ή φι,Χεΐ^; οϋτω φάο<=; ; 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

και τώδβ 'χαίρω καΐ φιΧώ τά'ζ βΧττίΒα^. 

ΜΕΓΑΡΑ 

κά^ώ• Βοκεΐν δβ τά^οκητ ου χρή, 'γβρον. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

€ν ταί9 άναβοΧαΙ^ των κακών ίνεστ άκη. 

ΜΕΓΑΡΑ 

ο δ' έν μ€σω μβ Χυττρο^ ων Βάκνβί χρόνο^ζ. 

ΑΜΦΙΤΡΤΩΝ 

€τ' άν <γ6νοίτ\ ώ βν^/ατβρ, ονριο<ζ δρό/χος 
€κ των τταρόντων τώζ^δ' βμοί καΐ σοΙ κακών, 
βχϋοί τ €τ αν 7Γαί<ζ ουμο<ζ, αυνητωρ οβ σο9. 
αλλ' ησνχαζβ καΐ Βακρνρρόου^ τβκνων 
ΤΓτ^γας άφαίρβί καΐ τταρβυκήΧβι λόγοί^, 
100 κΧβΤΓτονσα μύθοί<ζ άθΧίους κΧοττας ομω^. 

κάμνουσί ^άρ τοί και βροτών αϊ συμφοραί, 
και ιτνεύματ άνεμων ουκ άεΐ ρώμην έχει, 
οι τ' εύτυχονντεζ Βια τέλους ουκ ευτυχείς ' 
εφιστάται <γαρ ττάντ άττ αΚΧηΚων Βίχα. 
ούτος δ' άνηρ άριστος οστίς ελ,ττίσι 
ττετΓΟίθεν άεί' το δ' άττορεΐν άνΒρος κακόν. 

ΧΟΡ02 . 
ν-ψοροφα μεΧαθρα στρ. 

και ^εραια Βεμνι, άμφΐ βάκτροις ό 6 ΤΗΕ ΜΛ1)ΝΕ88 ΟΚ ΙΙΚΗίυυν^ 
Λικί λν^. λνΐιο ΗΠ.- 1ΐ(:Ίρ1(ίί>8, άο 1>αΙ ρβΐζί; ΐΗκ Ιϊπΐίί. 

ΛΜΡΗΙΤηνοΝ 

Πίΐιιμ,ΙιίοΓ. ιιοί Γ;ΐΝΪΐν, ΛνίΐΙκΗΐΐ ίΐοί'}) ΐΙιοιιμ,Ιιί, 

ΜΕΟΛΚΛ 

1)υ8ΐ: ί>(ίί:Ίν ιηυΐ•^ μ,τΐ^ί.' ΛγΙ 5ο ϊη Ιον^ \νΐ1:1ι Ιίίυ : 90 

ΛΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 

Ιιι ί1ιί8 Ηί^ Ι ^ί*^υ^^•ί' : Ι Ιονί:- ΐί8 Ιιορί-8. 

ΜΕΟΑΚΛ 

Απά Ι : γίίΐ; ί'υι• ίίπη^^ 1ιορ(;ΐ688 ηοπί^ ιπηυ Ιυυΐί. 

ΑΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

Εν(ΐη ΐη άίίΐίΐν ί» δ^ΐνε ίοΓ βνίΐδ ίουηά. 

ΜΕΟΛΚΑ 

Βυΐ; 3.\\ ΐΥίϋ ^ΊίΗΜ'ΐη^ ϋη^ιιί^Η ο£ δαβρίίπδίί ! . 

ΑΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 
ΡγΟΠΙ δίΟΓηΐ^ Οί" })Γ^8ίίΠΪ ΐ1ΐ8 ίοΓ ΐΐΐίίίί Ηΐΐά 111(^. 

ΥκΙ ηι&ν Ιΐίί €θΐΉ€— ηιγ δοη, Ιΐιν 1ογ(1, ιηαγ οοηΐίΐ. 
Χηυ, οαΐηι ΐΐΐί^ίί : δίορ ΐΐΐί^ ίοιιιιΐΗΪιι^ λνί^ΐϋηο; ί^-ΗΓ^ 

0£ ίΐΐίίδίί Ιΐΐν 80118, Ηπά 800ΐ1ΐίί ΐΙΚίΙΠ Λνϊ1:1] Ιΐΐγ ΛνθΓ(ΐ8, 

ΟΛϋΆϋημ; Ιΐιεηι ΛνίΐΗ ά ί&ϊήα — ρίΐεοαδ οΊΐίϊϋΙ; ! ΙΓΚ) 

8οο11ί, ιηεη'δ 8ίϊ1ί€•1;ίοη8 λνΡΗΓΛ' οί" ΙΙκ-ϊγ λνοΓίί, 
Αηά 1;ί^ιηρε8ί-1)1ίΐ8ί8 ηοΐ; αίλνπγ Ινί^ίίρ ΐΙι^ΪΓ ίοναα ; 
ΝοΓ ρΓθ8ρ€Γουδ Ιο Ιΐιε ίίηά Ιΐΐ6 ρΓΟδρθΓουδ &Γβ ; 
ΓοΓ αΐΐ ΐΗίη^δ ίΐ€•(:*1: πηά γΐίίΐά ^ηοΙι οίΗί-Γ })ΐ30ί•. 
Ηβ 18 ΐΗί; ΥίϋΥο, Λνΐιο ίη δίί^αάίΉδΙ: Ηο))*; 
ΤΐΊΐδΙδ οη : (1&δρΗΪΓ ΐδ 1)υ1: Ιΐΐί; οοΜΉΓοΙ'δ ρΗΐΊ. 
Ε)ΐίο• ΓΗΟκυδ, ΙβαηΊη^ οη Ιΐιβΐτ χίανβχ, αη(/ νΐηίώϊη^ ΙΙιγ 
α.^νβηί /ο ί/ΐ6 αΐΐαν. 

ΟΗΟΚϋδ 

υηΐο ίΐιυ δίίΐΐβΐγ ρϋΐ3θ(?-Γθο£δ. ΛΥΐιεΓκΙη' ('^'') 

ΤΗε Ηηοίοηΐ: οουοΗ^ΐΗ οη ΐΗκ ^Γονιηϋ, ΗΡΑΚΛΗ2 ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

€ρ€ΐσμα θεμ,βνο'^, βστάλην Ιάλβμων 
110 <γ6ων άοώο^; ώστε ττοΧίος 6ρνί<ζ, 

€7Γ€α μόνον καΐ 8όκημα νυκτβρωτΓον 

βνννχων ονείρων, 

τρομερά μεν, άΧλ* όμως ττρόθυμα. 

ω τέκεα 7Γατρ6<=; άΐΓάτορ\ ω 
'^εραιε συ τε ταΚαινα μά- 
τερ, α τον \\.ίΒα Βομοις 
ττόσιν άναστενάζεΰ<ζ. 

μη ΤΓοΒα ττροκάμητε άντ 

120 βαρύ τε κώΧον, ώστε ττρος ττετραΐον 

■γλεντάς ζν^/οφόρο'^ αρματο'ζ βάρος φέρων 

τρο'χΎ]Κάτοίο ττωλ,ος} 

Χαβον 'χερών καΙ 'ττέττλων, ότου ΧεΧοιττε 

7Γθδθ9 άμαυρον ϊ'χνος' 

'χερών '^έροντα ιταρακομίζε, 

φ ξυνοττΧα Βορατα νεα νέω 

το ττάρος εν ηΧίκων ττόνοις 

^υνήν ΤΓΟτ', εύκΧεεστάτας 

ττατρί^ος ουκ ονείΒη. 

130 Ι'δετβ, ττατρος ως εττωΐ 

'γορ'γωτΓες αΐΒε ττροσφερεΐς 
ομμάτων αύ^αί, 

το δβ δ?; κακοτυ'χες ου ΧέΧοητεν εκ τέκνων, 
ουδ' άτΓοί'χεταί χάρις. 

^ Α νβΓγ οοιτηρΐ ρα,δβαί^β : ΝίΐιιοΙί'8 Γϋίΐ(1ϊη§ α<1ορΙβ(1. 
138 Ί ΤΗΕ ΜΑηΝΈ88 ϋΡ ΗΚΚαυΐ.Ε8 

Βολνκίΐ 0(^1• 111 ν {)ΐ•υρρίιι^ «ΐπίΤ — η οΐΐίϋΐίυΐ' Ι 

\νΗοδίϊ 8οη^ ηη^ίί ^οιτολν γοιιικΙ — 110 

ί.ί1ί*; δοηΐί^ Ηοηγ 8\νΗη Ι οοηκ* —η νυΐοί^. ηο ιπογο, 
Ι. !!<<:• Ιο Μ ηί<ί,•1ι1-(ΐΓί^Η)ΐι\ ρΙτΗπΐοιη-^Ικην. 

Το ίπ^ηάκ οί ίοη^ η^ο. 

Μίΐΐΐ, (■IΊ^ι^ι^(:•η ίΗίΙκτΚ',Η ! ΗηϊΙ. Ηΐΐ(•ί(:'π1:. ίΐιοιι 1 

ΗμϊΙ. ηιο1:ΐΗ'Γ 1)()Λν(.•Γΐ Ίκ:^!]! ^οηολν'Ν Ιοηίΐ. 
\\ Ηο ιηοιπΊΚί^Ι: Γογ Ιΐιν ΙοΓίΙ Ιοη^ η13^(.μι1: ηολν 

Ιη Ιΐΐί:* υπίίίι'ίίΐΐ Κϊησ'Ν Ηΐ)0(ί(:• ! 

ί,οΐ ίν(:Ί )ΐυ1: ίπΐπΐ. πογ Ιί:-!: ίΐκ• ϋταά 1ίηιΙ)8 ΙγηϊΙ (Αιι/.) 

Η(ίΗ\ ν. Η*^ λνΙΚιΊΙ 11})1ΐΐ11\ν•ΗΓθ1 δΐτίΐϊιι, 1•2(» 

ΤΓΗΐηρΙϊιιο- ΐΐκ:• δίοη^'ϊ. ;ι λόιιπ»• 8ΐ:(ί(:*Γΐ'Ν ίΥ'ΰί; ΐΐΐίΐί Ιιηΐο 

ΤΙΚ:• η1Η8^Λ" ίοΐΙΓ-λνΐΊί'ί:*! Λνίΐΐΐΐ. 
Ι^.ΐν Ιΐοΐίΐ 011 Ιΐ«:^1ρΐΐΐυ• Ιΐηΐκΐ. ΟΙ) νίι'^ίΐΙΓ»," 'ϊ ί'ο\ά. 

\νΉυ8θ Ηηίΐι ίΉιΊίηο; ί^βΐ; ϊΗηΙ ^το}){ί 
Β1ϊπ(11λ• : ίΐιν Ι^γοϊΙκγΤ. ;ϋΐ(Ί'(:•η1:. ίΐιοιι ιΐ))1κ)1(1 
ί)) ΐΐιΐί^ ί5Ϊ(ΐί:*ρ 1:ί:•ιη])1^-8ΐορ(". 

ΓΙΐν ίΐΊίΙκ]. ΛνΙΐΟ οηΟϋ 1111(1 ΐοίΐ*^ οί' 1)ίΐΙΙ;1(.•-ρ(:^Γ'. 

81ιοιι1<1(:*Γ Ιϋ «.Ιιοιιΐίΐίτ. (1ΐ(1 ηυΐ ί,ΙΐΗΐικ* — 
\νΗ(.'η Ιΐιοιι ηικί Ικ.• Λν(:'ΐ•(:' νοαιι<ί. λ\ΐΐ(.•ιι ο1;ινΙιι•(1 Ηκ-' 

δρ6ίΙΓ8. 

Ηί<ΐ οοιιηίΐ'γ'δ ^Ιοπϋΐΐδ πηηΐί*. 

ΜπΓΐν \ (ί Ηυλν (ΙΓΗ^ΌΠ-Ιΐΐνίί ο;ΐΗΐΊη<> (^Εροάβ.^ ΙοΟ 

Αδ Ιΐΐ6 βγ6δ οί' ΐΗίί δίΓ^ λ\•1ι()ιιι Λνΐ:• 1<ηίί\\• 

Λτί:- Ιΐΐ(:• ί^Υί-δ οί ίΐΐί:" δΟΠδ ! — Ηΐκΐ ΠηδρίΙΓΠ1<ί 

Ηΐδ ΗηπΙ Ιοί ίν)11ολνί:Ί;1ι ΐοο 

Ηΐδ δοηδ Ι Ηΐιά ίΐκί 1<ϊιΐίί1ν ιιιΐί^η 

Οί ΐΐκ.* ^ΪΓ(:' 111 ΐΙΚ:- οΙΐίΙίΐΓίιΊΙ ίδ δΙ•(.•1Ι. 139 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

ΕΧλα9 ώ ξνμμά'χ^ους 
οίον^ οίουζ οΧίσασα 
τονσΒ' άττοστβρησβί. 

(χλλ' βίσορώ <γαρ τήσΒβ κοίρανον 'χθονο<ζ 
Ανκον ΤΓβρώντα τών^β Βωμάτων 7Γάρο<ζ. 

ΛΤΚ02 

140 τον ΉράκΧ€ίον ττατερα και ζυνάορον, 

εΐ χρί] /χ', βρωτώ' γ^ρη δ', εττεί γβ Ββσιτότη^ 

υμών καθβστηχ, ΙστορβΙν α βονΧομαΐ' 

τιν €ί^ 'χ^ρονον ζητβΐτβ μηκνναι βίον ; 

τίν βλτΓίδ' άΧκην τ' είσοράτβ μη θανεΐν ; 

ή τον ιταρ 'ΆίΒτ} ττατίρα τωνΒε κβίμβνον 

Ίτιστβυεθ^ ηζειν ; ώς υττερ την άξιαν 

το 7Γ6νθος αϊρ€σθ\ βΐ θανεΐν νμας 'χ^ρεών, 

συ μεν καθ^ Έλλαδ' εκβα\ων κόμττου^ κενού<; 

ώ({ σύ'γ^αμόζ σοι Ζευς τέκνου τε κοινεων,'- 

\δ\) συ δ' ως άριστου φωτο'^ εκΧηθη'^ Βάμαρ. 

τι δ?) το σεμνον σω κατείρ^ασται ττόσει, 
ΰΒραν εΧείον εΐ ΒίώΧεσε κτανων 
ί) τον ^έμειον θηρ : ον εν βρόχ^οίς εΧων 
βρα^ίονος φησ^ ά'^'χ^οναισ ιν εζεΧεΙν. 
τοίσο εξα^ωνυζεσσε ; τωνο αρ εινεκεν 
τού<ζ ϋρακΧείου'ζ τταΐΒας ου θνησκειν 'χ^ρεών ; 
09 εσ'χε Βοξαν ούΒεν ων εύ'^υ'χία<=; 
θηρών εν ανχ^μη, τάΧΧα δ' ούΒεν όλκιμος, 
09 ουτΓοτ' «στΓίδ' εσχ^ε ττρο'^ Χαια χερΙ 

160 ούδ' ηΧθε Χο'γ^^η^ζ ε'γ^υ<ζ, (ΐΧΧα τό^' έ'%^^^''> 

κάκιστον όττΧον, τη φυ'γη ιτρο'χ^είρο'^ ήν. 
άνΒρο^ί δ' 6λ€γχο9 ου)(ί τό^' εύψυ'χ^ίας, - Ηβαΐΐι : ίοι• Μί^8. τ6/ίθί ι/ΐον. 140 ΊΊΙΚ Μ \Ι)\Κ.^^ ί)Ι• ΙΙΗΚΟΓΙ.ΚΗ 

Ο Ηί*1Ι»Η, ΐΙ" Ηιοα υηοππημ 

Η« ΙκιΙίΙρ^Ι ίΗί'ΐιι ^Ιηϊιι, ννΙι.ιΙ .ι ΙμιμΙ 
ΟΙ" (ΙιηηιρϊοιίΝ ί^ Ιο^^Ι Ιο οιΐΓ Ι;ιιΐ(Ι Ι 

Ηηί Ιυ, Ιΐκ' πιΙίίΓ οί ΙΙιϊν γ^ηΙιιι Ι ί^ΰί:-, 
ΕηΙβτ ι^ΥΟϋδ. 

ΙΛΟϋδ 

ΊΊΐΡί•, «ΐΐΓί' οί Ηίτοιιΐρίί. Ηη^1 ίΐκ'β, Ηί8 Λνΐίί-. 1-Μΐ 

Ι ηη1< — \ΐ ίΐδΐν 1 ιπΗΥ : — Ι πιπν, 1 ΐπην, 

\\Ίη) ηπι νοιιΐ' ΙογγΙ, ηιπίί^ (^ιΐίΉΐΐοη η^ Ι λνΐΐΐ : — 

ΙΙ(>\ν Ιοη^ ί,ί'ί'ΐν ν^ ίο 1(ίΐι^1ΐ(^ΐ) οιιΐ νοιπ• ]ΐν(-Η? 

\νΐίίΐί 1ΐ(>}Κ" ΡΧρί^Οΐ \ (' ()1• Ιη•1|) ίΓΟΠΙ ίπυιιί?ΚΜΐ1 
ΓΓιI^^1: νί* ΐΙΐΗί Ιΐί', Ιΐΐό ϋΐΤί- οί Ιΐΐί-Μ', ννΙΐΟ Ιίί•!^ 

Ι π Μ;ΐ(1(*Ν, νί*1 81ιη11 (•οπι(' ? Ηο\ν 1)ίΐ>ίίΊν ν*" 

1'})ΐ'ΜΪΝί* Η ιηοιιπιίη^ί; ίΐιηΐ νι- ιΐ('(*(1κ ιηυ^Ι ίϊΐί• ! — 

'ΙΊιοιι. \ν1ιο 1:ΗΓθΐιμ;1ι Η(Ί1η8 '^^Ηι1:{ί1Η'^^ί;1; εηιρίν ν;ιιιπΚ 

ΊΊΐίΐΙ Ζί^ιΐί> λνίΐ'. ("()-1)ί'ο^ί1:(•ι• οί 'ίοιι^; \νί1;1ι Ιΐΐί-ί*, 

Αικί ΐΐιοιι, ίΐιηΐ 1:1η)ιι λνΗί^ί ηπιπέ-ίΐ ;ι 1κ*γο\ \νΐί(Ρ ! Ι,Κΐ 

\\ΊΐΗΪ: ηιίίτΐιίν ρχρίοΐί 1)γ ΐΗν Ιοί'οΙ Λνπ'ϊ >νΓ()ΐΐίΓ]ι1 

1ιι ίΙΐΗί 1ΐ(^ 1<ΐ11ί^ί1 Η ΙινίίΓΗ οί'ΐΐκ- ίνη, 

Ογ ίΙΐΛΐ Ν>ηΐ€Ήη Ηοη ? — Λνΐιίοΐι Ιΐί* ^ηίΐΓ^θ, 

\νΐ: ί,ίΐϋΐι Η(ί «ΙβΛν ΛνΐΐΚ ^ηρ οί' 8ΐ:Γίΐπ^1ΐη^ &Γηΐ8 ! 

Βν Ιΐιβίίβ οΐ6ί•ά8 λνουΐά γ^ Ιηιιηιρίι ? — ίογ 1\\ί^'\ν 8η1<ρ 

λίιΐ8ΐ ίΗργ άίί- ηοί, ίΐκ^^ί- 8οη8 οί Ηίτ^ΊΐΙί-^ ? 

ΤΙιηϊ ΐΗΐη]^ οί ηπιι^ΐιΐ;, μΗο \νΌη Ηίηι υ&Ιοιιγ'^ η&ηΐί^ 

ΒΗΐίΗηί^ Λνΐίΐι 1)ίΉ8ί8, α ογ&υθπ ΐη η11 ίιΊδβ, 

\νΗθ ΠίιΎίίΙ• ίο 1ΐί8 Ιί-ίΐ ίΐηΐΐ €ΐΗ8ρ€-(1 ΐΐκ^ 8ΐΐΪ6ΐ(1, 

ΝοΓ \\•ϊί1ιίη δρβΗΓ-ΙΙίΓαδί οαιηε ; 1)ΐι1: λνίΐΐι 1ιί8 1)ο\\ . 1»ί<ι 

ΤΗβ (ΐΜ8ΐΗΓά'8 ίοοΐ, λν{18 6ν6Γ άΧ, ροΐπΐ ίο ίί^ί* Ι 

Βο\ν8 1)θ ηο Ιίίδΐ οί ηΐΗηΙιοοίΙ'8 ν^ΗΜΠον : 141 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

8ορυς ταγβϊαν αΧοκα τάξιν βμβββώ^ί. 
6χ€ί δε Ύούμον ουκ αναίΒβίαν, 'γβρον, 
ίΐλλ' βνΧάββίαν οϊ8α ^αρ κατακτανων 
Ίίρέοντα ττατβρα τήσΒβ καΙ θρόνου^; βγων. 
ονκουν τραφβντων τώνΒβ τίμωρού<; βμοί 
^ργίζω \ί7Γ€σθαί των ΒβΒραμβνων Βίκην. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

170 το τον Δ£09 μβν Ζβν'ζ άμυνέτω μερβι 

09• το ο 6^9 ^μ , ηρακΚει^, βμοί μ€λ€ί 
Χο^οίσί την τοΟδ' άμαθίαν νττβρ σέθεν 
Ββΐξαί' κακω^ Ί^ψ ^' ^^'^ Ιατβον κΧύαν. 
ττρώτον μβν ουν τάρρητ , έν άρρητοίσυ ^άρ 
την σην νομίζω ΒβίΧίαν, Ή^αΛτλββς•, 
συν μάρτυσιν θβοΐ^; Ββΐ μ άιταΧΧάξαί σβθβν. 
Δίος• κεραυνον δ' ήρόμην τέθριττττά τ€, 
βν οΐ^ β€βηκω<ζ τοΐσί <γή<ζ βΧαστημασι 
Τί^ασι, ΐΓΧ€υροΙ<^ ιττήν εναρμόσας βεΧΐ}, 

180 τοζν καΧΧίνίκον μβτα θβών βκώμασβ' 

τβτρασκεΧβς θ^ ΰβρισμα Υ^βντανρων ^'/ενος, 
Φο\οην βΤΓβΧθών, ω κάκιστε βασίΧεων, 
εροΰ τίν άνΒρ^ άριστον ε^κρίνειαν αν, 
η ου τταΐΖα τον εμον, ον συ φη'ζ είναι Βοκεΐν. 
Αιρφνν δ' ερωτών η σ' εθρε"^^ ^ΑβαντίΒα, 
ουκ αν σ' ετταινεσειεν ου <γάρ εσθ" οττου 
εσθΧόν τι Βράσας μάρτυρα αν Χάβοις ττάτραν. 
το ττάνσοφον δ' εύρημα, τοζηρη σά^ην, 
μεμφεΐ' κΧυων νυν ταττ' εμού σοφ6<ζ <γενοΰ. 

190 άνηρ οττΧίτη'ζ ΒοΰΧο<^ εστί των οττΧων, 

καν τοΐσι συνταγθεϊσιν ουσι μη ά^αθοί^ 
αύτο'ζ τεθνηκε ΒειΧία τύ} των ττεΧας, 
θραύσα<ί τε Χό^/χην ουκ 'εγει τω σώματι 

142 \νΊΐϋ 1)ίίΙ(•ΙΙι νΙ(•.•ι(Ι1';ι^Ι ϊμ Ιΐκ' γ.•ιιι1<η, <•;ι1ιΐί-(•νίΜΐ 
Ι'Ηοίιιι; Ιΐ)(* Ν{)(';ι>• Ν Ν\νϊ11 1\ΐΓΓ<»\ν ;ι πΐίπι ϊ^ Ίΐ(• ! 
(ΐινγϋί'.-ιπί, ηο πιίΙιΙί'ίϊΝΙΐί'ΝΝ Ιι.ιΙΙι Ιΐιί^ ιην ρ.ηΐ. 
ΒιιΙ Ικ'ΓίΙί'ιιΙΐΗ'ΚΗ : λν<"11 Ιοιολν 1 ίΐι.ιί 1 κΙ('\\ 
ϋΐ'ίίοη, ΐΙιΪΝ λνοηΐίΐιι '« 8ίιν^ ηικΙ 1ι<>1(1 1ιϊ^ ίΙίΓοπί*. 
ΤΗρΓί'ίΌι•(:' Ι ΛΝϋΐιΙίΙ ιιοί 1:1ΐ686 8ΐιου1(1 ^Γολν Ιο πιπη. 
ί,ΐ'ίΐ: ίο Ηνεη^ε ίΗ^ητ οη ηιρ ίοΓ ιιιν Γΐβ6ί1δ. 

ΛΜΡΗΙΤΚνΟΝ 
ΓΟΓ Ζίι-ΙΙδ'ίϋ ρΛΓΐ Ιΐΐίί 0\Μ1 80118 1)ΪΓΐ1ΐ Κι Ζ^Ί1^ )7<» 

Όί^ίεπίΐ : 1)υ1;, Ηί^ΓΟ'υΙβδ, Ιο ηΐ6 ϊΐ: ίΗΐΐ8 
Ρ1βίκ1ίιΐ4>• ίΐιν ί';ιιΐ8(ί Ιο δίκην Ιΐιί8 ίνΐΙο\ν'8 ίοΐΐν : 
1 ηιαν ηοΐ 81ιΗ^γ ίΐιοί^ ίο 1)ίί (1("ί'ίΐιηί;'(1. 
1μγ81:, οί ίΙΐΗί; 81ηιι(1(^ι• — ΐον ;ι δΙπικΙί^Γοιι^ 1ΐ(•. 
Η^ινιι1(:•8, οοιιηΐ Ι οολνπΓίΙίο^ (•1ι;ιι•2;('(1 οη Ιΐΐί•^, — 
Ην ΐΗί" (ίοίΐδ' \νί1:ηί^88 ΐ1ΐ(:*ί^ 1 οΐ^ηι- οί'ΐ1ιΐ>>: 

Το Ζ(?118'8 ίΙΐΙΙΠίΙίίν Ι Η})ρΡΗΐ, ίο ίΐκ" ΟίΙΓ 

ΤΙιμΙ: Ι^ηιτ ίΐιρ Ηογο ;ιμ;ΗΪη8Ϊ ΐΐι^ (:'ηΓΐ:1ι-1)οηι 1)γοογ1, 

Τΐιρ ΟΪΗπΙδ, ρΐΗπΐίηο; λνΐη^^ά 8ΐΐίΐίΐ8 ΐη ίΙΐί^ΪΓ Γΐ1)8, 

ννΗβη ννΐίΐτ ίΐκ^ Οοάπ 1ΐθ 8?ιη^ ίΗί^ νΐοίοΓν-οΙίίίπΙ;. 180 

Ογ ίΗοιι ίο Ρΐιοΐοέ ^ο, ιηο8ί Ι^ίΐδ^ οί 1νΐημ;8, 

Τ1ΐ6 ίοιπ'-ίοοί ιηοηδί^Γδ πδΐν, ίΗί' Ο^ηίίΐιΐΓ ίΓΪΐ)ρ, 

Λδΐν ί1ΐ6ηι \ν1ιοηι ίΐι^γ ΛνοιιΜ οοιιηί ίΐκ:- ΙϊΐΉν^δί ιπηπ. 

ννΊιοηι Βυί ιιιν 8θΐι ? — Ιη- ίΐι^ίι' ππηκ^ά " ]ιο11ο\ν 

δΙιοΛν " ! 
Αδίί ϋίΓρΙινδ, Α1)£ΐ8' \Άηά, ΛνΗΐοΙι ίοδίρΐ'βά ίΐιρθ ; 
Ιί δΐιουΐά ηοί ρΓΗίδϋ ίΗί'β :— ρΐαοθ ίδ ηοηε Λ\•1ΐ€Γ<?ΐη 
Τΐιν ΐΗΠίΙ οοιιΐίΐ Λνΐίπ688 ίο 1)Γίΐν^ άρβ(ΐ οί ίΐιίηβ ! 

Αηά Ηί ίΗί' ΐ3θλν, ίΐι^ οΓΟΛνη ο£ Λνΐδί^' ΐην^ηίίοηδ, 
Τΐιοιι δη^θΓθδί ! — ηολν Ιί-πηι Λνΐδάοηι ίΥοιΐ! ηΐ}' ηιοιιίΐι : 
ΤΗθ ηΐΗη-&ί-ίΐι•ηΐδ ΐδ Βοηάδηιαη ίο Ιιΐδ &ηηδ, 19ο 

Αηά ίΙίΓοιι^Ιι Ιιΐδ ίί^ΙΙοΛνδ, ίί ίΐι^ΐΐ' Ιΐθίΐΐ'ίδ λναχ ίίΐίηί, 
Ενεη ίΙιΐΌίψΙι Ιιΐδ η6Ϊ§•}ιΙ)οιΐΓ8' €Ό\νίΐΓ(ϋθ6, Ηβ (Ιίθδ. 
Αηά, ΐί 1ΐ€ 1)Γ6ίΐ1ί Ιιΐδ δρ^Ηΐ-, Ηρ ΙΐΗίΙι πΛίι^Ηί ίο λνίΐΓά 

143 ΗΡΑΚΛΗ5 ΜΑΙΝ0ΜΕΝ02 

θάνατον αμύναι, μίαν '^γων αΧκην μόνον 
όσοι δε τόξοίς χ€Ϊρ' &χ^ουσίν ενστο'χον, 
€ν μεν το Χωστον, μυριον^ οιστου<^ άφ€ί<ζ 
άΧλοίς το σώμα ρύβταί μη κατθανεΐν, 
βκας δ' άφβστως ττο\€μιου<ζ αμύνεται 
τνψλοΐς ορώντας ούτάσα^; τοξεύμασί, 

200 το σώμα τ ου διδωσί τοΐ<; εναντίοίς, 

εν εύφνΧάκτω δ' εστί' τούτο δ' εν μάχ]] 
σοφον μάΧίστα, Βρώντα ττοΧεμίον; κακώς 
σωζείν το σώμα, μη εκ τύχης ώρμισμενονς. 
Χ6>γοι μεν ο18ε τοΐσί σοΐς εναντίαν 
<γνώμην εχονσί τών καθεστώτων ττερι. 
τταιοας οε οη τι τουσο αττοκτευναί σεΧεις ; 
τι σ ΟΙΟ έδρασαν ; εν τι σ 7]'γονμαί σοφον, 
εΐ τών αρίστων τάκ^ον αύτος ών κακός 
ΒέΒοίκας. άΧΧά τονθ^ όμως ημΐν βαρύ, 

210 εΐ Βει,Χίας σης κατθανούμεθ^ εΐνεκα, 

ο χρήν σ' ύφ* ημών τών άμεινονων τταθεΐν, 

εΐ Ζευς Βίκαίας είχεν εΙς ημάς φρενας. 

εΐ δ' ούν εχειν ^ής σκήτττρα τήσΒ^ αύτος θεΧει,ς, 

εασον ημάς φυ<γάΒας εξεΧθεΐν χθονός' 

βία δε Βράσης μηΒεν, ή ττείσει βίαν, 

όταν θεός σοι ττνεύμα μεταβαΧών τύχη. 

φευ- 

ώ '^αϊα }^.άΒμου, καϊ <γαρ εΙς σ' άφί^ομαι 

Χό>γους ονειΒιστήρας ενΒατούμενος, 

τοιαύτ' άμύνεθ' 'ΐίρακΧεΐ τεκνοισί τε ; 

220 δ? €19 ^Ιινυαισί ττάσι Βία μάχης μοΧών 
^ηβαις εθηκεν ομμ εΧεύθερον βΧεττειν. 
ουο ϊί,ΧΧαο ηνεσ , ουο ανεξομαι ττοτε 
σί<γών, κακίστην Χαμβάνων εΙς ιταΐΒ' εμόν, 
ην χρήν νεοσσοΐς τοΐσΒε ττνρ Χο'γχας οττΧα 

144 ΊΊΜ•: Μ ΛηΝΊ-:.*^.^ ΟΙ' ΙΙΐ:ΐ{(ΊΜΝ 

ϋί-ίΐΐΐι ΐΥυϊΐι Ιιίηΐϋβΐί, \\1ι<• Ιι.ιΐΐι ΙηιΙ: οπί; άαί'^ηαί'. 

Ηιιί Ικ' \ν1ιοκ«• ΙΐΗΐκ] ΪΝ οιπιιιΐιι^• \νί1;1ί 1:Η<' Ιιοχν, — 

ΓΙιί^; ΗγκΙ, ;ιιη1 Ιχι-^ίΙ, — Ιί^ίπ Ηγ ιιιιηιιιπΙί(:Ίν(1 «Ηπί'ίδ, 

Υ(ίί; «Ιΐΐΐ ΙΐίΐίΗ δΙοΓβ \\Ίΐ6Γ6Λ\•ϋ;Η ίο άχ^τΙ ίΐιβ (1θα1;1ι. 

ΑίπΓ Ιΐίί ί^ί:ηη(ΐ8, γί^ΐ 1)ίΉΐ8 ΐΗί:- £ο(ίΐη?ιη 1ιη(Ί<, 

Αηά λνοιιηοΐίί \νϋ1ι ίίΙΐΗί'ίίί απίί^^η, νν-πίς-ΐι η'^ ίΙΐ(ί}' ^^^I1 ; 

Υεί ηενεΓ 1)ίΐΓ6δ Ηίδ 1)οάν ϊο ίΗβ ίοε, •2οι» 

ΒιιΙ ίδ δΗί(ί-\ν;ιιτ1ρ€ΐ ; ηη(1 ΐη 1)ίΐ1:ΐ1ί^ ίΗίδ 

Ιδ λνΐδί^δΐ; ])()Ηο}•, δίΐΐΐ ίο ΙΐΗπη η11 ίυί^δ 

ΓΙιηΙ Ιχίγοηοΐ γηπ^ρ δ1ιηη1<^ ηοΐ, οη&δ(:Ίί' ιιηΙηΐΓΐ:. 

'ΓΙκ^',ί^ λνοπΚ Ηπνβ δίίΠδί^ ορροδβοί ίΊι11-ί;ΐ(•(^ ίο ΐΗΐικ* 

Τοιιοΐιΐπί^ Ιΐκ' ηΐίΐίίί'Γ δί:*1; ίΐΐ; ΐδδΐΐ6 ΙΐίίΓίί. 

ΒιιΙ λνΙι^Ίί^ίοΓί' ΗΐΊ; ΐΐιοιι ί'ίΐίη Ιο δίπγ ίΗθδΡ Ιχηδ ? 

\\Ίιη1; Ιΐίΐνβ Ιΐκίγ τίοπί* ? ΗβΓίίίη Ι οοιιηΐ: ΐΗί'β ηίδβ, 

ΤΗηϊ ΐΐιου, ΐΗ}'δ6ΐί Λ άίΐδΐΗΓά, ίθίϋ-'δί ίΗί" δί'ί'οΐ 

()ί Ηβΐ'ο^δ : ^61: ΙΐίΐΓά ίπΐβ ΐδ ίΐιίδ ίοΓ ιΐδ, 

Ιί \ν(• δΙίΛΐΙ £θΓ ίΗγ οολνΗΐ'άίΓ-ϋ' δίΐΐίί^ 13Ρ δΐίΐίη, -21 ο 

Αδ ίΗοα Ι3ν ιΐδ ϊΗλ' Ι36ΐ;1;6ΐ'δ δΗουΙάδί Ηηνβ \)^(^η, 

Ιί Ζευδ ίο υδ \ν6Γθ η^ΗΐεουδΙν ϊηοΐΐηβά. 

Υαί, ϊ£ Ιΐιγ λνΐΐΐ Ι3β δίϊΐΐ ίο ΙίΡβρ ΤΗρ1)€•δ' οΐ'ΟΛνη, 

8ιιίΪ6Γ υδ εχΐΐεά ίο ^ο ίοΓίΙι ίΗβ ΙηποΙ : 

Βιιί άο ηο νίοίθποβ, Ιεδί ίΗου δαίίεΓ ΐί, 

λνΐιρπ Οοά δΐιηΐΐ Ηη])ΐΛ' οΗΐΐδί^ ίΗβ Λνίπίΐ ίο ί•1ΐΗΐι<^,ν. 

Οιιί οη ίί ! 

Ο Ιϋΐΐά οί 0Η(1πΐΙΙδ^ ίοΓ ίο ί1ΐ(:•ί^ Ι ίαΐΊΊ, 

ΟνβΓ ί1ΐ(ΐ6 ΙιαΓίίη^ ιηϊπί^ ιιρΐ3Γϋΐ(1ίη§ ΛνοΓ(1δ, — 

ΗβΓοαΙβδ αηά Ιιίδ δοηδ ί/ιιι^ δαοοουΓ^δί ίΗου, 

ΗίπΊ Λνΐιο αίοηβ ί^οβά ?ι11 ίΐιβ Μΐηγ^η Ιιοδί, •2•20 

Αηά ηι&άε ί1ΐ6 εγβδ οί Τ1ΐ6ΐ)βδ δί-β ίΓΘβάοηι'δ άπΛ^ιι ? 

ΟΗ, δΐΐίΐηιρ οη Ηβΐΐαδ ! — Ι \νί11 Ιιοΐά ιην ρεποί• 

Νεν^Γ, Λνΐιο ρΓονβ 1ΐ6Γ ϊησΓ&ίίί ίο ηιγ δοη, — 

ΗβΓ, λνΚοηι Ι^θΗονί'ά ΛνΐίΗ βι-ε, Λνίίΐι δρί'ΠΓ, ΛνίίΙι δΐιΐεΐά 

145 

νοί,. III. ι^ ΗΡΑΚυΥΗ^ ΜΑΪΝΟΜΕΝ02 

φέρουσαρ άΧθεΙν, ιτοντίων καθαρμάτων 
'χ^έρσον ύ' άμοίβάς, ων ^μόγΟησεν 'χ^άριν. 
τα δ', ώ Τ6κν\ υμΐν οϋτβ %ηβαίων 7Γθλί9 
ονθ' ΈλΧα9 άρκ€Ϊ• 7Γ/909 δ^ €μ' άσθβνή φίΧον 
ΒβΒόρκατ' , ούΒβν όντα ττΚην <^\ώσση<^ -ψοφον. 
230 ρώμη 'γαρ βκλβΧοίΤτβν ην ττρίν βίχομβν' 

<^ηρα δβ τρομερά ηνία κάμαυρον σθενο'ζ. 
βΐ 8' η νβος τ€ κάτι σώματος κρατών, 
Χαβών αν βγΧ^*»" '^ονΒε τον<ζ ξανθούς ττΧυκους 
καθημάτωσ' αν, ώστ \\τΧαντικών ττ^ραν 
φβνηβίν ορών αν ΒβίΧία τονμον Βόρν. 

Χ0Ρ02 
αρ' ουκ άφορμάς τοις Χ6<γοισιν ά'γαθοί 
θνητών βχουσί, καν βραΒνς τίς η Χβηβίν ; 

ΛΤΚ02 

συ μεν Χβη' ημάς οϊς ττβττνρ'γωσαί Χοηοίς, 
εγώ δβ Βράσω σ' άντΙ τών Χοηων κακώς. 

240 α7^ οΐ μεν ΈΧίκών', οι δε ΤΙαρνασοΰ τττνχ^άς 

τεμνειν άνωγθ' εΧθόντες ύΧουρΎούς Βρνος 
κορμούς• εττει,Βάν δ' είσκομισθώσυν ττοΧεί,, 
βωμον ττερίξ νήσαντες άμφηρη ξύΧα 
εμιτίττρατ αυτών καΐ ττυροντε σώματα 
ττάντων, 1ν είδώσ' οννεκ ούχ^ ο κατθανων 
κρατεί 'χθονος τήσ8\ άΧΧ' ε'γω τα νυν τάδε. 
ύμεΐς δε ττρεσβεις ταΐς εμαΐς ενάντιοι 
ηνώμαισιν οντες, ού μόνον στενάξετε 
τους ^ΥίρακΧείους τταιΒας, άΧΧά καΐ Βυμον 

250 τύγας, όταν ττάσγτ) τι, μεμνησεσθε δε 

ΒονΧοι γεγωτε9 της εμής τυραννικός. 

Χ0Ρ02 
ώ ηης Χογεύμαθ\ ους "Αρης σττειρει ττοτε 
Χάβρον Δράκοντος εξερημώσας ηενυν, 

Τ40 Τ1ΙΚ ΜΛϋΝΈ.ν^ ΟΓ Ι ΙΚΚι. Ι ΧΚ.^ 

Ίο Ιΐϊΐνί" 1ΐ^1ρί:*ϋ ΐΙΐί-!5(-• ί»ίΐΙ)ί•5, Ιΐΐ.ΐπ1\ οίί'ίίΙΊΙϋΓ ΙοΓ Ιπ'5 

Κί•|);ινιηοι1: ίοΓ Ιιϊν ριΐΓ^ΐπ^ ^^;ι^^ ηικΙ 1;ιιι(1ν. 

ΑΗ 1)ονί5, ίίΐκΊι Ηί(1 ίο νοιι Ιΐΐί' ΤΗεΒππ',' Ιολνη 

ΧοΓ Ηίί1ΐΗ8 }3ηη^.'5 ! Το ηΐί', η 5ΐΓίηΊ(^1ι1ί•ί58 ίη^-ικί. 

Υί' Ιοοίν, λνίκ) ΗΠΐ ποίΗϊη^ ΙιιιΙ η νοΐοί-'^ «οιιπίΐ : 

ΚοΓ ΥΗπί^Ιΐί'οΙ 18 ΐΐΐί' ηιΐ^ΐιί Ι Ιΐίΐά οΐ (Λά, •2.*ί<> 

ΡηΙ^ΐίτΙ Λνίΐΐι (*1ί1 111 ν Ιΐηιΐίίί ηγ^^, ^οπρ πι ν βΙγ^π^Ιι. 

Χν'ίΜν Ι 1)υ1: νοαιι^; Υί^Ι, Γηπί^ΐι-Γ οί ηιν 1;ΐΗ•>ν>ί. 

1 ΙΐίκΙ (ΙπΝΗέ-ίΙ Λνίί:1ι 1)1οο€ΐ, ;ιη^1 ηο Ι^^ίοη' ηιν 8])€'ίΐν 
ΚίΐΓ 1)(^ν<»ικ1 ΑϊΙην' 1)01111(1^ Ιΐι^- οΓην^-η Ικκΐ ίί('(1 ! 

οΗοκυδ 
ϋ,ο, οηηηοΐ Ι)^^^ ιιΐίΊΐ ίιικί οοοΗ8ίοη 'ίϋΐΐ 
ΚοΓ 8])ίί(ίοΙι, Ιιολν 8ΐ()Λν ί^ο^ι'^Γ 0116 1)ί• οί' Ιοπ^υβ ? 

ι.νου8 
ΡιΛίΙ οη 8.1 ιιΐ€* Λνίΐ;!! λυογοΙν ιΐ))-))ΐΐ€'(1 ίΐ'ί 1:ο\ν(Ί•ί^ : 
1 Λνϋΐ ίοΓ λνοΓίΙ'^ ΓΡ(|υΐΐ6 οη 1:}ΐί:& ΐ11 ίΐ^ίι-ίΐί,. 
(7Ό αΙΙεηάαηΙ) Ηο ! ]:)ϊ(1 ηιν Λ^οοάπιβη ^ο — ίο Ηίίΐΐοοη 

Ιΐιβδθ, 240 

Τ1ιοί5& ίο Ρ&ηΐϋ&ίδυ&' £ο1ά.^, πηοΐ Ιικλν ίΐι^ηι Ιο^δ 
Οί' οίΐΐί ; αηά, λνΐΐίίη Ιΐΐ656 ΐηΐο ΤΙιβΙ)^; ηγ^ Ι^γοιι^^ΙιΙ:, 
Οη ί'ΐΙΙι&Γ «ΐάί- ίΐΐί^ πΙΙτίΐΓ 1:)ΐ11ίΊ:Η ρϊΐι^, 
Αικί Ινίηάΐ^ ; 80 ΐΐΐθ 1)0(ϋ68 οί λ11 ΐΐιεδ^ 
ΚοΗ^Ι νβ, ΐΐΐίΐί 1;1ΐ(?ν τηΆγ Ινίιολν Ιΐΐίΐΐ ηοΐ Ιΐιε ά^ΗίΙ 
Κυΐί^ίΐι 1:1ΐ6 ΙίΐηοΙ. Ι^ιιΐ ηοΛν λιιι Ι Ιίΐη^• Ηργ^. 
Αηά ν6 οΜ ηΐί^η λνΐιΐοΐι 86-1; νουΓ8€*1νί'8 π^ίΐίηδΐ: 
λίν ριΐΓρο86, ηοΐ: ίοΐ' ΗβΓουΙί'ς' 8οηδ αίοηί• 
81ιη]1 Υί' ηΐίΐΐνβ ιτιοίΐη, Ι^υί ίοΓ λοιιγ }ιοηΐ68' «ίϊΐίοΐίοη. 
Γίΐ8ΐ »8 ΗοΛΥδ ίίΐΐΐ^ 3ηά δο δΗϋΙΙ ηοΐ ίοΓ^έ-Ι: •25Γ> 

Τίΐίΐί γθ ΗΓβ Ι^οηάδΐίίνθδ οί ηιν ρΓΐηο^Ιν }:)ο%ν€*Γ. 

ΟΉΟΚϋδ 

Ο ])Γθοά οί Ελγ1:1ι. Λνΐιοηι Αΐ'Ρδ δολνβά οί νοΓβ. 
λνΐιαΙ; 1:ΐηΐ6 1ΐ6 δΐηρρ^ίΐ ίΐκ- άΐΉ^οηδ ΓίΐΥίΊΐΐη^ ^ί^^νδ, 

147 
Ι. 2 ΗΡΑΚΛΗ2 ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

ο υ σκητΓΎρα, ^€ίρ6ς Ββ^ιάς ερβίσματα, 
άρ€ίτ€ καϊ τουδ^ άνΒρος άνόσιον κάρα 
καθαυμ^ατώσβθ' , οση,ς ου Κ.α8μ€Ϊο<ί ων 
αρχ^ι κάκιστος των νέων βπτηΚυ^ ων ; 
αΚΚ! ουκ βμοΰ γβ δβσττοσβ^ς 'χαιρων ττοτε, 
ούΒ' άτΓονησα ττοΧλ' βγω καμών χερϊ 

260 6^6^9• άΐΓβρρων δ^ βνθεν ηΧθε^; βνθάΒβ, 

ϋβριζ^' β μου 'γαρ ζώντος ου κτενεΐς ττοτε 
τους 'ϊίρακΧείους τταΐΒας' ου τοσόνΒε <γϊ)ς 
ενερθ' εκείνος κρύτττεταί Χίττών τέκνα, 
εττεί συ μεν ^ήν τηνΒε 8ίο\εσας έχεις, 
6 δ^ ώφεΧησας αξίων ου τυγχάνει," 
κάττείτα ττράσσω ττοΧλ' εγώ, φίΧους εμούς 
θανόντας ευ 8ρών ου φίΧων μάΧιστα δβ? ; 
ώ Βεξια χειρ, ως ττοθεΐς Χαβεΐν 86 ρυ, 
εν δ^ ασθένεια τον ττοθον ΒίώΧεσας. 

270 εττεΙ σ' ετταυσ' αν 8οΰΧον εννεττοντά με 

καΐ τάσΒε ^ηβας εύκΧεώς φκήσαμεν, 
εν αΐς συ χαίρεις, ου <γαρ ευ φρονεί ττόΧις 
στάσει νοσούσα και κακοΐς βουΧεύμασιν 
ου '^άρ ΤΓΟτ' αν σε Βεσττότην εκτήσατο. 

ΜΕΓΑΡΑ 

γέροντες, αινώ' των φιΧων <γαρ είνεκα 
ορηας Βικαιας τους φίΧους εχειν χρεών 
ημών δ^ εκατι Βεσττόταις θυμούμενοι 
ττάθητε μηΒεν. της δ' εμής, ^Αμφιτρύων, 
γνώμης άκουσον, ην τί σοι Βοκώ Χε^ειν. 
280 ε<γω φιΧώ μεν τέκνα- ττώς >γάρ ου φιΧώ 

ατικτον, άμοχθησα ; καΐ το κατθανεΐν 
8εινον νομίζω' τω δ' ανα'^καίω τρόττω 148 ΤΗΕ χΜΑϋΝΕδ8 ΟΡ ΗΕΚ0υΐ.Ε8 

\νί11 γίί ηυΐ: ϋίΐ ΐΗκ ρΓορί» υί }•ϋυΓ π^Ηΐ; Η»η€ΐ8, 

ΥουΓ δΐίΐνίίδ, ίΐπίΐ ίΙίΑ^Ιι λνΐΐΗ Ηΐοίκΐ ΐΗί:- ΐηΐ})ϊουί> 1κή(1 

Οί νοη ηιηη, λνΐιυ, Ιΐιουμ,ΐι ηυ ϋίΐ(1ιη(ίΐ;ιη Ικ•, 

Βίΐ^ί• ουΙΐΜτκΙ ιΐ))ί>ΐΗΓΐ, 0Η])1;ηϊη8 ΐΐΐίί Υουη^ Μίίΐι ? ^ 

ΤΗου βΗηΗ ηοΐ ί5θΛΐΗΰΐ688 Ιοί'ά ϊΐ; ονίίΓ ηΐέ- Ι 

Νοί: ΐΗίΐΙ \νΐΊΪο•Η Ι Ιιπνίί ^οΐΐ^η 13}' Ιοίΐ οί 1^Ηη^1 

8Ηη11 ίΗοιι ΙΐΗνβ ! Ηί^ηο6 Λνΐΐΐι οιΐΓ8ί*8 ^νΗ^'η^^• ϋιοιι 

ο^ιη'8ΐ ! 2&\ 

ΤΙΐέτβ οιιίΓΗ^^ ! \νΗΐΐ8ΐ: Ι Ηνίί ΐΗου ηβιτ .^ΙίηΙΙ ^Ιπν 
Η^ΓουΙ^δ' 8οη8 ! Νοί Ηίίΐάεη ΐη €*ηγ1:Η Ιοο οϊβ^ρ 
¥ογ Ηθΐρ 18 Ηθ, 11ίοιι|2;Η Υια Ιΐίΐΐΐι Ιί-ίί Ιιίδ Ι^πΐ^βδ. 
ΤΗου, ηηη οί ΐΐιίδ ΙλποΙ, ρο85688ί^8ΐ: Ικτ ; 
Αηά 1ι^, 1ΐ€Γ 8{ΐνίοιΐΓ. ίΗΪΐί;ΐ;1ι οί 1ιί8 (1υ6 ! 
Αιη Ι ίΐ 1)υ5}' ιηβάάΐίϊΐ* ΐΗεη, ννΐιο Άΐά 
Ό^'Λά ύ'ί^ηάΒ ίη ρΐΐ^ΐιΐ Λν1ΐ6Γ€ ίπ(?η(ΐ8 Άτα ηα^ά^ά 

ηιοδί ? 
ΑΗ Γί^ΐιΐ: Ηαηά, ΙιοΛν ΐΗου }'€3,ηι'8ΐ Ιο §ηρ Ι\\α δρε&Γ, 
ΒυΙ Ϊη ίΗν ννεαίνπθδδ Ινπολν'δΙ ΐΗν νβίΐΐ'ηΐπ^ γπΐπ 1 
Είδβ Ιΐίΐά Ι δηιϊί;1;&η ΐΐιν Ι^ιυηί οί δοτκΐ.'ίΐανβ άιιηιΗ, 270 

Αηά Λν6 Ηίΐά Γυΐεά λνί1:}ι ΗοηουΓ ΐΗΐδ ουΓ Τ1ΐ6ΐ)€δ 
λνΗβΓβίη ΐΐιοα ]ον6δΐ ! Α οϊΐλ^ ρΐδ^υβά λνίΐΐι δίπίβ 
Αηά 6νΐ1 οουηδβίδ ίΠΐπΙνθΐΚ ηοί ίΐη^Ηΐ: ; 
Είδβ ηενβΓ Η&ά δΗε ^οΐΐεη Ιΐΐθ6 ίοΓ 1ογ(1. 

ΜΕΟΛΚΛ 

ΡίΐΐΗβΓδ, Ι ΐΗ^ηΙν νου. Χθϋάδ ηιυδΐ ίη^ικίδ ί»^• ίι11(;ά 

λνίΐΐι Γΐ^ΐιΐίίουδ ΐπάΐο^ηίΐΐΐοη ίοΓ ίηεηάδ' ΛνΐΌπ^^ί^, 

ΥΰΙ ίοΓ ουΓ δπΐίβ ΐΙίΓου^Η Λνΐ'ίΐίΐι ίΐ^αίηδΐ νουΓ 1θΓ(1δ 

8υίί€Γ ηοί δο&ΐΐΐθ. ΑιτιρΙιίίΓνοη, Ιιεαρί^βη ίΗου 

Μ ν οουηδ^Ι, ίί ηιν Λνοΐ'άδ δέ-θηι ^οοά Ιο Ιΐΐϋί^ : 

Ι Ιονε ΐΉγ δοηδ, — ΙιοΛν δΐιουΐά Τ ηοΐ Ιονβ \νΗοπι 280 

ΐ Ηηγ6 αηά Ιοΐΐεά ίοι* ? — πηά ίο άίί; Ι οουηΐ; 

ΡίίΒΐ'ίυΙ : νεί — γεί: — Η^Ηΐπδί ΐΗε ΐη^ΎΐΙίΐΗΙι• 

* ΤΙΐθ ΓβνοΙυϋοηβ,ΓΥ ρίΐΓΐ3', ^νΐιο δΐ^ΐβίΐ ΐΗβιηβοΙνβδ " Υοηη§ 
ΤΗβΙ»β8." 

149 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

09 άντίτβίνβί, σκαιον τυονμαί βροτον. 
ήμας δ' €7Γ€ΐΒη δβί θανβίν, θνΎ}σκ€ίν χρ^ών 
μη ττνρΐ καταξανθεντας, Ιχθροΐσιν γελωζ/ 
δ^δορτας, ούμοΙ τον θανεΐν μβΐζον κακόν. 
οφείΧομεν ^αρ ττοΧλα Βωμασίν καΚά. 
σε μεν ^όκησί<ς ελαβεν εύκ\εη<ζ 8ορ6<ζ, 
ωστ ουκ άνεκτον ΒειΧίας θανεΐν σ νττο' 

290 ουμος δ' άμαρτύρητο<; εύκΧεης 7ΓΟσί?, 

0)9 τουσδβ τταΐΒας ουκ αν εκσώσαί θέΧοί 
Βόξαν κακήν Χαβόντας' οι ^αρ ευγενείς 
κάμνουσί τοις αίσχροΐσι των τέκνων ϋττερ, 
εμοί τε μίμημ άνΒρο<; ουκ άττωστεον. 
σκεγαί οε την σην ελττίο , τ) Χο^ίζομαΐ' 
ηζειν νομίζει^ζ τταΐΒα σον '^αιας ΰττο' 
καΐ τις θανόντων ήΧθεν εξ ' ΑίΒου τταΚιν ; 
άλλ' ώ9 Χό^οίσί τόνΒε μαΧθάξαιμεν αν ; 
■ ηκιστα' φεύ^ειν σκαιον άνΒρ^ εχθρον χρεών, 

300 σοφοΐσι δ' εϊκειν καΐ τεθραμμενοις καΧώς' 

ράον ^αρ αι8οΰ<ζ ύττοβαΧων φιΧ αν τνχοις. 
ηΒη δ' εσηΧθέ μ* ει τταραιτησαιμεθα 
φνγας τέκνων τώι^δ'• άλλα καΐ τοδ' άθΧιον, 
ττενία συν οικτρά ττεριβαΧεΐν σωτηρίαν 
ώ<ζ τα ξένων ιτροσωττα φευ'γουσιν φίΧοις 
εν ημαρ ηΒύ βΧέμμ εχειν φασιν μόνον. 
τόΧμα μεθ^ ημών θάνατον, 09 μένει σ' όμως. 
ττροκαΧούμεθ^ εύ^ένειαν, ώ ηέρον, σέθεν 
τας των θεών ηαρ όστις εκμοχθεί τύχας, 

310 ττρόθυμός εστίν, ή ττροθυμία δ' άφρων 

ο χρη Ύαρ ούΒεις μη χρεών θησει ττοτέ. 

Χ0Ρ02 

εΐ μεν σθενόντων τών εμών βραχιόνων 
ην τις σ' υβρίζων, ραΒιως ετταυσατ αν 

Ι50 ΤΗΕ ΜΑϋΝΕ88 ϋΚ ΗΚΚΟυΐ,ΕΗ 

\νΗ() ί>1:Γίν(-Ν, 1 Ηυΐίΐ Ιιΐηι 1)ΐιί .ι ίοοίίί^ΐι ιιΐίΐιι. 

8ίικ•(ί λνΐ' 1111181 ηε^άς οΐΐ^, ϋί^ΐΐ^τ Ίΐ^ ίο (Ιίί:- 

ΝοΙ λνϋ:1ι Ηγ^ ΓΟϋ.^ίί^β, }'ίίίΙ(1ΐημ; Ιίΐιι^ΐιίίτ-Ηοοίί" 

Τυ ϊοϋΗ, Άη ί?νί1 ΛνοΓ^^' Ιΐΐίΐιι ίΚ^πΗι Ιο ιιι^. 

Ογ^μΙ 18 οιΐΓ (1ί:Ί)1: οί ΙιοηοιίΓ ίο οιπ* Ηοϋδίί : — 

ΤΙιοιι 1ΐΗ8ΐ Ιιβί-η ('Γο^νηί'^1 \νϋ:1ι ^1οπου8 ΙΐΗίίΙβ-ίΉιπ^ ; 

Τΐιοα ΟΗΠδΐ ποί, ιιιιΐ8ί ηοΐ, άΐί^ η οοΛνΗΓά'8 (1(:'ίΐί;1ι : 

ΝοΓ απν λνίΐηρδ^ η(:'("ά8 ηιγ ^1οποα8 «ρουδκ •2!)•ι 

ΤΗηΙ Ιΐί' λνοιιΜ ιιοί οοπδκηΐ: ίο ^Άνα ίΐΐί'δίί 8υη8 

δίΗΪΠί^ά λνΐΐΐι ΐΙΙ-ίΗΐπίί : ίοΓ ί^ίΙκ^Γδ ^(;ηΐ1ν 1)οηι 

ΑΓίί οηίδΐΐθά 1)6ηίίΗΐ:1ι ίΐΐίί Ιο&ίΙ οί" οΗίΙοίΓοη'δ δΗπιπέτ. 

Μ ν 1ο^^1'8 ί'ΧΗΐηρΙο Ι οΗηηοί ίΙΐΓΠδΙ: ίΓοιτι πκ:*. 

Τΐιίιΐί* ολνη Ιιορί^ — ιιΐίΐτίν Ηολν Η^ΐιίΐν Ι ί:*8ί(ί(;ΐΗ ΐί : 

Ι3θ8ΐ: ίΐιίηΐν, ίι-οιπ ΐΐΐί* ιπκΙβΓΛ^ΟΓίά ΐΗν 8θΐι δΐΐϋΐΐ 

0Ο1116 ? 

Λ1ι, οί' ίΐι^ οΙί^Ηίί, λνΐιο ΙΐΗίΙι ι-^ίαπι^ά ίτοιη Ηϋάβδ ? 
1)ο8ΐ: ίΐΓ(ί?ιιιι \ν6 ηιΐ^ΐιΐ: λνϊΐΐι ΛνοΓάδ ίΐρρ6&8(ί Ιΐιίδ 

λντείοΐι ? 
ΝθνβΓ ! — οί η11 £068, δΙίΠ 1)€\ν3Γί' ί1ι& οΙιαιΊ ! 
Υϊεΐά, ΐί Ιΐιου ιηαδί, Ιο ννίδβ &ηά }ι[φ\-\)Τϋά ίο^δ ; 3<Χ• 

8ο ίΙΐΛ' 81ΐΐ311ΐί88ίθη ΠΙΗΛ' βπά οΐΐΐνηΐτοΐΐδ ^ΓΗΟί^. 

Ενίίη ηοΛν ιηκΐΐιοιίί^'ΐιΐ:, •• λΥΗπΙ ΐί λνε Ηδίνί-ά ίοΓ ΐΐΐί-.δ^ 

ΤΗβ Ιίοοη οί βχϊΐε ? " — ηαγ, Ί\ν6Γθ ιηίδβη' 

Το §ίν•6 ίΐκϊηι Ηίβ λνΐίΐι Λντβίοΐΐί'ά ρ€•ηυΓν 1ίη1ί6(1. 

ΡοΓ υροη €χΐ1ί:'-ίΓίί'ηί1δ ίΐιε ενβδ οί Ηοδίδ 

Εοοίί Ι^ϊηάΐγ, δαν ίΗβ^, οηε άαν Λπά ιιο ηιοΓί;. 

Ρ^αε άίιΉίΙι Λνίίΐι ιΐ8 : ΐί Λνηίΐδ ίΐκι-ί^ ϊη ηπυ Λνΐδί-. 

Τΐιν ηοΐίΐβ 1)1οο€ΐ Ι οΙι&Πβη^ί;, πηοΐρηΐ: ίπίι'πο]. 

\νΐιο8ο λνίΐΐι β3^6Γ δΐΓυ|2^^1ίη^ Λνουΐά ΛνηίΗί* οιιί 

Ργοπι ίπΐίί'δ ηεί, ίοΐΐλ' Ϊ8 Ηίδ 6Ηί]^(ίηΐί^88. 81(• 

ΡοΓ άοοπι'δ οΙεοΓ^ε δΐιηΐΐ ιιο ιπηη (ΙίδηηΐΗΐΙ. 

( Ηοκυ8 
Ηη(1 Ηπν οιιΐΐ'α^ίίά ίΐκίΰ ΛνΗϋε νεί ιηίιιε ίΐηιΐδ 
\\\Ί•ίί δΐΓοη|2:, πίίΐιί ίΐιποΙίΙν Ηίκί 1ΐ6 οε&δεά 1:1ιεΓ(:"ίΓοιιι : 

ιςι ΗΡΑΚΛΗ2 ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

νυν δ' ούΒβν έσμβν. σον δε τονντβνθβν σκοττβΐν 
07Γω9 Βίώσβι τας τύχ^α'ζ, ^Αμφιτρνων. 

• ΑΜΦΙΤΡΥΠΝ 

οντοι το Βειλον ούδε του βίου ττόθο^ 
θανεΐν βρυκεί μ, άλλα τταίδΐ βουΧομαι 
σώσαί τβκν' άλλως δ' αδυνάτων βοίκ εράν. 
18ού ττάρβστίν τ/δε φασ^άνω Ββρη 
320 Κ€ντ€Ϊν φονβύβιν, Ιβναι 7Γ6τρα<; άττο. 

μίαν δε νων δο? γ^άρίν, άναζ, ίκνούμεθα• 
κτβΐνον μβ καϊ τηνΚ άθΧυαν τταιΒων ττάρο^;, 
ως μη τβκν εΙσίΒωμεν, άνόσιον θεαν, 
^Ιτυγρρρα'^οΰντα καϊ κάλ,οΰντα μητέρα 
ττατρό'ζ τε ττατερα. ταλλα δ' η ττρόθυμο<^ εΐ 
Ίτράσσ^' ου <γαρ αλκην ε'χομεν ώστε μη θανεΐν. 

ΜΕΓΑΡΑ 

Λτάγω σ' ίκνοΰμαί 'χ^άριτί ττροσθεΐναί 'χ^άριν, 
ημίν ϊν άμφοΐν εΙ<ζ ύ7Γθυρ<γηστ}<; δίττλά* 
κοσμον ττάρες μοί ιταίσΐ ττροσθεΐναί νεκρών, 
330 8όμου<; άνοίξα<ζ — νυν ^αρ εκκεκΧημεθα' — 

ώ<ζ άλλα ταΟτά γ' άττοΧάβωσ^ οίκων ττατρός. 

ΛΥΚ02 

εσταί τάδ'* οίηειν κΧηθρα ττροσττόΧοίς λέγω. 
κοσμεΐσθ εσω μοΧοντες' ου φθονώ ττεττΧων. 
όταν δε κοσμον ττεριβάΧησθε σώμασιν, 
ηξω ττρος ύμά<ζ νερτερα 8ώσων 'χθονί. 

ΜΕΓΑΡΑ 

Ο) τεκν , ομαρτεΐτ άθΧιω μητρός ττοΒΙ 
ττατρώον εΙς μεΧαθρον, ου της ουσίας 
άΧΧοί κρατοΰσί, το δ' ονομ έσθ^ ημών ετι. 

1 λ2 ΤΗΕ ΜΛυΝΕ88 ΟΓ ΗΕΚΟϋΙ.ΕΗ 

ϋπί ΐΗ>\ν Ι ;ιιιι ΐϋίυ^ΐιΐ;. 'Τίί> ίΗίπί;, ΑπιρΗί^Γγοη, ηοη 
Γο 8*;ΗΓς•1ι Ηο\ν ΐΗυιι ηΙιηΙΙ; ρι^Γοίί ιηΐ^ίΌΓΐιιηί;*» .«ϊΠίΐΓίί.'ί. 

ΛΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

ΧοΓ 0()\ν;ΐΓΓΐι\•<:^ 110Γ 1ίί*(^-οπινΐη^ 1ίο1(Κ ιι)<* 1);ιο1< 

Ργοιη (Ιί-ΗΐΗ : 1)ΐιί ίοΓ ηιν ^οη Ι ίπΐπ \νοιι1(1 ϋΆνα 

Ηΐδ δοηδ — Ι ουνίίΐ; ίΗΐη^8 ραίίϊ Ηορκ, Γπβδίίειηδ. 

Ε(ί, Ηι^Γ(:' ιιιν ΙΙιγολΙ; ι\ Γί^-ίκΐν ίοΓ Ιΐιν Ηλνοιτί, 

ΡΌγ ^ίαΙΑύη^, ιηιΐΓ(1ί'ΓΪπ<>•. Ιηπ-ϋπ^ ί'Γοιπ ΐΐκί πκ-Ιί. .•320 

Υρί; ^Γ&ηί ιΐδ ΐΛνΗίη οη(ί ^γηο•&, Ι ρτΒ,γ ΐΗεί•, \ίίημ; : 

81ίΐν ηΐ6 Ηΐκΐ ίΐιι^ ροοΓ ηιο1;1ΐ6Γ 6Γ6 Ιΐι^ Ιπάδ, 

ΤΙΐΗί — δΐ^ΐιΐ ιιιιΙΐΗΐΙολν^ά — λνίί δ^ίί ηυΐ ίΐΐί• Ηογδ 

Ο-Λ^ρΐη^ ουί Μία, Άπά οϋΙΗη^ οη ΙΗ^ιγ ηιοίΠί-Γ 

Αηά ^ΓΗΠίΚΐΓί* : ίπ &11 ίΊδί- ίΐιίη^ αα^ατ λνϊΐΐ 

\\"θΓΐί οιιΐ ; ίυι• \νί; Ιΐίΐνίί πο άαί^^η^(^ ΐτοιη (Ι^ηΙΙι. 

ΜΕϋΛΚΛ 

Αηά, Ι 1)6δ6(;οΐΊ, ίο ίΐιίδ §γηο6 3.άά ά ^ναα^. 

Το ΐ3ίί ίΛ^ίοε 1)6ηίίίίΐο1:οΓ ίο υδ ΐΛνβ,ίη : — 

ϋρβη νοη (ΙοοΓδ ; Ιί^Ι ηιβ <ΐΓΓίΐν ηιν δοηδ 

Ιη άίίΗίΙι'δ Ηΐ;1:ίΓ€, — ίοΓ ηολν Άτα \\ϋ δΗαί οαΐ, — 330 

ΤΗ^ΪΓ οη(ί ίη1ΐ6η1:3.ηοίΐ ίτοιη ΐΗείΓ ίαίΙιβΓ'δ Η&ΙΙδ. 

ι,γευδ 
8ο 13^ ΐΐ: : Ι 1)ΐ(1 ηιν ηΐί^η ΙΙίΓΟΛν Λνίοίε ϋ^α άοοΓδ, 
Ρπδδ ΐη ; ΗοΙοΓπ νυα : Ι 1>ϋ^ηιά§α ηο Γθΐ3&δ. 
Βαί, -ννΗ^π Υέ- }ι&ν6 οίΐδΐ: Ιΐΐ6 ίίΓΓίΐγΐη^ Γουηά \•(ηΐΓ 

1πΏΐ)δ, 
1 οοηΐί^^ Ιο §ίν(ί νου ίο ίΗί- π^ίΗίτΓ λνοΓίοΙ. \^ΕχΐΙ. 

ΜΕΟΑΚΛ 

ΟΗίΙάΓεη, αΙΙεηά υοιιγ Κπρίεδδ ηιοίΗ(:*Γ'δ δίκρδ 
Το γοιιτ δΪΓε'δ Ηίΐΐΐδ, ΛνΗ^Γε οίΗ^Γδ' ηιαδί^Γγ ΗοΚΙδ 
Ηίδ δΐιΐϊδίβηοίί, }:)ΐιί ίϋ-^ ππηιβ γ^ί Ιίη^ί^Γ^ίΐΐ οιπ'δ. 

[/>\Γί/ ?ιί//ι ϋΐύίάιβη, 

153 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

ΑΜΦΙΤΡΤΩΝ 

ω Ζβν, μάτην άρ' όμόηαμόν σ €κτησάμην, 
340 μάτην δβ 7Γα^δθ9 κοίνεων ^ σ εκΧηζομβν 

συ δ' ησθ^ αρ ησσον η ^8όκ€ί<ζ είναι φίΧο<ζ. 
άρετη σε νικώ θνητοί ων θεον με'γαν 
τταιΒας <γαρ ου ττροΰ^ωκα τού? ']^ρακ\εου<;. 
συ δ' 669 μεν εύνας κρύφιος ηττίστω μόλ,εΐν, 
τάΧλοτρια Χεκτρα Βόντος ούΒενο<ζ Χαβών, 
σωζειν δε τού<ζ σους ουκ εττίστασαι φίΧου^;. 
άμαθης τις εϊ θεός, ή δίκαιος ουκ εφυς. 

Χ0Ρ02 
αϊΧινον μεν εττ εύτυ'χεί στρ. α 

μοΧττα Φοίβος Ια'χεΐ, 
350 τάν κα\Χίφθθ'^'^ον κίθάραν 

εΧαύνων ττΧηκτρω γ^ρυσεω' 
€γώ δε τον ^άς ενερων τ ες ορφναν 
μοΧόντα, τταίδ* εϊτε Αίός νιν εϊιτω 
εϊτ ^Αμφιτρύωνος Ινιν, 
υμνησαι στεφάνωμα μό- 
γθων Ζί εύΧο'^/ίας θεΧω. 
γενναίων δ' άρεταΐ πόνων 
τοις θανοΰσιν ά<γαΧμα. 

ττρώτον μεν Αώς άΧσος 
860 ήρημωσε Χέοντος, 

ττυρσω δ' άμφεκαΧυφθη 
ξανθόν κράτ ετηνο^τίσας 
Βεινω 'χ^άσματί θηρος' ^ 8οα1ΐ§ΰΐ' : ίοΓ Μί!)8. τοί ν^ων ίΐηΐΐ τυν ν^ίύν. 154 ΊΉΕ ΜΛΟΝΕ88 ΟΚ ΗΕΚαυΐ.Ε8 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 

Ζβαίί, ίοΓ ηιν Γοικ•Ιι-ιΠΗΐί* ^Ηΐηί'(1 Ι ΐΐκι'κ ϊιι νΗΪη, 
Νπηκι'ίΐ Ιΐΐί'κ ϊη γπΐπ οο-ί';ιΐ;1ΐ(^Γ οϊ ιην Νοη. 340 

Ε(ΐ88 ίΙΐΗΠ Ιΐιοιι 8ίΐίϋΐΊ(ί(1ί5ΐ: ηγΙ ΐΐιυιι ίπί'ΐκΐ ίυ υίί ! 
ΜογϊηΙ, ϊη ΛνοΓίΙι ΐΗγ ^οάΐκΐποί Ι οιιίίΐο : 
ΗεΓοιιΙί-^' 80118 ΙΐΗνκ Ι μΒηικΙοπ^οΙ ηοΐ. 
ϋιιηηΐημ; ννπ^Ι Ιΐιου ίο ηΙ^ήΙ ιιηΐο ηιγ οουοΗ, — 
Το ΗΙίΊι Ηηοίΐΐίτ'^ η^Ηί ηοηκ ί^ηάίτίίοΐ ίΗίί^, — 
Υ(ίί ΙίποΛν'δί ιιοί Ηολν Ιο 8Ηνί• ΐΐιγ άα•ΛΥ οηίί8 ηο\\• ! 
ΤΗίηκ 18 ιιιΐλνΪ8άοηι, ογ ίιιίιΐ8ΐ:ΐ(•6 ΐΐιίικί. [Εΰ^ΐΙ. 

εΗοκυ» 
^ΤΗβ ί,αι/ <)/ ΐΗβ ί,(ώοη)•.\ ο/ ΙΙεναιΙ^ί; ^ 
\\•Λτά υη ΙΙΐΘ ρί»?ιη ίπυηιρΗΗΐιΙ-ηη^ΐη^• (Λ//•. 1) 

Οί'ΐ ΡΗο^ΐ3ΐΐ8 οα1;ρέ*ϋ1(ί11ι λ ιιιουπιίη^-8υη^, 
Ο'^Γ Ιΐΐί' 8ΐ:ηημ•8 οΓ 1ιί8 Ηηγ]) οί' ίΗε νοίοκ 

8λν(;ί?1:-8ίη^ησ 35<ι 

8Λν(ί6ρΐη§ Ιΐΐίί ρΙ^οίΓυιη οί" ^ο\ά ηΙοπ^. 

Ι η180 οί" Ηίηΐ ΛνΗο Η&ΐΗ ρ388ίί(1 ίο ίΐΐί^ ρΐΗ0(;8 

Οί υηάεΓλνοΓΜ ο;1οοηΊ — \ν1ΐ6ΐ:1ΐί;Γ Ζευδ' 8οη'δ 

8ίθΓν. [ρΓΗΪ868 

Ογ Αηιρ}ιΐ1;Γ}Όΐι'8 δοίοη 1)ί^, ίΐι^ηΐί; οί ηιν 
δΐη^ : Ι ίΐηι ί&ίη ίο υρϋίί Ιιΐηι ΐ3^ίθΓ<ΐ' Λί; 
\\'ΓίίΗί1ιι^ά ΛνίίΗ ίΐΐί; ΤλνεΙνΊ; Τοίΐδ' ^ηγΙηικΙ οί 
^ΙοΓ}• : 
ΓοΓ ί1ΐ(ί άϋ-άά 1ΐίΐν6 Λ Ιικηίίΐίίέ•, γα'Λ, \\ά\^ λ οΓολνη, 
Ενίίη ά(ί<ιίΐΊΐ^88 ηΐίίηιοηΗΐ οί (Ι^ίίάδ οί γ^πολμι. 

Ι. ΤΙιβ Χβηιβαη Σ,ίοη 

Ιη Ζ^ιΐΗ ^Ιεη ίΐΓ8ί, ϊη ίΐιβ Εϊοη'8 ΙίΐΐΓ. 

Ηε ίοα^ΐιί, ππά ΐΗα ίειτον ΛνΗ8 ιιο ηιοΓί; ίΙκιΤίί : 86') 
Βυί ίΗί- ίίίΛνιιγ 1:)ί'»8ί'8 ^ηιτι );ΐΛν8 Λν^Γί; ν(:•ί1ι"ηο• 
Ηΐ8 ^οίοΐί^η Ηίίίκΐ, ηικΙ Ι^ί^Ηϊικ] 8Λν(?ρί, ίι•ΗΐΗιι<ί 

ΟνίίΓ ΗΪ8 8ΐΐου1(1ίίΓδ, ίί8 ί(:*11 οί ΗηΪΓ. 

' ΓοΓ II, ν, VII, VIII, Ιβ,ΙβΓ \νΓϋβΓ8 βιΛκΙίΙιιΙβ ίΐια Κηπιαιι- 
ύίϊαη ΒοαΓ, ΐΐιβ Αιι§βαη 8^αΜβ8, ΐΗβ δΙνιηρΗαΙίειη Εΐπΐκ, αηοΐ 
ΐΗβ Οτβί&Ώ Βηΐΐ. 

155 ΗΡΑΚΛΗ2 ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 870 ταν τ ορβινομον α^ρυων 
Κ.€νταύρων ττοτε '^ενναν 
εστρωσβν τόξοί<ζ φονίοι^, 
βναίρων τΓτανοΐ'ζ ββΧεσιν. 
ξύνοιΒβ ΊΙην€ΐο<; 6 καΧλώίνας 
μακραυ τ αρονραί ττεΒίων άκαρττοί 
καΐ ΐΙηΧίάΒβ^; θεράττναί 
σύ'^'χορτοί θ^ ^ΟμοΧα^ βναυ- 
\οί, Ίτβύκαισίν οθβν χ€ρα<ζ 
7Γ\ηρονντ€'ζ γθονα Θβσσαλώζ^ 
ίτητείαίς έΒάμαζον αντ. α ταζ^ Τ6 χρνσοκαρανον 
^όρκαν ΤΓΟικιΧόνωτον 
σνλητβίραν ά^ρωστάν 
κτείνα^, θηροφόνον θβάν 
Οίνωαην αγάλλβί* 380 τβθρίΊΓΤτων τ βιτίβα 

καΐ ψαΧίοΐ(; βΒάμασσβ ττώλους 
Αίομη8€θ<ζ, αΐ φονίαισί φάτναί<ζ 
ά/χ^αΚιν βθοαζον 

κάθαιμα σΐτα ^γύνυσι, γαρμοναίσιν 
άρΒροβρώσι Βνστράττεζοί' ττερών δ' 
156 στρ. β τυκ ΜΛΐ)ΝΚ.^Η οι ιιι•:ικ:ι:ι.κ8 

II. ΊΊι*- ( ('ηΐίΐκι.'ί 

ΊΊκΜΐ όΐι Ιΐΐ(• ιιΐ(>ιιιι(:;ιϊ)ΐ-1ι;ιιιΐιί( ΙΝ ΐΜΪΐιίιιι;• (/////. Ι) 
ΚίΐΓ-Η^ίη^ ίΐιτολΝΝ, Ιη>ί Ιι;ιικ1 Ιαΐί! Ιολν 

Α^Ηίη^Ι Ιΐιεηι οί οίτί ϊΙιηΙ ^1^;ι^1]ν ])ολν. 
Ρ(;η^ΐαδ Ϊ8 λνίΙηί'ίϊΗ, ΐΐκ- 1()ν6ΐν-μ;1ΐ(1ίηο•, 

Αη(1 Ιΐτί• β(^Μ8 πη8θ\\•η ον^Γ ρΐηΐη^ %Μί1('- 
8ρΓ^Ηί1ίπ(>•. 
ΛικΙ ίΐι^ 1ι;ιιπ1κΐ8 111 ^Ιι-πν οί' ΡιΗοη )1^^1^I1^^ 'ΛΊΟ 

\ηά οη Ηοιηο1(:''8 1κ)Γί1βΓ8 ιππην μ 8ΐ:ί^Η(ϋιι<:•. 

\\'Ηί"ηο(; ροιίΓί'οΙ ίΐκ-ν Λνΐ1:1ι Γυΐηϊιιο• ΙιοοίΉ (1()\\ ιι- 

Τ]ΐί*88α1ν'8 ΐΊ;ΐ1•\(:'8ΐ8, ίοΓ Ι)Ηίΐ1 6-1)1^11(18 

Τθ8δίη^ ίΐκ' ηΊοπηίηίιι ))ΐη(:*8 ΐη ΙΙκμι• 1ιηηςΐ8. 

III. ΤΙιε Ουίάοι-Ιιοηιαά Ηίηά 

Αηά ΐΗίί Ηϊη(1 οί Ιΐιβ ^οΜεη-πηίΙθΓ^ά Ιιβίκΐ, 
Αηά 1\\^ άίίρρί^ά Ιιίά^, \ν•1ίϊο1ι λνόπΙ; Ιο 8ρΓ6Ηί1 

Ο'ρΓ ΐΗβ 1&η(ΐ8 οί ϊΗρ 1ιιΐ8ΐ)ίΐηάιη6η δίίΐΓΐν (ΐ68θ- 
Ιίΐΐίοη, 

Ηβ δΐ6"νν \Χ, Άηά Ι^Γοα^Ηΐ, ίοΓ ρΓορίΐΐΗΐίοη, 
ΙΓηΙο Οεηοε'δ Οθ(Μ68δ, Ιΐΐ6 ΗυηΐΓβδ8 (1γ6&ο1. 

Ιλ'. ΤΗβ Ηοΐ'χβ.^• ο/' ΌϊοηιβίΙβ 

{ΗΙ,: 2) 
Απά οη 1)ΐοι瀕άθ'8 οΐιηηοΐ: Ιιρ νοίΐβ. ίοΓ 1ιβ Γβΐηρίΐ 

ΐΐκι-ηι, 380 

Βν Ιιϊδ Ιίϋδ ον6Γΐη3δΐ6Γ€ά, ΐΗε δΙπΠίοηδ ίοιιι* 
ΤΙιλΙ Ιΐίΐά ΐ'ίΐνίηβά άΧ, ιπΗίι^βΓδ οί πιπι-άέ-ν. ηικί 
δΐ&ΐηεά ίΐΐθΐη 
\νίί;1ι Γβνεΐ οί Ι^απί^υβίδ οί Ιιοιτοι•, Λν1ΐ6η £^οΐ'ί? 
Ργοιιι ιηβη'δ ΙήτιΙ^δ άπρρβίΐ \\\άΙ ϊΗ^ιγ ίιβΓΟΘ 
Ιβθΐΐι ΙοΓθ. 

157 ΗΡΑΚΛΗ2 ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

άρ^νρορρύταν Έ^βρον 
€ξί:7Γρασσ€ μύγβον,^ 
Ι^ΐυκηναίω ττονων τνράννω• 

τάν τ€ Μτ^λίαδ' άκταν 
'»90 ^Ανανρον τταρα τττ^γας• 

Ι^ύκνον δβ ξβνοΒαίκταν 
το^θ£9 ώλβσβζ^, ' Χμφαναί- 
ας• οικητορ αρικτον 

νμνωΖοίχ; τ€ κόρας άντ. β 

ηΧυθβν, 'Είσττβρίαν βς αύΧάν, 

-χ^ρυσβον ττβτάλων άττο μηΧοφυρων 

χ€ρΙ καρττόν άμβρξων, 

δράκοντα ττυρσόνωτον, 6<ς σφ' άττΧατον 

(ΐμφβΧίκτος (ζΧίκ ^φρονρβι, κτανών 

400 7Γοντία<ί θ* άΧος μυχ^ονς 

βίσέβαινβ, θνατοΐ<ζ 
^αΧανβία'ζ τίθβΐς βρβτμοΐς- 

ουρανού θ' ύττό μβσσαν 
εΧαύνβί χ^ρα'^ βΒραν, 
"ΑτΧαντοζ 86μον βΧθών 
άστρωτΓού'ζ τε κατίσχεν οϊ- 
κονζ βύανορία θεών 

' ΒίπίΙοΓί : ίοΓ Μ88. τΓβ'ραι/ . . . δί€π€ρασ' ύχθον. 

158 ίΚ' ));ΐΝ^ο(1 Ιυ Ιΐΐ(• οΓΐηί; \ν«»Γΐν γιΐ ίο [)ν (Ιοικ-, 
Ι η ίΐΐί• ΙλνΙ^^ ο£ ίΗί- 1οι•ί1 ο{ Μγα^ηΆϋ Ιοίΐίη^ ; 

Βν ΐΙΚ:" ΜΙΓί ΐηΐοΐ ίΐκ^ ΜηΙΪΗΟ Γί*ί:•ί8 ί'ν'ΡΓ 1χ)ί1ίη^, 

Ί'ίΐΐ Ιΐΐί- δΙίΗί'Ι ίΥοιπ Ηί^ ί^Ιηπ•» (Ιίίΐ ίΐΐί* (Ιί^ίΐΐΐι- 

\\Ί|(» ϋΜν(• λνί•1(•ί»1)Η' ίο ΙΙΟΜί'. 

\ Ι. Τ/ίβ (ίυ/ίΐβη Α ι )])!(!.*{ 

{Λ,,Ι. 2) 

Ιο ίΐκ' 8οη|ο;-ΐΊΐηΐ(1^, Ικ• (•;ιιη(•. ίο ΐΐκ- 0;ιι•ί1(•η 

οιιίοΐάεη 

Ιη ^Ιοί'γ οί" δΐιηδεί;^ Ιο })1ιιο1ί, λν ΙιβΓβ ΐΠί^γ ^τολν 

Μί(1 Ιΐΐί^ ίηιΐί-ΐίκΐβη ίνοικίη^έ' ΐΐκ^ Η{)])1ί^8 "-οΙγΙ^π ; 

Λικί ΐΐκ" Η;ιηΐ('-1ηΐ(-(1 (Ιπι^οη, ΐΐκ^ ΝνΗΐ'ίΙίτ ΐΐΐίΐΐ:, 

ίΙΐ'^Λν 

Α11 Γοιιηά ΐΐ: 1ιΐ8 ίθΓηΙ:)!^* δρΪΓ€*δ, 1ΐ€• δΙ^Λν. 

λ'ΙΙ. Εχύκραίϊυη ο/' Ρΰαίβ.Η 
ΤΙίΓΟίισΙι ΐ;1ιρ Γον(^Γδ' ίτοΓ^ί'δ δί-ίίΛνίΐιχΙ-^Λζίπη^ 400 

Ηί^ δοιι^^ΐιΐ ; ΗΠ(1 ί1ΐ(ίΓί'{ΐ£ΐ:(^ΐ' ίη ρ^-αοί^ ηιΐ^Ηΐ: Γοηιη 
Α11 ηΐΗΓίηβΓδ ])1νΐη^ ϊ1ί6 οίΐΓδ 8νι•ίίΊ;-ΓΗθΐπο:. 

\1Ι1. ΤΗβ ΡΪΠατ.'ί ο/ Ηεανβη 

Το 1116 ιη^ηδίοη οί' Αΐΐίΐδ Ηε οίΐηιβ, &ηά ρΐίΐοίη^ 
Ηΐδ αηηδ οαΐδίι-θίοΐιεά 'η^ίΐΐΐι Ιΐιε δΐίγ'δ ιηΐά-άοηιε, 
Βν Ιιΐδ ΐΊΐϊμ;]ι1: 1ΐ6 υ])ΐ3θΓί:' ΐΐι^ ίιηιΐΗΐπ6η1:'δ ίίοοΓ, 
ΑπίΙ 1;1ΐ6 ])ΗΐΗ(•βΛνΐ1:1ι δρΙθποΙοϋΓοίδΐΗΓδ ίΊ•(*11:6(1 ο'εΐ', 
Τΐΐί* ΙηιτηοΓίΗίδ' Ιιοηιβ, 159 ΗΡΑΚΛΗ2 ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

τον ΐ7Γ7Γ€υτάν τ \\μαζονωΐ' στρατον στρ. η 
Μ^αιώτίν άμφΐ ττοΧυττυταμον 
410 ββα δί' Κϋξβι,νον οΐΒμα Χίμνας, 

τίν ουκ άή> 'ΈΧλανίας 
ά'γορον αΧισας φίΧων, 
^κόρας ^Αρβία^; ιτΧεων ^ 
'χρυσβου στόΧον φάρονς/ΐ' 
ζωστηρο^; οΧεθρίον^ ά^ρα^ ; 
τα κΧείνα δ' Έλλάί βΧαβε βαρβάρου κόρα^ 
Χάφυρα, και σώζεται ^ίυκήναί<;. 

τάν τβ μυρίόκρανον 
420 ΤΓοΧύφονον κύνα Αβρνα^ 

ΰ^ραν εζεττύρωσβν, 

βεΧβσί τ άμφεβαΧ! Ιόν,^ 
τον τρισώματον οίσιν έ- 
κτα βοτΐψ^ ^Ειρυθεία^;. 

Βρομών τ άΧΧων ά'^άΧματ εύτυχτ) άντ. <^' 
ΒίήΧθε' τον τε ττοΧυΒάκρυον 
εττΧευσ^ ε^^' ΑιΒαν, ττονων τεΧευτάν, 
ϊν εκιτεραίνεί τάΧα^ 

'■ ΜιίΓΓαγ'δ οοηίβοΐιΐΓβ, £ογ Μ88. πέπλων χρυσεόστολον 
φάρο5. 

" λΛ'^θοΙίΙβΐη ; ίοΓ Μ88. άμφίβαλ^ τον. 

ΐ6θ Ι ι ΤΗΕ ΜΛϋΝΕΗί^ ΟΓ ΗΚΚΟΙ'Ι.ΕΗ 

IX. ΊΊκ' .ΐ///(/:^()/ι.\ α 1 1(1 1 «' 

{.^/,: 3) 
Οΐ) Ιΐκ' ΛιπΗΖοη Ιη)?>18 ιιροιι \\ ;ιι•-5>ίΰίί(1ίϊ τ\ά'\η^ 
Ην Ιΐιο ίίΙιοΓί'^ οί' Μ.Ί^οΙΐ'^, Ιΐιο Γίνο•-ιη^Η(1ίί 

Η(; ίίίΐΐ ; ί"()ΐ• ίΐΐϋ δΐΐΓ^ίΐ.'ί υί Εαχίηε Ικ; ο1(;ίΙ, 4ΐυ 
\νΐΐΗΐ: 1)Γυΐ1ιο• ΐπ ;ιπιΐ'> Λν;ΐ8 ίη Η^ΙΙ^ίί ΙοΓΐ, 
Τΐΐίΐί; ΟΗίικ,' ηοΐ ίο ί'ο11ο\ν Ιιϊν 1);ιηη&Γ'ί> ^ηϊάήι^ξ, 
νλΊιεη Ιο λνΐπ ΐΐΐΰ ΒαΙί οϊ Ιΐιε \\'^8ΓηοΓ ^α^^η, 
ΊΊΐίί ^οΐάί-η ο1ίΐ*>ρ οί Ιΐιε ιπηηΐ1&-νί'?^1;, 
Ηίί 8Ηί1("ί1 Γηγ ίοιίΐι οη η (1ί'3ΐ:Η-ίΓΗΐι^1ι1: (]αίί8ΐ: ': 
ΑικΙ ΐΐΐίί \\ ί1(1 ιπΗίίΓδ δροίΐδ ίοΓ η ί^ίοπγ Ηΐ)ίο1ίη§ 
Οΐ'^έΌ^ λνοη : ίη Μνο^πίΐε Ιΐκίν νίίΐ ^ΙίμΙΙ 1^6 
δίίίίη. 

Χ. Τ^β Ηι/άνα 

Αηά ΐΗε ηΐ}'ΐΊΗ(1 Ικίίΐάδ Κκ δίίίΐΐ'6(ί 

0£ ίΗ^ Η}'οΐΓίΐ-βί•ηά \νίί1ι βαι-ηβ, 420 

Οί ΐ1ΐ€" 1ϊΗ11•(1θΓ0118 Ιιοιπιά Ε&ΓηΕ6£ΐη. 

XI. Τ/ια Τ/ΐΓβ6-ΰο(1ί€(1 Οϊαηί Οβτί^οη 

\νΐ1:1ι ΐίδ νεηοπΊ ΐ1ΐ6 ΗΓΓΟΛνδ Ηβ 5ηι&ΗΓί•ά 
ΤΙιαΙ 8ΐαη§ ΙΗγοιι^Η Ιΐΐ6 Ιηρίε ίΓ&ΓΠίί 
Οί ΐΗίί Ιΐίτάιηαη-ΐίίη^ ΕΓνΐΙιαεαη. 

XII. 067Ί>€ηΐί{ 

{ΑηΙ. 3) 
Μίΐηγ 0ΟΙΙΓ568 ΐ368ΐάβ 1ιει1:1ι 1ΐ6 τυπ, ενβΓ ^ίίΓηίη^ 
'ΓΓίιπηρΙι ; 1)υΐ ηο\ν ίο ΐΗβ άο1θΓου8 Ι&ηθ, 

ϋηΐΟ ΗίΙ(ΐ68, Ιΐίΐΐΐΐ 8&ίΐ6(1 ί"θ1• }ΐί8 1ί18ΐ Ιοϊΐ- 

δΐηίε ; 
Αηά Ιίκτε Ιΐίΐΐΐι Ηβ (^υβηοΐιεά Ηίδ Η^Ηΐ οί Ηίε ι6ι 

νοί.. III. Μ ΗΡΑΚΛΗ:! μαινόμενο:^ 

βίοτον ούΒ^ ββα τταλίρ. 
430 στέ^αί δ' βρημοο φΙΧωρ, 

τάν δ άνοστίμον τβκνων 

Χάρωνος βττιμβνβι ττλάτα 

βίου κεΧβυθον άθβον άΒικον βίς Ββ σας 

χ€ρα<^ βΧετΓβι, Βώματ ου τταρόντο'ζ. 

βΐ δ* εγώ σθένος ηβών 

Βόρυ τ' βτταΧλον βν αίχμα, 

Κ,αΒμβίων τβ σύνηβοί, 

τ6Κ€σίν αν τταρβσταν 
440 ά\κα• νυν δ' άττοΧβίΤΓομαί 

τά<ζ €ύΒαΙμονο<ζ ήβα<ζ. 

άλλ' βσορώ <γαρ τούσΒβ φθίμβνων 
βνΒντ βγοντα'ζ, τους τον μβ'^άΚου 
Βηττοτε 7ΓαΐΒα<ζ το ττρίν ^Ηρακλεου^ί, 
αΚο'χον τβ φίΧην υττοσειραιους 
τΓοσΙν εΧκουσαν τέκνα, καΐ <γεραι6ν 
ττατέρ* Ή/οαΛτΧεους. Βυστηνο<^ εγώ, 
Βακρυων ώς ου Βυναμαι κατεγειν 
450 '^ραια'^ οσσων ετι τττ^γάς•. 

ΜΕΓΑΡΑ 

βίεζ^• τί.9 Ιερεύς, τις σφα^εύς των Βυσττοτμων 
η της ταΧαυνης της εμής ψυχής φονενς ; 
ετοίμ αηειν τα υυματ εις Αιόου ταοε. 
ώ τεκ,ν , ά'^ομεθα ζεύγος ου καΧον νεκρών, 
ομού γέροντες καΐ νέοι, καΐ μητέρες, 
ώ μοίρα ΒυστάΧαιν εμη τε καΐ τέκνων 
τώνΒ\ ους ττανύστατ ομμασιν ττροσΒέρκομαί. 
ετεκον μεν υμάς, ττοΧεμίοίς δ' εθρεψάμην 

102 ΤΗΕ ΜΛΙ)\Κ.^>; ΟΓ ίΙΚΚ('(Ί.Κ^ 

υιι^^1^ — λνοβ ίοΓ Ηι^ υηιοΙιιΐΊπη^ ! 

Αιιθ οΓίΓίβΠίΙδίοΓίοηι (ίοΗι Η»}• Γΐ\ν^11ΐη^ ί^ΙπικΙ ; 430 
Αηθ ΛνΗΪΙ:^ ίοΓ Ιΐιν οΙιιΜγοπ ΟΊιαΓοη'ίί οηγ 
Βν ΐ1ΐ6 ην6Γ Ιΐι&ΐ ηοηε ιη&ν Γβρ38δ αηγ πίογο, 

\νΐιϋ1ιοΓ ^οίΐΐί^δδ Λ\τοη^ λνοιιΜ δ])(ίίίά ΙΙιριιί : ηικΙ 

\ν(ί δίΓίΐίη υϋΐ' 6}'Κδ ίοι* ϋ νϋπΐδΗ^ά Ηϋπά. 

ΒιιΙ ΐί' ιηίπί* ΛνβΓίί Ιΐι« νοιιΐΗ πηύ ΐΐιε ηιί^ΐιΐ: 
Οί ο\ά — λν^Γβ ιηΐηκ ο1(1 ίπ^ικί*!* ΗϋΓί;, 

ΜΪ^ΙίΙ ΐηγ 5ρί?ΗΓ 13111 111 ΙίΗΐίΙίί 1)6 8]ΐΗΐ<6η, 

Ι 1ί;κ1 ο1ΐΗηΐ))ΐοηβ(] ΐΐιν οΙτιΚΙγ^π ίιι ί\<^]^^ : — 

ΒυΙ ηιίά άεδοίπΐ^ (1;ιγ8 ;ιη(1 (1γ6ηγ 440 

Ι &Γη 1(*ίΐ:, οί ιην νοιιΐΗ ίοΓδίΐΙςί^η ! 

Ι^ο \ν1ΐ6Γ6 ΐΚβν ουιη& 1 — ΐΗε δΙίΓουίΙδ οί 1)ιιπη1 
οονβΓ 

Εϋοΐι οηε, — ΐΗε ςΙιΐΜΓεη οί ίΐιαΐ ΗεΓουΙβδ 
Ναηΐίΐά ΙΙιθ ιηοδί ηιίσΐιΐγ ΐη ί\\^ ά•άγ^ ραδί ονίτ, 

81ΐ6 Λνΐιοηι Ιιε ΙοΛβά^ Λνΐιοδε 1ΐΗη(]5ί (1ι•η\\ οη- 
\ν3Γ(1 Ιΐιεδίϊ 
ί,ΐΐίβ ίο Ά οΗΗΓίοΙ'δ ΙΐΉοε-Ιί^ά δίε^άδ^ — ΐΗε ίπΐΗεΓ 

ΒΐηοΙ^εη ίη γε^Γδ οί Η^ΓουΙβδ ! — Λνοε'δ ηιβ Ι 
ΡοαηίΗΐηδ οί ΙοίΐΓδ ΛνϋΙιΐη ηιΐπε ο1(1 ί'νί'δ §ηί]Λ(^γ ; 

ΗοΛν δΗοιιΜ Ι δΐπν Ιΐιβηι, δααΐι ά δί^ίιΐ Λνΐιο δί-^ ? 450 

ΚιιΙβ}• ΜΕΟΑΚΑ, ΑΜΡΗίτκνοχ. αηά ϋΜΜί-βη. 

ΜΕΟΑΚΑ 

ΛΥΗο ίδ ίΐιε ρπ(ίδΙ, Ιΐιε 1)ΐιΐο1ΐ6Γ. οί ΐΚβ ΐΙΙ-δΙαΓΓί'ίΙ ? 
Ογ λνΐιο ίΐιε ηιυΓάίίΐΈΓ οί ηιν Λνοίίίυΐ \\ϊα ? 
Κί^πάν 1:1ί& νΐοίίηΐδ ηιέ ίο Ιεειά ίο (ΙθΛίΙι. 
Ο δοηδ, Ά δΐΐίΐηιβίυΐ οΗΛηοΐ-ΐεπιπ άί-πίΠ-άπν^η 

Τθ<ί6ΐ:1ΐ(?Γ, οΜ ΠΊ^η. ΐηοΐΙΐβΓδ. ΐ3Λΐ3(?δ^ ΒΓ6 ΛΝΊζ*. 

Ο Ιι^ρίεδδ άοοηι οί ιηε ίΐηά ίΐΐθδβ ηιν δοηδ 
λνΐιοηι ίοΓ Ιΐι^ Ιδδΐ Ιΐιηβ ηοΛν ηιΐηβ ενθδ Ι^βΙιοΜ ! 
Ι 1)ΗΓ(:* νου. ηιίΓδί'ά λόιι — ίΐΐΐ ίο Ι^ί' ίοΓ ίθ6δ 

103 

Μ 2 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

νβρισμα κάττίγαρμα καΐ Βίαφθοράν. 
φβΰ' 

460 η ττόΧν μ€ δό^7/9 βξβτταίσαν βλττ/δβ^, 

ην 7Γατρο<; υμών €Κ Χο'γων ττοτ ήΧτησα. 

σοι μβν 'γαρ "Α/ογο9 βνβμ^ 6 κατΘανων ττατηρ, 

Έ,νρυσθβως δ' έ'/χβλΧβς οΙκΎ}σ€ίν 86μου<ζ 

τ/}9 καΧλίκάρτΓου κράτος ^Χ^^ Πελασγία^, 

στοΚην τ€ θηρο<ζ άμφββαΧλβ σω κάρα 

Χβοντο^, '^ττερ αύτος βζωιτλίζετο' 

συ δ' ησθα ("ύηβών των φιλαρμάτων άναζ, 

6'^κΧηρα ΤΓβδία τάμα '^/ή<ζ κβκτημένο'ζ, 

ώ? 6^€7Γ6ί^69 τον κατασιτβίραντά σβ' 

470 64 9 Ββξίαν δε σην άΧβζητηριον 

ξυΚον καθίεί ΒαίΒαΧον, Λ/τευδ/) Βόσιν. 
σοΙ δ' ήν βττερσβ Τ06? €κηβ6Χοίς ττοτβ 
τόξοίσι Βώσβιν ΟΙγ^αΧίαν ύττβσχβτο. 
τρβΐς Β' 6ντα<ζ υμάς τρίτττύχ^οίς τυραννίσι 
Ίτατηρ βΊτυρ'^ου, /χεγα φρονών εύανΒρία,' 
β'γω δβ νυμφας ηκροθίνιαζομην, 
κιβη συνάψουσ', βκ τ' ' Χθηναίων 'χθονο'^ 
Χ'7τάρτ7]<ζ Τ€ Θηβών θ\ ώς άνημμενοί κάΧως 
ιτρυμνησίοίσι βίον ε'χοιτ' εύΒαίμονα. 

480 καΐ ταντα φροΰΒα' μεταβαΧούσα δ^ η τύχ^η 

νύμφα<; μεν ύμΐν Ινήρας άντεΒωκ εχ^είν, 
εμοί δε οάκρυα Χουτρά' Βύστηνος φρενών, 
ίτατηρ Βε 7Γατρο<ζ εστία <γάμου<ί οΒε, 
' ΑιΒην νομίζων ττενθερόν, κήΒο'ζ ττικρόν. 
ώμοι, τίν' υμών ττρώτον ή τυν' ΰστατον 
7Γ/309 στέρνα θώμαι ; τω ιτροσαρμόσω στόμα ; 104 Ύ\1¥. .ΜΛ1)ΧΕ8.^ ΟΓ ΜΚΠΓΧί.Ε8 

Α 8ουίί", Η ^1*ί€*, Ά Ιΐιίη^ Ιο Ι)*; (ΙβδΐΓονεά. 

λΥοί.• Ηΐκΐ η1μ8 ! 

Λ1ι ί'οΓ ιην ^ΙΐΗΐΐίτοίΙ (1ι•(ί;ιηΐΗ, ιιιν Ι^π^Ι^οπ Ιιορί-ίί, 460 

Ηορί-^ ίΙΐΗΐ 1 οηο6 1)υί11; οη γοιπ• ίΗίΙκτ'ίί ν^οΓάδ ! 

ΑΓ]^οί5 Ιο Ιΐκ'ί* 1 Ιΐιγ ίΐ^ίΐά 811*6 λνοιιΐίΐ ίΐΐΐοΐ : 
Τΐιοιι ίη ϊ^ιίΓνΗΐΙΐίΊΐϋ' ραΐίΐοί- Λνίΐ8ί ίο (Ιλν^Π 
Ίη ίηίΓ Ηΐκΐ γϊοΙι Ρ^Ιη^^ϊη'^ .'ίθ€*|)1:Γ€•(1 8\\Ήγ : 
ΊΊιηΙ 1)6Η8ΐ;'8 ίνΠ οΥγ ίΐιίη^ Ιι^ίκΐ 1ΐ6 \νοηΙ ίο ίΙίΓΟΛν, 
Τ1ΐ6 Ηοη'8 8ΐνίη ΛνΙι^Γθίη 1ιΐιιΐ86ΐ£ Λνβηΐ: οΐπά. 
ΤΗοιι "^ 8ΐιοιιΜ8ΐ 1)6 1ίίπ§ οί οΗ&ηοΙ-Ιονΐη^ Τ1ΐ6ΐ)6δ, 
Αηά ΙιοΜ Ιΐΐ6 ο}ιαιη])&ί^η8 οί' ηιΐπ6 1ΐ6π1:η^6 ; 
Τΐιν })ΓΗν6Γ Λνοπ ϊ1ίΪ8 οί Ηίπι ΐΐΐίΐΐ ^Ην6 ΐ1ΐ66 Μΐϋ ; 
Απά Ιο ϊΐιν π^ΐιΐ ΙΐΗηά ΛνουΜ 1ΐ6 νΪ6ΐ(1 Ιΐΐ6 οΐιιΐ). - 470 

Α ί6ίίίηέά ^ϊίΐ:. Ιιί8 ΟΗΓνεη 1)Ηΐ;1:ΐ6-8ί3Λ'. 
Το ΐ1ΐ66 2 1;1ί6 Ιπηά, Ι3ν 1ιί8 ί3Γ-8ΐΏΪ1:ΐη§ ΐ3θΛν 

Οη66 Λνη8ΐ6ά, ρΓθηΐί86ί1 Ηβ, θ6θ1ΐΕΐίΗ. 

8ο Λνίίΐι 1:1ΐΓ66 ]ΐηπο6(1θΓη8 Λνοιιΐά νοιίΓ 8ίΓ6 6Χ3ΐΙ 

Ηί8 ίΗΓ66 80118, ΐΐΊ Ι:1ΐ6 ρηά6 θ£ 1ΐΪ8 ^Γ6ΗΪ; Η6ΗΓί. 

Αηά Ι ο1ιθ86 οαΐ ΐ1ΐ6 οΊιοίοε ο£ Ηβΐΐπδ' Βηάβδ, 

Είηΐνϊηο; Ιο οιιι•8 1)ν ΐΏΗΓΓίΗί2;6 Αΐ1ΐ6η8' ΙηικΙ, 

Αηά Τ1ΐ6ΐ)68, ίΐηά δραι-ΐπ, ΐΐΐϋΐ: νβ ηιΐ^ΐιΐ, Ηδ δΐιίρδ 

ΜθΟΓ6€ΐ 1)ν δ1ΐ66ΐ:-3ηθ1ΐΟΓ8, Γί(ΐ6 1;1ΐ6 δΙΟΓηΐδ ο£ 1ί£6. 

Α11 ΐ:1ια1: ίδ });ΐ8ΐ : 1:1ΐ6 Λνΐηοΐ ο£ £ίΐΐ6 Ηαΐΐι ν66Γ6(1, 480 

Αιΐ(1 ^ίν6η ίο γοα ίΐιβ λίίΐΐάδ ο£ Όοοιη £ογ ΙίΠίΙεδ, 
Τ6ίΐΓδ £οΓ ηιν 1>ΓΪ(ΐ6-1)ίΐ1:1ΐ8. \νο6 £θΓ ΐΐιοδβ ηιν ^1^6Ηη1δ ! 
Αηά ηοΛν νοιίΓ 2;ΓΛηά8ΪΓ6 ιιια1ν6δ ίΐιε 8ροιΐ8ίΐ1-£6&8ΐ 
\νΐ1:1ι Ηίΐ(ΐ6δ £οΐ' 1>ηίΐ68' δΪΓ6, ^ηηι ηιαΓη&^6-1νΐη. 
Α1ι 1116 ! Λνΐιοηι βΓδΙ; ο£ νοιι, ογ Λνΐιοπι 1:1ΐ6 Ιαδί, 
Το 111Ϊ116 1ι6ηγ1: δΐΐίΐΐΐ Ι ρΓ68δ ? — ΛνΙιοΐΉ ίο ιην Ιίρδ ? ^ Τΐιβ οΐάβδί δοη, ΤΙιβΓΪΓηαοΙια». 
- ϊ!ιβ δεοοηά δοη, ΟΓβοηΙΐίΙίΐίϊ. 
^ Τΐιβ ΙΗΪΓ•! 8οη, Βθϊοοοη. '65 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

τιι/ος Χάβωμαί ; ττωΫ αν ώ<; ξουθθ7ΓΤ€ρο<; 
μέΧί,σσα συνενε^καίμ' αν βκ ττάντων '^οου<ζ, 
6^9 6ν δ^ ίνβ'^κονσ^ άθροον άττοΒουην Βάκρν. 
490 ώ φί\τατ\ €Ϊ τί-ς φθό'^'^/ο<^ βίσακούεται 

θνητών τταρ " ΚιΒύ], σο\ τάΒ\ ΉράκΧβί'ζ, λέγω* 
θνΎ]σκ€ί ττατηρ σο? κα\ τεκν, οΧλυμαί δ^ βγω, 
ή ττρίν μακάρια 8ία σ^ ^κ\]]ζ6μην βροτοΐ<ζ. 
άρηζον, εΧθί' κ αϊ σκιά φάνηθι μοΓ 
άΧις >γαρ βΧθων καν οναρ^ 'γβνοιο σύ' 
κακοί γα/) είσιν οι τέκνα κτεινουσί σα. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

συ μεν τα νερθεν εντρεττή ττοίού, ηνναΐ' 
€γώ δβ σ\ ώ ΖβΟ, χειρ* 69 ούρανον Βίκων 
αύΒώ, τέκνοίσιν εϊ η τοισίΒ^ ώφεΧεΐν 

500 μέΧλεος, άμύνειν, ώ<; τάχ' ούΒεν αρκέσεις, 

καίτοι κεκΧησαι ττοΧλάκις• μάτην ττονώ' 
θανεΐν γα/), ώ? εοίκ , άνα'^καιως έχει. 
αΧΧ', ω γέροντες, μικρά μεν τα τον βίον 
τούτον δ' οττως ήΒιστα Βιαττεράσετε, 
εξ 7] μέρας εΙς νύκτα μη Χυττούμενοι, 
ώς εΧτΓίΒας μεν ο χρόνος ουκ εττίσταται 
σωζειν, το δ' αυτοϋ σττουΒάσας Βιέτττατο. 
άρατε μ* οσττερ η ττεριβΧετττος βροτοΐς 
ονομαστά ττράσσων, και μ* άφειΧεθ^ ι) τύχη 

οίο ώσιτερ τττερον ττρος αιθέρα ήμερα μια. 

ο Ο οΧρος ο με^ας η τε οοξ ουκ οίΟ οτω 
βέβαιος εστί. χαίρετ ' ανΒρα <γαρ φίΧον 
ττανύστατον νυν, ήΧικες, ΒεΒόρκατε. 

ΜΕΓΑΡΑ εα' ώ ττρεσβυ, Χευσσω τάμα φιΧτατ ; η τι φώ ; 
^ \νί1αιηοΛνί1:ζ : ίοΓ ΛΙ88. Ικανον &,ι/. ι66 ΤΗΕ ΜΛ1)ΝΚ88 ϋΚ ΠΚΚ0ΓΙ.Ε8 

ννΗυηι 8Ηη11 Ι οΐίΐδρ ? 01ι Βιιί ίο ^ηΙΗογ 8ίοΓ6 

Οί ιηοΗΠ. 1ί1<:6 Ι^ΓΟ'Λ'π-λνΐη^^θ 1){^('. Γγοπι ίτηκΓδ Λνΐθί; 

Αηά 1)ΐ6ηά Ιυ^βΙΙΐΡΓ ίη ίηΐίυίίί οί' οηβ ίεαι• ! 

Ι)6&Γ Ιονβ, — ΐί έΐην ίη Ηπ^^δ οί ΐΐΐίί ά^Άά 490 

Οάπ ΙιβίΐΓ, — Ι ΟΓν ΐΗίδ Ιο ίΐκ:-^•. Ηίτουΐ^δ : 

ΤΗν δίι-ε, ίΐιν 8θηϋ, ηγ^ ί1νίιι<ί ; ί1οοηΐί.'(1 ίΐιη Ι, 

Ι, όηοε 1;1ΐΓυαυ;1ι Ιΐιεί- 0Ηΐί(ί(1 ΜεδΙ ίη α11 ηιεη'δ εγβί». 

Ηβΐρ ! — ΟΌΠΊΡ ! — ί1ιοιι,ΰ:1ι η8 ;ι 8ΐΐ8(1ο\ν. νίίί; αρρεαΓ Ι 

ΊΊιν οοηιίηίτ β^ ά άνί^ιίγη-ΗΥίΛρν δΙιοιιΜ δΐιίίιοβ 

Το ά^υηί ΐΗε οΓέΐνί-ηδ λνΐιο λν (ηιΙοΙ δΐίΐν ΐΗν δοης 1 

ΛΜΡΗΙΤΚνΟΝ 
Ι.ίκΐν, ΐΙΚί (Ιί^ηΐΙΐ-Γίΐί-δ (Ιΐΐΐν 0Γ€1(:'Γ ΐΐιοιι. 

ΒιιΙ Ι, ο Ζ^υδ, λνίίΚ Ιΐίΐηά ίο ΙΐίΉνί'η ιιραίΐ8ΐ;, 

Γγυ — ίί ίοΓ 1:ΐΊί•8€• 1)ίΐΙ)€'8 Ιΐιοιι ]ΐΗ8ί: ίΐην ΙΐίΊρ. 

8ίΐν6 ΐΗεηι ; ίοι* 8θοη ΐΐιοιι ηοΐΐιίηί^ δΗίΐΙΙ: ηυηΙ!. όΟΟ 

Υεί οΛ Ηίΐδΐ: ίΗοα Ιϊβεη ρΓ&νί-ά : ίη νπίη Ι Ιοίΐ : 

ΓοΓ πολν. ηΐί^δ^ί-πίδ. Λνί- οΗπηοΙ: οίτοοδ^• 1)ΐι1 οΐίε. 

Α1ι ίΓΐ^ηύδ, οΐά ίτίεηάδ. δΐιοΐ'ΐ: ίδ ίιι^ δρπη οί Ιίίε : 

866 76 ρ&δδ ΐΙίΓου^Ιι ίΐ Ι^ΗΐΙίθΙν 8δ νβ πιπν, 

ΧνϋδΙίηο; ηο ϋπΐέ- ίη ι^ι-ίί-ί' 'ίλνίχΐ: ηιοΓη ;ιηά ενίί. 

ΓοΓ ηοΐΐιίηο" 0ίΐι•6ί1ι Τίηΐί- Ιο 8})ηγ(:* οιιγ Ιιορ^δ : 

8\νίίΐ:1ν Ηίί ΛνοΓίνδ Ιιίδ \νοΓΐί, αηά ίΐ^ί-ίδ ίίΛν&ν. 

86€• ηΐί-, ΐ1ΐ6 θΙ)86Γν6ά οί λΙΙ θΐ3861•ν6Γ8 οηοέ". 

Οθ€Γ οί Λββάδ οί ηαηιο — ^ίη οηβ ά&ν η11 

ΡοΛιιηϋ Ιϊβΐΐι 8η&1:ο1ΐ€'(1, αδ α ίθ&ΐΙιβΓ δ1^ν\νίΐΓ(1 Ι^ίολνη. 510 

Νοηβ Ινηολν Ι λνΐιοδί- ίξΐ-^ηΐ χνί^ίΐΐίΐι ογ ΙιίσΙι τίίραίιε 

Ιδ δυΓ6. Γ&Γ6Λν€ΐ1 : ίοΓ Ιιίηι ίΐιαΐ: Λναδ νοαι* ίΓίεηά 

ΧοΛν ίοΓ ΐΐιε 1η8ϊ ΐίηκί. Η^β-ΐΏβΙεδ, Ιιανθ νε δββη. 

ΗΕΚουι,Εδ αρρβαη νι ίΗβ άΐ^ίαηοε. 

ΜΕΟΑΚΑ 

Ηε! 

Αηοίεηΐ. ηιν άβ&Γ ΙοΓίΙ— ^Ιδί- ΛνΗίΐΙ: ? — άο Ι δβρ ? 167 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

ουκ οΐ^α, θύ<^ατ€ρ' αφασία δε κάμ '^'χει. 

ΜΕΓΑΡΑ 

οδ' βστίν ον 7>}9 νβρθβν είσηκονομεν, 
€ί μη γ' ονβίρον εν φάευ η Χβύσσομεν. 
τι φημί ; ιτοι όνειρα κηραίνονσ^ ορώ ; 
ουκ εσσ οο αλλθ9 ανη σου τταιοος, ^βρον. 
520 Ββΰρ*, ώ τεκν , Ικκργ]μνασθ€ ττατρωων ΤΓβττλων, 
ίτ β'γκονβίΤΕ, μη μευητ , εττβί ίλίος 
σωτήρο'ζ ϋμίν ούΒβν εσθ' οδ' ΰστ€ρο<;. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ώ χαίρε, μέλαθρον ττρόττυΧά θ^ εστίας εμή<ζ, 
ώ'ζ άσμενο<ς σ' εσειΒον ες φάος μο\ών. 
εα• η γ^ρτιμα ; τεκν ορώ ττρο Βωμάτων 
στοΧμοΙσι νεκρών κρατάς εζεστεμμενα, 
οχλω τ' εν ανδρών την εμην ξυνάορον 
ττατερα τε Βακρυοντα συμφοράς τίνας ; 
φερ εκττυθωμαί τώνΒε ττΧησίον σταθείς, 
530 τι καινον ήΧθε, ηυναι, '^ώμασιν χρέος ; 

ΜΕΓΑΡΑ 

ω φιΚτατ ανδρών — 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

ώ φαος μοΧων ττατρι — 

ΜΕΓΑΡΑ 

ηκεις, εσώθης εΙς άκμην ελθών φίΧοις ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

Τ6 φης ; τιν εΙς ταραημον ηκομεν, ττάτερ ; 

ΜΕΓΑΡΑ 

οιοΧΧυμεσθα' συ δε, ^ερον, σύ'^'^νωθί μοι, 

ει ττροσθεν ηρττασ^ α σε Χε^ειν ττρος τόζ/δ' εχρην 

το θηΧυ ηάρ ττως μαΧΧον οίκτρον άρσενων, 

και ταμ εθνγ}σκε τεκν , ηττωΧΧύμην δ' ε'γώ. 

ι68 ΤΗΕ ΜΛϋΝΕΗ.^ ΟΓ ΠΕΚΟυΚΚ^ 

ΧΜΙΊΙΙΤίηΟΝ 
ΜΚίίΑΠΛ 

'Τΐ8 Ιιε \ν1κ> 1η ν, λνί' Iκ*Η^^1, 1)ί*ηϋΗΐ:1ι ϋια ^ΗΓίΙι, 

Εχ('(*|)1: 1)1 1)η);κ1 (Ιην λνκ ΙχΊιοΚΙ η (Ιγρηπι ! 

\νΐιαΙ δϋγ 1 ? — 5οε ίΐι^ν (ΐΓ(.•Ηΐιΐί5, Ιΐκ^^ΰ 3'6ίΐΐΊΐίιι^• ι.'νΐίί> ? 

Ί'Ηί8 ίδ ηοη(ί «ΙΙιογ, ηηοΐ^ηί, Ιΐιαη ίΐιν δοη. 

Βονκ, ΙιΐίΙκη* ! — 1ιηιι<γ ιιροη νοιικ Γαΐΐΐίτ'δ οίοϋΐ^. 520 

^ίροί^ίΐ ν(:', ιιηΙΐΗπά Ιιΐηι ηοΐ ; ίοΓ ίΐπδ ίδ \\ϋ, 

Υουτ ΗεΙρΰΓ Ηε, ηο ΛνοΓδβ ΙΥιάώ 8ανίοαΓ Ζευδ. 

ΕΐΐΙΐ'Γ ΗΚΗΓυΐ,ΕΝ. 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

Α11 ΙΐΗΪΐ, ηιΐικ* Ιιοιίδε, ΙίηϊΙ, ])θΓΐ;ίΐ1δ οΓιηίηε 1ιε;ΐΓΐ1ι 1 

Η (ην 1)1ί1;1ΐ6, ΓεΙιίΓηεά ίο Ιίίε, Ι Ιοοίν οιι νοιι ! 

Ηη ! Λ\ ΙιηΙ ίδ Ιΐιίδ ? — ηιν δοηδ 1)είοΓε ίΗε ΙιπΠδ 

Ιη ί1ί•;ιΐ1ι'δ ΗΐΙΪΓε πιΐίΐ Λνίΐΐι Ιιεπίΐδ ο1ι;ΐ})]ε1;εο1 ! — 

Απ(1. 1111(1 η ΐΙίΓοη^ οί ιηβη^ ηιν νεΓν λνίίε ! — 

Μν ί'ηΐΙΐίίΓ λνεερίη^ ονεΓ δοιιιε ιιιίδοΗηικί^ ! 

€οηιε, Ιεΐ ηιε ο1ι•ϋ\ν ηί^ΐι Ιΐιεδε ηικΙ (]ΐκ•δ1:ΐ()ΐι Ιΐιεηι. 

λνίίε, ΛνΙΐΗΐ δίΓΗΠ^ε δίΓοΙιε ΙΐίΐίΙι £ίΐ11ειι οη ιηίηε ίιοιίδε ? 530 

ΜΕΟΑΚΑ 

ο 1)εδ1:-1)6ΐον6(1 ! — 

ΑΜΡΗΙΤΚΥ.'Ν 

Το ίΗ}' δίΓε Ιίίίΐιΐ οί Ιίί'ε ! — 

ΜΕΟΑΚΑ 

ΑγΙ; εοιηε ? — ηγΙ δπνεά ίοι* ίπεηάδ' ηιοδί (1εδρεΓΗΐ€ 
η66(1 ? 

ΙΙΕΠΓυΐ,Εδ 

ΗοΛν ? — ίαίΙιεΓ, λνΐΐίΐΐ; οοηίΊΐδίοη βικί Ι Ιιενε ? 

ΜΕΟΑΚΑ 

νΥε 3Γ6 ίΐΐ: ροίηΐ: ίο ίΐίε ! — ΐΐιν ])ΗΓ(1οη, αηοίεπί:, 
Τΐι&ΐ Ι ΐ36ΓθΓε ΐΐιεε δηαΐοΐι ΐΐιν η2;1ι1: οί δρεεοΗ, 
ΡοΓ Λνοηΐίΐη ίδ ηιοΓε δΛνίίΙ: ίΙΐΗΐι πιηπ ίο ηιοιιηι. 
Αη(1 ηιν δοηδ ΛνεΓε ίο (Ιίε, πικί Ι λνπδ (1οο^ηε^1. 

169 ΗΡΑΚΛΗ2 ΜΑΙΝΟΜΕΝΟ:^ 

ΗΡΑΚΛΗ2 

"ΑτΓοΧλον, οίοίς φροιμίοίς α,ρ'χβί Χο'^ου. 

ΜΕΓΑΡΑ 

Ύβθνασ^ ά^βΧφοΙ καΙ ττατηρ ουμ,ο<ζ <^ερων. 
ΗΡΑΚΛΗ2 
540 7Γω9 φ?79 ; τι Βράσα^ ή Βορο^ ττοίον τνχων ; 

ΜΕΓΑΡΑ 

Αύκο^ σή> ό καυνο^ 7% άναζ ΒίώΧβσεν. 

ΗΡΑΚΛΗ2 
οττΚου^ άτταντών ή νοσησάση<^ γθονό^ ; 

ΜΕΓΑΡΑ 

στάσβί' το Κάδ/ι.οΐ' δ' βιττάττυΧον εχ^βί κράτο<;. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

η Βήτα 7Γ/0Ο9 σβ καΐ ^βροντ ηΚθβν φόβος ; 

ΜΕΓΑΡΑ 

κτβίνβιν βμβΧλβ ττατερα κάμ€ κα\ τέκνα. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

Τ6 φη<^ ; τί ταρβών ορφάνβυμ €μό)ν τέκνων ; 

ΜΕΓΑΡΑ 

μή 7Γ0Τ6 Κ,ρεοντος θάνατον εκτισαίατο. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

κόσμος δε τταίΒων τις οδβ νερτεροις ττρέττων ; 

ΜΕΓΑΡΑ 

θανάτου ταδ' ήΒη ττβρίβόΧαί ενήμμβθα. 

" ΗΡΑΚΛΗ2 

550 καΐ ττρος βίαν εθνησκβτ ; ω τΧήμων €γώ, 

ΜΕΓΑΡΑ 

φίλων βρημοί, σε δε θανόντ ηκούομεν. 

ΗΡΑΚΛΗ 2 

ΊΓονεν ο €9 ν μας η ο εσηΧσ αυυμια ; 

ΜΕΓΑΡΑ 

Κνρυσθεως κήρυκες ^γγβλλοι^ τάΒε. 
170 ΤΗΕ ΜΑϋΝΕ88 ΟΚ ΗΡ:Κ€υΐ.Ε8 

ΗΕΚευΐ.Ε8 

Αροΐΐο ! — ΛνΗίΐΙ; νϊγηπ^θ ρΓβ1υ(ί€ ίο ίΐιν 8ρ66θΗ ! 

ΜΚΟΛΗΛ 

Οΰϋά &!'£ 111 V 1)Γί;11ΐΓί?η ηηά ηιγ ^βν-Η^ΐΓβά ΒίΓίί. 

ΗΕηευι.Ε8 
ΗοΛν ? — 1)ν ΛνΗΗί άί-^ά, ΟΓ δίποΐνεη 1)ν Λνΐιαί; ερβΗΓ .' 54υ 

ΜΕΓ.ΑΗΑ 

'Τ\\'Η8 Ενίίυδ 5ΐθΛ\' ίΐιεηι, ΐΗΐδ ΙβγκΙ'β υρβΙ^Η; Ιίϊη^. 

ΗΕΚΓϋΙ.Ε8 

Μεΐ ΐη ίβΐΓ ίΐ^ΐιΐ; ? — οι• ρΙίΐ^αβ-δΐΓαοΙν \νίΐ8 Ιΐιε Ιππά ? 

ΜΕΟΑΚΑ 

Βγ {Άοϋοη δΐηοΐί^εη. Ηε ι-υΐ^δ δβνβη-^Είβά ΤΗ^Βεδ. 
\νΗν ίεΐΐ οη Ι^Ηβϋ ΛΠίΙ οπ ΐΐιε οΙγΙ πιηιι ^ΐί^ϋά ? 

ΜΕΟΑΚΑ 
Ηρ δΟΙΙ^Ηΐ Ιο 5ί]Ην Ιΐΐν 5ΪΓ6, ΐΙΐΥ 80118, 311(1 ΠΙΓ. 

ΗΕΗΓυΐ.Ε8 

Ηολν ? — οί πιν ί&11ΐ6Γΐ688 οΗϊΜΓεπ ΛνΗίΐΙ; ί^ΗΓεά Ηε ? 

ΜΕΟΑΚΑ 

Ε681: ΟΓεοη'δ άβαΐΐι οηε (ίπν Ιΐιεν ηιί^Ηΐ: Ηνεη^ε. 

ΗΕΚ0υΐ.Ε8 

ΤΗίδ \ θδΙιίΓε 111661; ίοΓ άείΐίΐ ίο11<. Λνΐιπί: ηιεπηί» ιΐ : 

ΜΕΟΑΚΑ 

Ιη ΐΐιΐδ αίίΐΓθ Λν6 8}ιι•οιιοΐ6{1 ιΐ5 ίοΓ (Ιε,'ΐίΙι. 

ΗΕΚΟ•υΐ.Ε> 

Αιιά Λ\'6Γ6 Ιο άΐ6 Ιιν νΐοίβηοε ? — λ\ ο6 Ϊ8 ιηε Ι όδΌ 

ΜΕΟΑΚΑ 

ΡογΙογπ ο£ ί"η6η(ΐ8. λνε 1ι63Γ(1 ίΐιπΐ ΐΐιοιι Ιΐέΐάδΐ άΐεά. 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 
\νΗ6Γ6£θΓ6 €&ηΐ6 ΟΠ ΥΟΙΙ ίΐΐΐδ άεδρϋΪΓ οί 1116 ? 

ΜΕΟΑΚΑ 

ΤΗε 1ΐ6Γ&1άδ ο£ Ευηδΐΐιειίδ ριιΙ)1ί8ΐΐ6(1 Ιΐιΐδ. 

171 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

ΗΡΑΚΛΗ2 

η δ' εξβΧβίτΓβτ οίκον εστιαν τ' βμην ; 

ΜΕΓΑΡΑ 

βία, ττατηρ μβν έκιτβσων στρωτοί) \β)(ους. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

κούκ βσχ^βν αΙΒώ τον 'γβροντ άτιμάσαι ; 

ΜΕΓΑΡΑ 

αΙΒώ γ'; άττοικβΐ τΡ]σΒ€ τν^ς- θβοΰ ττρόσω. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ούτω δ ά7Γοντ€<ζ βσιτανίζομβν φίΧων ; 

ΜΕΓΑΡΑ 

φίλοι 7«/3 είσίν άνΒρΙ Βυστνχ^βΐ τίν€<ζ ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

560 μάχ^ας δε Ήίίνυών α9 €τ\ην, άττετΓτυσαν ; 

ΜΕΓΑΡΑ 

άφΐΚον, Ιν ανθίς σοι Χεγω, το Βνστυχ^βς. 

ΗΡΑΚΑΗ2 

ον ρίψεθ^ ' Κί^ου τάσδβ ττβριβοΧας κόμη<ζ 
και φώ<ζ άναβΧβΛ^βσθβ του κάτω σκότου 
φιΚ.α<ζ άμοίβα^ ομμασιν 8€^ορκ6τ€<ί ; 
βγω δε, νυν 'γαρ τής €μής '^ρηον γβρο<^, 
ττρωτον μεν εΙμι καΐ κατασκά-ψω ^όμονζ 
καινών τυράννων, κράτα δ' άνόσιον τβμων 
ρί•ψω κυνών βΧκημα' Κ,α^μείοη' δ' οσου^ 
κακου'ζ ίφηυρον βυ τταθόντα'ζ εξ εμού, 
570 τω καΧλίνίΚ(ύ τωδ' οττΧω 'χειρώσομαΐ' 

τού<ζ δε 7Γτε/)ωτοΖ? διαφορών τοζεύμασι 
νεκρών άτταντ ^Ισμηνον εμττΧησω φόνου, 
Αίρκη<; τ€ νάμα Χευκον αίμαχθησεταί. 
τω ηάρ μ άμύνβίν μάΧλον ή Βάμαρτί 'χ^ρη 
και τταίσΐ καΧ '^εροντι ; χ^αιροντων ττονοί' 
μάτην ^αρ αυτούς τώνΒε μάΧλον ηνυσα. 

172 ΊΊΙΚ ΜΛ1)ΝΈΗΗ Οί' ΗΚΚ€1'Ι.Κ«; 

ΙΙΕΚΓυΐ.Κ8 

ΗιιΙ \\1ι\ <1ι'(1 νκ ί'οΓ'ίίΐΙνίί ιηίικ' Ηοιικ- .πκΐ Ικ-.ηΐΐι ? 

ΜΚΟΛΗΛ 

Β ν ί'ϋΓΟΰ : Ιΐιν ίΉΐΙιυι• ί'Γοηι Ιιΐδ ι)^^1 Λνα^ ίΐιιη^. 

ΙΙΕΚΟυΐ^Εδ 

δ1ΐίΐηΐ6 ? — ίΐΌηι ίΐιηΐ Οθ(1(1^58 ϊάυ Ιιϊν (Ιηί^ΙΙίη^ 18 ! 

ΗΕΚ€υΐ.Ε8 

8ο ροον οί ί'Γίοη(ΐ8 ΛνΗ8 Ι \\Ίΐ6η ίίΐι• ηλνπν ! 

ΜΕΟΑΚΑ 

ΓΉβικΙδ ! — ΝνΙΐΛΐ ίτίβηά'» Ιι.ιΐΐι η ηΐίΐη ιιηίοΓίυπΗίί^ ? 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

δοοΓη^ά ίΐίθλ' ΐΐιβ ίίο:1ι1:8 Λνίΐΐι Μίη}'£ΐη8 Ι 6ηάυι•6*(1 ? 560 

ΜΠαΛΚΛ 

Ρη^η(11θ88; 1 Ι^Π Ιΐΐί^κ ίΐοαΐη^ ιυΐ.'^ίΌΓΐιιπΰ ιδ. 

ΗΕΚΓϋΙ,Εδ 

ΓΙίη^Ε^ ίΓοιη νουΓ ΙΐίΐΪΓ ίΐιεδβ οβΓειηβηίδ οί" ΐΗβ ^υάμ^ : 

ΕοοΙν II]) ίυ 1:1ι& Ιίίίΐιΐ, 1)θ1ιοΜίη^ Λνίΐΐι νοιίΓ ^Υί-δ 

Εχοΐιπη^ί:- ΓΪ^Ιιΐ ΛνίΊοοηΐίί ίνοιιι ΐΐιε η^1:1ι&Γ-]^1οοηι. 

Αηίΐ Ι — £θΓ ηοΛν ΛνοΓίν Ηείΐι ίο ιηίηβ Ιι&ηά — 

\νί11 βΓδΙ §Ό, ηικί λνίΠ γηζ^ ίο ^;ιι•1:1ί ΐΐΐί' Ιιοιίδβ 

Οί' ίΗΐδ ιΐί-Λν Ινίηο•. Ιιΐί; ϊιηρϊοιίδ ΙΐίΉά δΐηίίβ οίΤ 

Αη(1 οαδί ίο ^1οο•8 ΐο Γίίπά. Οί' ΤΙι^Ιίϋΐΐδ, &11 

Γοαηά ΐΐΉΪΐοΓδ ^Λ^γ πι ν ;ο:οο(1 (Ιβ^άδ ίο Ιΐίθηι. 

8οηΐ6 λνΐΠ Ι δΐίΐν λνϊΐΐι ΐΐιίδ νΐοίοΓΐουδ ηΐ30€•, 570 

Αηά Ιΐιβ Γ6δί δοαΙΐ^Γ Λνίΐΐι ιην ίε&ΙΙΐθΓβά δΙίΗίΐδ, 

\νϊ1:]ι δΙϋΐισΗίϋΓ οί' οοΓρ86δ η11 Ιδηι^ηιΐδ 611, 

Αιιά ΌϊΓο&"δ ριΐΓ6 δίΓβίΐηι Γβά Λνίΐΐι Βίοοά δΐιαίΐ ηιη. 

ΡοΓ \\'1ιοηι δΙιοιιΜ Ι άβίθηά 3ΐ)ον6 ιην ^άίε 

Αηά 8οη8 αηά α]σ&ο1 δίι•€ ? Ογ(?η1: ίοΠδ. ίηΓ^λνοΙΙ ! 

ναίηΐν Ι ΛνΓουο;1ιΐ; ίΐι^ηι, ΐ6ίΐνϊη§' Ιΐι^δ^ ιιη1ΐθ1})(ίί1 Ι 

173 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

καΐ ^6ί μ ντΓβρ των^\ βϊττβρ οιδ' ύττβρ ττατρος, 
θνΎ)σκ€ίν άμύνοντ' ή τί φησομβρ κάλον 
ΰΒρα μβν βΧθβΐν βίς μάγτ^ν Χίοντί τβ 
580 Κνρυσθ€ω<; ΤΓομτταΐσι, των δ' βμών τβκνων 

ουκ βΚΊτονησω θάνατον ; ουκ «/?' Ήρακλή'ζ 
ο κα\Χίνΐ-κο<ζ ώ? ττάροίθβ Χβξομαι. 

Χ0Ρ02 

Βίκαία τους Τ€κ6ντα<ζ ώφβΧβΐν τέκνα 
ττατβρα τβ ιτρβσβυν την τβ κοινωνον ηάμων. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

7Γ/οο? σον μεν, ω τταΐ, το69 φίΧοί'^ είναι, φίΧον 
τά τ 6'χ^θρα μισεΐν άΧΧα μη ^ττει^ον Χίαν. 
ΗΡΑΚΛΗ5 

τί δ' εστί τών^ε θάσσον ή γύρεων, ττάτερ ; 

ΑΜΦΙΤΡΥΠΝ 

τΓοΧΧους ττενητα^ζ, 6Χβίου<; δβ τω λόγω 

Βοκοΰντας είναι σνμμά'χρυ'ζ άναζ ε'χ^ει, 

590 οΊ στάσίν εθηκαν καΐ ΒίώΧεσαν ττόΧιν 

εφ* άρττα^αΐσί των ττβλας, τα δ' εν ^όμοίς 
Βαττάναισι φρονΒα Βιαφν^όνθ^ υττ άρ'^ία^. 
ώφθης εσεΧθων πτοΧιν εττεί δ' ώφθη^;, 'όρα • 
εγ^θρού<ζ άθροίσας μη τταρα >γνώμην ττεσ-ρς^ 

ΗΡΑΚΛΗ2 

μέΧεί μεν ούΒεν εϊ με ττασ' εΙΒεν ττόΧίς' 
ορνι,ν δ' ΙΒών τίν ουκ εν αΙσίοί<ζ ε^ραί^, 
ε<γνων ττόνον τυν εΐ'^ Βόμονς ττετττωκότα' 
ωστ εκ ττρονοία'ζ κρύφιος εΙσηΧθον γβόνα, 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

καΧώς' ττροσεΧθών νυν Ίτρόσειττε θ^ εστίαν 
600 καΐ δθ9 ττατρωοίς Βώμασιν σον ομμ ΙΒεΐν. 

ήξεί >γαρ αύτος σην Βάμαρτα καϊ τέκνα 
εΧξων φονευσων κάμ ετησφάζων άναξ' 

174 Ί'ΗΕ ΜΛΠΝΕΗ.Κ ΟΓ ΗΕΚΓΙ'Ι.Ε.^ 

Ι ου<!;Ιι1; οίκίΥίηάΐιι^ Ιΐιρ»^ Ιο άίί-, ιΓ Ιΐκ-^ί- 

Ό\^. ίοΓ ΐΙκΜΓ ίίΐί1ΐ6Γ : — ίίΐϋί;, Λνΐιηΐ Ιιυιιυιπ* οοπι^^ 

Οί' Ιινάπι ηικί οί" Ιϊοπ Γίίορίΐ ίη ίΐ^Ηΐ 

Αϊ Κίηιτ ΕιίΓνΝίΙι^ιι^ Ιιο.^Ιν, αικί Γΐ'οηι ιην 5οη?ϊ 580 

Ι)6η11ι ιη)Ι: ;ινοΓΐ:^(1 ? Η<)\ν ^Ιΐίΐΐΐ 1 Ιχ- (ή1](^γ1 

Η^ΓοιιΙί'^; Ιΐιρ \ ΊοΙοηοιι•^, Η<ί οί οΜ ? 

ί ΜΟΙ118 

"Πδ 3υ5ί ΐΐιε ίΉίΙΐΡΓ ^Ιιοαίιΐ ά^ίίβηίΐ Ιΐΐί:• δοιίίί. 
Τΐΐί* ^Γί'ν =;ΪΓ€. Λίκί ΐΗε νοίνίίΐιΐίΐίο οί Ηίδ 1ΐίι•. 

ΑΜΡΗΙΤΚνΟΝ 

8οη, ΛΝΟΓΐΙιν οί Ιΐιεί.• ΐί 15 ίο Ιονκ ίΐιν ίπ^ικΚ. 
'Γο Ιυιΐΐ' ΐΐιν ίο€Ή : νίίΐ 1)€ ηοΐ ον^Γ-ηίδΙι. 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

ΡαίΙι^Γ. λ\ ΙιηΙ Ηπ^ΐί* ιιηιηεβΐ ίδ ίοιιηά ΐη ίΗΐδ ? 

ΛΜΡΗΙΤΚΥΟΧ 

ΤΗί^ Ινϊπίί ΙιηϊΙι ιηΗπν ηπ ίΐΐΐν. ΙηοΙ^ΙβικΙ Ινηπν^δ, 

Ρθΐίολν^ ΐΗ&ΐ Ιιανβ & παιπί* ΐΐιαΐ ΐΗ^-ν ηι•(^ γϊοΙι. 

ννΠο δΟΛνβά δεάίΐΐοη. Γυΐηΐη^ ίΐιε Ι&ηά, δ9«^ 

Το ρίππίΐ^ν η6ίο;1ιΐ3θΐΐΓδ, δΐηοε ΐΠείΓ ολνη εδΐπίβ^. 

ί^ί^υϋΐκΙίίΓί'ίΙ 1)ν λνΗδΙίίίιιΙ ίάίεικι'δδ^ ΛνβΓβ ^οηε. 

ΤΗοιι ΛνΗδΙ δβ6η ρηίβηη^ ΤΗβΙ^εδ : δίηοε ίΐιου λνΛδί δί'ρπ. 

Εεΐ ηοΐ ίοβδ ^ίΐίΗρΓ. ηικΙ ίίιου ίβΐΐ υηΛνίΐΓ(*δ. 

ΗΕΚ0υΐ.Ε8 

ΤΗοα^Η ϋΐΐ ΐΗε οϊίν δαλν ηιε, ηαιι^ΐιί γθοΙ^ Ι. 
Υεί, δίηοθ Ι ηι^Γΐ^εά α \)\νά ίη οιηΐηοαδ ρΐ^οε, 
Ι 1νη6Λν ΐΗίΐΙ: ΐΓουΙ^Ι^ οη πιτηκ Ιιοιίδε Η3(1 ίίΐΐΐ^η, 
Αηά οί ί^ρΐ ριίΓροδε επΐ^Γί-ά δβοΓ^ΐΙν. 

ΛΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

Οοοά : ^ο ΐΗου ηολν, ίΐηά Ιΐιίηε 1ΐ€3Γΐ;1ι-§οάδ δ3ΐυΙ;6. 
Αηά δΗοΛν ΐΐιν ίίΐοί- ίο ίΐιΐηί- ίΐηο^δΐΓίΐΙ Ιιαίΐδ. 600 

Ηΐηίδ^ΐί. νοη Ιίΐηίϊ. δΐιπίΐ οοηΐθ ίο ΥΐίΛα ΐΐιν Λνίίε 
Αηά δοηδ ίοΓ ηιιΐΓάβΓ. Ηπά ίο δΙίΐιι^ΚίβΓ ηΐ6. 

175 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

μβνορτί δ' αυτού ττάντα σοι ^βνησεται 

τγι τ άσφαΧβία κβρΒανεΐ'^' ττοΧίν δβ σην 

μη ιτρίν ταρά^')]<ζ ττρίν τοδ' βν θβσθαι, τβκνον. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

Βράσω ταδ'• βν 'Ίαρ βίττα^' βΐμ βϊσω Βομων. 
'χ^ρόνω δ' άνέΚθων βξ άνη\ίων μνχ^ών 
"ΑίΒου Ίίόρη^ τ βνβρθεν, ουκ άημάσω 
θεούς ιτροσείττείν ττρώτα τους κατά στέκας. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

610 ηΧθες ^άρ όντως Βώματ βΙς'ΆίΒου, τβκνον ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

καΧ θήρα γ' β^'ς φως τον τρίκρανον ηηα'^ον. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

μάγΎ] κρατήσας ή θεάς Βωρήμασιν ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

μάχυ' τα μυστών δ' 6ρ<^ί ηύτύχ^ησ^ ΙΒών. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

η και κατ οίκους εστίν Έ,ύρυσθεως ο θηρ ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

^θονίας νίν άλσος 'Έιρμιών τ εχ^ει ττοΧις. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

ονΒ^ οΙΒεν Έίύρυσθευς σε ^ής ηκοντ άνω ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 
ουκ οίοεν ηλσον τανσαο ειοεναι τταρος. 

ΑΜΦΙΤΡΤΩΝ 

^ρονον Βε Ίτώς τοσούτον ησθ^ ύττο γ^θονι ; 

ΗΡΑΚΛΗ 2 

%ησεα κομίζων ε'χ^ρόνισ εξ '' ΑιΒου, ττάτερ. 

ΑΜΦΙΤΡΤΩΝ 

620 καΐ ΤΓοΰ ^στιν ; η γής ττατρίΒος οϊ'χ^εται ττεΒον ; ιηβ Η" ΙκΜΗ' ίΐιοιι 1)ί(|{'. ;ι1Ι νΙιηΙΙ ^υ λν*:*)! λνίΗι ίΐΐί*^, 
Λικί Ιΐιοιι νΙιηΙΙ ^ηϊπ ίη >ίΐΐΓ6ΐ:γ. ΗίΪΓ ηοΐ αρ 

ΊΊΐν ('ίΐν, ί-'Γ6 ΐΙίΟΙΙ ΙΐΗδί ΟΓ(ΐ€Γ6(1 ίΐΐΐ ΐΐιίπ^δ Λν(-1]. 

ΗΕΚ0υΐ.Ε8 

ί \νΐ11 : Λ\(.•Ι1 ί,Η^^1. Ι ρπί^ί; πιΐηβ Ιιαίΐ'ί λνίίΐιΐη. 
Κί-1ιΐΓηί*(1 ηΙ 1η81 ίΓοιπ ?^ιιη1(ί8'5 ιΐίίΐΗίίΓ οτγρίΐίί 
Ο Γ Ηαά^8 Ηπά Τ1ΐ6 Μπίά/ 1 Λν^ΙΙ ηοΐ «Ιϊ^Ηΐ 
ΊΊκ' Οο(ΐ8, Ι3ΐι1 ΙΐίΐΐΙ ΐΗ^ηι ίίΓδΙ Ιίοηεαΐΐι ιην γοοΓ. 

ΛΛΙΡΗΙΤΚνΟΧ 

8οη, άΐάίίΐ ίΗϋΐι ν^ηΐν §0 ίο Ηίκίρ^' ΙΐίΐΠδ ? 610 

ΗΕΚ.€υΐ.Εδ 

Υβα ; 1:1ΐί.' ΐ1ΐΓ66-1ΐ6ίΐ(ΐ6(1 Ηοιηκΐ Ι Ι^ΐ'ου^ΙιΙ Ιο Ιΐ^Ηΐ. 

ΑΜΡΗΙΤίΐνΟΝ 

Vαη^^ιι^δ11Ρ^1 ίη β^ΐιί^ οι* 1)ν Ιΐιε Οοάοίθδδ ^ίν^η ? 

ΗΕΚΓυΐ,Εδ 

Ιη β^ΐιΐ. Ι ΙΐΗίΙ 566Π ΐ1ΐ€ Μνδίεηβδ — λν^ΊΙ ίου ηΐ6 . 

ΛΜΡΗΙΤΚνΟΝ 

ΗοΛν ? ίδ ΐΗε ηιοηδΐθΓ ίη ΕιίΓνδίΗβιΐδ' Ηαΐΐδ ? 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

Χαν, ίη ΟβηΊβΐΘΓδ Οΐ'ονε. ίη Η6ΓηΊίοη'ίΐ ίολνη. 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 

Ναι* 1<:ηο\νδ Ειη'νδίΐιβιΐδ ΐΗοιι ηΗ; π'^ί-η ίο γΙηλ- ? 

ΗΕΚ€υΐ.Εδ 

Χίΐν ; ηίΐΐΐθΐ' ί^1•'^1:. ίο ]νηοΛν νουΐ' δίίΐΐί-. Ι οίητιο. 

ΑΜΡΗΙΤηνοΝ 

Ηολν Λ\Έδΐ Ιΐιοιι δο Ιοηο; ΐίηιβ 1)βη€&ΐ1ι ίΐιβ ^ίΐΓΐΙι ? 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

ΡΐΌηι Ηπά^δ Γ^δοιιίησ Τΐιβδθυδ. ΐΛίτίβά Ι. 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 

\\Ίι(:ί•ρ ίδ Ιιβ ? Ηάϊϊϊ Ιιβ ρ&δδ^ά ίο Ιιίδ ίίΐΐΙιβΗίΐηά ? &2() 

^ ΡβΓ8βρ1ιοηβ, \ν1ΐ08β ηαπιβ ίΐ \να8 ρβηίοιίδ ίο αΐίκν. 

177 

νοί.. III. Ν ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝθ:$ 

ΗΡΑΚΛΗ2 
βέβηκ ^ Κθηνα<ζ, νίρθβν άσμβνος φν^ών. 
αλλ' εΤ, 6μαρτ€Ϊτ\ ω τεκν, 6ί'? Βομους ττατρί' 
καΧλίονβς ταρ βίσοοοί των ζξούων 
Ίτάρβίσίν υμΐν. άΧλα θάρσο<ζ ΙσγβΎβ 
καΐ νάματ οσσων μηκ€τ ίζανιετε, 
συ τ , ω ηΰναι μοί, σύΧΚο^ον ■ψυχής Χαββ 
τρόμου τ€ τταΰσαί, καΐ μεθεσθ εμων ττεττΧίον' 
ου 'γαρ τττβρωτος ουδβ φευζειω φίΧους. 
α, 

οΓδ' ουκ άφίάσ\ αλλ-' άνάτττονταί ττεττΧων 
(530 τοσωΒε μάΧΧον ώδ' εβητ εττΐ ξυροΰ ; 
άζω Χαβών γε τουσδ' εφοΧκίΒα^; γεροΐν, 
ναυ<ζ δ' ώς εφεΧζω' καϊ <γαρ ουκ άναινομαι 
θεράττευμα τέκνων, ιτάντα τάνθρώττων Ισα. 
φίΧοΰσι τταΐΒας οί τ άμείνονε<^ βροτών 
οί τ ούΒεν οντε^' χρημασον Ββ Βίάφοροί' 
εχουσιν, οι δ' ού' ττάν Βε φιΧότεκνον ^ενος. 

Χ0Ρ02 
(ί νεότας μοί φίΧον άχθος Βε το 'γΡ]ρα<ζ αΐεΐ στρ. α 
βαρύτερον Α.ϊτνας σκοττεΧων 
640 €7γΙ κρατί κείται, 

βΧεφάρων σκοτεονον 
φάρος ετΓίκαΧύψαν. 
μη μοί μητ ^ΑσίητίΒος 
τυραννίΒος οΧβος εϊη, 
μη χρυσού Βώματα πτΧηρη 
τάς ηβας άντίΧαβεΙν, 
α καΧΧυστα μεν εν οΧβω, 
καΧΧιστα δ' εν ττενία. 
το Βε Χυ<γρόν φονίον τε γ/)- 

Τ78 ΤΗΕ ΜΑΠΝΕ8Η ΟΡ ΗΕΚΟυΐ.Εί^ 

ΗΕΚΟυΐ,Ε» 

Τυ ΑίΙκίΠϋ, ^Ιαά Ιο Ιΐίΐνί; 'δοϋρβίΐ ΐΗί^ υικΙίίΓλνοΓΜ. 

€οηΐ6, ^11^1^1^('η. ίοΐίολν ίο Ιΐκ' Ιιοιικί^ νοιιι• ί^ΪΓΡ ; 

ΚοΓ ί;ιΐΐ'("ΐ• Ιο νοιι Ϊ8 ν<ηιΐ' ("ηΙοΓΐπο-ϊιι 

ΊΊΐΗΠ νοιι Γ οιιΐ^οίη^•. Νπν ΐΐι^η, ρΐιιοΐν ιιρ 1κ^;ιι•1:, 

Αηά ίίΐιοίΐ ίΐκ* ΙίΉΓ-ΗοοίΙ.'; ίι-οπι λόιιγ (ίν^8 πο ηιοΓ^ ; 

Αηοΐ γηΙΙυ Ιΐιοιι^ ιπ^ Λνΐίί•, ΐΐι^• ίΗΪη1;ίη|Γ 8ρίΓΪ1; ; 

Ργοπι ΐΓ^ηιΙίϋη^ ο€Ε5€ ; αηά γ^, Ιβί ^ο ηι^ οίο&ΐί : 

Ι ίΐιη ηο ΛνΐηοΓΓΐ Ιΐιίιι^, πογ Λνοιι1(1 Ι Ην ηιν ίη>τΐί]^. 

Η^! 

ΤΗβδβ ΙβΙ ηοΐ ^ο, ΒυΙ Ηαη^ υροη ηιν οΙοΕίί 

Οιιΐν Ιΐΐί' ηιθΓ6 ! \νη8 άοοηι 50 ΐιΠΓπίηβηί ΐΗ^η ? Η3ο 

Ε'^Ίΐ ιηιι^ί; Ι Ιί^ίΐά ίΐιεηι οΐΐη^ΐη^ Ιο ηιίπί^ ΗΗηά8, 

Αδ δΗίρ ΐ1ΐΗΪ Γο\\'δ 1ΐ6Γ Ι^οαΙδ. Χοΐ Ι να^αοί 

ΟίΐΓβ οί" ηιν 80118. Μβη'8 1ί63γ1;8 136 η11 1ϊ1<:ί'-£ΓΗΐιιβά : 

ΤΙΐίίν 1ί>'^^ ΐΙιεΪΓ 1)αΐ36δ, Ηδ Λνεΐΐ ίΐιε ηοΙύΙίΐΓ δοι•ΐ, 

Αδ ΐΐΐθν ΐΐιαΐ βΓ6 1)αί ιι&ιι^Μ. Ιη Λν6α11;}ι Ιΐΐί'γ <ϋίΪ6Γ ; 

ΊΊΐ€δ6 Ιιπνβ, ΐΐιοδθ Ιποΐί : ΙΙιεΪΓ οΙιϋάΓβη ηΙΙ ιηί*η Ιονκ. 

[Εχ€?Ι7}ί ΗΕΚευΐ,Εδ, Λ^ΙΡΗΙΤΚΥΟΧ, ΜΕΟΑΗΑ, Λ??ί/ οΗϊΙίΐΓβΙΙ. 

€ΗΟΚυ8 

ΑΗ, δΛνεεΐ ίδ γοαΐΐι ! — 1)α1: ^Ιλνίΐνδ ^\ά, (.ν/ γ. 1) 
Οη ιηΐηε Ιιεαά Λνβΐί^ΐιίη^, άολνηλνΗΐ'ά (ΐΓπ^δ, 
Α ]ΐ€ίΐνί6ΐ' \οΆά Ιΐι&η Ια}• ίΐιε οΐ'α^δ 

Οί" Είηα οη ΙΙιθ Τΐΐίΐη (^ιι^ΊΙθά, 040 

ΜαίΗΐη^ ηιΐηε ενβδ ϊη ηι&ηΐΐε-ίοΐοΐ 

Οί ^Ιοοηι. ΝοΙ ηιΐηβ Ββ Λνε&ΙίΗ Ιΐιαΐ Ηβδ 
Ιη ΑδίΗη Ινί'αηΐδ' ΐΓεαδαι-ΐβδ ; 

Νοΐ ηιίηε 1)6 Ιιαίΐδ ο£ Ιιοαί'άθά ^οΐά. 

Ιί ίοΓίθίΐ νουΐΐι £θΓ Ιΐιβδβ ιηυδί ίΐεεί; — 

Υουΐΐι^ ίαίΓ€8Ϊ ^6ηι ο£ 1ιί§1ι εδΐίΐΐ^, 

Ι η ]ο\ν1ίη6δδ ηιοδί ϊάιυ ! Ι 1ΐΕΪ6 
Αϋτ. άπι-ΐν ΛνίίΙι (ΙΡΗίΙι'δ οη-οοηιίη^ ίεθΐ : 179 Ν Ί ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

650 ρα<ζ μισώ' κατά κυμάτων δ' 
6ρροί, μηΒβ 7Γ0Τ ώφεΧερ 
θνατων δώματα και ττοΧβι^ 
ίΧθβίν, ά\\α κατ αιθέρα α- 
εί ΤΓΤβροΐσι φορβίσθω. 

εΐ δβ θβοί^ ην ξύνβσις και σοφία κατ άνδρας, άντ. α 

^ί^υμον αν ηβαν βφερον 

φανερον 'χαρακτήρ^ 

άρετάς οσοισιν 
660 μετά, κατθανόντες τ 

6^9 αύ-γα^ ττάλίν άΧίου 

8ίσσού<ζ αν εβαν 8ίαύ\ον<ί, 

α ^υσ^ενεια δ' άττΧάν αν 

εΐ'χε ζωάς βιοτάν, 

καΐ τώδ^ ην τους τε κακούς αν 

"γνωναι και τους άβαθους, 

ϊσον άτ εν νεφεΧαισ ιν ά- 
στρων ναύταις αριθμός ττεΧει. 

νυν ό ουδείς ορός εκ σεων 
670 'χ^ρηστοίς ουδέ κακοΐς σαφής, 

άχν είΧίσσομενος τις αι- 
ών ττΧούτον μόνον αύζει. 

ου Ίταύσομαι τας Ιίάριτας στρ. β' 

Μουσαί•» συηκαταμιηνυς, 

αΖίσταν συ^υηιαν. 

μη ζωην μετ άμουσιας, 

αΐεί δ^ εν στεφάνοισιν εϊην. 

ετι τοί <^ερων άοιΒος 

κε\α8εΐ ΧΙναμοσύναν 

ι8ο Ι)(.•ο}) !3ί' \{ ιΐΓθλνΊη•(1 Ίκ-αΐΐι 8ΐ:(ίηΜ-\ν{ΐν(.•ί5' 8ΐΓ<ί8«> ! Η.ΙΟ 

Λ1ι, Λνυιι1(1 Ιΐΐίΐΐ ιι^νι* 5;αοΙι νίΝϋπηί; 

Ηη(1 ουιη6, ιηβη'δ Ηοπίθδ Άπά ί;ο\νιιν; Ιο Ηίΐιιπί. 
ΊΊιηΙ: ν^Ι ίί^ Λνίη^δ Ηενν' 5ΐιβ11:6Γΐ€•8δ ! 

Ιϊ λΜ\(1()Ηΐ, ;ΐ8 οί δοπδ οί 6ΕιΊ:1ί, (.4;//. 1) 

Απα υη(1("Γ5ΐ:Ηΐΐ(1ΐη§, (Ιμ'ρΙΙ: ϊη Ιιοανίίη, 
'Γλνίοε ο'^Γ ίΐιβ 1)οοη οί" νοιιΐΐι ΛνεΓκ ^ϊν^η, 

8€»1 ΠΊϋηΐίί'δΙ οί ιηΗη1ιοο(Γ8 Λνοι1;1ι 

Οη η11 ΐι-α^ Ιΐί'αΓί:^ : Ιΐιβ^^ ίτοηι ίΐιβ <]^Γαν6 

Το Ιΐιε δΐιη'δ 1ΐ<τ1ιΙ &§{ΐΐη δΐιοιιΐά οΐΐιηΐ)^ 660 

Το Γΐιη ΐΙιείΓ οουΓδβ ά δβοοπίΐ ΐίηκ; : 

Οηε Ιίίε αίοηβ Ιΐιβ νΐΐβ ^Ηοαίίΐ Ιιβνβ, 

Τΐιεη^ λνΗο ίΐΓ6 ί-νΐΐ, \ν1ιο αι•6 §οού^ 
Β ν δαοΐι Ά δί]^1ι ηιΐ^ΐιΐ &11 ηΐ6η Ικηπι, 
Αδ δΗίρηίίϋΐ 'ΐννΐχί ΐΐιε οίοιίίΐδ (1ί80(;πι 

ΤΙκ; δΪΗΓ-1ιοδΙ'δ ηΐΗΓδΐΊΗΐ1&ί1 ηιιιΐΐϋικί^. 

Βυΐ ηοΛν. ηο Ιΐικ; οΙ^ΗΓ-δβνεππ^" 

'Τλνΐχΐ ^οοά &ιΐ(1 1)έΐά ΐ1ΐ6 Οοίΐδ 1ϋΐ\ ^ (1πΐλ\ ιι : 670 
λν^αΙΐΚ. αδ Ιΐΐ6 Γθ11ίη§ }'6&Γδ δ\\'66ρ οη^ 

Ιδ &11 ίΐιε 1)ΐ6δδίησ ίΐιαΐ ΐΐκ^ν 1)Γίη^. 

(*,•. 2) 
11ΐ6 ΜιΐδΟδ δΐιαίΐ ίοΓ ιη& 1)€ ΐΛνϊπθά ίοι* ί*ν€*Γ ΛνΐίΗ Ιΐιε 

ΟΓαοθδ : 
Γοΐ' ενίτηιοΓ^ ηιγ δοη^ δΐιαίΐ ρουι* ίΙΐΗΐ δ\\•€6ΐ:€δΙ 
ιιηϊοπ'δ ρΓΗί䀕δ. 

Νο Ηίβ 1)β ηιίηθ οί δοη^ΐβδδ οΙοΛνη^ 
Βυί. Λ\ ΙΐΘΓε ίοΓ δϊη_2:6ΐ•8 δ1ιίη€8 ίΐιβ ΟΓΟΛνη, 
ΜΐΐΊί; ο1^1 Ηρδ δίΐΐΐ δΐιαίΐ Ιινιηη ιτιιολνη οί ΜίΊΉοη-'δ 
ίπΐΓ οΓίίϋΙΐοη. 

ι8ι ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

680 €Τί ταν ΐίρακΧβονζ 

καΧλίνίκον άβί^ω 
Ίταρά τβ Έρόμίον οΙνοΒόταν 
Ίταρά τβ χελί;09 βτΓτατόνου 
μοΧττάν καί Αίβυν ανΧόν 
οΰττω καταιτανσομβν 
Μοϊ;σα9, αϊ μ β^όρβνσαν. 

τταιάνα μεν Δί^Χίαδβί άρτ. β' 

ϋμνονσ' άμφΐ ττνΧας τον 

Αατον<; βντταίΒα ^όνον 
690 €ίΧίσσουσαι καΧΧί^ορον 

τταίάνας 8' εττΐ σοΐ<; μ6Χάθροι<; 

κύκνος 0)9 '^/ερων άθίΒ6<ζ 

ττοΧίάν €Κ γεννών 

κβΧαΖησω• το ^αρ ευ 

Τ069 νμνοίσίν υττάργει, 

Δί-09 ο 7Γαΐ<ζ• το δ^ εύ'^ενία'^ 

κΧεο<ζ νττερβάΧΧων [άρεταΐ<;] 

μο'χθησα<=; τον άκυμον 

θήκεν βίοτον βροτοΐ^ί 
700 ττερσα'ζ Βείματα θηρών. 

ΛΤΚ02 

6^'9 καιρόν οϊκων, Άμφίτρύων, εξω ττερχ^' 
'χρόνος ^αρ ή8η δα/?09 εξ ότου ττεΊτΧοί^ 
κοσμεΐσθε σώμα καΙ νεκρών ά'^άΧμασιν. 
άλλ' εΐα, τταΐΒας καΐ Βάμαρθ* ΉρακΧεονς 
εξω κεΧευε τώνΒε φαίνεσθαι Βόμων, 
βφ' 0ί9 νττεστητ αυτβτταγγβΧτοί- θανεΐν. 

ΑΜΦΙΤΡΥΠΝ 

άναζ, Βίώκει^ί μ* αθΧίως ττεττρα^ότα 
νβριν θ" υβρίζει^; εττΐ θανονσι τοΐς εμοΐ<;• 

τ82 ΤΗΚ ΜΛυΝΈ^ί^ υί' ΗΚΚ€υΐ.Ε8 

Ογ^ήΙ Η^ΓοιιΙίι'Ν 1:1η• ΙιίιιιιιρΗ-οι-ολνηίίά ηιν δοη^ 68^) 

(ι'χΐυΐΐ^ΐ:!! (ίνί^Γ, [Λνΐηε-^ίνεΓ, 

Ι η ί^αδίδ ιην ΐΗεηΐίί, ΛνΙικΓβ 1)€Ηΐν€Γδ ^Ι^&τη οί ΒΓοιηίαδ 

ΑικΙ λν1ΐ(ι'Γ6 ίΐΐί; Ινί'^ οί 86νί;ηΓου 8ΐ:πη<; 

δοιπκ1ί5. ΗΠίΙ Λν1ΐ6Γ6 Ι^ϊΙ)ν3ΐι ΗαΙ^δ οαΐηπί»• : 

0•6Λ56ΐ658 Γ11 ΙίΡΗΓ Ηΐί^ Μΐ15βδ 5111^, ί^ΙΓε^Πδ ο£ Γπν 

ΐηδ])ίπιΐ;ΐυιι. 

{Αηί. 2) 
Λ^ ηΐΜΪιΙϊ. υί" 0(τ1ον ςΐιαηΐ; ίΐκτ ρ*ίϋΓδ Ιΐυΐν δίτίΐίη ίηι- 

ιποΓίαΙ. [Ινίίΐο'δ δοίυη'δ ροΐ'ίίΐΐ. 

ΝΜιοϊιί' Λνΐηίίί ίν^ί υΐΗΐιοε η5 ^λνί^^ρδ ίΐΐίί άαηοε ΓοαικΙ 690 

8ο Λνϊΐΐ Ι Γ3Ϊδ€ Ιΐιβ ρίΡΠη-ίΕΛ'^ 
8Λνίΐη-^θηα; οί" 5Ϊη<Τ6Γ ΗοίΙΓΥ-ο^Γίίν : 

Τ1ΐ€• ροΓίίΐΙδ οί ΐΠΐπρ Ηπΐΐδ Ιο-άαν ϋΗ^Π Ιΐί'αι• ίΐΐί^ οΐϋ 
Ιίρδ οΙΐΗΐιΐίη^. 

ΡΐΌυά ίΐΐί^ηκί Ιιαίΐι ιηπίΒίΓί^Κν. ΐυ ίίίη^• ιιηικ; Ιι^τυ δ 
Ιιΐίίΐι αοΐιΐρνΐη^ : [ηιοιιηΐδ, ίείΓ-Ιεπνΐη^ 

Ηίί 15 Ζίίαδ' δοπ, 1)111: (Ιο^-άϊ, ΙίηΙΙι (Ιοη^ Λνΐιοδβ §1θΓν 
ΤΗρ ρΐ'αίδε οί" ΐ3ΪΓΐ;1ι (ϋ\ ίηε 1)6ΐιϊη(1, 
\νΐιο5ίί ίοίΐδ §Ην6 ρ€αο6 ίο ΙιιιηΐΒπΙίίηά. 

81&νΐη]»: (Ιΐ'ί'ίκΐ δΐιαρί-δ ϊΗλΙ ίΐΐΐ^ίΐ ηΐΗπ'δ ιηΐηά \νϋ:1ι 

ΐίίίτυΓδ ο<?Ηδ€Ί(ίδδ-1ΐίΐαη1ΐηίί. Τυυ 

ΕηΙβν ι,νο'υδ, αίίβηάβά. Κβ-βιιΙβΓ αμρηιτκν ον. 

ι,γουδ 

8ο! — ΐη ϋουά ΐΐιιΐί:-. ΑιηρΙιίίΓνοη. ουιη'δΐ: ΐΐιυιι ίοΐ-ΐΐι. 

Υβ 1ιαν(? ΐαιτί^οΐ ίΐΐΐ ίοο Ιοη^ πδ νβ ϋΐτ^τί^ά 

Υουΐ' 1ίπιΙ)5 Ϊη ΓθΙ)(?δ αηά ίΓΗρρίηο:^ οί Ιΐκ; ο^Γ^νί^. 

ΗίΐδΙ:<ί. Ιίϊά ΐΐΐθ δοπδ 3ηι1 λνάίΥ- οί Η^ιχ-αΐ^δ 

Το δΙιοΛν ίΐιβηίδείν^δ ίοΐ'ίΐι-οοιηΐη^ ίΓοηι ΐ1ΐ6δ(* Ηβΐΐδ, 

Βν νοιίΓ 86ΐί-ΐ6ηά6ΐ•6(1 οονεηαηΐ: ίο (Ιΐ^-. 

ΛΜΡΗΙΤΚνΟΝ 

Κΐη^. ΐΐιοιι οίοδΐ ίι-αιηρίε οη ιην ηιίί5€•Γν : 
ΤΗοιι 1ΐ€αρ€δ1: ΐπδΐιΐί οη ίΐιε Ιι^εγΙ: ΐ3€Γ62ΐν€Γΐ. 

ι83 ΗΡΑΚΛΗ2 ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

α χρην σε μΕτρίω^;, κβΐ κρατ€ί<;, σττονΒην €'χ€ΐν. 
710 ετΓβί δ' ανάγκην Ίτροστίθη^ ημΐν θανεΐν, 
στερ'^6ίν ανάγκη, Βραστβον θ* α σοι Βοκβΐ. 

ΛΤΚ02 
ΤΓοϋ 8ητα Μβγα/οα ; ττον τβκν 'ΑΧκμηνη<^ ηόνου ; 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

Βοκώ μίν αυτήν, ώς θύραθεν εΐκάσαί, 

ΛΥΚ02 
τί χρήμα Βοξης ; του Β' ^ 6%€ί? τβκμήρίον ; 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

ικ&Ίΐν ττρο'ζ ά^νοΐ^ί Έστ/α9 θάσσαν βάθροις, 

ΛΤΚ02 

άνονητά γ^ Ικβτβυουσαν Ικσωσαι βιον. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

και τον θανόντα γ' άνακαΧβΐν μάτην ιτόσιν. 

ΛΤΚ02 

ο δ^ ου ιτάρβστίν ούδβ μη μοΚη τΓΟΤβ. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

ουκ, €ί γε μή τί<=; θεών άναστήσβίε νιν. 

ΛΤΚ02 
720 χωρεί ττρο^; αυτήν κάκκόμιζ' εκ Βωμάτων. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

μετοχο<ς αν εϊην του φόνου Βράσα<ζ τοΒε. 

ΛΤΚ02 
ημεί<ί, εττειοη σου τοο εστ ενσυμιον, 
οι Βειμάτων έξωθεν εκιτορεύσομεν 
συν μητρί τταΐΒας. Βεΰρ^ εττεσθε, ττρόσττοΧοι, 
ω9 άν σχοΧην Χυσωμεν άσμενοι ττόνων. 

1 Μιιιτα^ : £οΓ Μ88. Ηξ,τΐϋ τησΚ. 
ιδ4 ΤΗΕ ΜΛ1)ΝΈΗ8 ΟΚ ΠΚΚΟυΐ.Κ^ 

Ηο νΙγοπ^ ίίικί Νο ΪΜίρπϋίΊΐΙ ίϊί:?> ηοί Ιΐκη•. 

Βϋΐ;, 8Ϊηοο οί ίοπ-ί- Ιΐιου ί1οοιιΐ08ΐ ηΐί; ίο (Ιΐο. 710 

Οί' ΓοΓΟ'ί; ηιιι.'ιί; Ι (•(ίηΙ:(^η1: ηΐ(^ ηικΙ άο ίΐιν ν\'ΐ11. 

ι,ΥΓυδ 
Αιΐίΐ Μβ^ΗΓΛ. Ηΐκΐ ΛΚΊπεηα'δ 8θΐι'<^ 1)Γ()ί)(1 — λνίκτρ ? 

ΑΜΡΗΙΤΚνΟΧ 

1 Ιΐιίηΐν ΙΙιηΙ: «Ηί• — ϊί υηθ Λνΐίΐιοιιΐ: ιικιν <;ιΐ("^'; — 
\νΗ»ί οί* ίΗ ν ί/ιΐη/ίϊη^} \νΐι&ί; ί1οί>1 1νΐιο\ν Ι^ν ρΓθϋί? 

ΛΜΡΗΙΤΚΛ οχ 

Αί Ιΐι^ ΗίίΗΓΐ1ι-ί;Γθ(1(1^ί5.'5' άϊΐΆΥ 8ΐΐ})ρ1ΪΗΐιΐ 811^. — 
\\'ί1:1ι 1)οοΐ1ίί58 ρΓίΐγβΓ ίο 1ΐ6αν&η ίο ί>ίΐν(ί Ιικγ Ιϊία ! 

ΑΜΡΗΙΤΚνοΝ 

Λιΐ(1 νπΐϋΐν Γ,ιΐΐ^ΐΐι οη α ΗιιηΙ^ηικΙ ίΐίίίκΐ. 

ΐΛχ υπ 
Νυΐ: Ηί-Γε Ϊ8 1ικ ; πογ ί,ΗαΙΙ Ιιε ίΛχτ ς-οηΐί'. 

ΛΜΡΗίτηνοχ 
ΝενκΓ, — (ίχο'ί^ρΐ; 1)ν η Οοά ΥΆΪ^αά ίΐ'οιιι 1:ίκ* (ΙίΉά. 

ι.νο•υ8 
Οο ΐΗοιι Ιο ]ΐ(ίΐ•, Ηπά 1)ππβ- ΗβΓ ίοιΊΐι Ιΐκί ΙιηΙΙ^. 7*20 

ΑΜΡΗΙΤΕΥΟΧ 

5ο άοίη^ \νβΓίί Ι })Λΐ•1:ίΐ1ί€•Γ ΐη Ιιργ Ι^ΐοοοΐ ! 

ι,νουΗ 

Ι ίΐΐθΐι^ — 811106 ΐ1ιΐ8 1ΐ68 ΗβΗΥγ οη ίΐιν 8ου1, — 

ννΠο ΕΠΙ ρ{ΐ8ΐ ηΙΙ £63γ, \νϊ11 1)ΐ•ΐιισ ίΌι•ΐ:1ι Λ\•ϋ:1ι ]ι6γ 8οη5 

Τ1ιΐ8 ηιοΐΙΐΡΓ. Ηέ-ηοΐιπιοη, ΙιΐΐΗβΓ. ίοΙΙοΛν ιηρ, 

Χνίΐΐΐ ^ΟΥ ίο 8Λν€'€'ρ 1:1ΐΪ8 ΙΐΐΐκΐΓίΙΙΊΓβ ίΐ-ΟΠΙ ΟΙΙΓ ρΛΐΙΐ. ι8; ΗΡΑΗΚΛ2 ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

συ ο ουν οσ , βρχ^βί ο οί ^ρβων τα ο αλλ ίσως 
άΧλ(ύ μβλησβι. ττροσ^οκα δβ ^ρων κακώς 
κακόν τί ττράξβιν. ώ γβ/ροζ^τβς, βί'ς καΧον 
στβιγβι,, βρόγρισι δ' άρκύων η^,ν^σ^ται 
730 ξίφ7]φοροίσί, τους ττβλας Βοκών κτεν^ίν 

ο Ίταηκάκιστος, είμ,ι δ' ώς ίδω νβκρον 
ττίτΓΤοντ' 6^€ί <γάρ 7βονάς θντ/σκων άνηρ 
6'χθρος τίνων τ€ των ΒεΒραμβνων ^ίκην. 

Χ0Ρ02 

α . μ€ταβο\α κακών //-εγας ο ττρόσθ' άναζ στρ. α 
ττάλιν ύτΓοστρβφβι βιοτον βίς ' Αί^αν. 

β . Ιώ ΒΙκα καΐ θεών τταΧίρρους ττότμος. 

740 γ . ήλθες γ^ρόνω μεν ου ΒΙκην δώσεις θανών, 

δ . ύβρεις υβρίζων εΙς άμεινονας σεθεν. 

ε . γαρμοναί δακρύων εΒοσαν εκβοΧάς• 

στ . ττάΧιν εμοΧεν α ττάρος οΰττοτε Βία φρενός 
ηΧτΓίσεν τταθείν γάς άναζ. 

ζ' . αλλ/ ώ ^εραίοί, καΐ τα Βωμάτων εσω 
σκοττώμεν, εΐ ττράσσει τις ώς €γώ θέλω., 
[86 ΤΗΕ ΜΑϋΝΕ88 ()1• ΗΕΚ0υΐ.Ε8 

ΛΜΡΗΙΤΚνοΝ 

Οο ίΗοα λν1ΐ€Γ€ άοοηι Ιί^αοί^. Ρογ ίΐκί ΐ'ί^^ί, ρίίΓθΗ&ηο6, 

Αηο11ΐ6Γ δΙκιΠ Ιπΐίβ ΙΙιοιι^Ηΐ;. Εοοίί ίΗοα ίοΓ ί11 

Το δυίϊοΓ ΐ11 Ι Οΐίΐ ίηβηοΐ8, ΐη 1ιαρ])ν Ηοιιγ 

Η 6 ρ£ΐθ(:*1:1ι 011 : ίη ΐοϋδ οί 8ηηηπ2^ ίίλνυΐ'ίΐδ 

8Ηη11 Ηβ 1)6 ΐΓΗρρεά λνΐιο ΙΙιοιι^Ηΐ Ιο 8ΐαν1ιΐ8 ηβΐ§ΙιΙ)ουι•8, 730 

ΤΙΐρ ιιΐΙβΓ-νίΙε ! Ι ίΐ,ο ίο ί^ββ Ιιΐηι ίαΐΐ 

Οβίκΐ. ^ον' ίί ΐδ Ιο 866 απ 6η6ηιν 

Ό{&, δαίίρηη^; νβη^εαηοε ίοΓ Ηίδ ί11-(ΐ66(1δ (1οη6. [ΕχΐΙ. 

ΤΗε τηειηϋενχ ο^ίΐιε Οιοπια οΗαηΙ }>ιΐ€€688Ϊν6ΐι^. 

ΟΗΟκυδ 1 

(Λν,•. 1) 

Ηο ίοΓ ι•6ς[υίίίΐ1 οί ΛνΓοη^ Ι 1:1ΐ6 Ινΐηο- λ\ 1ιο λνΒδ ^Γ6η{; 

1ΐ6Γ6ΐ;θίΌΓ6 [άοοΓ Ι 

ΒϋοΙίΛνίΐΓίΙ Ϊδ ίιΐΓπίη^ 11ΐ6 ραΐΗ οί" Ηΐδ Ιίίε υηΐο Ηίΐάεδ' 

ΟΗοηυδ 2 
Ηαΐΐ. ]αδ1;ίθ6 Άπά ην6Γ οί" ίίΐΐβ ΒαοΙί-ΙυΓπίη^ \\•ίΐΗ γ6- 
ίΐυεηΐ ιό&γ ! 

ΟΉΟΚυδ 3 

Τΐιοα οοιη'δΐ άϊ ΙαδΙ Ιο ρ&γ άβαΐΐι'δ ρ6ηέΐ1ΐ;ν — 740 

ΟΗΟκυδ 4 
Ρογ οαΙι•α^6 άοηε ίο Ι36ΐΐ6ΐ' ηΐ6η ΙΙΐΗη Ιΐΐ66. 

ΓΗΟΚυδ ύ 

ΟΙ&άηϋδδ οοηδΐΓαΐη6ΐ;1ι Ιΐΐ6 ίοιιηίίΐΐπ οί" ί6{ΐΓδ ίΥοπι πιΐη6 

6Λ'€ΐίάδ ίο δίΠΓί. 

ΓΗΟΚυδ η 

0οηΐ6 ΐδ ί1ΐ6 ΙιοαΓ Λνΐιίοΐι ί1ΐ6 Ιίΐηά'δ Ινίη^ ηενει* 6Γ6 
ίΐιίδ ΐη Κΐδ ΙιβαΓί 

ΡθΓ6δ&\\ ,, — Γ6ίηΐ3υίΐοη'δ ν6η^6αηο6-8ΐηαΓί ! 

ΓΗΟΚΙ'8 7 

Οΐά ίνΐεηάδ, Ιοοίν Λν6 Λνΐίΐιΐη ί1ΐ6 Ηίΐΐΐδ, ίο δ66 
ΟιΐΓ δοιιΓδ (ΐ6δΪΓ6 ιιροη ουΓ 6η6ηιν. 

ΐ87 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

ΛΤΚ02 
ίώ μοί μοί. 

Χ0Ρ02 
750 η . τοδβ κατάρ'χβται μέΧος εμοί κΧύ^ιν άντ. α 

φιΧίον εν 8ομοι•^' θάνατος ου ττορσω. 
θ' . βοα φόνου φροίμίον στ€νάζων άναζ. 

ΛΤΚ02 

ώ ιτάσα Καδ/^ου γαΓ, άττοΧλυμαι δόλω. 

Χ0Ρ02 
ι . και ^αρ ΒίώΧλυζ' άντίττοίνα δ' βκτίνων 
τοΧμα, Βίκους γε των ΒβΒραμβνων Βίκην. 

ια . τί<ζ ο θβους ανομία 'χ^ραινων, θνητός ών, 

άφρονα Χο'~^ον ουράνιων μακάρων κατ€βαΧ\ 
ως αρ ου σσενουσιν υεοί ; 

760 ιβ' . ^βροντές, ουκίτ βστι Βυσσββης άνήρ. 

σι.'γα μεΧαθρα' ττρος 'χ^ορούς τραττώμβθα. 
φίΧοι '^άρ βϋτυχοΰσιν ους βγω θίΧω. 

χοροί χοροί καΐ θαΧίαι - στρ. β' 

μβΧονσι, %ηβας ίβρον κατ άστυ. 
μεταΧΧα'γαΙ ^άρ δακρύων, 
μεταΧΧαΎαΙ συντυχίας 
[νβας^ €Τ€Κον άοί8άς. ΤΗΕ ΜΛΙ)ΧΕ8.^ ΟΚ ΗΡ:Κ0υΐ.Ε8 

ΙΛ< 1>ί (ίΙΊ////?ΐ) 

Α/ι )/η' ! II <)βλ• ΐίκ' ! 

ΗϋΓΐν ίο ΐΐιο οιιί;1)αΓ8ΐ Ι — η8 ηιιιςΐο ιΧ, ίί> ίοΓ ηιΐηβ 03ΐ•5 750 
Ιο ΙΐΓίΐΓ [ίί5 ϋχοοοάίη^• π^ηγ. 

ΊΊΐίΐΙ «ίπιΐη ππίτΐη•;• 8λν€ε1; ΙΙίΓΟίι^Ιι ίΐιβ Ιικί!*;; : 1ο^ ο1(-η11ι 

€Ηθκυ8 ο 

ΊΊιίδ Ι^ΐη^ί ^1ιι•ϊ^1ν(:Ί:1ι ρΐίΙικΚ' οί" «^Ιίΐιι^Ιιίί^Γ : 1ΐ6 
8ΐιη€-1<ί*1;Ιι ίη ;ιηο;ιηΝΐι οί ίίίαι*. 

ΟΗ Οα(1)/η(.<<' 1(1)1(1. 1)ΐ^ Ιν('(Η'Η('ηι (ΐιη ί πίαιη ! 

ΓΗΟΚΓ8 11» 

Λί, Ιΐιοιι ΛνυαΙίΙ^Ι 8ΐίΐν. Γ1ΐικ•1ι ηοΐ ίΓοιη ν^ηο;ίίίΐιιοί:- 

ρ;ιϊιι : 
ΓΗίηί' ο\νη (Ι^^οΙν' ΓεΐηΙίαΐΐοη (Ιοδί ίΗοιι ^ίΐίη. 

εΗοκυδ π 
\νΐιο λν;ΐ8 ΐί. ίη 1;ι\ν1&<ί5η&':;>5 ί1οιι1:ίη<ί ίΐιβ Οοίΐί;, ίΐΐίΐΐ: 

ιπογϊηΙ ννί^ΙιΙ: 
\νΐιο ίη ίοΐΐν Ι3ΐ;ΐ8}ί1ΐ(ίηι^'(1 Ιΐκί ]^1(:"5Μ*(1 ίΐιηΐ τθίοη ίη 

8Ηνίη^ ΐΐιαΐ Οο(ΐ8 1)6 νοϊίΐ οί" ιηΐ^ΐιΐ ? 
(:Ηοκυ8 ΐί; 
Ουι• £οκ 18 ηοΐ : — δαοΐι άοοιη ΐ1ΐ6 ίηιρίοιι^ ραπι. 76υ 

Ηυδίι^ά αΓ6 Ιΐΐί; Ηίΐΐΐδ. Χολν υηΐο (ΐΗηοβδ 1αι•η : 
Β1681: &Γ6 ίΐκ^ (Ι^ΗΓ οη68 ονβΓ Λνΐιοηι Ι ν^ΛΓπ. 

ΓΗΟΚυ8 

Τ1ΐ6 ο1ίΐηοί?8, ίΐιε ά&ηοε^ ηγ^ Γ^βΐϊη^, ΐ1ΐ6 «Ιιοιιΐ οί ΐΐιε 
ΐ3ϋη(^ιΐ6ΐβΓ8 ]ίβα1ϊη§ 

ΤΙιΐΌΠί^Ιι Τΐΐί-Ιίβδ, ΙΙίΓου^Ιι ΐΚβ οίΐγ (ϋνίηθ. 
Νο\ν ίΓοηι ΛίΗϊοΙϊοη ο£ 16εγ5 οοηιείΗ δ^νεΓαποθ ; 
ΧθΛ\ ίι•οηι ίΐκ' ΐ1η•ίΐ1άοηι οί Λνο6 ίδ ^^^1^νί*^ίιη^6, 
Αηοΐ 8οη^ ίδ ίΙι^ΪΓ ηέ-ίΐ'. 

ι89 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

βίβακ άναξ ο καινό^ί, 
6 Βε 7Γα\αίΤ€ρο<; 
770 * κρατβΐ, Χιμβνα Χίΐτών γβ τον ^Α^βρόντίον. 
Βοκημάτων βκτο^ί ηΚθεν ίλιτί^. 

θβοί θεοί των άδικων ^ άντ. β 

μβΧουσί καΐ των οσίων Ιιταβιν. 
6 'χ^ρυσο^ α τ βντυχ^ία 
φρενών βροτοί)^ βζά'^βταί, 
Βννασιν άΒικον εφβΧκων. 
-χρόνου 'γαρ οντις €τ\α 
το τΓολιν βίσοραν 

νομον 7Γαρ€μ€νο<ζ, ανομία χάριν Βίκους, 
780 βθραυσεν οΧβου κεΧαινόν άρμα. 

^\σμην ώ στεφαναφόρει, στρ. γ' 

ξεσταί θ^ εττταττυΚου ττοΧεω^; 
άναχορεύσατ άηνιαί, 
ί^ίρκα θ" α καΧΚ,ίορεεθρο^;, 
συν τ ΆσωτΓίαδβΫ κόραι, 
ττατρος ϋΒωρ βάτε Χίττον- 
σαι συναοί^οί, 
^υμφαι, τον 'ΙΙρακΧεους 
καΧΧίνίκον ά'γών' ώ 
790 Πυθίου ΒενΒρώτί ττετρα 

Μουσών θ^ 'Ί^ΧικωνίάΒων Βώματα, 
ηξετ εύ^αθεΐ κεΧά^ω 
εμαν ττόΧιν εμά τε τείχη, 190 ΤΗΕ .ΜΛ1)Μ•:>^ ΟΙ Ι1ΕΚ0υΐ.Ε8 

Οοηε Ϊϊ; Ιΐΐί- ίνπιιιΐ, ϋκί αρ^ίηιΐ (•πιν(ίΐι. 
Αη(ί ίίπίίίΓοηθίΙ ίδ ΐΗί^ αηοϊβηΐ Ηπίτ 
Κ(•-ΗΠ'5θη ίΓΟίη Η<ιο1θ?>' (ΐΓ<?ϋΓ ^Ηο^Ι-Η^νειι : 77<• 

Ηο])€ 8ρηη^8 ίΐ'οηι άβ^ραίι•. 

{Αηί. 2) 
ΤΗ€ Οοάδ, Ο ίΐιβ Οο(1>ί ηο\ν ΗΓ€ 8ίίΗΐΐΐΐμ• 11111Ίμ:Ιΐ1:60118- 
πθδδ' άοοηι, αηά Γ6ν?ίΐ1ίιιμ• 

Τΐιρ ΓΪ§Ηΐ, ΐΗ^ΐΓ είβηΐίΐΐ (Ι^δί^η. [νΐοίοποιικ 

Βαΐ ΟοΜ Ηηίΐ Γ3ΪΓ-ίοΗ:ιιηβ, ΛΝ-ΐίΙι ΡοΛνβΓ ίΐιο 

Ηυιτν ηΐΛΐΊ ίο 1ιΪ8 άοοιη : — 
Ι.Ηλν 1ΐί• οιιΐραοείΐι, Άπά ΕΗΛνΐ688η€$?> ΙίΐδΗθίΙι 

Το δρθεοί ; ηοΓ Ηίδ Ιιρηγϊ άοίΐι ΐηοΐΐπρ 
Το ίπΐίκ 1166(1 ίο ίΐιρ 6ηά — Ιο. Ηΐ'; <•;ιι• ^,ικί^ρπ- 
οΓαδΙιεΐΙι 

81ΐϋ1:ί6Γ6ά ΐη ^Ιοοηι ! ^ 78»• 

Πθοίν ΐΗ66 \νΐ11ι §{ΐΓΐ&η(1δ, ΙδίηεηυΝ. ηικΙ ν^ (Λ7/•. 3) 

Βΐ'ε&ΐν ίοΓίΙι ΐηΐο άίΐηοίη^. 
8ί;Γ66ΐ;δ δΐ&ίβΐν Λνΐΐΐι ΤΗ6ΐ)68' ίίΐΐι• ηι&δΟΐΐΓν, 

Αηά Οίι•66 Ι3π^1ι1:-ο;1ίΐηοίπ^ : 

Οοηιε. Μαιάδ οί" Αδθ})αδ, ίο υδ, ίΓοπι ΐΐιβ δρπη^• 

Οοιηε ν6 οί νοιιτ ίαΐΐιβι• : 
Οί ΗβΓουΙ^δ' 2;1οηοιΐ8 ίπιιπιρίι ίο δίη^, 

\νηΐ})1ι-ο1ιοηΐ8. Ο §•η1:1ί6Γ 

Ρνΐΐιίπη ίοι•6^1:-ρ6Ηΐν. Ηεΐΐοοη'δ δίβερ 790 

Οί 1;1ΐ6 8οηο•-(^α66η8 Ιιαιιηΐ^ά, 
Το ιτιν ΐ()%νη. ίο πιν λνπΐΐδ, Ιθί ΐΗε δοηο:-6θ1ιο6δ Ι^ίϊρ 

Οί ί1ΐ6 '.ΙνΗΪηδ Ιοιιά-οΗΒπίθά— 

^ Ί'ΐιβ ριβδίιηιρίιιουδ ΛνΓοη^,'-ιΙοβΓ ϊδ οοηιρ&ΐ'βά ίο α Γβοΐνίβδβ 
οΙι&ιίοίββΓ ΐη α τειοβ. ίη \γ1ιϊο1ι Ιιβ ίτΐβδ ίο οπΙδίΓΪρ ίίιβ τίναί 
οΐιβποί; οί Ι.Η\ν. Ηϊδ ίοιίΓ ΙιοΓδθδ &ΐ'β ΟοΜ αηά ΡΓΟδρεηϊν η« 
νοΙίθ-ΙιοΓδβδ, \νϊΐ1ι Ρο\νβΓ ηπά ]1,&\\•1θδ§ηβ3δ ίοΓ ίΐ'βοβ-ΙιΟΓδεδ. 

Ι9Τ ΗΡΑΚΛΗ2 ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

^Ίταρτων ϊνα γει^ο^ εφάνη, 
γαΧκασινί^ων Χό^^ος, δς• '^/αν 
τ€κνων τβκνοί^ μ€ταμ€ίβ€ί, 
^ηβαί<ζ Ιβρον φ6)^. 

ω Χεκτρων 8νο σ^■γγ6Ζ^6Ζς■ άντ. γ' 

εύναί, θνατο-^ενοΐ)^ τε καί 
800 Δί09, 09 ηΧθβν 69 βύνας 

^υμφα<; τα9 1ϊΐ€ρσψ8ο<ζ• ώς 

ΤΓίστον μοί το ιταΚαιον ή- 

Βη Χ6^09, ώ Ζβν, το σον ουκ 

ΙτΓ εΧττί^ί φάνθη, 

Χαμττραν δ' βδεί,^' ο 'χ^ρονο^ 

ταν 'Ή.ρακΧεο'ζ αΧκάν 

09 7^9 βξββα θαλάμων, 

Γίλουτωι^θ9 8ώμα Χίΐτων νβρτβρον. 

κρείσσων μοι τύραννο'ζ εφυς 
810 ?7 δυσγει^ε^' άνάκτων 

α νυν εσοραν φαίνει 

ξιφηφορων 69 άφωνων 

άμιΧΧαν, εΐ το δίκαιον 

θεοΐς έ'τ' αρέσκει. 

εα εα' 

αρ 6ί9 τον αύτον ττιτυΧον ηκομεν φόβου, 
γέροντες, οίον φάσμ νττερ 8υμων ορώ ; 
φν^τ) φυ^^ΐι 

νωθες ττεΒαιρε κώΧον, εκττοΒων εΧα. 
820 ώναξ ΤΙαιάν, 

άττότροτΓΟ^; ηενοιο μοι ττημάτων. 
192 ΊΊΐι: \ι \ΐλ\κ>^ οι 1ΙΓ,1ί(•(Ί.Ι•:.^ 

(Ιιν. 

Ύ\\ν λνηιτΐοΓ Πίΐΐίοιι, 

Ηά\\ ϊο ΐΥΐϋ οοικΊι \\'1ι&Γ€ ΐΗε 8ροα8ίΐΐ8 (ϋ νίηο (Αηί. 3) 

\\'^Η€•Γίί £οΓ Ιον 6 οί 1:1ι& ΐ-ποΐν οί ΡθΓ^ίίυίί' Ιίπί* 8<Χ) 

Ζειίίί' μ;\οΓγ ά^Η,οβηά^ά Ι 

ΓοΓ ΐΗν 1)πο1η1 οί ο\ά Ϊ8 Γπν ί&ίίΗ, Ζ^χιη, \νοη, 

Τ1ιοα^;Ιι Ι Ιΐί^ΐίΐ ΐΐ: » δΐοΓγ 
Ρπί^Ι οτ^ίΐ^ηοί; : Ιίγ ίίπι^ Ϊ8 ΐΐκ- ηιΐ^ΐιΐ: οί Ιΐιν ίίΟΐι 

Κ6ν6Ηΐί*^ ιη ϊίί; ^]οΓν : 

Ην ΙΐίΐΐΗ 1)ΐΐΓ^1: ίί-οιη (';ι.ιΊ:!!\ Γΐιιη,ίίί-οη^. !ι;ι11ι ηίί••(1 
ίΐιβ οΐΐίΐΐη 

Οί Ρΐα^ο'^^ ({('ορ ])Π',οιι Ι 
ΊΊιοιι αΓί \ν()Γΐ:}Ήΐ•ν ίο ηιΐί' ΐΐιηιι Ιΐκ^ (•ΙιιιιΊ-)<)ΐιο 

Ο ηιν Κίτΐίί Γί'-ΗΠδθη ! Μ'» 

ΡοΓ ηοΛν Ιΐΐ6 υ'>ιιι•ρί'Γ Ιιπίΐι ρΓονεά^ ΛνΗεη ΐη ήμ}\ί 

νν}ιβ1;ΐΊ6Γ γί-Ι:^ &5 ίη ο\ά ϋτην, ΐΐιβ ο&αδβ οί ΐΐιε η^ΐιΐ; 
Ι'ί Λν6ΐ1-ρΐ6Ε8ίη^ Ιο Ηθίΐνεη. 

Τ/?6 ^οηη.<( ο/ ΙΚΙ8 αηά μαονε88 αρρβαν αδονβ ίΐιβ ραΐαορ. 

Ηϋ 86ί; Ι \νά. 8^6 ! 
Οη νοιι^ οη ηι&^ (ΙοΐΗ Ιΐιίδ δ&ιη6 ρπηΐο ίϋΐΐ ? 
ΟΜ ίήίίηίΐδ. λνΙΐΗΐ ρΐι&ηΐοηι ΗονβΓβίΙι ο'ίτ ΐΗβ Ιιβίΐ ? 

Α1ι ίΐ€β : η1ι ί1(;& 
λνϊίΐι Ιι^δΙί:* οί 1&§§3Γ(1 ίε^Ι: ! — δρεεά ίΗου Άν,Άχ ! 

Η6ίΐ1&Γ, Ιο 1:Ηέ;€•, " 820 

Ο Κίη^. ίο Ηνί^Γΐ ίΐ'ΟΓη ηΐθ νοη λ^αην Ι ρΐΉγ ! 

193 
νοι,. ΠΙ. ο ΗΡΑΚΛΗ5 ΜΑ1ΝΟΜΕΝΟ>• 
1Ρ12 

θαρσ€Ϊτ€ Νυκτός τηνΒ' όρωντβς βκ^ονον 
Χύσσαν, 'γ€ροντ€ς, κάμε την θβών Χάτριρ 
^Ιρίν ττόΧβι ^/αρ ούΒεν ηκομβν βΧάβος, 
€νο<; δ' εττ' άν^ρο<ί Βώματα στρατβύομ.εν, 
6ν φασιν βίναυ Ζηνο<ζ \\Χκμήνης τ' αττο. 
ττρίν μεν <^αρ αθΧονζ βκτβΧευτήσαι, τηκρού'ζ, 
το γρή νιν εζεσωζβν, ουδ' βϊα ττατηρ 
61/9 νΐ'Ρ κακω'ζ οραν οντ βμ ουσ ήραν ττοτε. 

Η30 ετΓβΙ δί μόχθους οίβττβρασ^ Έ^υρυσθεως, 

"Η|θα τΓροσάψαί κοινον αίμ αύτω θεΧβι 
τταΐΒας κατακτβίναντι, συνθβΧω δ' εγώ. 
άλλ' εΤ, άτε^κτον συΧΧαβονσα καρ8ίαν, 
Νυκτός κεΧαίνής άνυμεναιε τταρθενε, 
μανίας τ εττ άνΒρΙ τωδβ και τταίΒοκτόνους 
φρενών ταρα^μούς καΐ ττοΒών σκιρτήματα 
εΧαυνε, κινεί, φόνιον εζιεί κάΧων, 
ως αν ττορεύσας δί' Άχερούσίον ττόρον 
τον καΧΧίτταώα στεφανον αύθενττ) φόνω 

840 γζ^ω μεν τον'ΐίρας οΙός εστ αύτω χόΧος, 

μαϋΎ) οε τον εμον η οεοι μεν ουοαμου, 
τα θνητά δ' εσταί με^άΧα, μή 8όντος 8ίκην. 

ΛΤ22Α 
εξ ευγενούς μεν ττατρος εκ τε μητερος 
ττεφυκα, Νυκτός Ουρανού τ' άφ^ αΐματος' 
τίμας δ' εχω τάσδ', ουκ αΎασθήναί φιΧοις, 
ούδ' ήΒομαί φοίτώσ^ εττ άνθρώττων φόνους.^ 
ιταραινεσαί 8ε, ττρΙν σφαΧεΙσαν εΙσιΒεΐν, 
'ϋρα θεΧω σοι τ', ην ττίθησθ^ εμοΐς Χό'γοις. 
ανήρ 00 ουκ άσημος οντ εττι χσονι 

1 ϋοΙ)Γβθ : ίοΓ Μ88. φί\ου5. Αθορίβά 1)γ ϋΐτιοΙοΓί, Ραΐβν, 
.ιπγΙ ΓτΓίΐγ ηπΓΐ Ηηΐοΐιΐηκοη. 

194 'ΓΙΙΚ ΜΛυΜ:Χ*^ ΟΙ 1 1 ΚΗΙΙ 1.Κ.^ 

1Κ1ί> 

Κί^ΗΓ ιιοί : ΙΙιΪΝ ΪΝ Ιΐιρ οΐιΐΐίί οί Νί^ΙιΙ ν<* Ν<*ί•, 
Μίίΐΐπίίϊϋ, ^ΓίΛ' 8ίι•<38 : Ι, 1ΐϋΐκ1ηΐίΐί(1 οί' Ιΐκ- 0<χΐ8, 
Ιγϊ^. νν6 οοιπί* ηοί ίοι* νοιπ* οί1;ν'8 ΗαΓί ; 
Οηΐν οη οηβ ηΐΗπ'δ ΗοιίΒί.- (Ιο λνε πιπίνί:- \νΗΓ — 
Ηί8, λνΐιοηι Ζί^ιι^' ππά Αίοιη^^ηίΐ'δ δοη ΐΗ^ν οίΐΐΐ. 
¥ογ, α\\ Ηί' Ηη(1 ^η^1^^1 μΠ Ιιΐ» ΙίίΙΙβΓ ΐοΐΐδ, 
ΡΗΐί' 8ΗίίΊ(1^(1 Ιιΐηι, πηά ΓΉϊΗογ Ζβυς λνοιιΜ ηοί 

ΤΙΐΗΐ Ι, ΟΓ Ηί^ΓίΙ, λνΐ'οασίΐΐ Ιιΐηι €*ν€1' ΙΐΗηιι. 

Βιιί, ηοΛν 1ιβ ΙιηΙΙι ΐοϋβά ΕϋΓγδίΗθαδ' ΙαΒυυΓδ ίΙίΓου^Ιι, 830 
ΗίΜΉ \νϊ11 δίπΐπ Ηΐηι λνΐίΐι ίΐιβ Ιίΐοοά οί Ινίη, 
ΊΊιλΙ: Ικ' βΗηΙΙ νΙηυ Ιιίδ δοπδ : Ιιργ ΛνίΠ ίδ ηιΐηβ. 

Οη ΐΐιβη, οίοδί:• ιΐ}) Ιΐιίικ- Ικι-ϋΐΊ: ίι-οηι 1οικ•1ι οί" Γυΐΐι, 

Ο Ιΐιοιι ιιιι\νί'ο1(1(:*(1 (ΙπΜ οί" ηιυΐ"1<:ν Χί^ΐιί : 

νΥϊίΙι ηΐΗ(1ηίίδδ Ιΐιπίΐ ίΐιΐδ ιτΐίΐη, ννίΐΐι 8θα1-1υηηοΐ1 

ϋ1ιΐ1(1-πιιΐΓί1^ι•ίη^, \νϊ1:1ι ^ν^1^1 ΐ3ϋΐιη<ϋη^δ οί ίΐΐθ ί'^^ί : 

ΟοΗίΙ Ιιΐιη ; ΐΐΐέ- δΙιθίίΙδ οί ηιαΓά^ι-'δ δαΐΐδ 1^1: ουί, 

ΊΊιβΙ;, Λ\'1ΐ€•η ο'θγ Αοίκτοη'δ ίθΓΓΥ Ηΐδ ΟΛνη Ηίΐηά 

1η 1)1οο(1 ΙιηΙΙι δρ€ά 1ιΐ8 ΟΓΟλνη οί ^οοάΐν δοηδ, 

ΊΊιβη ηΐΗΛ' Ιΐί- ΐ6ϋΐ•η 1ιο\ν (Ιγ^ηοΙ ίδ Ηίτίΐ'δ \νι•&ΐΗ, 840 

Αηά ηιΐη(?, Η^πΐηδΐ: Ιιίηι : είδε ΐ1ι& Οο(1δ ιηιΐδΐ Λν&ηε 

Αηά ΠΊΟΓίΗΐδ λνπχ, ίί Ηί^ ίπδΐθ ηοΐ 1ι6γ νθη^ίίαηοίί. 

ΜΑΌΝΕδδ 

Οί ηοΙ)ΐ6 δΪΓΘ ίΐηά ηιοίΗβΓ ΛνΛδ Ι ΐ3θΓη. 

Εν^η οί ίΐΐθ Ιίΐοοά οί υΐ'&ηυδ &πά Νί^ΐιΐ. 

Βιιί ηοΐ Ιο (Ιο άθδρίίβ Ιο ίΠεπάδ Ι ΙιοΜ 

Μ ν ροΛνίίΓδ. ηοΓ Ιονβ ίο Ιι^υπΙ ίοΐ' πιαί'άεΓ'δ δίΐ1ί6. 

Γ&ΐη Λνουΐά Ι ρΐί^ίΐά Λνΐΐΐι Ηεΐ'έΐ άπα Λνί1;1ι ΐΠεβ^ 

ΕΓθ 8ΐΐ6 Ιΐ&νβ 6ΓΓ6(1, ίί Λ'6 λνϊΐΐ 1ΐ66(1 Πΐγ ΛνΟΓ^δ. 

Τΐιίδ πιαη, &^ίΐϊηδΐ; ΛνΗοδ6 Κοιίδβ Υ6 ΙΙίΓυδΙ: ηιβ οη^ 195 ΗΡΑΚΛΗ5 ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

8δΟ 007 ^ν θβοίσιν, ου 'γέ μ άσπέμίΓ^ι^ Βόμον^' 
άβατον δβ 'χωραν και θάΧασσαν ά<^ριαν 
βζημερώσα^, θεών άνεστησεν μόνο^ 
Ίίμα^ ΐΓίτνούσα<ζ ανοσιών άνΒρών νττο' 
ωστ' ^ ου τταραινώ μβ^άΧα βουΧεσθαί κακά. 

ΙΡΙ2 
μη συ νουθετεί τά θ''Ήρα<ζ κάμα μη'χανηματα. 

ΛΤ22Α 

€69 ΤΟ Χωστον εμβιβάζω σ' ίχνο<ζ άντΙ του 
κακού. 

ΙΡΙ2 

ού'χΐ σωφρονεΐν γ' εττεμ-^ε Βεΰρό σ' ή Αιος Βάμαρ. 

ΛΤ22Α 

' Η\ίον μαρτυρόμεσθα Βρώσ' α 8ράν ου βουΧομαι. 
εί 06 οη μ Ηρα υ υττουρ^^ειν σοι τ ανα^καιω'•; 

860 τάχο9 ετηρροίβΒην θ' ομαρτεΐν ώς κυνη'^εττ) κυνας, 
εΙμί γ'• οΰτε ττόντος οΰτω κύμασι στενών Χάβρο^ 
οΰτε ^ής σείσμο<ζ κεραυνού τ' οίστρο<> ώ8ΐνα<; 

ττνεων, 
οΓ ε<γώ στάΒια Βραμούμαΐ- στερνον εΙ<ζ Ήρα- 

κΧεου<ς' 
καΐ καταρρ7]ξω μεΧαθρα καΐ Βόμους εττεμβαΧώ, 
τεκν άίΓοκτείνασα ττρώτον 6 δβ κανών ουκ 

ε'ισεται 
τταΐ^α^ οϋζ ετίκτ εναίρων, ττρίν αν εμα<ζ Χύσσα^; 

αφτ}. 
ην ΙΒού' καΐ Βη τινάσσει κράτα βαΧβί^ων άιτο, 
καΐ Βιαστρόφου'ς εΧίσσει σΐ^α '^ορ'^ωττού'^ κ6ρα<^. 
άμιτνοα^ δ' ου σωφρονίζει, ταύροι; ω9 69 εμβοΧην 

^ Μιΐ8§Γ&νβ : ίοΓ Μ88. σοί τ'. 
196 ΓΗΕ ΜΑΟΝΚί^.^ ΟΚ ΙΙΚΚαΐΊ.ΚΗ 

ΝοΓ υη Ιΐΐί^ ίίΗΓίΙι ίίί ίαπικίκϋ^, πογ ίη Ηί;ίΐνοιι. «όΐι 

ΤΙη- |);ι1;1ι1(ίΝ8 ΙητκΙ. ίΐκ' λνϋοΐ ^οη. 1ίη1:1ι 1ΐ(ί Ιηπικϋ, 

\\ΊΗ'η ίΐΊ68ί* Ην ϊιη])ΐοιΐΗ ηκη Λνί-Γί^ ()ν<:^Γΐ:1ΐΓολΜΐ. 

ΙΚΙ8 

Όαΐ'α ηοί λνϊ1;1ι ίΐιΐικ• ΗΗπιοηϊΙΐυπίί ΙγηιιιιιηΙ Η(ίΐ•Η'<5 
<5θ1ΐ€ηΐ€8 Ηπά ιηΐηβ ! 

ΜΛΟΝΕ88 

Νπν, Ι άο 1)ΐιΙ ροίπΐ: ;ι {)ίιί;11\^;1ν ιΠ(ίΐ•1(:•Γ ί';ΐΓ ίο {\\ηά 
ΙΙίηιι Ιΐΐίΐ1<:'. 

Πϋ8 

ΝοΙ Ιυ ΗΗΐιηί ΐΐιν 1:<.•ιηρίίΐ•αικ•ί• ΙιηΙΙι 8ΐκ• 8οηΙ Ιίικί:*, 

ΜΛ1)ΝΈ88 

\\Ίί;η65δ, 8ϋΐι, ΐΐιπΐ Ι ηπί (Ιοίη^ ϊΙιηΙ λ\ Ιη(•1ι ] λνοαίίΐ 

ίΉιη Γίίίιΐ8ί:• : [ιιοί θ1Κ)08(.•, 

\>1, ΐί 1 ιηυ.8ΐ ΛνοΓ^: Ιΐιν ^^^11 ηικί Η^πι'δ — ίί" 1 ιιΐϋν 
ΒιιΙ Λνϋΐι 8ΐνΪΓΓ οί' πι^Υιήλίτ ίΌοΐίίΐΙΙ^ ίΌΙΙο-Λ• νου Ιίΐί^' 8(^<^ 

Ιηπιί^ιιΐίΐη'^ ])ίΐο1ν, [ηιίπ-ΛνΓϋοΙί. 

Οη λνϊΐΐ Ι ; ηοΐ' 86α ηοΓ ηιοππΐπ^• 8αΓ^ί*8 ΙιιιγΙ δυοίι 
Νο^ ηοΓ 6ΕΓίΐΊ(^υΗΐί6, ηο, πογ ιπίκΐάϊηίί 1:Ηι1η^1€'^'8 ^»8])- 

ίη^ Η^οηΐεδ, 
Α8 ΐΗρ ΓυΓν οί ηιϊηίί οπι-υδίι ίο ίΐκ:- 1)Γ6Η81: οί' ΗθΓουΙβδ. 
Ι λνΐΠ ηνε ]ιΪ8 ιόο£8. Λνΐΐΐ 8Λνοορ αάολνη Ιιίδ Ιιπίΐδ : — }ιΪ8 

οΙιΐΙάΓί'η βΐ'δΐ [Ιιίδ ΓηαΓάβΓ-ΐΙιΪΓδΙ: 

Ι λνϊΠ δΐίΐν : ΠΟΓ 8Ηη11 ΐΐΐϋ πιυΐ'άίιΤβΓ Ι^ηολν 1ΐ6 δίαΐ^θδ 
ϋη ίΐιρ οΙιίΙάΓθπ οί Ιιίδ Ι^οάν. ίίΐΐ ιην ηΐΗάπθδδ' οοιίΓδ^ 

ΐδ ΐ'ΐιη. [Β^^αη ! 

8(ί6 Ιΐΐηΐ Ιο, Κίδ 1ΐ(;αί1 Ιΐίί ΐθ8868 ΐη ΐΙΚ:- ί(.•ΗΓίΐΐ1 ΓΗΟέ* 

^ί-ί^• Ηίδ _2:οΓ^οη-ί(1απησ 6ν6ΐ38ΐ1δ α11 ίη δίΐί^ηοε Λνίΐάΐν 

ΐ'οΐΐεά ! [οοη1:ΐΌΐΐ€(1 

Ι^ίΐ^ί' Η ί)υ]1 ίη Ηοΐ ίο (Ηίη'^ί-. λνίΐιΐι. ίίβΓν }Μη1:ίηο:8 ηη- ^97 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

870 Ββίνα μνκάταί Β^ Κ,ήρα'ζ άνακάλ,ών τά<; Ύαρ- 

τάρον. [φόβω. 

τάχα σ' 6γώ μαλΧον χορβύσω καΐ καταυΚησω 

στβΐχ 69 ΟνΧνμτΓον 7Γ6Βαίρονσ\ 'Ιρί, 'γβνναΐον 

α9 Βόμονς δ' ημβί<^ άφαντου Βνσόμβσθ^ Ή/οα- 

Χ0Ρ02 
οτοτοτοΐ, στεναξον άτΓΟΚβίρβται 
σον άνθο^ τΓολβΟΫ, ο Αίο<ζ βκ'γονος. 
μβΧβο^ Ελλα9, α τον βύβρ^εταν 
ατΓοβαΧβΐς, οΧβΐς μανιάσιν \νσσαι<ζ 
χορευθίντ άνανΧοι,ς. 

880 βέβακβν βν Βίφρόίσιν ά ττοΧνστονος, 
αρμασί ο ενοίοωσι 
κεντρον ώ<ς έττΐ Χώβα 
Νι'λ;το9 Τόρνων εκατο^κβφάΧοίς 
οφβων ίαχημασι, Χύσσα μαρμαρωττό^. 

ταχύ τον βύτυχή μβτίβαΧβν Βαίμων, 
ταχύ δβ 7Γ/309 ττατρο'ζ τβκν βκττνενσβται. 

Ιώ μΟΙ //-€λ€09, 

ιω Ζβΰ, το σον Ύβνος ά>γονον αντίκα 
Χυσσά86<; ώμοβρό)Τ€ς άττοίνοΒίκοί Βίκαι 
890 κακοΐσίν βκττβτάσονσι,ν. Ιω στεγαί, 
κατάρχβταί χόρβνμα τυμττάνων άτβρ, 
ου βρομίω κεχαρισμίνα θύρσίρ, 

Τ9δ ΤΗΕ λ1ΑυΝΕί58 ΟΕ ΗΕΗ^υ1^ν^ 

ΑλνίΊιΙΙν 1ΐ(ί 1)ί.Ί1υΗ•ί>, 1ιο\ν1ίιι^• ίο ίΐΐίί ΙκΚ-ίαΙ Η^ικΚ οί' ,ητο 

ΙΐίίΠ ! [ίφρΗίΗπί^ 1^ιι«.'11 1 

ΧνΐΜΐ'Γ νκΐ δΐιπίΐ 1)(ί ίΐιγ (Ιηποκ, ;ΐ8 ΐ)(ί3ΐ8 ηιν ρίρε'^ 

— Αν, αιιΐο ΟΙνιηΐ)^•^ ΝΟΗΓΐη^ί, Ιη8, ί;Γί^Η(1 ίίιν ))η1;1ι 

^Γκικί ! [αη^ί-^Μΐ. 

Μΐικ' ίΐκ- Ιβδίν ίηΐυ ίΐκ• 1ι;ι1Κ ι^ί' ΗεΓουΙίίϋ ίυ ρΐαπ^^^ 

[ικΐ8 α8€€ηά.'ί, αηά ΜΑϋΝΕ88 ί?«/^Γ.ν ΙΙΐϋ ραίανί'. 

ΟΉοκυ^ 
ΑΙη^ ίΐιΐ(1 ;ι1η<5 ! οιτ οαΐ, Ο Ιολμι, 
ΡοΓ Ιΐιν ί^^υοίΙΗ^^ΐ ίΙοΛνβΓ,Ζβυ^' 8οη,ηιυν\Ίΐ(1υλνιι Ι 
ΤΗν οΙΐΗΐηρΐοη νΗηΙΙ Νΐίρ ίΓοπι ΐΐιίηί• ΙιϊιικΙν. Ιο ΐΐιν 

1)ϋΐ<:*1• ΟΟίϊί, 

Ηοΐΐη'ί ; ΐη ίΊ'^ηζΐί*(1 οίπικίζ-ί^ οί' ιηΗ(1η^'>8 1:0856(1 

λνΐΐ6Γ(ί Ιΐΐίί Ηιιΐ:^ 8υυιΐ(ί8 ηοΐ:, Ιιο Ϊ8 1υ8ΐ: Ιο 1:1ι<;(ί, 

1θ8ΐ1 

8Η(ϊ ΙιηΙΗ πιουηΐίϊά Ιι^γ οιυ, ^τϋΗΐΐ8 ΙΙιγοιιο' ϊη 1ί(;γ 

ΐΓίΐίη ; 
δ1ΐ6 15 ^ϋίκΐίη^ 1ι«:*ι• 1ιοι•8^•8 οπ 1111881011 οϊ 1)Ηη6 ; ίίί^<^ 

Νΐ^ΐΐΐ'δ άΗΙΙ^ΙΐΙ:^!•. η ΟοΓ^ΟΙΙ Λνίΐΐΐ 1ΐ1111θΐΓ(ίά-]ΐ^Η(ΐ€'(1 ]ΐί88 

0£ Η€Ί• 86ΐ•ρ6ΐι1:8. Μίΐ(1η^88 1:116 ^ΗΐΙ^ηη^-^ν^ίΙ Ϊ8 Ι:1ιΪ8. 

8Λνΐ£ΐ:1ν ΙιηΙΙι ίοι•1:υιΐ6 ο'6γ1:!ιγολ\ίι Ηΐηι λνΐιο ^ηΐ οη Ιιί^Η : 
δλνΐί'ίΐν 1:1ΐ6 80118 })ν ΐΐιρ ί;ι11ΐ6Γ'8 1ΐ3ΐΐ(1 81ιη11 άίε. 

Α1ι ηιΪ86ΐτ ! Ζ6118, ηΐΗοΙ ν6ΐιο•6Ηΐκ•6 Γ<ιν6ΐιυιΐ8-ΛνίΜ 
δίΓΛί^ΐΊίΛνίΐν, Ηΐ:1ιίΓ8ΐ: ίον Γ6(ΐαί1ίΐ1, -Ννΐΐ:}! ^νίΚ οη 6νίΐ8 
ρίΐί'οΐ/ [ηοΐ ΙΙη' οΙιίΗ. 

81ιη11 ίΓΗΐιιρΙ^ Ιΐιν 8οιι ιιηΐο (1ιΐ8ΐ:. η8 Ιΐιου^ΐι 1ΐ6 λν6ΐ•6 

\νο6 ίοΓ 1:116 ρηΙη66-(1οιιι6 ι 
Η6Γ ^31166 18 1)6ο:ΐηι»ίημ:, 1:)ΐιί: ηοΐ λνΐΐΐι ΙΙη- (•\ίη13η18 

θΐΗ8ΐΐίΐ1]^, ><'»" 

Νοί ΛνίίΐΊ 1;1ΐ6 |)ίιΐ6-λν;πκ1 ιιρ1:ο886ί1 ίΐιιιίά Ιοικί ;κ•6ΐ;ι- 
ηιηΐΐοη, — 

199 ΗΡΑΚΛΗ2 ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

ί'ώ Βόμοί, 

ττρο'ς αίματ, ούχΙ τάς ΑίοννσιάΒο<^ 

βοτρύων 67γΙ 'χ^βύμασί Χοιβάς. 

φν^τ}, τίκν , βζορμάτβ' 8άίον τοδβ 
^άίον μ6\ο<ζ βτταυΚβΪΎαί. 
κυνα'^βτβί τέκνων Βίω^μον 
οΰίΓοτ άκραντα Βόμοισί Ανσσα βακχ^εύσβί. 
•ιπο αίαΐ κακών 

αίαΐ Βήτα τον ^/εραυον ως στενω 
ττατερα, τάν τβ τταίΒοτρόφον, ά μάταν 
τ€Κ€α 'γβννάταο. 

ΙΒού ΙΒον, 

θνβΧλα σείει Βώμα, συμττίιττεί στέ'γη' 

ή Ύ}, τι Βρας, ω Δί09 τταΐ ; μεΧάθρων 

τάρα^μα ταρτάρειον, ώ? 

67γ' Έγ/ίβλάδω ττοτε Παλλά^} 669 Βόμον•; ττεμττει^;. 

ΑΓΓΕΛ02 

ω Χενκα γ^ρα σώμσ.τ , 

Χ0Ρ02 
910 άνακαΧεΐς τίνα με τίνα βοάν ; 

ΑΓΓΕΛ02 

αλαστα τάν Βόμοίσι. 

Χ0Ρ02 

μάντιν ούχ έτερον άξομαί. 

200 ΊΉΕ ΜΛυΝΕ8ί5 ον ίΙΚΚϋυΐ.Ε>^ 

\νοΐί ί'υι• Η ΗίίΓο'δ Ηοηΐί; !— 
ΒαΙ 1'υΓ 8I1ι?^1ί1^11^■ οί 1.>1ο()(1. η.υί Ηκ:- Ι)1οοι1 οί" Ηιο ^ΤΗρο 
^ΐΗ(1-])ΐΗί^1ιϊη^• [οΒΙαϋοη. 

Αίί Ιΐκ' 1);ηΐ(}ΐκ•1:ΓΓ^ )><απ• ϋ ίοΓίΙι ίοΓ Ιΐκ• λνίικ-ίτοίΓί^ 

ΑλνΗΝ . Ο ν»" (Ιιϋίΐινιι. ΐη ίϋ<>1ιΐ. ίοΓ (Ιο;ι1;)ι. 
Όί^.ιΐΐι ίίΙιηίιΊνΝ ΐΙίΓοιι^Ιι Ιιιτ ρΐρκ 1>ν ΐΗίί 1)1η81; οί" 

[ΟίίΛν α>ΐ(ί .Ηοιιηά ο^^' ηιχίιΐη^ ιήΐΐηη.^ 
Είΐίο ίΐ Ικηιικί 18 Ικ- Ιιοΐάΐπμ; ίΐκ- οΠϊΚΙγ^ίι ΐιι οΙιην^ ! — 
Νεν^τ 8ΐΐ;ι11 Μηίΐικ^^^ 1νί^(:*ρ Γί-νι-Ι ίοΓ ηηιι,ίτΐιί ίΙίΓοηοΙι 
1ιΐ8 (ΙλνίΊΗη^-ρΙαορ. 

λνοί^. ίΐιιο,ΊΠ^Ιι ίπκΐ });ιίιι ! 
Ννοίι' Λίκΐ η1?ι8 ίοΓ Ιΐκ; Ηίΐλί,τ Ιιηιγ !»υυ 

Οί 1118 ίπΙΙΐϋΓ Ι — λνοίϊ ίϋΓ ΐΗΰ ηιοΐΙιοΓ η Ίκ) 1);»ιχ• 
Ηί8 1)ίΐΐ368 Ϊη νϋϊη ! 
\^'^<)Ι()ηΙ οΙ' 1)α1ΐ6ήϊψ αη(1 νβηάϊη^ ινϊΐΐιϊη.^ 
Ευ νου, Ιο νοιι ! 

Α Λν1ΐΪΓΐ\νΐηύ 18 8ΐΐίΐ1ίίη^ Ιΐκ^ ]ΐ0118<:*- — 118 ι•οοί"8 ίίΐΐΐ 

ι•ι•Η8]ιΐη^" — 
Αΐι λνΙΐΗΐ, ά\λ λ\ Ιιαΐ, Ζ(:;α8' 8οιι, Λνοιι1ά8ί ίΐιου άο ? 
ΟοΛνΐ! οη ίΐιν Ρ&1&06 ΐΐιε ΙιίΓηιοίΙ οί ΗθΠ ηγΙ ίΐιοιι 
^1Η811^η§, [ΕηοέΊαί1ιΐ8 ίΐΗ8ΐιΐιι^. 

Α8 Ιΐΐι; Ιενΐη ίι-οιη Ρ3ΐ1έΐ8'8 Ιϋΐηά ίο ίΗ^ ΗείΐιΊ: οί 

Εηίβί' δΕΕίΥΑΝΤ /)ό7;? ινΐΐΗϊη. 

8ΕΚνΛΧΤ 

ο ΓβνεΓέ-ηά ρΐ'&δ6ΐΐ068 Ιιο&Γν-λνΙιϋ;^ — 

ΓΗΟΚυ8 

\νΐιαΐ ηΐ6αιι&ίΗ ΐΐιν οτν ιιηΐο ιιικ — ίΐιν οι•ν οί ί(ίϋΐ• ? 91 < ι 

δΕΚΥΑΝΤ 

\νϊ1:1ιϊη λοπ 1ιη118 ΐδ 3 ίεΗΓίιιΙ δί^ΐιΐ ! 

ΟΗΟΚυδ 
Χο η66ά. ίο 3ίί(;8ί ίΗν ίίΐΐβ, ΐΗπί Λνί; 8θίΊν ίο ;ι 8ίί&Γ. 

201 ΗΡΑΚΛΗ:Ε ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

ΑΓΓΕΛ02 
τεθνάσί τταΐΒβ*;. 

Χ0Ρ02 
αίαΐ. 

ΑΓΓΕΛ02 

στενάζ6θ\ ώ•^ στβνακτά. 
Χ0Ρ02 
^άίοι φόνοί, 
8άιοί δε τοκέων ')(€Ϊρ€<ζ. 

ΑΓΓΕΛ02 

ονκ άν ης βϊττοι μάΧλον ή ττβττόνθαμβν. 

Χ0Ρ02 

ττώς τταίσϊ στενακταν άταν άταν 
7Γατβρο<ζ άμφαίν€ί<ζ ; 
λβγβ τίνα τρότΓον βσντο θβόθβν εττΐ 
920 μβΧαθρα κακά ταδβ 

τΧήμονάς τβ τταίΒων τύγας. 

ΑΓΓΕΑ02 

ί€ρα μ€Ρ ην ττάροίθβν βσχ^άρας Δ^09 
καθάρσι οϊκων, ^ής άνακτ βττβΐ κτανων 
βξββαλβ τώνΒε δωμάτων 'ΐΙρακΧβης' 
χορο<ζ δβ καΧλίμορφος βίστήκβι τέκνων 
ττατήρ τ€ Μβγαρα τ'• έν κύκΧω δ' ή8η κάνουν 
€ί\ικτο βωμού, φΟβ^μα δ' οσιον βϊ'χ^ομεν. 
μβΧλων δε 8αΧ6ν χειρί Βε^ια φερειν, 
6ί.9 χερνιβ' ώς βάψβίβν, ^ ΧΧκμηνης τόκο'ζ 
930 βστη σιωττί}. καΐ χρονίζοντος ττατρος 202 ΤΗΕ ΜΛυΝΕδ8 ΟΙ ΙΙΕΗΟυΐ.ΕΗ 

«ΕΚΥΛΝΤ 

ΟΉοκυβ 

λνοβ 18 1116 ! 
ί^ΕΚΥΛΝΤ 
νΥίΐίΙ Ι Λν<:-11 11ΐα}' Υίί λ\'ΗΪΐ ! 

€ΗΟΚυ8 

8ΐΗΪη Γΐιίΐιΐί-Ν^ΐν ! 
01ι ΙΙΐΗί ΐΐΐβ ΗΗΐκΙίί οί' ;ι ίαίΙι^Γ ΐ1ΐίΐΪΓ ιηιΐΓί1ί;Γ ί,ΐιοαυ 
ΜΓβαΙί ! 

ίίΕΚνΑΧΤ 

ΊΊηιΐ]^8 ΙΐΗΥί; λ\υ .^ιιίίίτΓίίοΙ ιηοΓί* Η\νίΊι1 ΐΐιηιι ΐυη^υο ηιπν 

Ηϋλν : υί" ίΐικ λνυίΐίαΐ (Ιουηι 1)ν η ίίΐΐΐι^ι• λΜ-ου^Ιιί 

Οη Ηίδ δοηδ^ οίΐηδΐ Ιΐιυα ΐί-Π ? 
δϋΥ;, δΗΥ ίη λυΠηΙ; ίΉδΗϊοη 1:1ΐ6 ηΐέΐΐίοί^ υί' Οοίΐδ ΙιηϊΙι 
1)Γ0ΐι§ΐΊί: [ίν?ιιι<^^1ιΙ 

Τ1ΐ68€ ΐΐΐδ οη ΐΐκ' ]ιοιΐ8ΐ•, ΗΠίΙ Ιΐΐ(:• ί";ιίυ λνίίΗ ιηί',^'Γγ 92υ 

Οη ίΐιο οΗΐΜΓϋη ϊΗηΙ; 1^11. 

8ΕΚΥΛΝΤ 
ΜοΙίηΐδ ΛΥ6Γ(ΐ 8ί:*1: Ι^θίοΓί' ί1ΐ^ ΙΚι^ΗΙ-ΐΗ οί ΖΐίΙΙ^ 

Το ο1βίΐη8€ Ιΐΐί- 1ιοιΐ5€, δΐηοί", Ιιανίη^ δΐϋίη Ιΐκ- Ιίΐη^•, 

ΡοιΊ:!! οί ΐΗίίΝί' ΗηΙΗ 1ιη(1 ΗίιΓοιιΙθδ ίΐιιηο• ίΐκ^ ί•θΓ])δ(:•. 

Αη(1 ΐΗί'Γίί ΗΪΝ ίΙιϊΙοίΓοη 8ΐοοο1 ΐη ύύγ ;πτηυ. 

Ηΐδ δίΓΡ, ΗΐκΙ Μί-σΗΓΗ. Κοιιηά ΐΐΐίί πΙΐϋΓ ηολΥ [)η]'>1ι. 

ΤΗί- 1ηΗι1η^1 ^ 1ιη(1 ρπ^δ^ίΐ ; αηά ΛΥ(ί 1%:(:^})1 1ΐΗΐ1ολνο(1 

Τΐι^η, ίι-νίίη Ϊη αοί; Ιο Ι^ί^ίΐΓ ίΐκ.• ϊογοΙί ίη 1ι?ιηί1 ^ 

Αηά ρΐιιη^ίί ίη 1ιΐ8ΪΓϋ1 λγαί^ΐ', δίΐεηΐ; δίοοοΐ 

Αίοηιεηα'δ 8οη : ηικίΐ, η8 ΐΙΐί^ΐΓ 8ίΓ6 άβΐ^νεά^, ίΚ^ο 

' Α ΙϊίΛδΙίοΙ οοηΐ3.ΐηίη;£,' ΐΗθ ί^Ηοιϊίΐ^ίΗΐ 1<ηί£6 ππά 1^&^1«^ν \\ϋ8 
οΛΓΓΪεά Γοιπκΐ Ιΐιβ αΙΐίΐΓ Ι^βίοιβ Ιΐιβ κΐϋ^ϊη^ ο£ ιΐιβ νίοϋηι. 

" Α ΐ3ΓΛηίΙ ίΐΌϊπ ΐΚο αΐΐαρ λυε^ (μιβηοΐίθοί ΐη λγαΙβΓ, λ\ ϊΐΐι 
Λνΐιίοΐι Ιΐιβ 1)}^δΐβη<:1θΓ8 λνβΓβ ΐΐιβη 8ρι•ίιι1ί1βά. 

2θ.; ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

τταΐΒβ'^ ττροσεσχ^ον ομμ'• ο δ' ονκεθ' αυτο'ζ ην, 
αλλ' €ν στροφαΐσίν ομμάτων έφθαρμζνο^; 
ρίζα<; τ" εν οσσοι^ αίματώτταζ βκβαΧών, 
άφρον κατίσταζ^ βντρίχ^ου ^€ν€ίά8ο^. 
βΧβζβ δ' άμα γέλωτα ΐΓαραιτβιτΧη'^μίνω' 
ττάτβρ, τί θύω ττρίν κτανείν Ί^ύρυσθβα 
καθ άρσ ίον ττνρ, καΐ 7Γονον<ζ ΒίττΧον'ζ εχω 
βξον μιά<ζ μ εκ, χειρο'^ βν θίσθαυ τάδβ ; 
όταν δ' βνε-^κω Βενρο κράτ Έινρυσθεω'^, 

940 €7γΙ τοΐσί νυν θανονσιν ά'^νιώ χβρα^. 

εκχεΐτε 7Γ7;γα9, ρίτττετ βκ χειρών κανά. 
τκ μοί δίδωσ^ τοζα ; τ/ς δ' οιτΧον χερο'ζ ; 
7Γ/0Ο9 τ«9 Μι;Α:?;ζ^α.9 εΙμι- Χάζνσθαι χρεο)ν 
μοχΧού'ζ ΒίκεΧλας θ\ ώς τα ΊίνκΧώττων βάθρα 
φοινίκι κανόνι και τυκοί<ζ ήρμοσμενα 
στρετττω σιΒηρω συντριαινώσω ττάΧιν. 
εκ τούδε βαίνων άρματ^ ουκ έχων εχειν 
εφασκε, δίφρου ύ είσεβαινεν άντυ^α 
κάθεινε., κέντρον Βήθεν ώ? έχων χέρι. 

950 δ/ττλοΟΫ δ' οτταΒοί^ ην γελως• φόβος θ' όμοϋ' 

. και τί'ζ τόδ' είττεν, άΧλο<ζ €69 άΧλον Βρακών 
τταίζεί 7Γρ6<ζ ήμά^ί Βεσιτότης ή μαίνεται ; 
ο δ' εΐρτΓ^ άνω τε καΐ κάτω κατά στε7α9, 
μέσον δ' ε'9 άνΒρών είσιτεσών Ν/σοι; ττόΧιν 
ηκβιν εφασκε, Βωμάτων εϊσω βεβώς. 
κΧιθεΙς δ' ε'9 οΰΒας ώ<ζ έχει σκευάζεται 
θοίνην. ΒιεΧθών δ' ώ9 βραχνν χρόνον μονή<ί, 
^Ίσθμον νατταίας έλεγε ττροσβαίνειν ττΧάκας. 
κάντανθα '^/υμνον σώμα θείς ττορτταμάτων, 

960 7Γ/309 ούΒεν ημιΚΧάτο κάκηρύσσετο 204 Γΐιΐ", ΜΛΐ)Μ-χ^ ()ΐ• ιιι:ΐ{(;ιυ;> 

ι ϋ^ ^5οη<> 1οοΙ^6(Ι — Ιο, 1ΐ€ 8(ίίΊη&ϋ ηο ηιοι•(• [ήί• ^ίι1η^•, 
ϋαΐ λνΐιοΐΐν ϊΠίίΓΓΟίΙ, χνίίΗ Γοΐΐίη^• ρυ^ν (1ϊ>,(Γ.•ιιι«ίΙι1, 
\νϊ11ι Ι)1()(»(Ιν1ι()1; ίΛ'ο-πχιΙ;.*, ίίΙίΐΓΐίη^• ίΊ-οπι Ιη\ 1η•;κ1, 
\\Ίιί1ί* (Ιπρ)Η'(Ι ίΐκ; «Ιπνίτ άοννη Ιιίδ ΙϊΡΠΓίΙί^ίΙ ο1ΐί'(:Ίν. 

8ιΐ(ί(]€η1ν Λνϋΐι ;ι ηΐΗηΐηο Ιηιι^Η Ιιε 8ρα1<ί" : 

" \νΗν, ΡΓί" Ι «Ιίΐν ΕιίΓν^ΐΙΐίίυδ, ίίποΓίίίοβ, 

ΓΗΐΙΐίΤ— Ηπνβ ο1ί^Ηη8ίιι<>• Ητί^ ;ιηά ΐοΐΐ ΐννΐορ ο'ί^Γ, 

λΥΗ^η η11 ΐη οηε ίΐοΐ Ι ιπίΐγ οοηιρ?ΐ88 \ν(ί\\ ? 

ννΊΐίΊΊ Ιπΐΐΐίτ Ι Ιι&νε 1)ΓοιψΗΐ Εαη'δίΗευδ' 1ΐί:Ή(1, 

ΓοΓ Ιιΐιη^ λνΐίΐι ΐ1ΐίί8ί^ ιιυ\ν ^Ιίΐίη, ΓΠ ρατίτ^- ηιν ΙιηικΙ^. 940 

8ρί11 γ& ΐΗβ ΛΥαΐίίΓ, οίΐδΐ Ιΐΐί• ηΐΗυικΙδ ΆΜναγ ! 

Ηο ΐΐκ'ΐν — ηιν 1)ο\ν ! — ίΐιρ πιηορ οί ηιν π^Ηί ΗηικΙ ! 

1 ιη;ιι•(•1ι Η*>•ΗΪιΐ'5ΐ: Μνοίτιαε : — Ι ηια^Ι: Ιπΐίέ* 

Οι•θΛνΙ)ΗΓδ 311(1 ιηαΐΐοοίνδ, ίΙΐΗΐ; νοη Ο'γοίο}) ΐο\νη, 

ΥοΐΊ \ν;ΐ1ΐΝ \\ίΊ1ι ΓΡΟΙ ΙΐΠί:• Ηΐκΐ λνΐΐΐΐ μ,ίΐνίΐ Ν(}11?11•<:'(1. 

Μην Ι^ν ιη\' 1)(^ιιοΙρ(1 Ιί-νί^Γ Ιη- ιιρ1ΐ€*Ηνί(1." 
Τ1ΐ(?η 861 ίοΓίΙι, «ρεπί^ϊη^ οί Ιιίδ οην ΐΐκ- λν1ιΐ1<•, 
\\Ίιο (ΉΓ ]ΐΗ(1 ηοπί^, '^])ΓΗηι>• Ιο ΙΙη• (ΙΐηΓΐοΙ-ΓΜίΙ. 
Λικί ΐΐιηΐ'^ΐ:. ;ΐ8 Λνΐιο ΙκΊίΙ ϊιι ΐη•-; ΙιηικΙ μ ο■ΟΗ^1. 

ΗΪ8 1ιρικ1ιιιΐϋΐι, Ιιηΐί" ίη ιιιϊγ1:]ι ηικί Ιιπίί" ϊιι ίκΗΐ', (!.'»ό 

\ν(•Γ6 ^ο^ΐίΐηοϊη^ &ηο1ι ηΙ οΐΗεΓ, ππά οη^ δρίΐΐίθ : 

•■ Οοΐΐΐ ΟΙΙΓ Ιοί'ά ηΐΗΐ^(^ ΙΙ^ 8ρθΓΪ, ΟΓ 18 Η(.* ΙΠίΙίΙ ? " 

δίίΐΐ \νΗ8 1ΐ6 ρϋοίη^' α]) 3ηά οΙοΛνη ΐΐιρ Ιιοαδε ; 

ΤΗβη, ϊο Ιΐΐ6 ιιιοη'8 ΙιηΙΙ ηΐδΐιΐη^, οη^ά, •'■ Ι Ιιπνρ 

ΟΟΠΊΡ 

Το Χί8ΐΐ8' ΐοΛνη ! "1 — ΛνΗο 8100(1 111 1ιΐ8 ολνπ ΙιηΙΚ. 
Ηθ οίΐδΐδ Ιιίιη οη ίΗβ 1)&Γ6 Ηοογ, ^ικΙ ρΓί'ρΗΓ('8 
Το ίνα8ί : γ(*ΐ, ί^ΓΓγίη^ ΐΐΐέτί* Ι^ιιΐ: Ηΐΐΐο 8]ΐ30(ί, 
Η ρ οηβ(1, '•• 1 §ο ίο Ιδίΐιηιυδ' λνοοίΐίπικί ρΐίΐίηδ ! " 

ΤΙΐίΊΙ ίΓΟΙΏ 1ΐΪ8 ΐ3θάγ 038ΐ 1ΐί8 ΙΏΗΠΐΙί-^ ίοΜδ, 

Αη(1 ΛνΓ€ί8ΐ:ΐ6{1 λνΐΐΐι — /ΐο νιαη ! — ρΓθθ1ίΐϊιη€(1 1ιίηΐ8ίί]ί" ΟβΟ 

' Μθ^αΓα, Ιιαίί Λναν οη Ιιί» ϊιπίΐ^ίη&Γν ΐοαΓηβν, οη ΐΐκί 
Ιδίΐιηιπί ο£ Οοηηΐΐι ; 1;1ιΐ« ^ιι§^βί?1β(.1 ΐΗβ ΙίΐΗιηΪΗη §&ηιβί?. 

205 ΗΡΑΚΛΗ!! ΜΑΙΝΟΜΕΝΟ^ 

αύτος ΤΓ/Οος- αυτού καΧλίνίκος, ονδβρος 
άκοην ντΓβίττών. ^βινά δ' Ένρνσθβΐ βρεμων 
ην βν ^ίυ/(:7]ναί<; τω λόγω. ττατηρ 8ύ νιν 
θυηων κραταιά*^ γβίρο^ζ εννβτΓει τάδε• 
ώ τταΐ, τί ττάσχε^ς ; τ^9 ο τροττος ^βνώσβω^ 
τήσ8^ ; ου τί ττου φόνος σ' Ιβάκγβυσεν νβκρών, 
ου<ς άρτι καίνβί^ ; 6 δε νιν Ένρυσθβω<; 8οκών 
ττατέρα ττροταρβοΰνθ^ Ικίσίον ψανβίν χε^ός, 
ώθβΐ, φαρβτραν δ' βύτρβττή σκβυάζβται 

970 και τό^' βαυτοΰ τταυσί, τους• Ειύρυσθεω^; 

8οκών φονενβιν. οΐ δε Ύαρβούντ£<ς φόβω 
ωρουον «λΧος αΧλοσ\ εΙς ττβττΧους 6 μβν 
μ7]τρό<ζ τα\αίνη<ξ, ό δ' ύττο κίονος σκιάν, 
άλλος οε ρωμον ορνίς ως βτττηξ νττο. 
βοα δε μήτηρ' ω τβκών, τί Βρας ; τβκνα 
κτβίνεις ; βοα δε ιτρίσβυς οίκβτών τ 6'χλος. 
6 δ' ε^βλίσσων τταΐΒα κίονος κνκΧω 
τόρβυμα Βεινον ττοΒός, εναντίον σταθείς 
βάΧλει ττρος ητταρ' ντττίος δε λα'ίνους 

980 ορθοστάτας εΒενσεν εκττνεων βίον. 

ο δ' ηλάλαζε κάττεκόμττασεν τάδε* 
εΙς μεν νεοσσός οδε θανών Έυρυσθεως 
εγθραν ιτατρωαν εκτίνων ττετΓτωκε μοι. 
αλλω ο εττεΐ'χε τοξ , ος αμφι ρωμιαν 
ετΓτηζε κρηττΐΒ^ ως \ε\7]θεναί Βοκών. 
φθάνει δ' ό τλημων ηόνασι ιτροσπεσων ττατρος 
καϊ 'ττρος ^ενειον χείρα καΐ Βερην βαΧών 
ώ φιλτατ\ ανΒα, μη /χ' άττοκτείντ^ς, ττάτερ' 
σος εΙμι, σος τταΐς' ου τον Έ,ύρυσθεως ολεΐς. 

990 ο δ' άηριωιτον όμμα Υορηόνος στρέφων, 

ώς εντός εστη τταΐς Χυ'γροΰ τοξεύματος, 
μυΒροκτύτΓον μίμημ ύττερ κάρα βαΧων 

2θ6 Γΐυ: ΜΛυ.\κ>;.^ οι• ιικιΐϋΐι.κ.^ 

Ί\) ΙηιιιμΊΙ" ϋΐΓ' νΐοίοΐ-, (τίοά, *' Υε ρεορίο, ϊιρηι• ! " — 
Το ηο/ϋ' ! \η Γαικν ;ι1 Μν('(^-π;ιο Πκ-π 
Μ(• ^Ιοηικ-ίΐ ίΐ^ηίιΐΝΐ: ΚϋΓν?>1:1ΐ(•ϋΝ. υιιί Ιιΐ^ νϊιι• 
(Ίιιπίτ ίο Ιιί8 1)Γ;ηνην Ιυιικί. ηικί γγΪ('(1 Ιο Ιιΐηι, 
• \\Ίιη1: ίΐΐΐίί Ιΐΐ0€* ? \\Ίιη1; ιιιηοΙ οΙιηιι^^ οί ηιοοά ίί> Ιΐιί^ ': 
^\\ν*Λ\ ΐΐιοιι ηγΙ ηοΐ (1ην(*ιι (1ΐ.'5ίι•Ηΐιο•1ιί Ι^ν 1)]οο(1 

Οί Ιΐΐβ^ΐ:- Ιίΐΐίι' κΐίΐΐΐΐ ! " Ηρ (1&(Ίη(^(1 ΕΐΙΓνί>ΐΙΐ611«>' 8ίΓ6, 

Α Ιγ^ίίπΙ)!!!!^ Ηΐΐ))})1ί;ιη1:, 1ιυη§ υροη Ιιί'ϊ Ηπηά, 

Αικί 8ριΐΓη('θ1 Ιιϊιη 1);ΐ(•1ν ; ρΓ6])ΗΓ0(1 Ιιΐ^ (|ΐπν(Ί• αηά 1)θλν 

Α^ΗΐπίίΙ Ηίκ θΛ\τι 80115 ΐΐΐί^π, ίίιΐηΐνϊη^ Ιο κΐπν 97<• 

Ειιη'8ΐ:1ιοπ8' 8οη8. Τΐιβν, ^}ιιΗ]<^ηίί λνί1:}ι αίίπ^ΐιΐ:, 

Κιΐ8ΐι^(1 ΙιΐΐΙκΊ•, ΙΙιΐίΗ^Γ : 1ιί8 Ιιη])!^:*^^ ιηοΐ1ΐϋΓ'8 δίνίνίκ 

ΊΊιί8 8θΐι^1ι1:, Ιΐΐίΐΐ: Ιο ;ι ])ί11ίΐΓ'8 8ΐΐΗί1ο\ν ίΐίίύ ; 

Α ίΐιΐιτί οολνοΓί-ίΙ 'ηρα1:1ι ΐΐΐί- η1ΐ:;ΐΓ 1ί1<ρ η 1)ΐΓ(1 

ΊΊΐίΊΐ ^Ιιηοΐνοά ΐΐκ* ιιιοίΐκτ, " Ρ'&ίΙΐίΊ•, \ν1ΐίΐ1 ί1θ8ΐ Ιΐιοιι ? 
\νοιι1(ΐ8ί• ^Ιην ίΐιν 80118 ? " ΊΊκ^ ΐΙΐΓίίΙΚ. ΐΐΐί' ΗΠϋίί'πΙ:, 

Ηε, \νΐη(ϋη^• ι-οιιπίΐ ΐΐιο- ρίΙΙ&Γ &8 \νουη(1 1ιΪ8 8οη 

Ιπ ίο;ιι•ίιι1 οϊι•(•1ΐη^8, ιίί€-1 Ιιΐηι Γίΐοβ ίο ί;ΐί•ί* 

Αηοΐ 8ΐΐ()ί: Ιιΐιιι ίο Ιΐιρ ΙιβίΐΓΐ:, ΒηοΙ^: ϋ8 Ιιρ ίεΐΐ, 

Ηΐ8 (ΐ€Ήΐ:1ι-§Η8ρ8 (ΐΗδΙιεά ΐΗβ οοΐιιηιη \\•ί1;1ι ΐ'βά δρΓαν. ίίΗΟ 

Τΐΐί^π 8ΐιοιι1:6ί1 Η€-ιχ•ιιΐ68, ηπά Vίιι1η1:^^1 1:]ιιΐ8 . 

" Οπρ οί Εαΐ'ν8ΐ:1ΐίίΐΐ8' ^^€1^1111^8 Ιι^γρ Ϊ8 8ΐίΐίη, 

Ό6&€ΐ Ηί; ηΐΛ' ίεβΐ;, Ηβΐΐι ρ&ΐ(1 ίοΓ 1ιί8 8ίΓβ'.8 1ΐ3ΐ6 1 " 

Α§ίΐΐη8ΐ ΐΐΐθ 116x1: ΐΗθπ ΗΪηιοοΙ 1ιΐ8 1)ο\ν, Λνΐιο ογοιιοΗθοΙ 

Αι Ιΐΐ€• η11;αγ'8 Ι3ίΐ8€•, ΐη Ιιορρ Ιο 1)β ιιη8€•€'η. 

ΒυΙ, ίτβ 1ΐ6 8ΐιοΐ, ΐΗβ })οογ οΙιΐΜ ο1ίΐ8ρί^ά 1ιί8 Ιίπββδ, 

Αιι<1 8ΐΓ6ΐ:ο1ιϊη^ Ιο 1ιί8 Ι)^^^! Ηηά ιΐί'οΊν & Ιΐίΐηά, 

'•• Α1ΐ, (1(?3Γ68ΐ: ίίΐΐΙΐΡΓ," ΟΓΪβά 1ΐ6^ *' 8ΐ3Λ' ΠΟί 1116 ! 

1 ;ιπι ΐΐιν 1)ον — ΐΐιϊηβ ! — 'Τί8 ηοΐ ΕυΓν8ΐ;1ΐ6υ8' 5οη ί " 

Η 6 ΐ'οΐΐΐη^ 8ίΐν3^6 ^θΓ§οη-§1&ηη§ 6ν68. 99^1 

8ίηο6 1:1ΐ6 ΐ3ον 8ΐοοά Ιοο η6&Γ ίΌι• ίΐΐίΐΐ ίβΐΐ 1)θΛν, 

δλνιιη^ ΐ3Ηθ1ί ονβιΊιβίΐά 1ιί8 οΐιιΐι, ϋΐ^β ίοΓρη^-8ΐ6€ΐ^ρ. 

207 ΗΡΑΚΑΗ2 ΜΑΤΝ0ΜΕΝ02 

ξΰλ,ον /€αθήκ€ 7Γαίδο9 εκ ζανθον κάρα, 

βρρηξε ο οστά. θ€υτ€ρον 0€ τταιο βΧων, 

χ(ορ€Ϊ τρίτον θυμ* ώ? έττίσφάξων Βνοΐν. 

ά\\α φθάνβί νίν 7] ταΚαίν βϊσω Βομων 

μήτηρ ντΓβκΧαβοΰσα, καΐ κ\Ύ]€ί ττύΧα^;. | 

ό δ' ώ<ζ 67γ' αύτο£? 8η ΐίυκΧωτΓίασίν ων 1 

σκάΐΓτει μοχΧβύβί θύρετρα, κάκβάλων σταθμά ' 

1000 Βάμαρτα καΐ τταΐΒ^ βνΐ κατβστρωσεν ββΧβί. 

κάνθίνΒβ ττροζ ^βροντο^ ΠΓΤΤβνβι φονον 
ίΙλΧ' ηΚθεν βΙκών, ώ? οράν βφαινετο 
Παλλ«9 κραΒαίνουσ^ έ'τχο^ βτηλοφω κάρα ^ 
κάρρι,ψ€ ττβτρον στίρνον βΙ<ζ Ηρακ\€ου<;, 
09 νιν φονον μαρ^ώντος βσχ^ε, κβις υιτνον 
καθηκβ' ττίτνβί δ' 6^9 ττέΒον, ττρος κίονα 
νώτον ττατάξα'ζ, ος ιτβσημασί στ67?;9 
Βί'χ^ορρα^η•^ βκβίτο κρηττίΒων βττί' 
ημ€Ϊ<^ δ' €\6υθ€ροΰντ€ς €Κ Βρασμών ττοΒα 

ΙΟΚ» συν τω ^έροντί Ββσμά σειραίων βρο'χων 

άνήτΓΤομβν ττρος κίον\ ώ9 Χηξα<ζ ντΓνον 
μηΒβν ιτροσερ^άσαιτο τοί9 ΒβΒραμενοί'ζ. 
βύΒβί δ' ό τΧημων ϋττνον ουκ βύΒαίμονα, 
τταΐΒα^; φον€ύσα<ζ καΐ Βάμαρτ^' εγώ μβν ονν 
ουκ οίΒα Θνητών οστί9 άθΧιώτ€ρο<ζ. 

Χ0Ρ02 

ό φόνοί; ην ον Ά/)γολΐ9 βχβι. ττβτρα 
Τ0Τ6 μ€ν Ίτερισαμοτατο^ και άτΓΐστο<ζ 
ΕιΧΧάΒί τών Ααναοΰ τταΙΒων 
1020 τα δ' ύτΓβρββαΧε, ιταρεΒραμβ τά τότε κακά. 
τάΧανί ΒίΟ'^βνβΙ κόρω.- ^ λναΙίβίιβΙά : ίοΓ Μ 88. εττΐ \ό<ρφ κίαρ. 

- ΤνΓΛνΙιϊΙί'δ ρηυοΙιίΕΐϋοη : ηο 8ΐ:ορ ϊη Μ8. 2θ8 'Γΐιι: μλι)\Κ!-;η οι• ιιιίκτγ.κ.^ 

ΌοΛνη ο1α8ΐΐΡ(1 ϋ οη Ηϊν ολνιι χοη'δ σο1(1οιι Ικ-πϋ, 

ΛπγΙ 8ΐΐ;ι11(:Μ•ί*(1 ;ι11 ίΐκ* Ιχηκ'Η. Τΐιί^ Νί-οοικί νΙηϊπ,. 

Ηί.* 8})ί^ο(].'5 ίο ίκΐίΐ Ιο νίοϋηΐϋ ίλν;ιΐη η ΐΐιίτίΐ. 

Βαί ίΐΓίίΙ; Ιΐκ- ΛνΓ^ΙοΙιεά ηιοΐ1ΐ6Γ δη&Ιο1ΐ€(1 ίΗε οΗίΙίΙ, 

Αικί 1);ΐΓ^ λνίίΐιίη. ;ιη(1 ΚίΓΓί'^ ίΐιΐ' ο1ι;ιηΊΐ)ί'Γ-ί1οθΓ. 

Βαί Ιΐί.•, ;ΐ8 ΐ1ιοα<^1ι ;ιΐ ί>ϊί•^^ οί Ονοΐο}) Λν;ι11δ/ 

Μΐηβδ, 1ΐ6»νβ8 ιιρ άοοΓδ, Ηΐιά ΗυιΊδ ΐΗε άοοΓ-ροδΙδ (ΙοΛνη. 

Αη(1 Λνίΐΐι οη€* πΓΓολν 1;ιϊί1 ΙοΛν Λνίίί^ ίΐπίΐ οΗιΊίΙ : Ιοίκ.» 

ΊΊΐίΜΐ (ΊΐΗΓ^ί'δ (1ο\νη ίο δρΐΐΐ Ιιίδ ολνη δίΓ<.'\ 1)1οοϋ. 

Βιιί Ά 81ι;ιρ(ί ΟίίΓηθ, — ίΐδ δβειηβά υηΐο ουι• ^νβδ, 

Ρη11;ΐ8 Λνϊίΐι ))1ιιηΐ('(1 ΙιΗιη. ΙιινίΓκΙΐ'^Ιιΐηο; η 8])ρ;ιγ : — 

Αικί Η^πΐπί^ί Η^ΓοιιΙΰδ" ΙϊΓβΗδί; δίκ' 1ιιΐΓΐ(ί(1 η νοοίν 

ννΐιΐοΐι δΐπνί^ίΐ Ιιΐιιι ίΓοηι Ηΐδ ηιαί'άέ'Γ-ίΓί'ηζν, λγκΙ ΟΗδί 

Ιηίο (ΐ6^ρ δ1^6}). Το ί^ΗΓίΙι 1ιβ ίεΐΐ, πηά (1ίΐδ1ΐ(•(1 

Ηΐδ ΐ3ίΐο1\: ίΐ^Ηΐπδί η ρϋΐΑΓ, οίείί ίη ΐλνΗΪπ 

Βν ίΐιε ΓοοΓδ ηιΐη, οη ΐΗε ρανειηεηΐ ΙΙίΓΟλνη. 

Τΐι^η λνε, ίΐ'οηι Ηίσΐιί οί ρίΐηΐο ΙίΓθΗίΐΊΐηο; ίι•β6, 

\νΓου^1ιΙ λνίίΐι ίΐΐέ' ο\ά ηΐίΐη, ΐ3Ϊηάΐη§" Ιιίπι λνΐίΐι οοΐ'άδ 1010 

υηΐο ΐΗθ ρίΠ^Γ, ΙΗηΙ, {ΐΛναΙί^ά ίΊ•οιη δίβί^ρ, 

Ηθ ηιίσ;1ιΐ ηοί αάά ΐ11 (Ιεβάδ ίο ί11 άβεάδ άοηρ. 

ΤΙΐθΓβ δίβρρδ 1ΐ€, ΛνΓβΐοΙιβά 111311. α δίβί-]:) ιιη1)1βδΙ, 

\νΐιο Ιΐίΐΐΐι δΐ3ΐιο;1ι1;ί'Γ6(ί δοηδ ίίικί Λνίίβ. Γογ ηκΐ, Ι 1ίη6\ν 

ηοί 
Οί" πιοΓίίΐΙδ ίΐην ηιπη ηιοΓί- ίοιΊιυηρ-ΟΓΟδΙ. 

ΟΗΟΚϋδ 

Τΐΐίΐΐ ιιιυΐ'οΙ^Γ Λνΐιΐοΐι Αι-^^οδ Γ6ΐη6πιΙ)6Γ€ΐΚ 
νν&δ ίΐίοΓ€ϋιιι& ίΙίΓοιι^Ιι Η^ΙΙίΐδ ηιοδί ίαηιοιίδ, Ιΐιβ 
δ1;Γίΐησ;6 ΐηΐί^ Ιοίά 

ΟίΌ&η&υδ' άίΐα]ο;1ιΐ;6Γ5, ΐΐΐθ Μ'οιΊίβΓδ οίάβαΐΐι : — 
Βαΐ ίΐιΐδ Ηαΐΐι δαΓραδδεά, ΙιηΛ οιιΐηιη. Ιΐΐίΐί Ιιογγογ οί 10*20 

οΐά — [ίΐιβ δίΐοΓίίιο'ί• (Ιοηβ 

Τΐιίδ Ιιογγογ ίΚαΙ Ι^ΐαδίδ Ζβυδ' 8οη ! Ι ηιί^ΐιΐ ΐβΠ οί 

^ ?.β. ΕυΓγδίΗειίδ' οΐίν, Μνοβηαβ. 

209 
νοι,. III. Ρ ΤΐΡΑΚλΗ:Ε Μ7νΤΝΟΜΕΝθ:Ε 

μονοτάκνου ί ίρόκνη'^ί 
φυνον 6%ω Χβξαί θνόμ€Ρ0Ρ Μ.ούσαΐ'ζ• 
σν δέ- τέκνα τρί^ονα τβκόμενο^;, ω Βάίβ, 
Χυσσά^ί σν^κατβίρ'γάσω μοίρα, 
τίνα στβνα^μον 
η Ύοον ή φθιτών 

ωόαν, η ην Κιοα χορον αχήσω ; 
φβν φεΰ' 

ϊΒεσθε, ΒίάνΒιχα κ\Ύ)θρα 
1030 κΧίνβται υψίττυΧων Βόμων. 

Ιώ μοί' 

ϊΒβσθβ ταδβ τέκνα ττρο πτατρο^ζ 
άθΧια κείμενα Βνστάνον, 
εϋΒοντο<; νττνον Βεινον εκ τταίΒων φόνου, 
ττερί Βε Βεσμα και ττοΧνβροχ άμμάτων 
ερείσμαθ^ ΉράκΧειον 
άμφΐ Βεμας τάΒε Χα'ινοΐ'ζ 
άνημμενα κίοσιν οϊκων. 
6 δ' ως τί<=; ορνί'ζ άτττερον καταστένων 
1040 ωΒΐνα τέκνων, τΓρέσβν^ υστερώ ττοΒΙ 

τηκραν Βίώκων ηΧυσιν ττάρεσθ^ οΒε. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

ΙίαΒμεΙοι <γέροντε<;, ου σΐηα σΐ- 
ηα τον υιτνω τταρειμένον εάσετ εκ- 
Χαθεσθαι κακών ; 

Χ0Ρ02 
κατά σε Βακρύθί<; στένω, ττρεσβυ, καΐ 
τεκεα καΐ το καΧΧίνικον κάρα. 2ΙΟ ΓΗΚ ΜΛυΝΚΗ.^ ΟΙ ΙΙΕΚίΙ Ι.Κί^ 

ΊΌ Ηιι* ΜϋίίθΝ^,' (»Γ Ργοοικ- \\Ιϊο ^ΐΜϋ^^Ιί-ινί! Ιΐΐί- οιιΐν 

(Ίιίΐίΐ οί' Ηί'Γ \νοιη1) : - 
βιιΐ Ιΐΐοΐι, \ν1ΐ(» μγΙ 1";ιΙ}η'Γ οΙ" (•ΙιίΙ{|ι•(•ιι {Ιιητ, Ο ιιιι- 

Ιι;ΐ|)])ίΐίϋί οικ', [ιΐί;ΐ(1ικ•>^'^'8 (Ιοοιη ! 

'Γομ:ί*1;1ΐ€ίΓ Ιιη^Ι ηιιΐΓθ1ί^Γ^(1 Ιΐΐίίΐη η\\, άνϊναη οη Ιη ίΐιν 

ννίΐΗ \\•1ι&1 €Γν ίϊΗίΐΙΙ Ι μηιΙ ΐΗί^ί', λνΙΐΗί; δί^Ηΐη^, 
\νΊιη1: (•1ι;ιη1 ηίί ίοΓ ά(^Ηά ίΐιπΐ πι-β Ινίη^ ίη Ηίΐάί'δ, λνίκιΐ: 

οΙΪΓ^ί; οί ΐΗ^ ΙοηιΙ) : 

Αίαδ ! Ο 5€6 

ΗοΛν ΪΙη' 1)θΗ<ϊ δΐΐ^ί:• 1)Ηθ1<, ίΐΐκΐ Η'ίΙΙΠίΙίΜ' ίίΐΐΐ 

ΤΗ6 δΐΗΐίίΙν ^ιοο^8 οί ίΐΐί- })ίΐ1ϋθ'ί;-1ΐΗΐ1. 1^>3<> 

ΊΊκ' ραΐαοβ ζ.ν ΐΗνοινη υρεη, αη(1 ΐΗβ αοβηβ ηηίΐάη (Ιίαίΐοαβά. 

Α\\ ηιβ ! η1ι ιιι(* ! 
Ι-ιϋ ΐΗθΓε Ιΐΐί- οΙιΐΜΓί:-!! — ίΐΐι ηιί'5βι•ν 1 
χ\1 ίΐΐί; ίί'ί'Ι: οί ΐΙι^ΪΓ λνΐ'έΊοΙιεά ίΉΐΙΐίΤ ΐΐΐΰν ϋΐ' : 

ΑικΙ ί'Γοηι ιηαΓ(ΐ6ΐ• ο£ δοπί; 1ΐ6 ίδ Γί^δίΐη^Ε; ϊη ίΐ\ν£υ1 δΐ66ρ ; 

Απίΐ ΗΓΟίιηά Ηΐηι ΐΐιε 1)οηάδ λνίΐΐι ιιιβηίίΌΜ ίΉδΙίτιΐη^δ 

1ν66ρ 

ΤΙΐ6 ΐ3θάν οί Η^ΓουΙεδ ίη \ν»Γά, 
Λπ(1 ΐΗδΙίί'ά ίο ίίΐθ ρ&ίποί^'δ ρΐ1ΐΗΓ<ί οί δΐοηε ίΐι•6 ΐΗβ 
οοίΐδ οί ίΐιε οοΓά. 
Αηά ΙΗηϊ οΐά δΪΓ6, πδ 1)ϊγ(1 ύΐΆΧ, ιη&ΐίεΐΐι ηιοδίη 
ϋ'ϋΓ Η^ά^ΐΐη;^ \)Υθοά, ^\'\\^\ ίοο1:δ1ί*})δ ίίΜ-ίοΓάοηί* 104•• 

Τι•6ίΐ(1ίη^ Η Ι^ίΐίίτ ρίΐΐΐίλνπν, οοηΐϋΐΚ οη. 

ΛΜΡΗΙΤΚνΟΝ 

Α1ι ρεαοίί, €ίΐ(1πΐ6&η ί&ΙΙιεΓδ, ρβΗοε Ι 
Εί^Ι: Ηίδ ννο^δ ίη οΗίνΐοη ά ηιοηιεηΐ; 06ίΐδ€ 

ΟΗΟκυδ 

\\11:}ι ΐθίΐΓδ Ι 1)βηιθ3η ΐΗ^β^ Ά\\ά 1;}ΐ6δ€' ί3»ΐ3θδ άθ^ά, 
Ο ίΐηοϊεηί. πηά ΐΗ»!; νΐοΐοηοιίδ Ιι^αά. 

^ Τΐιβ Ιβ^βηά οί ΡΓΟοηβ'δ ιηιΐΓίΙβΓ οί Ιΐ^γβ Η&δ, ίη Ι3βοοπιΐη§ 
8, ΙΙιβΓΠβ οί δοη§, >)ββη οοηδβοΓίΐΙβΛ Ιο Ιΐιβ Μιΐδβδ. 

211 

ρ 2 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

€καστ€ρω ττρόβατβ, μη 
κτυΐΓβΙτβ, μη βοάτβ, μη 
τον βν τ ιαυονσ 
1050 νττνώΒβά τ ευνά^ €γ66/06τβ. 

Χ0Ρ02 
οϊμοί. 

Φι Η Γ/ ^5 

ονο<^ οσο<ζ οο — 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

α α, 
ια μ οΧ€ίΤ€. 

Χ0Ρ02 

κβ'χ^υμβνος ΕτταντβΚΧβί. 

ΑΜΦΙΤΡΥΠΝ 

ουκ άτρβμαία θρηνον αΐήζετ , ω <γ€ροντ€ς ; 
ή Ββσμ αν€^/βίρόμβνο<ζ γαΧάσα'ζ άττοΧβί ττοΧίν, 
άτΓΟ δ€ ττατβρα, μίΧαθρά τβ καταρρήξει. 

Χ0Ρ02 
άΒύνατ άΒύνατά μου. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

σΐ^α, ττνοας μάθω' φερβ ττρο^ ούς βαΧω. 

Χ0Ρ02 

βνΒβί ; 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

1060 ναι, βυδβί 

νττνον ΰττνον οΧόμενον, 

09 €καν^ άΧογρν, βκανβ Ββ τβκεα, τοζηρα 

ΛίταΧμω τοξ6ύσα<;. 

Χ0Ρ02 

στέναζε νυν 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

στενάζω. 

212 ΊΉΕ ΜΛυΝΕ58 ΟΚ ΗΕΚ0υΐ.Ε8 

\ΜΙ'ΗΙΤΚ\<ίΝ 

Οί" οη1ιη-(1πηνη 1)Γβ{ΐ1:Η. 

(Ηοκυκ ΚλΉ) 

νν'ϋ*;'8 ιηε ί'οΐ' Ιΐι^ πνί:•Γ οί' Ιίΐυοά 1ΐ(ί Ιιηΐΐι 8ρί11: ! — 

ΛΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

ΑΗ, }Όυι• ΛνοΓάδ Ι3β ηιν (Ι^ηΙΙι Ι 

€ΗΟΚυ8 

1ϊ 18 Πδϊη^ Η^Ηΐη^Ι: Ηίηι, ά \\41η€88 οί §αί1ΐ: Ι 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 

Εί-ί ί1ι^ ΛνΗΐΙ ο£ νοιίΓ άίτ^ί^, νο Ηηοΐίίη1:8, ςοίΙϋρΓ ίΉΙΙ^ 
Είδϋ ΛνίΙΙ 1ι<ί Λνπίνίί^ Λνΐΐΐ Γί-ηά Ηΐ8 1)ϋη(ΐ8, ηικΙ ίη ηπη Ιπν 
ΤΗ€ίΙ)€;8, ΛνΐΠ δίπγ 1ιί8 ίπίΗίϊΓ, 'άηά δΙίΗΐΐ^Γ Ηίδ ρηΙ^ο^-ΗπΙ!. 

ΟΗοκυδ 
Ι οΗπιιυΙ; — ηιν οΓνίη^ Ι οαηηοΐ ίΌΓΐ)6ίΐι• ! 

ΑΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

Ηιΐ8ΐι ! Ιεί ηΐί; Ιι^ϋΐ'ΐίί'η 1ιΐ8 1)Γ6ίΐΐ1ιΐη^ — 1)6ηά Ιολν ιηίηί• 

ΟΗοκυδ 
8ΐ6ίίρ6ΐ:1ι Ιΐίί ? 

ΛΜΡΗΙΤΗΥΟΧ 
ΥίίΗ 111 Ά 8ΐυηΊΐ36Γ οί' 1)3η6, 

\νΗυ }ιη1:Η 8ΐΗΪη 1ιΐ8 λνϊίν. ΙίηϊΗ Ηΐ8 οΙίϊΜγ^π δίπΐπ 
\νϊ1:1ι ΐΐΐίί 8ΪΓΪη^ ΐΐιαΐ 8ίΐη^ ίΐΐί'ηι ίΐιβ Ι^ΟΛν'δ (ΙρηΙΙι- 
δΐΓΗΐη ! 

( Ηοκυ8 

\\'έΐϊ1 ΐ1ΐ(?Γ6ίθΓ€ 

ΑΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

Ι Λναίΐ λνίίΗ ΐΐι^^. 

21 ; Κ>6<3 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

Χ0Ρ02 
τέκνων οΧ,βθρον — 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

ΧΟΡ02 
σέθβν τ€ 7Γαίδ09. ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

ΐ. 
Χ0Ρ02 αίαΐ. ω Ίτρεσβυ — 

ΑΜΦΙΤΡΤΛΝ 

σίγα σΐηα' 
ιταΧίντροίΓΟ'ζ β^βγ^φό/Αβι^ΟΫ στρέφεται" φερ 
1070 άττόκρνφον Βεμας ύττο μέλαθρον κρύψω. 

Χ0Ρ02 

θάρσεί' νύξ εχεί βΧεφαρα τταιΒΙ σω. 

ΑΜΦΙΤΡΤΛΝ 

όράθ' οράτε. 

το φάος εκΧίττεΐν εττϊ κακοΐσιν ου 

φεύ'γω ταλα<ζ, άλλ' εϊ με κανεΐ ιτατερ" οντά, 

ττρο^ί δε κακοΐ<ζ κακά μησεταί 

ΤΓ/οός 'Έ^ρι,ννσί θ^ αίμα σύηηονον εξει. 

Χ0Ρ02 
τότ€ θανείν σ εγ^ρην, οτε Βάμαρτί σα 
φόνον ομοσττόρων 
εμοΧες εκττράξείν 
1080 Ύαφίων ττερίκΧνστον άστυ ττερσα^ζ. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

φυ^α φυ^α, <γέροντε<;, άττοττρο Βο)μάτων 
Βιώκετε' φεύγετε μάρ<^ον 
άνΒρ' εττε'γείρόμενον. 

214 ΤΗΕ ΜΑυΝΕ8ί5 ΟΓ ΗΚΗΟί^Ε.^ 

ΛΜΡΗΙΤΚνΟΝ 

( Ηοκυπ 
Αικί ίΐιγ 8οη'δ άοοηι ! 

ΑΜΡΗΙΤΚνοΝ 

\νίί11-ίΐ-(ΐΗν ! 

ΟΉΟΚϋΗ 

ΑΗ ΗΐιοίεηΙ — 

ΛΜΡΗΙΤΚνοΧ 

ο Ηϋδΐι γίί ! ',Ιίΐλ• Ι 
Ηβ 18 ΛνηίΗΐη^ — ίδ ΙυΓπΐη^ — Ϊ8 μ ίΐΐίίη^ ! Αλνέΐγ ! 
υηάβΓ γοη Γοοίΐβΐ ιπί; Ηίάβ πκ; οιιΐ οί 1ιΐ8 8Ϊ;2:Ηΐ: ! 1ί»7<• 

οΉοκυχ 
ΥαΆΐ' ηοί : οη Ιΐΐί; αγα^ ο£ ΐΗν 8οη ν^Ι: ΙίΓοοάίίΐΗ Ιΐΐί^ 
ηί^Ηΐ. 

ΑΜΡΗΙΤΚνΟΝ 
Β6λνίΙΓ6— Ο 1)6λνΗΓ6 ! 

Χϋί ά€Ηΐ1ι άο Ι δΚιιη^ίοΓ α ογολ^π οίΐΗε ΐ1ΐ8 ίΗ^ί Ι Β^ηι* — 
λΥι-εΙοΙι \}\8.ί Ι ίΐηι ! — Ι3υ1; ΐί ηι&. ϊί Ηΐ8 ίΉίΙκΊ•. Η(^ 1<ί]1. 

Το 1ιΪ8 Ιοαά οί ΐ11 8Ηη11 1ι^ αάά ίΓ^8ΐι ϊ11. 
Αηά ϊο Ηβ&ρ υρ Ηίδ άεΜ ίο 1;1ί& ΡιΐΓΪίί8 1;1ΐ6 1)1οο{1 οί ί» 
ΙίίηδίΏΕπ δΐΐίΐΐΐ 8ρί11. 

οΉοκυδ 
ΤΗεη δΗοαΙάδί ΐΚοα Ηϋνε άΐ^ά, \ν1ΐ(ίη ίΗοιι λν^ηίίίδί 
ίθΓΐ:1ι ίο Γ^(|ΐπ1;€ [8Γηΐ1;ί; 

Τ1ΐ6 1)1οοά οί ιI1^ Ιαη οί ΐΐιν λνίίίί οη ΐΐιο Τϋ})1ιίΗη8, ίο 

ΤΗεΐι* οΐίν βηΐΊη^^οί ΛνϋΗ ίΗ^ 8ΐΐΓί-οΓ(:'8ΐ8 λνΗί1;(ί. 1080 

νΜΡΗΙΤΚνΟΝ 

ΡΙ^θ, 3ηοΪ6ηί8 ! Αίβτ ίΓοιη ίΐΐί^ οίΛνίιΊΙίΐ)^ Ηί^ίΐ Ι 

ΓγΟΠΙ 1ΐί8 ίΓβηΖγ οί ίΐΙΓν ο ΗίΙδΙβΙΙ }'<ί, 

ΓοΓ ]ΐίί Λναΐίβίΐι ίΐΌπι δίββρ ί 

2 1:; ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

τάγα φόνον βτερον εττΐ φόν(ύ βαΧων 
αν αν βακχβύσβί Κα^μΕίων ττόΧιν. 

Χ0Ρ02 
ω Δβν, η τταιο η'χσηρα'^ ωό υττερκοτω^ζ 
τον σόν, κακών δβ ττβλαγο^ 669 τόδ' 7/γαγ69 ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

βα' 

εμττνους μεν α,μι καΐ ^εΒορχ άττβρ με Βεΐ, 

1090 αίθβρα τ€ καΐ ^ήν τόξα θ' 'Ηλ/οι; ταδβ- 

ώ9 δ' εν κ\ύ8ωνί καΐ φρενών ταρά'^ματι 
ττετΓτωκα Βεινω καΐ ττνοάς θερμας ττνεω 
μετάρσί, ου βέβαια, ττνευμόνων αττο. 
ΙΒού, τι 8εσμοί<; ναΰς οττως ώρμίσμενος 
νεανίαν θώρακα καΐ βραχ^ίονα, 
ττρος ημίθραύστω Χα'ίνω τνκίσματί 
ημαί νεκροΐσί γείτονας θάκονς ε'χ^ων ; 
ΤΓτερωτά τ 'ε'^χη τόξα τ' εστταρται ιτβ^ω, 
α ττριν τταρασίΓίζοντ εμοΐς βρα'χίοσίν 

1100 έσωζε ττΧευράς εξ εμού τ εσωζετο. 

ου τΓον κατήΧθον ανθίς εΙς "Αώου ττάΧιν, 
Έ^ύρυσθ€ω<ζ ΒίανΧον εξ "Αώου μοΧών ; 
άΧΧ' ούτι Ζισύφειον είσορώ ττετρον 
ΤίΧουτωνα τ , ονΒε σκήτττρα ^ημητρο<^ κόρης, 
εκ τοί ΤΓεττΧηγμαί• ττοΰ ττοτ' ωζ^ άμνημονώ ; 
ώή, Τ69 6γγΐ'9 ή ττρόσω φίΧων εμών, 
ουσ<γνοίαν όστις την εμην Ιάσεται ; 
σαφώς ηαρ ού8εν οΐ8α τών είωθότων. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

γέροντες, εΧθω τών εμών κακών ττεΧας ; 

Χ0Ρ02 

1110 καηωηε συν σοι, μη ττροδούς τας συμφοράς. 

2ΐ6 ΤΗΕ ΜΛυΝΕ88 ΟΚ ΗΕΚαυί,Εί^ 

ΓιιΙΙ ίίοοη οη ΐΐκ- (Κ-ηΙΙΐίί 1κ* 1ι;ι1:1ι λντοιι^Ιι! ΙγινΙ! (1^;ιΐ1ΐί> 

8ΐΐίΐ11 1κ* Ιικίΐρ, 
ΤΙίΓυιι^Η Ιΐΐί; οΐί^ οί Οαάηια8 «ίοΓΠΐϊη^ ίη αννίυΐ γου^Ιγ^. 

ΓΗΟΚϋδ 

\νΊιν ΙΐΗίϊΙ ίΐιοιι 1)Γϋυ^1ι1: ΙιίηΊ ίο Ιΐιί8 8Κίΐ οί ί1ΐ8 ? 
ΗΕκευι,Εδ {ιναΐΐΐηξ αηά 6ΐΪΓηη§) 

Βΐ'ί^ΗΐΙΐΐη^• Ι ίΙΠΊ— η11 Ι ^ΐΊΟΙίΙίΙ 8ίί€ί Ι 8^ί•, 

Τ1ΐ€ί δίνν, ίΐΐί- (ίϋΓΐ:1ι, ΐΐΐί^ 8ΐΐΗί1:8 οί" γοπά^Γ 8υη : 1090 

ΥεΙ αδ ίη δυΓ^ε Βπά δίοηη οί Ιαηηοίΐεά δουΐ 

Αιη Λν1ΐίΊιη^(1, ηικΙ ίΐίζτν-ίί-Γνί'πΙ: Ι)ΓίίΗΐ:1ι Ι 1)ΓίΗΐ1ΐ(; 

ΗίΐΓ(1-ρΗηΐ6(1 ίΓοιη ηιν Ιαη^δ, ηοί 1;(;ιη})(;Γΰ(1 οηΙπι. 

Ηίΐ ! — ΛνΗθΓί'ίοΓε Ιίΐίβ η δΐιΐρ Ι)^ 1ΐ{ΐ\νδ6Γδ ηιοοΓβά, 

Κορ&8 οοηιρ3.58ΐπ^ πιγ 8ΐ;Γοη^ ο1ΐίί8ί ΗπΛ ηιίηε ΗΠΐΐδ^ 

Βουηά ίο ΗΗΐί-8ΐΐΗΪ1:οΓίίά ηΐΗ8οηΐ'ν οί 8Ϊοη^ 

δΐΐ: Ι ? — Ιο, €ΌΓρδ68 ηί?ί§Ηΐ3οαΓδ Ιο πιν δεαΐ ! 

\νίη§(:'ά 8Ηίΐίί8 ΗΠ(1 ])ολν ΗΓ& 8ΐ:Γίΐλνη Ηΐίοαί ΐΐκί ίΐοογ, 

ννΐιίοΗ οηοο, Ηΐν^* ίΐηΐΊουΓ-ΐ363Γ6Γδ Ιο ηιίη^ Ηπιΐδ, 

λνπΓάίίά ηιν δίάθ, \ν6Γ6 Ιίβρΐ οί ηιβ ίη ΜίΐΓά : Ποο 

8υΓί*, ηοΙ ίο Ηη(1€'8 Ηπνί' Ι Η^πΐη 2;οη(; άολνη, 

ννΐιο Ηανε ραδδίίά, Γίίρ,ΐδδεά,Ειιη'δίΙιβαδ' Ηίΐά^8-€ουΓ8(; ? 

Ν&ν, Ι 866 ηοΐ ΐΗε δίοηβ οί 8ΐ8νρ1ιαδ, 

Ρΐαΐο, ηοΓ 80ίίρ1:Γ& οί Βί^ηι^ΐ^Γδ €ΗΐΜ. 

Ι πηι (ϋδΐΓίΐυ^ΙιΙ:. Κηολν Ι ηοί Λν1ΐί;Γε Ι ηπι ? 

Ηο ίΗ(;Γ6 ! Λνΐιο οί ηιν ίΓίβηίΙδ ίδ η^πΓ ογ ϊάυ 

Το 13^ ρΐινδίοϊαη ίο ηΐ}^ 'ννϊΐάίίηηθηί ? 

ΓοΓ 8ίΓίΐ秀 ίο ηΐ6 86(;ηι ίΐΐΐ ίπηιΟκίΓ ίΐιίη^δ. 

ΑΜΡΗΙΤΚνΟΝ 

Οΐά ίΓΐεηάδ^ δΙίΗΐΙ Ι άΐΉΛν ηί•ΗΓ ιπιΐο ηιν ^η^ί; 

οΗοκυδ 
Ι ίοο Λνΐίΐι ϊϊΐϋ^, ίοΓδϋΙνΐη^ ηοί ίΗν Λνοίί, 1110 

217 ΗΡΑΚΛΗ2 μαινόμενο:! 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ττάτβρ, τι κ\αί€ί<ζ καΐ σνναμττίσ'χβί κ6ρα<ζ, 
του φίλ,τάτον σοί τηΧόθβν ττα^δόί β€βώ<ζ ; 

ΑΜΦΙΤΡΤΏΝ 

ώ τεκνον 66 7^Ρ ^^^^ κακώς ιτράσσων εμος. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ττράσσω δ' εγώ τί Χνττρον, ου Βακρυρροβΐ^; ; 

ΑΜΦΙΤΡΤηΝ 

α καν θεών τί9, ει ττάθοί, καταστενοι. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

με<γας γ' 6 κόμττος, την τύ'χΎ)ν δ' ουττω λεγβί^. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

όρα(; 'γαρ αύτό?, εΐ φρονών ή^η κνρεί'^. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

εϊττ εϊ Ύί καυνον νττο'γράφεί τώμω βίω. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

εΐ μηκεθ^ 'ΆίΒον βάκχος εΐ, φράσαιμεν αν. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

1120 ττατταΐ, τόδ' ώ^ νττοτηον τονίζω ττάΚιν. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

και σ' εΐ βεβαίω'^ ευ φρονεΐ<; ήΒη σκοττώ. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ού 'γάρ Τί βακχενσα<; γε μεμνημαι φρένας. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

λύσω, 'γεροντε'ζ, Βεσμα τταώο^; η τί Βρώ ; ' 

ΗΡΑΚΛΗ2 

καΐ τον γε Βτισαντ εϊιτ• άναινόμεσθα ηάρ. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

τοσούτον ϊσθί τών κακών τα δ' «λλ' έα. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

αρκεί σοωττη ^αρ μαθεΐν δ βουΧομαι ; 

2ΐ8 ΤΗΕ ΜΑυΝΈ88 ΟΙ^ ΗΕΗ0υΐ.Ε8 
ΗΡ:βευι.Ε8 

ΓηΠιΟΓ, Λνΐΐν ίΙΟίίΙ ίΙίΟΙΙ ΛΜΐ^ρ ίΐηά ν(,*ΐ1 ΐΐιίπΰ 6}'ί*8, 

δίΐΓΪιι1νΐη^ ηίΗΓ ίΓοιη Ιΐιν 1)6ΐον6(1 8οη ? 

ΛΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

01ι ηιν 8011 ! — ηιίη^, ΙΙιοιι^Η πίίνΓ 8ϋ ί11 ίΐιν ρΐί^ΐιΐ ! 

ΙΙΕΚ0υΐ.Ε8 

Αιη Ι ΐη ^^^^νουδ ρΗ^Ηΐ, ϊΙιηΙ Ιΐιοα 8ΐιυιιυ?5ΐ λν^κρ ? 

ΛΜΡΗΙΤΚνυΝ 

Ρΐϊ^ΐιΐ: Λ\•1ΐί'Γ€Ηΐ Οοάδ ηιϊ«^1ι1: ^γοηπ. λνίτβ Ουά 8υ 
5ΪΓΪο1ί^η ! 

ΗΕΚϋυΐ,Είί 

θΓ6ίΐ1; λνοΓίΙπ Ι — Ιίΐιΐ: Λνΐΐίΐΐ ΙιαίΚ οΐιαποί^ά ΐΐιυιι ."5Ην 8ί 
ηοΐ Λ'6ΐ. 

ΛΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

ϊΐιγ&ίίΐί ηΐΗΥδΐ δ€6, ίί' ηολν ΐΗν Λνίΐ ί)^ 80ΐιιΐ(1. 

ΗΕκευι,Εδ 
8ρ6Ηΐν, ΐί ΐΗοα δΙίΗάολ^'θδΐ ίοΓίΙι δΐι•&η§6 ΐΐΐδ ίυΐ' ηΐίί. 

ΛΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 

Ι \νί11 53,ν — δο ΐΐιν ή'ί^ηζν οί Η^ΙΙ 1)6 ρϋδΐ. 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

Α^Ηΐη ίΐΜί λνοΓίΙ! — Ιμ, \ν1ΐίΐΐ (1ηγ1<^ ^^^1^11^ ίΐιΐδ ? 1120 

ΛΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

Υ(ΐΗ, ΐί ίΐιν ηιίηά 1)6 δθΙ)6Γ νβΐ: Ι (1οιιΐ3ΐ; — 

ΠΕΚΟυΐ^Εδ 

Ν&α§;1ι1: Ι Γ^ηι^ηιΙίΟΓ οί" η ίτεηζΐεά ηιίπίΐ. 

ΑΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

ΓαίΙιβΓδ, δΗίΐΠ Ι ιιηΐ3Ϊηο1 ηιν δοη, ογ ηο ? 

ΗΕΚ0υΐ.Ε8 

λνΠο ΐ3θΐιηά πιο : Ηιιη Ι ποοοαπί ιιο ΐνΐκηοΐ οί' ιιιϊιι^ ! 

ΑΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

ΚποΛν Ιΐιοιι 80 ί;ΐΓ ΐΗίηρ ίΠδ : — Ιΐΐ6 Γ68ΐ Ι^Ι 1)6. 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

Ιδ δΐίβηοε »11 ? λνΐΐΗ ίΗαΙ ιηαδί 1 οοηΐ6η1; ιιΐ6 ? 

2X9 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

ώ Ζβν, τταρ '\{ρα<; αρ' 6ρα<; θρόνων τάδε ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

άλλ' η τι κβΐθβν ΊΓοΧβμίον ττεττόνθαμβν ; 

ΑΜΦΙΤΡΤΩΝ 

την θβον €ασα9 τα σα ττεριστέλΧου κακά. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

1130 άττωΧόμβσθα' συμφοραν Χέζβίς τίνα ; 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

Ι^ού θίασαί τάΒβ τβκνων ιτβσηματα. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

οϊμοί' τίν οψίν τήνΒβ Βέρκομαί ταλας ; 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

άτΓοΧβμον, ώ τταΐ, ττοΧβμον βσιτβνσα^ τ€κνοί<ζ. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

τί ττόΧβμον €Ϊ7Γα<ζ ; τούσΒβ τί<; Βι,ωΧβσβν ; 

ΑΜΦΙΤΡΤΩΝ 

συ καΐ σα τόξα καΐ θεών δ? αϊτίο^. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

Τί φή<ζ ; Τί Βράσα^ζ ; ω κάκ αγγβλλωζ^ ιτάτβρ. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

μανβί^' βρωτά'ζ δ' άθΧί^ ερμηνεύματα. 

ΗΡΑΚΑΗ2 

^7 καΐ Βάμαρτ6<; είμ εγώ φονευς εμή^ ; 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

μιά^; άπαντα χεορο'ζ ερ^α ρ-% τάδε. 

ΗΡΑΚΑΗ2 

1140 αίαΐ' στεναγμών γά/ο με ττερίβάΧΧεί νεφο<ί. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

τούτων εκατί σας καταστενω τυχ^ας. 

220 ΊΊΙΚ \ΙΛ1)ΝΕ8Η ΟΙ" 1 1 Ι•:ΐ{(( Ι.ΚΝ 

\ΜΙΉΙΤΗ\<>\ {ιικΙ>η(ΐΓηΐί( ίιίιη) 
/(•ιΐΝ. ^(•ί•Νΐ Ιΐιοιι Ηιΐ^ 1)<)1ΐ Γγοιιι ΙΙ(•ν?ί'Ν ίΙίΓοικ* ? 

\\•Λ Ι 1ΐΜ\ ί• Ι ^πΗργογΙ ηιί^Γΐιΐΐ'ί* οί" Ιη'Γ Ιιηΐο ? 

ΛΜΡΠΙΤΚνΟΝ 

Ια'Ι: !)(' ίΐΐί* Οοά(ΐ€88 : Ιΐιιικ- οηπ ηιΐ8(^ηί*ί^ 1ΐ66(1. 

ΗΕΚ0•υΐ>Ε8 

Ι ;ιηι ιπκίοικ' ! \νΐΐΜΐ: ηιϊΐ) λνΐΐΐ ίΐιοιι ί(Ί1 ? 1130 

ΛΜΙΜΙΙΤΚνοΝ 

\λ\, ηυΐΓΐ< Ιΐΐί^^ΐ' ίηΐΐο» λνη^-ΐν^,^ — λνΓίϊοΙνίί οί" Ιΐιν ^οιιν ! 

ΗΕΙ10•υΐ.Ε8 

\νο(*\ ηΐί' ! ηΐι \νΓοί:(1ι, λνΐιβΐ 8ί^1ιί (Ιο Ι 1)^Ηο1ί1 ? 

ΛΜΙΜΙΙΤΚνΟΝ 

1_'ηιι;ι1:ιπ•;ι1 \\;ιγ, >^()1ι, \ν;ι«>;ο(1 η^πΐπΝΐ; ίΐιν 1)Λΐ36δ. 

ΗΕΚΓυΐ>Εδ 

ννΐιαΐ; Λναι* ιηί•Ηΐι\ΐ ΐΗοιι ? Χνΐιο 1ιη1;1ι (Ιοπρ Ιΐιρδί* ίο 
άβίΐΐΐι ? 

ΑΜΡΡΠΤΚΥΟΝ 

Τΐιοα^ ηπγΙ ίΐιν Ι^ολν — πηί! λνΙΐΗίδο Οοά \\ά^ οηιι56. 

ΗΕΚΟυΐ.ΕΝ 

Ηο\ν ? — Λ^ΙΐίΐΙ (1ί(1 Ι ? — Ο ϋΙ-Γ^ροΓίίηο; δίΓί• ! 

ΛΜΡΗΙΤΚνοΧ 

Ιη ηΊΗ(1ηθ88. Ηρπνν βηΐίσΐιΐ^ηίη^ οΓίΐνεδΙ ΐΐιοιι ! 

ΗΕΙΚ ΓΙ.Ε8 

Ηβ ! ίΐηι ί ηηΐΓ(1κΓ6Γ οι ηιν ΛΝίί^ λνίΐΐιπί ': 

ΛΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

ΥθΗ : μ11 1:Ιΐ6δ6 άθθάδ 3Γ€* ΛνοΛ οί" οηρ Η^ηά — ΐΗΐπθ. 

ΗΕΚ€υΐ.Ε8 

Α1ίΐ8 ! α οίοικί ο£ ^γοηπιπ^ δΙίΓοιιάδ ηιε Γοιιηοΐ Ι 1140 

ΑΜΡΗΙΤΚνΟΝ 

ΓοΓ ίΐιίδ οίΐυδβ 1ΐ6α\ϋν ιηουηι Ι ϊΗλ' ηιΐδοΙίΗηο^. 

221 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟ^ 

ΗΡΑΪίΛΗ2 

/} >^αρ συνήραξ' οίκον, ή ^βάκχ€υσ\ €μόν ; 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

ουκ οΙΒα ττΧην ^ν ττάντα Βυστνχ^ή τα σά. 

ΗΡΑΚΑΗ2 

τΓοΰ δ' οίστρος ημά^; βΧαβε ; ττον ΒίώΧβσεν ; 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

δτ' άμφΐ βωμον γ^βίρα^; ή<γνίζον ττυρι. 

ΗΡΑΚΛΗ2 
οϊμοΐ' τι Βήτα φβίΒομαί ψν^ΐβ βμή^ί 
των φίλτάτων μοί 'γβνόμενος τταίΒων φονβνς, 
κούκ βΐμί 7Γ€τρας ΧίσσάΒο<ί ττρος άλματα 
η φάσ^γανον ττρο'ζ ήτταρ βξακοντίσας 

1 ΙΓ)θ τεκνοίς Βικαστης αϊματος ^βνησομαι ; 

η σάρκα τηνΒβ την βμην ττρησας ττυρί, 
Βύσ κΧβίαν ή μβνβι μ* άττώσομαί βίου ; 
αΚλ! βμτΓοΒών μοι θανάσιμων βονΧβνμάτων 
^ησβνς οδ' βριτβί συ^'γ€νη<; φίΧος τ ε/χος•. 
οφθησόμβσθα, καΐ τβκνοκτόνον μύσο<ί 
6^9 ομμαθ^ ήξευ φίλτάτω ξένων ίμών. 
οϊμοί, τι Βράσω ; ιτοί κακών βρημιαν 
βνρω, πτερωτός, ή κατά 'χθονος μοΧών ; 
φβρ^ [ω μβΧαν] τί ^ κρατί ττβρίβάΧω σκότος. 

1160 αίσ^ύνομαί ^άρ τοις ΒεΒραμενοίς κακοΐς, 

καΐ τάδε ττροστρότταίον αίμα ττροσβαΧων 
ούΒβν κακώσαι τους αναίτιους θβΧω. 

ΘΗ2ΕΤ2 

ηκω συν άΧΧοίς Οί τταρ* \\.σωΐΓθυ ροας 
μβνουσίν, βνοττΧοί γης ^Αθηναίων κόροι, 
σω τταιΒί, ττρβσβν, σύμμαχον φέρων Βόρυ. 
κΧηΒων γα/) ήΧθεν εΙς 'Έίρε'χθείΒών ττοΧιν 

1 ΤΓίΐηδΙίΐίοΓ'δ 8ΐ駧β8ΐίοη : ίοΓ Μ88. <^€ρ' &ν τι. Οί. 1. 1216. 

222 ΊΊΙΚ ΜΛυΝΚ.Ν.^ οι ΙΙΚΙΙίί Ι.Κ.^ 
/ \Μν(•1<:ι>(1 ηιΐι»»- Ιιυιι^<^, ογ 1οο^ί•ί1 \νΐΙι1 ιΐυίίΐ•^ Ιΐι.•ι<• : 

\Μ1ΊΙΙ ΤΚ\ ΟΝ 

Οιΐΰ Ιΐιίπίί Ι 1<ΐΗ>\ν — ίΐιν ?5ΪΗΐβ ίίί πιΐη ;ι11. 

ΠΕ{10υΐ.Ε8 

\νΐΐ€"ΐ•6 (1 1(1 ιι\ν ίν^ηζν ^,^ίζί- ι瀕 : — λνΙΐρΓΡ άθ^ίΓον ? 

ΛΜΡΗΙΤΚνΟΝ 
ΗΕΚ€υΐ.Ε8 

\\Ό6'8 ηΐΰ ! Α1ι λνίκτί^ίοι-^ «ρπι-^ Ι ηιΐπί- ολνη Ηΐν, 

\\Ίιο ίΐΐΏ ίουπά ίΐιβ ιιιιΐΓάθΓ^Γ οί ηιν άίίίΐΓ, άβίΐι• δοη», 

Αικί ηΐ8ΐι ηοΐ ίο ρΐιιηο:^ ΙίθΗίΙΙοη^ ίι-οιη η οΙΐίΤ, 

Ογ (Ιίΐπΐι ίΐ άπ^'^^Γ οίολνη ΐηΐο ηιίπί^ Ηί^ϋΐ-ί; 

Αηά ηΐΗΐνί' ηΐί? Ηνί•ιι^6ΐ• οί" ηιν οΙιΐΜΓ^η'δ ΐ3ΐοο(1, 1150 

Οι• λνί1:1ι οοη^αηιΐη^• ϋι-ί- Ιίΐιηι 1:1ιί8 ηιν ίίί-^ΐι. 

Το ίΐν^Γΐ: ΐΐΐί- ϊηιηιΐη(:>η1: Ηί^-Ιοηβ• ϊηίπηιν ? 

ΒιιΙ Ιο, ίο 1:1ι\\•ΗΐΊ; ηιν ριη•ροδ6δ οί' άεΗίΙι, 

Τ1ΐ656η5 (ΐΓΗΛνδ ηί^ΐι, ηιν Ιίΐη',ηΐΗη ηηά ηιν ί'Γί6η(1. 

ι δΐΐίΐΐΐ Ι3θ 866η !— ΐ1ιί8 οιΐΓδ6 οί οΐιίΐάΐ'^η'δ ΐ3ΐοοά 

81ι&11 ηΐ66ί Λ ίη^ηά'δ ενθδ, (ΙθΗΓεδΙ οί' ηιν ίηβηάδ ! 

\νο6 ! ννΐΐΗΐ: δΙίΗΐΙ Ι άο ?— Λν1ΐ6Γ6 ΛηΛ δοΐΐίικί^ 

Χι-ι βΐ^; :-_ΐ:ίΐΐ^^ ΛΝ-ίη^δ. ογ ρ1ιιη£^6 Ι36η6ίΐ1:1ι 1:1ΐ6 ^Γοιππΐ ? 

01ι 161 ηΐ6 ίη Ηίΐοΐν άίΐΓΐνη6δδ ρ&ΙΙ ηιίηβ 1ι6Β(1 ; 

ΡοΓ Ι 1:^1^6 δ1ΐΗηΐ6 £ογ 6νΐ1δ ΛνΓΟίψΙιΐ οί ηΐ6, 116<» 

ΝοΓ Λνοηΐά Ι ίΗΐηΙ Ιιίηι Λνΐίΐι ΐ3ΐοοά§ιιΐ1ΐ:ίη6δδ — ^ 

Ν&ν, ηοΛνίδ6 λνοαίά Ι Ιι&ηη ΐ1ΐ6 ίηηο66η1:. 

ΕηίβΓ ΤΗΕδΕυδ, η-'ιίΐι αϋβηάαηΐΗ. 

ΤΗΕδΕϋδ 

Ι 6οηΐ6, Λνΐΐΐι 1:1ΐ6ηι ΐΐΐίΐΐ Ι^ν Αδοριΐδ' δ1:Γ6ίΐηι 
Ιη ίίΓηΐδ ίΐΓ6 1&ΓΓνίη§, ΑΐΗεηδ' ΛνίίΓΓίοΓ δοπδ, 
Αηοίεηΐ:. Ιο 1)ΓΪη§ ΐΚν δοη ηιν Ι^&ΐΐΐε-^ϋ. 
ΡοΓ ΓΐηηουΓ οίΐηΐ6 Ιο 1:1ΐ6 ΕΓ66ΐι1:1ΐ6ϊ(1δ' 1:ο\\-η 

^ ΤΙιβ ηΐθΓβ ΒΐβΙιΙ οί Η ηηη'άει-βΓ οοηνβνβΓΐ οοηΐβιηίη&ΐίοη. 

22Χ ΗΡΑΚΛΗ2 ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ώ9 σκήτΓτρα 'χ^ώρας τήσ8^ άναρττάσας Ανκος 
6^9 ττόΧεμον ΰμίν καΐ μά'χτ/ν καθίσταται, 
τίνων δ' άμοίβά<ζ ων ύττήρξβν Ηρακ:Χή<ζ 
1170 σώσας με νέρθβν, ηΧθον, €Ϊ τι Ββΐ, 'γβρον, 

η 'χ^ειρος ύμά<ζ τή<ζ βμη'ζ η σνμμά'χ^ων. 
έα* τί νεκρών τών^ε ττΧηθύεί ττεΒον ; 
ου ΐΓου ΧεΧβιμμαΰ καΐ νεωτέρων κακών 
νστερο<ζ άφΐ^μαι ; τί<ζ τάδ' εκτεινεν τέκνα ; 
τίνο<; '^ε'^ώσαν τήν8^ ορώ συνάορον ; 
ου 'γαρ δο/)ό? γβ τταΐΒες ΐστανται ττεΧα^;, 
αλ,Χ* άΧλο τοί ΐΓου καινον ευρίσκω κακόν. 

ΑΜΦΙΤΡΥΠΝ 

ώ τον εΧαωφόρον 6'χθον ε'χων άναξ — 

ΘΗ2ΕΥ2 

Τί 'χ^ρημά μ οΙκτροΐ<; εκάΧεσας ιτροοιμίοί'^ ; 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

1180 ετΓίίθομεν ττάθεα μεΧεα ττρος θεών. 

ΘΗ2ΕΤ2 

οΐ τταΐΒες οϊ8ε τίνε^, εή> οΙ<; Βακρνρροεΐς ; 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

ετεκε μεν νιν ούμος Ινί<ί τάΧα^' 
τεκόμενο'ζ δ' εκτανε, φόνιον αίμα τΧάς. 

ΘΗ2ΕΤ2 
εύφημα φώνεί. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

βονΧομενοίσιν ετταγγελλβί. 

ΘΗ2ΕΤ2 

ώ Βεινα Χεξας. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

οΙχόμ.εθ^ οΐ'χ^ομεθα τττανοί. 
ΘΗ2ΕΤ2 

τί φής ; τί Βράσα<; ; 

224 ΊΊΙΚ νΐΛ1)ΝΓΧ*^ ΟΙ" ΗΚΚαΓΙ.Κ.Κ 

ΊΊκιΙ: ]λ•(•ιι>>, Ιΐιί^ Ιπητί'ί^ ^οβρΙ^Γβί] .^\ν;ι\ ιιμιγ|)«.•(1, 

ΚοΓ \νίΐΓ Υαιά ή^νη ΗριΐηχΙ νου, πηοΐ ίοΓ Ημίιΐ:. 

Αηοΐ Ιο ι•(:*(|ΐη1ί* ί\\α Ην^ν\^(^ θοπί; οί' Ιιίιη 

\νΐΐί) οιιί οί Ηπάίίί^ ίίίΐνί'ά ηικ, οοηκ^ Ι, Ληαϊαηϊ, 1170 

Ιί" ίΐιισΗΐ νι• ηκ^ά ιπΐπί* Ηαικί ογ ηηΐηίί η11ϊ^8. 

Ηά ! λνΙΐί^Γί^ίοΓίί 1)^ΗΓ8 ίΗβ 6£ιγ1:1ι ΐΗΐΒ ΙοΗίΙ οί ά(*α(1 ? 

ΜΗΥί" Ι Ιίίίί^η ΐΗ^^ΗΓά ? — Ιΐίΐνί; Ι οοηι^• Ιου ΙίΐΙίί 

Το 8ΐίΐν ίνΠ ιηί8θ1ιί^£? \\Ίιο οοα1(1 ίίΐαγ ΐΗ^Ββ 1)θ}^8 ? 

λνΐιθ8κ ν,'ϊΐί^ ΐδ δΗρ, ΐΐιΐδ \\•οιΐΊίΐη ίΠπΙ Ι δ^β ? 

Νοί 1)θν8, ^00(1 80θΐΗ, ΗΓβ ΓΗΠ^ί'ά ίο ίΉθ6 ΐΗβ 8])(Ή1• ! 

8υΓ(", 8οηΊ(:• ιιη1ΐ6ΗΓά-οί οαίΓΗ^ίί Η^Γί- Ι ίιηά ! 

ΛΜΡΗΙΤΚνΟΝ 

Κΐη^, 1(>ι•(1 οί Ιΐΐ(* ιηοιιηΐ Λνίίΐι ΐΐκ- ο1ΐν('^ ( Γο\νιΐ(•(1 — 
ΤΗΕδκυδ 
\\Ίη• ίη Ιΐιν Ηγ^Ι λνοιτί.ς λν^ίΐ^ ίΐ νοΐο(^ χή' \νο(' ? 

ΛΜΡΗΙΤΚ\ ΟΝ 

8οΓβ ϋΚ •λΙ ίΐιρ Η?ιηά8 οί ΐΗβ ΟοίΙ', Η&νί• Λνο ίοιπκΐ. ΠΚπ 

ΤΗΕδΕυδ 

\\Ίι«ιΙ Ι^θδ 1)6 1:11686, ο'6γ λνΐιοιη ΐΐιοα \ν66ρ68ί; 80 ?• 

ΛΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 
Μ}' 8θη \\•Η8 ΐ;1ΐ6ΪΓ ίπί,ΗεΓ {ΐ1&8 Άπά 3.1ί18 ίοΓ Ηίιτι — 

ΤΗ6ΪΓ ίίΐΙ}ΐ6Γ — Άπά δΙβΛν Ιΐΐ6ΐη ! — λ^'ΐιο άαΓβά ΐΗπΐ 
ηιιΐΓά6Γ ^Γίιη ! 

ΤΗΕδΕυδ 
• ΗιΐδΗ ! 8ρ6Ηΐ<. ηοΐ 1ιογγογ8 ΐΗοιι ! 

ΛΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

Α1ι. %νου1ά ΙΗηΙ: 1 οου1(1 Ιίΐιί; οΐ36ν ίΗν \νοΓ€ΐ ! 
ΤΗΕδΕυδ 
Όγ6&(1 ΐΗίη^δ ίΐιοα 8ίΐν68ΐ ηοΛν ! 

ΛΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 
Ρΐ6(1 18 ΟΙΙΓ ΐ3ΐΪ88, &8 ΟΠ λνίπ^δ οί Ά \)[γά. 
ΤΗΕδΕυδ 

\νΗ8ΐ δ&76δΙ ΐΗοιι ? — Ηο\ν \\τοιι^}ιΙ 1ΐ6 άεεά δο άΓε&ά ? 

225 
νοί.. III. (^ ΗΡΑΚΛΗ2 ΜΑΙΝ0ΜΕΝ02 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

μαι,ρομβνω ττιτύΧω ττΧα'γχθβΙς 
1 190 βκατο^κβφαλ,ον βαφαΐ^; νΒρα<;. 

ΘΗ2ΕΥ2 

Ηρας 00 α<γων' τνς ο οο ουν νεκροί'ζ, <^€ρον ; 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

β/ζ-ός- 6/χ09 οδβ 'γόνος 6 ττοΧύττονος, 69 βττΐ 
86ρν <^ι<γαντοφόνον ηΚθεν συν θβοΐ- 
σι ΦΧβ'^ραΐον 669 ττεΒίον άσττίστάς. 

ΘΗ2ΕΤ2 

φβν φεΰ' τί9 άνΒρών ώδβ ΒυσΒαίμων βφν ; 

ΑΜΦΙΤΡΤηΝ 

ουκ αν βΙΒβίης €Τ€ρον 

ΊΓοΧνμοχθότβρον τΓοΧυττΧα^κτότβρόν τ€ θνατων. 

ΘΗ2ΕΥ2 

τι 'γαρ ττίττΧοίσίν άθΧιον κρΰιτΊ^ι κάρα ; 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

αδΒόμενος το σον όμμα 
1200 καΐ φίλίαν όμόφυΧον 
αΙμά τ€ τταίΒοφόνον. 

ΘΗ2ΕΤ2 

αλλ* ώ9 συναΧ^ων γ* ν^Οον βκκάΧυτττβ νιν. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

-ί / • 

ω τβκνον, 

ττάρβ^; άΐΓ ομμάτων 

ΐΓ^ιτΧον, άίΓοΒικε, ρέθος ά^Χίω Ββΐξον 

βάρος άντίτταΧον Βακρύοισιν άμιΧΧάται. 

Ικ€Τ€νομ€ν άμφΐ σαν 

^€ν€ΐά8α και ηόνυ καΐ χβρα ΤΓροσττίτνων 

ΊτοΧιόν τ€ Βάκρυον εκβαΧών. 220 ΤΗΕ ΜΛΟΝΚΗΗ ()Ι• ΙΙΚΚΟΙΊ.ΕΗ 

ΑΜΡΗΙΤΚνοΝ 

Απίΐ Ιιΐίί πΐιπίΐϋ ίη Ιίκ* 1)Ι(ΐοά οί' ΐΐκ• Ιιγ^Γπ οί' ΙιυΓκΐΓ6ί1 

Ιικίΐάίΐ \\'ί;Γ(ΐ ίΐν^ά. 1190 

ΤΗΕδΕυδ 

ί,ο, ΗίϊΓίΐ'ίί \\•ογ1< ! \\'^Ηο οΓουοΗίίΙΙι ηιίάίίΐ γοη άείκΐ ? 

ΑΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

Μν 8οη ϊί> α — ιηίηε — οί' ίΗίί 1;Ηου8&ηά Ιοίΐδ, \\•}ιο «Ιοοά 
Ιη ίΐΐί:* ΓΗΐιΙνίϊ οίΐΐΐί^ Οθ(1)5, δΐοοά δίπνΐη^ ίΗε ^ίΐηΙ-1)Γθθ(] 

ϋη ΐΙΚ' ΡΙπίπ οί' Ρίύί^^ΥΆ, Ά ΛνίΙΓΠΟΓ ο^οο^1. 

ΤΗΕδΕυδ 
λΥ'Οθ ! λνΐι^η \νη8 ηιηη 1)}' ίΉΐ^ 8θ ίΐΐ-ΐ^εδίρίκΐ ! 
ΛΜΡΗίτηνοΝ 
Νοη€^ οίΙκη* οί πιοΓίίΐΙ ιηοη ί^ΐιπίΐ: ίΐιοα 8Ρ6 
\νΊιο Ιιηΐΐι 1)ΐπ'(1(•π οί Ικ^πνίρι• «^η^ί^κ, \νίΐ«; ιηοΓί' ίΐΓΡΛ(1Ι^' 
ηιίδ^ιΐοΐί'ίΐ ίΗηη 1ιρ. 

ΤΗΕδΕυδ 
ννΐιν (Ιοΐΐι Ιΐί' ονβΐ'ραίΐ Ιιϊδ 1ΐΗρΐ658 Ηρίκΐ ? 

ΑΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

ΡοΓ δΗίΐιπί' ΙΗηϊ ίΐιίηβ 6γ6δ δυοΗ δί^Ηΐ δΐιουΐά λνίη, 

81131116 ίοΓ ΐ1ΐ6 ρΐίγΐη^ Ιονβ οί" Ιίΐη, 1200 

ΓοΓ 1ιΐ8 δοπδ' 1)1οοά δΐιαιηβ — £ογ ΙΙιθ ιιΐ3άη€8δ, ΐΗβ δίη ! 

ΤΗΕδΕυδ 

υηνεΐΐ Ιιϊιιι — ηιε ΗηΙΙι δΛ^11ρίι1;11ν ΙιίΐΗεΓ 1(*(ί. 

ΑΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

8οη, ΟΗδί ίτοιη ΐΐιΐηβ β^βδ ΐΐιν ιη3η1:ΐ6'δ νβίΐ ; 
Ρ1ΐη|2; ίΐ 1ΐ6ηο6 ; ΐΗν ίίΐοβ ίο ΐΐι^ <5υη ίοΓίΗ δΗοΛ^•. 
ίτΟ, Η Λν^ΐ^Ηΐ ίΥΐΆΪ οιιΙλν6Ϊ§1ΐ€Ί;1ι ίΐιν ΐ^ίΐΓδ ΙίΡΗΓδ (Ιολνη 

^ΓΪεΓδ δοαίε ! ^ 

Ι 1)θλν Π16 ίη δυρρΙΐΗηοθ 1ο\\' [ΗβίΐΓ : 

Αι Ιΐιγ \)αΆγά, Άϊ ΐΗγ 1<:η66, αϊ Ιΐιΐηβ Ιιπηά, Ιϋΐ ΐΗου 

Αηά ιηίηβ οΜ βγβδ άΓορ Ιΐιβ Ιθ&γ. 

' ΤΙιβ εΐαϊπΐδ οί ίΓίβηΓίδΗϊρ οηίΛνβί^Ιι ίΐιοϊβ οί §ήβί. 

227 
<? 2 ΗΡΑΚΛΗ2 ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ϊ \ Γ210 ί,ω τται, «ατα- 

σγβθε Χίοντο^ ά'^ρίον θυμόν, ώς 
Βρόμον ^ €7γΙ φόνίον άνόσιον 6ξά<γ6ΐ, 
κακά θίΧων κακοΐ'^ συνάψαι, τβκνον. 

ΘΗ2ΕΥ2 
βίεν σε τον θάσσοντα Βυστηνονς βΒρα^; 
ανΒω, φίΧοισιν όμμα Ββίκνύναί το σόν. 
ούδ€69 σκ6το<; ^άρ ώδ' βχβί μβΧαν νβφος, 
οστι<ζ κακών σων συμφοραν κρύψβίβν αν. 
τι μοί ττροσβίων χείρα σημαίνεί<^ φόνον ; 
ώς μη μύσο<ζ με σων βάΧτ) ττροσφθ ερμάτων ; 
1220 ονΒεν μεΧει μοι συν <γε σοΙ ττράσσειν κακώ^' 

και <^άρ τΓΟτ' ηύτνχησ^' εκεΐσ^ άνοίστεον, 
οτ' εξεσωσάς μ 6^9 φάο<^ νεκρών ττάρα. 
χάριν 8ε ^ηράσκονσαν εχθαίρω φίΧων, 
καΐ των καΧων μεν οστ^ς άττοΧανείν θεΧει, 
σνμττΧεΐν 8ε τοΐ<ζ φίΧοισι Βνστνχονσι,ν ου. 
άνιστασ^ , εκκάΧν-ψΌν άθΧίον κάρα. 
βΧεψον ττρό'ζ ημα^ζ. 6στι<ζ ευγενής βροτών, 
φερεί τα θεών ^ε τττωματ ούδ' άναίνεται. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

%ησεν, 8ε8ορκα<; τόνΒ^ αγώζ^' εμών τέκνων; 

ΘΗ2ΕΤ2 

1280 ηκουσα, καΐ βΧεττοντί σημαίνει<ζ κακά. 

ΗΡΑΚΛΗ2 
τί 8ήτά μου κράτ^ άνεκάΧνψα^ί ήΧίω ; 

ΘΗ2ΕΥ2 
Τί δ' ; ου μίαίνει^ θνητο<; ών τα των θεών. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

φβΟγ', ω ταΧαί7Γωρ\ άνόσιον μίασμα εμόν. 1 Κβΐκίίβ : £οΓ Μ88. βρόμον. 228 ΤΗΕ λ1ΑυΝΕ88 ΟΚ ΗΕΚ0υΐ.Ε8 

Ο 8011, ΓοΓΓϋίη ΐΗου ΐΗε ίαηυϋ^ Ιΐυη'8 ιηοοκί ! 1210 

ΤΗυυ \\'ϋαΜ5ΐ: ^ρείίά υπ <ι ταοα \ιη\\Ά\\ο\νϋά, α \μΙ\λ οΪ 

Βίοοά, 
\ν^Ηυ ηγΙ 1)(ίη1: (^11 .«ίβΙί-δΙϋυ^ΙιΙίίΓ, οη 8\%'ί;11ίη^ ΛνίΐΗ ^\ ί1 

ίίνΐΓ8 Ηοοά. 

ΤΗΕ8Ευδ 

Ηο ! 11ί6(; ίη δρΐπί;-ΐ3Γθ1ί^η δκδδΐοη οΓϋυο1ΐ6(1 

1 Ηϋίΐ — νανα-άΐ υηΐο ΐΗγ ίπ^ικί^ ΐΗγ ίΉο^. 

ΤΗ6Γ6 ίδ ηο άΗΓίίΠίίδδ ΪπάϊΥι η |)η11 δο Βΐ^ιοΐί 

ΤΗηΙ ΐΐ 8ΐιοιι1ί1 Ηΐ(3^ ΐΐΐί" ιιιΪ8κΓν οί ΐΗν Λνοκδ. 

\\Ίΐ}' ννίΐνκ ηΐ(ί 1)ίΐο1ν λνΐΐΗ Ηϋηά ϊΙιηΙ: λυ ίίΓηδ οί' Βίοοά ? 

Εεδί δοηκ; ροΠιιΐϊοη οί' ΐΗν δρεεοΉ ΙίΐίηΙ τηκ ? 

Ναυ^Ηΐ η-οΐί Ι οί ηιϊδίοΓΐαηί', δΗ&Γίίά ΛνΐΐΗ ΐΗί^ί^. 12*20 

ΓδΐΓ ΙοΙ 1ΐΗΐΗ ίουηά πικ— Ι άάΐα ϋ ίΓοπι ΙΗηΙ Ιιοιιγ 

\νΐΐ(ϋΐ δίΐίίί ίο άίΐν ΐΗοιι Ι^Γου^Ηΐ'δΙ πκί ίΓοιη ΙΗ(ϊ άΰ&ά. 

Γπί^πίΐδ' ^Γίΐΐΐίικϊίί ϊΥί'άΙ \\'•ΛχαΐΥ\ ο]ά Ι Ηηϊ^, 

ΗάΧ,*^ Ηίηι λνΐιο Λνοαίά ί^π)ογ ίη(;ηάδ' 8υηδΗ^η^-I;^^1^, 

ΒυΙ \ν'ΐ11 ηοΐ ΐη ηιίδίοΓίυηε δΗΪΐ ^νΐΐΐι ΐΗΰΐη. 

8ΐ:Ηη(1 ιιρ, υηηιαίϊΐΰ ΐΗοα ίΗίπίί Ηαρίεδδ Ικ^άά : 

Εοοίί υη 111^ : ΛνΗο οί ιτιεπ ίδ ^ο}'ίι1-δοα1^^1 

ΒεΗΓΰΐΗ ΐΗίί Μϋλνδ οί }ΐ€αν(;η, απίΐ ί1ΐηο1ΐί;1:1ι ηοΐ. 

[υηνεϊί'ί ΗΕΚΓυι.Κδ. 
ΗΕκ^υI.Εδ 
ΤΗίΐδκαδ^ ΙΐΗδΐ δκ(:•η ΐΉΪηε οηδίπιι^ΐιΐ; οη ηιΐηε 1)αΙ)ί;δ ? 

ΤΗΕδΕϋδ 

Ι Ηανε ΙΐίΉΐ'ά : ΐΗε ίΠδ Ιΐιοπ η^ηι^δΐ Ι ΒβΗοΜ. 1230 

ΗΕΗΟυΐ,Εδ 

νν^^Ηγ ίΐκίη υηνκίΐ ηιΐη^ Ιΐί'ίΐά υηΐο ίΐΐκ δΐιη ? 

ΤΗΕδΕυδ 

Χνΐιν ? — πιογΙηΙ, ΙΙίοιι οπηδί ηοί ροΐΐιιίίί ΐΗί^ ΗκΗν^ηδ. 

ΗΕκαυι,Εδ 
Ρΐβίί^ ΙΐΗρΙ^δδ, πΐ}^ ροΠηίΐοη §οά-ΗθοιΐΓδΙ Ι 229 ΗΡΑΚΛΗ2 ΜΑΙΝ0ΜΕΝ02 

ΘΗ2ΕΤ2 

ονΒεΙς άΧάστωρ τοις φί\οι^ 6κ των φίΧων, 

ΗΡΑΚΛΗ2 

^τΓτινεσ^• βυ Βράσα^; δε σ' ουκ άναίνομαι. 

ΘΗ2ΕΤ2 

βγω δβ τΓΐίσ'χων βν τοτ οικτβιρω σε νυν. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

οΙκτρο<ζ '^άρ βΐμί ταμ άττοκτβίνα^ τέκνα. 

ΘΗ2ΕΤ2 

κΧαίω χάριν σην εφ' ετεραίσι συμφοραί<;. 

ΗΡΑΚΛΗ 2 

ηνρ€<ζ δ' 6τ' άΧλονζ εν κακοΐσι μείζοσιν ; 

ΘΗ2ΕΤ2 
124<» ατΓτει κάτωθεν ουρανού Βνσττραξία. 

ΗΡΑΚΑΗ2 

τοί'^αρ τταρεσκενάσ μεθ^ ώστε κατθανεΐν. 

ΘΗ2ΕΤ2 

8οκ€Ϊ<ζ άττειΧών σων μεΧειν τι Βαίμοσιν ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ανθα8ε<^ 6 θεό<=;, ττρος 8ε του^ θεού^ εγώ. 

ΘΗ2ΕΥ2 

Γσχβ στόμ , ώς μη μεηα λεγωζ' μείζον ττάθΐ]^. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

^γεμω κακών δ>;, κούκετ εσθ^ 'όττγι τεθΤ). 

ΘΗ2ΕΤ2 

Βράσει^; δε δ»; τ/' ; ττοΐ φέρει θνμουμενο<ζ ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

θανών, οθενττερ ηΧθον, εΙμι γί/ς νττο. 

ΘΗ2ΕΤ2 

εϊρηκα*^ εττιτυχόντο'^ άνθ ρώττον λόγους. 

230 ΤΗΚ μλι)\κ>;ν οι' ιικικ:ϋΐ.ΚΗ 

ΤΠΚΗΕυΗ 

Νο Ιι.ΊΐιιιΙίιι•; (Ίΐι•^(• (•.ΊΙ1 ρηπΝ ί'π)ΐη ί'ΓΐίΐκΙ ίο ί'ΐΜί-ικΙ. 

ιικιΐ(:υι.ΚΝ 
Νολν ιυιν ! — χ^'ί 1;I1Ηη1ν^. Ι Ικ-ίρι-ίΐ Ιΐκί*, μογ γ«•|μίιΙ. 

ΤΗΕΗΕυΗ 

ι Γ(»ι• (Ιι;ι( 1\ίιΐ(Ιιι«•^Ν ιΐ(>\ν ('οηιικίΝΝΐοιίΜΐ»• Πΐί'ϋ. 
('«)ηΐ|);ΐΝΝΪοιι-\ν()ΐ•ΐΙιν ;»ιιι Ι, \νΊϊ<) ?>Κ•\ν ιπγ Νοιίίί ! 

ΤΗΕβΚυΗ 

ι \\(•Γ|) ί(ΐΓ Ιΐι\ ^;ιΙ<(•. ίοΓ Ηιν ίοΓίιπκ• (•1ΐ;ιη^ϋ•(1. 

ι Ι,ιν( (Ιίοιι 1\ΐι•»\\ιι ,•ιιι\ \Νΐκ•Ιίΐκ•(1 ίη ι1 (.•(_•))(.* γ \ν()(•^? 

ΤΗΕΗΕΓΗ 
Ι-Υοίπ (•;ΐΓΐΙι 1(» Ιΐ(•;ι\(Ίΐ |•(•;ΐ(•1ι Ιΐι\• (•;ι1;ιΐιηϋ^Ν. 1210 

ΙΙΚ|{< 1 Ι.ΚΝ 
ΊΊκ•Γ(•ί()1•(• Ιΐ.Ί\Γ Ι μΓΓ));ίΓ(.•ϋ 1Ι1}' ΝΟϋΙ Ιο (Ιίΐ'. 

ΤΗΕ3ΕυΜ 

1)<.•ι•πι\1 Ιΐΐοίΐ Ιΐι.ιΐ Πυηνί-η Γοίΐν^ αιιμ,ΊιΙ οΓ Ιΐιι•(•;ι1:>- οί" 
Ιΐιΐιΐί; ? 

ΙΙΕΗΓυΐ.Εβ 

|•'ο1• 1Ι1<• (ίθ(1 (•;ΐ|•ΐ•^ Ιΐοΐ. Ι10Γ (•,ΊΓ(• Ι 1οΓ (ί(κΙ ! 

ΊΊΙΚΝΚ(•8 

ΚιίΓ,ιίιι 1ί|)Ν. 1«•^1 ΙιίπΙι \νοιχΙ?5 1^^^11^ ( 1 (.•(.• Ι )ί•ι• \νοι.*ϋ ! 

ΙΙΕΚΓυΐ,Ε» 

Ι•"ΐΐ1Ι-ΐΓ.ιιΐϋ"ΙιΙ ;ιιιι Ι \\ίΐΙι λ\•ο(•Ν ηο Ν));ΐ(•(• ίοΓ ιποΓυ. 

ΊΊ1Κ>ΚΓΝ 
\\ Ιι.ιΙ \\ίΙ( ι Ιίοιι (Ιο ? η ΙιϊΐΙίΓΓ ;ΐΓΐ ));ΐΝΝίοιι-Ι)ΐιι•|(•(1 .' 

ΗΕΗευΐ,ΕΚ 

ΙΌ (Ιοαίΐι. Ι |);ιν8 Ιο Η;ιά(;8, ΝνΙικηοι• Ι (•;ιηιι•. 

ΤΠΚΝΚΙ Μ 

Νο Ι\ίΓο\ ηοπΙν Ι)ο ΙΙη-νγ ΐΗηΙ Ιΐίοιι Ιΐίΐ>>1 ^;ιΐ(1. 

231 ΗΡΑΚΛΗ:^ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

ΗΡΑΚΛΗ2 

σύ δ' έκτος ων γβ συμφοράς μβ νουθετείς. 

ΘΗ2ΕΤ2 

1250 ό ΤΓολΧά δ^ τλα9 'ΥίρακΚης λεγ^ί τάδε ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ούκουν τοσαΰτά 7" ^ν μβτρω^ μογθητεον. 

ΘΗ2ΕΤ2 

ευεργέτης βροτοΐσι καί με'γας φίλος ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

οίο ουοεν ωφελουσυ μ , αλλ ηρα κρατεί. 

ΘΗ2ΕΤ2 

ουκ αν σ' ανάσγοιθ^ Ελλάς άμαθια θανεΐν. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

άκουε Βη νυν, ως άμιλληθώ \θ'^οις 
ττρος νουθετήσεις σάς• άναιττύξω δβ σοι 
άβίωτον ημίν νυν τε καϊ ττάροιθεν 6ν. 
ττρώτον μεν εκ τοΟδ' ε'γενομην όστις κτανων 
μητρός <^εραιον ττατερα ττροστρότταιος ων 

1ιί()0 ε^ημε την τεκοΰσαν ^Αλκμηνην ε με. 

όταν δε κρηττίς μη καταβληθη γένους 
ορθώς, ανάγκη Βυστυ^εΐν τους εκ'γόνους. 
Ζευς δ' — όστις ο Ζευς — ττολεμιόν μ" ε<γείνατο 
"ϊΐρα' σύ μέντοι μη8εν α'χθεσθτις, ^ερον 
ττατερα ^αρ αντί Ζηνος ιρ/οΰμαί σ' εγώ. 
ετ' εν ηόϊλακτί τ οντι ηορηωττούς οφεις 
εττεισεφρησε στταρ'^άνοισι τοις εμοΐς 
ή του Αιος σύΧλεκτρος, ώς ολοίμεθα. 
εττεί δε σαρκός ττεριβολαι εκτησάμην 

1270 ηβώντα, μό'χθους ους ετλην τί 8εΐ λέγειν ; 

τΓΟίους 7Γ0Τ η Χεοντας η τρισωμάτους ^ ΗβΓίηει,ηη : £ογ Μ88. γ, εί μ4τρψ. 232 ΊΉΕ ΜΑυΝΈ88 ΟΚ ΗΕΙΙΟυΐ,Ε.^ 

ΗΕΒευΐ.Ε8 
ΤΗΕδΕϋδ 

8})6ϋ1ί5 Η6Γ€υΐ68, ΛΝ'Ικ) ΗηΙΙί 6η(1υΓε(1 «(ί ιηυοΗ, — 1250 

ΗΕΚ€υΐ.Ε8 

ΝενβΓ 80 ιηαοΐι ! — ΐ1:ί> Ι^οαηάίϊ ίίπάαΓίΐηοε Η&ΐΗ. 

ΤΗΕδΕϋδ 
ΗΕΡΚυίΕδ 

ΓΛβι/ οϋπηοΐ Ηοΐρ, ίοΓ Ηί^Γπ'^ ηιί^Ηΐ: ρΓβνΗΪΙί,. 

ΤΗΕδΕϋδ 

Η^1ΐ35 Λ\•ί11 ΐ3Γοο1ν ηοΐ ΐΐιίδ ίυοΓ8 ίΙίίΗΐΗ £ογ ΐΗεε. 

ΗΕΚ0υΐ>Εδ 

λνίΐΐι Ιΐιΐπίί Ηάπΐϋΐη^Ηΐπίί^. Ι λνΐΠ ιιηίοΐίΐ 

\νΐιν ηοΛν, 38 }ΐ€Γ6ΐ:ο£θΓ6, Ιίοοΐδ ηοΐ ΐυ Ηνν. 

ΡίΓδΐ, Ι αΐΏ Ηίδ 8οη, Λνΐιο, Λνίΐΐι Ηοοά-^υϊΐΐ: 8ΐ;ϋίιΐί;ί1 

Γη)ηι ηιιΐΓίΙβΓ οί ηιν ηιοίΗίϊΓ'δ α^έά 8ίΓ6, 

Νλνάάί-ά ΑΙοηΐθΠίΐ *λ\•Ηο ^πνβ 1>ΪΓΐ:Η Ιο πΐί-. 1260 

λνΗί'η ΐΗί- ίοιιικίΗΐίοη ο£ ΐΗε γηο(? ίδ Ιπίοΐ 

1ιι 8111, πί^ί^άδ ιπϋδΐ: ίΗ^ ίδδΐιε Ι^κ ί11-8ΐ:<ΐΓΓ(:'€ΐ. 

Αηά Ζευδ — λνΙιοβ'ίίΓ Ζ^υδ 136 — 1)^§ίΐ1: ιιΐίί ίυ^! 

Το Η6Γ£ΐ, — ΠΗΥ 1)ΐιΐ, αηοίεηΐ:, Ι^ε ηοΐ οΗαίεά, 

ΓοΓ ΐΓα6Γ ίΉΐΗβΓ ΐΐιβε Ι οοπηΐ ΐΐΐίΐη Ζβυδ. 

\νΐΐ6η Ι Λναδ Υθΐ Ά 8ΐΐ€ΐν1ίη§, Ζ^υδ'δ Ι^ηάβ 

8(?η1: §οΓ§οη-§1ίΐηησ δβΓρεηΐδ δΡΟΓβίΙν 

Α^ΗΪηδΙ ηιγ ΟΓ&άΙε, Ιΐΐίΐΐ: Ι ηιί^ΊιΙ: Ι)^ δΐηΐη. 

8ουη ίΐ8 Ι ^ΒΐΐΊίΤί^οΙ ν^δΐαΓί^ οί' 1)Γίΐ\νην ίΐίι'δΐι, 

λνΐΐΗΐ: 1)οο1:δ ίο ΐ^Π λνΐΐϋΐ: ΙίΛοαΓδ Ι ί^ηάυΓίίά ? 1270 

λνΚ&Ι; Ηοηδ, \ν1ΐ8ΐ: ΐ1ΐΓ66-1)0(ϋθά ΟβΠΌπ-ββικΙδ, 233 ΗΡΑΚΛΗ:^ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

Τηρν6να<ζ^ ή Γίγα^'τα9 ή τβτρασκβΧή 
κβνταυροττΧηθή ττόΧβμον ουκ εμήνυσα ; 
την τ άμφίκρανον καΙ τταΧί-μβΧαστή κύνα 
νΒραν φόνευσα^;, μυρίων τ' άΧλων ττόνων 
Βιηλθον αγβλας κεί^; νβκρού^ άφικόμην, 
ΑιΒον ττνΧωρορ κύνα τρίκρανον β^'ς• φάο<ζ 
0770)9 ΊΓορεύσαίμ €ντοΧαί<^ Έιύρνσθβω^. 
το Χοίσθίον δε τόι/δ' ετΧην ταλα9 φόνον, 

1280 τταιΒοκτονΊ^σα^ζ 8ωμα θρί^κωσαι κακοΐ<ζ. 

ηκω δ' άνά<^κη<ζ 669 τόδ'• ούτ €μαί'=; φίΧαις 
^ηβαα ενοίκείν οσιον ην Βε καί μένω, 
€^9 τΓοΙον Ιερον η ιτανη'^νρίν φίλων 
είμ ; ου ^αρ ατα9 εύστροση^όρους εγω. 
αλλ' "Α/3γο9 εΧθω ; 7Γω9, ειτεί φεύ'γω ττάτραν ; 
φερ αλλ' 69 άΧΧην Βη τιν ορμήσω ττόλίν 
κάττειθ^ ύτΓοβΧεττώμεθ^ ώ<ζ εγνωσμένοι, 
^Χώσσης 7Γΐκρθί<; κεντροισι κΧηΒουγρύμενοί' 
ούχ ουτο9 ο Αίο<ζ, 09 τεκν^ εκτεινεν ττοτε 

1290 Βάμαρτά τ ; ου ^ής τήςΒ^ άττοφθαρήσεταί ; 

κεκΧημενω 8ε φωτΐ μακαρίω ττοτε 
αΐ μεταβοΧαΙ Χυττηρόν ω δ' άεΐ κακώς 
εστ , ούΒεν άΧ>γεΐ συ<^<^ενώ<ζ Βύστηνος ων. 
669 τούτο δ' η^ειν συμφορα<ζ οΐμαί ττοτε* 
φωνην <γαρ ησει γθων άττεννέττουσά με 
μη θί'γ'γάνειν >γή<ζ καΐ θάλασσα μη ττεράν 
ττη^αί τε ττοταμών, καΐ τον άρματηΧατον 
^Ι^ίον εν Βεσμοΐσιν εκμιμήσομαι. 
ττρος ταύτ άριστα μηΒεν 'ΈιΧληνων μ οράν, 

1300 ει^ οίσιν εύτυ-χοΰντε<ζ η μεν οΧβιοί. 

Τ6 οητα με ζην οει ; τυ κεροος εξομεν 
βίοτον ά'χ^ρείον άνόσιον κεκτημένοι ; 

1 Εΐηίδΐβ^ : ίοΓ Μ8ί5. Ύυφώνα,ί. 
234 ΊΉΕ ΜΑυΝΕ88 ΟΚ ΗΕΚϋΙΕΕ^ 

Οι* ί^ίπηίν;. ^Ιί^Λν ι ηυΐ: ? — ογ λνΐίΐι μΠηΙ Ηοί^Ι 

Οί' ίυυΓίουΙ: Ονηίϋΐπ'ί^ ίου^ΐιί ηοί: υιιΐ ΐ1ΐ(ΐ ΛνπΓ : 

ΤΗβ Ηοιπιά ο'(?Γ8\ν•ΗΠΐΐ(;(1 ν^ίΐΗ Ιιεπάδ ίΠπΙ 86νί;Γΰ(1 ί^^^ν^ , 

ΤΗβ Ηνίΐηι. Ινϋΐ^ίΐ Ι : ΙΗγοπ^^ οίίοΐΐ^ Ι3ΐ">ΐ(1(; 

υηίοΐίΐ 1 λΜ'οα^ΙιΙ; : Ι })Η88ί;ά υηΐυ ίΐκί άαα.ά 

Το 1)Γίη^ ίϋΓίΙι ΆΪ ΕυΓ}'5ΐ1ΐ(ΐυδ' ΗρδΙ Ιο Ιΐ^Ηΐ 

Αηά 11ιΪ8 — Λνοίί'δ ηι« ! — ηιν ΙαΙίίδΐ (Ιίίί>|)ί.'ΓΗί;ί^ άα^^ά, 
Μητάϋτ οι δοηδ — ηιίικ:* Ιιοηιε'δ ΐορδίοπε ο£ ίΠδ Ι 1280 

Ι Η1Π οοιηβ Ιο ΐΗίδ δίΓ&ίΙ; — ίιι ιην άίιΉΓ-Ιονί'οΙ ΤΙΐ6ΐ)€δ 
Ι ς'Ηπηοΐ ίίΛνίΊΙ ιιηουΓδί^(1. Τΐιου^ΐι Ι δΐιουΐά δΐίΐν, 
Το \ν•1ΐΗΐ ίΉπίΐ ΟΗΠ Ι ^ο ? — \\•1ιη1: ^<ι11ΐ(;πη^ 
Οί ίΊ'ίΰηίΙδ ? — Ιΐΐίί ΑϋουΓδΐ, ίο ΛνΗοηι ηο ιπϊΐη ιπϋν 

δ})ί^<ι1<. ! 
81ι&11 Ι ίο Αΐ'^οδ ? — Ι, ΗΠ οαίΐΗλνίίά ιπηιί ! 
ΝηΥ ίΗεη, Ιο ίΐηοΐΐΐίτ ο-ΐίγ 1^1: ηΐί; §ο — 
Αηά 1;1ΐ6Γ6 1)6 ^νεά ΗδΙ^ΗΠΟβ, ά \)ΥΆηά^ά πλάώ. 
Μν ΐΗΪΐθΓδ 1:1ΐ6Γ6 1:1ΐ6 δοοΓρΐοπδ οί ίΥια ΐοη^ικ- — 
" Εο ΐΗθΓβ Ζευδ' δοη, λνΐιο ηιιΐΓά^ΓίίίΙ Ι^ηΙίΟδ ηικΙ Λνΐί'ίί ! 
8}ιη]] Ηίί ηοί 1ΐ6ηο6 ? — ρ^ΓάΐΙϊοη ^ο Λνίΐΐι Ηίιτι ! " ΐ•29<) 

ΧοΛν ίο ΐΗβ ηΐΗΠ οίΐΐΐεά ΙιπρρΛ' ΐη Ιΐηι^ ρπδΐ 
Κΰν^Γδε ΐδ ίθΓΐιΐΓ6 : Ικ; ΛνΗοδΡ οΐίΐνδ Λν^Γίί άηΐ'Ι^ 
Αίλνίΐγδ, ^ΐκν^δ ηοΐ, 1)6ίη^ οτίκΐΐίίά ίη άΐδίΓεδδ. 

Το ΐΗΐδ οιίΓδε δΐΐϋΐΐ Ι ο-οηκϊ αί Ι^δΐ:. Ι Λν^ίίη^ 
Τΐι&ΐ ^ίΐΓίΙι δΙίΗΐΙ ίιΐΊίΙ Λ νοίοβ £οΓΐ)ϊά(ϋη^ ηΐ6 
Το ΐοιιοΐι Ιΐ6Γ. ίίποί ΐΗΰ δ6Η, ΐΐι&ΐ Ι οΐ'Οδδ ποί, 
Αηά πνεΐ'-δρηη^δ : δο, Ιίΐν^ Ιχϊοη ΛνΗϊΓΐ^ά 
Ιη οίιηΐηδ ΐ]])οη Ηΐδ Λνΐκί^ΐ δΐιηΐΐ Ι Ιχι'οοιικ:•. 

Ηίι-δΙ δΟ ΐΗίΐΙ: Π01Κ• δ6ΐ; (:*ν(:'>^ οη 11Κ• ΐη (τΓ6(:'(•(:-, 

Τίτ^ Ιίΐηά ΛνΗίΤ^ οικ•^ Ι ρΓθδρ<_Τ6€ΐ ηϊκΙ Λνπδ Ιϊΐ^δΐ:. 13ΓΗ» 

λνΠν ικ:-^^ Ι Ηνκ ? λνΐΐΗΐ ρΓοίϊΙ δΙίίΐΠ Ι 1ι;ιν(_• 
Ολνηϊπ^ α ιΐδείΰδδ Ηί^, α ϋίκ αοαιίΓδΐ ? 235 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 

'χορευετω ^η Ζηνο'ζ ή κΧεινη Βάμαρ 
κρούουσ" ^ΟΧύμτΓον Βΐον άρβυλτ) ττβΒον 
βττραζε ^αρ βουΧησιν ην εβουΚετο, 
άν^ρ ΈΧλαδθ9 τον ττρώτον αύτοΐσιν βάθροίς 
άνω κάτω στρέψασα. τοιανττ] θεω 
τίς αν Ύτροσεύ'χοιθ' ; η <γνναίκ6<ζ εινεκα 
Χέκτρων φθονούσα ΖηνΙ τού9 εύερ^ετας 
1310 Ελλάδος• αττώλεσ' ούΒεν 6ντα<ζ αίτιους. 

ΘΗ2ΕΤ2 

ουκ εστίν άΧλου Βαιμόνων ά^ων οδβ 
Ύ) τ% Δί09 Βάμαρτο<ζ' [ούΒε σοΙ θανεΐν] ^ 
τταραινεσαίμ αν μάΧΧον ι) ττάσγείν κακώς. 
ούΒεΙς δε θνητών ταΐς τύ'χ^αος ακήρατος, 
ου θεών, άοώών εϊττερ ου ψευ8εΐς Χο^οι. 
ου Χεκτρα τ αΚΧήΧοίσιν, ων ουδείς νομός, 
συνήψαν ; ου Βεσμοΐσι Βία τυραννίδας 
ττατερας εκηΧίΒωσαν ; άΧΧ' οίκοϋσ^ όμως 
"ΟΧυμτΓον ήνεσ-χοντό θ' ήμαρτηκότες. 

1320 καίτοι τί φήσείς, εΐ συ μεν θνητός 'γε'^ως 

φέρεις ύττέρφευ τάς τύ'χας, θεοί δε μή ; 
(ήήβας μεν ουν εκΧείττε του νόμου 'χ^άριν, 
ετΓου δ' άμ' ήμΐν ττρος ττόΧισμα Παλλάδος•. 
εκεί χέρας σας άηνίσας μιάσματος, 
Βομους τε δώσω χρημάτων τ' εμών μέρος, 
α δ' εκ ΤΓοΧίτών δώ/ο' εχω σώσας κόρους 
Βϊς ετΓτά, ταΰρον Έ.νώσίον κατακτανών, 
σοΙ ταύτα δώσω. ττανταχού δε μοι χθονός 
τεμένη ΒέΒασταί' ταύτ εττωνομασ μένα 

1330 σεθεν το Χοίττόν εκ βροτών κεκΧήσεται 

^ Γο11ολνΐη§ Μ88. ίη αδ8ί§ηϊη§ 1311-2 Ιο Τΐΐθδβιΐδ, αηά 
Γ63ί1ϊη§ (ίΓίΐη8ΐα1;θΓ*8 οοη]βθ(:ΐΐΓ6) οΰδε σοι θαν^Ίν ίοΓ ευ τόδ' 
αίσθάν^ί. 

236 ΊΊΙΚ ΜΛΠΝΚΧ^ ΟΙ' ΙΙΚΚΟίΊ.Κί^ 

Νο\ν Ιί-1 ίΐίτ ίΐίίικί', Ηίηί μ;1θΓίί)ΐι^ 1)Γί(ίί' οί Ζριιν, 

Η(*;ιϋίΐ^ νΝΪΗι Νίΐιΐ(Ι;ι11('(1 ϊοοί Οίνιπριι^' ίΙοοΓ ! 

81ΐί' Ιι;ι1:1ι (-οιηρΗ^.^ίΊΐ Ηί^Γ ίΙ^^ΪΓίί ΙΗηΙ *^1ι(^ ϋ^χΐτ^θ, 

1)(ηνπ Λνίίΐι Ιιίί^ ρ(*ί1^?^1:Ηΐ ΗϋΓΐίη^ ίη αΙΙ^Γ \ντ―1< 

ΊΊΐί* ίοΓί-ηιο^ί πΐΗΠ οί Οτϋ^α; ! Το ΒυοΗ α Οούάβδδ 

ννΠο ίίΙΐΗΐΙ \)ΓΛγ ηο\ν' ? — \νΊιο, £ογ η ννοΓηαη'δ 53.1^6 

^^Η1ουί5 οί ΖαχίΗ, ίτοτη ΗίΊΙίΐί^ ΗηΙΗ ουί οίΤ 

ΗκΓ ΐ3€*η6ίΗ€ί;οΓ8, §α)1ί1ί'88 ΐΗου^Ιι ΐΐιε^ Λν6Γ6 ! 1310 

ΤΗΕδΚυ» 

Τ1ιί8 18 Ιΐιε Ηδδίΐαΐΐ; οί ηοη€ οί άβΐΐίεδ 

Ηπνβ Ζβαδ'δ ^ι1^6η ; νεί Ιΐΐ6€' Ι οουη^ί*] ποί 

Κίΐΐΐκ'ΐ' ίο (1ΐ(' ΐΙΐΗΠ 81ΐίί6Γ ΗΠίί 1)0 8ΪΓοη^•. 

Νο 111ο^^;ι1 1ι;ιΐ1ι ί'^οπροίΐ ΐΊΐί8ίοΓΐιιηί''8 ΐπιπΐ, 

ΝοΓ Οοά — ΐί ΓπίηδίΓίΊ-Ιο^βικΙδ Υχί ηοΐ ίίΐΐδ^. 

Ηηνθ ΐΐΐί-γ ηοΐ 1ίη1<('(1 ίΐιρπι ίη ιιη1;ΐΛνίιι1 1)οιι(1ν 

Οί ^ν^^11ο(•1<, αηά λνϊίΐι (•1ΐΗίη8, Ιο \νίπ ΐΗ^ηι ίΙίΓοηο^, ' 

ΟυίΓίΐ^οά ΙΙιεΐΓ ίαΐΗβΓδ ? Ιη 01γηΐ})υδ 8ϋ11 

ΤΗεν οίλνθίΐ, ΐ3ν ΐΗοίτ Ι;Γίΐη8^Γβ88ίοη8 υηΗΐ3ίΐ8ΐΐ6(]. 

ννΐΐίΐΐ \νϊ11: ΐΗοιι ρίοπίΐ, ΐί, ηιοΓίίΐΙ η8 ΙΙίοιι άτΙ, 1320 

Τΐιοιι (Ήίΐίίί 3.^ίΐίη8ΐ; ΐΗγ ίαΐα, Άηά Οοάδ άο ηοΐ ? 

Ν&γ ΐΗοη, ΙϋΆΧίΐ ΤΗοΙίεδ^ δυΐ3πιΐ88ΐνβ ίο Ιΐιο Ιίΐλν, 

Απα υηΐο Ρη11η8' ίοΓΐΓβδδ οοτηα λνϋΐι πιθ. 

Τ1ΐ€Γ€ \ν•ί11 Ι ο1βΗη8€' ΐΐιΐηβ 1ΐΗη(ΐ8 ίΓοηι Ιπΐπΐ οί1)1οο(1. 

Οίνε Ιΐΐ60 α Ιιοηιο, άηά οί ηιγ 8α]38ί<ιηοίί Ιιπίί. 

Τ1ΐ6 ^ίίΐδ τηγ ροορίε ^Β,να ίοΓ ΛίΜΐ'εη δ&ν6(1 

ΤΛνΪ€6 8€ν6η, Λν1ΐ6η Ι 8ΐ6λν 1;}ΐ€ί €ηϋ88ίΗη Ι3α11, 

Τ1ΐ6δ6 \\'ΐ11 Ι §ίν6 ΐΗβε. Α11 ΐΙίΓοα^ΙιοαΙ: ΐ1ι& \Άηά 

Ηανβ Ι άθηΐ68η€δ &88Ϊ§η6(1 ηιο : ΐΗεδε δΗ&ΙΙ \)^άυ 

Τΐιν ηπηίθ ΙιεηοθίοΓίΗ \νί11ι ηΐ6η Λνΐιϋβ ΐΗου 8ΐΊίΐ1ΐ; Ηνρ. 1330 237 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΤΝ0ΜΕΝ02 

ζώντο^' Θανόντα δ', ί^ΐιτ αν α9 " Α:ώου μ6λ/)ς, 
θυσίαισι Χαίνοισι τ ^ξο'^κώμασίν 
τίμιον άνάξβί ττάσ' ^Αθηναίων 7Γθλ/?. 
κα\6<ζ <γαρ άστοΐς στέφανο^; 'ΈΧληνων ΰττο 
άνΒρ^ Ισθ\ον ώφ€\οΰντα<; βνκλβίας τυχβΐν. 
Λταγο) χάριν σοί της €μή<ί σωτήρια^; 
τηνΒ' άντώώσω- νυν ^αρ εΙ χρεΐος φυλών, 
θβοί δ' όταν τιμώσιν, ούΒβν Ββΐ φίλων 
αλ69 γα/3 6 θβος ωφέλών, όταν θελτ]. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

1340 οϊμοί' ττάρβρ'γά του τάδ' βστ' εμων κακών. 

6γώ δε του<ζ θβονς οΰτε λβκτρ^ α μη θέμις 
στβρΎβιν νομίζω, Βεσμά τ εξάτττειν χεροΐν 
οΰτ ηζίωσα ττώττοτ ούτε ττεισομαι, 
ουδ' άλλον άλλον Βεσττότην ττεφυκεναι. 
Κείται <^άρ 6 θεός, εϊττερ εστ ορθώς θευς, 
ούΒενός- άοιΒών οι^ε Βύστηνοι λο<γοι. 
εσ κε^^τάμην δε καίττερ εν κακοΐσιν ων, 
μη Βειλίαν οφλω τιν^ εκλιττων φαος. 
ταΐς συμφοραΐς <γάρ όστις ούχ υφίσταται, 

1350 ούδ' άνΒρός αν Βύναιθ^ ύττοστήναι βέλος, 

ε*^ καρτερήσω θάνατον εΙμι δ' εις ττολιν 
την σην χάριν τε μνριαν Βωρων εχω. 
άτάρ Ίτόνων Βη μυρίων ε^ευσάμην 
ων οΰτ άττεΐττον ούΒεν οντ άττ ομμάτων 
έσταζα ττη^άς, ουδ' αν ωόμην ττοτε 
εις τοΰθ^ Ίκεσθαι, Βάκρυ^ άττ ομμάτων βαλεΐν, 
νυν δ', ώ9 εοικε, τ^ τνχυ Βουλευτεον, 
εΐεν ^εραιε, τάς εμάς φν^άς οράς, 
όρας δε ιταίΒων οντά μ αυθεντην εμών. 

1360 δο9 τουσδε τύμβω καΐ ττερίστειλον νεκρούς 

Βακρνοισι τιμών — εμε «γαρ ουκ εα νόμος — 

2 38 ΓΜΚ ΜΛΠΝ'ΚΚί^ ()Ι• II1^Κ^ι;I.ΗΚ 

Αϊϊά, ΝνΙπη ΐη Η«;ιΐΙι ΙΙμκι ^(κ'νΙ \α> 1Ι;ι<Ι<•ν' Ιι;ι1Κ, 

ννϋΐι 8;ΐί'ηίί<'(' ;ιμ(1 τποπιιιικ'πίκ οΐ '^Ιοικ- 

8Ιι;ι11 ίΐΐΐ Ιΐκ' ΑΗκΊΠΜη-^' 'Γοννπ ι•χ;ι11 ίΐιν ιι;ιιικ• : 

ΚοΓ ;ι ί'ίΐΪΓ οη)\νη ίο λνΐιι Γγοπι (τΓί*(:*1<Ν ϊ'^ Ιΐιΐ^ 

ΡοΓ υδ, ΐΗίί ^\οτγ οι 3. ΗβΓο Ιιείρ^ίΐ. 

Υ^ίΐ, ί:Ηί8 Γί'ίΐιιίΐηΐ \νΐ11 Ι Γ^ηοΐί-ν ΐΗί'ί' 

ΡοΓ δίΐνΐη^ ηκ* ; ίοΓ ηολν ΐΗοιι Ιποΐνεδί ί"πβη(1«. 

\\Ίΐ(;η ΐΗε ΟοοΙν ΗοηουΓ ιΐ8, Λν'6 ηεεά ηοΐ ίπί'ΐκΚ : 

ίΙΕΙΙ€υΐ>Ε8 

Α1ι, η11 ΙΙιΪΝ Ιιηίΐι ηο ])ίίΐ•1ίηίίηο6 ίο ηιίη^ ιΙΙη ! 134<» 

Ι οΐ^ί-ηι ηοΐ Ιΐκιΐ ΐΐκ- Οοά^ ίοΓ ',})οιΐί>ίΐ1ίί οΐΉνί* 

υη1ΐΗΐ]θΛν(:'(1 : Ι:;!!^•^ οί' Οοά'^' Ιι^ικΙη ηΐίΐ)ΐ;ΐ(•1«'(1 

Εν€Ί• 1 ',οοΓΐΗ'(1, ποΓ ίίν^Γ λνΐΐΐ Ιχ-ΐΐ^νί-, 

ΝοΓ ΐΗίΐΙ οηο Οοά \η 1)θΓη ηιιοϊΙκτ'ν ΙοπΙ. 

ΡοΓ βοά Ιΐίΐΐΐι ην^ά, ίί Οοά ιηάα'ά ΐη- \κ-, 

Οί' ΠΗΐΐί^Ιιί : ΐΐκ-^ί- 13^ ίΐκ' ηιίη^ΐΓέ-Ι'^' 'ίοιτν ίηίοίί. 

Υβί ίΐιιι^ Ι Ιΐίΐνί- ηηΐ',έ'ίΐ — Ιιολν ά^ί-ρ ί^οϋ'ίτ ΐη ΐΠ'ί — 

" '^/ιαΙΙ Ι φήΐ /ΐ^ί\ αηά ΗαρΙίΐ ρτονβ ιηβ οΎΐνβη ?" 

ΡοΓ 1ΐ6 \ν}ιο ΗΐικΊκ^ΙΙι ίΐΌΐη ηΊΪ«;£θΓί:υη(''ίί ΐ3ΐθΛ\'8, 

Ηρ ί-ν^η ίΓοηι η ηΐί^Γίί ηΐίΐη'δ ^ρβ&Γ \ν•ου1ο1 Ηίποΐι. 1350 

Ι λνΐΠ 1)6 'ίίΓοη^ ίο ΗλνίΐΐΙ θβΗΐίι. Το ίΗν ίολνη 

Ι ^ο. ΡοΓ ίΐιν ^ΐί\^ ϊΥίΆΐύίΗ Ά ΙΙιοαχΗΐκΙίΌΜ. 

Α1ι, Ι Ηίΐνί- ^Ά8ϊϋά ϊΥΆχαύ ηΐ€ί38ΐΐΓ6ΐίί^ί>, 

ΝοΓ βνβΓ ίϋΗΓδπΙί ίΓοηι Άπγ, ηεν^Γ δΐιεά 

ΤβΕΓ ή-οιτι ηιίηε 6ν68^ ηο, ηοΓ Ηίΐά ενβΐ' ίΗοα^Ηΐ 

ΤΙΐίΐΙ Ι ^ΗοιιΜ οοηΐθ ίο ΐΗίδ, ίο Λν^^ρ ίΗε ίβίΐΓ ! 

Βΐΐί ηΟΛν, 1Ώ€86€ηΐ5, Ι ηΐυ8ί 1)6 ίΙΐΓίΐΙΙ ίο ίίΐίθ. 

Αν 8θ Ι — ίΚου «ίί^^^ί. Ο ίΐηοΐθηί, πιχη^ (-χίΐβ ; 

ΤΗοα 5665ί Π16 8. ΠΙΙΠ'άθΓβΓ οί" ΙΉΥ 80118. 

Οΐνρ ί1ΐ6δ6 ίΐ ΙοΓπΙ), Επά δΙίΓουίΙ ίΗε άε^ά, Λ\'ίίΗ ίβίΐι-δ 1360 
ΡοΓ ΙΐΟηΟΙΙΓ, 1116 ίΗί* ΙίΙΛν λνΊί;1ι1ιο1ά8 ί1ΐ6Γ6ίι•οηι, — 

239 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΤΝ0ΜΕΝ02 

ττρυς στερρά βρβίσας μητρί δου? τ' βς• (ΐ<γκαλα<ζ, 
κουνωνίαν 8ύστηνον, ην εγώ τάλα•» 
δίώλβσ' άκων. γ^ δ' ίττην κρύψ7]ς νβκρού'ζ^ 
οϊκβί ΐΓοΚίν τηνΒ\ άθ\ίω<ζ μεν, αΧλ 6μω<ζ 
'ψν'χτ]ν βιάζου τάμα συμφβρειν κακά. 
ω Τ€κν\ 6 φνσα<ζ %ώ τεκων ύμά<; ττατηρ 
άττώΧβσ', ούδ' ώνασθε των εμων κα\ών, 
άγω τταρεσκεύαζον εκμογθών βία 

1370 ενκΧείαν νμΐν, ττατρος άττολανσιν καΧην. 

σε τ ούχ ομοίως, ω ταΧαυν , άττωΧεσα 
ωσττερ συ τάμα Χεκτρ έσωζες άσφαΧώς, 
μακράς 8ιαντΧοΰσ^ εν 8ομοίς οικονριας. 
οϊμοι 8άμαρτος καΐ τέκνων, οϊμοί δ' εμον' 
ως άθΧίως ττεττρα'γα κάττοζεύ'^νυμαί 
τέκνων γυναικός τ' ώ Χνγραί φίΧημάτων 
τερ'^είς, ΧνγραΙ 8ε τώζ^δ' οττΧων κοίνωνίαι. 
άμηγανώ γά/Ο ττότερ^ έχω τάδ' ή μεθώ, 
α ττΧευρα τάμα ττροσττίτνοντ ερεΐ τάΒε' 

1880 ήμΐν τεκν εΙΧες κάί 8άμαρθ^' ημάς εχ^εις 

ιται^οκτόνους σους. είτ εγώ τάδ' ώΧεναις 
οϊσω ; τι φάσκων ; άΧΧά γυμνωθείς δττΧων, 
ζνν οίς τα κάΧΧίστ εξεττραξ^ εν Έλλάδί, 
ε'χθροίς εμαυτον νττοβαΧων αίσ'χ^ρώς θάνω ; 
ου ΧειτΓτεον τάΒ\ άθΧιως δβ σωστέον. 
εν μοί τι, &ησεΰ, σύηκαμ άθΧίω' κυνος 
κομιστρ' ες "Αρ'γος συ'γκατάστησον μοΧών, 
ΧύτΓΎ] τι τταίΒων μη ττάθω μονούμενος. 
ώ ηαΐα Κ,άΒμου ττάς τε %ηβαΙος Χεώς, 

1390 κείρασθε, συμττενθήσατ', εΧθετ εΙς τάφον 240 ΊΊΙΚ ΜΛ1)ΝΕ.Κ.'> ΟΙ- ΠΚΚ(Ί'Γ.ΕΝ 

Ι.;ιί(1 (»Μ ΐΙΐΓ ιηοίΙίΓΐ' Ν Ι)|•<•.•ινΙ, (•1;ΐΝρ(•(Ι ίιι Ιηγ .ιΐηικ, 
Ν.ΐίΙ 1(•ΙΙ(»\\ΝΐηΊ), \νΐΗ(•1ι Ι — Ο ννη-ίί-ΐι ! (Ιγ>,1:γ(»\>•(! 
ϋπι<η(>\^■^η/^;. Χνίκ-η Ιΐιοιι ΙιμνΙ: Ιπ(Ι ίΐκιιι ίιι ΐΙκί 

ίοηιΐ), 
Ι^ίν^ οπ 111 ΊΊΐ6ΐ)(;8, — ΐη ιηΪ8€ΐ•}', γ^ί 8ϋ11 
ϋοηδίΓΗΐη ΐΗν 8ου1 Ιο δ1ιαΓ6 γπ^ Ιοίκΐ οί -ννοίί. 
Α1ι οΠϋάϋη, }ΌΐΐΓ 1)β^ίΊ;ΐί'Γ ίΐηά νοιπ* δΪΓίΐ 
81^λν νου ! — }^6 Ηπά ηο ρΓοίίί οί" ηιγ ^Ιογυ, 
Οί ηΙΙ ηιγ ΐΓίΐνΗίΙ ίΐηά 8ΐ:Γ€•ηυοιΐ8 Ιοΐΐ Ιο λνϊη 
Κί'ηολνη ίοΓ γου — η 8Ϊγ(:''8 Ι^ί'Ηΐ; Ι^^ηου. 1870 

Απ(1 Ιΐΐίίί', ΙοδΙ 1ον(ί, ηοΐ: ΐη 8ΐιοΊι λνίίί^ 1 8ΐ^\ν 
Αδ Ιΐιου (ϋάδί; δ&νβ, άΐάδΐ Ιίβερ ιηίηΘ Ηοηοαι* δπίβ 
ΤΗγοιι^Η η11 ίΙΐΗί; \\•(^ίΐΓγ λνίΐΓ(1ίη^ οί* ηιϊη(ί Ιιοαδβ ! 
λνοέ- ίοΓ ηιγ λνΐίβ ίίικί οΗΐΙάΓεη ! λνοε ίοΓ ηΐ€ ! 
Ηο\ν ΓΠουΓηίαΙ ίδ ηΐ}' ρΗ^Ηί, \^Ίιο ίίπι άίδγοίίεά 
Γγοπι ϊ)ίΐΐ3ί^δ, ίτοπΊ 1)ΓΪ(Ϊ€ ! ΑΗ ΐ3ϋ;ΐ&Γ ^ογ οί 1<^ΐδδ68 ! 
Α1ι ΙΰίΐΐίίΓ ίεΙΙοΛνδΗΐρ υί ΐ}ΐ6δ6 ιηΐηε &ηιΐδ ! 
Κεερ — ο&δΐ ΐΗειη ίΓοηι πιε — Ι Ιίηολν ηοί \\'1ίϊοΗ ίο άο. 
Ηίΐη^ΐη^• ίΐ1;Η\νΗΐ•1; ηιγ δΐάθ ΐΗιΐδ λνΐΐΐ ίΐιβγ δηγ : 
'' ΙΠίΛ ?Λν ίΙιοΗ 6•ΐ6τν66•ί 6αόβ.ν αηίΐ ιν[^6 — ι^βΐ Ιίββρή 1380 

ΤΗί^ οΗΊΙάΓβηβ είαι/βτ^ ! " 8Ηίΐ11 ιηίηε ίΐΗηά 1)6αΓ 

ΐΙΐΘδβ ? 

ννΠ&Ι: οαη Ι ρΐί^^ά ? Υκΐ, ιΐίΐΐ^εά ο£ ηιίηέ- ππηδ ^ 
\νΐΐ€ΓθΛνΐ1;}ι Ι Λντοα^Κί ιηοδί §1θΓΪοιΐδ (Ιεβάδ ΐη Ογ6606, 
'ΝθαίΚ ίο^δ' ίεεΐ δΙίίΐΠ Ι 03δ1: ηιε ? — ίοοΠγ άΐβ ? 
ί.6&ν6 ΐΐιβηι Ι ηι&γ ηοΐ, ίο ηΐ}' ^Γΐ^ί ηιυδί Ινε^ρ. 
1η οηε ΐΐιΐησ Ηεΐρ ηιε, Τ1ΐ€δ€αδ : οοηιε Ιο ΑΓ^οδ 

Το \^Ά^^ί 1ΏΥ οΙηΪΙΉ οί 1ΐΪΓ6 ίοΓ 0βΓΐ)6ΓΠδ 1)Γου^Ηΐ;, 

£.θδ1; ^ΐ'ΐεί ίοΓ οΗΐΙάΓβη δΐ&γ ιτΐ6 ί&πη^ Ιοηί:•. 

Ο Ι^Άηά οί Οαάηιιΐδ, 3,11 γε Τ1ΐ6ΐ)&η ίοΐΐν, 

\νΐΐ1ι δΙιΟΓη Ιι&Ιγ ^ίβνε \νίί;1ι πΐ6 : ίο ναγ δοηδ' ίοηιΐ) 1390 

^ Ηβ οοηΐά ηοί Γβρίβ,οβ ίΐιβπι \>γ οΐΙιβΓδ 3.8 §οο<1 ; ίοΓ ίΚβ^ 
\νβΓβ §ί£ί;5 οί Οοάδ — ίΗθ ΐ3θ\ν οί ΑροΠο, απά ΐΗβ οΐιιΐ) οί 
ΗβρΗαβδίπδ. 

241 

νοι.. ΠΙ. κ ΗΡΑΚΛΗ2 ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ττηίΒων, ατταντας δ' €ί>1 λόγω ττ^νθήσατε 
ν£κρού<ζ τ€ κάμε' ττάντ^'ς ^ξοΧώΧαμί^ρ 
' Ηρας μία 7ΓΧ7}^€ντ€ς άθΧίοι τύχ^τ], 

ΘΗ2ΕΥ2 
άνιστασ\ ω ^ύστηνβ' δακρύων δ^ άΧις. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ουκ αν ^νναίμην άρθρα <^αρ ττεττη^ε μου. 

ΘΗ5ΕΤ2 

καΐ τους σθίνοντας 'γαρ καθαίροΰσιν τύγαι. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

φεΰ' 

αυτοί) 'γβνοίμην ττβτρος άμνημων κακών. 

ΘΗ2ΕΤ2 
τταΰσαΐ' Βί8ου δε χ€Ϊρ^ ύττηρβττ] φίΧω. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

άΧΧ' αίμα μη σοίς έξομόρζωμαί ττβττΧοις. 

ΘΗ2ΕΤ2 

140© €κμασσ6, φβίΒου μη^εν ουκ άναίνομαι. 

ΗΡΑΚΑΗ2 

τταίΒων στερηθείς τταΐ^' οττως εχω σ εμόν. 

ΘΗ2ΕΥ2 
ίοου οερτ) σην χειρ , οοη<γησω ο εγω. 

ΗΡΑΚΑΗ2 

ζεΰ'γός 76 φίΧίον άτερος δβ δυστυχής. 

ώ ττρέσβυ, τοιόνΒ' άνΒρα χρη κτάσθαι φίΧον. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 

η ηαρ τεκουσα τόνΒε ττατρίς εΰτεκνος. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

%ησεϋ, ττάΧιν με στρεψον, ώς ϊΒω τέκνα. 

ΘΗ2ΕΤ2 
ώς 8η τί ; φίΧτρον τουτ έχων ράων εσει ; 

242 ΤΙΙΚ ΜΑυΧΕ.^Η ()Ι• ΙΙΚΗΟυΐ^ΚΗ 

ΡίΐΝ^, .111(1 ίιι »>Μ(• Νν.ιίΐ ιη;ι1ν<' ν<* ΠκΐΙΙΐΙ Ι'η|• ;ΐΙ| - 
Τΐΐί' ιΐίίίΐίΐ .ιικί ιιΐ(• : \ν»* Ιιανο ΝνΙιοΠγ |)«'Γί^Ιΐί•(1 ;ι1Ι, 
διηϋΐί*!! 1)\ οικ* ^<»γγ (Ιοοηι ίΓοιη Η(•ηΓν. ΙιηιηΙ. 

ΤΗΕ8Ευ.•ί 
ΚίδΡ, 801ΤΟΛν-ί5ΐΠθ1ν€η : Ι^Ί ΙΗ686 ΪΡΜΓ', 'ίΙΐίΚί'Ο. 

ΗΕΚευΐ.Ε8 

Ι οΛπηοί : Ιο, ηΐ}' 1ίηιΙ)8 ηγ^ ρ£ΐΐ5}'-οΙΐΗίη6(1. 

ΤΗΕδΕϋδ 

ο ν^ίΐ, ηιίδίοΓίιιη^ })Γ6Ηΐνβ1:Η (Ιολνη ίΐι^ «ΐΓοπίτ. 

ΗΕΚΟυΐ,Είϊ 

ν\ ϋ(* ννοΓίΗ Ιΐΐ6 άαγ ! 

Α1ι ίο 1)(* ΙιίΓηεά ίο δίοπθ, ηιγ λνοβδ ίοΓ^οΙ Ι 

ΤΗΕ8Ευ8 

Νο ιηοΓΡ ! Το μ ίι-ίβηοΐ, η Ηί*1ρθΓ, ι-^ηοΐι ίΐιίπί' ΗηικΙ. 

ΗΕΚ€υΐ.Ε8 

\\Ίΐ;1ι ΐΗΐ8 Ιίΐοοά Ιβΐ; ηΐί^ ηοί 1)6"5ηιΐιχ•1ι ΐΐιν ΓοΙ)θ<» ! 

ΤΗΕ8Ευ8 

Οη ηιρ \\'ΐρ6 ηΙΙ οίΥ 1 8ρϋΓ6 ηοί : Ι Γί^ίυ^ί* ποΐ ! 140() 

ΗΕΗ€υΐ.Ε8 

Οί δοηδ 1)6Γ6&ν&(1, ϊΗα^ Υιάυ^ 1, 1ΐ1ν€^ η 8οη. 

ΤΗΕ8Ευ8 

€ϋ8ΐ: ο'βΓ ιην ηεοΐν ίΐιΐηε αΓπι ; Ι Ιβϋά ίΗ^θ οη. 

ΗΕΚΟΧΊϋΕδ 

Α ^ο1^6 ο£ Ιονί; ! — Ιίαΐ οη^, ίΐ δίηοΐίθη ηΐίΐη. 
Γίΐΐ}ΐ6Γ, λ\'€ΐ1 ηΐΗΥ 0116 §Ά\η δΐκΉ ίηεηά 3δ Ιΐιίδ. 

ΑΜΡΗΙΤΗΥΟΝ 

ΤΗθ Ιαηά ϊΗάϊ 1)ηγ€ Ηΐηι 1)Γ6ίίά6ΐ1ι ηοΗε δοηδ ! 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

Τΐιβδευδ, ΙεΙ ηΐ6 ίυΓη 1)&ο1ν^ ίο δβρ ηιν 1^«ΐ3€δ. 

ΤΗΕδΕυδ 
ννΐΐΗΐ δρείΐ ίο €386 ύ\γ ρ^ίη ΗαίΗ ίΚΐδ £ογ ίΐιββ ? 

243 
κ 2 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝ0ΜΕΝ02 

(Ι ΗΡΑΚΛΗ2 

ΤΓοθω, 7Γατ/θ09 Τ€ στέρνα ττροσθάσΘαι, Θ^Χω. 

ΑΜΦΙΤΡΤΩΝ 

ίοον ταό , ω τταΐ' τάμα ^αρ αττενοβις φίλα. 

ΘΗ2ΕΤ2 

1410 οντω ττόνων σων ούκετί μνήμην βχ^βίς ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

άτταντ εΚάσσω κείνα τώνΒ^ ετΧην κακά. 

ΘΗ2ΕΤ2 

€1 σ' οψεταί τις θήΧνν οντ\ ουκ αΐνεσευ. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

ζω σοϊ τατΓβίνός ; άΧΧα ττρόσθεν ου Βοκώ. 

ΘΗ2ΕΤ2 

ά'γαν 7^• ό κΧείνο(; 'ΐίρακΧής ττου κεΐνο<ζ ων ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

συ ΤΓοΐο^ί ησθα νερθεν εν κακοίσιν ων; 

ΘΗ2ΕΤ2 
ώ9 6^9 το Χημα τταντος ην ήσσων άνηρ. 
ΗΡΑΚΛΗ2 

ττώ^ ουν αν εϊττοίς οτι συνεσταΧμαι κακοΐ<ζ ; 

ΘΗ2ΕΥ2 

ττρό βαίνε ^ 

ΗΡΑΚΛΗ2 

χαΐρ\ ω ττρεσβυ. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ 

κα\ συ μοι, τεκνον. 

ΗΡΑΚΛΗ2 

θάφθ' ωσπτερ είττον τταΐΒα^ί. 

ΑΜΦΙΤΡΤΩΝ 

εμε οε τί-9, τεκνον; 244 ΊΉΕ ΜΛυΝΕ8.^ ΟΚ ϋΚΚϋυΐ>Κ8 

ιικκίυι.ρ> 
1 γίι-ίΐηι— αηςί υιι ιπ}• ίπΗι^τ'^ 1)Γ^η^1 \ν<ηι1ί1 ί;ι11. 
ΑΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

Ευ ΙΐίίΓί', ηιν !^<)ΐι : ηιΐη^ ΗκηγΙ; Η«ί ΐΐιίιι^ ί^ ίΉΐη. 

ΤΗΕ8ΕυΗ 

Αη Ιΐιυιι 8ο ΗΐΙ-ίοΓ^ίίΐίυΙ οί ϊΗν ΙοιΙβ ? ι 1410 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

Α11 Ιοίΐδ βηάαΓεά οί οΜ λΝβΓί' ϋ^Ηΐ Ι^ν Ιίικί,ε. 

ΤίΙΕ8Ευ8 

\νΗϋ 5665 ΙΗ66 ρΐην Ιΐΐ6 Λνοηιαη Ιΐια8 ί,ΙΐΗΐΙ 8ουι•η. 

ΗΕΚ0υΐ.Ε8 

Εί\-6 Ι. ΐΐιν 8ίΌΓη ? Οηο6 Λν^ς Ι ηοΐ. Ι ΐΓΟλν ! 

ΤΗΕ8Ευ8 
Α1η8, ν6ί. ! \νΐΐ6Γ6 18 §1θΓίθα8 Η6Γ0υΐ65? 

ΗΕΙΙ€υΐ.Ε8 

\νΐΊ;ι1: ιηηππ^ν οί' ιιιηπ λνα8ΐ: ΐΐιοιι ιηϊίΐ Ηη(168' Λνυυ8 ? 

ΤΗΕδΕυ8 

Μν 8ΐ;ι•6ηίί1:Η ο£ 8υιι1 λνΗ8 υΐί^Γ Λν6&1ϋΐ688 Ιΐΐ6ΐι. 

ΗΕΚ0υΐ.Ε8 

8Ηοιι1(ΐ8ΐ: ΐΗυιι, Ιΐιεη, πίΐηιε ηιβ ά αιπη 1)}' 8αβ6ηη§ 
οοΛνκά ? 

ΤΗΕδΕϋβ 

ϋη ΐΗ^η ! 

ΗΕΚευΐ,Εδ 

Ρ£ΙΓ6Λ\'6ΐ1, Οΐά 5ίΓ6. 

ΑΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

Ραι•6\ι•6ΐ1 ΐΗοιι, 5οιι. 

ΗΕΚΟυΐ,Εδ Β α Γ ν ΐΗε Ιαάδ. ΑΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

■ννΐιο Ι3αι•ί6ΐ;1ι ηΐ6. πι ν οΗίΙά ? 1 Τΐιβ ϊλνβίνβ Ι,αΙ)οηι•δ, ο£ \ν1ιϊοΙι ΐΐιίδ νβ&ΐίηθβδ ί» υη\νΌΓίΙΐ3Γ. 

245 ΗΡΑΚΛΗ:Ε ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΗΡΑΚΛΗ2 

βγω. 

ΑΜΦΙΤΡΥΠΝ 

τΓοτ' ίΚθών ; 

ΗΡΑΚΛΗ2 

1420 ήνίκ αν θάψτ)<ζ τ€κνα. 

ΑΜΦΙΤΡΤΠΝ 
ΗΡΑΚΛΗ2 

€69 Άθηνα^ Ίτβμψομαί %ηβων αττο. 
άΧΚ^ βίσκόμίζβ τέκνα Βυσκόμίστα γτ;" 
ήμβΐς δ' άναΧώσαντβς αίσ^ύναί<ζ Βομον, 
%ησ€Ϊ 7Γανώ\€ί<; βψόμβσθ^ €φοΧκί8€<ζ. 
οστί<ζ δε ττΧοντον η σθένος μάΧλον φίΧων 
άβαθων Ίτβιτασθαί βούΧβται, κακώς φρονεί. 

Χ0Ρ02 
στβίγρμεν οΙκτροΙ καϊ •ποΧυκΧαντοι, 
τα μ&^ιστα φίΧων οΧεσαντες, 246 1. ΤΗΚ ΜΑυΝΕ88 ΟΚ ΗΕΚϋυΐ.Κ!^ 

Ι!ΚΗίη-Κ.< 
ΑΜΡΗΓΠηοΝ 

λνίκζ-η οοιη'-^Ι; ^Ηοιι ? 

ΛΜΡΗΙΤΚΥΟΝ 

Ηολν ? 

ΗΕΚ€•υΐ.Ε8 

Ι ίΓοηι Τΐι^όκδ Ιο ΑΐΗί'ηί, \νί11 1)ηημ: ΙΙκ-'^• 
ΒβΗΐ' ίη 111 ν 1)Ηΐ3(ίίί— ^"Η^ι:Η «^γοππη ίο Ι^ί-πν 8ΐκ•}ι ΙίΐΐΓ^εη ! 
Ι, λνΗο Ηίΐνΰ ΛνΗΒίεά 1)ν ιην ί,Ηίΐηΐίί ιηΐπί^ Ηουί,ΐ'. 
ΐΛΐί^ ^\■^(^^\ί ίη Ιο\ν Λ^ΐΠ ΙγηιΙ ίη ΤΗί^8ίία8' \\•Ηΐίθ. 
ΧνΗοδο Λνοιι1(1 ίΉίη ))()'>'5(:"^;8 ογ \ν^Ηΐ1:Η ογ «ίίΓίϋΐίίίΙι 

Κ,-ΐΐΗίΤ ΐΙΐΗΠ Ιονηΐ ίΓΐ(:Ί1(ΐ5. 15 86η8ίί-ί)ί^Γ(;ί"ΐ:. 

ΓΗΟιιυδ 
νν'ίΐΗ ηιοαηιίη^ ;ιη(1 λν^ί^^η^ ^ογι:- (Ιο \\(:• ))Η88 Η\νίΐ\ν, 
λνίκ) Ηίΐνίί 1ο8ΐ; ίΗίί ο1ιίί?ίκ8ΐ: οί ;ι11 οπγ ίπι-ικί^ Ιΐιίδ (Ιηλ'. 247 ΤΗΕ 

ΟΗΙΙ.ΟΚΕΝ ΟΡ ΗΕκαυι,Εδ λκ(;ι;μεντ 

^υκγβΤΗΕϋβ, Ιάιΐξ ο/' Αν^οίϊ, ΗαΙβά ΗβιοιιΙβ^ αΙΙ Ηζη ίί^β 
Ι/ίΓοηξ/ι. (ΐηά \οη§/ιΙ Ιο άββίνοί) Μ,νι 1)ΐ^ ΐΗτη,ΗΐιΠβ οη Ηϊυι 
νη,απί^ αηά άβχρβναΐβ Ιχώοηπί. Αηά ινΗειι ΗεναιΙεχ Ηαύ 
Βββη οαη^Ηΐ ηρ Ιο ΟΙ^ιηρηίί β'οιη ΐΗβ ρψΎ ινίιβτβοη Ηβ ιυαπ 
οοη^ιυηβά οη Μουηί Οβία, νΛίη^αΐΗαηϋ ρβι-αβοηίβά ΐΗα 
Ηο'ο ί; οΗίίάτεη, αηά λΟϊίξΗί Ιο χίαι/ ί/ιειη. Μ ΊιβΓββη-β ΙοίαηΜ, 
ΐΗβΪΓ /αΐΗ6Τ8 {ήβηά αηά ΗβΙρβτ,ββά ηηΐΗ ίΚβνι. ΒιιΙ ϊη 
η^Ηαΐ806υ6τ α(!/ ΐΗβί^ 8οηφί τεβίξβ, ΐΗεηοβ τνβτβ ΐΗβι^ άήνβη; 
ί'οΓ Εηνι^8ΐ}ΐ6ΐΐ8 βυβν τηαάβ ^βατοΗ βοτ ΐΗβνι, αηά άσιηαηάβά 
ίΗβηι τνίΐΗ ίΗτεαί^ ο{ τνατ. >^ο ββάη^ βοιη Ι αηά Ιο ίαηά, 
ί/ια/ οαιηβ αΐ Ιαλί (ο Ματαί/ιοη ινΜϋΗ δβΙοη^βΐΗ Ιο ΑΐΗβη.^, 
αηά ί/ΐ6Γ6 ίοοίί' χαηϋΐιιαπ^ αϊ ΐΗβ ΙβιηρΙε ο/ Ζβιια. ΤΗΊΐΗεν 
οαιηβ ΐΗβ βοΙΙο ο/" ΐΗβ ίαηά αοιηρα^,ηοηαΐΐη^ Ι/ιειη. αηά 
ΕητΊ^}{ΐΗ6ίΐ8 ΗβναΙά Γ6ψάήη§ ΐΗείν ^ιιπ'βηάο•, αηά Ιΐιε /ΐΐη^ 
οβ ΑίΚεη^, ΤΚβΗβηπ 8οη, Ιο Ηβαν ίΗβϊν οαιι^β. Αιιά /ιβΓβΐη 
Ϊ8 ΙοΙά ΐΗβ ίαίε ο/' ΐΗε ινα/' ΐΗαί οαηιβ ο/" ΗΙη νβ/'κ^αί Ιο 
ψβίά ΐΗβτη ηρ, ο/' ΐΗβ ^αστΐβοβ ο/' α ηοΒΙβ Ίηαίάβη ίνΗΐϋΙι 
ΐΗβ Οοά8 νβψάίεά Λ.ν ΐΗε ρήαε ο/' νΐοΐοη^, ο/ αη οίά 
η)α?Ύΐον 1)1^ ηηιαοίε ηιαάε τ^οηησ^ αηά ο/' ΐΗε νεηξεαηαε 
ο/ ΑΙεηιεηα. ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Ι0ΛΑ02 

ΚΟΠΡΕΤ2 

Χ0Ρ02 

ΔΗΜΟΦΠΝ 

ΜΑΚΑΡΙΑ 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

ΑΓΓΕΛ02 

ΕΤΡΤ2ΘΕΤ2 υΚΑΜΑΤΙ8 ΡΕΚ80ΝΑΕ. 

Ιοι^ΑΓδ, αη οΐά ηιαη,/ονηιβνΐ^^ /νΐ(.Ίΐά ο/ Η^,ναάεα. 

0ϋί'ΚΕϋ8, Ηβϊ-αΙίΙ ο/ Εητι^αΟκ^Η'*. 

Όεμορηον, Ηηρ ο/ ΑίΚβη^, 8οη ο/ ΤΗ6Ηβν«. 

Μαοακια, (ΙακμΗ/βΓ ο/ Ηβν€η1β>ί. 

Ηενγημαν' ο/ Η^Πηβ, ΗβιχΐΐΙ*:ΐ^ αΙίΙ.ρΜ .<<ον. 

Λεομενα, τηοίΙιβΓ ο/ Η('/ιχηΙ&α. 

Βεβυαντ ο/ ΑΙοϊϊίβηα. 

ΜΕδδΕΝΟΕΒ, α €αρΙαίη /'ίΌτη ΐΗβ αΓΤϊίΐ/. 

ΕϋΚΥδΤΗΕυδ, Ι:ΐη(/ ο/ Αί•[/08. 

ΟΗΟκυκ ο/ οΐά τηβη ο/ ΜαταΐΙιοη, 

Υοηη() ι^οηβ ο/ Ηβνουΐβ^, ς/ηανώί, αηά αΙΙ&ηάαη^^. 

8σΕΧΕ : Αί; ΜαΓαίΗοη, ΐη ΙΙιθ ίοπίοουτί: ο£ Ιΐιβ ίθηιρίβ οί 
Ζβιΐδ. ΤΗθ ίίΓθ&ί ίΐΙΐίΐΓ «ίίβηάδ ΐη ΐΗβ Γηΐ(ΐ55ΐ:. ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ Ι0ΛΑ02 

ΤΙαλαί τΓΟτ' €στΙ τοντ βμοί ΒβΒο'γμβΡον 
6 μβν Βίκαως τοΓ^ ττβλας ττβφυκ άνηρ, 
6 δ^ 669 το κέρδος \ημ ^γων άνειμενον 
ΤΓοΚβί τ άγ^ρηστο<; καΧ συναΧλάσσβιν βαρύ^, 
αντω ο αριστος' οιοα ο ου λόγω μαυων. 
βγω <γαρ αΙΒοΐ και το συγγβζ^ε^ σββων, 
βξον κατ "Α^γος• ησύγω<ζ ναίεν, ττόνων 
ττΧβίστων μετβσ'χον €69 ανηρ 'ΥίρακΧίβί, 
οτ ην μβθ' ημών νυν δ^ βττεί κατ ούρανον 

10 ναίβί, τα κείνου τίκν €'χων υττο ΤΓτεροΐς 
σώζω ταδ^ αυτο<ζ Ββόμενος σωτηρίας. 
βττεί 'γαρ αυτών 7^9 άττη\\ά'χθη ττατηρ, 
ττρώτον μεν ημά^ ηθεΧ! Έύρυσθεύς κτανεΐν 
άΧλ' βξεΒραμεν καΐ ττοΧίς μεν θίγεται, 
"^υγτ) Β> εσώθη. φεύ^ομεν δ^ αλώμενοι 
άΧλην αιτ άΧλη<ζ εξορίζοντες ττοΧιν. 
7Γ/)09 Τ069 ^αρ αλλο69 καΙ τόΒ' Έ^υρυσθευ<ζ κακοΐ^ί 
ΰβρίσμ 69 ημα<ζ ηζίωσεν ύβρίσαΐ' 
ττεμττων οττου <γη<ζ ιτυνθάνοιθ' ΙΒρυμενους 

20 κήρυκα^; επαιτεί τε κάξείρ'^ει γθονό^;, 

ττόΧιν ττροτείνων "Αρ^ος ου σ μικράν φίΧην 
εγθράν τε θεσθαι, γαύτον εύτυ'χοϋνθ' αμα. 

254 ΤΗΕ €ΗΙ1.ΰΚ.ΕΝ ΟΡ ΗΕΚΟυΐ,Εδ 

ιοι,Αυδ ηήΐΗ ΗΕΚουι,Εδ' γηιι.οκεν, (Ιΐλτονβΐ'βΐΙ .γϊΜί7ψ οη 
ί/ιβ α//(υ•-\(ρρ\. 

ιοι,Αυδ 

Ι ΗΟίη ΐΐ: Ιηιΐΐι, πικί 1οη§ Ιιηνρ 11ίΊ^ι : — Ιΐκ- )υ!>1: 

1^ΐνΐ'8 ίοΓ 1ίΪ8 1)ΐ•ο1:1κ'Γ ηΐ€η ; Βυΐ Ιϋ' λν1ιθ8(ϊ 8(»ιι1 

υηοιΐΓΐ)6(1 ΗαπΙ^ ^^^^^ ηΙοπ^, υηΐο ΐΗ^• δίπίί" 

ϋδείβδί^, ίη (1ί*ίΐ1ίη^•8 ΙιαΓίΙ, ί^ Ι^ιιΐ ίο Κΐηίδ^ΐί 

Α ίηρπά — ηοΓ Ιϋίολν 1:ΗΪ8 1)ν Γ^ροιΊ; ϋΐοηε ; 

8ΐηορ Ι, Λνΐιο ιηΐοΐιΐ ϊη Αγ§Ό8 ρ^ίΐοείυΐΐν 

Ηίΐνί" (ΙλνίΊΐ:, ίοΓ ΙιοηοιΐΓ'8 δπΐί^ ίΐηά Ινίηδίιϊρ'^ Ι^οηά 

ΒθΓ6 οΗΐεί δΙίίΐΓβ ίη ίΗβ ΐοΠδ ο£ Η^ΓοιιΙβδ 

\νΗθη Ηε \\•ίΐ8 \\ίΙΗ ιΐδ : ηο\\ ,, λνΗεη ίη ίΗε Η^ίΐνβη 

Ηί' άλνρΠδ, Ηίδ 1)ηΙ)€8 ι δΐΐθΐίθΐ* 'ηέ-ΗΐΙι ηιν Λνίη^8 ΐθ 

ϋείβηίΐΐηίί;, λνΐιο ηιγδθΐί ^ΟΓέ" ηβεά ά^-ίοηοβ. 

ΡοΓ, δοοη Εδ ίτοπι ΐΗε 63γΙ:1ι ΐΚεΐΓ δίΓβ Η&ά ρ&δδθά, 

ϋδ ΛνουΙοΙ ΕιίΓνδίΙιβιΐδ πί ίΐιβ ίΪΓδΙ: Ιιανί^ δίπίη^ 

Βιιί \νθ ίΐέ'ά. ΧοΛν οοΓ οΐίν, οαΐ' Ηοηΐί^ ίδ Ιοδΐ, 

£.ίί6 οηΐν δ&νί^ά. \\ 6 ΗΓ6 θχΐΐβά λν&ηά^Γθΐ'δ 

ΡΓοηι οίΐν υηΐο οΐίν ηιονίη^ οη. 

ΡοΓ οη οιπ' οίΙιβΓ λνΓοηοδ ίίιϊδ οορΐη^-δίοηβ 

Οί ουίΐΉ^θ Ηίΐίΐι ΕυηδίΗβυδ άΕΐ'βά ^x> δβΐ, — 

ΗίΤΗΐάδ Ιο ί-ΗοΙι Ιπηά \νΐΊ6Γ6 Λνε Ι^ίάθ 1ΐ6 δ^ηάδ, 

ΟεηΐίΐηάθίΗ ιΐδ, αηά 1)ΐάά6ΐ;1ι άηνε ιΐδ ίΌΐ'ίΗ, 20 

\ν&ι•ηΐη^ ΐΙίΘηι ύΐΒ,Ι ηο Λνε&Ι^Ιίη^• ίηβηά ογ ίοε 

Ι δ χ\镧οδ, 3η(1 Ηίηίδβΐί' λ ηιϊ^ΐιίν Ιίίη^. 

255 ΗΡΑΚΛΕΤΛΑΙ 

01 ο ασσβνή μβν ταττ €μον οβοορκοτβς, 
σμικρούς Ββ τονσΒβ καΐ ττατρος τητωμ^ρους, 
τού(; κρβίσσονας σέβοντβς βξείρ'γονσι '^Ρ]ς. 
€γώ δε συν φβύ'^ουσί συμφεύ^ω τ€κνοί<ί 
και συν κακω<ζ ιτράσσονσι συμττράσσω κακώ<ζ, 
οκνων ττροΒονναι, μι] τί-ς• ώδ' βϊττΎ) βροτών 
ϊ^βσθ', βΤΓβώη ΊταισΙν ουκ βστιν ττατηρ, 

30 ^Ιόλαος ουκ ήμυνε συ'γ'γενης Ύβ^ώς. 

ττάσης δε γωρα'^ ΈΧλαδθ9 τητώμβνοί, 
^ίαραθώνα καΐ σύ^κΧηρον βΧθόντβς 'χθόνα 
ίκίταί καθβζόμβσθα βώμιοί θεών, 
ττροσωφεΧησαΐ' ττε^Ια 'γαρ τήσΒε -χθονος 
Κισσούς κατοίκεΐν Θτ/σεως τταΓδας- \ο<γος 
κΧηρω \α'χ6ντα<ζ, εκ γένους ΐΙανΒίονος, 
τοΐσΒ' ε^^ύ<; οντας' ων εκαη τέρμονας 
κΧει,νών Αθηνών την^' άφίκόμεσθ^ οΕον. 
Βυοΐν 'γερόντοίν δε στρατη'γεΐταί φυγή- 

40 εγώ μεν άμφΐ τοΐσΒε καΚγαίνων τεκνοί<ζ, 
η δ^ αϊ) το θήλυ τταώος ' ΚΧκμηνη <^ενο<ζ 
εσωθε ναού τοΰΒ' ύττη^κάλισμενη 
σωζεΐ' νέα<; 'γάρ τταρθενους αΐ^ούμβθα 
οχλω ττεΧάζειν κάτηβωμίοστατεΐν. 
"Τλλοί δ^ ά8ε\φοί θ' οίσι ττρεσβεύει γεζ^ο? 
ζητοΰσ' οττου γ?}? ιτύρ'^ον οίκίουμεθα, 
ην τήσΒ' άττωθώμεσθα ττρο'ζ βίαν "^φονός. 
ώ τέκνα τέκνα, Βεΰρο, \αμβάνεσθ' εμών 
ττεττΧων ορώ κήρυκα τόνΒ' ΈΑύρυσθέω<ζ 

όΟ στείγοντ εφ' ημά<^, ου 8ιωκόμεσθ' ϋττο 
ττάσης άΧήταί <γή(; άττεστερημενοί. 
ώ μίσος, εϊθ' οΧοιο χά ττέμψας σ' άντιρ' 
ος τΓοΧλά 8η και τώνΒε <γενναίω ττατρί 
εκ τούδε ταύτον στόματος ^γγείΧας κακά. 

256 Ίΐικ ( ιιιυ)ΐ{ΐ•:\ οι ιικκ( ι κκ.-; 

ΛικΙ Ιΐι<•\, (ΙΐΜ'ί-ηίίιιμ ΐΊι.ιΙ ηιν (•ηιι^«• ^^ \ν^ίΐ|γ. 

ΓΙη•κ(• 1)ΐι1 νοιιη^ οΐιίΐίΐινη ο1•|)11;ιη(*^1 ()ί"ΐΗ(*ίΓ ί^ΐΓΐ•, 

Η()\ν Ιο ίΙΐΓ ^1:π)η<;. ;ιικ1 (Ιπνο ιι?ί ίΓοιη ίΐκητ Ιίΐηοΐ. 

Ι >νί11ι 1π?5 1);ιιιϊ^1η•(1 1);ι1)^^ ηΙιηγι- ΐ3Ηΐπ8ΐππ(.*η1:, 

Αηά \νΐ11ι ΙΙη'Ϊγ ΐ11 })]ΐμ•1ιΐ ;ιηι ίη κνίΐ ])1ΐ^1ιΙ. 

Ρ'οΓΗΗΐν^ Ιΐΐίίΐη Ι ^1ί1^^ ηοΐ, Ιϊ^νΙ: ηΐί*η «Ιιοιιΐθ 8ίΐν : 

•' .^('ί*, ιιολν Ιΐκ- οΗΐΜΓ&η\ ί'ίΐΙΙΐΰΓ ίίϊ ηυ ηιοΓΚ, 

1ι)1ηιι^ ^VΗ^ί1•^ ίΐΐί'ηι ηοΐ, — ΐΙι^ΪΓ ΙνΐηΗΠίΗΠ Ιι^ ! " :ί<• 

Αη(1 Νο, ίΓοηι η11 Ιΐκ* <^ϋΐ1 οί Η€Ί1η8 1)Ηηηί?ά, 

Το ΜίίπιίΗοη ΗΠίΙ 1;1ί6 ίίι-άίίΓπίΐ' Ι^ηά λν^ οοπί^, 

Αι Ιΐΐί" Οοίΐ',' ;ι1ΐίΐΓ8 «ϊΐΐΐΐη^ ?5ΐΐ])ρ1ίέΐιι1;, 

ΊΊιηΙ: ΐΐκι-ν ιΠΗν Ιιείρ ; ίοι* ΊΊι^^ίίυ^' «ίοΐοηίί Ιλν-ηϊ», 

^ίΐϋΐι Γυηιοιη% ίη ΐΗί' ρΐηΐπ'ί οί' ΐΗίίϊ 1ηπ(] (Ιλνοΐΐ, 

Ην 1(^1 ΐΗ^ΪΓ 1ΐί^Γϋ:Η^ΐ', ΡηικΗοπ'κ ^^^-(-(Ι, 

Αικί Ινϊη ΐο ΐΗί'δΘ ; ίοι• ΛνίιΐοΗ οηιι^ρ 1ιη\ χ* \νβ οοηκ• 

ΊΊπΝ )οιΐΓΠί:'ν ιιηΐο ^Ιοηοιΐ"^ ΑιΙκ,μι^' 1κ>ιιη(1ί<, 

()1(1 (Ήρΐηίιΐίί \ν^ Ιΐΐίΐΐ: 1ι•?ΐ(1 ΙΙιϊν ('χΐΙί^-ιπ.ίΓοΙι^ — 

Ι, ίοΓ 1:1ΐΡ8^ Ιίΐάί; ΗείΐΓΐ-ίιιΙΙ οίίΓοιιΙίΙί^ίΙ Ιΐιοιι^ΐιΐ : 4π 

Αη(1 ίίΐιΐ', Αίοιηβηίΐ, ίη νοη ΐο^ιηρΐ^- ίοΜκ 

Η('Γ ;ιηιΐ8 πΐ^οαΐ ΐΗ^ (Ιϋα^ΙιΐκΓίϊ οί" Ιι^γ ί>οπ, 

Αιΐ(1 ^ιΐΗΓά^ : ίοΓ Λνθ ΐΗΐηΙν δΗαηιε ϊο \αϊ νοαη^ ^ϊγΙ^ 

^Ιηικί, ;ι ΟΓΟλνοΓδ ριζίη^-ίίΐοοίν, οη ίΐΙΙίΐΓ-',Ιερδ. 

Χολν Ην11ιΐ8 ίΐιιά Ιιΐδ 131'&1:1ίιχ•ιι ί-Μέτ-Ι^οπι 

8ί^ίΊν 8οηΐ6 Ιαηά £ογ ουΓ Γ^ίιι^θ απά οπγ Ηοιηβ, 

Ιί ίΓοίΉ ΐΗϊ*ί 8οί1 λ^'6 1)6 λνΐΐΐι νίο1βηο6 ΐΗπίδΙ:. 

Ο ο1ιί1άΓ&η, οΙιΐΙάΓί'η. 1ιϊ1:1ί6γ Ι — 86ΐζ6 ηιν γο})€•8 ! 

ΥοηάίΤ Ι 566 Εΐ1Γνδΐ1ΐ6υ8' }ΐ6Γίΐ1(1 οοηΐ6 

Α_£Γ{ΐΐη8Ϊ υ8, Ηίηι οί λνΐιοηι Λν6 ηγ6 ρυΓδΐΐ6(1, ."><» 

ΤΗ6 1ιοηΐ6ΐ688 ^ν^η^16^6^8 1)ίΐη•6ά ίΊ'οηι 6ν6Γν Ιίΐπίΐ. 
ΚηΙεί' οορκΕυδ. 
ΕοαίΗβά ΛνΓ6ΐ:ο1ι Ι Χολν ηιΐη 86ΪΖ6 1:1ΐ66 απά Ηϊιη ίΙΐΗΐ 

δ6η1:. 
\νΗο ο£ΐ;1ΐηΊ68 ΐο ΐΗε ηοΙ)ΐ6 5ΪΓ6 οί* ΙΗ656 
Ργοπι ϊΗηΙ: 8ίΐΓη6 ηιοαΐΗ ΙΐΗδί ρυΙ)Η5Η6ά 6νί1 ΗβδΙδ. 

257 

νΟΙ.. III. δ ηρακλρ:ιδαι 

ΚΰΠΡΕΤ2 

'/) ΊΓου καΟησθαι, τήνΒ' β^ραν καΚην ^υκ£Ϊ<; 
τΓοΧιν τ' άφΐ'χθαυ σνμμαγρν ; κακω^ φρονών 
ού ^άρ ΤΛ9 'βσην ο<ζ ττάροίθ' αίρησβταυ 
την σην ά'χρβΐον 8νναμίν άντ' Κύρνσθβως• 
'χωρβί' τί μοχθβΐ'ζ ταΰτ ; άνίστασθαί σβ 'χ^ρη 
60 €69 Ά/3γο9, ου σε Χβνσιμος μβνβί 8ίκη. 

ΙΟΛΑ02 

ου Βήτ\ €7Γβί μοί βωμός άρκβσβί θεού 
βΧενθερα τβ γαΓ εν τ) βεβηκαμεν. 

ΚΟΠΡΕΤ2 

βονλει Ίτόνον μοί τ7]Βε ττροσθ είναι χ^ρί; 

Ι0ΛΑ02 

οντοί βία 7€ μ' ούΒε τούσΒ' α^6ί9 Χαβών. 

ΚΟΠΡΕΥ2 
γνώσει σύ' μάντίς Β' ησθ' άρ' ου καΧος τάΒε. 

Ι0ΛΑ02 

ουκ αν γένοιτο τουτ' εμού ζώντό^ς ττοτε. 

ΚΟΠΡΕΤ2 

ατταιρ ' ε'γω όε τουσοε, καν συ μη υεΧΐ]^, 
άζω κομίζων, ουττερ εΙσ\ Εύρυσθέως. 

ΙΟΛΑΟ 2 

ώ τα9 Άθηνα<ζ Βαρον οίκοΰντες χρόνον, 
70 άμυνεθ^' Ικεταί δ' οντες ά<γοραίου Δί.ο9 

βιαζόμεσθα καΐ στεφη μιαίνεταί, 
ΤΓοΧεί τ' ονείΒος καϊ θεών άτι, μία. 

Χ0Ρ02 
εα εα' τίς η βοη βωμού ττεΧα^ζ 
εστηκε ; ττοίαν συμφοραν Βείζεί τάχα ; 

258 η Ι κ (πιι.υκκΝ οι ΐίκκαυι.Κί^ 

ΓΟΡκκυΝ 
Ηα, ϋββηι'ίίΐ. Ιΐιου ΐΗίϋ ΐΗν 8€δί>ΐοη 1)Γαν€ΐν βΙιο«»^ΐί, 
'ΓΙιίκ «Ιίΐίί' ΐΗοιι Ι\;ΐΝί: ί•ι•η(•ΜΐΊΐ ΙΙιϊΐΗ' ηΙΙν ? Ο ίΐιοιι ΙοοΙ ! 
ΤΙΐίίΓί* ΪΝ ηο ιηηπ νΙιηΙΙ οΙιοον*:^ ΙΙιηϊ ίιιιροΙί^πΓ^ 
Οί" Ιΐΐ}^ ροοΓ ΒΐΓί^η^ΐΗ Ιίίίί'οΓβ ΕιΐΓνί^ΐ1ΐί;α«;' ροΗΧΓ. 
Αλ\Ην ! \νΐιν ιπηί-^ί:• ίΐιΐ'ί οοϊΐ ? ΤΗοιι ηιαί^ί (16])ηγΙ: 
Το Αγ^ο8, Λνΐΐίτί:* ΐΐΐί; άοϋΐιι οί ^ίοπΐπ^ νΝΉΐΙί» ΐΐΐεί'. 60 

ιοι,Αυβ 
ΝβνβΓ : ίοΓ Ιΐΐί- ΟοοΓί^ ηΗ^γ δΗπΙ! άυάιΙ, 
Αη(ϊ ίΐΐί- ίΐ'ί'ί" 1Ηη^1 λνΙιβΓί-ιιηΙο λνο ΠΗνί- οοπίρ. 

ϋΟΡΚΕυκ 
Ηη ι λνοιιΜίίΙ: Ιΐιοιι Ηηά δοπιε \νοι•1ί^ ίοι- ΐΗίδ ιτιίη6 Ηίΐηά ? 

ΙΟΙ.Αυ8 

ΝοΓ ηΐ(* ηοΓ ΐΐκ-^ί- Ι)ν ίοΓοε δΐιπίΐ: ΐΐκκι Ιιαίί^ Ικτιορ. 

οΌΡΚκυΝ 
ΊΊϊίΐΙ: '^ΙΐίΐΗ ίΐιου ρι-ονι- : ιΊ1 ν(-(^γ ΐΐιοιι ανί \η Ιΐιΐ^. 

[*ν«Γβί ΟΗΠ.ΟΚΚΝ, 
ΙΟΙ.ΛΓ8 (/•βΛ7Λ7/;ίί;) 

ΊΊιΐδ ^^Ιιηΐΐ ϊΐοί: Ικ' ! ηο, ιΐί^νίτ \ν1π1ΐ' Ι 1ΐ\ί^ ! 

(ΙΌΡΗΕϋΗ 

Ηίΐπίΐδ οβ"! Ιΐΐί*δί* >νί11 Ι Ηίΐΐί*, ίΗοαί^Ιι ίΐιοιι «,,-η' η,ιν, 
ΑοοοιιηΙίηβΐ; ίΐκ-ηι Ειη-ν'.ίΙι&Ίΐδ' : Ιιίϋ ίΐΐθν ΗΓί:*. 

[Ηι/Ηί ΐυΐ,ΛυΝ ίυ ί/ιβ ^ιυηηίΙ. 

ιοι.Λυ» 
Ο νε, ϊη Αΐΐιβηδ (ί\\•ίΊΐ6Γ8 ίΓοιη οί αλά, 
Ηθΐρ Ι ^υρρΙίΛηίδ λνί' οί" Ζευδ οί" ί1ΐ6 ΜΗΐ•1<6ΐ-8Ϊί'ίΐ(1 70 
Αγ6 ενίΙ-ί-ηΙίΓεΗΐί-οΙ, Ιιοΐν λνΓθθ,ΙΙΐδ (Ιεβίεά, 
Το Αΐΐιεηδ' δΙίΕΠΊί' ηγκΙ Ιο νοιίΓ Οοά'δ άίδΐιοηουι• ! 
ΕηΙβτ εκοκυδ. 

ΓΗΟΚυδ 

\νΐια1; Ηο ! \\-Η&1; ουΐοΓγ ΐ3ν Ιΐΐ6 ά\Χ.άυ Μπί^^δ ? 
Νο\ν' \νΗ3ΐ: οίΐΐίΐηιίΐν δΗ^Π ΐΗίδ γρυ^βΙ ? 

259 

8 2 ΗΡΑΚΛΕΙΔΑ1 

ίΟΛΑ02 

Γδ6Τ(:^ τον ^έροντ' άμάλον €7γΙ ττέΒω 
'χυμ,βνον ω τά\α^. 

Χ0Ρ02 

7Γ/909 του ΤΓΟτ' βν γ^ ΤΓτώμα Βνστηνον ττίτνβίς ; 

Ι0ΛΑ05 
οδ^ ώ ζβνοί, μ€ σού<ζ άτίμάζων θεούς 
€\κ€ΐ βιαίως Ζ7]νος βκ ττροίβωμίων. 

Χ0Ρ05 

80 συ δ' €Κ τίνος '^/ής, ω ^βρον, τβτράτττοΧιν 

ξύνοίκον ηΧθβς \αον ; ή ττερα- 
θβν α\ιω ΊτΧάτα 
κατβ'χ^βτ' βκΧίπόντβς ϊ^ύβοΐ^^ άκτάν ; 

ΙΟΛΑ02 

ου νησίώτην, ω ξένοι, τρίβω βιον, 
αλλ' 6Κ Μυκηνών σην άφί'^μαθα χθόνα. 

Χ0Ρ02 
όνομα τι σβ, ηέρον, 
Μ.υκηναίος ωνόμαζβν Χεώς ; 

Ι0ΑΑ02 
τον Ήράκλειον ιστβ ττου τταραστάτην 
^ΙοΧαον ου '^/αρ ονομ άκηρυκτον τοδβ. 

Χ0Ρ02 

90 οίδ' είσακούσας καΐ ιτρίν άΧλα του 

7Γ0Τ βν χ€ΐρΙ σα κομίζεις κόρους 
νεοτρβφεΐς ; φράσον. 

Ι0ΛΑ02 

ηρακΧβους οιό βισι τταιοβς, ω ξβνοι, 
Ικέται σβθεν τβ καϊ ττόΧεως άφΐ'γμβνοι. 

Χ0Ρ02 
τι χρέος ; ή Χο^ων ττοΧεος, ενβττβ μοι, 
μεΧόμβνοι τυχβΐν ; 

26ο ΙΟΙ^Αϋδ 

Βοΐιυΐίΐ ν(ί ! — ίΐΐί^ ^Ίίΐ-^ΐηοΐίίίη 8€(* 
Ιη Ιιί8 ίί^ίιΊίΚ'ποκΗ ΙιιΐΓΐίι-ίΙ Ιυ Ιΐίΐ:* ι^ΓΓουικΙ, \ν•υ(ί'8 ηικ ! 

ΟΗΟκυδ 
Οί" Λ^'Ηοιιι Ιΐιαδ ρΐΐίίΐΐίΐγ \ν;ΐ8ΐ; ΐΗοα (ΐΗδΗ(ί(1 (ΙοΛνη ? 

ιοι,Λυκ 

Τ1ΐΪ8 ΙΠΗΠ. ο 8ΐΓΗη^61*5, 86^8 ΐΗγ (τ(κΐ8 ηΙ ΙΚία^Ηί, 

Απα (ΐΓίΐ^8 ηιρ ίτοηι ϊΐΐϋ εΙϊιηγ-Ηοογ οί Ζίίΐΐ8. 

ΓίΐοηΐΝ 
Βυί ίΥοιη λνΐιπί Ιππά. Ο Ηΐκ'ίίπί, 1ΐ38ΐ ΐΐκηι ίυιηι.• 80 

Το Ιΐκ" ίΌ11<: οί ίΗκ ΓοιίΓ ΒαΓ^8' ίίίάκΓίΐΙ Ιιοιιΐίϊ ? 

\\ (»Γ(ι' Υί' 8ρ(ΐθ1 θν<ίΓ8^Η8 Μ' ΐΗί;" 1)η'ηί'-(1ΐ))1: ΟίΙΓ 

Το ουί' 1ίΐη(1 ίποπι ΕιιΙ)ϋ^Η"8 ογη^^υ 8ΐιοΓ(ί ? 

Ι()Ι.Λυ8 

8ΐ;ΓΗη|Ξί6Γ8, ηο ί8ΐ&ιΐ(1-(1\\^11«Γ'8 Ηί(; 18 ιηίικ' ; 
Ργοπι ρΓοαά Μ)'06η&^ οοιτικ Λ\ί; Ιο Ιΐιν ΙηικΙ. 

ΟΉοκυδ 
Αικί 1)ν λνΙΐΗΐ ΠΗηκΐ, Ηηοϊί*ηΙ οί άίΐν8, ίΐίίΐ Ιΐι^ν οηΐΐ 
ΤΗεκ, ΐ1ΐ67 ΛνΗΐ('ΐΊ Ββ ίεηοθά Λνϋ:1ι Μ^οεηβίί'δ Λνίΐΐΐ ? 

ΙΟΙ.Λυ8 
Η(:•Γ0υ1κ8' ίΊ(;1})^Γ Ηίΐρΐγ οίο ν^ 1ϋ10λ\ , 

Ιυίπαδ, ίοΓ ηοΐ ί3ηι&ΐ68δ λ^'3δ ηιν ΠΗΐηβ. 

€ΗΟΚυ8 

Ι Ι^ηολν : 1οιΐ£[ δίηοε Ι ΙιβίΐΓά : Ι^ιιΐ Λν]ιθ8€* ηγ^ Ιΐιρν. ίίΟ 

Τ]ΐ6 ίοδΙϋΓΐίπ,^ 1η(18 ΪΪΛΆΙ ΐΙΐίΠί' ΙΐΗΠςΙ ΐ€^Η(1(:Ίΐΐ ΙΐΐίΙΐίΤ- 

λ\ ΗΓά ?^ — δϋΥ. 

ΙΟΙ.Λυ8 
^ΐΓίΐη^ίίΓδ, ΐΗκ 80118 ΐΗογ ΗΓίί οί Η^ΓΟοΙίι'δ. 

\νΗίΓΗ Ηπνε ίο ίίικβ »ηά ΑΐΗ^ηδ 8ΐιρ])Η3ΐιΙ οοιπι•. 

ΓΉοκυβ 
Ηαν, ΛνΗϋΐ ίδ γοαΓ ηκεά Ιΐΐίΐΐ }ι6Γ(; νίί ίΐΓβ ? 
\νοιι1ί1 νΐ' ρΚηίΙ νυιΐΓ ^Ηιι8^ Άί ΐΐκί ηαΐΐοιι^ Ιιηγ : 

201 ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

Ι0ΛΑ02 

μητ^ εκΒοθηναι μήτε 7Γρο<ζ βίαν θβων 

των σων άττοσττασθ βντβς εκ "Α/9γο9 μολβΐν. 

Κ0ΠΡΕΤ2 

άΧΧ' ούτί τοις σοΐ<ζ δβσττόταί.^ τάδ' άρκίσβι, 
100 όί σου κρατοΰντβ^; βνθάΒ^ βύρίσκουσί σβ. 

Χ0Ρ02 

εΙκο<ζ θβων Ικτηρα^ί αΙΒεΐσθαι, ζένβ, 
καΐ μη βιαίω χ^ιρί Βαιμόνοίν 
άτΓοΧίΤΓβΐν €Βη• 
ττότνια '^αρ Αίκα ταδ' ον ττβίσβται. 

ΚΟΠΡΕΤ2 

€Κ7Γ€μ7Γ€ νυν ^η(; τουσδβ τον<; Έύρυσθέως, 
κον8€ν βιαίω τ^δβ χρησομαι χβρί. 

Χ0Ρ02 
άθβον ίκβσίαν 
μβθβΐναί 7Γθ\€ί ξένων Ίτροστροττάν. 

ΚΟΠΡΕΤ2 

καΚον δε γ' βξω ττρα^μάτων βχβιν ττόΒα, 
110 βνβουΧία'ς τυχόντα της άμείνονος. 

Χ0Ρ02 

οΰκουν τυραννώ τήσ^ε ^ής φράσαντά σε 
χρήν ταύτα τοΧμάν, άΧΧα μη βία ξένους 
θέων άφεΚκείν, >γήν σέβοντ εΧευθεραν ; 

ΚΟΠΡΕΥ2 

τις δ' εστί χώρας τήσ^ε και ττόΧεως άναξ ; 

Χ0Ρ02 

εσθΧού ττατρος τταΐς Αημοφών ο %ησέθ3ς. 

Κ0ΠΡΕΤ2 

Ίτρος τούτον ά^ών αρα τοϋΒε του λόγου 
μάΧιστ αν εϊη' τάΧΧα δ' εϊρηται μάτην. 

202 ΤΗΚ ϋΗΙΙ,υΚΕΝ ΟΚ ΗΕΚϋυΐ.Ε8 

ιυι.Αΐ'8 
Οίνίίΐι αρ \ν•(.' \νυιι1(1 ηυΐ; 1)ί•, ηοΐ' ίυηι α\ν8ν 
Ηίίΐκ'ίΓ', ίη ΐΗν (τικί^' ί1(*<ίρί1ί', Ληά 86πΙ Ιο Αγ^^οχ. 

εοΡΚΕυδ 
Αν, 1)ΐιΐ ίΐιί'^ κΙιηΙΙ ηοΐ ΝΗΐϊ^ίν ΐΗν ηΐΗ^Ιίι^ΓΝ 

ννΊΐ08(ί ΙοΓάδΙίίρ ο"(;Γ ΐΐΊ(:ί(:> 1ΐθ1(ΐ8, \ν1ΐ() ίίΐκΐ ίΗίίί; 1ιβι•€. ΚΑ» 

ΟΗΟκυδ 
Ου(1'8 ί>ιΐ])ρΗ;ιηίίϊ, ϋίΓΗΠ^ίΤ, ιηυδί \\•(ί Γ(ίνβΓίίηο<^, 
Αικί ποΐ λ\ ΐΐΐι ΙΐΗΐκΙ^ οί νΐοίβηοβ Ιβ^ΐ' ίΗ^ηι Ηβηο'β 
Κγοιπ ΐΙιΐΝ ρίποι- ΛνΗ(:•ι•ο ίΐκ' Ηοΐγ Ρινδί•η<;6 ίδ : 
ΓΗ(:• ηΐΗΪ^δΙν υί ^ιι51:^^^ δΗπΙ! ηοΐ δΐιίϊίίΓ ΐΗίδ. 

( ορκρ:υ8 
'ΓΗ(:Ίΐ ίι-οιη γοιιι* ΙηικΙ νκικΙ ΐΐΐίίδίί, Ρ1.ιιι•νδ11ΐίϊυδ' ϊΗγηΙΙ^, 
Αιιά ΐΐιίδ ιηϊικ' Ιιαιιά δΐυιΐΐ οΙο ηο νΐυΐοηο^. 

ΟΉΟΚϋδ 

ΝυΛν ιΐΜΥ, 'ΐΜΊι'ΐ'ί' Ηπ ΐπιρίοιίΝ ΐΗίηί>• 
Τυ οπδΐ οίϊ" δΐιρρΗαηί Ιιαηά^ ίυ ΐΐκ; Ι^ηε^δ υί" υιΐΓ αϊΐν 
ΐΗαΐ οΐίηο• ! 

ΓΟΡΚκυΝ 

'ΤΪ8 λν(:Ί1 ίο 1ν.ί?(ίρ Ιΐΐν ίοϋΐ ήΌΙΊΙ ΪΓ()ΙΐΙ)ΐ6'δ δΙΧΗΓ^, 

Αιιά 111 ^οοά οΌΐιιΐδβΙ ίΐικί Ιΐΐίΐ 1)6ΐ1;ΡΓ })ίΐΓΐ. 110 

ΟΗοκυδ 
ΤΗοιι δΗουΜδΙ ΙΐΗνί:- δΗολνη ΓΡδ])^ο1: ίο ΐΐιΐδ ίΓί-β Ιέΐπά. 
Αηά ΐοΐά 1ι(ϊγ Κΐηο-, ^γ^ ίΗγ ρΓίίδυιηρΐΐοη ΐοΓ^ 
ΤΗβΓθίτοιη 1;1ι? δίΓπη^βΓδ ίη 1ι(?γ Οοάδ' (1^δ})ϋί^. 

{ΟΡΚΕυ8 

ΑικΙ λνΐιο 18 οί' 1:1118 Ιαηά ηηά οϊΙλ' Ινϊη^• ? 

ΟΉΟκυδ 
Ι)«ίΐιιορΗοη, ΤΗεδειίδ' οΗίΜ, ά 1)Γίΐν6 δίΓε'δ δοη. 

^ορκΕυ8 
νν'ΐΐΐι Κΐιη ίΐΐοη ηιιΐδΐ πΐΐ δΐηίε οί 1:Ηί8 άίδρυΐο 
Β(_' Ιιείίΐ αίοηο : π11 (^Ί8(:' 18 ίί11<ϊ Ιηΐΐν. 

203 ΗΡΑΚΛΕ1ΑΑΙ 
Χ0Ρ02 

κοΧ μην οδ' αύτ6<ζ βργβταί σττου^ην β-χων 
^Ακάμα<=; τ' άΒβλφός, τώνΚ ίττηκοοί \6>γων. 

ΔΗΜΟΦΠΝ 

120 €7Γ€ί7Γ6ρ βφθη^; ττρβσβυς ων νβωτβρον^ 
βοη8ρομησα<^ την^^ €7γ'' ίσ^άραν Αιο^, 
Χβξον, τίς ογΧον τόζ^δ' αθ ροίζβται τυγ/ι ; 

Χ0Ρ02 
Ικεταί κάθηνται τταί^β^ οΓδ' 'Ή.ρακ\εου<ζ 
βωμον καταστ€ψαντ€<; ώί οράς, άναξ, 
ττατρός τ€ τΓίστος ^Ιόλβως τταραστάτης. 

ΔΗΜΟΦΠΝ 

τί δτ^τ' Ινγμών >;δ' βδβί^το συμφορά ; 
ΧΟΡ02 

βία νιν ούτος τ^σδ' αττ' βσχά/^ας ά^βιν 
ζητών βοην βστησβ κάσφ7)\6ν <γονν 
γέροντος, ωστβ μ εκβάΧβΐν οϊκτω Βάκρυ. 

ΔΗΜΟΦΠΝ 

1,30 καΐ μην στοΧην γ' '^^Ο^ηνα και ρνθμον ττβττΧων 
€χ€ί, τα δ' βρΎα βαρβάρου χβρος τάδβ. 
σον δ^/ το φράζβιν βστι, μη μβΧλβίν τ , βμου 
ΤΓοΙας άφΐζαί Ββΰρο ^ης ορούς Χίττων ; 

ΚΟΠΡΕΤ2 
\\ρ^€ΐός βΐμί, τούτο ^άρ θβΧβίς μαθβΐν 
βφ' οίσι δ' ηκω καΐ τταρ^ ου \6<γ€ίν θέλω. 
7Γ€μ7Γ6ί Μυκηνών δβΟ/οό /χ' Έ^ύρυσθβυς άναξ 
άζοντα τούσΒβ' ττοΧλα δ' ηΚθον, ώ ζενε, 
Βίκαί όμαρτη 8ράν τε καΐ λεγε^ι^ ^Χ^^- 
Ά/3γ6Α09 ων Ύαρ αύτος ^Αρ^βιους άγω 

140 €Κ τΡ]ς έμαυτοΰ τουσδε Βραττετας ίΧων, 
νόμοισι τοις εκείθεν εψηφισμένους 
θανεΐν Βίκαιοι δ' εσμεν οίκούντες ττοΧιν 

204 τιιι: ^1111.^1ί^1.^ οι- ΗΕκυυι.Ε.^ 

Ευ. 1ιϋ1κ•Γ\ναι•(1 1ιίιιΐΝ(.•1ί ΐη Ιιη^,Κ* ιΐΓ;ι\νΝ πϊ^ίΗ, 
Απίΐ ΑοΗΠίΗίΐ Ιιίδ ΙίΓοίΗί-Γ, Ιο Ηϊ^ηγ ΐΐιν (•1;ιίιιι. 
ΚΐϊΙϋτ ϋΚΜοΐΜίοΝ, Λ(ΛΜΑ8, αιιά αίΐβτκίαηΐ^!. 

υΕΜΟΡΙΙΟΝ 

8ίηο6 ΐΗοϋ, Ιΐΐΰ υ1(1, ρΓ<ι*νοη1:ί^(ΐ8Ϊ ν<)ΐιιΐί>•^Γ ιικμι 120 

Ιη Γίί80ΐΐί"-Γυδ1ι Ιο Ζευδ'δ »1ΐΗΓ-Ηί'Ηΐ*1:1ι, 

ΐνΠ ΐΗυιι λνΐΐίΐΐ; ί-Ιιαποο }ι;ι1:Η ,ίίΗίΙκ^Γί'ίΙ ηΙΙ ΙΗϊ', ΐΙίΓοημ,•. 

ςιιοπί^ 
ΗίιΤίϊ 5υρΐ)ΗΗη1; δίΐ ΐΐιε δοηδ οϊ ΗίίΓουΙί'δ, 
\νΐιυ Η;ιν^ ΛνΓ<:^;ι1:]Η•ά ίΐι^ Ηΐΐηΐ'. 3δ ΐΐΐυιι 8(:'ΐ'δ1:, Ο Ι^ΐη^. 
Αηά Ιοίπιΐδ, Ι^ήΙ 1ι^1ι)ι^γ υί ΙΗ^ϊγ δΪΓί:-. 

ΟΕΜΟΡΗΟΝ 

ννΐΐίΐί η^έ'ίΐ ΙκΊοΐη ίοΓ ΐΗίικι-ηΙίΐΙϊΙίΐ οΐΊίίδ ? 

( ΗυΚΙ>; 

Υοη ηΐΗΠ υ8δα}<.'ί1 Ιο άΓΗ2,• ίΐκ,-ηι ίΓυπι ί1κ• ΙκίΐΓΐΙι 
Βν ίοΓΟίΐ ; ΐ'ϋί8ί^(1 οα1:^^ν 8θ, Βπά (;ΗΓΐ1ΐλ\•ίΐΓ(1 ΗαΓίοά 
ΤΗρ Λποί^ηΐ. ΐΗίΐΐ ίοΓ ΓαίΐΊ 1)ΐΐΓδ1: £οι*ΐΗ ιην ί^ίίΓδ. 

ΟΕΜΟΡΗΟΝ 

Υ(:'ΐ 18 ίΐΐίί ίΉ8ΐιΐοπ οί Ηί8 \ ί'δΐιΐΓβ Οΐ'βίίΐ^ ; 130 

Βυί ί1(:*6άδ οί" ίΐ ΐ3ΗΓΐ3ΗΓΪΗη ΗηΠοΙ ΗΓϋ Ιίικδί;. 

Μίΐιι. ΐΗίιΐί^ \1 18 ίο ΐί^ΙΙ ηΐ(ί. ΐΗίτνίη^ ηοί, 

Ργοπι Λνΐΐίΐΐ: ΐΗηίΓ8 ηΐΗΓοΙκίδ ΙιίΐΙκ^Γ 1:'ποιι Ηπδΐ: ο•οηΐί?. 

ϋορκευ.•^ 
Αη Αι-ί^ίνε Ι. 8ίηο6 ΐΐιίδ ίΐιοιι Λνοιι1ά(-8ΐ: ΙίΠΟΛν. 
\ν}ΐ€Γέ'ίθΓ6 1 001116. ίΐπά ίΓΟΙΠ ^ν1Ίοη1. Λνίΐΐ Ι ΐί^ΙΙ : 
ΜΛ-οθηΛ^'δ 1νίη;2: Ευη'δίΙίΘυδ δί^ηάδ ηΐθ ΗίΐΗθΓ 
Το 1(Ή(1 Ιΐκίδε Ικι^πί-^. 8ΐ:ΓΗπο•ίΊ•. Ι Ι^πηο,• ΛνΐίΗ ηκι- 
^ιι8^: ρ1ο;ΐ8 ΐη })1οη1:ν. 1)οΐΚ ίοΓ ποί λποΙ δροοοίι. 
Μλ'δοΐί Η11 Αι-^ΐνί; ΛνουΜ ΙθΗά Αι•^ίν(:•δ Ηί*ιιο•(ί, 
\νΐιο ίΐηά ίΚοπι ^ι1ηΗ^^ίιγδ ίΓοιη ηιΐικ:- <»Λνη Ιηικί. 14<» 

Βν 8ΐίΐίιιΐ<?8 οί ΙΚ&Ι Ιϋπά οοηάεηιη^ά ίο άΐκ ; 
ΡοΓ, ^1^ν^11(.Ί•5 ΐη » δΐ£ΐΐ€ δα1)^^^ί; ίο ηοικ;, 

-65 ΗΡΑΚΛΕΙΑΑΙ 

αύτοΙ καθ' αυτών κυρίους κραίνβίν ^ίκα^. 
ΤΓοΧλων δε κάΧλων €στία^ άφο'γμβνων, 
εν ΎοΙσιν αύτοΐς τοίσίΒ' βσταμβν λόγοί-9, 
κονΒβΙ^: έτόΧμησ' ϊΒία ττροσθβσθαί κακά. 
αλλ' η ην 6ί(; σ€ μωρίαν εσκεμμένου 
δβΟ/ο' ηΧθον ή κίνΒννον εξ αμήχανων 
ρίτΓτοντες, εϊτ' ουν εϊτε μη ^ενήσεταί- 

ΙοΟ ου <^αρ φρενήρη γ' ο^τ*^ <'"' β^ττίζουσι ττου 

μόνον τοσαύτη^ ην εττηΧθον 'ΈΧλά8ο<ζ 
τα9 τώζ^δ' άβούΧου^ συμφορα<ζ κατοικτιείν 
φερ' άντίθε<; ^άρ, τούσΒε τ εΐ^; ηαίαν ιταρεί^ 
ημα<ζ τ εάσα^ εξά^εον, τί κερΒανεΐς ; 
τα μεν τταρ* ημών τοίάΚ εστί σοι Χαβεΐν, 
"Αρ^ου^; τοσήνΒε χείρα την τ' Εύρυσθεω<ζ 
ΙσΎυν άττασαν τηΒε ττροσθεσθαι ττοΧει. 
ην δ' €69 Χό'γου'^ τε καΐ τα τώνΚ οίκτισματα 
βΧεψα<^ ττεττανθη^;, εΙς ιτάΧην καθίσταται 

ΚίΟ δορος το ττρά^μα• μη ^αρ ώς μεθησομεν 

Β6ξη<ζ άηωνα τόνΚ άτερ χαΧυβΒικοϋ. 
τί Βήτα φησεΐ'ζ, ττοΐα ττεδΓ αφαιρεθεί•^, 
Ύίρυνθίοί^ ΘεΙ<^ ττόΧεμον Άργβίοίς εχείν ; 
7Γθίθί<ζ δ' αμυνών συμμάχοί<; ; τίνο<ζ δ' ύττερ 
θάψει.<; νεκρού^; ττεσ όντας ; η κακόν Χό^ον 
κτήσεί 7Γ/309 αστών, εΐ ^έροντο<ζ εΐνεκα, 
τύμβου, το μηΒεν οντος, ώ<ζ ειιτεΐν εττος, 
τταίΒων τε τώνΒ\ 6^9 άντΧον εμβήσεο ττοδα. 
ερεΐ<ζ το Χωστον βλττίδ' εύρησειν μόνον. 

170 καΐ τούτο ττοΧΧω του τταρόντος ενδεές" 

κακώ<ζ 'γαρ \\ρ'^/είθίσιν οίδ' ώττΧισμενοι 
μάχοιντ αν ήβησαντε<ζ, εϊ τι τούτο σε 
ψυχην ετταίρει, χουν μβσω ττοΧύς χρόνος, 
εν φ Βιερ^ασθεΐτ^ αν. αλλ' εμοί ττιθοΰ' 

266 Αηά, ίΙιοιίί^Η ί;1ΐ(:*ν Ιιην^ οοηκί ίο Ηί?{ΐΓΐΗ?, οί' ιππην ί"ο1Ιν, 
8ΐ:ΐ11 υη ίΐκί «ηπκ; })1ο;ι (Ιΐά \ν(.- 1η1<^ οιιγ '^ΐπηοΐ, 
Λικί ηιίη οη Ηΐίί ολμι 1ΐ(τ;ΐ(1 ηυπκ ^1Η^^(1 1)ηη^•. 
Ηιιΐ: ΐ1κ•>ί^ οΗΐικ;• Ηΐ1:1κ'Γ. 1ΐΗ})1ν Ν))νΐη^ ίοΐΐν 

Ιΐ1 Ιΐκ^ί-, ΟΓ 8ΐίΐ1<ΐΐ1^ οη ΟΙΚ:* (1^'^|)(:Ί•ίΐ1;(' ΐΙίΓΟλν 

ΤΗίίίΐ' ν^ηίϋΓε, ογ Ιο -ννΐη ογ 1ο«>ε ίί ηΠ : — 

ΡΌγ ί5ΐΐΓ(:* ΐ1ΐί"ν ί1(ΐ(ίηι ηοΐ ίΐιοιι, ΐί «^οαικί οί' λνίΐ, Ιόϋ 

Αίοπί- 111 ά]\ 1:1118 ΗίΊΐΗ8 ΐ1ΐ(;ν Ιιπνίί ΐι•;ιν<ί 1*8^(1, 

\\Ί11: ΙΐΗνίί οοηιραδδίοη οη ϊΙιΗγ Ιιορ^ΐί,'88 ρ]ί<^1ι1:. 

\\νί^1ι 1:1118 Ηΐκΐ ίΐιηΐ: : — ίί' ίΠοιι ^πηΐ 1:]ΐ(;δ<ί ά Ηοηκ;, 

Ογ \ΐ ΐΐιοπ Κ^ΐ 118 ΙιηΙγ ϊΙτ^ίπ Ικ-ικ-^• — λνΙΐΗΐ ίΤΗίη 

\\'ίίΓ(ί ίΐιίιΐίΐ Γ Γ'γοιτι 118 ΐΐΗ•8ί^ 1)00118 ίΐίοιι ιιΐΗνο8ΐ: \νϊιι : 

Αγ^08' 8ΐι•οη^ ΙΐΗΐΐά πηά ϋΐ! ΕιίΓνδίΗριΐδ' ηιϊ^Ηΐ: 

ΊΊιοιι )η;ιν(^8ΐ: ΤΜΐϋ^ί^ ιΐ])οιι 1:1ιι\ οίίν'δ ^^(1('. 

Ιί' ΐΗοιι Γί"^ΗΓ(1 ίΙι^ΪΓ ])1(ίΗ(ϋη4>•8, 1)γ ΐΙκ'ΪΓ λν1ιίηίη<^8 

Βί' 8οίΊ;^ηίί(1, ίο Ιΐΐί:" *ίΓίΐρρ1ί; οί' ΐΙι<ί δρ^ΗΓ 

Τίκ' ηιηίΐί:-!• ίοηκίίΐι. Χί-νί:-!• ίΐιΐηΐν ϊΙιηΙ λμ- 1Η<ι 

\νϊ11 νΐ(_•1(1 Ιΐιΐ8 8ΐ:ηί"ο 1)υί Ιη ίΐκ• ^λνοΐ'ίΐ'δ ίίΛνίΐιχΙ. 

ννΐΐΗί 0,11181: Ιΐιοιι ρΚ'^ά ? Οί' Λνΐιηί 1<ιικΐ8 άυΙ ΐΗοιι 

Γοΐ^ΐχίοΐ. 
ΊΊιλΙ: Λνίίΐι Τϊηηΐΐιίίΐη Αι•ι^ίν<_•8 ΐΐιοα \νυα1(ΐ8ΐ: Λνίΐι* ? 
ννΐΐΗΐ; πΙΠίζ-δ ηγΙ: άί^ί^ικϋη^ ? Ιη Λνΐιοδί:^ οΗΐΐδυ 
81ΐίΐ11 1:1ιο8(.' ίΐιοη ΐ3απί'8ΐ: ίΉΙΙ ? 111 ί'πηιβ Λνί;Γο Ιΐιίιΐί' 
λνίίΐι ΐΐιΐιΐί- Αΐΐιρηΐίΐηδ, ίί' ίοΓ νοη οΜ ηΐΗΐι. 
ΤΗ^ί 8(?])ιι1οΗγ6. — ΐΏί'Γ^ πΗα^ίιΙ:. η8 ηιβη ιιιϊ<γ1ι1: ηάυ, — 
Αηά 1;1ΐ(ί8ί^ ΐ3ον8, ϊη (!(-{-]) Λν;ι1:(?Γ8 ίΐιοιι λνΐΐΐ: 8ΐη1<. 

ΊΊιν ρ1(ίη ίΐί Ι^οδί 18 Ηορβ ίΌΐ' οΐΗν8 ίο οοιη<ί. 

Ηοπηί 8ΗίΪ8ίΓΚ•ίϊθ11 ί'οΓ ίΗί* ))Γ(:*8(ί1ΐ1: ίΐΐΐδ Ι 17•• 

ΡοΓ Η^ΗΪΐΙδί Αγ^08 ίΙΐΚδέ-, ΗΠΙΙΟοΙ, ^ΓθΛ\ΊΙ ίο ΙΙΙΗΙΙ^ 

8ΗοιιΜ ιπίΐΐν^ 1)ΐιί ίε^Με δίπικί, — ίί' Ηη)^1\• ίΐιίδ 
υρΗί'ΐ: ίΗΐηΰ ΗεαιΊ: : — ηηά Ιοη^ ν(ίαι•8 Ιϊί^ 1κ-ί\\-6(:Ίΐ^ 
Ννίκτ^ίη \χ' ηκιν Ιχ,• ηπΐΗίί. Χπν Ιιο^ίΐ ιικ- : 

267 ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

001^9 μηοβν, α\λα ταμ €ων α<γ6ίν βμβ 
κτησαι ^υκηνα<=;, μη8^ οττβρ φιλβΐτε Βράν 
ττάθΎ}<ζ σι) τούτο, τού^ άμ6ίνονα<ζ τταρον 
φίΧου<ζ βλβσθαί, τού^; κακίονα<ζ Χα^^9. 

ΧΟΡ02 
τις αν Βίκην κρίνβιβν η '^νοίη Χο'^ον, 

180 ττρίν αν τταρ άμφοΐν μνθον βκμάθτ) σαφώ^; ; 

Ι0ΛΑ02 
άναξ, υττάρ'χεί μβν τόδ' βν ττ} στ} χθονί, 
βΙτΓβΐν άκούσαί τ βν μβρβι ττάρβστί μοί, 
κον8€ί<ζ μ" άττώσβί ττρόσθβν, ώσττερ άΧλοθβν. 
ημίν δβ και τώδ' ούΒβν έστιν βν μεσίύ• ^ 
ΙτΓβΙ Ύαρ ' ΑρΎονς ου μβτεσθ^ ημΙν βτί, 
ψήφω Βοκήσαν, άΧλά φβυΎομβν ττάτραν, 
ττως αν Βίκαίω<ζ ώς Ι^ΐΌκηναίονς αηοι 
ώδ' οντάς ημάς, ους άττήΧασαν χθονος ; 
ζβνοί γά/ο €σμ€ν. η τον ' ΚΧΧήνων Όρον 

190 φβύ^/βίν Βίκαιοΰθ^ όστις αν τάρΎος φύ'γτ] ; 

ονκονν \Κθήνας γ'• ου ^άρ \\.ρ<^€ΐων φοβω 
τους 'ίϋρακΧβίους τταΐΒας βξβΧώσί <^ης. 
ου <γάρ τί Ύραχίς βστυν ούδ' ^ λ.χαίίκον 
7ΓΟΧίσμ\ όθεν συ τούσΒβ ττ) Βίκτ) μβν ου, 
το δ' "Α/3γο9 ο'γκών, οΐάιτερ καΐ νυν λέγεις•, 
ηΧαυνβς ίκετας βωμίους καθήμενους, 
εΐ Ύαρ τοΒ^ βσταί καΐ Χόλους κρανούσι -^ σους, 
ου φημ ^Αθήνας τάσδ' βΧβυθίρας ετι. 
ί/λΧ' οίδ' εγώ το τωνΒβ Χήμα καΐ φύσιν 

•200 θνχισκβιν θβΧησουσ- η >γαρ αισχύνη ττάρος 

του ζην Ίταρ βσθΧοΐς άνΒράσιν νομίζεται. 
ΤΓοΧιν μεν αρκεί- και 'γαρ οΰν εττιφθονον ^ Λ'^ίΐ,ΙοΙίβηαβΓ : ίοΓ Μ88. ^ν μίρ^ι. 
- ΕΙιΐΊδΙθγ : £θΓ Μ88. κρίνονσι. 2^58 ΊΊΙΚ (ΊΙΐυ)ΚΚΝ ΟΙ ιικικ:ΐΊ<κ> 

(>ϊν«• ιι.ιιιμίιΐ, 1)ΐί1 ^υΗ<Ί• ηκ• 1<» ΙαΙν»^ πιϊπί^ η\\ μ : 

Μί» 4(ΗΪη Μνορη8ί'\ ί"Γίΐ'Μ(3'>1ηρ. Οο ικ)ί: <μί•. 

Λη οίί νί^ (Ιο, 1:<ι1<ΐηίί ίΐκ' λνοπίνο* ηϊ(1(• 

λνίκ'Π VI* ιΐίΐμ,Ηΐ: (•Ιιο()«5^ ί'οΓ ί'ηεπίΐ 1;1η• <.{:π)η^ί*Γ (•»π'ίί*. 

ΓΗΟΚυ» 

\νΐιο οιη «ίίνο ίυ(1οΊη(^η1;, Λνΐιο ^Γπςρ ΗΓ^ιπηρηίίϊ, 

Εγ6 Γγοιπ 1)<)1:Ιι «^ίάί^^ Ικ* οΙρηγΙυ Ι^ήπί ΐΗί-ΪΓ ρΐ^-π^ ? 180 

ιοι,Αυδ 
Κίη^, ΐΗίίί ΗοΙνΗπία^Γί* Ηίΐνε 1 ίη νοιίΓ 1Ηη^1, 
Ι ίΐηι ί^^^* Ιο ί^})^;ι1ν ηπ(1 ίη ηιν ίιΐΓπ Ιο Ικήγ ; 
Νοπί', Η8 ίΓοηι οίΗβΓ 1ίΐη(1«>, λνίΐΐ ίΪΓ8ΐ: ρχρ^Ι ιπέ•. 
\νί* ίΐπίΐ ίΐιΐί^ 111Μ11 Ηίΐνί* ηπαο-Ηΐ: ίη οοηιηιοη ηολν : 
λ\\' ΙΐΗλν η;ιιΐί>•}ι1: ίο (Ιο λνΙΐΗ Αγ^ο^ ηην ηιοιν 
ί^ίηοί' ΐΗίΐΙ: (Ιβοτεο : Λνο λι•(* ί'χίΐθίΐ ίΐ'οηι Ικτ ηοϊΙ. 
ννΐΐίΐΐ: ποίιί Η;ι1:!ι Ικ• Ιο 1ι;ι1^ ιΐί^, Λνΐιοηι ίΐκν 1);ππ^1ΐ(•(1. 
Α^ί Λν<:* \ν(.'Γ(.* 1)ΐη•ι>•Ικ'Γ^ ()Κ Μνο('η?ΐί" \η*1: ? 
Α1ί(ίη!> \ν(* ΗΓ6 : — οι• ίνοηι η11 ΗέΊΙηδ Ι^βηηεά 
Αΐ'ί^ ηΐί-η \ν1ιοηι Αγι^ον έ-χίΙοΝ ? — οίηίηι ν^ ίΐιί^ ? 19ο 

δυοίΐι, ηοΐ ίτοηΊ Αίΐιοηίϊ : '^ΐιο 8ΐΐίΐ11 οίπνί- ηοΐ ί'οΓΐ:!). 
ΡοΓ ί^ΆΤ οί ΑΓ^ν6δ^ δοηδ οί ΗβΓουΙβδ. 
81ιρ ίκ ηο ΤινίΓΐιίδ. ηο Αοΐιποίΐη Ιηη*^. 
Αδ ΐΙΐΗί Λνίκι-ηοί* ΐΐιοιι (Ιί^',Ι: (Ιπνί" ίΐΐί^δίΐ — ηοΐ οί 

ΒυΙ, εν^η η5 ηολν, 1)ν νΗΐιηΐίη^ Αγ^ο^' ροΛ^'ίτ, — 

ΤΗ^-δβ, δίφρϋπηΐ άΙ ϊ\μ^ άΙΙάυ ϋδ ΐΐιβν δ^ί Ι 

Ιί ΐΐιίδ δΗίΐΙΙ Ιίέ". ί£ δ1ΐ6 1)ΐιΙ ΓαΙίίγ 

Τΐιίηε Ηθδΐδ, ί"Γ(ί(:* Αΐΐιεηδ Ιΐιεη ηο ηιοΓθ Ι 1<ηοΛν. 

Χίΐν, ΙΐΡΓ δοηδ' ηπίαι-ε ΙίηοΛν Ι^ Ινηολν ίΙιείΓ ηιοΌίΙ : 

ΊΊι^ν "ννίΠ (ϋε δοοη€Γ ; ίοΓ ίη Ι^γευθ ηιεη'δ βγβδ •2ιμι 

Τ1ΐ6 ΙιοηοπΓ ΐΐΐίΐΐ ί^ΉΓδ δΗ&ηιε ίδ ηιοΓε ίΙΐΗη Ιίίί^. 

8ιιίίίθ€ ίοΓ ΑίΗί-ηδ ίΐιίδ ; ίοΓ ον6Γ-ρΓ&ίδ6 169 ΗΡΑΚΛΕ1ΔΑΪ 

σοι δ' ώ^ ανάγκη τούσδβ βονΧομαί φράσαι 
σωζβίν, €7Γ€ί7Γ6ρ τήσ^€ 7Γροστατ€Ϊ<ζ γθονο'ζ. 
\1ίτθ€υ<ζ μεν €στί Πελοττοί, €κ δε ΐΐιτθεως 
Αίθρα, ττατηρ δ' βκ τήσΒβ γεννάται σβθβν 
%ησ€ύ<;. τταλιν δε τώζ/δ' άνβίμί σοί γεζ/09. 
210 'ΐίρακΧβη^; ην Ζ7]ν6ς \\Χκμηνη'^ τε τταΐ'^, 
κείνη δε Πελθ7Γθ9 θν^ατρό*;• αύτανε^ίων 
ττατηρ αν εϊη σ09 τε χώ το ύτωζ^ γεγω*». 
<^ενου^ μεν ηκει^ ώδε τοΐσδε, ^ημοφών 
α δ' εκτο'ζ ή8η του ττροσήκοντο^^ σε δεί 
τΐσαι λέγω σο6 τταίσΐ' φημί ^άρ ττοτε 
σύμττΧου^; '^ενεσθαί τωνΒ' υτΓασττίζων ττατρί 
ζωστήρα %ησεΙ τον ττοΧυκτόνον μετά, 
' \ί^ον τ ερεμνών εζανή'^α'^εν μνχ^ων 
ττατερα σον Έλλα^ ττάσα τοΰτο μαρτυρεί. 

220 [ών άντί^οΰναί σ' οιδ' άτταίτούσιν ^χ^άριν, 
μήτ εκΒοθΡ}ναι μήτε ττρος βίαν θέων 
των σων άττοσττασθεντε^ εκττεσεΐν 'χθονο^;. 
σοΙ '^άρ τόδ' αΙσγ^ρ6ν'\ χ^ωρί^, εν τε ττόΧει κακόν, '\ 
ίκετα<; άΧητα^•; συγγεζ^εΖς•, οϊμοί κακών, 
βλέψον ττρος αύτου<ζ βΧεψον, εΚκεσθαι βία. \ 
αλΧ' άντομαί σε καΐ καταστέψω γεροΐν, 
μη ΐΓρο<ζ ^ενείου, μη^αμώ^ άτιμάση^; 
του^ Ή^α/ίΧε/ου^ τταΙΒας εΙ<; χερα<ς Χαβών. 
Ύενοΰ δε τοΐσΒε συ'^'^ενή^, ηενου φιΧο^ 

230 ττατηρ άΖεΧφο<ζ ^εσττοτης- άτταντα <γαρ 

ταΰτ εστί κρείσσω ττΧην ΰττ "ιΚρΎείοις ττεσεΐν. 270 ΊΊ1Κ ^ι11I^)κκ^ οι υκκϋυι,κ^ί 

Ιί, ικΐίυυ;^ : }'οα, ιιΐ}"^^!!" 1ιαν«Γ οΓίο'ΐιΙΐηκ'Ν. 

Ργ.πνοιΙ .•ιΙ)ονΐ' ιηΟΗΗΐιπ', Ι)^-^•!» 1>υ1: ι>,ΛΐΙί•ίΙ Ιΐκ ιτΐη . 

ΗιιΙ Ιΐίηΐ ΐΐιοιι ι-ηιινΙ: ιιοί (ΙιυοΝΟ 1)ΐι1; ^.ΊV«_' ΐΙκ'Νί* Ι)ονί> 

1 ΝνοιιΜ Νΐΐ()>ν Ιΐκ^ί', λνίκ) ΓΐιΙίι'Νΐ: ονΐ' Ιΐιί^ ΙηικΙ. 

Ρίίΐίικυ^ ΛνΗϋ Ρ^ΐυρί,' .^υη : οί' Ρ]ίΐ1ΐ(:*ιΐί> ί,ρΐΉΠ^ 

ΑβίΙίΓΗ ; οί Η^Γ \ν'Η8 Ιΐιγ δΪΓε Τΐΐίί^ίίΐΐίί Ιϊογπ. 

Α^βίη, ϊΙη* Ιΐπί^Η^κ οί" 111686 1{1^18 Ι 1:γηο6 : 

Ζευίί' ΗΠίΙ Λ1οιπ6ηΗ'8 8οη Λνίΐ.<5 Η^ΓουΙβδ : -Ίο 

8Η6, (Ίιίΐίΐ οί Ρ6ΐϋ])8' ώιιι^1ι1;6Γ : οουδίηδ' δοηδ 

δΗαΙΙ 1)6 ίΐιν ίΉΐ:1ΐ6Γ πηά ΐΗε 8ίι•6 οί 1:1ΐ686. 

8ο ΐΗ6ίι• η6;ΐΓ ΙνίηδηΐΗΠ μγϊ ΐΐιου, Ό6ΐτιθ])1ιοη ; 

Βυΐ λνΙΐΗί Γ6ίμπ1:Ηΐ — Ιί68 οί Ιϋΐοοά η})ηιΊ: — 

ΊΊιοιι ο\ν6ί5ΐ: ίο ί;]ΐ686 Ιαάδ, Ι Ϊ6ΐ1 1:}ί66 : — οηο6 

81ιΪ6ΐ(1-1)6;ΐΓ6ΐ• Ιο 1:11611• 8ΐι•6, Ι δίΐϊΐ6(1 λνϋΐι Ιιΐιη 

Το Λνΐη ίοΓ Τ1ΐ6δ6ΐΐ8 ίΗίΐΙ Β6ΐΙ 8ΐΗΐΐίί,1ίΐ6Γ-ίπαι^1ι1: : ' 

Λπ(1 ίΐ'ΟΙΊΙ ΙίΐΗοΙν σιιΗν^ οί ΗΗά68 1ΐ6 ΙίΙΌΙΙΙίΙΐΙ II ρ 

ΊΊιν ^ΪΓί' : ?ι11 Η(Ί1μν Λ\Ίΐ:η6886ΐ:ΐΊ ίο ΙΙιϊν. 

ΊΊΐίδ Ιο 1'6(|1ΐΐΐ6, 0116 ))οοη Ιΐΐ6}' 61•{ΐν6 οί Ιΐΐ66, — 2ι*ο 

\θΙ ίο 1)6 ο•ΐν6η 11 ρ, 1101• Ιοηΐ 1)γ ίθΓ66 

Ι'^ΓΟΠΙ ίΐΐν Οοίΐπ' ίί11168, ίΙΠίΙ 1)Ηηί8ΐΐ6(1 ίΐ•01Π ΐΐΐν 1.111(1 : 

'ΙΊπ8 \ν6ΐ•6 ίΐιίικ* ο\νιι 8ΐΐίΐηΐ6, ΑϊΙκίιν' ΙίΗΐΐ6 ννϋΐΐίΐΐ, 
ΊΊΐίΐΙ: 1ιοιη6ΐ688 ΝΐιρρΗ;ιιιί;8, 1νΐιΐ8ΐιΐ6ΐι^^ — ;ι1ι, ϊΙη'Ϊγ \νο68 ! 

Ι^οοίν Οη 1:1ΐ6111. ΐοοίν ! — 1)6 (ΐΓΗ^μ,•6(1 ίίλνπν 1)ν ίθΓ66. 

1 ρΓΠν 1:1ΐ66 1:1ΐ686 6ΐΗ8ρ6ί1 1ΐΗ11(ΐ8 ;ΙΓ6 81Ι])ρ1ΪΗη1:- 

Ι30110•1ΐ8, 

Β ν ΐΐιν ΐ36&ι•(1 Ι ίηΐ])1οι•6, δ6ΐ ηοΐ αί ηηαοΐιί 
Η6ΐ•οιιΐ6δ' δοπδ, λνΐιο ΙΐΗδΙ 1;1ΐ6ηι ΐη 1;1ηπ6 ΙΐίίικΙπ. 

Ρΐ•θν6 1;1ΐ66 ίο 1;1ΐ686 Ϊ1Ί16 Ινΐη^ΙΠΗΠ. ])ΐ•ον6 ί1ΐ66 

ίη6ΐκ1, 

ΤΙΐ6ίΓ ίίΙΐ1ΐ6Γ, ΐ3Γ0ί1ΐ6Γ, ηΐίΙδΪ6Γ ΐ36ίΪ6Γ ίΙΐΛί 230 

Τ1ΐ8η ίηΐο ΗίΐηΓίδ• οί ΑΓ^ΐν6 ιιΐ6η ίο ίπΠ ! 

' ΤΗθ Υ>βΙί ο£ ΗϊρροΙνΙίΐ, (|ΐΐΘβη οί ΐΐιβ Αιηαζοη«, Ιΐιβ 
λνΐηηίηο; οί \νΗϊο1ι οοί?ΐ ιηαην 1ίνβ8. 

271 ΗΡΑΚΛΕΙΛΑ1 

Χ0Ρ02 
ωκτΕίρ άκουσας τούσΒβ συμφοράς, αναζ. 
την δ' βν'^ενείαν τή<ζ τύ^ης νίκωμβνην 
νυν Βη μάΧίστ βίσβΐ^ον οΓδε γα/Ο ττατρος 
βσθΧού γεγώτβί Βυστυχ^ούσ^ άναξιω<ζ. 

ΔΗΜΟΦΠΝ 

τρισσαί μ άνα^κάζουσι συμφορά<^ οΒοί, 
Ίόλαβ, τους σού^; μη Ίταρώσασθαι Χό^ους' 
το μέν μί<^ίστον Ζ€ΐ;? €φ' υϋ συ βωμιος 
θακ€Ϊ<; νβοσσών την^' έ'χωζ^ ομηηυριν, 

240 ΎΟ συγγβι^βΫ τ€. καν το ττρούφείΧειν καλώς 

ττράσσβιν τταρ^ ημών τουσΒβ ττατρωαν γ^αριν 
τό τ αίσχρόν, οΰτΓβρ δε^ μάΧιστα φροντίσαί' 
€1 <γαρ τταρησω τόνΒβ συΧάσθαι βια 
ξβνου ττρος άν^ρος βωμόν, ουκ βΧβυθβραν 
οίκβΐν Βοκήσω ^αΐαν, Άρ'γείοίς δ' οκνω 
Ικέτας ιτροΒούναι• καΧ τάδ' αγχόνης ττεΧας. 
αλλ' ώφβΧες μίν βύτυχέστβρος μοΧβΐν 
όμως δε καΐ νυν μη τρέσης οττως σε τις 
συν τταίσΐ βωμού τοΰΒ^ άττοσττασβι βια. 

250 σι) δ' "Αρ709 βΧθων ταΰτά τ Έύρυσθεΐ φράσον, 
ττρος τοΐσΒε τ, €Ϊ τι τοισυΒ^ ύ^καΧβΐ ζενοίς, 
Βίκης κυρήσβίν τουσΒβ δ' ουκ αζεις ττοτβ. 

ΚΟΠΡΕΤ2 

ούΒ^ ην Βίκαιυν η το και νικώ Xο^ω ; 

ΔΗΜΟΦΠΝ 

κα\ ττώς Βίκαιον τον ίκετην αηειν βια ; 

Κ0ΠΡΕΎ2 

ουκοΰν βμοί τόδ' αΙσχρόν, άλλ' ον σοΙ βΧαβος. 

ΔΗΜΟΦΩ,Ν 

€μοί γ', βάν σοι τούσΚ ΙφεΧκεσθ αι μεθώ. 

272 ΓΜΚ ΓΠΐυ)ΚΚΝ ΟΙ I1ΚΗ^υI.Εί5 

« Μ<»ΗΙ > 

Ι |μΙ\ ϋΙκ'^Γ ίιι Ι ΙκΐΓ .ΊΐΗϊίΉοΐι, Ινϊιι^;. 

Ιϋοΐι 1)11-1:1) Ιη ίοΓίιπκ• οηι^ΐιβίΐ Ι ηο\ν ΙκΉοΙγΙ 

Α8 η(.''^'Γ ίχ^ί'οΓ^ : 1)()ΐ'η οί' ;ι ηοΐ^ΐίι' 8ΪΓ6 

ΟΕΜΟΡΗΟΝ 

Τ1ΐΓ( (.- ίιιίίιιΐ:ΊΚ'^8, ΐΗπΙ ιπίίίΊ; ΐη οηε, οοπ^Ιγλϊπ ηιβ, 

Ιοίίΐιιν, η(>1: Ιο ΙΙίΓυδΙ; Ικ^ηοίί 1Ηρ56 ηιν συ^ίϊί^ : 

'ΓΙη- (Ίιΐοίν^Ι:, Ζ(:*ιΐ8. ιιροη λνΗο^ί' ηΗηγ ΐίΐιοιι 

ΑιΊ: ^ΐΐΐίιιο• Λνΐΐΐι Ιΐΐί^^ί- η^.ςΐΐΐησ^ οοηιρίΐδδί-ά γοιιγκΙ : 

ΊΊΐί^π. 1νίηΝΐιΐ|). ίΐηά ίΐιο (Ι^-Ι)!: οί' οΜ. ΙΗηΙ; Ιΐκ-^ί- 24ο 

>>1ΐοα1{1 ί'οΓ ΐΙΐί'ίΓ ΝΪι•ο'8 ϋϋΐνί' ίπτα \ν^^\] η1 ηιίικ* ΙιηιηΙ^ : 

ΓΙηΓίΙ, €ΐινΗά οί' «Ιιηγπ^, — Ιΐιίδ ηιο^Ι Ι ιηιι^Ι: γο^ηπΙ : 

ΓοΓ ΐί' Ι Ιί^ί ίΙΐΪΝ ηΙΪΗΓ 1)(:• (ΐ68ρθϊ1β(1 

Β ν ίΐΐΐί^η ίυιτβ, 1 ^ΙιηΠ Ι^^ ΙιβΜ ίο άλν^ΙΙ 

Ιη ηο ίΓί-ρ λαηά, \)ηί οοπ^ά 1)}' ί^ΆΥ οί Αγ^08 

Το νίθΐά ιιρ 8αρρ1ί;ιιι1:Ν : — ΙΐΗησίη^ Λν^^Γ^ ηοΐ λνοΓ86 ! 

Ι Λνοιιΐά ίΙΐΗΐ ίΐιου 1ΐΗ(ΐ8ΐ: οοηΐθ ΐη Ιιαρρί^Γ ρϋίίΗΐ: ; 

Υί*1, €ν6η δο, ίβΕΓ ηοί ίΐιπί: &ην ηι^η 

δ1ι;ι11 ίΓοηι Ιΐιΐδ ά\\άτ ϊ^ηγ ΐΐΊ6ί? Λνΐΐΐι Ιΐΐέ-δθ ΐ3ον8. 

ΤΗοιι (/ο {/ΐ6 ΗΕΚΛί,ο), ^ο ΐο ΑΓί^οδ ; 1(ί11 ΕυΓ}•δΐΗ6υδ 

ίΐιίδ ; 250 

Αη^1. \ΐ Ηρ ίηιρίείΐά Ιΐΐίι-δί* δίΓίΐη^^Γδ ΐη οιιγ οοιίΓίδ, 
Ηί^ 81ιη11 ΙΐΗλί:• Γΐ^Ηΐ. Τ1ι&δ€ δΐιπίΐ ίΐιου ΙιηΙ^ Ιιεηϋ^ 

ηί^νίτ. 

ΓΟΡΚΕυίϊ 

Χοΐ ΐί' ηι^ οπυδί:" 1)€* ]ιΐ8ΐ:, ιην ρΐ€3 ])Γ&νίΐΐ1 ? 

ΟΕΜΟΡΗΟΝ 

^αδ1: ? — Ιο Ηίΐΐθ Ιιεηοθ 1η• ίΌΓΟί• ίΐι^ ^ιιρρίΐίΐηί ? 

ΓΟΡΚΕυβ 

ΤΚθη ηιΐηε ί\\α δΗίΐηΐθ : ηο ΙΐίίΓηΊ Ι^είίΐΙΙί^ΐΗ ΐΗεε. 

ΒΕΜΟΡΗΟΧ 

Μν δΗ^ηΐΘ Ιοο. ΐί" Ι Ι^ΐ ίΗβρ (1γ3^ Ιΐΐ€δ6 Ηεηοβ. 

27,^ 
νοί,. III. τ ΗΡΑ κ ΛΕΙΑ Α ι 

ΚϋΠΡΕΤ2 
συ ο αξορίζβ, κατ €Κ€ίσ€Ρ αξομεν. 

ΔΗΜΟΦΠΝ 

σκαίος ττέφνκας τον θβον ττΧβίω φρονών. 

ΚΟΠΡΕΤ2 

Β€ΰρ\ ώς €0ίΚ6, τοί<ζ κακοΐσί φβυκτ^ον. 

ΔΗΜΟΦΠΝ 

•260 άττασί κοινον ρύμα δαιμόνων €8ρα. 

ΚΟΠΡΕΥ2 

ταΰτ ου Βοκήσβι τοΐ<; ^υκηναίοις ϊσως. 

ΔΗΜΟΦΏΝ 

ούκουν €^ω των ^νθάΚ βΐμΐ κνριο<; ; 

ΚΟΠΡΕΤ2 
βΧάΐΓτων γ' €/€€ίνονς μη^ίν, ην συ σωφρον7]<ζ. 

ΔΗΜΟΦΠΝ 

βΧά7ΓΤ6σθ\ €μοΰ ^6 μη μιαίνοντος θ6ον<ί. 

ΚΟΠΡΕΥ2 
ου βούλομαί σβ ττόΧβμον ^Χρ'^ζίοί^; β'χβιν. 

ΔΗΜΟΦΠΝ 

κα/γω τοιοντος' τώνΒε δ' ου μεθι^σομαι,. 

ΚΟΠΡΕΤ2 
άξω γβ μβντοί τού'ζ εμούς βγώ Χαβών. 

ΔΗΜΟΦΠΝ 

ουκ αρ* 69 "Αργός ραΒίω<; άττζΐ τταΚίν. 

ΚΟΠΡΕΤ2 

ΊΓβίρώμβνο^ δ/7 τοντό γ' αυτίκ ^ϊσομαι. 

ΔΗΜΟΦΠΝ 

■270 κΧαιων αρ' άψεί τώνΒβ κούχ €9 άμβοΧάς. 

Χ0Ρ02 
μη 7Γ/309 θεών κήρυκα τοΧμησ7}ς θβνβίν. 

274 Τ1ΙΕ ίυιι.οΗΚΝ οι• ΗΕΗίυυ•:^ 

( υΡΗΕυ.^ 
1^:ιη^^Iι ΐΙκΊΐι Ηΐκΐι : Ιΐκπ Ι \νΐ1Ι Ιινκΐ ΙΙι•ίιι Ιΐκΐιι» . 

Ι)ΚΜ<)ΡΠΟΝ 

Ο 1)(>ηι .1 ίοοΙ. \\Ι)(ΐ ΝνοιιΙίΝΐ; οιιϊννί'Ι: ΙΙη' ίηκ\ ! 

('(>ρπκυ>; 

ΠΕΜΟΡΗΟΝ 

ΤΙκ* (ιίκΓ^, Ιιου86 ^ίνβδ Ιο ίΐΐΐ πΊβη 8»ηοΙυίΐΓν. -βθ 

(ΟΡΗΚΙΉ 

Ι1;ΐ|)1ν ικ»1 ν> νΙι;ιΙ1 Ηιΐηΐ^ Μ\Χ'Ρηίΐ(*'ίί ίοΙΙ<. 

ΠΕΜΟΡίΙΟΝ 

Λιη 1 ηοΐ ιιίΜΝίίτ 1:Ιι(ίι ίιι ηιΐηο ολνη Ι.ιικί ? 

( ΟΡΚΚίΝ 
ΟΕΜΟΡΗΟΝ 

ΊΊη- 1ιιιι•ΐ 1)6 ^0111*8, 80 Ι ίίοιιΐ ικ)1: 1:1η* Οοίΐ^. 

εορκΕϋί^ 
Ι \νυιι1ά ηοΐ ίΐιοιι λνίΐΐι Αι•^θ8 811οιι1^Κί 1ΐΗν(• Λν;ΐΓ. 

ΠΕΜΟΡΗΟΧ 

Ι Ιοο : νεί ΛνίΠ Ι ηοΐ Ηΐ)&η(1οη 11ΐ68Ρ. 

ΓΟΡΚΕΙ•8 

Υεί Λ\•ί11 Ι Ιηΐίθ ιηίπθ ολνη ίίικί Ιιπίϋ ΐΐιριιι Ιι^ηοί^. 

ΟΕΜΟΡΗΟΝ 

Χοΐ ϋ^ΐιΐΐγ δΗίΐΙΙ; ΐΐιοιι Λνίπ ίο Αγοο^ 1)8θ1ί. 

ΓΟΡΚΕυίί 
ΤΙΐΗί \\•ϊ11 Ι 110\ν Ιη•, ΗΙΐά 1)€* Οί^Πίβ^ά. 

[Αϋβίηρίί! Ιο αάζβ ΐΗβηι. 
ΌΕΜΟΡΗοχ {ι-α'ιήπξ Κη πίαβ^^ 
ΤοικΊι ΐΠί-^ί-. μπγΙ ΐΐιοιι ^Ηίΐΐΐ τυβ, Ηηά ίΙΐΗΐ η^ΐιΐ; 8θοη. 270 

ΓΗΟΚυ8 

Οηι•€ ηοΐ ίο ^ίηΐνί- η ΗρΓπΙίΙ, ίοΓ Ιτβίΐνβη'δ 8&1ί6 ! Τ Ί ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΑΙ 

ΔΗΜΟΦήΝ 
€ΐ μη 7^ ^ /<ήρνζ σωφρονβΐρ μαθήσβταί. 

Χ0Ρ02 
άττέλθβ' καΐ συ του^ε μη θί'^η'^, άναξ. 

Κ0ΠΡΕΤ2 
στβ/χω- μίά^; <^άρ χ€φ09 ασθενής μάχη» 
ήξω δέ τΓοΧλην "Αρ60? ^Αρ<γ6ίον Χαβων 
ττώ^χαΚκ,ον αίγ^μην ^εΰρο. μύριοι δε μβ 
μενονσιν άσ7Γίστήρ€<ζ Έίύρνσθεύς τ' άναξ 
αύτος στρατηγών ^ ΚΧκάθου δ' βττ' εσχ^άτοις 
καραΒοκών τάνθβνΒε τίρμασιν μΑνει. 
280 \αμ7Γρ6<ζ δ' ακονσα<; σην ΰβριν φανήσεται 

σοΙ καϊ ττοΧίταις ^η τβ τ^δβ καΐ φντοΐ<;' 
μάτην '^αρ ήβην ώδε γ' αν κεκτωμβθα 
ΊΤοΧΚην εν "Αρ>γεί, μη σε τιμωρούμενοι. 

ΔΗΜΟΦΠΝ 

ψσειρου' το σον '^αρ Λργο? ου οεοοικ εγω. 
ενσενοε ο ουκ εμεΧΧες αισχ^ννα^; εμε 
άξειν βία τουσδ'• ου 'γαρ \\.ρ>γείων ττόΧει 
ύττηκοον τηνΒ\ αλΧ' εΧενθεραν εγχύ. 
Χ0Ρ02 

ίορα ττρονοεΐν, ττρίν οροις ττεΧάσαι 
στρατον ^ Αρχείων 
290 μάΧα δ' οξύς "Αρης 6 Μυκηναίων, 

ετΓί τοισι οε οη μαΧΧον ετ η ττριν. 
ττάσι 'γαρ ούτος κήρυξι νόμος, 
ΒΙς τόσα ττυρ^ούν των '^ΐ'^νομενων. 
ΐΓοσα νιν Χεξειν βασιΧεύσι Βοκεΐς, 
ώς Βείν^ ετταθεν καϊ τταρα μικρόν 
ψυγ^ην ηΧθεν Βιακναΐσαι ; 276 ΊΉΕ €Η11.υΚΕΝ ΟΚ ΗΕΚϋυΐ.Ε8 

ΠΚΜΟΡΠυΝ 

ΓΗΟκυπ 
[Το ΗΕΚΛ1.Ι)] Ο^ρΗΓΐ ίΐιοιι : — ίοικΊι ίΐιοιιηοΐ Ιΐΐΐ', πιηπ, 
ο Ιίίημ,'. 

ΓΟΗΚΕυβ 

Ι ΐΓ() ; ί'οΓ ίν(:Ί3ΐ<:' Η^Ηί οιιβ ΗηποΙ ΠΙΗΥ ηΐπίνίί. 

ΒιιΙ Ι ΛνίΙΙ ΙιϋΙΐί^Γ οοηιρ Λνΐ1;1ι ΙίΓ&ζί^η ιηπί! 

Αηά δρβέΐΓδ οί ΑΓ^οδ' \\'ίΐΓ : ΛνϋΓηοΓδ υηίοΐίΐ 

ΑλνΗΪΙ: Π16 ; ίίικί ΕιίΓΥδΐΗί-υδ' δί^ΐί. ουι• Ιίίημ;, 

ΤΗί*ΪΓ ί•Ηϊ(:•ί, ^χρίίοίΐπ^ ΛνΙΐΗί «ΗηΙΙ οοιηκ ίΓοιη Ηίίΐιοθ, 

λναίίδ οη ΐ1ΐ6 Γη3Γθ1ΐί^8 οί" ΑΙοΗίΙιοιίδΛ 

Ηϋ δΗπΙΙ ίίΗ8ΐι ίΌιΊ:1ι. Ι)^^!!!^ ΙοΜ ΐΐιΐπί- ίη^οΐ^ηοί', 28ο 

Οη ΐΗ^ί-, ΐΐιν ίοΐΐν, 11118 Ιπηά, ηικΙ η11 Ηί:-!• ίΓυϊΙδ. 

ΓΟΓ η11 ΐΗίδ ΛνΗΓΓΪΟΓ νΟΙίΐΚ \ν€Γ€ ΟΠΓδ ίοΓ πίΐυ^Ηΐ: 
Ιη Αΐ'^υδ. ΐί λνί" αν^η^θ ιΐδ ηοΐ οη ΐΗ^β. 

ΟΕΜΟΡΗΟΝ 

Βε^οηε ! Ι ία-ΛΤ ηοί ΙΗη1: ΐΗίηε ΑΓ^οδ. Ι 1 
'Τλνπδ ηοί ίοΓ ίΗρθ ίο δΙιπηΊ^ ηΐ€ <ιηο1 ίο ^γη^; 
Τ1ΐ6δ€ Ιιεηοίί ΐ3γ ίοΓΟ^. Τΐιΐδ οΐΐν λνΐιίοΐι Ι 11υ1^ι 
Ιδ ηοΐ ίο ΑΓ|2;ίνκδ δι1ι)^ί^^ι : δΗε ΐδ ΐτ^α. 

[Εχΐ( οορκΕυδ. 

ΓΗΟΚυδ 
Ιί 18 ίίηΐί^ ίο ρΓΰρΗΓίί, 6Γίί ίΚί^ ΑΓ]ΰ?ΐνίί ΗΙΤίΐν 

Ον6Γ ουί' ηΐΗΓοΙιεδ οη-δλν66ρί:Ί;1ι ; 
ΡοΓ ΜγοθΠίΐθ'δ λνίΐΓ-δρΐηΐ ίδ Ιν^εη ίοΓ ΐΗο ίΓΗν, •29(ΐ 

Αηά ιηοΓ6 Ηοΐ ίοΓ 1;1ι^8€ ΐΐάΐη^δ ιιρΙεϋρίΐΐΐΊ. 
ΥβΗ, πηά 'Λίίϋτ Ηίδ Ινΐιΐίΐ Λνΐΐΐ νοη Ιι^^γηΜ 1)^- 8Λν^11ίη<τ 
Ηίδ \νΓοη§δ — δποΐι πγ^ γΙοιιΙ)!^ η ίπΐ^- ίη ΐΗ^ ΐ^ΙΙΐη^ : — 
Ιη ίΗρ €ίΐΓδ ο£ Ιιίδ 1οΓ(ΐ8, ίΚιηΙν γ^. Ηολυ λυϊΗ Ιΐίί ογυ 
Οη ΐΗε ίοαίηβδδ οίουίτ^^ί- " ίΗηΙ ])Γυιιμ:1ιί Ιιΐιη Ιΐιίδ €1μυ 

ΠηΙο άεβΐΐι Λ^'βΐΐ ηΐ^Η ! " 

' Λ*^. ίη Μθ§ΑΓΛ, ο£ μΗτοΗ Α1ο;ι1:}ιοηί« Ηη(1 ί<Ηοη1}• Ι^είοΓβ 
Ι36βη Ιίΐηέ,'. 

277 ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

Ι0ΛΑ02 

ουκ βστί τούΒβ τταισΐ κάΧλιον ^βρα^ 
η ττατρο^; ΙσθΧου καηαθον ττβφνκεναί 
Ι^αμβΐν τ αττ' βσθΧών 09 δβ νίκηθβί^ί ιτόθω 

800 κακοΙ<; βκοίνώνησβν, ουκ βτταίνβσω, 

τεκνοί'ζ ονβί^ο'ζ βο'βχ' ήΒονή<; Χίττβΐν.^ ^ 
το Βυστυχ^β^; <γαρ ηυ'^ίνβι αμύνεται 
τή(; Βνσ^ενείας μάΧλον ημείς <γαρ κακών 
669 τονσχ^ατον ττεσόντες ηνρομεν φί\ον<ζ 
και ξυ<γ<γενεΐ<ζ τουσδ', οΐ τοσησΚ οικουμένης; 
'ΈΧληΐ'ίΒος 7^? τώνΒε ττροΰστησαν μόνοι. 
δότ', ώ τεκν\ αύτοΐ<ζ χείρα Βεζιάν, 86τε• 
νμεΐς τε τταισί, και ττέΧας ιτροσεΚθετε. 
ω τταίΒες, εΙ<; μεν ττεΐραν ηΧθομεν φιΧων 

310 ήν δ' ονν ΊΓοθ^ ύμΐν νόστος εις ττάτραν φαντ}, 

και Βώματ οΐκήσητε και τιμάς ττατρος, 
σωτήρας άει καΐ φίΧους νομίζετε, 
καΐ μητΓοτ εις '^ήν εχθρόν αϊρεσθαι Βόρυ, 
μεμνημενοι τώνΚ, άΧλα φιλτάτην ττόΧιν 
Ίτασών νομίζετ. άξιοι δ' υμΙν σεβειν 
οΐ Ύην τοσηνΒε και ΤΙεΧασ>γικόν Χεων 
ημών άττηΧΧάξαντο ττοΧεμιους εχειν, 
Ίττωγους άΧητας εισορώντες- άΧΧ* όμως 
ουκ εξε^ωκαν ουδ' άττηΧασαν χθονός. 

820 βγω δβ καΐ ζών καΐ θανών, οταν θάνω, 

ΤΓοΧΧω σ' ετταίνω Θησέως, ώ τάν, ττεΧας 
ύψ7]Χόν άρώ καΐ Χε'^ων τάΚ εύφρανώ, 
ώς ευ τ ε^εζω και τεκνοισιν ηρκεσας 
τοις 'ΐΙρακΧείοις, εύ<γενης δ* αζ/' Ελλάδα. 
σώζεις ττατρωαν Βοξαν, εξ εσθΧών δε φυς 
ού^εν κακίων τυγχάνεις γεγώς ττατρός, ^ 299-301 α-Γβ ο£ άοιι1)ίίιι1 §βηιιίηβηθ88. 278 ΤΗΕ ϋΗΙΙ,ϋΚΕΝ ΟΚ ίΙΕΚΟυΕΕ.^ 

ΙΟΙ^Αϋδ 

Νο ίΉΐΓκΓ 1ιοηουΓ-^υ*ΐΐ•(1οη πιπγ ?^υιΐ8 \νΐιι 
ΤΗηπ ίΙιΪΝ, 1υ ί>])ηηο; Γγοιη ηοΙ)1ο 8ίΓ^8 ηικΙ '^οαά. 
[Αικί 8() Λνοοΐ η()1)Κ' λνίνίίί,. ΥΥΗο, ρίΐ88ΐ(ηι\ ΙΙιπιΙΙ. 
ΕΐηΙνΝ Ηΐηι λνΐΐΐι 1)η?5^ ίο11<, ηίί'ί^Γ 8Ηίΐ11 Ιι.ιν^• ηη 

ρΓΗΪ'ϋ". ο<κι 

\νΐΐϋ, ίοΓ 1ιίί> 1αν;1:'8 .^πΐ^ί:*, ^ίίΐιηρ^ Ιιϊν 8(:•ί•(1 λνϋ:1ι ^Ιΐίΐπΐί•.] 
Ρ\)Γ ηοΒΙί* Ι^ιγΙΗ .«ϊΐίΐηά^ ίη ίΐκ- ο\ΐ1 ύπν 
Βι-ΐΙίΤ ίΗίΐη 1)Μ8κ ΒΙοϋά. \ν&, ίο (Ι^^ρί,^^Ι (]ί;]ίίΙΐ8 
Οί ΐίνΐΐ ίηΐΐ^η, νβΐ Ηηυ^ ί()ΐιη(1 ιΐ8 ίπβηά^ 
Αηά Ινΐιι ϊη ίΐΐί'δβ : ϊη ίΐΐΐ ΐΗί• ρί*ο})1(^ά 1)ι•(-η(1ι1ι 
Οί Ηί*1ΐΗ8 ίΐΐί^^ίτ ηΙοικ• Ηίΐν& ο}ι?«ιιρίοη^(1 υδ. 
Οίνί^. οΗίΜΓίΜΐ, υηΐο ίΠε^ίί Ιΐκ:* γϊ^ΗΙ: ΗηικΙ 0νο, 
Αηά ίο ΙΙμ^ 01111(11-^0 νθ ; άΓΗλν η^αν ίο Ιΐιοηι. 

Βυγίί, Λνί- Ιΐίΐνΐ' ριιΐ υιΐΓ ίηίι-ηοΐ', αηΐο 1;1ΐ6 Ι^^Ι : — 

Ιί Ιιοηικ-Γοΐαηι, ,^ΙιηΙΙ ονοτ (Ιπλνη ίοΓ νοα, 310 

Αηά γοιιΐ' χΐΓβίϊ' ΗηΠβ Άΐιά 1ιοηοαΓ8 ^^ ΐηΗί;η1;. 

8ίΐ\^ουΓ8 Ηπ^ ίνΐβηά.^ αοοουπΐ ίΐκιτη βν^ιτηοΓί;, 

Αη(1 η(.η -^Γ Η^αΐη^Ι: ΐΐΐί'ΐι• 1&η(1 Ιΐίΐ Ηο^ΐίΐο ^ρβίΐΓ, 

Κ6ηιβηιΙ)(;ηη^ ίΐιΐ^, Βιιΐ ΙιοΜ ΐΐιβηι οί &11 «ϊαΐθ^ 

Μθ8ΐ άθΗΓ. Τ1ΐί;ν ίΙΓ^ ΛνΟΐΊΐΗν οί Λ-ΟΙΙΓ ΓβνθΓΘΠΟ'ί;, 

λ\'Ηο Ηπνβ 1:<ι'(:•η οπγ 1)ΐΐΓ(1οη οη ίΐΐί-ιη, ί^πϊΐιίΐ;}• 

Οί ϊΥιάΙ ^Γ6α1: Ιαηά. ΐΗαϊ ίοΐΐν Ρ^ΐΗ^^ί^η. 

Ββ^^ΗΓδ Ιΐιεν 8ΗΛν 118, Ηοηΐ6ΐ€88 : ίοΓ η11 1;1ιΪ8 

ΤΗ^ν §Η\^ ηοΐ II]) ηοΓ οΙΐΗδβά α8 ίΐ'οηι ΐΗί^ίΓ ΙηικΙ. 

Αηά Ι, ίη Ιίίβ, — ΐη άεαίΗ, -νν-Ηβη άθΗΐΙι δΐΐίΐΐΐ οοηκί, 320 

λνίΐΗ Ιιΐ^ΐι Ιίΐϋίΐ λ\"ΐ11 θχίοΐ ιΗβέ•, ^ο()(1 ηιν ΙοιύΙ. 

Αι Τ}ΐίί86υ8' 81(1^• ; &η(1 1:1ιί8 8ΐι;ι11 ιπηί^ί:* Ιιΐηι <ίΐΗ(1, 

Μν ίίΐΐίί }ιο\ν- ΐΚοπ (1ϊγ181 \ν'(ΊοοΓη(ί, (1ίά8ΐ: άί^ίίζ-ικί 

ΗρΓ(•υ1(ί8' 8οη8. Ιιονν ιιοΙ)1ν Ηί-ΙΙπκ ΐΙίΓοιιμ;!! 

ΤΗυιι ^ιΐίΐ)•ΓΓ8ΐ ΐΗν 8ΪΓ(.•'8 Γ€*ηολνη : Ιΐιν ίΗΐΗοΓ'8 δοη 

8ΐΊΗηΐ(ί8 ηοί ΐΗί:• υο1)1(' Ιίη^ λνΚυι•^ίΓοιιι Ιΐίί 8ρΓηιψ. 279 ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

τταύρων μ,ετ αΧΧων ^να 'γαρ βν ττοΧλοΐ^; ϊσως 
€νροί<; αν 6στί<; βστί μη 'χβίρων 7Γατρ6<ζ. 

Χ0Ρ02 
άβί ΤΓΟ^' ήΒβ <γαΐα τοΖς άμηγ^άνοί<ζ 
330 σνν τω Βίκαίω βούΧβται, τΓροσωφέλβΐν. 

τοί'γαρ ττόνους Βη μύριους ϋπτερ φίΧων 
ηνΕ^κβ, καΐ νυν τόζ^δ' αγωζ^' ορώ ττβΧας. 

ΔΗΜΟΦΠΝ 

σοί τ €1) ΧέΧβκταί, καΐ τα τών8^ αύγω, '^ερον, 
τοιαΰτ βσεσθαυ• μνημονβυσβται 'χ^αρις. 
κά<^ω μεν αστών σύΧΧο'^ον ττοίήσομαι, 
τά^ω δ', οττως αν τον Μυκηναίων στρατον 
ποΧΧτ} Βε'χωμαι χ€ίρί• ττρώτα μεν σκο7Γθύ<ζ 
ττέμλίτω 7Γρο<ζ αύτον, μη Χάθτ) με ττροσττεσων 
ταχύς Ύαρ "Α/ογβί. ττας άνηρ βοηΒρόμος' 
340 μάντεις δ' άθροίσας θύσομαί' συ δ' 669 Βομους 

συν τταισΐ χωρεί, Ζηνος εσχάραν Χίττων. 
είσΐν 'γαρ οι σου, καν εγω θυραίος ώ, 
μεριμναν εξουσ\ αλλ' ϊθ^ εΙς Βομους, ^ερον. 

ΙΟΛΑ02 

ουκ αν ΧίτΓοιμί βωμόν, εζώμεσθα Βε 
Ικεταί μένοντες ενθάΒ^ ευ ττράξαί ττόΧίν 
όταν δ' αγώνος τουΒ^ άτταΧΧαχθ^ς καΧώς, 
ϊμεν ττρος οϊκους. θεοίσι δ' ου κακίοσι 
χρωμεσθα συμμάχοισιν ^ Κρ^ειων, άναξ- 
τών μεν γαρ ' ϋρα ττροστατεί, ^ιος Βάμαρ, 
350 ημών δ' ' Κθάνα. φημί δ' εΙς εύττραξίαν 

καΐ τούθ' υττάρχειν, θεών άμεινόνων τυχεΐν 
νίκωμενη γαρ Παλλάς ουκ άνεζεται. 

ΧΟΡ02 

εΐ συ /χβγ' αύχεΐς, ετεροί στρ. 

σου ττΧεον ου μεΧονται, 

28ο ΤΗΕ αΗΙΙ,υΚΕΝ ΟΓ ΗΕΚαυΐ.Ε8 

Κί*\\• 8υο1ι ΐΗ^Γί" 13^ : Ηΐηΐίΐ η ΐΗουνιηιΙ, οικ; 
ΊΊιυυ ίί1ΐ(>υ1ιΐ8ΐ: Ηικ] αικίί'^οικ-πιΐίί ίΓοπι Ηίδ 8ίΓ«„'. 

ΓΗοκυδ 
ί^ν^Γ οί ο1(] ^Ηί' (•Ηοο8(Ί;Η, ΙΗΪ8 οιιγ Ιηπίΐ, 
Το Ιΐί'ΐρ ΙΙη' Ιΐϋ1|)1ί•88 οηί^8 ίη ^ι1<^ΐ^^'^' γηιι8(*. 33<• 

8υ Ιιαίΐι ^Ικ;• 1)()Πΐι: ί'οΓ ίη^ίπ^^ ιιηηιπη1)ΐ'Γ(.^(1 ΐοίΐβ. 
Νο\ν «ίίΰ Ι ΐΗί8 πίίΛν «ίΐ'υ^^Ι^ Ιοοπιίη^ πι'ι^Ιί. 

ΌΕΜΟΡΗΟΝ 

νν^ΊΙ 8ΗΪί1 υί' ΐίικΰ ; αηά 8ΐΐΓί* ηιιί Ι ΐΐιπί ΐΐι^^ί; 

81ιηΙ1 8ο })ΐΌν6 ; υηίοΓ^οΙ νΗηΙΙ \:>ϋ οιιγ Ι^υοη. 

Νο\ν \\'ί11 Ι ηιιΐ8ΪβΓ ίοΓ ΐΗί' ννπΓ ιηγ ίο11<, 

Αηά ηΐΗΓ^ΙΐίΐΙ^ ΙΙιηϊ η ^οοο11}' ])Ηη(1 ιπίΐγ ^ΓΚί^Ι 

Μγοβπόΐ^'Η 1ιθ8ΐ. 8οοιι1;8 ίΐΓ8ΐ: ΛνΐΠ 1 «ί-πίΐ ίοΓίΗ 

Το ιπίίί^ί; ίΐ, ΙβδΙ ϋη\ν'ίΐΓ<ίδ ίΐ ίίΐΠ οη ιτΐίί ; 

ΓοΓ δΛνΐΑ: Ιΐΐί- ΑΓε^ΐνί-δ ίΙίΓοηο• ίο 1:1ι& ^ίΐΙΙΐίτΐιι^-οΓν. 

86€Γδ Λ\•ΐ11 Ι 1>Γίη^, ;ιπά δϋοηίιοε. ΤΗου, Ι^ηυκ 340 

Ζεαδ' Η(ίίΐι*11ι, αηά αηίαγ \\-ΐ1:1ι Ιΐι^ 1)ο} 8 ιηίηθ ΙΐΗΐΙδ : 

ΤΙΐίίΓίίίη Ι)^- Ιΐι&ν Λ\•1ιΐο1ι, ΐΗου^Η Ι Ι^ε άϊάτ, 

81ιη11 οΗΓί^ ίοΓ ΐΗίίίΐ. Ρίΐδδ, πηοί^ηί;^ Ιο ηιίηε Ηπΐΐδ. 

ΙΟΙ.Αυ8 

Ι λνΐΠ ηοί Ιε&νε Ιΐ\α {ιΙΙηγ. Εθί; υδ δίΐ, 

Α1)ί(1ΐη^ Αΐΐκι^ηδ' ΐηυιηρΗ, δαρρίίίΐηΐ ίκτρ. 

ΑιΐίΙ,ΛνΙιεη ΐΗοιι ΙΐΗδΙ; 1)Γοιι^1ι1: ΐΐιΐδ ^ΐΓΪίίί Ιο ^1οποαδ(-•ιΐ(1, 

ΤΗβη λνίΐΐ Λ\'6 6ηΙ(ίΐ\ ΟΙΐΗΐΉρίοη-^οάδ ΙΐΗν^ \\'(' 

ΝοΙ λυ^ηΙ^^γ ίΗίΐη Ιΐι^ ΑΓ^ΐνκ Οοάδ, Ο 1ίίη§. 

ΤΗουί^'Ιι Η(^ΥΆ, \ηΛά^^ οί Ζί^αδ, 1)6ίθΓίί Ιΐΐί-ηι §υ, 

ΟυΓδ ΐδ ΑΐΗϋΐΐίΐ ; πηά Ιΐιίδ Ιίίΐΐδ, δ3,γ Ι, 8,50 

ΓοΓ ίηιπΉρΙι, Ιο Ηη,υ^ ^οΐΐεη ηιί^ΙιΙίΰΓ Οοάδ ; 

ΡοΓ ΡπΙΐΗδ Πί-νίι'Γ δΙίΗΐ] 1)1Ό()1ν ον<:Ί•1;ΗΓθλν. 

[ΕΛΊί ϋΡΤΜΟΡΗΟΝ. 

( :Ηοκυ« 
Αν, νίΐιιηΐ ϋδ ΐΗοιι ννΐΐΐ, γίίΙ: αηοΗπη^ ('^'^'•) 

\\Ί11 \ν6 δΗ'βΓνκ ηοηκ ΐΚίί ηιοΓί.- Γγοιιι ίΐικ Η^Ηΐ, 

28ΐ ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

ώ ξύν" ^ Κρ'^όθ^ν έΧθών 
μ^ηαΧΎ)ηορίαισι δ' β'/ζας 
φρβνας ου φοβησβίς. 
μηττω ταΐς μ^'^άΧαίσίν οντω 
και κα\λί^όροί<ί ^Αθάναις 
οϋΟ €Ϊη. συ δ' άφρων 6 τ' ' Αρ^βι 

Έ,θβνζΧον τύραννος" 

ος ττόΧιν ΙΧθων ίτέραν άντ. 

ούΒβν βΧάσσον Α.ρ'^ονς, 
θβων ίκτήρας άΧάτας 
καΐ βμάς γθονος άντομβνονς 
ζενος ων βιαίως 
βΧκβίς, ου βασίΧβνσιν βϊξας, 
ουκ άΧΧο Βίκαιον βιττων 
ΤΓον ταντα καΧώς αν €17] 
370 τταρά γ' βδ φρονοΰσίν ; 

βίρηνα μεν β/χο^γ' άρεσκαν εττωδ. 

σοΙ δ', ώ κακόφρων άναξ, 
λέγω* εΐ ττόΧιν η^εις, 
ουχ όντως α Βοκεΐς κυρησεις. 
ου σοΙ μόνω βγχος ουδ' 
ίτεα κατάγ^αΧκός εστίν. 
άλλ' ου, ΊτοΧεμων εραστά, 
μη μου ΒορΙ συνταράζ-ης 
ταν εν γαρυτων εγουσαν 
880 ττόΧίν, άλλ' αι/άσχου. 

Ι0ΛΑ02 
ώ τταΐ, τι μοί σύννοιαν ομμασιν φέρων 
ηκευς : νέον τυ ττοΧεμιων Χε'^εις ττέρι ; 
μέΧΧονσιν η ττάρείσιν η τί ττννθάνει ; 

282 ΊΉΚ ΐ:Η11.υΚΕΝ ΟΙ ΗΕΚ0υΐ.Ε8 

Ο ΐΐιοιι ΝίΓΗΠ^ίΤ ίΓοηι Αγ^οΗ^ ίηΐΊΐι^ 

Το Λΐίκτίι.';». ίΗου ί,ΙΐΗΐΙ ηοί πίί'ΓίίίΗΐ: 
ΟιΐΓ ί>ουΐ5 Βν ΐΗν 1)1υ8ΐκΓ Ηί^Η-'>\\χ•11ίπ^. 

ΝοΙ \ϋΙ Ηην]\ ^ί^ΗυηοιίΓ 1)ΐ' (Ιοικ• 
Το Ιΐΐίΐ ΐΗη(1 ^Γ«.•ΗΪ Ηΐκΐ ίΉϊΓ Ιχνίίΐκΐ ίι-ΙΙΐημ• ! 
Ρυοίίί — ίΗοα ίΐπίΐ ίΗν ά^;ΗροX.-\ο^ά ά\\ϋ\\\η^ •>♦)" 

1η Αγ^ο^, ΙΙίϊν 8ι1ί( ίΐί'ΐιΐ'ί' ^οη ! 

ΤΗου \νΗο οοηι\1: ίο η ν'ιίν πο Ιίί^'ϊΟ• (ΑηΙ.) 

ΤΗ&η Αγ^ο8, ΰδδϋνΐη]^ ίο ^αίζ^ — 
Αηά ΐΐιου ίΐΗί-η, Ο νΐοΐ^ηΐ ορρΓ^^'^ΟΓ ! — 

ΤΗίί ."ϊΐιρρΙΐΗπί^ ΐΐϋΐΐ οΐΐη^ ίο Ηο-ι* 1νΠ6ί;8, 
ΤΗί- ΗοηκΊ^δδ ΐΗαί ογ>' ίΓοιη Ηθγ άΙϊάτ^ Ι 

ΤΗου Ηη^Ι: ηοί Γρςρεοί ίο οιιγ 1<ίη_2•. 
Αικί λνΐίΗ ]α<5ίΐθ€' ίΐιν ΫΆΪ^^α ίοη^χα^ ρπΙίβΓδ : — 
λΥΗο, (ίχοίίρί ίτοηι ίηιίΗ'.'ί ρΒίΙίΛνίΐΛ' Ηε ίίΐΐίίτίί, 

Βυί «ϊΗίΐΙΙ οουηί ΐί ηπ ίηίίϋΉθΐι«; ίΗΐη^? 370 

Ρθ&οίϊ Ιονί,' 1 Λν^Π. 1)υί 1 ηηπι ίΗ^ίτ, (ΕροίΙβ) 

Ο ΙγτΆπΙ, Ο ίΓ6ΕαΗ&Γοα5-ί;οαΐ6ά. 

ΤΗου^Η ίΗου πιηγοΗ ίο ί1ΐ6 ^ίΗίί-';, οί οιιι• ΙιοΜ, 
Νοί ίΗίί οτοΜΊΐ οί ίΐιν 1ιο])ίίΐ^ ςΗ^ΙΙ ηοΙοπί ίΐκ,'ί:-. 

Νοί ίοΓ ίΗίηε Η&ηά ϊ\ια λνΆΥ-ί^ραΆν δίοπί- 

ΝοΓ ίΗβ Ι^Γίΐίΐ'ϊ οη ίΗβ ΗιιοΙίΙ^Γ Ηηίΐι ίίΗοηί; ! 
ϋ ίΗοα ίΙΐΗί ίη Ι^ΗίίΙί; (Ιί^Ιΐ^Ηί^^ί. 

ΤΓοαΙ)1(ί ποί, ίΓοιιΗΙκ ηοί λνίίΐι ίΐιγ δρ^ΗΓ 
ΤΗ6 ΗυΓ^ ίΐιπί ΐΐκ- θΓΗ0ίί8 ηιπίίβ Ηπ^]ιίβ<ϊί 

Οί οΐίίίίδ : — €ΐΓίΉ(1 ίΗου Άηά ίθΓΐ)ί^ΗΓ. 380 

Ηβ-βηΙεν ΠΕΜΟΡΜΟΝ. 

ιοι.Αυ8 
Μ ν 8οη, λνΙίλ- οοηΓκΙ: ϋιοιι \νίίΗ οίΐΓί'-(Ίοιΐ(3ο(] ρνεί» ': 
Τί;1ΐ6ί)ί ίΗοα ίίνΐΐ ίίίΐίησ', οί ίΗ^ ίοί- ? 

ΤπΓΓν ίΗί;ν ? ίΙΓ^ Ι\\^γ 011 ΙΙ'^ ? ΛνΙΐΗί 1ΐΗ8ί 1ΐ^ΗΓ(1 ? 

28-, ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

ου ^άρ η μη Λίτευστ) γε κηρυκος \ο^ο<ί' 
6 'γαρ στρατη'γοζ βντνχ^η^ τα ττροσθβν ών^ 
βίσυν, σάφ' οΐ^α, και μαΚ, ου σμικρόν φρονών 
619 τας ^Αθήνας. άΧλα των φρονημάτων 
6 Ζβύς κοΧαστης των ά^αν υττερφρονων. 

ΔΗΜΟΦΠΝ 

ηκ6ί στράτευμα ^Αρ-γβΐον Έινρυσθβύς τ' άναξ- 
390 €γώ νιν αντος βίΒον. άνΒρα 'γαρ "χρβών, 

οστίς στρατη^βΐν φησ^ εττίστασθαι καΧω^, 
ουκ άγγελο/σί- τού<ζ εναντίους οράν. 
ΤΓβΒία μεν ουν ^γής βίς ταδ' ουκ βφήκβ ττω 
στρατόν, Χετταιαν δ οφρυην καθήμενος 
σκοιτβί, Βοκησιν Βη τόδ' άν Χβ'γοιμϋ σοι, 
ΤΓοία ττροσάξβί στρατόττεΒόν τ' άνευ Βορος 
εν άσφαΧεΐ τε ττ^σδ' ιΖρύσεται 'χθονός. 
καΐ τάμα μεντοι ττάντ^ άραρ* ηΒη καΧώς' 
ττόΧίς τ εν οττΧοις, σφάγια θ' ητοίμασμενα 
400 εστηκεν οίς 'χ^ρη ταΰτα τεμνεσθαι θεών, 

θυητΓοΧεΐται δ' άστυ μάντεων ΰττο, 
τροΎταΙά τ' ε'χ^θρών και ττοΧει σωτήρια, 
'χ^ρησμών δ' αοιΒούς ττάντας εις εν άΧισας 
ηΧε^ξα καΐ βεβηΧα καΐ κεκρυμμενα 
Χό^ία τταλαίά, ττ^δε γ^ σωτήρια, 
και των μεν άΧΧων Βιαφορ εστί θεσφάτων 
ττόλλ'* εν δε ττάσι ^νώμα ταϋτον εμτΓρεττεΐ' 
σφάξαι κεΧεύουσίν με τταρθένον κορτ) 
ί^ή μητρός, ήτις εστί ττατρος ευγενούς. 
410 ε'γώ δ' εχω μεν, ως οράς, ττροθυμίαν 

τοσήνΒ^ ες υμάς- τταιΒα δ' οΰτ εμην κτενώ 
οΰτ άΧΧον αστών τών εμών άναηκασω 1 Τ^τννίιϋΐ : ίοι• ΜΗ8. -π-^οχ θεώΐ'. 284 ΊΊΙΚ ϋΐυΐ.υΚΚΛ οι 1IΚΗ^ί ι.κ>; 

Ν«» πηρίν ρΓοιτηΐ'ίΓ \\;ΐ!^ \ηΐι Ιιπ-ηΙγ! ν ΗΐΓί-ϋΙ. 
'ΓΙη'Ϊγ (νιρίίΐΐιι, ίΐγί* ΐΓΪιΐΜίρΙΐΗΐιΙ Ικ-ηΊοΙί)!•»*, 
κ^ΙιμΙΙ ιπΗΓοΙί, Ι Ινίκην, λνίΐΐι Ιη-ηγΙ ιιρ1ίίΙ(•(1 Ιπ«>1ι. 
Α<ί;ιίη^1: οιιγ Αΐ:ΐΗ-ιΐί> \()1:λνϊ1:ΗίίίΗη(1ϊ)ΐί^• /(ίι^ 

ΟΕΜΟΡΗΟΝ 

Τ1ΐ6ν ΗΓ6 οοΓΜί•, ΐΗκ ΑΓμ;ίν(^ ΙιοδΙ Άηά ]ί\η^Έ^\1^}Ί^^\\^\\^. 

\\Ίιθ8() ιη;ι1<;08 οΐίΐΐιη Ιο Ινπολν ^οοά ^(-ικ-πιΐ',ΐιίρ, 
Το δβί' — ηοΓ ΐΙΐΗΐ λνίΐΐι ('ν(;'8 οί' 8001118 — Ιην ίοϋΗ. 
Ι^ιιΙ Ιο 1]\α ρΐΗΐπδ ηοΐ γβΐ ΙιηΙΙι 1ιρ ηΐίίΓοΙίί^οΙ ί1θΛ\ ιι 
ΗΪΝ 1)ηιΐίΐ8, 1)111. (•οικ•1ιο(1 ιΐ])οη ΐΐκ- ΓοοΙνΥ ])ΐ•ο\ν, 
\\'Ηίο1ΐ(_•1:1ι — Ι Ιίΐιί ηιπίνί:- οιιοδδ οί ίΐΐίΐΐ Ι Ιέ-Π Ι:1η•(• — 
\νΐΐ6Γ6 Λ\•ίί1ιοιι1; οοηίΐίοΐ Ιο ρυ^Η οη 1ιΐ8 1ιθ8ΐ, 
Αη(1 ΐη ΐΐιρ ΐΗπά'δ Ιί^ήγΙ οηιπ]) Ιίϊγπ 8Ηίί*1;ν-ίΤΐΊΊ:. 

Υοΐ η11 ιην ρΓί^ραΓίΐίίοη» λν^^ΙΙ ηγ^ Ι&ΐίΐ : 

Αΐ:1ΐ€'η8 18 α11 ίη Ηηη8, ΐΐΐί- νίοΐΐηΐδ ΓΟίΐάν 

δίίΐηά ίοΓ 1Η& Οοάδ Ιο χνΗοιη ίΐΐί^ν ΐΊΐυ8ΐ: 136 δΐίΐίη : 4(κι 

Βγ 566Γ8 ίΐιε €ΪΙ}' ίδ ύ\\αά \\•ϊί;1ι δαοηβοβ 

ΡοΓ ίΐΐί* ίοϋδ' ΓοαΙ 3ηά δπνΐιψ ο£ ΐΐκί δΐΗΐί^, 

Α11 ρΓορΙιεον-οΗίΐηΙ^Γδ ΙΐΗ,νέ' Ι ΟΗυδρά ίο ιη^-ίΊ:, 

ΙηΙο οΜ ])υΗίο ΟΓποΙϋδ ΙΐΑνβ δβ&ΓοΙιβά. 

Αηά δ^οΓί^Ι:. ίοΓ 8ΗΐνΗΐ:ΐοη οί ΐΗί8 1Ηη^]. 

Αηά^ 1111(1 ΐΚί-ΪΓ ιτΐίΐιιΐίο1(1 άΐνίτδΐίΐρδ, 

Ιη οπθ ΐΗίη^ §1ίΐΓ68 ΐΗε δεηδ^ οί ^11 ΐΗβ δΗΓΠί* : — 

ΤΗέ-ν 13Ϊ(1 ηιβ ίο ΏβΓπ^Ιί^Γ'δ Οπιι^ΐιΐέτ δΐίΐν 

Α ηΐΗΪάοιι οί Η ΐΊΪ^}ι-1)θΓη ίπΐΙΐθΓ 8ρηιη^•. 

Ρυΐΐ ίΐηι Ι, η8 Ιΐιοιι δβθδί, οί' ^οοά ΛνΐΠ 41 κ 

Το γοα ; γζ^Ι ηεϊΐΙι^Γ λνίΐΐ Ι δΐ&ν ηιγ οΐιϊΐά. 
ΝοΓ ίοΓΟίΐ ΐΙιεΓείο ΗηοίΗβΓ οί πιν ίοΐΐν ; 28ς ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

άκονθ^' €κων δ^ Ύί<ί κακώ<ζ οντω φρονβΐ, 
οστος τα φίλτατ €κ '^βρών 8ώσ€ί τέκνα ; 
καϊ νυν ΤΓίκράς αν συστάσβα άν βΙσίΒοις, 
των μβν \6<γόντων ώ<ζ Βικαιον ην ζβνοις 
ίΚ€ταίς αρ7ί>γ€ίν, των δε μ,ωρίαν €μον 
κατηΎορονντων βΐ δε δ^ Βράσω τόδβ, 
οΙκ€Ϊο<ζ η^ΐ] 7Γθ\€μο<; βζαρτνβταί. 
420 ταυτ ουν ορα συ καΐ συνβζεύρίσχ* υττως 

αυτοί τβ σωθήσεσθβ καϊ ττβΒον τάδε, 
Λταγώ ΊΤοΧίταίς μη ΖιαβΧηθησομαι. 
ου <γαρ τυραννίΒ^ ώστε βαρβάρων ε%ω• 
αλλ' ην Βίκαια Βρω, Βίκαια Ίτβίσομαι. 

Χ0Ρ02 
αλλ' η ττρόθυμον οΰσαν ουκ βα θβος 
ξ€νθί<; άρη<γ6ΐν τήνΒβ 'χρηζουσαν ττοΧίν ; 

Ι0ΛΑ02 
ώ Τ6κν\ εοί^μεν ναυτίΧοίσιν, οίτιΐ'β^ί 
'χβιμώνο'ζ εκφυ^όντβς ά<γρίον μενο^ 
εΐ'ζ χείρα 7^ συνη'^αν, είτα χερσόθεν 

430 ττνοαΐσιν ηΧάθησαν εί,ς ττοντον τταΧιν. 

οΰτω δε -χήμεΐ'^ τησΒ^ άττωθούμεσθα γ/}<? 
ηΒη ττρος άκταΐ<ζ 6ντε<; ώ? σεσωσμενοι. 
οϊμοί' τι Βητ ετερ'^α^ ω τάΧαινά με 
εΧιτΙ^ τ6τ, ου μεΧΧουσα ΒιατεΧεΙν χάριν ; 
συ^<γνωστά ηάρ τοι καϊ τά τονΒ\ εΙ μη θεΧει 
κτείνειν ττοΧίτών τταΐΒας, αι,νίσαι δ' εχω 
καϊ τάνθάΒ\ εΐ θεοΐσι Βη Βοκεΐ τάΒε 
ττράσσείΐ' εμ\ ουτοί σοι 7 άττοΧΧυταί χάρί<ζ. 
ώ τταΐοες, υμίν δ' ουκ εχω τι χρησομαι. 

440 ΤΓΟί τρεψομεσθα ; τίς <^αρ άστετττο^ θεών : 

ττοΐον δε <γαίας ερκο^ζ ουκ άφί<γμεθα ; 
6Χούμεθ\ ω τέκν\ εκΒοθησομεσθα Βή. 

2 86 ΓίΙΚ ί:ΐΙΙΜ)ΚΓΛ ΟΙ ΙΙΚΗ(1 Ί.κ>; 

Αικί οΓ Ιπ!^ <)\\ΐι λνίΙΙ \νΙιη ΙιηΐΙι Ιι«•;ιγΙ μ» Ικιΐϋ 

Λ^. Ιγοιμ Ιιίϊΐ ΙιςιικΙν Ιο νίοΐίΐ «ι ιπο^Ι άαιγ οΙιϊΙιΙ ? 

.\'ο\ν οαίΙκτΐπϋ,Ν ηιαγ^Ι Ιΐιοιι μ(•ι* οί ίίημτ)^ ηιοοά, 

\\Ίη*γ(' ^οιπί' Νπν, Γΐ,ΰ,ΙιΙ ΐΐ Ϊ5 Ιο ΓίΊκΙίτ Ηοΐρ 

Το ^^ι1})|)1^;ι111; ^1:Γ;ιιΐί^•(.ι•Ν, ί>οηΐ(.* οιτ οαί ιιροιι 

Μ ν ί'οΐΐν : — γ(ίΆ, &ηά ίί* Ι (Ιο Ιΐιίίί Ιΐιίη^, 

ΕνίΊΐ Ιΐιί'; οίην ϊη οίνίΐ Λ\•ίΐΓ πίοοΐ. 

8ι*ί" ίΐιοιι ίο Ιΐιϊ'ί ίΐκ'π : Ικίρ ηκ- ίϊικί ;ι \\;ιν 4•2ι> 

ννΊΗ•ΓβΙ)γ }Όυι•«>ί*1ν(*8 αικί Αϊΐΐ(ϋΐ8 «>1ια11 \κ' ΠΆν^ά, 

Αη(1 Ι δΐΐίΐΐΐ ιιοί 1)ί' οί ηιν ίοΙΚ' ΐ'€'ρι•θΗ(•Ικ^(1. 

ΚοΓ ηιϊΐΗ' ί'ί ηο 1)ηΓΐ)ΗΓΪ;ιιι (1(•Νρ()1;\ ^\ν.•ι\ . 

ΒιιΙ Ι)ν 3ηίί1: (1<•.•ι1ΐηο• ηιν μι^Ι (Ιικ". 1 ννιιι. 

(Ίί()ΗΙ>; 

Ηο\ν ? (Ιο ΙΙη' ΟοοΙ•^ ίΌΓΐ)ΐ(1 ΐΐιηΐ Αΐΐΐί^ιΐί^ Ικ-ΐρ 

Τ1ΐ(^ ίϊίΓΗΠ^ϋΓ, ΐΙΐΟϋ^Ιΐ ίίΐΐ^ νί^ίΙΓΠ ΛνΐΐΙΐ ίΉΟτ^Γ \νί11 ? 

ΙΟΙ.Αυ8 

ο ο1ιϊ1άι•£η, %%(:" ΗΓβ Ιίΐίβ ίο δΗίριτκη, λυΙιο, 

ίΐ^οπρβά ί1ΐ€ ηΐίΐ(ί(1ίη^ ίατν οί ίΐιε δίοηη, 

Απ(1 ιιο\ν ΐη αοί ίο (^Γπ^ρ ίΐιβ ΙλικΙ, Ιιπνε νί*ί 

Β_ν 1)1;ι^ί5 ΐ36ί^π ίΐΓΪν(ίη ί'Γοηι 8Ηογ& ίο 86ίΐ α^ίΐΐιι. 4.'^<ι 

Ενβη δο 3.Γ6 \\•6 ίτοηι ίΗΐδ ΐΗη(1 ίΗηίδί ίίΛνα}-, 

\ν^1ΐ€η, 35 ΠΊ^η δίΐνβά. ρνβη πολ\• Λνρ ίουοΗ^-ίΙ ίΐιρ 

δίΐ'Λπά. 
Α1ι, ηι& \ν-1ιν (ϋοΐδί ίΗοιι οΚεβΓ ιηβ, οΓυεΙ Ηορί-, 
ΕΓδί, Λνΐιοη ίΐιν ηιΐηά λνηδ ηοί ίο οΓΟΛνη ί1ΐ}' Ι^οοπ "' 
Τΐΐθ Ινΐη^' Ι οίΐηηοί ΐ3ΐΗηι^. \\•1ιο ΛνΐΠ ηοί δίαν 
Ηίδ ])€θ})1ί''8 άηυίίΙιίί^Γδ : νεα, Ι απΊ οοηίβηί 
ννίίΐι Αί1ΐ€•ηδ' ά^πϋησ^ Λνΐίίι ιΐδ : ίί* ηιν ρΙί^Ηί 
Ρ1^<ΐδ€ Ηεανί'Π. ηιν ε^ΐΉίίίικΙο ίο ί1ΐ€*(ί άίβδ ηοί. 
Α1ι ΐ3ονδ, ίοΓ νου Ι 1ίηο\\' ηοί \\•1ι&ί ίο άο ! 
ννΐιΐίίκτλνίηχΐ ίΐ^β ? — ΛνΗίΐί Οοάδ ι-ί-δί ιιηίηιρΙοΓβθ ? 440 

ννΐΐίΐί Γβίυ^ί^ ιιροη {?<ΐΓί}ι 1\ά\^ λ\•6 ηοί δου^ΐιί ? 
Βί^ δΗίΐΙΙ \ν'β. ο}ηΊ(ΐΓ€*η. νί6ΐάί*ά ιιρ ίο ίοβδ. 

287 ΗΡΑΚΛΕΐΔΛΤ 

κάμού μεν ούΒβν €ί μ€ 'χ^ρη θαναΐν μέΧ(:ί, 
ττΧην €Ϊ τί τέρψω τους βμούζ €'χ^θρον<ζ θανών 
υμάς δε κΚαίω καΐ κατοίκτβίρω, τίκνα, 
καί την ^βραιαν μητερ* ^ ΑΧκμήνην ττατρός. 
ώ ΒυστάΧαινα του μακρού βίου σεθεν, 
τΧημων δε καηώ ττοΧλά μο'χθησας μάτην, 
χρήν χρήν άρ" ημάς άνΒρος 6ίς εχθρού χέρας 

450 ττεσόντας αίσχρως καΐ κακώς ΧιττεΙν βυον. 

άλλ' οίσθ^ 6 μου σύμττραξον ; ούχ άττασα '^/αρ 
ττεφευ^γεν εΧττΙς τών8ε μοι σωτηρίας, 
εμ εκΌος Αρ<^είθΐσίν αντί τωνο , αναξ, 
καΐ μήτε κινδύνευε, σωθητω τε μου 
τεκν- ου φιΧεΐν Βεΐ την ίμήν ψυχήν ϊτω. 
μάΧίστα δ' Έιύρυσθευς με βούΧοίτ^ αν Χαβών 
τον 'Ή-ράκΧείον συ μμαχον καθυβρίσαΐ' 
σκαιος '^/αρ άνηρ' τοις σοφοΐς δ' εύκτον σοφω 
εχθραν συνάτττειν, μη άμαθεΐ φρονηματι. 

460 ΊΓοΧΧης ^αρ αΙΒοΰς καΐ Βίκης τις αν τύχοι. 

Χ0Ρ02 
ώ ττρεσβυ, μη νυν τηνΒ^ ετταιτιώ ττοΧιν 
τάχ αν 'γαρ ημΐν ψευΒες αλλ' όμως κακόν 
<^ενοίΤ^ ονείΒος ώς γένους ττρούΒώκαμεν. 

ΔΗΜΟΦΠΝ 

γενναία μεν τάδ' είττας, αΧλ' αμήχανα, 
ου σου χατίζων δεΟρ' άναζ στρατηΧατεΐ. 
τί <^αρ γέροντος άνΒρος Εύρυσθεΐ ττΧεον 
θανόντος ; άΧΧα τούσΒε βούΧεται κτανεΐν. 
Βεινον ^γάρ εχθροΐς βΧαστάνοντες εύ<γενεΐς, 
νεανίαί τε καΐ ττατρος μεμνημενοι 
470 Χύμης' α κεΐνον ττάντα ττροσκοττεΐν χρεών. 

άΧΧ' εϊ τιν αΧΧην οίσθα καιριωτέραν 

288 ΊΙΙΚ (Ί11Ι,1)ΙΠ:Ν οι ιικκοχχε^ 

ι πι 1. ιιοί ιΛ' ηινν,ίΙΓ, ί1 1 ιυιι^Ι ιΐίί-, 

Εχίΐ'ρί ΙΙΐΗΐ υ'€Γ ιτιν (Ιί-αΙΙι γοη Ιοίίίί ίίΐιηΐΐ ^Ιυπί; ; 

Βΐΐΐ ΓοΓ νοίΐ, 1)ηΙ)(?^, 1 Λν(ί(?ρ ΐΐΐ Ιΐίίί:•!• Πΐΐΐΐ, 

Αικί ίοΓ νοιπ' ίίΪΓ^'ίί ^Γβν ιιιοίΙι^Γ, (ίνίι'η ΑΙοηκίΠΗ. 

ο Ιπάν, Ιιη])!^:"^.»^ ΐη ίΐιν Ιί-ηυίΐι οί ώιν^ Ι 

Αικί 1ιηΐ)1ί*88 Ι, Λνίκ) Ιιηνο ^ταπύγ ϊού^ά ΐη νίΐΐη ! 

ΙΌ ίηΐΐ, ίίικί (ϋί- ΐη ^Ιιηπκ' ηικί η^οην ! 4ϋ<» 

Κίη^, Ιι^ΐρ ηκ- ! -λ\()ΐι1(ΐ8ΐ ΙνίιοΛν Ιιολν ? — ηυί; ^ν^τν 
Ιιορί' 

ΟίΊΙΚΜΓ (1θΙΐν(•1•;ΠΗ•0 Ιΐηΐΐΐ Ηΐ*(1 ιιιν 801ΐ1 : — 

λΚ' ίο ίΐκ' Αι•<τίν(ί!5 νΐ(:Ίο1 ιιρ ίη ίΙιείΓ 81^;^^^. 

8ο 1ί€• ιιηρί-ηΐΐβά Ιΐιοιι. Ιΐιρ ΙπίΪΝ Ιϊί- ^Λν6(1. 

Χυ ι-ΐι^Ιιί; 1ι;ιν(' Ι ίο 1ο\ <- ϋίν : ΚΊ ίΐ: οο ! 

Μβ λνοιι1(1 Κιπ'ν^ΙΙκΊΐΗ ιηοί^Ι γο)οϊο(* ίο ί,ρίζρ, — 

ϋί^ΓοιιΙί^^' αΐΐν, 1116, — ηικΙ €'\ΊΊ-(:'η1:ι•ΡΛΐ: ; 

ΚοΓ οίηπ-ΐ Ιΐί» 18. ΕίΊ λνΐδο ιη^ιι ρι-πν ίο 8ΐ:Γί\(^ 

\\Ίΐ;1ι \νΐ86 ηΐ6η, ηοΐ; Λνίίΐι ^ΐΉΟ^Ιβε^ ηγγο^ηποο. 

8ο, ΐίΌη€' ίίΐΐΐ, Ιΐί* δίοορ^ Ιο οΙιΐνΗίΓοιι^ ίορ. 4*50 

εΗοκυδ 

Ο Μΐΐϋί^ηΙ, ιΐ])οη Αΐΐιριΐδ οη^Ι: ηοί Ι^Ιηπιθ ! 
Ηπρίν 'ΐΛν^ι-β ίπίδϋ, γ^Ι ίοχύ Γ^-ρΓο^οΗ Λν&Γβ ΐΐιϊς 
ΊΊιηΙ Λνε Ηΐίίΐηάοηθά 8ΐ;ι•3η§βΓ-8ΐιρρ1ΐέΐη1;8. 

ΟΕΜΟΡΗΟΝ 

ΝοΙ)!^ ΐΐήηε οίΤί^ι• ; ν^ΐ ΐί Οίϋΐηοΐ: 1>ο. 

Χοΐ οΐ'ίΐνΐηο- Ι:]ΐ66 ^1ο1:11 1:1π8 Ινΐησ 1ιΐ1:1ΐ€>Γ ηιηΐ'οΐι ; 

ΓοΓ οί ΛνΙΐΗΐ ρΐΌβΙ ίο Ειιι•ν8ΐ:1ΐ€α8 Λν61•6 

Αη οΜ ηιαη'8 άβ^ίΐι ? Νίΐν, ί1ΐ686 1ΐ6 1ιΐ8Ϊ8 ίο δίαν. 

ΡΟΓ άί1Πο;^Γοΐ18 ίο £θίί8 ΗΓ6 Ηΐ^Ιΐ-Ι^ΟΓη νοπίΐΐδ 

ΟΓΟΛνΐη^' ίο 111311, Λΐιά ΙίΓοοάΐηο: οη 8ΪΓ6δ' ΛνΓοη^δ ; 

Αηά &11 ίΐιίδ Ιΐ6 ίοΓθδβθδ, Ηβ ηεβάδ ηιιΐδί δο. 47<» 

Ιί ίΐη}• Γράθ ίΐιοιι ΙνίιοΛνρδί ηιοιτ ί1ΐ3Π ίΐιίδ 

289 
νοι.. III. υ ΗΡΑΚΛΕ1ΔΑ1 

βυύΧήρ, ί:τοίμαζ\ ως έγωγ' αμήχανος 
'χ^ρησμωΐ' άκουσας βΐμϊ και φόβου πΧάως. 

ΜΑΚΑΡΙΑ 

ξβνοί, θράσος μοί μη^εν Ιζό^οις βμαΐς 
ττροσθήτβ' ττρώτον ^γάρ τοδ' ^ξαίτησομαΐ' 
'γυναίκΐ ^άρ σιητ] Τ€ καί το σωφρονβΐν 
κάΧλίστον, βϊσω θ^ ησυχον μενβίν Βόμων. 
των σων δ άκ,ούσασ , Ίόλ€ω9, στεναγμάτων 
βξήΧθον, ου ταγ^θβΐσα ττρβσβεύβιν ^€νους. 
ί8() ίίλλ' βίμΐ ^άρ ττως ττρόσφορος, μβΧβί δε μοι 

μάΧιστ άΒεΧφών τωνΖβ, κάμαυτής ττβρί 
θύΧω ττυθεσθαί, μη VI τοις ττάΧαι κακοΐς 
ττροσκβίμενόν τι ττημα σην 8άκν€ί φρ€να. 

Ι0ΑΑ02 

ω τταΐ, μάΧιστα σ ου νβωστί Βη τίκνων 
των 'ΥϊρακΧείων βν^ίκως αΐνβΐν εχ^ο). 
ημΐν δβ Βόζας βΰ ττρο'χωρησαί 8όμος 
ΊτάΧίν μεθεστηκ αύθις εΙς τάμη'χανον 
'χ^ρ7]σμών ^αρ ω^ούς φησι σημαίνβιν οδβ, 
ου ταΰρον ούδε μόσγον, άΧΧά τταρθενον 
490 σφάξαι κόρτ) Αημητρος ήτις εύ^ει^Ί^ς, 

€ί γ^ρη μβν ημάς, 'χρη δε Τ7]νΒ' βίναι ττόΧιν. 
ταύτ ούν άμηχ^ανοΰμεν ούτ€ ^άρ τέκνα 
σφάξειν όδ' αυτού φησιν οΰτ άΧΧου τινός, 
κάμοϊ Χε^γει μεν ου σαφώς, Χε^ει 8ε ττως, 
ει μη τι τούτων εζαμη'χανΎ]σο μεν , 
ημάς μεν άΧΧην ηαίαν εύρίσκειν τινά, 
αύτος 8ε σώσαι τήν8ε βούΧεται γθόνα. 

ΜΑΚΑΡΙΑ 

εν τω8ε κάγομεσθα σωθήναι λόγω ; 

Ι0ΛΑ02 

εν τω8ε, τάΧΧα γ' εύτυ'χως ττεττρα'^ότες. 
290 ιιικ (ΐιιι.ΐ)ΚΚΝ ΟΙ" IIΚΚ^ίΊ.κ^; 

ΙΙί-αΐΐιιμ ΐΙιι,*8(' ογ.ίγΙ^ή, ;ιμ(1 ίαΙΙ ο1 ΐν';ιι•. 

ΚηΙϋΓ ΜΛ0ΆΗ1 Λ //•0/// ΐΗβ Ιοπρίβ. 

ΜΛΓΑΚΙΑ 

ί^Ιηιημ,ίι'ΓΝ, ίηιρίίΐί^ ηοϊ ίον ηιν οοΓπίη^ ίοιΊ:!! 

Βί)Ιο1η^8^ ίο ιιΐ(:' : ίΗί8 Ϊ8 ηιν Ηι•8ΐ: Γίι-ίίικ'^ί : 

81110^ ί'οΓ η λνοηΐΗΠ «ίΐί'ηοίί ηηβ (ΙΪΒΟΓβΙΐοη 

β(' ίπίΓί^'^ί;, Ηΐκΐ νΙϊΙΙ ΪΗΐτνΐηί>• ΐη 1:116 1ιοηΐ6. 

Βυΐ:, ΙοΙίίαΝ, Ι ΙκήιτΙ (:1ιν πιοηιιν, ηικΙ οηπι^, — 

ΓΙιου^Ιι Ι 1)6 ηοΐ: οιχίαΐικά ηιΐη6 Ηουί>6'8 Ιι^κζΐ : 

Υί*!: ΐη Ηοιπέ' ^ογΙ: \1 ίίΐ^ ιη6, ίοι* Ι Ιον^ 480 

ΊΊΐ(-'86 1)ΐ•6ΐ:1η•6η ηιοιτ 11ι;ιη η11 : ν6Η, ηιΐη6 <)\νη Ιαίο 

1•ηΐη λν(»ιι1(1 Ι Κ•,•ΐΓη, — Κ*ν1: Ιο (116 ίΌπη6ΐ• ϋΐ^ 

.^(»πκ- η(\\ |);ιηο• ;κ1(ΐ6(1 ηο\\• 1:οηη6>ιΪ8 ίΐιν ίκοΐιΙ. 

ιοι.Αυβ 
1)ίΐιι^Ίιί;6Γ, Ιυη^ 8ΐιΐ66 1ι;ιν6 ί Ιΐ;ΐ(1 ΓΪοΙιΙεοιι.'. (•ηιΐδ6 

ΊΌ ρΐ•ίΐΪ86 1:1ΐ66 6ΐΐί6ί1ΐ68ΐ: Οί' Η6Γ01ΐΐ65' 866(1. 

ΟΐΙΓ Ιΐ01186, ΐΐΐηΐ 866ηΐ6(1 1)1ΐί ηονν- ίο ρΓΟδρ61• λνί'Η, 

()η66 ΐηθΓ6 1ΐίΐ1;1ΐ ίπΙΚ-η ΐηΐο (ΐ68ρ6Γ;ΐΪ6 6Η86, 

Γοι• οι•Η6ΐ6-6ΐΐ;ιη1:6ΐ•8, 8Ηί11ι 1;1ιί8 Ινίη^, })ΐΌ6ΐ<η*ηι 

Τΐιηΐ: 1ΐ6 ηιη8ΐ: 1)ΐ(ί ίο 8ΐίΐν ηοΓ ΙιυΙΙ ηον Οίΐΐί, 

Βηί Η ιΠΗΐίΙ, οΐΗα^•1ιΙ;6Γ οί* η 1ιί§Ιι-1)οι•η 811*6^ 4ί>0 

Ιί Λν6, ΐί Αί1ΐ6η8, ιηυδί ηοΐ 66386 ίο Ββ. 

Τΐΐΐδ ί1ΐ6η 18 ΟΙΙΓ (ΐ68ρίΐίΓ : ί1ΐ6 1ίίη§ Γ6ίΐ186ί1ΐ 
Το 8ΐ&ν 1ΐΪ8 0\νη ΟΓ Ηην θί}ΐ6Γ'8 θ1ΐΐ1(1, 

Απά δΗΪίΚ ίο 1116, — 3ΐΐ)6ΐί ηοί ΐη λνοΐ'άδ, — 

Εχ06ρί Λν6 ίΐη(1 ίοΓ ίΐΐϊδ 8θηΐ6 Γ61116(1ν, 

\\ 6 ηιοδί 1166(18 ί'οΓίΙι πηά 866ΐν Ηΐιοί1ΐ6Γ Ιπηίΐ ; 
Βιιί Ιιίδ ολνη Ιίΐηά 1ΐ6 6Ηηηοί ο1ιθ86 Ιιιιί 83ν6. 

ΜΑΟΑΚΙΑ 

Οη ί1ΐ686 ί6ηηδ 1ΐΕη^6ί1ι οιΐΓ ά6ΐί\ 61*31166 ? 

ιοι,Αυδ 
Οη ί1ΐ6δ6, — ίί ΐη «11 6ΐδ6 οιιγ ίοΓίυη6 δρ66(1. 

291 

υ 2 ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

ΜΑΚΑΡΙΑ 

500 μ"*! νυν τρέσ7)ς βτ^ ^χ^θρον ^ Κρ<^€ΐον Βόρν 

βγω γα/3 αύτη ττρίν κέλευσθήναί, <-/€ρον, 
θνγισκβιν έτοιμη καί τταρίστασθαι σφα^τ}. 
τι φησομβν γά/3, €1 ττολί^ί μεν άζίοΐ 
κίν^υνον ημών εϊνβκ αϊρεσθαί μ^ηαν, 
αυτοί δβ 7Γροστιθ€ντ6<; άΧΚοισιν ττόνους, 
τταρόν σφε σώσαι, φευζόμεσθα μη θανείν ; 
ου Βήτ\ εττεί του καΐ <γέΧωτος άζια, 
στενειν μεν ικετας δαιμόνων καθήμενους, 
ττατρος δ' εκείνου φύντας ου ττεφύκαμεν, 

Γ)10 κακούς όράσθαί' ττού τάΚ εν γ^ρηστοΐς ττρεττει ; 

κάΧΧίον, οΐμαι, τΡ]σ8\ α μη τύγοι ττοτε, 
ΤΓοΧεως άΧούσης, 'χ^εΐρας εΙς εχθρών ττεσεΐν, 
καττείτα Βεονά, ττατρος ούσαν ευγενούς, 
Ίταθούσαν ' ΑιΒην μηΒεν ησσον είσι^εΐν. 
αλλ' εκττεσοΰσα τήσ8' αλητεύσω χθονός, 
κούκ αίσχυνούμαί 8Ρ]τ\ εαν 8ή τίς λβγτ;• 
τί Βεΰρ* άφίκεσθ^ ίκεσίοίσι σύν κΧάΒοίς 
αύτοΙ φυΚοψ^υχούντες ; εζιτε χθονός" 
κακούς <^αρ ημείς ού ττροσωφεΧησομεν. 

520 άλλ' ουδέ μεντοί, τώνΒε μεν τεθνηκότων, 

αυτή οε σωσεισ , εΧτηο ευττραξειν εγω' 
ΊτυΧΧοΙ 'γαρ η8η ττ)Βε ττροΰΒοσαν φίΧους' 
τις '^/αρ κορην ερημον η ^άμαρτ" εγειν 
η τταιΒοτΓΟίεΐν εξ εμού βουΧησεται ; 
οΰκουν θανείν άμεινον η τούτων τυχείν 
άναζίαν ; άΧΧη δε καΐ ττρέττεί τίνΐ 
μαΧΧον τ«δ', ητίς μη ^ττίσημος ώς βγώ. 
η'^εΐσθ^ οττου ΖεΙ σώμα κατθανεΐν τόδβ, 
και στεμματούτε καΐ κατάρ'χεσθ\ εΐ 8οκεΐ• 

530 νικάτε δ' εχθρούς" ηΒε <γαρ ψυχή ττάρα 

292 ΤΗΕ ΙΗ11.υΚΕΝ ΟΚ ίΙΕΚ0υΐ.Ε8 

ΜΑΟΑΒΙΑ 

ΤΙκ-η (Ιΐ'^ίκΐ 11Π ιπ«)Γ(• ΙΙη- Λι•<>;ϊνί' ί'(ΧΊηΗΐι'«> «ρβίΐΓ. .")•μ) 

Μ\>.<-"1ί— ί ^νπίί πϋ 1)ΐ(1{1ίημ;, Ηποΐί^ηΐ — ηιη 

Κ^πάν Ιο άί6, Ηπά νί(?1(1 ηΐ€ Ιο Βθ βΙλιπ. 

\νΐιη1; ο;ιη λν^ «ην. ίί ΑίΗίίη^ οοιιηΐ ίί τηααΐ 

Το Ιίπινί:- Η ηιΐ^ΐιΐ}- ρίίΓΐΙ ίοΓ ουί' 8η1<.^, 

Αηά \\•€ ίο οί1ΐ(ίΓ8 ρίΐ88 ΐΗΰ δίι-υ^^ΐε οη, 

Αηά Ηίίί' ίΐϋίΐίΐι, λνΙκ^π ΙΗηΙ: Λν^ν ί1(ί1ί\ (ίΓΗποίί 1ί(.*?5 ? 

ΝενεΓ ! — ά ϋοοίίιη^ ίο υ^ ΐΗΐ^ ^Ιιοιιΐά \)α, 

Το 811 Ηπά ηιοΜΠ οη, ^αρρϋπηΐ ίο ίΗίίΐΓ Οοάίί, 

Αη(1 — Ιίοηι οί ίΐιηί 8ΪΓ^ οί λν1ιθ8(; 1οΐη8 λνίί 8ρΓίΐη^ — 

Το 8ΐΐΟλν 118 ΟΓΗΛ^η ! Ι8 ί1ΐΪ8 Η1ί& ίΗβ 1)ΓΗν€ ? ">1'> 

ΒκίίβΓ, ί"οΓ8θοίΗ, ίΗί8 ίο"«•η — ΛνΙιίοΗ Οοά £οΓΐ)ίοΙ Ι — 

\ν6Γ6 ίίΐ'ίϋΐ, ίΗίΐί ίηίΟ 1ΐί1Π(ΐ8 οί ίθ^8 1 ίίίΐΐ. 

Αιιά δυίί^Γϋά — Ι, ίΓοηι Ηο-ο-ίπίΙΐΰΓ 8ρΓΐιιι^ — 

Ηθη•θΓ8, Ηπά 1θθ1ν€(1 011 ΗΗάίί8 ηθη€ ί1ΐ6 1688 Ι 

Ογ, 1)ηιιΐ8ΐΐ€(1, 81ιη11 Ι λνηηάίίΓ ίΓοηι ί}ιί8 ΙηικΙ, 

Αηά ηοί \)ϋ ιιίίειΊν 8ΐι;ιπΐί.•(1, ί£ οηε 8]ιου1(1 ^άυ, 

" λνΐι^Γ^ίοΓ^ ο'οηικ ΙιίίΙκίΓ ΛνίίΚ νοαΓ 8αρ})1ίίΐηί Ι^οιι^Ηϊ, 

Ο ν^ ίΙΐΗί δο Ιονί; Μία ? — Ιιεηοίί ίί-οπι ουΓ 1;ιηί1 ! 

ΡοΓ Λνε ίο 0Γίΐν(ίη8 λνίΐΐ ηοί ΓςηάίίΓ Ηεΐρ ? " 

Νηυ, Ηηά ηοί α\Ί;η \{ η11 ί1ΐίί8(ί Λνΐ^Γκ δίπΐη •520 

Αηά Ι 8Ην(ίά, 1ί;ι\χ> Ι Ιιορί^ οί Ιΐίίρρν άπνδ ; — 
Μίΐην, 8θ ί€ηιρίβ(1, Ιιπνκ ΐ3(ίίΓΗν6ά ί1ΐ6ίΓ ίηεηάδ ; — 
ΓοΓ Λνΐιο ΛνουΜ 8ίοορ ίο ΙαΙία ά ίήεηοΐΐεδδ ί^ίΗ 

Το λνΐίί-, ΟΓ ΟΗΓ^ ίο ΓΗΪ8(ΐ Ιΐρ 866(1 οί ηΐ6 ? 

Β6ίί6Γ ίο (ϋ6 ίΠπη 1ΐμ;Ηί οη 8ΐκ•1ι η άοοηι 
ϋηΛνοι-ίΗν ! Ηπρίν ίΐιίδ ηιΐ^ΐιί Λν6ΐ1 1)6866ηι 
Αηοί}ΐ6ΐ• ηιηί(1 λχΗο Ιιηίΐι ηοί ηιν Γ6ηοΛνη. 

Ε6ίΗΐ οη ίο \νΗ6Γ6 ίΐιΐδ Ιίοίΐν η66ίΐ8 ηιυδί €ΐΪ6 : 

λνΓ6ίΐί1ΐ6 ηΐ6, 1)6^ΐη ί1ΐ6 ηί6, ίί ίΗίδ δ66ηΊ ιχοίη]. 

ν;ηκρη'^1ι λοπΓ ίο68 ; ίοι* Γ6αάν ίδ ίΗΐδ 1ίί6. •33<» ί 2 93 ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

βκοϋσα κ,ουκ άκουσα• κάξα'γ'γβΧΧομαί 
θντ}σκ€ίν άΒβΧφων τώνΒε κάμαντή^ζ ΰπτερ. 
βυρημα 'γάρ τοι μη φιΧο^^νχονσ βγω 
κάΧλίστον ηΰρηκ, βνκΧβώς Χίττβΐν βιον, 

ΧΟΡ02 
φβύ φβΰ, ίΙ Χβξω τταρθένον μβ^αν Χό<γον 
κΧύων, άΒβΧφών ή ττάροζ θίΧβί θανεΐν ; 
τούτων τίς αν Χβξειβ ^βνναίονς Χόλους 
μάΧΧον, τίς αν 8ράσ€ΐ€ν άνθ ρωττων βτί ; 

Ι0ΛΑ02 
ώ τεκνον, ουκ εστ άΧΧοθεν το σον κάρα, 
540 άλλ' εξ εκείνου σττερμα τής θείας φρενός 
ττεφυκας ΉράκΧειος• ούδ' αίσ'χυνομαι 
τοις σοΐς Χό^οίσι, ττ} τύ'χτ) δ' άΧ'γυνομαί. 
αλλ' 77 ^ενοίτ αν ενΒικο^τερως φρασω' 
Ίτάσας άΒεΧφας τήσΒε 8εΰρο 'χρη κάΧεΐν, 
κάθ^ η Χαγουσα θνησκετω 'γένους ϋττερ' 
σε δ' ου Βίκαίον κατθανείν άνευ ττάΧου. 

ΜΑΚΑΡΙΑ 

ουκ αν θάνοιμί ττ} τύ'χτι Χα-χρΰσ^ εγω• 
χάρις <^άρ ου ττρόσεστί' μη Χεξης, ^ερον. 
αλλ' εΐ μεν ενΒεγεσθε καΐ βούΧεσθε μοι 
οδΟ χρησθαί ττροθύμω, την ε μην ψυχην βγω 
ίοωμ εκουσα τοισο , ανα^ κασυ εισα ο ου. 

Ι0ΛΑ02 

φευ. 

οδ' αΰ Χό^ος σοι του ττρίν ευγενέστερος" 

κάκεΐνος ην άριστος, αΚΧ ύττερφερεις 

τόΧμη τ ε τόΧμαν καΐ λόγω χρηστω Χο'γον. 

ου μην κεΧεύο) γ' ούδ' άττεννέττω, τεκνον, 

θνησκειν σ'• άΒεΧφούς δ' ώφεΧεΐς θανούσα σους. 

294 ΤΗΕ ϋΙΙΙΙ^ΟΚΕΝ ΟΓ ΗΕΚϋΙΙ.ΚΜ 

λνίΐΐϊη^•, αηβ'ΓίκΙ^ίη^. Υί;Η, Ι ρΐκϋ^ΰ ιη« πυλν 
ΡΌγ Ιΐιβίίί; Γην ΙίΓοίΗϋΓίί' ^ά]^^, Άηά ητΐπί;, ίο ά'ι*^. 
ΓοΓ ΐΓ€Λ8ΐΐΓ6-1:Γυνβ ηΐ()8ΐ ίαΐΓ, 1)ν Ιονίη^ ηοΐ: 
ΙΜ\\ ]νΛ\Ί^ Ι ίοιπκΐ, — \\'ϋ:1ι φ>τν ΐ<> ({ΐπί ϋί^ΐ'- 

ΟΉΟΚϋδ 

\νΐΐΜί: ν1ι;ι]1 Ι ί,ίΐν, λνΐιυ ΙΐίΉΓ ίΐιΐίί ιπηΪ(1'?> Ιπ^^ίι λνοιπΚ 
ϋοιι^ί'πΐΐιΐίτ ίοΓ 1ΐ(;ι• Ιηχ'ίΙΐΓίίηΉ Ηα.]ία Ιο θίίί ? 
λνΗπΙ: ΠΊπη οοιιΜ ιιΙΙϋΐ' ηοΙ)ΐ€Γ ΛνοΓίΙί^ Ιΐΐϋπ Ιΐΐ(ί^6, 
Ογ λνίκ) ίΐο ιΐ()1)1^ι• (Ιεεά Η6ηα&ίθΓΐΐΊ ίοΓ (.-νί^ι* ? 

ΙΟΙ.Λυ8 
Ο (Ιΐΐΐίΐ, ΐΐΐίΐΐί:- Ιι^ΛΓΙ Ϊ^ οί 11θη(? οΐΙΐ^Γ 8ΪΓ6 — 

ΤΗοιι ;ΐΓΐ 1ιΐ8 οΛνη δε^ά, οί' ΐΗπΐ |^οο1ίϊ1<:€ δοιιΐ, δ4(/ 

ΗρΓοιιΙθδ, δρΓαιψ ! Εχο66(1ΐη^ ρΓοικΙ 3,ηι Ι 

ΓοΓ ΐΠί-κ^ ΐΐιν λνοΓοΙ'^, 1)ΐι1: ί^ι-ΐ^ν^ ίοι* ΐΗΐδ Ιίηγ^ ί;ι1:(ί. 

Υ^ΐ 1ιο\ν ΊΛν(ίΐ•(^ (1οιι<-* ηιοΓ^' .|ιΐ8ΐ;1ν λνΐΐΐ 1 Ιί Η : 

Ηϊΐΐιεί' 136 α11 Ιΐιίδ ιιΐίΐΐάίίη'δ δίδΙ^Γδ οπϋκά ; 

ΤΗ^η ΓοΓ ΙκίΓ Ηοιΐδ<:ί 1^1 λνΐιοηι ΐΐι^• ΙυΙ θοοπίδ ά\ϋ ; 

Βυΐ; Ιΐιαΐ ΐΐιοιι (Ιΐίί Λνΐΐΐιοιιΐ \οί ΐδ ηοΐ ]ιΐ8ΐ:. 

ΜΛΓΛΚΙΛ 

ι ΛνίΙΙ ιιοί ρ(;•ΓΪί5ΐι 1)}' 11ί(" 1οΐ;'8 ίΐοοιη, Ι ; 

ΡοΓ ΐΗ<ϋΐ ϊ^^ ηο ίΓ66 ί^Γ;Η'(ΐ : ίίιου, ηηηΐίί ϋ ηοΐ. 

Βιιΐ ίί νβ Λνϋΐ Ηοο6ρΐ ιπί-, ;πκ] οοπί^ί-πΐ: 

Το ΐα1ί€ 311 €{ΐ§€Γ νΐοίίηι, λνΐΐΐΐηοΐν δόΟ 

Ι ^ίνε ιη^ Πίβ ίοΓ ΐΐιβδβ, ηο\\ ϊδε ^οηδί^Η^η^^1. 

ιοι,Αυδ 
Α1ι^ ηΐΗΐ'νβΠϋΐΐδ οηβ ! 

Νο1)1ί'Γ ΐΐιν ΐΗΐίίτ 8ρ^ίΗ•1ι ΐ'> ΐΐιηπ ϊΐιν ΗΐΝί. 
ΡίτίίΌΐ: ΛΝ'ίΐδ ΙΗηΙ:. 1)π1 ΐΐιοιι ο'ίιτρΗδδί'^Ι ιιοΛν 

€θΙΙΓΗ]^ίί ΛνΐΐΗ ΟΟΙΠ'ίΙ^^,^λνΟΓίΙ ΛνΐίΗ ηοΜί^ Λ\()Γ(1 ! 

Υβί, ίΙαα^ΗΐβΓ. ίΐιβί- Ι Ιιίά ηοί. πογ ίοΓΐ)ϊί1 

Το άΐ(ί : — ΐΗν 1)ΐ•κ1:1ΐΓ(:ΐι οΙο^ϊΙ: ΐΐιοιι. (Ινίη^•. Ιι^•!}). 

295 ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

ΜΑΚΑΡΙΑ 
σοφω<ζ κέλβνβις• μη Ύρεστ]^ μιάσματος 
τούμον μετασγβΐν, άΧλ* βΧβνθβρω^; θανω. 
560 €7Γου δε, ττρβσβυ• στ} ^άρ βνθανβΐν χβρϊ 

θέΧω- 7Γ€7Γλοί9 δε σώμ^ ίμον κρύψον τταρών 
€7Γ€ί σφαγής γβ ττρος το Ββινον ζΐμ εγώ, 
βϊτΓβρ ττέφυκα ττατρος ονττβρ Εύχομαι. 

Ι0ΑΑ02 

ουκ αν Βνναίμην σω τταρβσταναι μορω. 

ΜΑΚΑΡΙΑ 

συ δ' αλλά τοΰΒβ χρτ]ζ€, μη μ βν άρσβνων, 
άλλ' βν γυναικών χβρσίν βκττνβνσαί βίον. 

ΔΗΜΟΦΠΝ 

βσται ταδ', ώ τάλαίρα τταρθβνων' ε'ττεί 
κάμοί τόδ' αίσχρόν, μη σε κοσμβΐσθαι καΧώς, 
ΤΓοΧλών 6κατί, της τε σης βνψυχίας 
570 ^^ΐ- '^ον Βίκαίον τΧημονβστάτην δε σε 

ττασών γυναικών βϊΒον οφθάλμοΐς ε'γώ. 
αλλ* €Ϊ τι βούΧβί τούσΒβ τον ^βροντά τε, 
χ(όρ€ί Ίτροσβοττονσ^ ύστάτοις ττροσφθβ'γμασίν. 

ΜΑΚΑΡΙΑ 

ώ χαΐρ€, ττρεσβυ. χαΐρβ καΐ ΒίΒασκέ μου 
τοι,ονσΒβ τούσΒβ τταΐΒας βίς το ττάν σοφούς 
ωσττερ συ, μηΒεν μάΧΧον άρκεσουσι γίί/ο. 
Ίτβιρώ δε σωσαι μη θανείν, ττροθυμος ων 
σοΙ τταΐΒβς βσμεν σαΐν χβροΐν τεθράμμβθα. 
όρας δε κάμβ την βμην ώραν <γάμου 
580 ΒίΒοΰσαν άντΙ τώνΒβ κατθανουμβνην. 

ύμβΐς δ' άΒβΧφών ή τταροΰσ^ ομιΧυα, 
εύΒαίμονοΐτβ, καΐ ^ενοιθ^ ύμΐν όσων 
ήμη ττάροίθβ καρΒία σφα^γησεταί. 
και τον γέροντα την τ' εσω ^ραΐαν Βόμων 

296 Μ.νεΛΗΙΛ 

ΤΗοιι (ΙοηΙ Ι3ΐ(1 — λνΐί,οΐν. Ρ^3ΐ• ηοΐ ΐΐΐυα ίο 1:<ιΙ<ί; 
βιπ1ί-^1:;ιίιι οί' ηιρ : 1)ΐιΙ: 1^*1; ηΐί? ί1ΐ6 — (ϋε ^γ^^^• 
Οοιπί- Λνίΐΐι ηκ'. ;πκ•ΐ«:*η1: : ΐπ Ιΐιΐη^ ηγηιν Ιο (ϋί' -^β^» 

Ι ίΐ8ΐ<. Β(- πί^ίΐΓ πιο ; νί*ί1 ηιν ί•ϋΓ5κ λνϋΐι γοΙ)(.•5, 

8ίηθ(:• ίο ΙΙΚ:• ΙΐΟΓΓΟΓ οί ΐΙΚ:" Ιίπίί^ Ι ρΗ?ί8 — 

Ιί Ι Ιίϋ οί' 1:Η(:' 8ΪΓ<.• ίΗίΐΙ: Ι Ι^οΗδΙ ηιίη^. 

ιοι,Αυ» 

1 οππηοί ίίίηικί ;ιικ1 1οο1< ιιροη ΐΐιν (Ιοοιπ. 

ΜΛ( ΛΚΙΛ 

Αί Ιί^Ηδί Ηδΐί ίΐιοιι ίΗκ Ι^ΐπ^ ίΙΐΗί Ι ιη;ιν ΙίΓί^ηΐΗί- 
Μ ν 1η81; ΒΓίΉΐΙι 11 οί ΐπ ηκ^η'^ Ι^ιιΐ: Λνοηιβη'ί; Ιιηικί^. 

ΟΕΜΟΡΗΟΝ 

ΊΊιί8 81ιη11 Ι3(ι\ 1ΐΗ})1(?88 Ηπιοπ^ πίΛΐάί^π^ : ^ΙΐΗΐηε 

λΥβΓί^ ιιιΐηί.' ίο ί?ΓΗ06 Ιΐι^θ ποί Λνΐ1;ΐΊ Ιιοποιιγ ηΐί-ίίΐ:, 

ΓοΓ 0Η11865 πΐίΐηίίΌΜ ; ίοι• ΐΗν ^γ&ηϊ Η(ίΗΐ1:, 

ΓοΓ ^ιΐ8ΐ:ΐοί^' δΗΐνί-, ηικΙ £ογ ΐΗηΙ: ΐΐιοιι λυΙ Ι^γην^ 57υ 

ΑΙ)ονί^ ηΠ λνόπι^π ϊΗηϊ πιΐηί- ^νεδ Ιΐίΐν*^ 8ε6η. 

\νοιι1ίΐ8ΐ: Ιΐιοιι 8Ην Λΐψΐιΐ: ίο ίΐκ-δε, ογ ΐΗίδ ^Γεν δίι-ε, 

8ρί?Η]< Ιΐιν 1;ΐ8ΐ ΛνοΓά, ΟΓ ενρΓ ίΐιοιι οΙί-ρΛίΊ:. [ΕχίΙ. 

ΜΑΟ ΑΠ Ι Λ 

ΡηΓίζ-λλί-Π, οΐίΐ 8ΐι•ί.', ί';ΐΓ(:^Λν(ί11, Ηΐκΐ ΐ<ι•;ις•1ι, Ο ΙοίίοΙι 

ΤΗ68(ί 1)ον8 Ιο \)^ Ιίΐίβ Λθίί, ΐπ ηΠ Ιΐιίιψδ λνίδ^ 

Αδ ΐΐιοιι Ηΐ-ΐ — ηο Λνΐιΐΐ: ιηοΓί- : ίΙΐΗΐ: δΙίΗΐΙ δΐιίΗοί-. 

Αηά δΐΐ'ίνθ £Γοηι άείΐΐΐι ίο δΗνίί ΐ1ΐ€ΐιι, ΙουηΙ δοιιΐ : 

Τΐιν οΗϊΙάΓ^η ίΐΓ€ί Λνβ, ίοδΙβΓ^οΙ Ι3ν ίΐιίηβ Ιΐίίικίδ. 

ΤΗοιι δ^ϋδΐ ΙιοΛν ηιν 1)1οοιη ο£ 8ροιΐ8Ηΐ-ΐΐάε 

Ι νί<ί1(1 ιιρ ίη Ιΐι^ δίί-ίκΐ οί ΐΐι^-δίί ίο ^1^ί*. 580 

Αηά Υί', Ο ΙίΗπά οί \ηΎί\\Υίίη λϊ ηιν δΐά*-, 

ΒΙ^δδϊιψδ υη νοα ! Μπν α11 Ηε νοιιΐ'δ. ίυΐ' λνΗΐοΙι 

ΤΗε οΙβΗΥΐη^ οί ηιΐικί Ιι^ίΐιΐ: δΐΐϋΐΐ ρπν ΐΗβ ρΓίαε. 

Τΐιίδ οΐά ηΐϋη, αηά ΐΐι^ ί?Γ6ν (^αεεη ΐΗβΓβ^νίίΙιΐη, 

297 ΗΡΑΚΛΕ1ΔΑΙ 

τιμάτε ττατρο^ μητερ" 'ΑΧκμήνην έμοϋ 
ξένους τβ τούσδβ. καν άτταΧλα'γη ητονων 
καΙ νόστος ύμΐν βύρβΟί} ττοτ 6Κ θβών, 
μέμνησθβ την σώτβιραν ώς θάψαί γύρεων 
κάΧΧιστά τοι δίκαιον ου 'γαρ βνΒεης 
ό90 ύμΐν τταρβστην, αλΧα ττροΰθανον <γ€νους. 
ταδ' άντΙ τταίΒων εστί μοί κβιμηΧία 
καΧ τταρθβνείας, €ί τι 8η κάτω 'χθονός' 
βϊη 7^ μβντοι μη^βν βΐ ^αρ βξομβν 
κάκ€Ϊ μέριμνας οΐ θανούμβνοί βροτών, 
ουκ οΐΒ^ ότΓΟί τις τρβ^Ιτεταΐ' το ^αρ θανβΐν 
κακών μβ^ιστον φάρμακον νομίζεται. 

Ι0ΛΑ02 

αλλ*, ώ μεηιστον εκιτρεττουσ εύψυχ^ία 
ττασών γυναικών, ϊσθι, τιμιωτάτη 
καΙ ξ'ώσ' ύφ^ ημ6)ν και θανουσ" εσει ττοΧύ' 
600 και χαίρε• ^υσφημείν ^αρ άζομαυ θεάν, 
)) σον κατήρκται σώμα, Αή μητρός κόρην. 
ώ τταΐΒες, οΐγ^όμεσθα' Χύεταυ μέΧη 
Χύτηγ Χάβεσθε κείς εΒραν μ ερείσατε 
αυτοί) ττεττΧοισι τοΐσΒε κρυψαντες, τέκνα, 
ίος οΰτε τούτοις ηΒομαι ττετΓρα^μενοίς, 
χρησμού τε μη κρανθεντος ου βιώσιμον 
μείζων ^αρ άτη, συμφορά δε καΐ τά,Βε. 

ΧΟΡ02 α-τρ. 

οΰτινά φημι θεών άτερ οΧβίον, ου βαρύττοτμον, 
άνΒρα γενέσθαι, 
βίο ουδβ τον αύτον άει βεβάναι Βόμον 
ευτυχία• τταρα δ' άΧΧαν άΧΧα 
μοίρα Βιώκει• 

298 ΤΗΕ ^Η1I.^ΚΕ^ οι ΗΚΗ^ίI.Εί^ 

Αίοιοί^πϋ, ιην 'ϊΐΓβ'^ ιηυΐΙΐίίΓ, Ιιοηοαι• νί'. 

Αηοΐ ίΗί-ίϊίί οιΐΓ }10<^^5. Ιί" ίΙιβΓ^ Ι)*; ίυιιικί οί' Ικ•;ι\ οη 

ΓοΓ νοα Γ6ΐ€Η86 ίΓοπι Ιοΐΐδ, &ηά Ηοηΐ(ί-ι•6ί;ιΐΓη , 

Κί•ιΐΗ'ΐ>ι1)(•Γ ίΐκίΐι νοιπ* ίίίίνίοιΐΓ'', 1)ΐιηΗΐ ^1ικ^ — 

ΡίΐΪΓ Ιίΐιπίΐΐ. ίΐ8 18 ^ιιί>1;. Ι 1ιη\Χ' ίΉΐ1(ί(1 νοα ιΐϋυ^ΙιΙ:. 

Η,ινε 8ΐ;ου(1 Λ'οαί' οΐΊ{ΐηΐ]3ίοη, £ογ ηιίη^ Ιιουίίε Η&νε άίί-ίΐ. ό'.ίϋ 

Μν 1:Γί•;ίΜΐΓ(• 1:]ιι\ ηΙιηΙΙ 1χ% ΐογ 1)η1)ί-Ν ιπι])()Γη, 

8})υιΐ'5ίΐ1ί5 ίυΓ^οιιι.• : — ϋ' ίη ΐΐι^ ^πινί- ηιι^Ηΐ: 136 : 

Βυί; η1ι ϊΗηΙ ΠΗΐι^Ιιί ηη^ΐιί \)^ ! — ίοι• ίί ίΙΐί^Γί; ΐοο 

\\\- ΙΙΊΟΓίίΐΙ'^ Λνίκ» ηΐϋίίΐ ί1ΐ> .<^1ιη11 νί^Ι Ιίπνβ 03ΓΚ8, 

Ι ^ίπυλν ηυΐ λνΙιΐίΙκίΓ υικ; ^ίΐΐϋΐΐ Ιιιηι ; 8ΐΊΐ0ί* γΙ^ηΙΙι 
ΡοΓ δΟΓΓΟΗ'δ ίδ Ηοοοιιηΐίΐοΐ οΗίείβδΙ; Ιίίΐΐιη. 

ΙΟΙ^Λϋδ 

ϋ ίΐιοιι \\ Ίιο ίοΓ Ιιϊ^ΐι οοαπίίίίί Η^δΙ ιιο ρίίΚΓ, 
ΑΙ^ονο η11 Λνοηιοπ, ΙνίιοΛν, ίη Μία, ΐη (1^η1:]ι, 
Μο^ί: οΗΐί^ίνδΙ ΙιοηοιίΓ δΗίϊΙί Ιΐιοα Η^νί- οί υ^. 

Οέ-ηκίΐίτ'Ν ί'ΐιΐΐίΐ, ίο λνΐιοηι ΐΗν Ηίί* ίδ δίίπΐίίά. 

[ΕαΊί ΜΛΟΛκίΛ. ιοίΑυδ Μ?ιΗ• Ιο ΐΗε ^νοηηά. 
ϋ Ι^οΥΗ. Λν^• &Γί; ιηκίοπί:- ! — ίπίηΐ: ί^ίΐ ηιν Ιίηιΐ^δ 
ΡοΓ ίίημ,ιιΐ^ΐι 1 Ί'ίΐΐνί^, α))1)€ίΐΓ πκΐ ίο η δίιΉΐ; 
ΗθΓρΙη', ηικί ιπιιίίΐκ λνίίΗ ίΗβδί; ΓοΙχίδ, ηιν δυπδ. 

ΡοΓ ΙκίΐΙΐΰΓ ΟΗΙΙ Ι _)θν ίπ ΐΐϋδί- Λί-^ίΐδ (ΙοίΚ:*. 

ΧοΓ ιηί^ΙιΙ: Λν^• 1ί\χ•. ΐΐκ• οΓηοΙί.• ιπιίπΙίϋΚίΙ. 
ΓΗί^ ίδ οβίαηιίΐν. ΐΗηΐ Λν^ι-^ (Ιβί^ρ^ι- ηπη. 

ΟΉοκυδ 

(*'■■) 

Λίίνίι'Γ 111Μ11 1ιη1;1ι 1)(:-^η Ιίΐίίδδίι-ά δίΐνίτ 1)ν Οοά δ ίΐίδρεη- 

δΗίΐυΐΙ. 110Γ 1)()Λν^Γΐ ΙΙΠ(1("1• δΟΙΊ'ΟΛν : — 

Ι^ο, ΐΗίδ γΙο ι οΓν : — [ΛVΗ^•δ ; 

ΧοΓ Ιΐΐί^ δΗΠίε Ηουδβ ΐΓεαάδ (ίνεηηοΓβ ίιι ρΐ'οδρ^ηϊν'δ 610 
ΒιιΙ: ΙΐΊί:- ί;)ίι• ο£ 1:ο-(1;ιν ίδ (1ο^£Γ(•(1 1η• Ιΐΐ(- ίν^ί οί* ίΙκί 
ίίΐΐο οί' 1;ο-ηιοη*ολν 

ΕνίίΓ ΐΓί^ϋς1ίη<>• ;ιηί]ΐ••Η ; 

299 ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

τον μβν αφ' υΛίτηΧών βραχούν φκισβ, 

τον δ' άτίταν^ βύΒαίμονα Τ€νχ€ί. 

μόρσίμα δ' οντι φνγβΐν θβμο^, 

ου σοφία τις αττοασζταΐ' 

αΧΚα μάταν 6 ιτρόθυμο'ζ άβί ττόνον βξβι. 

άντ. 
ίΐΚΧα συ μη Ίτροττίτνων τα θβών φβρβ μηΒ^ νττβρ- 
άλ'γβί 
620 φροντίδα Χνττα' 

βυ^όκιμον ^αρ βγ^βί θανάτου μερο<ζ 

ά μβΧέα ττρό τ άΒέΧφών και γάς• 

ούδ' αΛ•λ€7;9 νιν 

Βόξα ττρος άνθρώττων ύττοδε^βτα^• 

(ΐ δ' άρβτα βαίνβί Βιά μό'χθων. 

άξια μεν ττατρο'ζ, άξια ο 

βύ'^βνία'ζ τάδε 'γι,'γνεταί• 

€0 δε σβββις θανάτου<ζ ά'^αθών, μετέχω σοι. 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

630 ω τέκνα, χαίρετ' '1όλε&)9 δε ττοΰ ^ερων 
μήτηρ τ€ 7Γατρο9 τήσΒ^ εΒρας αποστατεί ; 

Ι0ΛΑ02 
ττάρεσμεν, οία δ/; γ' εμού τταρουσία. 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

τί χρήμα κείσαι καΐ κατηχες ομμ εχει<ζ ; 

Ι0ΑΑ02 
φροντί<ζ τι<ζ ήΧθ' οίκεΐος, ?) συνειχόμην. 

^ I^ο)^6^1^ : ίοΐ' Μί;ί8. αΚηταν. 

:;οο ΊΊ1Κ ( Ι1ΙΜ)ΚΚΝ ΟΙ ΙΙΚΚ^ΙΜ',Ν 

Λίκΐ Ιιϊιιι Ιΐι.ιΐ \\.ΐΝ Ιιϊι>1ι1ν ί'ΧίΐΙΐίίΙ )ί<Όΐτΐί*Ν (η ηΙ);!•;*•, 
Λικ) ΙπΐΜ Ηΐίΐΐ \\.Ί^ ιιηΐΐιΐιι^ ηοί-ουπίρί) ίί Νί•ί((•ίΙι οπ 
ΙιΐοΙι. 
Υι* ηΐίΐν ί1<:•^• ιιυΐ νοιίΓ ίΐοοηι, πογ ι•ί•))(1. ΐΐιοιι^ΐι Ηιρ 

1)ΙΚ•1<1θΓ ϋί λ\ΊΝ(1θηΐ νί* ΙίΟΓΓΟλν , 

Λπίΐ λν1ιο<;ο βίίΗΗνίίΙι Ιιηίΐι ν,-ιϊιι ΐοϋ ι-ικΙΚ-^^Ιχ-. 

(./«Λ) 
Α1ι, οίΐίίΐ: ΐΙιερ ιιοί ϋυλνη, 1)ΐιί: ί^ικΙιΐΓί' Ικ-ηνίπΉ '^ίτοΐ^ί•. 

.ΚΙκ' Ιιαίΐι Λ\'οη Ιΐί-Γ η })οΓΐϊ()η ίη ίΙοηΐΗ Ιΐυιΐ: ΐΐκ- λνοιΊίΙ 

ν1ι;ι11 ))ΐ•;ιΐΝ(•, [ΑΐΙκη^' (Ιι-ίνικΚ)• : 

λνΐιο Ιί.ίίΙι οιιί οί' ΙκΓ Ηί^οπν ηδοη. Ιηγ Ιμ-^ϊΙιγοΓν. (»ιιι• 

Λ 11(1 ;ι οΓΟλνη !>1ΐ;ι1Ι νΙκ- \\ (.ηγ 

Οί' Γ<•η<)\Μΐ Ιΐιηΐ: Ιΐκ- \\{)Γ^Ιι)|) οί' ιικη οη 1ηί• 1)η>\\\ 

δΐΐπΐΐ ρΙπΟΡ ; [ίΐΐο; ίίίΓΡ. 

Ρ()ΐ• Ιΐΐι•()ΐΐ2;1ι Ιμπ^Ιο οΓ ίι•<)ΐι1)1(• (Ιοίΐι \ ϊγΙικ* ιιιιίηΐΐίτ- 

ΟΓ ΙΐΟΓ ϋΪΓί' ΙΝ ΐΐ \\()Γ11π1\• (ΙοΙΚ*, οί' 1ΐ(-Γ 1ΐηρ\ 1ΐόΓ(>ΐ(• 

8ρ1ί?ηάοαΐ'. [^Ιιηΐ'ί'. 

Ιη ίΐιϊιη* Ιιοηΐίΐ^ί' ίο ιιοΙ)1ί* (ΙίΉίΙι ηιΐικι' Ιιβηιϊ 1ιμ1:1ι 

ΚηίβΓ ΗΕΝΓΗΜΛΝ οκ Ηνι.ι.υ>ί. 

ΗΕΝΓΗΜΛΝ 

Ηηϋ, οΙιΐΙίΐΓέΊΐ Ι λνΐΐέτί; .«,ϊη}" αηοΐοηί Ιοίπυ^ Ο.'ίο 

Αη^1 ΛοιίΓ ^ϊγρ'ι πιοϊΙκ^γ ίτοΐΉ ΐΙΐί'ΪΓ «ρδ^ΐοη Ικτρ ? 

ιοι,Αυδ 
Ηθΐ•€ αηι Ι — 8ΐΐ€•1ι η8 ηιν ροοΓ ρΓ^δ^ηοΘ ίδ. 

ΗΕΝ€ΗΜΛΝ 

\νΐιν βοδί Ιΐιοιι 1ί6 ίΐιιΐδ ? λ\Ίιν ϊΐΐί-δρ (Ιολνπ-ίίΓΟορρά 
ργθδ ? 

ιοίΑυδ 
Α δοιτολν ο£ ίΐήδ Ιιοιίδθ ίδ οοηΐθ ίο ορρί'βδδ ηΐ(". ίοι ΗΡΑΚΛΕ1ΔΑ1 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

€7Γαίρ€ νυν σεαυτόν, ορθωσον κάρα. 

10ΛΑ02 

'γβροντβς βσμβν κονΒαμώ^; βρρώμβθα. 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

ηκω 7^ μίντοί ^άρμα σοι φέρων μ&^α. 

Ι0ΛΑ02 

τ/ς- δ' εΖ συ ; ττον σοι σνρτυχων άμνημονω ; 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

'^ΎλΧον ΤΓβνβστης' ου μ€ 'γι^νώσκβί^; όρων ; 

Ι0ΛΑ02 

640 ω φί\ταθ\ ηκβίς αρα νων σωτηρ βΧάβης ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

μάΧιστα' καί ττρός γ' βντνχ^εΐς τα νυν τάΒβ. 

Ι0ΛΑ02 
ω μητβρ εσθΧου ττα^δό*), ^ΑΧκμηνην λέγω, 
€ζ€Χθ\ άκουσον τουσΒε φιΧτάτονς Xο^ους. 
ιτάΧαι ^άρ ώΒΙνουσα των άφί^μβνων 
'\^νχΎ}ν έτήκου νόστο'ζ βΐ Ύβνήσβται. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 
Τι χρημ άντή<ζ ττάν τοΒ' βττΧήσθη στ€«γο<ζ ; 
^ΙόΧαβ, μών τις σ αυ βιάζεται τταρών 
κήρυξ ατΓ Αρ^ου<; ; ασυενηζ μεν η <γ εμη 
ρώμη, τοσονΒε δ' εΙΒεναι σε χρ'η, ζενε, 
6δ0 ουκ εστ άηειν σε τούσΒ^ εμού ζώσης ττοτε. 

η τάρ* εκείνου μη νομίζοιμην βγω 
μήτηρ ετ' εΐ Βε τώνΒε ττροσθίζεί χερί, 
Βυοΐν ^ερόντοιν ου καΧως ατ^ωνιεί. 

Ι0ΑΑ05 

θάρσεί, ^εραίά, μη τρέσης' ουκ ^Αρ>γ6θεν 
κήρυξ άφΐκται ττοΧεμίους Χόλους έχων. 

-ΙΟΙ ΊΊΙΚ ( ΙΙΙΜ)ΚΚΝ ΟΓ 1 ΙΚΚίΙί.ΚΗ 

ΗΡ.Χί.ΙΙΜ.ΛΝ 

^ «•( ιΐ()\\ ιιρΓ.'ΐί^•• {Ιι\^<•ΙΓ: ιιρΙίΐΊ Ιΐιίικ• Ικ-.κ!. 
()1(1 ;ιιπ Ι. ίίικί ιηγ ^1;Γί;ιιμ;ϋι ΐδ ιιίίίτ ιι;ιιιο•Ιιΐ:. 

ΗΕΝΓΉΜΛΝ 

Ηιιΐ: 1)ηη^ΐΐϋ;• ΐί(ΙίηΐίΗ οί' ^γ^ηΙ ]()ν Ι οοιπί•. 

ΙΟΙ.Λί'8 

\\Ίΐ() ;ιγ1: Ιΐιοιι γ — λ\ 1ΐ(.Μ•ί• 1ΐΗν(- Ι ηι^Ι; ίΐιο-ο ιιιΐΓ(•ιη<•ιιι- 

ΗΕΝΧΉΜΛΝ 

Ι .1111 Ηνίΐιΐ'ι' νη'ί'ίίΐΐ. Ι-.οο1ν, ά()'>1^ 1<ιιθΛν ηχ• ηοΐ ? 

ΙΟΙ,Λυ8 

Ι'ηρπίΐ, ('οηι^Ι: Ιΐΐοπ οιπ• (ΙεΙίνίΤίΓ ίΊ-οπι Ικπκ* ? 1!4π 

ΗΓΑΤΗΜ ΛΝ 

"^(•.Ί : ίΙκΜ-ί'λνΊΐΙΐΗΐ Ιΐιοιι .•ιι•1 ίΌι•1:ιπι;ιΙ(• 1;1η^ (Ι.ιν. 

ΙΟΙ.Λυ8 

ΛΙοηκΜκι. ηιοΐΐιβί' οϊ η 1ΐ(^Γο-<ίοη, 

Οοηΐί- ί'οΓΐΙι, ί^;•^ν^* 6ηγ Ιο Ιΐΐί^δε ιηο^Ι: χνοΐοοιηο \νοΓ(1^ ; 

ΚοΓ ίΓ;ιν;η1ΐησ Ιοιι^ ΐη ?«,ρίΓί1; Ιιηδΐ: ίΐιοιι ίΜΪηΙβίΙ 

Εί'ϊΐ: ΐ;1ιθ8^ \ν1ιΐο1ι ηο\ν ηγ^ οοπι6 ^ΙιοιιΚΙ η^νι- ΐ'ίΊιιΐΊΐ. 

Εηίβ)• ΛίχΜΕΧΛ /;ό/;/ Ιΐιβ ΙειηρΙβ. 

ΛΙ.ΟΜΕΝΑ 

λνΐιηΐ; ηΐθίίης ίΗίδ οιιΐοΓγ βΙΗη^ ηΙΙ Ιΐΐ6 Ηοα^^ ? 

Ηο\ν, Ηίΐίΐι Η 1ΐ€*Γ3ΐά ίτοηι ΐΐΐί^ΐΐ' Αγ^ό8 οοιιι& 

Α^αΐη Ιο ουίΓΛ^θ ΐΗέ'θ ? Μν δΐι-θη^Η ΐδ Λν^Βίνΐΐθδδ ; 

ΥεΙ ο£ ΐΗίδ ίΐιίη^, Ο δίΓαη^θΓ^• 1)€ ΗδδυΓβά, 

Χβν^Γ, Λνΐιϋβ Ι Ηνί*. δΐιπίΐ ΐΗοιι Ιΐίΐΐε ΐ1ΐ656 ΗβηοΘ ; «μο 

ΕΙδΡ 1)0 Ι οοιιηΐοά πιοΙΗργ οί" Ηει-οαίοδ 

Χο ηΐ0Γ6 ; ίοι* ΐΗοιι, \ί ΐΐιοιι \ά\ ΗεικΙ οη ίΐιρδο, 

λνίΐΐι ί:λνο οΐά ίοβδ δΐιπίΐ Πηνε ΐη^ΐοηουδ δΐηίβ. 

ΙΟΙ^Αϋδ 

ΓοΛί' ηοί, ^τέ-ν ςιιββπ, πογ ςιιβίίθ : ηο Η6ΓΗΐ(ί Ηβ 
Γγοπι Αγοό8 οοπΊβ1:1ι 1)6ίΐπη^ Ηρδΐδ οί £θ€δ. ^ 303 ΗΡΑΚΛΕΙ4ΑΙ 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

τί 'γαρ βοην βστησας ά'γ'γβΧον φόβου ; 

Ι0ΛΑ02 

συ ττρόσθβ ναού τονΒ^ οττως βαίης ττβλας. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

ουκ γισμ^ν 7)μ€Ϊ<ζ ταϋτα' τις ^άρ βσθ οδβ ; 
ΙΟΛΑ02 

τ^κοντα τταίΒα 7Γαέδθ9 ά^^€λ\€ι σβθβν. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

660 ώ χαΐρβ καί συ τοΐσΒε τοΪ9 (ΐΎΎεΧμασιν. 

άτάρ τί χοί)ρα τ^δε ιτροσβαΧων ττόΒα 
ΤΓού νυν άτΓβστί ; τίς νίν βίρ^β συμφορά 
συν σοι φανβντα δβίρ' €μην τβρψαι φρβνα ; 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

στρατόν καθίζβυ τάσσεται θ^ ον ηΚθ^ έ'%<^^• 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

του^^ ούκύθ^ ημΐν του Χό^ου μβτεστι δ/;, 

Ι0ΛΑ02 
μέτβστίν' ημών δ' βρ^ον ιστορεΐν τάΒβ. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

τί Βήτα βούΧβί των ΤΓβττρα^μβνων μαθβΐν ; 

Ι0ΛΑ02 

ττόσον Τί 7Γ\Ύ}θο<ζ συμμάχων ιτάρβστ βχων ; 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

7Γθλλου9' αριθμόν δ' άΧλον ουκ βγω φράσαι. 

Ι0ΛΑ02 
670 ϊσασιν, οΐμαι, ταυτ ^Αθηναίων ττρόμοί. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

ϊσασί' και Βη Χαών βστηκβν κβρας. 
Ι0ΛΑ02 

ήΒη <^αρ ώ<; βίς ερ^γον ωττΚίσταί στρατός ; 

304 ΊΉΕ 01111, ηΐίΙ'Λ ΟΙ ΙΙΚΗΟΙ'ίΕ^ 

ΛΙΛΜΚΝΑ 

\\Ίιν ίΐκιι (Ιΐιΐί,ΐ: Γίΐϊί,υ α ογ}' ίη-ιι.'>ΐΗΜ•ΐιι^• Γί•ηι• ? 

ιοι,Λυδ 
ΤΙιηΙ Ιΐιοιι 1)ί'ίοι•ΰ Ιΐιΐ8 Ι^ηιρίε ηιί^ΐιΐ'^ΐ: (Ιπίλν ιιίίτΐι. 

ΛΙΛΜΕΝΛ 

ΊΊη8 λνη^ ιιοΐ ίπ ηιν ^1ΐ()ΐΐΰ;Ηΐ; : — ηο\ν λνΐιο ϊν ί1π8 ? 

ιοι,Λυδ 

ΛΙΧΜΕΝΛ 

Ηίΐΐΐ ηΐΝο Ιΐιοϋ ίοι• ίΐιΐκ ΐΙιίΐΗ' 1κΊ•;ι1(1ΐη«Γ Ι Οβο 

βιιΐ: χνΙκ'ΐνίοΓί" ;ιΙ)Νΐ•ηΐ, ίί" Ικ- Ιιηίΐι Νοί: Ιοοΐ 
Ιη Ιΐπ8 ΙηικΙ ?— ΛνΙητί:• ? — λνΐιαΐ; 1ι;ιρ Ιι;ι11ι ΙιϊικΚ Τί (1 Ιιίπι 
Κγοιπ οί^πυπϋ• \νΐ1:]ι ίΐΐί-^ Ιο ιπηΙ^ϊ- *^1ίΐί1 ηιίπί- Ιι^ήιΙ; ? 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 

ΤΙιβ 1ιθ8ΐ: 1ΐ(* ΙΐΜίΙι ΐ3Γθΐι^1ι1: Ιΐίί οαιηρδ, έΐιΐίΐ ιπΗΓΗΐιαΙδ ίί;. 

ΛΙ.ΓΜΕΧΛ 

8ιιοΗ ηΐΗΐΙβΓ 3ρρ6ΐ•ίίΐϊη^1;1ι ποί ίο ηιβ. 

ιυι,Αυδ 
Ιΐ άοίΗ — Ιΐιοιι^ΐι ηιν });ιγ1: 1)6 Ιο ίηί|ΐπΓθ ΐΙιβΓθοί. 

ΗΕΝΧΗΜΛΝ 

\νΐΐίΐί λνοαΙίΐΝί ΐΐιοιι Ι^ηοη- οοηοέτηϊηιυ• ΐ;1ιΐιι^•8 Μοίιϊενίίίΐ ? 

ΙΟΙ^Αϋδ 

Ηο\^• §γ&Ά.ί η Ιιοίϋί οί Ηΐ1ΐ6δ Ιιπΐΐι Ικ:- 1)Γου_ϋ:1ιΐ ? 

ΗΕΝΧΉΜΑΝ 

Μαην : ΐΗί•ΐι• ίπΐβ Ι οηηηοί; Ιεΐΐ δ^ιν^ ΐΐια.δ. 

ιοι,Αυδ 
ΑΠ ΐΗΐδ;, Ι ΐΓ0\ν, ΐΐιε οΐιίβίδ Αίΐι^ηίϋπ Ινίιολν ? 670 

ΗΕΝΧΗΜΑΝ 

ΤΙκΎ Ινίιολν : γ^Ά, οη Ιΐιεΐΐ' 1ί;£ΐ: 1ΐ6 δΐπικί^ ίπταν^ά. 

ιοι^Αυδ 
Ηά, ΐδ ίΚβ Πόδι αίΓβίΐίΙν ΗΓτηρά ίογ β^Ηί ? 

^305 ΗΡΑΚΛΕΤΛΑΙ 

ΘΕΡΑΠΠΝ 
καί 8η τταρήκταί σφάγια τάξβων €κάς. 

Ι0ΛΑ02 

ΤΓοσον τι ο €στ αττωυβν Αρ^βίον οορν ; 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

ώστ' βξοράσθαί τον στρατη'^ον βμφανως. 

Ι0ΑΑ02 
τί Βρώντα ; μων τάσσοντα ττοΚβμίων στί^α<ζ ; 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

Ύ) κάζο μεν ταντ' ου ^αρ βξηκονομβν. 

άλλ' €Ϊμ^' βρήμονς Ββσττότα'ζ τονμον μβρος 

ουκ αν θβΧοίμί ττοΧβμΙοίσί σνμβαΧβΐν. 

Ι0ΛΑ02 

680 /ίάγωγβ συν σοΐ' ταύτα γαρ φροντίζομ^ν, 

φΙ\οι<; 7Γαροντ€ς, ώ? €θΐ<γμ€ν, ώφβΧβΐν. 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

ηκιστα ττρος σον μωρον ην είττβΐν βττος. 

ΙΟΛΑ02 
και μη μ€τασ^€Ϊν γ' αλκίμον μά'χης φίΧοίζ. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

ουκ €στ €ν οψβί τραύμα μη Βρώση^ί %6ρό?. 

Ι0ΑΑ02 

τι ο ; ου σενοίμι καν βγω οί αστηοο^ζ ; 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

θ€νοι,<ζ άν, αλλά ττρόσθβν αύτος αν 7Γ€σοι<ζ. 

ΙΟΛΑ02 

ο^'δβΐί 6/^' βχ^θρών ττροσβΧέττων άνέξεται. 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

ουκ βστι,ν, ω τάν, η ττοτ' ην ρώμη σεθεν. 

ΙΟΛΑ02 

αλλ ούν μαγοΰμαί γ' αριθμόν ουκ βΧάσσοσι. 
3ο6 ΊΉΕ ^ΊιιI^)κκx οκ ιικκυη.Ε8 

ΗΕΝϋΗΜΑΝ 

Υγ.ί. .'ΐηΗ ίΙΐΓ νϊίΐΐπί^ Ι»η)ΐιο;ΐΊί ννίΐΐκαιΐ (Ιι»• ΐΉπΙίίί. 

ιοι.Λί;^ 
Αικί (ϋδίΗπΙ; 1ΐ()\ν ί;ΐΓ ΐκ Ιΐκ» Αγ^ιυο ^])(';ιΐ• ': 

ΗΕΝΓΗΜΛΝ 

8ο Ιΐιηΐ: Ηιοιι ))1;ιίη1ν ηΐίΐν^Ι άϊ.',ί'ί'Γη 1:1ηίγ οΐιί^ί. 

ΙϋΙ.Λυ8 

\νΐΐίΐί; (Ιοίΐι Ιιβ ? — ιιιηγβΙιηΙ^ 1ι6 Ι:1ι6 ίοεηΐίΊΐ'δ Ιίικ'.'» ? 

ΗΕΝΓΠΜΛΝ 

8ο ιηηίΐ^ \ν^ ^ιιβδί, : ηοΐ: ρΐϋίηΐν ς•οϋ1(1 λ\•(* Ιΐί-ίΐι•. 
Βιιί Ι ιιηΐΒί 4(0 : Ι λνόπΜ ηοΐ %\\άϊ λνϊΐΐιοιιΐ ηΐ6, 
ΊΊίΓοπμΙι ίηιιΐΐ: οί ιηΐηί\ ηιν ΙοΓάίί ίίΐιοιιΐίΐ οΐπίΐΐι Λνίΐΐι 

ΙΟΙ^Λϋδ 

Αηά 1 Λνϊίΐι 1;]ΐ6€ : ηιν ριΐΓρο8€ 15 π.ς ΐΐιίηβ, — 680 

Αί5 ιη(?6ΐ 15, — ίο Ι)^ ΙΙκ'Γί' ίίικί Ηί-ΐρ ηιν ίη^πίϊδ. 

ΗΕΝΟΗΜΛΝ 

Χπν, ηοΛνί56 λνοι•11ιν 1:1ΐ66 ΛνθΓθ ίάΐβ Ιίΐΐΐί ! 

ιοι,Αυδ 
ΝοΓ ΛΝΌΓΐΙιν οί 1116 ίο Ιΐίίΐρ ηοΐ ίηβηά.^ ϊη ύ^\\1 ! 

ΗΕΝΟΗΜΑΧ 

Τ1ΐ6 ^Ιηποθ οίΐη άβαΐ ηο λνουηά^ ίί Ιι&ηά βίηΐίβ ηοΐ. ^ 

ΙΟΙ.Λυ8 

Ηολν Γ ΟππηοΙ Ι λνϊΐΐι&ΐ δΐηΐΐί- ΐΗΐ'οιι^Ιι η ^Ιιΐθΐά ? 

ΗΕΝΧΗΜΑΧ 

8ηιίΐ6 ? — ν^ίΐ, Ι3ΐι1 ΐΐιοιι ΐΗνδεΙί θγθ ΐΗεη ηιΐ^ΐιΐδΐ: ίίΐΐΐ. 

ιοι,Λυ** 
Τ1ΐ6Γ6 18 ηο ί'οε δΙιπΠ άίΐΓβ ίο ηΐ66ΐ ηιϊηβ 6}'68. 

ΗΕΧΟΗΜΑΝ 

Τΐιου ΙΐΗδΐ ηοΐ, ^οοά ηιν Ιοι-ά^ ίΗΐηε οΜ^η 8ΐ:ι•βη^'1:1ι. 

ΙΟΙ.Αυ8 

Υεί £θ68 Ι^ν ίβΐθ ηοΐ ί^Λν^Γ Λνίΐΐ Ι β^Ηί. 

χ 2 ΗΡΑΚΛΕΙΛΑΙ 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

690 σμ,ίκρον το συν σήκωμα ττροστίθη<^ φίΧοις. 

Ι0ΛΑ02 

μη τοί μ βρνκβ 8ράν τταρεσκβυασμβί'ον. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

Βραν μβν συ γ' ούγ^ ο16<ζ Τ€, βούΧβσθαί δ' ϊσω^. 

ΙΟΛΑ02 

ώ9 μη μβνουντα τάΧλα σοι Χβ^βον ττάρα. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

ττως ονν όττΧίτης τβνχ^ίων άτερ φανεί; 

Ι0ΑΑ02 

εστ εν οομοισιν ενοον αυγ^μαΧωΟ οττλα 
τοΐσΒ\ οΐσι γ^ρησόμεσθα κάττοΒώσομεν 
ζώντες" θανόντας δ' ουκ άτταιτήσει θεός. 
άΧλ' εϊσίθ' εϊσω καττο ττασσάΧων εΧων 
ενε<γχ^ οττΧίτην κόσμου ως τάχ^ιστά μοι. 
700 αίσ'χ^ρον ^αρ οίκούρημα ηί'^νεταί τόδβ, 

τονς μεν μάγεσθαι, τους δβ 8είΧία μένειν. 

Χ0Ρ02 
Χήμα μεν οΰττω στόρνυσι 'χ^ρόνος 
το σόν, άΧΧ' ηβα' σώμα δε φρούΒον. 
τί ΤΓονεΐς άΧΧως α σε μεν βΧά-^ει, 
σμικρά δ' ονησει ττοΧιν ήμετεραν ; 
χρην 'γνωσιμα'χεΐν σην ηΧικίαν, 
τα Κ αμή'χαν έάν' ουκ εστίν οττως 
ηβην κτησει ττάΧιν αύθις. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

Τί '^ρήμα μεΧΧεις σών φρενών ουκ ενΒον ών 
710 ΧιττεΙν μ ερημον συν τεκνοισι τοις εμοΐς ; 

Ι0ΛΑ02 
άνΒρών ^αρ άΧκη' σοΙ 8ε 'χ^ρη τούτων μεΧειν. 

3ο8 ι ΤΗΕ €Ηΐι.υκΕΝ ΟΙ- ΗΕκαυοι^ 

ΗΕΝΟΗΜΛΝ 

δοίΐηΐ; λνβί^ΐιΐ: ίηίο Ιΐιν ίτίθπάδ' δοπίε ΛνϋΙ Ιΐιοιι (•η',Ι:. 690 

ιοι,Λυδ 
ΗΐικΙυΓ ιπϋ ηοί. Ι ;ιηι Λντου^Ηΐ αρ ί'οΐ' Ιΐΐίί (1θ(.'(1. 

ΗΕΝΓΗΜΛΝ 

ΡοΓ ά6€(ΐ8 ηο ροΛ^'ί^Γ ίΗοιι ΙΐΗίίί ; — Ιίη^,Ι: \νί11, ρβΓοΙίίΐηοε. 

ιυι.Λυ8 
Ύ8.\\ί ίΐϋ ΐΗοα Λνΐΐΐ;, 80 Ι Ι^ΐάβ ηοΐ 1)€Ηίηά. 

ΗΕΝΧΗΜΑΝ 

λνίΐΐι ηιαίΐεά ηΐθπ Ηο\ν δΗαΙΙ: ΐΗου υηαητιβ ά αρρ^ίΐΓ ? 

ιοι,Αυδ 
ΤΗθΓε Ιΐίΐη^; λνϋΐιίη γοη ίαηε 8ηιΐ8 Βαΐΐΐβ-Λνυη. 
ΤΗ686 \\ί11 ι υδ6, αηά, ίί Ι Ιίνβ^ ΓεδίοΓε ; — 
ΤΗ^ Οο(1 λνΐΐΐ ηοΐ Γ6(|ΐιίΓβ ΐΗοιη οί Ιΐΐί^ δίπίπ. 
Ρ358 ΐΗοιι Λνΐΐΐιΐη, Ηποί ίΓοηι ΐΗ(ί ηέΐΐΐδ Ι^ΐίβ άολνη, 
Αηά 1)ηη^ μιϊΗ δρβεά ίο ηιβ, ΐΗίΐΙ: \νΗΓηοΓ-§ί;αΓ. 

[Εχίΐ ΗΕΝΟΉΜΛΝ'. 

δΗΗΠίρίιιΙ ΐί 18 — ΐΗί8 Ιϋϊΐ^ηη^ άΙ Ηοπιε, 70<^ 

ΤΗαί δοηιε δΙιοιιΜ β^ΐιί. 8θπΐ6, οΓΗνεη δουίδ, Ηαη^ 1)α€ΐί! 

ΟΉΟΚϋδ 

ΧοΙ γβΐ ηΐίΐν ΐΐιο νεαΓδ ^[υεΐΐ ίΗν 8ρΪΓΪ1:, 

Υοιιη§ ίη ΙΐίίΗΐΊ;, ΐΗοιι^Η ΐΗν δΐΓειι^ζ;!;!! Ιχΐ πο ιηοΓβ ! 
\νΗν ΐοίΐ ίο ΐΗίπίί ΗιΐΓί ί)υί ΐη ν^ίη ? 
8ηΐ3ΐ1 Ηβΐρ οί" ΐΐΐί^β ΑΐΗεηδ δ11ου1^1 ^ηίιι. 
Εθΐ 1:1ιΐη6 €-1(1 γθΐ; 1)θ Λνϊδίί, ίΐηά ΓβίΓπίη 
Ρΐ'οηι ΐΗίη^δ Ιιορ^ΐβδδ : ΐΗοιι οαηδί ηοΐ ίηΗ^ΓΐΙ: 
ΥεΙ Η^αίη ΐΐιε 1θ8ΐ ρΐ'ΟΛνβδδ οί νοΓβ. 

ΑΙ.ΟΜΕΧΑ 

ΑγΙ ΐΗου 1)€δί(ΐ6 ΐΗγδβΙίΡ — Λ\Ίιβ1:, ιηβαπί'δΐ ίΐιοιι 

Το Ιρίΐνε ηΐίί ΗΠίΙ ηιν οΙιίΜΓί:-!! ίΐιιΐ'^ ί<>Γΐ<»πι? 710 

ΐΟΐ^ΑίΛ 

Υείΐ, ηΐ€π ιπϋδΐ β£;1ι1:. Ρογ ΐΗκδίί ηιυδί Ιΐιοιι 1;ι]<6 Ιΐΐοΐΐσΐΐΐ;. 309 ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

τί δ' ; ην θάνη'ς σύ, ττως βγω σωθησομαι ; 

ΙΟΛΑ02 

ττα^δός μ6\ήσ€ί τταίσΐ τοί<; ΧβΧβιμμένοις. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

ην δ' ονν, ο μη ^γένοιτο, γ^ρήσωνται τνχη ; 

Ι0ΛΑ02 

οί'δ' ον ττροΒώσουσίν σε, μη τρεσης, ξένοι. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

τοσόνΒβ ^άρ τοί θάρσος, ούΒεν αλλ' 6%ω. 

Ι0ΛΑ02 

καΐ ΖηνΙ των σων, οί8' εγώ, μβΧεί ττονων. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

φευ. 

Ζευς έξ εμον μεν ουκ άκονσεται κακως' 

εΐ δ' εστίν οσιοζ αύτος ο18εν εΙ<ς εμέ. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

720 ττΧων μεν ήΒη τηνΒ* οράς ΤΓαντενχίαν. 

φθάνοίς δ' αν ουκ αν τοΐσ^ε συ'^κρύτττων Βεμας' 
ως ε'^'^ύς ά^ών, καΐ μάλιστ Άρης στυ<γεί 
μεΧλοντας' ει δβ τευ'χεων φοβεΐ βάρος, 
νυν μεν ιτορεύου γυμνός, εν δε τάξεσον 
κόσμω ττυκάζου τώδ'• ε'γώ δ' οϊσω τέως. 

Ι0ΛΑ02 

καΧώς εΧεξας' άΧΧ' εμοί ττρόγ^είρ^ ^χων 
τεύχη κόμιζε, χειρί δ' ει^^ες οξύην, 
Χαίον τ 'έτταιρε ττηχυν, ευθυνών ττόΒα. 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

η τταιΒα'γω'γεΐν 'γαρ τον όττΧίτην χρεών ; 

Ι0ΛΑ02 

730 όρνιθος είνεκ άσφαΧώς ττορευτεον. 
310 ϊ ΊΉΕ ϋΗΙΙ,ϋΚΕΝ ΟΚ ΜΕΚϋΙΕΚ^ 

ΑίΟΜΕΝΑ 

Βαί, ίί ίΐιοιι ΐ)<:Ί•Ϊ8ΐΊ, 1ιο\\• δΗίΐΙΙ Ι Ι)^ ?>αν6ά ? 

ιοι,Αυκ 
ΊΊιν κοη'δ 8υη?3 λνΐιϊοΐι ;π•€ ΐ€Λ «Ιιαίΐ οπηί ίυΐ' ΐίικι.*. 

ΛΙ.ίΜΕΝΑ 

Βιιί ίί' — Λ\ Ιιϊςΐι ϋυίΐ ί"υΓί)ί(1 — αιι^Ηΐ 1ιη]) ίο ίΐι^ιτι ? 

ΙΟΙ.Αυ8 

ΟαΓ 1ΐ05ί;5 δΐΐϋΐΐ η(Λ ίοΓδαΙίί; ΐΗ^ίί. Γ^ηγ ηοΐ ΐΗυυ. 

ΑίΓΜΕΧΑ 

Μίιΐί:- 1ι^Ηΐ1:'8 1η8ϊ ^ίην £ιγ(; Ιΐΐ68^ : ηυικ; ί;ΐ8β Ιΐέΐνε Ι. 

ιοι.Αυ8 

ΑΙ.ΓΜΕΝΑ 

ΑΗ ! {ήβΗ8 ΗβανϊΙί^.) 

ΝενθΓ οί ιη€ δΗπΙΙ ΐ11 13€ 8ΗΪά οϊ Ζβιιχ ; 

ΒυΙ 18 1ΐ6 ]υ8ΐ ίο ΐΉθ-Λν,ΐΓά ? Ηίπ-ΐ86ΐί' 1νηοΛν8 ! 

[ΕβίΐΓβί! ιν'ιίΗ'ιη ΙβιηρΙβ. 

Ββ-βΐΐίεΐ' ΗΕΝΟΗΜΑΝ. 

ΗΕΝΓΗΜΑΝ 

ί,ο, 1ΐ6Γ6 ίΗου δββδί η ΛναΓηοι•'8 ^^άυ ο'οηιρί^ίϋ : 72ο 

ΜΗΐίβ ά\\ 8ρ€€ί1 ίο €ηοαδ6 ϊη ίΗ^δε ΐΗν ίΓέΐιηίί. 
Τ1ΐ6 β^Ηΐ 18 πϊ^ΐι, ίΐη(1 ηιοδί ΐΗϋ λΥίΐΓ-ο^οά 1οη1;1ι(?8 
ΕοΐίθΓβΓδ. Ιίΐΐιου ί^'άτ ίΐι^ αηιιοαΓ'δ λν^ί^Ηΐ, 
Οο ηι&ί1ΐ€8δ ηοΛν, Ηπά Ι&ρ Ιΐιβε ηιίίΐ ί1ΐ6 Γίΐηΐ^δ 
Ιη ίΐιίδ αΓΓΒγ : ΙίΠ Ιΐιεη λνίΠ Ι Ι3θ8ΐ• η11. 

ΙΟΙ.Αυ8 

νΥθΙ! ΗέΐδΙ ίΚοιι 8ΗΪά : ν^Ι Γβαάν ίο ηιΐηε ΗηικΙ 
Βηη§ οη ΐ1ΐ6 ίΐηιΐδ : δβί ίη ηιΐηε Καπά ά 8])(ί;ΐΓ : 
Βί^ΗΓ Π}) ηιν Ιείΐ ηγπι^ οΓάβηη^ ιην δίβρδ. 

ΗΕΝΓΗΜΑΝ 

Ηο\ν. Ιί^ηά ηδ η Ηΐΐΐί:* οΙιίΙΛ Ιΐικ ιππη-βΙ-ΗΓηΐδ ! 

ιοι,Αυδ 
ΡοΓ \\\^ οιηβη'δ δαί^β αιΐδ1:ιιηιΙ)1ϊιι§ ηιιΐδΐ: Ι ^υ. «Τ"." 

^11 ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

6ΪΘ' ησθα Βννατο<ζ ^ράν όσον ττροθνμο'•; €ΐ. 

ΙΟΛΑ02 

€7Γ€ί^€' λβίφθβΐς Ββινα τΓβίσομαί μά-χη^;. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

συ τοί βραΒνν€ί(;, ουκ βγώ, Βοκών η Βράν. 

Ι0ΛΑ02 

οΰκουν ορα<ζ μου κωΧον ώ9 βττε^γετα^ ; 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

ορω Βοκονντα μάΧλον η σττβυΒοντά σε. 

Ι0ΛΑ02 

ού ταντα Χβ^βις, ηνίκ αν λεύσστ^ς μ βκεΐ. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

τί Βρωντα ; βουΧοίμην δ' αν εύτυχ^οϋντά γε. 

Ι0ΛΑ02 

δί,' άσττίΒος θείνοντα ττοΧβμίων τίνά. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

€1 Βη ΤΓΟ^' ηξομβν γ^' τοΰτο ^αρ φόβος, 
Ι0ΛΑ02 

φεΰ' 

740 €Ϊθ\ ώ βραχίων, οίον ηβήσαντίί σβ 

μβμνήμβθ^ ήμ€Ϊ<;, ηνίκα ξύν 'ΐίρακΧβΐ 
^ττάρτην έττόρθβίς, σύμμα'χος <γ€νοί6 μοι 
τοίοΰτος' οϊος άν τροττην Έύρυσθβω'ζ 
θβίμην βΊτβί τοί καΐ κακός μβνβιν Βορυ. 
βστίν ο €ν ολρφ και τοο ουκ ορυως ^γον, 
βύψυχ^ίας Βόκησίς' οΐόμβσθα 'γαρ 
τον εύτυχ^οΰντα ττάντ Ιττίστασθαι καΧώς. 

Χ0Ρ02 
γα καϊ ιταννύγιος σβΧάνα στρ. α 

και Χαμττρόταταί θεού 

750 φαβσιμβροτοί αύ^αι, 

ίΙγγεΧιαζ/ μοι €ν€''/καίτ • 

^12 Ι ι ΊΉΕ ΟΗΙΙ^υΚΕΝ ΟΓ ΗΕΚ0ϋ1.Ε8 

ΠΕΝΓΗΜΑΝ 

\\"οιι1(1 ΐΗοιι νν^τΐ ΗίΓοη^ ίο (Ιο, ηί, ίΐιοιι ηγΙ ίπΐπ ! 

ιυι,Λϋδ 
Οιι ! — Λνοί^, ϊΓ Ι 1)^ 1ίΐ<2;ί?ΗΓί1 Γογ ίΐκ; ίΥκν ! 

ΙΙί:ΝΧΠΜΛΝ 

ΝυΙ Ι, 1)υ1; Ιΐιου &γΙ δ1ο\\•, \νΊιο άΓΚίΐηι'.^Ι ρεΓίοππΗηοί;. 

ΙΟΙ.Λυ8 

δεκδΐ ΐΗοιι ηοΐ Ικην ο)ΐ\νΗΓ(1 «ρβί-ά ιιιν 1ΐιη1χ«> ? 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 

ΜοΓ6 ΐΗΐικΐ ίπΐΗ^ΐηίη^ 866 Ι ΐΗ^η ΐΗγ «ρεβά. 

ιοι^Λυκ 
ΤΗου 5ΗηΗ ηοί δίΐ^ δο λν•1ι(;ιι ΐΗοα δβ€5ΐ ιηε ΐΐΊ(ίΐ•6 — 

ΙΙΕ\( ΗΜΛΝ 

ΑοΗΐ^νϊη^ Λνΐΐίΐΐ; ? — 1 ίίΐίη ΛνοαΜ δ€ί& ίΗγ ΐΓΪαηιρΙι Ι 

ιοι,Λυδ 
Βηιίΐΐη^ 501116 ίοβηιβη, Υ63, οΊ^&γ ΙΙιγοιι^Ιι ΐΗο δΐιΐ^ΐίΐ. 

ΗΕΝΟΗΜΑΝ 

Ιί λν(; \νίη ίΐνίι'Γ ίΙιΐίΙιεΓ, — Ιΐιίδ Ι άουΜ. 

ιοι>Λυδ 
\\ΌαΜ, Ο 1111116 Ηπιι, ΐΗίΐΙ, η5 ι οήΙΙ Ιο ηιΐικί 740 

ΊΊΐ}' νουη§ δίΓ^η^Ιι^ Λνΐιεη ΐΗου άΐάδί Λνίΐΐι ΗβΓουΙ^δ 
διηΐίε δρ^Γία, δυοίι ά Ιιείρει* αηΐο πΐ6 
ΊΊιοα Λνουΐίΐδί; Ι36οοιιΐ6 ! ΗοΛν ηιί^ΐιΐίΐν \Ν•οα1(1 Ι Γοιιί 
ΕιίΓΥδΐΗ^ιΐδ — οΓΗν^η 1ΐ6 ίο πΐίίίΐβ ίΗκ δρ^ίΐΓ ! 
ΝΝ'ΐΙΙι Ηΐ^Η β8ί;ίΐ1:6 ίδ ΐΐιίδ (Ιεΐιΐδίοη Ιίηΐνεύ, 
ΚρρυΙΰ ίοΓ οουΓίΐ^6 Ηΐ^Η : ίοΓ δΐϋΐ Λνε ά^εηι 
ΊΊΐΗΐ 1ΐ6 ΛνΙΐΟ ρΐ'ΟδρϋΓΰΐΙΐ 1<ιιοΛν6ΐ1ι ά\\ Ιΐιίη^δ λν^ΙΙ. 

[Εχ€Η?ΐί. 
ΟΗΟΗϋδ 

(«'■• ο 

ΕβΓίΗ ! — Μοοπ, λ\ ΗϊοΗ Γ^ΐ^'δΙ Ιΐΐ6 Ιΐν^ΐοη^ ιιΐρ^ΐιΐ ! — 

Ο §1θΓίθ118 Γ^άΐΗΠΟγ • 

Οί Ηΐηι λνΐιο ίξίνεΐΐι ηιοΓίίΐΙδ \^^\\ί, 750 

ΡΙαδΗ 1ί(1ϊη§5 ιιηΐο ιηε ! 313 ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

■Ια'χΊ^σατε δ' ουρανω 
καί τταρά θρόνον άργβταν, 
'γλανκά'ζ τ €ν \\.θάνα^. 
μέΧλω τάς ττατριώτίΖο^ 7α9, 
μεΧλω καί υττίρ 8ομων, 
ίκ€τα<; ύτΓοΒβ'χ^θείς, 
κίν^ννον ττοΧίφ τζμβίν σώάρω. 

Ββίνον μβν ττόΧίν ώ<ζ Μ^υκΊίνα<; άντ. α 

760 ενΒαίμονα καί Βορος 

7Γθ\ναίν€Τον αΧκα 
μηνιν Ιμα 'χθονί κεύθειν 
κακόν δ', ώ ττόΧις, 66 ξενον^; 
ίκτήρας τταρα^ώσομεν 
κέΧενσμασίν "Αργούς•. 
Ζευς μοι σύμμαχος, ου φοβούμαι, 
Ζβύς μοί χάρι,ν βνΒίκως 

βχεί' οντΓΟΤβ θνατών ^ 

ήσσονες τταρ εμοί θεοί^ φανοννται. 1 

770 άΧλ", ώ ττότνία, σον γαρ ον^ας στρ. /? ' 

γα9, σον καΐ ττοΧις, ας συ μάτηρ 
ΒέστΓΟίνά Τ€ καΐ φύΧαξ, 

ττορβυσον άΧλα τον ου Βίκαίως Λ 

ταδ' εττά'^οντα Ζορυσσοΰν 1 

στρατον ^Αρ'^όθεν ου ^αρ βμα γ' άρβτά | 

Βίκαιός βΐμ βκττβσεΐν μβΧάθρων. 

€7Γ€ΐ σοί ΤΓοΧύθυστος αΐεΐ άντ. β 

τίμα κραίνβταί, ούΒβ Χαθεί 
μηνών φθίνας άμερα, 
780 νέων τ άοιΒαΙ χορών τε μοΧτταί. ^ ΡίηοΙοΓί ; ίοι- Μ88, ττοτ' αν βϊτ' 4 μου, 314 (60 ΊΉΕ ΟΗΙΙ,ΟΚΕΝ ΟΙ ΗΕΙίαϋΕΕΗ 

δΗουί ίπυηιρΗ υρ ΙΗγοπ^Ιι Ηβανοη'δ εχραπδίοη, 

ϋρ ίο ίΐΐίί ΙΙίΓοιιο οι ά\\ ιηεη'δ ΕογοΙ, 
υρ Ιο ο•η>λ'-(.ν6(1 Αίΐιβηπ'δ ηιαηδΐοη ! 
Ι ίοΓ ηιν Ιηικί ίΐηι 1);ι1;11ί.'-ί1ί^Ηΐ:, 
ΑΓπιν€(1 ίϋΓ ΗβίΐΓΐΙι ίΐηά Ηοιτιε ίο ίί^ΐιί, 

Το δΗβΗΓ ΙΗγΟΠο-Ιι (Ιππη^ί^Γ Λ^'ίίΗ ίΗο δΗΟ^Ι, 

ΡοΓ Γί^ΐιί οί" δίΐηοίυΗΓ}•. 

Ι^ινίκΐ ρίτΐΐ. ίΙΐΆΪ ΜλΌ6η;ΐ€-1:ολνη — (^Αν(. 1) 

ΤΗίί ιπϊ^ΐιΐ}- Ι^υΓ^•, Λνΐιοδβ ΙΐΗηά 

ΤΗ^ Λνϊάί* λνοΓίά ίΙίΓΟΙΙ^Ιΐ ΗηΙΗ 8ρίίίΙΓ-1•6η0Λν•η, 

ΝιίΓδίί νντΜίΙι ίΐ/ο•αΐη8ί ηιγ Ιαπά ! 
Υεί δΗΗπίίί, Ο δΗίΐηιε, \\•6Γ6 1\\ΐη^, ιηγ οίίν, 

Ιί" Λ^'β ιηυδί γί^Ιά ίο Αι-^οδ' Ηβδί 
8ιιρ})1ί3ηί.'^, — ίί ίβΗΓ ηπίδί οηδί οιιί ])ΐίν ! . . . . 
Ζεαδ οΗαηιρΐοηδ ηΐ6 ; Ι ϊν^αά ΐαΆΥ άολνη : 
Ζβυδ' ίανοιίΓ ίδ ιηγ π^ΐιί, ηιν οΓΟΛνη : 

Ιη 11ΊΪ116 6δίβ6ηι &ΐ3ον6 ίΙΐ6 Βΐί'δί 
ΧβνβΓ δΗαΙΙ ηιοΓί«1δ δί<ιηά. 

(.ν//•. 2) 
Βιιί, Ο ^ιι^6η, — ΐογ ομυ δοϋ, ίοΓ ουι• ο•ΐίν ϊδ ίΐηη^, 

Απ(1 ίο ίΐΐίίίί 1)6 Λ\•6 ^ΐν^π — 

Ό οιΐΓ Μοί1ΐ6Γ, ουΓ ΜΐδίΓ6δδ, ο λλ'πΓα^Γ ϋϊνΐη^, 

Υοη άβδρϊδ6Γ οί Ιι^Ηνβη, 
\νΗυ ίΓοιη Αΐ'^οδ 1>ηη^δ δίοπΉ-ηίδΙι οί δΐ)6Ηηιΐ6ΐι 
αΐ)οη ιηβ, [,,.^η ^^^ 

ΟΙιαδβ Άίαν !— ηο δαοΗ §ιΐ(;ι•αοη Ιιπίΐι ΐΊ§1ιί6οιΐδη6δδ 
Α δ ίΐ'οηι 1ιοπΊ€ ίο Ηβ ί1ι•ΐ\•6η ! 

(Αηί. 2) 

ΕΟΓ ίΐΊ(? δΗθηβθ6-1ΐ(ίΐηΗ^€ Ϊ5 Γ^ηά^Γ^οΙ ίΐΐβίί ΗΥΚ 

ννΗ^ιι ί}Ί€ ηιοηίΐι ΛνΗΐκ^ίΗ, 1)πη^*ίη<; 
ΓΗ(ί άπγ ΛνΗεη γουη^ νοΐο^δ ίο ίΗκ^ ο-ΗπηΙ ίΠε^Ιπγ, 

ννΗεη ίΗε άπηοί-Γδ ηγρ δΐ秕ϊι駕. * 780 315 / /< ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

ανεμοβντί ο εττ Ο'χρφ 
οΧόΧύ^ματα ττανννχ^ίοίς ΰττο τταρ- 
θένων Ιο'χεί ΤΓοΒών κρότοίσιν. 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

ΒέστΓΟίνα, μύθους σοι τε σνντομωτάτονς 
κΚύβίν βμοί τ€ τωΒβ καΧλίστον<ζ φέρω. 
νίκωμεν €γθρου<ζ και τροτταΤ ιδρύεται 
τταντενχ^ίαν ε'χ^ονια ττοΧβμίων σεθεν. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

ώ φίΧταθ\ ηΒβ σ' ήμερα ΒίηΧασεν 
ήΧενθερώσθαι τοΐσ^ε τοΐ^ ατ^ηεΧμασιν. 
790 μια<^ δε μ οΰττω συμφορά^; εΧενθεροί<ζ' 

φ6βο<ζ <γαρ εϊ μοί ζώσίν οΟς εγώ θεΧω. 

ΘΕΡΑΠηΝ 

ζώσιν μέ^ίστόν γ' εύκΧεεΐ<ζ κατά στρατόν. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

ο μεν ηερων ουν εστίν 'Ιόλεως εη ; 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

μάΧιστα' ττράζα^ δ' εκ θεών κάΧΧιστα Βή. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

Τι δ' εστί ; μών τί κεΒνον η'^ωνίζετο ; 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

νέος μεθεστηκ εκ >γεροντο<ζ αύθις αν. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

θαυμάστ εΧεζας' άΧΧά σ' εντνχτ] φίΧων 
μάχης Ιν^ώνα ττρώτον ά^^εΐΧαι θεΧω. 

ΘΕΡΑΠΩΝ 

εΙς μου Χό'γος σοί ττάντα σημανεΐ τάδε. 
800 εττεί' <γαρ άΧΧηΧοισιν οττΧίτην στρατον 

κατά στομ εκτεινοντες άντετάξαμεν, 
εκβας τεθρίττττων ''Τλλθ9 αρμάτων ττόδα 
^ι6 ΤΗΚ €Ηΐυ3ΗΕΝ ΟΙ ΙΙΡ:Η€ΙΙΙ.ΕΜ 

ννίκη ΙΙη* \νίπ(]-1ΐΜΐιιιΙ(*(Ι ΙιϊΙΙ \\ίΐΙι Ιΐκ- Ιχ-αΙ (»Γ ίΙκ• 
ι^,Ι,ΐΜοίη^• [(ΙηικΊπμ,• 

Αηά Λνΐΐΐι σΐίκΐ οπ^8, 18 πη^ίη^. 

ΑΙ.ΟΜΕΝΛ €0νΐ6Χ (ΙξαίΗ ΟΙΐΙ ο/ Ιϊΐ6 ΙβηψΙβ. ΕηΙεΓ 8ΕΗνΛΝΤ. 

δΕΚΥΛΝΤ 

Το ΙΐΡϋΓ, Ηπά ρί188Ϊησ ί;ΐΐΐ• ίϋΓ 1116 Ιο ΐ^ΙΙ. 

ϋιΐΓ ίΌ€8 ΛΓ6 δηιίίίθη : ΐΓορΙιίβδ ηο\ν' {ιγ6 Γ^ηιτίΐ 
Ηιιηε^ λνΐ1:]ι λνην-ΐιηπίί-δδ οί ίΐιίπθ βη(ίηιί68. 

ΛΙΧΜΕΧΛ 

1)(.*;ΐΓ ίπίΜκΙ, 11118 (ί;ιν Ιυιΐΐι λνΓΟίι^Ιιΐ ΐΐιν δον^ΐΉποβ 
Κγοιιι 1)οικ1ίΐο•6;, ίοΓ Ιΐΐ6 1:ί(1ΐιιο•8 ίΐιοιι 1ΐΗ8ΐ ι)^οι1^^111;. 
Υί,'Ι: Ιγοιπ ΟΠΟ ΐ11 ηοΐ ν^ΐ ίΐιου ίΊ'θ^δΙ: ηιε — 7ί)<> 

Γ(.'ηι• ίοικΊιΐη^ 1:1ιο8€ Ι Ιονθ, \ί γ^Χ ΐΐι^ν Ηνί'. 

δΕΚΥΑΝΤ 

ΊΊκΎ Ιίν^. ΐη ηΠ ΙΙιθ 1ιθ8ΐ: ηιοδί 1ιί§1ι-ι*6ηθλνη6€ΐ. 

ΛίΟΙΕΝΛ 

Τ1ΐ6 οΜ ηΐΗπ Ιο1ίΐιΐ8 — Ιϊνβδ 1ΐ6 νθί ? 

δΕΚΥΑΝΤ 

ΥβΗ, ΗΠίΙ 1)ν ΗβίΐνίΊΐ'δ 1ΐ6ΐ}) 1ΐίΐ1:1ι (Ιοη^ ο^ΐοηουδίν. 

ΛΙ.ΟΙΕΝΛ 

ΝΥΗίΐΙ: 18 ΐΐ ? — ΙιλϊΗ Ιΐέ- Λνι-οιι^Ηΐ: 8οπί6 Ινίιί^ΐιίΐν ^1^β^1 ? 

-ΕΚΥΛΝΤ 

Η 6 ίΐ'οηι απ υΐά ιιιηπ Ιιαίΐι 1)€οοηΐ6 η γοιιΐΐι. 

ΑΙ.ΟΜΕΝΑ 

Μαΐ'ΥθΙδ ίΐιοιι 8ρ6&1νβ8ΐ : γεί Ι ρΐ'ίΐΛ' ΐ1ΐ6€ ΐ^ΙΙ 
ΓΐΓ8ΐ: ΙιοΛΥ 1:1ί6 ίί2:1ιΐ ^VΗ8 υιοΙογυ ίοΓ οπγ ίΐΊ^ηάδ. 

8ΕΚΥΑΝΤ 

ΟπΘ δρββοΗ ο£ ιηίπθ δΗ&Π δ^Ι ίοΓίΙι ίΐΐΐ ΐο ΐΐιβθ. 

Χνΐΐί-η ΗοδΙ α^ίΐΐηδΐ: Ιιοδί λυ€• Ηαά ΐ'ίΐη^θά ΙΙιθ ηγγηυ 800 

Οί" ιηθη-ίΐΐ-8Γΐηδ ίαΓ-δίΓθΐοΙιίη^ ίποβ ίο Ϊάο^, 

ΤΙιεη ίτοιη Ηΐδ οΗίΐηοΐ Ηγΐΐυδ Η^Ηΐεά άοΜτι, 

317 ΗΡΑΚΛΕΙΛΑΙ 

έ'στ»/ μίσοίσίν ^ν μ,^ταιχ^μ,ίοι^ 8ορ6ς. 
κάτΓβιτ βΧβξβν ω στρατή'γ^ 09 Κρ'^όθβν 
ηκβί^, τί τήνΒβ ^αίαν ουκ βΐάσαμβν ; ^ 

καΐ τάς Μυκήνας ού^βν βρ^άσβί κακόν Ι 

. άνΒρος στβρησα^' αλΧ' €μ>6ϊ μ6νο<ζ μόνω 1 

μάγην συναΛίτας, ή κτανων α^ον Χαβων 
τους• Ιίρακ\€ίον<; 7ΓαΐΒα<ζ, ή θανών βμοί 

810 τιμάς ττατρωονζ καΐ δόμους βγβΐν άφβς. 

στρατός δ' €7Γ^ν6σ\ βϊς τ ατταλλαγας• ττόνων 
κα\ω<ζ ΧβΧί'χθαί μυθον 669 τ βύψυχίαν. 
6 δ' ούτβ τους κΧνοντας αΙΒβσθβΙς Χό<γων 
ούτ αύτος αυτού ^ειΧίαν στρατηγός ων, 
βΧθβΐν βτόΧμησ^ 6γγυ9 άΧκίμου Βορός, 
άΧΧ' ην κάκίστος' βϊτα τοιούτος ^β'γως 
τους ΉρακΧβίους ηΧθβ 8ονΧώσων Ύονους. 
'ΎΧΧος μεν ούν αττωχετ' 669 ταξιν ττάΧιν' 
μάντΕίς δ', €7Γ€ΐ8η μονομά'χ^ου δί-' άσττίΒος 

820 8ίαΧΧα^άς β'^νωσαν ου τβΧονμβνας, 

βσφαζον, ουκ βμεΧΧον, άΧΧ' άφίβσαν 
Χαιμών *|" βροτείων ^ βύθύς οΰριον φόνον 
οι δ' άρματ εισέβαινον, οι δ' ύττ' άσττί^ων 
ττΧβυροΐς βκρυτττον ττΧεύρ^• Αθηναίων δ' άναξ 
στρατω τΓαρή'γ'γειΧ' οία γ^ρη τον εύΎβνή' 
ώ ξυμτΓοΧΐται, ττ) τε βοσκούστ) 'χθονί 
και ττ) τβκούστ] νύν τιν άρκβσαι 'χ^ρεών. 
ο δ' αύ τό τ 'Άρ<^ος μη καταισ'χύναι θεΧειν 
και τας ^νκηνας συμμά'χους εΧίσσετο. 

830 6'7Γ6ΐ δ' εσημην^ ορθίον Ύνρσηνικτ} 

σάΧτΓΐ'γ'^ι καΐ συνη^^αν αΧΧηΧοις μά'χτιν, 
ΤΓοσον τιν^ αύγείς ττάταηον άσττίΒων βρεμειν, 1 Απ υηΐΐΐνβΐ}^ Λνοιτί ΙιβΓβ. Ραΐβν δυ^β'βδί,ζ βοτ^ίων. 3ίδ ΤΗΕ ί'Ηΐι.υκΕΝ ΟΙ" Ι π•:Η(:ιυ•:>; 

Λίκΐ ΐΜΪ(1\\.•ι\ ^Ι(»οιΙ Ι)«•1\Ν<'ίΜΐ Ιΐί«' •>|)(•;ιηιΐ(•η-1ϊιΐ("3. 
ΛηιΙ οΓΪΐ'ίΙ, '• Ο οίΐρΐίπιι οί' ΐΐι^' Ιΐυ^ί, \^11(^ Ικι.^ί (•οηι<• 
Ι'Ί'οιη Αγ^ον, λνΙΐίίΓί:-!^»)•^^ 8|)ίΐΓίί ν^'ίί'ηοί; ΐΐιί^ Ιαικί ': 
1.<), ΐί"ΐ:}ΐ()ΐι ΓοΙ) ΜγΓί-πηί' οίΌη^• ηΐΛΐι, 
Νίΐαμ,Ηί; ίίΐίηΐΐ Ιΐιοιι ΙπιγΙ: 1ι6Γ : — 0ϋηΐ6 ηοΛν, πιλιι ίο ιη;ιιι 
Ρί^ΙιΙ ΐΐιοιι λνίΐΐι ηΐίί : 8ο, δΐΗνίη^, Ι^ίκΙ ΗΛ\'»ν 

Η(?Γ01ΐΙ(:*8' 80118 ; ΟΓ, ί'ηΙΗπίί, 1ί'Λ퀕 ίο 111^ 

Μν ί"α11ΐί;ι•'8 ΙιοηοιίΓ ηικΙ ΙιηΙΙ^ ίο Ιιημ* ηικΙ Ιιο1(]. 8ΐπ 

•• Υί'ϋ ! " 1;1ΐ6 11081 8ΐιοιι1:(:'θ1, (•οιιη1:ΐπ^ί ίΐιΐ^ \ν ^11 8ηΐ(ϊ 
ΓοΓ λίΐΙοιίΓ {ιη^1 ίοΐ' Γ^8ΐ: ίΥοιη Ι^αίΐΚ^-ΐοί) : 
ΥβΙ Ηβ, ιιπζΗίΐΓΠί^οΙ ίΌι• Ιΐι^πι ΙΗηΙ; Ηί'αΓοΙ ΐΐι^• ο1ι;ι11(^π<ί('. 
Αηά 1ιΐ8 ολνπ οολνΛΓίϋοβ. ΛνΗΓ-οΙιίθί" ΐΐιοησίι Ικ' Λν^η-, 

ϋΗΓί^ςΙ ΠΟί: άπίΛν ηΐ^ΐΐ ΐΙΐΟ (:'88ΗΛ' οί" νΗΐθ11Γ'8 8ρ(:'ί11•, 

Βυΐ: Λναδ δΐιεβι* ΟΓΕνβη. Αηά ίΐιίδ άίΐδίϋΓοΙ λννί-ίοΐι 

Οαηιβ ίο θπδίανο ΐΚβ 8οη8 οί Η6Γ0ΐιΐ68 ! 

8ο ίο ίΐκί ΓΗπΙνδ ΗΟϋίη λν^ηΐ Ηνίΐιΐδ 1)Ηο1ν : 

Αηά ί1ΐ6 ρηβδίδ, 1ίηο\\'ίη^ ηο\\' \\\3Χ εηά οί δΐΐ'ίίρ 

81ιοιι1ά ηοΐ Ι3ν οΙπδΗ οί οΐιαπιρΐοη 8ΐιί(-1ο1δ Ι^ί;" ίΐ1:1;ίΐίιιο(1. 8•2Γι 

Όίά 830πίΐ0€^ ηοΓ ίΗΓΓίί•(1, Ιίΐιΐ; δίΐΉΪ^ΙιίΛνίΐν 

δρΐΐΐβά ίΐ'ΟΓη ΐΚθ νΐοΐίηίδ' ΐΙίΓΟ&Ιδ ΐΗ^ αιΐδρίοίοιίδ 1)1οοά. 

ΤΗ^η ιηοιιηΐ^οΐ ΐΗ^δβ ϊΗ^ιγ 03Γ8 : ϊΙκγ-ϊγ δΗί^Μ-ηηΐδ 

ΐΗοδέ* 
Βί-ίοιτ ΐΙι^ΐΓ 1)θ(ϋ68 οίΐδΐ:. Βιιΐ Αΐΐι^ηδ' Ινΐημ; 
Οπθά ίο Ηίδ Ιιοδί^ Εδ 1ιί|σ1ι-1)θΓη οΗΐθίΐίΐΐη δΙιοιιΜ : 
*• ΟοιιηΐηηΐίιΊΐ. ηολν πιιΐδΐ: έ-ίΐοΐι οηρ ρΐ^λ' ίΐΐθ ιπηπ 
ΓοΓ ΐΐιίδ Ιαπά ίΐΊίΐΙ; ΗηϊΙι Ιιοηιε αηά πυτΙαΓ^Λ Ιιΐπι ! " 
Τ1ΐ€ Λνΐιίΐθ ίΐΐίΐΐ: οίΙΐθΓ ρι•3νί*(1 Ηΐδ Ι^ίΐίΐιΐβ-ίΐίά 
Το ΐ3ΐΌθ1^ ηοί δΙίΗΐη^ ίο Αΐ'§θ8 αηά Μνοεηϋί'. 
Βιιί Λνΐίθη 1;1ΐ6 ΤιΐδΟΗΠ ίηιηιρίίΐ; §{ΐν6 ΐΐΐίί δί^ 83ο 

Ηΐ^Ιι-δΙίΓΪΐΙΐη^, πηά 1:1ι& λν^Γ-Κοδίδ οΐαδίιεά ίη β§ίιί. 
Ηολν ηιί2:1ι1:Λ' η οΓΗδΗ οί 1)ΐκΊν1ϋΓ8 ί1ιιιη(ΐ€ΐ•6(1 ί1ΐ6η — » 319 ΗΡΑΚΛΕΙΛΑΙ 

ττόσον Τίνα στενα^μον οίμω'γήν θ^ ομού ; 
τα ττρώτα μβν νυν 7Γίτν\ο<ζ ' Χρ^είου 8ορ6<ζ 
βρρήξαθ^ ημάς* βίτ' β'χωρησαν τταλίν. 
το δεύτερον δ6 ιτους ίιτάΧΧα'χθείς ττοΒί, 
άνηρ δ' €7γ' άν^ρΐ στ ας € καρτερεί μάγτ)• 
τΓοΧλοΙ δ' βτΓίΤΓΤον, ην δβ 8ύο κέλβύσματα' ^ 
ω τάς ^Αθήνας — ω τον ^ Κρ'^ειων ηνην 

Η40 στΓβίροντζς — ουκ άρηξβτ αίσγυνην ττόΧβί ; 

μόΧίς δε ττάντα Βρώντβς ουκ άτβρ ττονων 
ετρβψάμβσθ^ Άρ<γ€ίθν βίς φυγην 8ορυ. 
κάνταΰθ' 6 ττρεσβυς "Ύ\\ον βξορμώμενον 
18ών, ορέξας Ικετβυσβ Ββξιαν 
^Ιόλαος €μβτ}σαί νίν ϊτττΓβίον Βίφρον. 
Χαβων δβ 'χ^ερσϊν ηνίας Έύρυσθέως 
ττώλοίς 67Γ€6χ6. τάτΓΟ τοϋ8^ ή8η κΧύων 
Χέ'^οίμ αν άΧΧων, Ββϋρο δ' αύτος βΙσίΒών. 
ΤΙαΧΧηνίΒος ^αρ σβμνον βκττβρών ττά^ον 

850 Βίας ^Αθάνας, αρμ ΙΒων Ένρυσθβως, 

ηράσαθ^ ' Η/3?7 Τίηνί θ\ ημβραν μίαν 
νέος ^βνβσθαί κάττοτίσ ασθ αϊ Βυκην 
βγθρούς' κΧύβίν Βη θαύματος ττάρβστί σοι. 
Βίσσω >γαρ αστ€.ρ ΙτητίκοΙς Ιττί ζυ^οΐς 
σταθίντ βκρυψαν άρμα Χυ^αίω νβφβί' 
σον Βη Χβ'^ουσί τταΐΒα γ' οι σοφώτβροί 
' ^βην θ^' ο δ' ορφνης €Κ Βυσαιθρίου νβων 
βραχιόνων βΒβίζβν ήβητην τύττον. 
αίρβί δ' ό κΧβινος ^ΙόΧεως Έύρυσθέως 

860 τβτρωρον άρμα ττρος ττβτραίς ^κειρωνίσί. 

Ββσμοΐς τβ Βησας 'χβίρας άκροθίνίον 
κάΧΧίστον ήκΕί τον στρατηΧάτην άηων ^ ΌίπίΙοΓί : £θΓ Μ88. του κ€λ€νσματοί. ;20 ΊΊΙΚ (ΊΙΙΙ,Ι)Ηΐ:\ ΟΙ' 1 1 ΚΙΚΙ Ί.Εί^ 
ΊΊιίη1\\ΐ ίΐιοιι ? \\ ΙκίΙ ιηιιΐΐίίικίΐικιίΐ', ;^ι•ί>;ΐιι .ιικί 

ΒιΐΓ^Ι ΐΙίΓοιι^Ιι υιΐΓ ηιη1<.?ί : ΐΗ(ίπ ^ανα ΐΐιεγ 1)Άθ\ί ά^άιπ. 
Αηοη ίοοΐ ^Ιοίκΐ ΐη ^πΐ})))1ί' 1()θ1ν(:'(1 λνΐΐΐι ίοοί, 

ΜηΙΙ ίΓΟΙίίΐη^ 1ΠΗ11, 1ΐΗΓ(1-λ\ Γ^ΐΐΐπ^ 111 ΐΐΐίΐ ΐτΆγ : 

" ΌννίΊΙίΤδ ίη Αΐΐιεπδ Ι " — " ΤίΠίίΓ^ οί Ιΐιβ ΙηικΙ 

Οί Αγ^οη ! " — " ίΓοηι άίδΙιοηυιΐΓ 8Λν^* }'Οιιγ Ιοννπ Ι " 840 

\ν'ϊί1ι ιιΐΐκηηο.'ίΐ: βηάβΗνοιίΓ ίΐηά ^ΐΓοη^ «Ιγηϊπ 

δθΗΓθ6 ΐαΓηί'€ΐ λνί* ιιηΐο Ηΐί^ΐιΐ: ΐΗβ Ατ^ίνα πρ^-ΛΥ. 

Τΐιβί'ί^ηΐ; ()1(1 ΙοΙμπ^, ιηπΓίνΐππ• λνΐΐέτ^' 

Η}Ί1ιΐ8 (ΊιηΓο^'ίΙ οη, \\[ί]\ ()ΐύ>,ίΐ'{:ϊν\\αά Ιιηικί Ιχ^-^οαι^ΐι! 

ΊΊΐίΐΙ 1ΐθ ^νοιι1^1 ί^ίΊ Ιιΐηι οη η οοιΐΓ8€'Γ-θίΐΓ. 

ΑίΙίίΓ ΕιίΓν'ίίΙι^ιΐίί. ΑΠ ΐΐκ* Γί',^Ι Ι ΐβΠ 

Κγοιιί οί1ΐ6Γδ' Ηρδ : ίΐκ; ίοηπί^Γ ΐΠίπη^δ Ι δίίΛν. 

ΓοΓ, Η<5 1ΐ(ί ρΗδδ^οΙ Ιί^ΛΌπΛ ΡίΐΠί^ηε'^ Ηίΐΐ 

^ΗΟΓεά Ιο ΡηΙΙη^, πρνίπί^ ΕιίΓνδΐΙι^αδ' οηγ 850 

Ηε ρΓίΐνβά ίο ΖαχίΗ ηηά ΗίΊχ^, ίοΓ οηβ όαγ 

Το 1)6 ϊτΐάάα γοαη^, πηά \νΓ6Ηΐ<; ΐΗε ν6η^6ίΐηο6 (Ιυβ 

Οη ίθ68 : — ηο\ν' δΗ&ΙΙ ΐΗοα Η^ηγ η πιίΓΗοΙβ. 

ΓοΓ ΐΛνο 8ΐ&Γ<5 Γ68ΐίί(1 οη ΐΐιρ οΙΐΗποί-γοΙίθ, 

Αη(1 ίηΐο ^Ιοοηι οί δΙιαίΙοΛν 1:1ίγ6λ\' ΐΐιε οάυ ; 

Αηά ί1ΐ686, (ϋνΐηίίΓδ δίΐγ, ΛνβΓβ ΐΐιγ ^Γ^ειΙ 8οη 

Αηά Ηεΐ)^. Τΐιεη ίΐ'οητι οιιί ϊ\\άΙ ηιιΐΓΐν}' ^Ιοοηι 

Ηε ίΙαδΗεά — ίΐ }όιι1:}ι, λνΐΐΐι ηιί^Ηΐγ-ηιοαίάεά βηιΐδ ! 

Αηά §1οηοα5 Ιοί&αδ ον^ΓίοοΙί 

Βν ΐΐΐίί 8οΪΓοηΐίΐη Κοο1<8 ΕιίΓνδΗιειίδ' ο&γ. 860 

Ηί* ΗηϊΗ Ιίοαηά Ιιίδ 11Ηη(18\^•^ΐ11§νν^δ^ί1η(^ ΙίηϊΙι Γ6ΐ;υι•η6(1 
ΒΓΐη^ΐη^ ΐΐΐβ 0Γθ\\•η οί νίοϊοτγ, ΙΗ&Ι οΠί^ί 3^^ 

νοί,. III. ν ΗΡΑΚΛΕΙΔΑ1 

1'ορ οΚβίον ττάροιθβ• τι) Ββ νυν τύ-χτ) 
βροτοΐ^' άττασι Χαμττρά κηρύσσει μάθουν, 
τον βύτυγβΐν Βοκούντα μη ζηΧουν, πτρίν αν 
θανόντ ϊόΎ] τί^' ώ<ζ εφήμεροι τύγαι. 

Χ0Ρ02 

ώ ΖβΟ τροτταίε, νυν εμοί Κείνου φόβου 
εΧεύθερον ττάρεστιν ημαρ είσί^εΐν. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

ώ Ζεϋ, 'χ^ρόνω μεν ταμ' εττεσκεψ^ω κακά, 
870 Χ^ψ^^ ^' όμως σοι των ττεττ ραμμένων ε-χω' 

και τταΐΒα τον εμον ττροσθεν ου Βοκοΰσ^ ε^ω 
Θεοΐς όμιΧεΐν νυν εττίσταμαι σαφώς, 
ώ τέκνα, νυν Βη νυν εΧεύθεροι ττόνων, 
εΧεύθεροι δε του κακώς οΧουμένου 
Έύρυσθεως εσεσθε καΐ ττόΧιν ττατρος 
οψεσθε, κΧήρους δ' εμβατεύσετε γβονός, 
καΐ θεοΐς ττατρφοις θύσεθ\ ων άττειρΎμένοι 
ξένοι ττΧανήτην ^ϊχ^τ άθΧιον βίον. 
άταρ τι κεύθων ^ΙόΧεως σοφον ττοτε 
880 Έίύρυσθέως εφείσαθ^ ώστε μη κτανεΐν ; 

Χέξον τταρ' ήμΐν μβν 'γαρ ου σοφον τόδβ, 
ε'χθρούς Χαβόντα μη άττοτισασθαι Βίκην. 

ΘΕΡΑΠΠΝ 

το σον ττροτιμών, ως νιν οφθαΧμοΐς ιΒοις 
άΧοντα ^ και στ) Βεσττοτούμενον χορί- 
ου μην εκόντα γ' αυτόν, άΧΧά ττρος βίαν 
εζευζ^ άνάηκη' καΐ ^αρ ουκ εβούΧετο 
ζών εις σον εΧθειν όμμα και Βοΰναι Βίκην. 
άΧΧ\ ώ ιγεραιά, χαίρε και μέμνησό μοι 
ο ττρώτον είττας, ηνίκ ήρχόμην λόγον, ΗβϊηίδΟΘΐΙι : £ογ Μ88. κρατούντα. Κθίδΐίθ, κρατούσα. 322 8<) |η'(>»,|)<'Γ()ΐΐΝ οικί' ; ΙιιΜ Ιί\ Iι^^ 1";ιΙ(* Ιΐιϊ', ίΐκν 

Ηΰ (1ί(", <>ΐιιο(" ίοΓίΐΜΚ* (Ιιιινίΐι 1)ΐιί: μ {1;ιν. 

ΟΗΟκυδ 
Ο ΥΊοΙοΓγ-ΛναΛίτ Ζί'ΐΐ',, ηολν ΐί, ΐΐ: ιηίηε 
Το ί^^ί" Η ίΐηγ Γγοιπ γΙηγΙϋ ίν^ιτ (1ί86η1:1ΐΓΗΐ1ί•(1 ! 

ΑΙ.ΟΙΕΝΑ 

ΖίΊΐ8, Ιηίί' (»η ηιΐηί* αίΗίοΙΐοη Ιιηβϊ; Ιΐιοιι Ιοοίν^ά ; 

Υί:»! Ιΐιαηΐν Ι Ιΐκ-θ ίοΐ' η11 ίΐΐίΐΐ ΐΐιοιι ΙιηνΙ: \νΓθΐι^1ι1:. 87<» 

Νολν 1<ηολν Ι οί' ;ι ί^ιιτί^ΐγ ίΐιπί ιην δοη 

ΌλνοΊΙΐι'ίΙι λνϊΐΐι Ου(1δ : — (τρ ΐΐιίδ Ι ίΐιυιι^ΐιΐ ικιΐ: δο. 

Ο οΙιϋίίΓοη, ηο\ν, γίΉ ηολν ίΓοηι ίΓοιιΙ)!^ ίΓβί', 

χ\η(1 ίΥοπι Εαΐ'ν.'ίίΐκ'ΐΐδ, άοοηκ^ά ίο :ι άΆ^ϊατάΉ (Ιρηίΐι, 

Ρΐ'ί'ί' 81ιη11 γβ 1)Ρ, ί,ΙΐΗΐΙ ^Ρί* γοιπ* ίΗίΗίτ'ϋ ρίΐν, 

Αη(1 1:γ(^η(1 1;1ι6 Ιοί οι γουι* ίηΙΐίτΐίίΐηοΘ, 

Αηά 'ίΗΟΓΐίιοο Ιο λόπγ ί'αίΙΐί'Γ;^* Οοάδ, ίΊ-οηι Λνΐιοηι 

Βηηιΐί'ά νί' Ιιπνβ Ινίιολνιι η ητεΐοΐι^ά 1ιοιιΐίΊ€'<^8 Ιίίν. 

Βΐΐΐ ίοΓ ΛνΙΐΗΐ ν-ίι-ϋί-ίΐ Λ\'ί86 ρΐΙΓρθ86 Ιοίίΐϋδ 

Ηηΐΐι ΒρΛΓθά ί^αΓν^ΐΙιβιΐΒ, Ιΐι?ιί Ιιβ «ϊίβλν Ιιΐηι ηοί, 880 

Ίνΐΐ : ίοΓ 111 ουΓ δΐί^ΐιΐ; ποίΐιΐη^ λνΐδρ Ϊ8 11ιΪ8 

Το €*Η))1:ΐΙΓί' ίοϋδ Λπά ηοί Γ6€[υΐΐ6 ΐΙΐθίΓ ΛνΓοη|Ξ^. 

δΕΚΥΑΝΤ 

Οί* ίΐιοα^ΐιΐ: ίοΓ ίΗθβ, ΐΗ^Ι Ηίιιι ίΐιίηε 6}-6δ ηιί^ΐιΐ; 866 

Η^Μ ίη ίΗν ρολνβΓ, ίΐηά 5υΙ)36θΐ Ιο ΐΗίηε Η^ηά. 

Η^ 1)θΛν6ά ΙιΐΐΊΊ ΊιρηΙΙι ίΐιρ γοΐίθ οί δίΓοη^ οοηδίΓΗΪπΙ: 

8θΓ6 ΙοίΗ Ιο οοηΐθ^ ίοΓ ηοΛνΪ56 Ηε άβδίΓεά 

Είνίη§ ίο ηΐ66ί: Ιιΐιϊηβ βΥ6 είπα ίίΐδΐβ ίΙΐΛ' ν6η§6αη€6. 

Γ<ΐΓ6Λν6ΐ1^ §ΐ'^}' ί^ίΐ^επ : ίθΓ§6ΐ; ηοΐ ίΐι&ΐ; Λνΐιίοΐι βΓδΙ 

Τΐιοιι δΕίάδΐ Ιο ηΐ6 Λνΐιβη Ι 1)6^ίΐη ιήυ ίίΐΐθ. 323 
γ 2 ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 890 ί<ι|Γ6υδ69 βίναί ΎοΙσι '^^νναιοι^ στόμα. Χ0Ρ02 
^μοί χορο<ζ μεν η^ν<;, βΐ \ί>γ€ία στρ. α 

Χωτον χάρο^ €νΙ ΒαίΤί, 
€ίη δ' εύχαρις ^ΑφροΒίτα' 
τβρττνον δε τ ν καΐ φίλων άρ* 
βυτνχίαν ΙΒεσθαι 
των ττάρος ου Βοκονντων. 
ΤΓοΧλα Ύαρ τίκτει, 
^Ιοΐρα τεΧεσσι^ώτειρ 
900 Κίών τε Κρόνου τταΐ^;. 

εχεί<; 6Βόν τιν, ω ττόΧί^;, Βίκαιον άντ. α 

ου χρή ττοτε τοΰΒ άφεσθαι, 

τιμάν θεού^' 6 Βε μη σε φάσκων 

£γγν9 μανιών εΧαυνει, 

Βεικνυμένων έλεγχων 

τώνΒ^' εττίσημα ^άρ τοί 

Θε6<; ττα/οαγγελλβί, 

των άόίκων τταραίρών 

φρονηματο<; αεί. 

910 εστίν εν ουρανω βεβακως στρ. β 

τε6<ζ ^όνος, ώ ^γεραίά' 
φεύ'^ω Χό'^ον ώ^ τόι^ "Άίδα 
Βόμον κατέβα, ττυρος 
Βεινα φΧο^Ι σώμα Βαίσθεί<;' 
"ΐίβας τ' ερατον χροίζεί 
Χέχο<ζ χρυσέαν κατ αυΧάν. 
ώ 'Ύμεναίε, Βίσσούς 
τταΐΒας Δί09 ηξίωσα<ζ. ΤΗΕ αΗΙΙ.υΚΕΝ ϋΚ ΗΕΗαυΐ.Ε8 

Μπίίίί ηιρ ί^ίί^ πιπη ; ίοΓ, ΙοικΊιΐη^ ^,αοΐιΐίΐνΐ; Ι^οοη.ς, 8ί)ο 
ΤΙκί Ιίρδ ^}\^^^ Ηίί ηοί Ιίβδί; 1)(ί«>(ί6ηι Ιΐιυ ιιυΙ>1ο. [Ε.νΙί. 

€ΗΟΚυ8 

(Λϊ;•. 1) 

8Λνί;θΙ ίο ΠΚ^ 18 Ιΐΐ6 (ΙπίΚ'ί;, \ν1ι^ιι θ1(ίαΐ'-ρ<:•Ηΐΐη§ 

Αικί \ν'Η6η Εονκ ο'οιηείΐι ί,Λν6ίΊ;1ν ίη-ί>1:€•Ηΐΐη^ • 

Υ(^Ά, Ηΐκΐ ^Ιποίπί-δί; 18 ηιΐη^ 
Το Ιοοίί οη ιην ά^^ΆΤ οηθ8 λν^ΙΙ-ίππη^ 
νν]ιΐ(•1ι ΗΓοΓεΙίηκ* Λνί^Γ^ ΛνΗίΊιπ6(1 ίη ά68]);ιίηη^•. 
Μπην 1:)1(^8ί>ΐη^.<5 ίπΐε οοηι^Ιίι οιι-ΐ3ί'Ηηη^, 
\νΐ1;}ι ΛνΗοηι Τΐηιβ ρΗο^ίΙι οη, 1)ΐ•ίη^ΐιι§ \\ί^Ά\ίη§, 

0Γοηο8' οίίδρΓίη^ (ϋνΐηε. 9ίΧ) 

Ιη ^υδ1:^^^, ηιν Ιαπά, ίΗν ρπίΠ ΗείΗ : (Αη/. 1) 

ΤΗΐ8 ΐΗν οΓΟΛνη νΐ6ΐ(1 Ιο ηοηβ, 

ΊΊιηί ίΗοιι ίθπΓ^δΙ; ίΚε Οοά8 *: \νΗο άβηίεΐΗ, 
Ιηΐο ηΐΗ(1ηβ88 ΗλΙΗ ηιη. 

Εο, -ννίΐϋΐ: 8ί^η 18 Γθνβπΐ^ά ίοΓ ά 1ο1<6η, 

ΗΟΜ' ίΗθ ρΓί(ΐ6 οί ΛνΓθη^-(1θ6Γ8 18 1)Γθ1<^η 

ΕνίίΓηιοΓέ', ΗοΛν Ιο-άΗγ ΗηΙΗ Οοά 8ρο1νί'η, 
ΗοΛν ΐΐι^ νοΐοε οί ΟΐΏΐιΐ})ο1:θηο•6 οπείΗ 
Ιη ΐΐΐίί άβ6(ΐ8 1ιβ ΗίΐΐΗ άοηθ ! 

. Η€ ΗηΙΙι οΐΐίίά ηοί !— ίο 1ΐ6ίΐν(ίη ΙιηϊΙι Γί8^η (^7/•. 2) ϋΐο 
ΤΗν 8θΐοη, ^Γβν (^υβί^η. 
Τείΐ 1116 ηβν^Γ ίΐι&ΐ: Ηίΐ(1(.Λ8' άΐηι ρπ8οη 
ΗΪ8 Ιοη^ 1ιοηΐ6 ΙΐίΐίΗ 1)6€η ! 
Νπν. }ΐ6 8οηΓ€Γΐ ΙΙίΓου^Ιι Ιΐΐίί ίΐίΐηι^δ Ιί-πρΐη^ Γοιπίίΐ 

Ιπηι ; 
Λ 11(1 ΛνΐΐΗ ΗοηοιίΓ ΙΗ^ 8ροιΐ8Ηΐ-§ο(1 οτοΜίκίίΙ Ηιηι, 
χλπΓΐ ίο Ηί*1ΐ6 Λνίΐΐι 1ο\χ-1ίηΙ<8 1ΐ6 Ι)ουη(1 Ηίηι,— 

Ζίί118' 8011 Ιο Ζί-Π8' (ΙπΐίσΗί^Γ^ ΛνΙΐβΓΡ ^Η8Ϊ6η 

Η^ΗΥίίη'δ Ιιαίΐδ ΛνίίΗ ^οίοΐ-δΐι^^η. 

325 ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

σνμφερβταί τα ττοΧλα ττοΧλοΐ^' άντ. β' 

920 και 'γάρ ττατρί τωι/δ' ^Αθάναν 

\€'^ουσ €7Γίκονρον βίναί, 
καΐ τούσΖβ θεάς ττόΧις 
και \αο<ζ βσωσε κβινας, 
βσγβν δ' ΰβριν άνΒρός, ω θυ- 
μός ην ττρο Βίκας βίαιος. 
μητΓΟΤ βμοί φρόνημα 
ψνχ^ά τ ακόρεστος εϊη. 

ΑΓΓΕΛ02 

ΒέστΓΟίν, όρας μεν, αλλ' όμως βιρησβται, 
Έ^ύρυσθεα σοι τόνΚ άγοντες ήκομεν, 

930 άεΧτΓΤον όψιν, τωδβ τ' ούχ ησσον τύχ^]ν' 

ου γά/ο ττοτ' ηΰ'χει γ^εΐρας ϊξεσθαι σεθεν, 
οτ εκ ^Ιυκηνών ττοΧυττόνω συν άσττίΒι 
εστεΐ'χε μείζον της Βίκης φρονών, ττόΧιν 
ττερσων ^ Αθάνας. αλλά την εναντίαν 
Βαίμων εθηκε καΐ μετεστησεν τύχην. 
''Τλλο? μεν ουν 6 τ εσθΧός ^\ό\εως βρέτας 
Αιος τροπαίου καΧλίνικον ιστασαν 
εμοι Βε ττρος σε τόνΒ^ ετηστεΧΚουσ* αηειν, 
τερψαι θεΧοντες σην φρεν' εκ ^αρ εύτυγούς 

940 ηΒιστον ε'χθρόν άνΒρα Βυστυ'χοϋνθ^ οράν. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

ω μίσος, ηκεις ; εΙΧε σ' η Αίκη χρόνω ; 
ττρώτον μεν ουν μοι Βεύρ εττίστρεψον κάρα 
καΐ τΧηθι τους σους ττροσβΧεττειν εναντίον 
εχθρούς" κρατεί ^αρ νυν 'γε κού κρατείς ετι. 
εκείνος εΐ συ, βούΧομαι 'γαρ εΙΒεναι, 
ος ΤΓοΧΧα μεν τον ονθ^ οττου 'στί νυν εμόν 

320 ΤΗΕ ΓΗΙΙ,ϋΚΕΧ ΟΓ ΗΚΙΚυί^ΕΗ 

Ηο\ν• ϋίϊ 1)0 Ιίί'ίί'κ ί^1;Γίΐη(1«ί ΐηΙΰΓννΐ^ί^ίΙ ! (Αη/. 2) 

ΟΓ ΑίΗ(:*ηίΐ, Γηθπ 8{ΐν, !♦•-?< ι 

ννπδ ΙΙΐίίΐΓ 8ΪΓί* ΐη I1η^^1 βηιρπίίί^ ί^88^81;€^1 ; 
Αιΐίΐ Ιΐι^ οΐίγ ΙΗΪ8 (Ιπν, 

Αηά 11ΐ6 ίο11< οί" ίΠπΙ Οοά(ΐ€85 ΗηϊΗ δ&νβίΐ ίΐιειη, 

Αηά ΗηΙΙι οιιγ1)^(1 Ιιΐηι λνΗοδβ Ι^Ιοοά-ΙυκΙ 1ι;ΐ(1 οπινχ'ίΐ 

\ν]ιο8κ Ι^ΤΗπην ίΉίη 1ΐ;ΐ(1 6η8ΐίΐν€(1 ΐΗεηι. 
Ιη ιιιγ €£ΐιΐ86 ικ^νίΜ- })η(ΐ€* 1)6 (ίη1ί8ΐ:('(1 

ΙπδΗΐΐίΐΙβ ίοΓ ρΓ6ν. 

ΚηΙΐΊ- ΜΕ8δΕΝθΕΚ ΐΓΐί/ι σηαηΐί; Ιβαάίηζ ΕυκΥδΤΗΕυβ ΐη 

οΗαΐηχ. 

ΜΕδδΕΝΟΕΚ 

ϋ (|ΐΐί•ϋΐ. Ιΐιοιι ^ίι-^^ί, — γί-Ι: ηΗηΠ ΐΐ Ι^^ ίο1(1, — 

ΕίΉίΙΐπίί ΕιίΓνδίΙικιΐδ υηίϋ Ιΐιεϋ \ν6 οοηκ^', 

Α δί^Ηΐ ιιηΐιοιχ-ίΐ, λνΙιίοΗ ηβ'ίίΓ Ηί- ]οο1<(;(1 ^Ιιοιιΐοΐ Ηαρ^ ί)8θ 

\νΗο ηθ'βΓ Ηπίΐ Ιΐιοιι^ΐιΐ: ίο ίπΐΐ ΐηΐο ίίπικί Η.•ιιΐ(ΐ8^ 

λνΐκίπ ίΓοιιι Μναεηαβ \νί1;Η ναδί 8ΐιί6ΐ(1-ίΐ88ίΐν 

Η(ί πΐΗΓοΚεά, 1ιΪ8 ρηάί^ ο'^γ ^ι1δ1:^^'^ δΟΗΠΠίί Ηΐ^Η, 

Το ΜΐιΐΙΐί οαΐ' Αΐ;1ΐίίΐΐ8. Βυΐ; οαΓ (1ί'8ΐ;ίηΐί^8 

ΡογΙ 11116 ΓβνβΓδβά, Άπά ο1ΐίΐη^6ίΙ ΙΙΐΘΐη, Ηΐδ ίοΓ οιιγ8. 

Ηνίΐιΐδ Ι Ι^ίΐ: Ηη^1 νΗΐΪΗΐι1: Ιο1ίΐιΐ8 

ΚΗΐδίη^ ΐΗΰ νΐο1;οΓν-1:Γθ})1ιν ιιπίϋ Ζ^ιΐδ ; 

Βιιΐ: 1116 Ιΐΐ6^ ο1ιηγ^6 Ιο Ιιγιιι^ ίΐιΐδ ηΐϋΐι Ιο 1:1ΐ66^ 

Βεΐιψ ίαίη ίο £^1η(1 Ιΐιϊιΐ6 1ΐ6ΗΓί ; ίοΓ Ί:Ϊ8 ιηοδί δΗ'661; 

Το 866 ίΐ ίθ6 ΐηιιηιρΙΐΗΐιί 01166 1)Γου|2?1ιί Ιολν. ϋ4υ 

ΑΙ.ΟΜΕΝΑ 

ΕθΗΐ:1ΐ6ά ΛνΓ6ΐ;ο1ι, ηγΙ; 60ιιι6 ? ^ιι81;^^6 ηΙ 1η81: \\•λΧ\\ 

1:Γίΐρρ6β ΐ1ΐ66 ! 
\ην 1:1ΐ6ΐι, ίίΓδΙ Ιιΐηι ίΐιοα }ιί11ΐ6ΓλνΗΐ•(1 ίΗΐικ- }ι6Η(1, 

ΑίκΙ γ1η1•6 Ιο Ιοοίν ί:Ηΐΐΐ6 6η611ΐί68 111 1:)ΐ6 ί•Λν^^. 

Νο ηιοΓ6 ηγΙ ΐΗοιι 1:116 ιηΗ8ΐ;6Γ, Ιιιιΐ 1:Η6 Ιΐιπιΐΐ ! 

ΑγΙ ΐΙίΟΙΙ Ιΐ6 ίοΓ Ι λνοΐΐΜ 1)6 66Γΐ:ίΗ6ά 

λνΐιο ΛίίίδΙ ρΓ6δυιη6 ίο ΙοαοΙ 1;1ιΐη6 οιιΐπι«^6δ^ 

327 ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

Ίταί^ ήξίωσα<{, ώ ττανονρ^, €φνβρίσαί ; 
τι <γαρ συ κβΐνον ουκ βτΧης καθυβρίσαι ; 
09 κα\ Ίταρ ^^ΑιΒην ζωντά νυν Λτατί^γαγες, 

950 ν8ρα<ζ Χβοντάς τ εζαττοΧΚύναί Χβ^γων 

67Γβ/χ7Γ69. αλΧα δ' οΤ βμη'χ^ανώ κακά 
σ^γω• μακρο'ζ γαρ μΰθος αν ^ένοίτο μοι. 
κούκ ηρκεσβν σοι ταύτα τοΧμήσαι μόνον, 
αλλ' βξ άττάση^ί κάμβ καΐ τίκν Έλλίχδθ9 
ήΧαννβς ίκέτας δαιμόνων καθημενον;, 
τον<; μεν γέροντας, τους δε νηιτίον^; ετι. 
άλλ' ηνρε<ζ άνΒρας και ιτόΧίσμ εΧενθερον, 
ο1 σ ουκ εΒεισαν.'^εΐ σε κατθανείν κακώ<ζ, 
καΐ κερΒανεΐ<ζ άτταντα- χρην >γαρ ούχ ατταζ 

960 θν^σκειν σε ττοΧΧά ττηματ εξειρ'γασμενον. 

Χ0Ρ02 

ουκ εστ άνυστόν τόνΒε σοι κατακτανεΐν. 

ΑΓΓΕΛ02 

άλλω9 άρ* αύτον αΙ'χ^μάΧωτον ειΧομεν. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

ειρΎεί 8ε 8η τις τόνΒε μη θανείν νόμο<ζ ; 

ΧΟΡ02 

Τ069 τήσΒε -χ^ώρας ττροστάταισιν ου 8οκεΐ. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

τι 8η το8\ εγθρου<; τοισίΒ' ου καΧόν κτανεΐν; 

ΧΟΡ02 
ούχ^ οντιν άν γε ζώνθ^ εΧωσιν εν μά-χτ], 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

κα\ ταύτα 8οζανθ '^Τλλθ9 εξηνεσχ^ετο ; 

Χ0Ρ02 
χρην δ' αύτον, οιμαι, τΐ)Κ άττιστήσαι χθονί ; 

ΑΛΚΜΗΝΗ . 
χρην τόνΒε μη ζην μη8^ ετ είσοράν φάος. 

-.28 ΤΗΕ €Η11.Ι)ΚΕ\ ΟΚ ΗΕΚΟϋΕΕδ 

Ο&ίΙΐίί", οη ιην ίϊοπ — λν1ΐ6Γ€δθ ηυνν Ηο [)α ? 

ΡοΓ Λ\'Η(?Γίίϊη άΐοΐκί ΐΗοιι ί^ΆΤ ϊο οιιΐΓπ^ί* Ηΐιη, 

λνίκ) (1ΪΓΐί;1 Ιο ίΐηίΐι^ πρί'ί'ίΐ Ιιΐηι ϋνίη^ (Ιολνη. 

1)ί(ΐΝί; ΜΊκΙ Ιπιη, 1)ΐ(Ι{1ϊΐϊίΓ Ιιΐιη (Ι^'^ΐΓίη• Ιΐι^(ί Η^(ΐΓίΐ8 \)ό^) 

Αηά Ηυηδ ? Α11 Ιΐιε ί1ΐ8 ίΗου άίάπΐ (Ιίίνίδβ 

Ι ηΛπίί' ηοΐ, ίοΓ Ιΐκ:- Ιπΐί:• Λν(;Γ(ΐ ίΐΐΐ Ιϋϋ Ιοη^. 

ΝοΓ νίίΐ: 8ΐιίϋθίΜΐ ίΗιπ- ίΙιΪΝ ηίοιιΐ:* ίο (Ιηγ^ ; 

Βιιί; ίτοιη η11 Η^11η?> ηΐ6 Ηΐιά ιηΐηίί (1ίί1ί>1 ίΐιοιι 

δΙίΙΙ Ηιιηΐ, Ιΐιοιι^ΐι 8αρ})1ΪΗη1: Ιο ΙΗ^ Οο^1'^ \\•ί^ 8ηΙ, 

Τ1ΐ(ίδ6 δίποΐί^η ίιι νί'^Γί>, ΐ1ιο8ίί 1ίΐ:ί1(? οΗΐ1άΓί*ιι γίΊ. 

ΒυΙ ηΐ€η, αηά α ίτβε οϋν, Ιΐ38ΐ; ΐΗοιι ίοαικί, 

\\Ίιΐο1ι ίνΗΓ€*(1 ίΙκΗ- ηοΐ. Νολν οΐΐί:- Ιΐι^ (ΐΗ8ΐ;Ηΐ•ά'8 οΐ6ίΐ11ι. 

ΥεΙ 18 ίΐιν (ΙίΉΐΙι η11 ^ΗΪη : ΐΐιοιι οιισΗ^'ί^ΐ; ίο (Ιϊ^ 

ΝοΙ οηε άεαίΐι, \νΗο Ηϋδΐ \νΓθΐι§Ηΐ ΐ1ΐ8 ηΐΗπίίοΙά. 960 

0ΉΟΙΐυ8 

Ιί; ηΐΗΥ ηοί 13€ ΐΗπΐ Ιΐιοιι 8ΐιοαΜ8ΐ: 8ΐΗν ΐΗΐ8 ηΐίΐη ! 

ΜΕ88ΕΝΟΕΙΙ 

Οαρίίνβ ίη νίΐίη ΐΗεη Ηίΐνε \ν6 ίβ1<6η Ιιΐηι Ι 

ΛΙ.ΟΜΕΝΛ 

ΡπΐΗίίίί >\'1ιηΙ ΐΗ\ν λνΐΐΗοΜθίΙι Ιιΐηι ίτοηι άίίΗΐΙι ? 

€ΗΟΚυ8 

Ιΐ ρΙίί&δίίΐΗ ηοΐ ϊ\\ϋ ηι1(ΐΓ8 οί ΐΗΐδ ΙηποΙ. 

ΛΙ.ΟΜΕΝΛ 

ΗοΛν ? — άο Ιΐΐθδ6 οουηΐ ΐΙ δΗπηιβ ίο δία^ ΐΗίίΐΓ ίοεδ ? 

ΟΗΟΚϋδ 

Υ^Ά, 8ϋ€ΐι Ηδ ί;1ΐ6}'^ΐίΐν& ΐϋ'ί-η ΐη ίϊ^Ηΐ αηδίϋΐη. 

ΛΙ^ΟΙΕΧΛ 

Α}- 8ο ? — Ηη(1 Ιΐιΐ8 ΐΠίζ-ΪΓ άοοηι ΙιηϊΙι Ην11ιΐ8 ΙίΓοοΙίείΙ ? 

ΟΉΟΚΓδ 

8ΗυαΜ Ιιΐ', ίοΓδοοίΗ, €ΐ(ίί}' ίΐιΐδ ΠΗΐΐοη'δ ΛνίΠ ? 

ΛΙ.ΟΜΕΝΛ 

Ηβ δΐιοιιΐά ηο ηιοΓίί 1ιμ\ ^ 1^ν^^ι. ηοι* δίίβη ύια Ιΐ^Ηΐ. 

329 ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

Χ0Ρ02 

970 τότ ήΒίκηθη ττρώτον ου θανών οδβ. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

ονκουν €τ βστίν €ν καλ,ω Βονναι ^ίκην ; 

Χ0Ρ02 
ουκ. βστί τούτον 6στί<ζ αν κατακτάνου. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

βγωγβ• καίτοι φημί κάμ είναι τίνα. 
Χ0Ρ05 

ΤΓοΧλην άρ' 6^61^ μεμΛ^ην, εΐ Βράσβί^ί τόδβ. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

φιλώ ττόλιν τηνΚ' ούΒεν άντίΧβκτβον. 
τούτον δ', €7Γ6ί7Γ6ρ γβίρα'ζ ηΚθβν βί<^ €μά<;, 
ουκ βστί θνητών 6στί<ζ βξαίρησβται. 
7Γ/0Ο9 ταύτα την θρασβΐαν όστις αν ΘεΧύ) 
καΐ την φρονούσαν μείζον η γυναίκα γ^ρη 
980 Χβξεί' το δ' βρ^ον τούτ εμοί ττεττ ράβεται. 

Χ0Ρ02 
Βεινόν τι καϊ συ^^νωστόν, ώ ^ύναι, σ ε'χει 
μίσος ττρος άν^ρα τόν^ε, '^ι^νώσκω καΧώς. 

ΕΥΡΥ2ΘΕΤ2 

<^υναι, σάφ* ίσθι μ7] με θωττεύσοντά σε, 
μη^^ άΧΧο μη^εν της εμής ψυχρής ττερι 
Χεξονθ^ όθεν 'χρη ΒειΧίαν οφΧεΐν τίνα. 
ε^ώ δβ νεΐκος ουχ εκών τόδ' ηράμην 
ηΒ7] 7€ σοΙ μεν αύτανεψιος 'γβγώί, 
τω σω δε τταιΒΙ συ'γ'γενης '^ϋρακΧέει. 
αλΛ ειτ εχ^ρυζον είτε μή, σεος <γαρ ην, 
990 "Ηρα με κάμνειν τηνΚ εθηκε την νόσον. 

εττεί δ' εκείνω Βυσμενειαν ηράμην 
κάπνων ά'γώνα τονΚ ά'^ ων ιού μένος, 
ΤΓοΧΧών σοφιστής ττημάτων ε'γΐ'γνόμιιν ΤΗΕ αΗΐι,υΗΕΝ οκ ίΐκΗουΕΚ^; 

ΟΗΟΗυΗ 

'ΓΙκ'Μ Νν;ΐΝ 1κ^ λ\•ι•υηί<ίίί1 — Ιυ άία ηοί αΐ Ιΐικ ΗγνΙ. !»7<» 

ΛΙ.ΟΜΕΝΑ 

Γΐιοκι>; 
Νυιΐΰ 15 ΙΙΐίίΓίί, ηυπί'. ^νοιι1^1 })ΐιΙ Ιιίιιι ικ^ν ίο {1(•;ιΐΙι. 

ΛΙΧΜΕΝΑ 

ΤΗηΙ λνΐΠ Ι — ^οιπί- υηίί Ι Ηοοουηΐ ιηγί^^ΐί. 

^Ήυκυ8 
Τΐιυιι 8ΐΐίΐΗ 1ιη\ ^ 1)ίίί€ΐ' Ι^ίπιπί-, ίί Ιΐιΐ8 Ιΐιοα (1υ. 

ΑΙ,Ο'ΜΕΝΑ 

1 Ιον^ 11118 οίΐν ; \(^1 ιιυ ηι;ιη ^ΗΪιΐ8ϋν :— 
Βιιΐ, 811106 1111*8 λνΓοΙοΙι ΙιηΙΗ 0Ο1116 ίηίίί ιηϊηο ]ιηηίΐ8, 
ΤΗοΓίί 18 οί ιιΐϋΓΐ:ίΐΐ8 ηοίΗ' 8ΐιη11 ρΚκ-Ιν Ηίιη ΐΐΐίΐηο^. 
\\Ίΐ0Γ€£οΓ6 Λνΐιο ΛνΐΠ 81ιη11 γηϊΙ οη Ιΐιο ονί^ι-ΙιοΜ, 
Οιι Ιΐί-Γ ΐΙΐΗΐ ιιιΐΓ86(1 ίοΓ ΛνοιιΐΗΐι ΐΙιοαοΗΐ:*^ ίου Ηΐ^^Ιι : 

Υίίΐ: 81ιη11 ΐ1ΐί8 άοού Ι^ν πιο Ι^^ Ι^ΓΟΙΙ^Ηΐ ίο ρ{188. 

ΟΉΟΚϋδ 

Α ίνηΐ'ίιιΐ ΙΐίΐίΓΟίΙ, Τίΐΐ: ίΐ η^1ι1;ίίυα8. ^ικ-οι, 
ΊΊιυπ 1ι;ΐ8ΐ: ;ΐίί;ιΐη8ΐ; 1;1ιΪ8 ηιαη, ί 1νΐιυλ\ ίιιΐΐ λνοΐΐ. 

ΕυΚΥ8ΤΗΕυ8 
ν\ΌηΐΗ11, ΙΧ:- 811Γ<:' Ι Λνίΐΐ Ποΐ 0ΓΪη^6 Ιο Ιΐΐϋίί, 
ΝοΓ ΙΐΐΐίίΓ ΗΠν \νθ1τ1 1)ί'8ίάί:•. ΐο 8Ηνΐί 

Μγ ϋίε, \ν1ΐίίηο(; οοΛνΜΓάίοο πιί^ΐιΐ 81:ηϊιι ιπυ ηαπι^. 

ΥεΙ οί ηιγ λ\'ϊ11 Ιΐιί8 ί^ικί Ι ΐοοΐ^ ποΐ ιΐ}). 

Ι ΙνΠί^λν ιηγ8θ1ί Ι^οΓπ 0Ο118Ϊ11 ιιηΐο ΐΐΐίίίί, 

Αηά 1νΐιΐ8ΐιιηιι ιιηίο Ηθΐχ•ιι1(ί8 ΐΐιγ 8οιι. 

ΒιιΙ, Λνοιιΐοΐ Ι οΓ ηο. Ί^ν{ι8 Ηοίΐνίίΐι ΙΗηΙ: Ιΐιηΐ8ΐ ιιΐ(ί οιι : 

ΗοΓΗ ΛνΐΐΗ Ιΐιί8 ηίίΐΐίΐίοη 1)ιιγ(1^ι)^(1 ιικ•. ΠΠΟ 

ΒιιΙ λνΙΐί^Ίΐ Ι 1ΐ;κ1 ηΐίκίο Ιιΐιη οικ•(:• ιιηιι».• οιι^πιυ^ 

Αικί Ι^ηοΛ^' ΙΗηΙ ι 111118Ϊ \\τ€8ΐ:1ί; οαΐ ΐΗΐδ δίΓΪί^, 

ϋ6ΥΪ8(ίΓ Ι Ιΐ(;€Ηΐιιο οί ιικιιιγ ρ«ΐη&, 080 ΗΡΑΚΛΕ1ΔΑ1 

καΐ ττόλλ' βτίκτον, ννκτΐ συνθακων άβί, 
07Γ&)9 Βιώσας καί κατακτβίνας €μού<ζ 
εχθρούς το Χοοττον μη συνοικοίην φόβω, 
βΙΒως μβν ουκ αριθμόν άλΧ' ετητνμως 
άνΒρ' οντά τον σον τταΐΒα' και ^αρ εχθρός ων 
άκονσεται τά γ' ΙσθΧα χρηστός ων άνηρ. 

1000 κείνου δ' άτταΧλαχθβντος ουκ εχρην μ άρα 

μι,σούμενον ττρος τώνΒε καΐ ξυνεοΒοτα 
εχθραν ττατρφαν, ττάντα κινήσαί ττετρον, 
κτείνοντα κάκβάΧλοντα καΐ τεχνώμενον ; 
τοίαΰτα Βρώντι ταμ* ε'γί'γνετ^ άσφαΧη. 
οΰκουν συ γ' αν Χαχοΰσα ^ τας εμάς τύχας 
εχθρού Χέοντος Βυσμενή βΧαστήματα 
ηΧαυνες αν κακοίσιν, αΚΧα σωφρονως 
είασας οίκείν "Αρ<γος ; οΰτιν αν ττίθοος. 
νυν οΰν εττειΒη μ* ου ΒίώΧεσαν τότε 

1010 ττροθυμον οντά, τοίσιν ^ΈΧΧηνων νόμοις 

ούχ (ί<γν6ς είμο τω κτανόντί κατθανών 
ΊτόΧις δ' άφηκε σωφρονοΰσα, τον θεον 
μείζον τίουσα της εμής έχθρας ττοΧύ. 
ά <γ είττας άντηκουσας• εντεύθεν δε χρη 
τον Ίτροστρότταίον τον τε <γενναΐον καΧεΐν. 
ούτω γβ μεντοι ταμ εχεο' θανείν μεν ου 
χρΎ)ζω, Χίττων δ' αν ούΒεν άχθοίμην βίον. 
Χ0Ρ02 

τταραινεσαί σοί σμικρόν, ^ΑΧκμηνη, θέΧω, 
τον άνΒρ* άφεΐναι τόνΒ\ εττεί ττόΧει Βοκεΐ. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

1020 τί δ', ην θάνη τε και ττόΧει ττιθώμεθα ; 

Χ0Ρ02 

τα Χωστ αν εϊη' ττώς τάδ' ούν ^ενήσεται ; 

^ \νϋθ1ίΐ6ίιι : £οι• Μκ5?5. αΐ'αλαβοΰσα. 'ΓΗΚ ( ιιιι,ι)κι:ν οι ιιι;ΐ{αι:ι.κ.κ 

Λ\'ί' ^ο11^1ι1^I1μ, Νϊ^ΙιΙ ^;ι1 Ι)\', ;ιιΐ(Ι (•(•ιπι^<ΊΙ«•(Ι ιμρ — 

ΙΙοΛν Ι ιπίμΐιΐ: ί,('.•ιίΙ(*ι• ηικί (Ιι'^Ιπλ' ιιιν ί"θ(*^, 

Αικί Ιΐίΐνί; 1:Ηίίΐΐ0€*ίΌι•ΐ1ι ίοι* 1ιου80ίηΐΗΐ(' ί^Ηΐ• ιιο ηιοιτ, 

Κιΐί)Λνΐη^ ΐΐιν 'ίοη ιιο (•ΐ))Ιι^Γ. Ι)ΐιί ;ι ηΐίΐη 

Ιη ν(ίΓν (Ιίίίι-ά ; ίυΓ, ΐΐιοιίίτΐι Ικ; Ι^ί• ηιν ίο(^, 

ΡΓΗΪδί' ί,ΙΐΗΐΙ Ηί* Ιΐίΐν^, Ά ν€τγ Ηίτο Η^. 

Βιιΐ, η(1 υί ΙιΪΓη, Λνπί, Ι ηοΐ ίίνί*η 0Όηδ1:ΓΗίηί*(1 — ΙΟίΜ) 

Α1)1ί()ΐ•Γ^(1 οί" Ιΐι^δί*, ΛνΗΓΡ οί* ΐΙΐΗΐ: Ικ^πΐη^ί- 

Οί ΙΐίΐΙί' — Ιο ηιον*:- ^ηοΙι 8^•ο^^)^οη-11^^1^η^ί Νίίπΐί•, 

Βγ δίπνίπ^^ Ι3ίΐηί8ΐιϊη^•, ?ιικ1 ρίοίΐΐη^• ^ίΐΐΐ ? 

ννΊιίΙί* Ιΐιΐδ Ι (1ί(1, ιιιν ^ΆΪαΙγ \νΆ8 απ^ηγί-ά. 

Βιιΐ: ίΐιοιι, ίοΓδοοΐΙι, Ιιπά 1)ΐι1: ιην Ιοί ])^ί*ιι ίΐιίικ*. 

Η;ι(ΙηΙ ^ρΗΓί-οΙ ίο ρί^Γδί-οιιΐί^ ΐΗί- ΐηίυπΛίί' \\ ΙκΊρ^ 

Ιλ•{\ οί' ϊΐιν ίοβ 11ΐ€ Ηοη, — Λ\Ίδθ1^ τίΐΐΐκτ 

ΙΊ.'κΚΐ: Ιί-Ι; ΙΙιθπι Γΐ\ν(^11 ίη Αγ^ο<>? Ι ΐπ)\\ ιιοί: 

Νολν 1:1ΐί*Γίί£οι•6 δίηοί", ΛνΙΐίΊΐ Ι λνίΐδ ίηίη ίο ά\^, 

ΊΊιεν δΙί'Λν ηΐ6 ηοΐ, 1)λ• ηΙΙ ίΐΐί^ Ηβ11(;η(' Ιηλν^ Ι ο] ο 

Μγ (Ιί-ίΐίΗ ροΠιιίίοη ΐ3Γίη^!5 οη Λνΐιοδο δίπνδ. 

\νίδ^1ν (Ιϊά ΑΐΗ^ηδ δρ&Γβ ιπθ, Ηοηοιιπη^ πιογθ 

Οοά, £ηγ Ηΐ3ονβ η11 βηηιΐΐν οί ηΐ6. 

ΤΙΐΟϋ ΗΓί ΗΠδλΝ '^Γ^ίΙ. Ι 1Τ1118ί \)^ }ΐ6Γ6&ίΐ;6Γ ΠΜΙΊΙί'ά 

Τ1ΐ€ Ηίΐυηΐΐη^ λ^η^^Ήηο^^ ππά ΐ1ΐ6 ΗβΓοΐο Οί^ΗοΙ. 
ΤΗυδ ίδ ιί Λνίΐιΐι ηΐ6 — Ι 1ο秕 ηοΐ ίοΓ (1&ίΐ1:}ι, 
ΥεΙ Ιο ίοΓδπΙνίί 1ΐί& ηοΛνΐδέ* δ1ι&11 Ι ^τίί^νί:•. 

οΗοκυδ 
διιίϊβΐ' οηβ ΛνοΓ(1 οί' 6χ}ιθΓΐ:ίΐ1:ΐοη, ορι^έ-η. 
Ι,ίΊ: ίΗΐδ ηΐΗΐι ^ο ; £ογ δο Ιΐΐ€ οϊίν λνΐΠδ. 

ΑΙ,εΜΕΝΑ 

Βιιΐ: — ΐί 1ΐ6 άΐί•, ίΐηά Ι οΙ)6γ 1ι6γ ',ίϋΐ ? 1Ο20 

ΟΗΟΚυδ 

ΤΗίδ δΙιοιιΜ 1)6 1)€δ1: ; νίΊ; ΗοΛν οπη ίΐιΐδ ίΐιίη^ 1)ί• ? 333 ΗΡΑΚΛΕΙΔΑί 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

^'^ω 8ί8άξω ραΒίω^' κτανοΰσα ^αρ 
Τϋΐ^δ' €ίτα νβκρόν τοΐ<; μετεΧθουσυν φίΧων 
δώσω* το <γαρ σώμ ουκ άιηστήσω 'χθονί, 
οντο^ δβ δώσβί. την Βίκην θανών Ιμοί. 
ΕΤΡΤ2ΘΕΥ2 

κτβΐν , ου τταραιτοΰμαί σε• την^ε δβ τττόΧιν, 
€7Γ€ί μ* άφήκε καΐ κατ^Βεσθη κτανεΐν, 
'χ^ρ7]σμω ττάλαίφ Αοξίου Βωρησομαι, 
09 ώφεΧήσει, μείζον^ ή Βοκεΐν 'χρόνω. 

ΙΟ.'ίΟ θανόντα 'γάρ με θά-^εθ^ ου το μορσιμον, 

δ/α.9 πάροίθε τταρθένου ΐ1αΧληνί8ο<;• 
καΐ σοΙ μεν.ευνου^; και ιτοΧει σωτηρίου 
μέτοικο*^ αΐεΐ κείσομαι κατά ^θονό'ζ, 
Τ069 των^ε δ' εκ'γόνοισι. ΊΤοΧεμιώτατος, 
όταν μοΧωσί 8εύρο συν ττοΧλιβ Χ^Ρ^ 
χάριν ττροΒόντε^ την^ε• τοιούτων ξένων 
ττροΰστητε. ττώς ουν ταΟτ' βγω ττεττυσμενο^ 
δβΟ/ο' ηΚθον, αλΧ' ου 'χ^ρησμ.ον 7]8ουμην^ θεού; 
'Υϊραν νομίζων θεσφάτων κρείσσω ττοΧύ, 

1040 κούκ αν ΊτροΕοΰναί μ. άΧλα μήτε μοι χοας 

μηθ^ αίμ εάστ]^ ει^ εμον στάζαι ταφον. 
κακόν ιγαρ αύτοΐς νόστον άντΙ τώζ^δ' βγω 
ωσω' οιττλουν οε κεροο^ εξετ εξ εμού, 
ύμά<ζ τ' ονήσω τούσΒε τε βΧά-^ω θανών. 

ΑΛΚΜΗΝΗ 

τί Βήτα μεΧ\ετ\ εΐ ττοΧει σωτηρίαν 
κατερ^άσασθαί τοΐσί τ εξ υμών χρεών, 
κτείνειν τον άνΒρα τ6νΒ\ ηκούοντε<; τάΒε ; 
Βεικνυσυ <γάρ κεΧευθον άσφάΧεστάτην. 
εχθροί; μεν άνηρ, ώφεΧεΐ δβ κατθανών. 

^ Μα8§Γαλ^β : ίοΓ Μ88. ηρόμην, 

334 ΓΙΙΚ ( ΙΙΐυ)ΚΚΝ ΟΚ I1Κ1(^ιΊ.Κ^ί 

\Ι.( ΜΚ\ \ 

ΊΊιΐ^ \\ίΙ1 1 Ιΐ;;ΙιΐΙ> ίί'κΙ' «'»*•♦• : * ^^'" ^Ι••}'. 
ΊΊΐίΊΐ νίί*1(1 Ιιίηι ϋί^ηϋ (ο ίΓΪιικΙχ Ιΐιηΐ οοπκ- Γογ Ιππι. 
'ΓοικΙπιι»»• Ιιι\ (οΓρ^ί' Ι λνϊΠ ποΐ (Ίκ^ίΐΐ Ιΐκ' ίίΐίΐΐί' ; 
ΒιιΙ ίΐί^ 1η• ν1ι;ι11, ηικί άο ώμ^ ήφϊ ίΌι• λντοιι^. 

ΕυίΐΥδΤΗΕυ» 
81ίΐν : Ι ΗδΙί ηοΐ Ιΐιν ΐζΤΆα^. Βιιί Ι 1)ί'<,ΐο\ν 

ΙΟη* Αΐΐΐί^ηδ, λνΐιο 1ιη1:]ι ',ΐ)ίΐι•^(1, λνίκ) ^1ιηιηρ(1 ίο 
δίαγ ιηβ, 
Αη αηοίθηΐ ογηοΙθ οί ί,οχί&δ, 
\νΐιί(•1ι ίη ί;ΐΓ οΐπν*, ^ΙιηΙΙ Ι)!^^^ Ιΐίτ ηιοι-ο ΐΐιηιι 'ίοηΊΐδ. 
Μυ 81ιη11 }■(.• 1)αΓν ΛνΙΐί^Γί- 'ίΐί^ ΙΉίί'-οπΙηίιΚ'ί];, 1030 

Β^ίοΓβ ί\\^ νίΓσίη'8 δΙίΓίιΚ' ΡπΠίίηΐίΐη ; 
Ηο Ι, ΐΗν ίι-ΐί^ικί ίϋκΐ Αίΐιοπ',' ί^πνίοηΓ πνβ, 

Α 803011ΓηθΓ δΙίίΐΠ Η(:.' Ιίέ-ΠίΉΐΙΐ νουΐ' ί)θί1, 

ΒιιΙ ίο ί1ΐ686 &η(1 ΙΙιθίΓ οΙπΙάΓβη δΙεΓηβκΙ; ίο6 

λνΐιηΐ ΐΐηκ' ίΐΐί-ν ιπηγοΗ Λνίίΐι λνηγ-Ιιονϊ^ ΙιΐίΙΐίΤλνΛίτΙ, 

ΊΥίΐϊίον^ ίο ίΐιίδ νοιίΓ 1νίηάπέ*δδ : — ^ικΊι ίΐκ- «^υί-δίδ 

Υί; οίικιηρΐοπί-ίΐ ! λΜι^ΐ'^ίοι-ε ί1ΐ€*η, ί£ ίΐιίδ Ι 1<η6λν, 

€ίΐιη6 Ι, Ηπά ίέ-ΗΓί-οΙ ηοί ίΐιβ Οοά'δ οπκ•1ρδ? 

Η^τα, ηι^ίΙιοα^Ηί, λν&δ ηιΐ^ΐιίΐθΐ' £ηγ ίΙΐΗπ ί1ΐ656, 

Αηά Λνοιι1(1 ηοΐ 8θ ίοΓδηΙ^β ιηβ. 81ΐ6(1 ηοί ΐΐιοιι 1040 

ϋππ1ν-ϋίϊ"ί:'ΓΪπ§•ί5 ηοΓ Μοοά ιιροη ιην ίοηιΐ) ! 

111 1ιοπΐ6-Γέ•ίαΓη Λνΐΐΐ Ι ^ίνε ί1ΐ}' δοιίδ' δοηδ 

Γογ ίΐιίδ Ι Οί ηιε δΐΐίΐΐΐ υθ Η&νβ (1οαΙ)ΐ6 ^αίη, — 

Μγ (ΙβΗΐΙι δ1ΐ8ΐ1 1)6 νοιίΓ 1)ΐ6δδΐη^ ηηά ί1ΐ6ΐι• οιΐΓδ6. 

ΛΙΧΜΕΝΑ 

ννΐιν 1ΐιιμ•6Γ ίΐΐθπ — ΐί' δο γ6 ηιυδί ΗοΗίθνε 
ΥουΓ οΐίγ'δ δίΐίϋίγ άπα γουΐ' οΗίΙάΓ^η'δ Λνβαΐ — 

Το δίΕΥ ίΐΐΐδ ηίΛΙΊ, λνΐιο 1ι63Γ ίΐΐϊδ ρΓθρ1ΐ6€Υ ? 

Ηίηίδθΐί" ί1ΐ€ ρπίΐι οί ρβι-ί^οί δ^ίβίγ ροίηίδ. 
ΥοιίΓ £06 1ΐ6 ΐδ, Υ6ί ΐδ Ιιίδ άε&ίΐι γοιη* ^&ίη. 135 ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΙ 

1050 κομίζετ^ αύτυν, δ/ι-ώ€9, €ΐτα ^ρη κνσΐ 

δούναι κτανόντα^;• μη ^αρ εΧιτίστι^; 07Γω? 
ανθί^ 7Γατρωα<; ζων βμ €κβα\€Ϊ<; 'χ^θονό^. 

Χ0Ρ02 
ταύτα 8οκ6Ϊ μοι. στβίγβτ, οττα^οι. 
τά γά/3 βζ ημών 
καθαρώς βσταί βασιΧβΰσιν. ;36 ΊΊπ: (Ίΐιυ)ΐ{ΚΝ ί)ΐ• ιIΚιι^ι;ί^^Ν 

ΙΙ**ΐΗ•(' λνίΐΐι ΙιιΊιι, ΗιπιΙΙχ. \\ Ικπ μ• Ιιη\Γ κΐηΐιι Ιιίιιι, 

Το ϋο^Ν Ίλνοΐ'ί• ί>•()(>(1 ίο (ίΐ^ί Ιηιιι. Η())Κ' ποί Ιΐιοα 
Το 1ΐν(•, ,ιικΙ (Ιη'νΐ' πκ' ημ,ηΐιι Ιγοπι ίπίΠίτΙπηοΙ. 

[Εχβηηί ϋϋΛΐΐΌδ //'ϊί/ι κυκνδΤΗΕυβ. 

ΟΉΟΚϋδ 

Ι αΙίϊΟ οοη8€'η1;. ()π, ΙιεηοΙιιηΗη-ίΓΗΪιι, 

ΜηγοΙι οη Λνί1:1ι ΐΐκ* (1οοηΐ6ο1. Χο 1)1οο(1-ο•π)Ίΐ 

Ρΐ•θΓ^ος1ΐηιν οί' ιΐΗ, οη οιιγ Ινΐπ^^ «>1ΐίΐ1Ι Γ(•ιιι;ιΐιι. 337 νοί.. III. ί ΤΗ Ε 

ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΟΕΝ8 ζ 2 ΑΚΟυΜΕΝΤ 

ν^ΗΕΝ Οβάίρίΐχ, Μ?ι§ ο/' ΤΗ6ΐ)€8, }ΐ'α.<{ ίΐΎΐ/β (ΙιαΙ }ΐ6 ΗαιΙ 
/ΐίΙ/ίΙΙβ(1 ΐΗβ οταοΐβ ηϋβτβά ετβ Ηβ τναα 6οιίι, Ι η ΐΗαΙ Ηε 
Ιιαά αίαίη ίιΪ8 /αΐΗεν, Ιϊϊη^ Ι^αηια, αηά ινβάάεά ΗΪ8 ιηοίΠεν 
^ο^αα^α^ Ηβ ρΐηοΐίβά οιά Ηί^ οινη 6ΐ/€ί> ΐη Μα χ/ιαηιε αηά 

ίΐΐΐχεη/. 8ο Ηβ €6(186(1 Ιο 1)6 Ιίΐησ ; 1)ΐιΙ^ ΐη(18Ί)ΙΗ€Η (18 Ηί8 

Ιίνο 80718 Γβηάεΐ'εά Ιο Ηϊ?η ηβιίΗεί' Ιονβ ποτ ινοναΗϊρ, Ηβ 
€Ηΐ'8βά ΐΗβιη ιήΐΗ ίΗΪ8 σια•86, " ΐΗαΙ ΐΗβχ^ 8Ηο%άά άηιάβ ΐΗάν 
ΊηΗβήΙαπϋβ ηύΐΗ ΐΗβ αινονά." Βιά ΐΗβχι β88α\ιβά Ιο 68€(ΐρ6 
ίΗΪ8 άοονι \)^ ϋονβηαηύτΐξ Ιο ηιΐβ ΐη Ιηπι, ι/βα/• /;^/ Ί/6α?•. 
8ο Εΐβθ€ΐ68, 6βίη§ (Ηβ βΐάβι-, ίιβοωηβ Αϊησ ^Όγ ΐΗβ βτ8ΐ 
ί^βατ, αηά Ροίι^ηβί€β8 Ηί8 1}ΓθΐΗβτ άβραήβά β'ονι ΐΗβ Ιαηά, 
Ιβ8ΐ αη\ι θ€€α8Ίοη ο^' ο^βηοβ 8ΗοιιΙά αή86. ΒιιΙ ηΉβη 
αββΓ α \ΐ6(ΐΐ' 8 8ρα€6 Ηβ νβΐηηιβά, Εΐβθ€ΐβ8 Γβ/ιαβά Ιο ψείίΐ 
Ιο ΗΙίη (Ηβ /ίϊησάοιη. ΤΗβ?ι η'βηΐ Ηβ ίο Λάηΐ8ΐιΐ8. Ιΐ'υψ ο/' 
Αγ§08, τόΗο §ανβ Ηϊ?η ΗΪ8 άαη^Ηίβν Ιο τνί/β, αηά ΙβάβοιίΗ 
α Ηθ8έ ο/ τνατ ηηάβτ 8βνβη οΗϊββ α§αΐη8ί ΤΗ6668. 

Αηά Ηβΐ'βϊιι 18 ίοΐά Ηοη) ΐΗβ })ΐΌΐΗβΐ'8 ιηβί Ίη ιι,ΗβΙβ88 
ραΐ'Ιβί/ ; ό^ πΗαί 8ίγαηοβ 8αοήβ.οβ ΤΗβΙ)68 ηγΐ8 8ανβ(1 ; ο/" 
{Ηβ Αΐ'^ινβ8 ναίη α88αιιΙΙ ; αηά Ηοη' (Ηβ Ι)Γο(Ηβί'8 βίβΐν 
βαοΗ ο(ΗβΓ ίη 8ίηξΙβ βοηώαί. ΤΑ ΤΟΥ ΛΡΑΜΑΤ02 ΠΡ02ί2ΠΑ 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

ΠΑΙΔΑΓΠΓΟ^ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Χ0Ρ02 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

ΚΡΕΩΝ 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

ΜΕΝΟΙΚΕΤ2 

ΑΓΓΕΛ02 

ΕΤΕΡ02 ΑΓΓΕΛ02 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 ί ϋΚΑΜΑΤΙί^ 1ΈΚ80ΧΑΕ 

.ΙίΚ'Α!>ΤΛ, α•Ί/ε ο/ 0(:άΐρΗ8. 

ΟΐΛ) δΕΚΥΛΝΤ, αΙΙβηάαιιί οη ΛαΙΐ^/οιιε. 

Αν'ΤΙΟονε, άαηφίβν ο/ Οβάΐρη-Β. 

Ροι.ΥΝΕΐσΕ8, βχΐΐβά 8οη ο/ Οβάίριι^. 

ί]τΕ00ΐ.Ε5, βοη ο/θ€άϊρη8, αηά Ι'ίιν/ ο/ ΤΗβΙβ^ί. 

υκΕοχ, 1)7Ό(Ιιβ7' ο/ ^ο^α.:<^α. 

ΪΕΐΚΕδίΑδ, α Μΐηά ρνορΜί. 

ΜΕΝΌΕΟΕϋδ, 80η ο/ Οτ^ΟΊΙ. 

ΜΕδδΕΧΟΕΚ, αηηοιι.ν•1)€αν€Γ ο/ Ε^Λο^Ιαβ, 

Οεόιττ:8, /α(Ιιβ/' ο/ Ε(βθ€Ϊ€3 αηά ΡοΙψ\αί€€,8. 

Οποκϋδ, €07ΐ8ί8ΐίη(/ ο/ ΡΚοβηίοΐαη Μαίάεη-^, ά€άΐ€α1ίά ϋί/ ^/ιβ 
Τι/Ηα7ΐ3 Ιο (Ηβ βεηήββ ο/ ΑροΙίο αί ΏβΙρΛί, ιοΗο, τε^Ιίπίΐ αί 
ΤΗβΙε-^ οη ίΐιβίι• ^οηηΐ€}/, ϊιανβ Ιεβη άβίαίηβά ΐΚβνβ δ^ Ιΐί€ 

•>•/6(/€. 

ΌαηφΙβΓ ο/ Τβΐν£8ίαβ, ριιανά^ ο/ Είεο€ΐε8, αίίβιιάαηίβ ο^ 
^ο^α8ια αηά ο/ Ονβοη, 

80ΕΧΕ : Ιιι ίΐΌηΐ οί ΙΗθ Κο3^»1 Ρ^Ιαοθ αί Τ1ΐ€ΐ3βδ. ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ Ι0ΚΑ2ΤΗ 
^ί1 την €ν άστροίς ουρανού Τ€μνων οΒον 
και γ^ρυσοκο\\ητοίσίν €μβ€βώ<ζ 8ίφροί<; 
''ΐΙ\ί€, θοαΐ(ζ ϊτΓΤΓΟίσίν βιΚίσσων φλό^α, 
ώ9 ^νστνχη (^ήβαισι ττ) τόθ^ ημέρα 
άκτίν βφήκας, Κ«δ/χο9 ήνίκ ηΧθβ <^Ί)ν 
τηνΒ\ βκλίττων ΦοΙνισσαν €να\ίαν χθόνα' 
δ? τταΖδα ^ημα<ζ ΙίύττρίΒοζ Αρμονίαν ττοτε 
ΤΙοΧύ^ωρον βζβφνσβ, τον δε ΑάβΒακον 
φΰναί Χβ'γουσιν, εκ δβ του^β Κάιον, 

10 . βγω δε Ίταΐ<^ μεν κΧτιζομαι Μ,βνοίκβως, 
ίζ^ρβων τ άΒέλφος μητρο<ζ €κ μιας βφν 
καΧοΰσυ δ' ^ϊοκάστην μβ, τοντο γα/ο ττατηρ 
βϋβτο, ηαμεί 0€ Λαί09 μ • βττβί- ο ατταος 
ην 'χ^ρόνια Χέκτρα ταμ €')(ων Ιν Βωμασι,ν, 
έΧθων έρωτα Φοΐβον εξαιτεί θ' άμα 
τταΙΒων ες οίκους άρσενων κοινωνυαν, 
6 δ' είττεν ώ ©ήβαισίν ενίτΓΤτοίς άναξ, 
μη σττεΐρε τέκνων άΧοκα δαιμόνων βία' 
εΐ ^άρ τεκνωσεις τταΐΒ , άττοκτενεΐ σ ό φνς, 

20 και ττάς σος οίκος βήσεταί Βι' αίματος. 

6 δ' ήΒοντ) δους εϊς τε βακχείον ητεσων 
εσττείρεν ημίν τταΐΒα, καΐ σττείρας βρέφος,^ Υτο\>Ά\Λγ οοΓΓαρί : βοΐιοΐαΐδ ρΓοροδβ φρ^νόε, &φνω, αφα^>, 344 ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΟΕΝ5 

ΕηΙβΓ ^ο^ΛδΤΑ. 

^ο^ΑδΤΑ 
Ο ΎΗον \\•]ιο οΐβαν'ίίΐ ίΐιν ρΗίΙι ηιί(1 Ιιβίΐνβη'ίϊ ^Χλυ^, 
\νΗο π(1^«ίΙ οη ίΐιν οΙΐίΐΓίυί; μ;ο1ί1ίίπ-αΐΗηιρ6(1, 
δυη, ■ν\'ΗϊΓΐΐη^ οη \νϊΐΗ ίΐνίησ «Ιεβάδ ΐΗν ίΐΓβ, 
\\Τίη1: 1)6Ηηΐδ ΗοοιίΓδΙ: οη }\•λΙ άΆ\ ^Ηβάήί'^ΐ; ίΗοιι 
Ο'βΓ Τ1ΐθ])θδ, Λνΐιεη €ίΐ€ΐηιιΐί^ ο&ηιβ ίο ΐΗίδ οιη* \Ά\\ά, 
Ι,βανίη^ ΡΗοεηίοΐίΐ'δ δ€α-ί'ηη|σ€(1 Γβ^ΐηπ Άί-άτ ! 
Ηθ Ιοοίί ίο λνίίθ ΗΛπηοηΐΗ, θΛ'])η'ί' οΗι'Μ, 
Αηά ΐ36§Ηί Ρο1γ(1οΓ&, οί" \\'1ιοηΊ, ηιεη δϋν, 
8ρΓβη^ Ε&Ι^άαουδ, αηά Γ,Ηϊυδ οί" Ηίηι. 

Ι, ά&α^Ηί^Γ οί Μεηοβοβιΐδ αηι Ι ηαηιεά ; 10 

Μ ν Ι^ΓοίΙιβΓ ΟΓ^οη ΐΐιβ δβΙίδ&ΐΏβ ηιοίΗβΓ \)β.υ^. 

^ο^ί15ιϋ ηΐίίη οηΙΙ ηΐ6 : Ιΐιΐδ ηίΐιτιβ ηιν δΪΓ6 

Οίΐνε ; Γ.αϊαδ Λ^εάάβά ηΊ6. Βυί ΛνΗεη 1οη|σ γ^ΆΥ^ 

Οί \ν•(;(11οο]ί ΐ3Γου§1ιΙ ηο οΗίΙά ο\ιν 1ι<ι11δ ΛνίίΗΐη, 

Ηβ \\•6ηΐ ϋηά (^ιΐ€δί;ϊοηί;ο1 ΡΗο^Ι^ιΐδ, ΟΓ&νεά ΛνΐίΗ&Ι 

ΡοΓ ηΐ6, ίοΓ Ιιΐηι, ηιαίε Η^ΐΓδ ηηΐο Ηϊδ 1ιουδ6. 

Τ1ΐ6 Οοά δρβ1ί6 : '' Κίη§ οί οΗβηοΙ-^Ιοηοιίδ ΤΙιβΙ^βδ^ 

Β6§6ΐ; ηοί δ66(ί οί δοηδ ΐη Ηί^ανεη'δ (ΙεδρίΙβ. 

Ιί δο ΐΗοιι άο, ίΗείί δΐΐίΐΐΐ Ιΐιίηε ϊδδυβ δΐϋ)-, 

Αηά η11 Ιΐιϊηίί Ηοιίδβ δΗπΙΙ λν^άε ΙΗγοιι^Η δ^πδ οί 

1>1οο(1." 20 

Υεί 1ΐ€_, ίο ραδδΐοη γίε1οϋη§, ίΙαδΗβίΙ \ν'ϋΙι Λ\ΐη6^ 
Βε^ίΐί Ά δοη ; Ηηοΐ λνΐιβη οιη• 1)ίΐΙ)& μ αδ \ίθΥτϊ, 345 ΦΟΙΝΙ52ΑΙ 

'γνούς τάμττΧάκημα του θβοΰ Τ€ την φάτίν, 
Χβιμων €ς'Ή.ρας καΐ Κ-ίθαιρώνος λεττα•» 
ΒίΒωσι βουκόΧοισιν ίκθύναί βρεφοζ, 
σφυρών σιδηρά κέντρα Βίαττβίρας μέσον 
όθεν νιν Ελλάς ώνόμαζβν ΟίΒίττουν. 
ΥΙοΧύβου δε νίν Χαβόντβς ΙττττοβουκόΧοι 
φίρουσ' €9 οϊκου<ζ €ί<; τ€ Βεσττοίνης χ€ρας 

30 βθηκαν. η δε τόζ^ έμον ώΒίνων ττόνον 

μαστοί^; υφεΐτο καΧ ττοσιν ττείθβί τβκζίν. 
η^η δε ττυρσαΐ^ζ <γ€νυσίν βζανΒρούμβνος 
Ίταϊς θύμος, ή ^νούς η τίνος μαθών ττάρα, 
βστβιχβ τους φύσαντας εκμαθβΐν θέΧων 
ττρος Βώμα Φοίβου, Αάίός θ\ ονμος πτοσις, 
τον εκτεθέντα τταΐ^α μαστεύων μαθεΐν, 
ει μηκετ εϊη. καΐ ξυνάτττετον ττόδα 
ε^9 ταύτον άμφω ΦωκΙΒος σ'χ^ίστής ο8ού. 
και νιν κεΧεύει Καίου τρογ^-^Χάτης- 

40 ώ ^εζ^ε, τυράννοις εκττοΒων μεθίστασο. 

6 δ' εΙρτΓ άναυδος, μεηα φρονών ττώΧοι δε νιν 
γΎ}ΧαΙς τένοντας εξεφοίνισσον ττοΒών. 
όθεν — τί τακτός των κακών με 8εΐ Χέ^είν ; — 
τταΐς Ίτατερα καινει καΐ Χαβών ο^ΐίματα 
ΤΙοΧύβω τροφεΐ Βί^ωσιν. ως δ' εττεζάρει 
Ζφϊ^ξ άρττα'γαΐσί ττόΧιν, εμός τ ουκ ην ττόσις, 
Ιίρέων αδελφός τάμα κηρύσσει Χεχ^η, 
όστις σοφής αϊνΐ'^μα τταρθένου μάθοι, 
τούτω ξυνάψειν Χεκτρα. τυ^'χ^άνει δε ττως 

δΟ μούσας εμος τταΐς ΟΙ^ίττους '%φΐ'^'^ος μαθών, 

όθεν τύραννος τήσΒε ^ής καθίσταται 
και σκήτΓτρ* ετταθλα τήσ^ε Χαμβάνει 'χθονός^ 
^αμεΐ δε την τεκούσαν ουκ ε18ώς τάΧας 
ουδ' ή τεκουσα τταιΒΙ συ<γκοιμωμενη. 
346 ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΊαίΑΝ ΜΑΙΠΕΝ^ 

\νΉΓ€ οί' ΗΪ8 «5111, ι•ίϋΐΐ(^•ιιι1)(ίπη^• ίΗο ΟίχΓίϊ λνυΓ(], 
Ηθ ^Ηνίί Ιΐΐί' 1)ίΐΙ)(ί Ιο Ιΐί^Γάηΐί^η Ιο οαπί ίοΓΐΗ 
Ιη ΗίίΓΗ'8 Μ^ίΐίΐ ιιρυπ ΟίίΗίΐίίΓοιΓΗ η(ί,ί>χ•, 

Ηί8 Ηπΐίΐθ.'ί ρΐΚΓΟίίίΙ οΐί^ηΐ' ίΙίΓΟΙΙ^Ιΐ Λνϋΐΐ ΐΐ'ΟΗ ίίρΐΐί^ί,, 

\νΐΐ(:^πο(ί Ηί-ΙΙίΐδ ιΐΗΐηϋ(1 Ιιίιη Λ'«•ίί//-/όο/ — 0(ίί1ΐρα8. 

Βιιΐ: Ρο1νΐ3υ5' ΙιοΓδ^-ΐΘπΛεΓδ ίοιιηοΐ Ηίηι Ιΐΐέτε, 
Αικί ΐ3ΗΓί* Ιιίιη Ιιοηΐθ^ ηηά ίη ΐΙΐίίΐΓ ΐΏίί5ίΓ688' Ηίΐπίΐ^ 
ί,ίΐίά. Το 111 ν ίΓ^ναΐΓδ ίΓυΐΙ: δΗε ^ανβ ΗβΓ ΙίΓρείδΐ, 30 

Τ^ΙΗη^' ΙΐΡΓ 1οΓ(1 ΙιβΓδθΙί 1ΐ;κ1 ΙιοΓπβ ίΗ^ ΙιηΙκι". 

Νθ\ν, §1Ό\νη ίο 1ΠΗ11 ΛνίίΗ σοΜ^Π-1)(:'Η1τ1(ίθ1 οΐΐίΐίίΐίδ, 

Μγ δοη, (ϋνίηΐημ;, οί' οί' δοηΐθ οηε Ιοίά, 
^ϋυ^11^γ^^1, Γθδοΐνεά Ιο ίιηοΐ Ιιΐδ ρΗΓ^ηΙδ ίοΓΐΙι, 
Το ΡΙιοεΙίΐΐδ' ίίΐπθ. Νολν Επίοδ ιην \υτά, 
δεβίοη^ αδδαΓ&ηοβ ο£ ΐΗβ ΐ3&1)ρ ^χροδβά, 
Ιί οίθαά 1ι^ Λν6Γ6, ίΗ^€'^1 ΐΐτί^ΐκιτ. Απά 1:1ΐ€ν ηι^ΐ. 

ΤΗί^δΟ ΙλνΗΐπ, ΛνΗίΤίιΤ ρΠΓί'ί ΐΐΐίί ]π^1ΐ\νΗν Ρ1ΐΟθΪ5-Λν;ΐ1'θ1, 

ΤΙιεη Είΐϊυδ' οΗδηοΐ^εΓ οοηιηιπηάεά Ιιίηι — 
" δίίΐηά οΙέ-ΗΓ. ηΐΗΐι, Γγοπι ΐΐιε ρπΙΙίλνίΐΛ• οί α ρηποο Ι " 40 
Ργοιι(11}' Ηθ δίΐ'οίΐε οη, ίΐηδΛνβηησ ηοΐ. ΤΗε δΐ^^άδ 
δρυιηεά Λ\'ί1;1ι 11ΐ6ΪΓ Ιιοοίδ Ηίδ αηΐίΐίίδ^ (ΐΓαΛ\'ίη^ 1)1οο(1. 

ΤΗεη — \ν1ιν ΙθΠ Ηΐψΐιΐ 1)βνοη(1 ίΐιε δΗ(1 ^νεπί: ? — 
8οη δΐ&νεΐΐι ίαΐΗ^Γ, ΐΗΐνί'δ Ιΐιε αατ, απά ^νβδ 
Το ΡοΙνΙ^ιΐδ, Ιιίδ ίοδ1:6Γ6ΐ'. λνΐιίΐ6 ΐΗέ- 8ρ}ιΐηχ 
λΥίΐδ Γανίΐ^ίηο; ΤΗ6ΐ)6δ. λνΐΐίίη ηολν ιην 1ογ(1 Λνβδ ηοί, 
€Γ6οη ιην Ι^ΓοΐΙιβΓ ραΜΐδΙι^ά ΐΗπΐ Ιΐιε ιη&η, 
λνΐιοδο δίιουΐίί νβίΐά 1:1ΐ6 ηοΜ1(ί ο£ ΐΐιπΐ Λνΐ^οΗ-ιηπΐά. 
Εν€*η 116 δΐιουΐά λνβά ιη6. δΐΐ'ϋη^θΐν ιί Ι^^ί^ΊΙ — 
Οεάΐραδ, ηιν δοη, Γ6ίΐ(1 ΐΐικ 8ρ1ιΐηχ'δ δοη^, 50 

ννΗβηοέ* Ηίί 136031116 ΐΐιο Γΐιΐ6Γ οί ΐΗΐδ 1;ιη€ΐ : 
Υ6Η, ίοΓ Ιιΐδ §ιΐ6Γάοη Λνίιΐδ 1;1ΐ6 1:1ΐΓοη6 οί Τ1ΐ6ΐ)6?>, 
Αιΐ(1 Λν6(1δ Ιιΐδ ιηο1:1ΐ6ΐ% — Λνΐ'6Ϊο1ι ! — ιπίΛνϊΙΙίη^ 1ΐ6, 
υη\\•ίΐ;1ίη§ δ1ΐ6 ίΐΐίΐΐ: δ1ΐ6 Λναδ πθγ δοη'δ 1)ηά6. 

347 ΦΟΙΝΙ22ΑΙ 

τίκτω δβ ττα^δας τταίδΐ δυο μεν αρσβνας, 
'ΈτβοκΧβα κ\€ίνήν τ€ ΪΙοΧννβίκους βίαν, 
κόρα^ δε δ^σσάς• την μβν ^Ισμηνην ττατηρ 
ώνόμασβ, την δέ ττρόσθβν ^Αντί<γ6νην €<γώ. 
μαθών δβ τάμα Χέκτρα μητρώων ^άμων 
60 ο ττάντ άνατΧας ΟΙΒίττους τταθηματα 

6^9 ομμαθ^ αυτοί) Εεινον εμβάλΧβι φονον, 
-χρνσηΧάτοις ττόρτταίσίν αΐμάξα^; κόρας. 

€7Γ€Ϊ δβ τέκνων "γενυς εμων σκιάζεται, 
κΧΎ]θροίς έκρυψαν 7Γατέρ\ Χν άμνήμων τύχη 
^ενοίτο ΤΓοΧΧών Βεομενη σοφισμάτων, 
ζών δ' έ'στ' εν οίκους, ττρος δβ της τύχης νοσών 
αράς άράται τταισίν άνοσιωτάτας, 
θηκτώ σί^τιρω Βώμα ΒιαΧαχεΐν το^ε. 
τω δ' εις φόβον ττεσόντε, μη τεΧεσφόρους 
70 εύχάς θεοί κραίνωσιν οίκούντων ομον, 

ξυμβάντ έταξαν τον νεωτερον ττάρος 
φεύ^ειν εκόντα τ?;ι/δβ ΐΙοΧυνείκην χθόνα, 
ΈτβοΑτλβα δβ σκητΓτρ* εχειν μένοντα <^ης 
ενυαυτον άΧΧάσσοντ. εττεί δ' εττΐ ζυ^οΐς 
καθεζετ αρχής, ου μεθίσταται θρόνων, 
φυ^άΒα δ' απωθεί τήσΒε ΏοΧυνείκη χθονός. 

ό δ' "Αργός εΧθών, κήΒος Αδράστου Χαβών, 
ΤΓοΧΧην άθροίσας άσττιδ' ^Αρ<γείων ά'^εΐ' 
εττ" αυτά δ' εΧθων ετττάττυΧα τείχη τάδβ, 
80 ττατρω* άτταιτεΐ σκήτττρα καΐ μέρη χθονός. 

β'γώ δ' εριν Χύουσ^ ύττόσττονΒον μοΧεΐν 
εττεισα τταίδΐ τταΐΖα ττρίν ψαυσαι Βορος. 
ηξειν δ' ό ττεμφθείς φησιν αυτόν ά'γ'γεΧος. 
αλλ' ώ φαεννάς ουρανού ναίων τττυχάς 
ΖβΟ, σωσον ημάς, δθ9 δβ συμβασιν τέκνοις. 

348 ϊ ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΊΟΙΛΧ ΜΛΙΟΕΝϋ 

ΛικΙ (•ΙιϊΙ{1ί'(•η ίο ιη\ μ)Ιι Ι Ι)ΜΓί', 1\\(> ^«)Ι)ν, 
Κΐ('(Κ•1{*Ν .111(1 1';ιπΐ('(1 ΡοΙνιΐΓΪοΐ'Η ιιιΐ^ΙιΙ, 
Αηά (1;ιιι^1ιί;€ΐ•8 Ιννϋίη : ί\\α υικί Ιΐΐί* ίΉίΙκΜ• ιίΛηκ^ίΙ 
Ι^ιη^ΊΚ:*, ίΐκ* ^1(1ί*ΐ' Ι, Αηίίίτοηρ. 
Βιιΐ:, λνΐι^η Ιΐίί Ινίι^λν ιπίί ιιιοίΙκΊ• 1)οΐ1ι ;ιη(1 Λνΐίν, 
Οί'(1ί])ΐΐ8, οηΐ8ΐΐ6(1 'ηεηΐΗ ιιΙΐ6Γ68ΐ «αίΓβπη^δ, 6ί» 

Οιι 1ιΐ8 ο\νη (ι-νί^'ϊ ΛΝΤοιι^Ηΐ; ηιίιι ΙιοηΊΐ)!^, 
Υίνι, \νΐ11ι ^οΐίΐ 1)ΐ•οοο1ι-|)ίιι ίΐΓ(;•ηο1κ*ά ίΐκ-ΐι• οΗ)ν νμΊ:1ι 
1)1οοθ. 

Νο\ν, 1)ί•ίη^ ίο ]3θ;ιι•(1ί'(1 ηιηηΐιοοίΐ ^■ι•ολ\ ιι, ηιν 8οη8 

Οοδ6-λν;ιι•ο1ί'(1 Ι^ί'ρΐ ϊΙη^Ιγ ί,ίΓί", ΙΙιηΙ 1ιίί> ίΐίΐΐ'ΐν ί\\1^, 

Βν ηΐίΐηίίοΐίΐ 8ΐιίίΐ:8 ^οπιτί- νί-ίΐϋίΐ, ηιϊ^ΐιΐ; 1)6 ίοι-^οΐ. 

Χνΐίΐιίιι 1ΐ6 1ΐν(ί8 ; 1)ΐι1:, Ι) γ ίιί'> ^'^^^ άϊ^ϊναιίίξϊΛ, 

Α 0111*86 ηιοδΐ ϊηιρΐοιΐ8 ΙιιιγΙοΛ Ιι^ άϊ 1ιί8 8οη8, 

Τ/ιαΙ ί/ιβί/ ιηαι^ι ,πΗαΐ'β ίΗάν Ηβηίαοβ ινιΐΗ. ΐΗβ .ννοηΐ. 

ΊΊΐ6ν, 1;6Π"θΓ-8ΐ:ι•ίο1ί6η 1681, ΐί' ΐΗ^ν 8ΐιοα1(1 άλν^ΙΙ 

Ύο^ϋΧΧλϋΥ,' Οοά8 ηιϊ^ΐιΐ 1>ηιι^ 1;1ΐ6 ουΓ86 ίο })ίΐ88, 70 

Μ^άβ οονεπίΐηΐ ΐΗπί Ρο1νη6Ϊ€68 βΓ8ΐ:, 

ΤΗ6 νοιιη^6Γ, 86ΐί-6χϊΐ6ά, 8ΐιοιι1ο1 Ιοπνβ ΐΗθ Ιηηά, 

ΊΊΐΛΐ Εΐ:60θΐ68 ΐΗΓΓγΐη^• λνΟΗΓ ίΐΐθ ΟΓΟλνη 

Οηβ γ^ΛΥ — ΐΗ^η οΠπη^ε. ΒαΙ, οηο6 ίιι 8ονΓ&ηΙν 
ΕίΓηι-86ίΐ1;6(1, 1ΐ6 Ννοιιΐά 8ΐ;6ρ ηοΐ ίτοπι ΐΚε ΐ1ΐΓοη6, 
Αηίΐ ί1ιηΐ8ΐ Ρο1}'η6Ϊ068 1)ΗηΪ8Η6(1 ίοι•1:Η ΐ1ΐ6 ΙηικΙ. 

Το Αγ^08 ίί11•68 1ΐ6, Λν6(ΐ8 ΑίΐΓΛ8ΐ;υ8' οΗΐΜ^ 

Αικί Ι3ΐ•ΐη§6ΐ:1ι 1ια§6 ΛναΓ-ηιιΐ8ί6Γ οί Αγ^-ϊυο 8Ηί6Μ8. 

Το ΟΙΙΓ ν6Γ}' Λν&1ΐ8 δ6ν€η-^&ΐ€(1 Ιΐ&ΐΗ 1ΐ6 ΟΟΙΪΙθ, 

01ίΐίιιιΐ秕 1ιί8 ίίΐΐΙΐθΓ'δ δοβρίΐ'ο ίίικί 1ιΐ8 η^Μ. 80 

Απα Ι, ίο ά\\ά\ ΐ1ΐ6ΪΓ 8ΐ:η£6, ρθΓ8ααά6ά 8οη 

Ιη ΪΓΠ06 ίο ηιββί δοη^ 6Γ6 ίΐιεν ίοιιοΐι ίΗε δρβΗΓ : 

Αηά;, 8&ϊίΗ ί1ΐ6 ηΐ68δ6η^6Γ Ι 86ηί, 1ΐ6 οοηΐ68. 

Ο άΛνεΙΙ^Γ Ζευδ ΐη Ιι^ίΐνβη'δ ν^ΐΐΐη^ ϋ^^ι^ί 

δπνθ υδ; ^ι•3ηί Γβοοηοΐΐΐησ ίο ηιγ δοηδ ! 

349 ΦΟΤΝΤ22ΑΪ 

γ^ρη δ', 66 σοφ6<ί ττέψυκας, ουκ βάν βροτον 
τον αύτον αΐύ ^υστυ^Ρ) καθβστάναι, 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 

ώ κΧείνον οίκοί<ζ ^ Αντιγόνη θάλο<; ττατρί, 
βπβί σβ μι^τηρ 7Γαρθ€ρώρας βκΧίΐτβΙν 

90 μ€θηκ€ μεΧάθρων €? Βιηρβς βσγατον 

στράτευμ Ιϊ>α,ν ^Αρ^βΐορ ίκβσίαισι σαΐς, 
βττίσ^βς, ω'ζ αν ττρούζβρευνησω στίβον, 
μη Τί9 ΤΓοΧίτών €ν τρίβω φαντάζεται, 
κάμοί μεν εΧθτ] φανΧα ώς δουλω '\^6<^ο<ζ, 
σοι δ' ώ9 άνάσσ}]' ττάντα δ' β^ει^ώς φράσω 
α τ 6ΐ8ον εισήκονσά τ 'Α^γβ/ωζ/ ττάρα, 
σ7Γον8α<ζ 6τ ηΧθον σω κασί'^νήτω φέρων 
ενθέν^^ εκεΐσε 8ενρό τ' αδ κείνου ττάρα. 
άλλ' ούτις αστών τοΐσ^ε χρίμτττεται Βόμοις, 

100 κεΒρου τταΧαιάν κΧίμακ εκττερα ττοδ*• 

σκόττει δε ττεΒία καΐ τταρ' ^Ισμηνοΰ ροα<; 
Αίρκη<ί τε νάμα, ιτοΧεμίων στράτευμ όσον. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ορε^ε νυν ορε^ε ηεραιαν νεα 
χ€Ϊρ\ άτΓΟ κΧιμάκων ττοΒος 
ϊγνο<ζ ετταντεΧΧων. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

ιΒού ξύναψον, τταρθεν• ει<; καιρόν δ' εβης' 
κινούμενον ^αρ τυγχάνει ΐΙεΧασ^γικον 
στράτευμα, γωρίζουσι δ' άΧΧηΧων Χοχους. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Ιω ττότνια τταΐ Λατους• 
110 'Έ^κάτα, κατάγαΧκον άπταν 

ττεΒίον άστράτΓτει. 

350 Ι ΤΗΕ ΡΗΟΕ\ί( ΙΛΝ ΜΛΙΠΚΝΗ 

ΙΊιοιι οιΐίτΙιΚ^ίίΙ ποί, Νο Ιΐίοιι Ιχ* \νΪΝ(', ίο 1(*;ιν(* 

ΊΊΐΓ Νίΐηκ' ΓπηΜ ('ν^τηιοΓί' 1<> Ιχ• ιιιιΙ)Ι( -^Ι. [/ι-ιν/. 

ΕηΙί'Γ, α/)<)ΐΊ\ 1)1,1) «ΕΚΥΛΝΤ α/κΙ λντιοονκ. 

ΟΙ.Π δΕΚΥΑΝΤ 

ΡηΐΓ ίΙοΛνρΓ ί)ί Ιΐιν .';ΪΓί'\ 1ιοιΐ8(•, Αη1ί]Ξ^οηβ, 

Α11)€'ΐί ίΐιγ ηιοΐΙιΟΓ δΐιίί'βΐ'βά Ιΐι^^ Ιο Ιεανβ 

ΤΗ ν ηΐΗΐάεη-ΙίΟλνει• άΙ ΐΠίπρ ^πίΐ'εΗίν, ίΐηά ηιοιιηΐ 90 

Τ1ΐ6 ρϋΐΗ06-Γ()θί ίο νί(?λν ΐΐκ:" Αΐ'ΐζϊνβ ΙΐΟ^ί^ 

ΥεΙ 8ΐίΐν, Ιΐΐίΐΐ: Ι πι»}- δοπη 1:1ΐ€ Ιιίί^ΙίλνΗγ ίΐΓ^ί, 

ί,βίϊΐ οη ίΐΐθ ρίΐίΐι δοηΐ6 οΐΐΐζεη ίίρρβίΐΓ, 

ΑπγΙ δοαηάίΐΐ Ιΐσΐιΐ — £Όγ ηΐίι',ίΐκ' ίΙΐΓπΙΙ/ΙίΛνίίΓί' ιιηιισίιί. — 

Οη ΐΗε^^ ίΐΐί^ ρηηο688. Τ1ιΐ8 ΙνίιοΛνη, λνΐΠ Ι ΙρΙΙ 

Α11 ΐΙΐΗΐ: Ι δίΐλΥ, ππά Ιι^ΗΓά ίΓοηι ΑΓ]^ίΥ€• ιήθπ, 

\ν}Ί€η, ίο ίΐιγ 1)Γθ1;1ΐί*Γ οη ίηιοί'-ηιΐδδϊοη δί-ηΐ, 

Ι ρίΐ886ά 1ιρης•6 ΙΙιϊΙΙίθγ, πηίΐ ίΐιβη ΐ3Ηθ1< ή'οηι Ιιίηι .... 

Ναγ, ηοΐ α οΐΐΐζθη άΐΉλΥδ ηΐϋ;1ι τΐΐί; ΙΐίΐΠδ. 

ΟΙϊηιΙ) Λνΐΐΐι ΐΐιγ ίε^Ι: ίΐιβ ίΐηοϊ^ηΐ: 0&(1{ΐΓ-δ1<πΓ ; 100 

Οίΐζθ ο'^Γ ίΐΐθ ρΐΗΪη, ηΙοπ^ Ιδηι^ηυδ' δίΓ^ππι . 

Αηά ΌϊΓοβ'δ ίίολν, οη γοη §Γ6ίΐ1: ΙιοδΙ οΐ ίοίίδ. 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ 

δίΓεΙοΗ ίΐ; ίΌΓΐΙι, δίΓβΐοΗ ϋ ίΌΓίΙι, ΐΐιρ οΐά ηΐίΐη'δ Ιι^ηά, 
υηΐο ηΐ6 
Τ1ΐ6 οΐιίΐοΐ, ίΓοηι ίΐιε δ1:£ΐίι% αηά ηιγ ίβεΐ υρΙ)6ίΐΓ, 
Αδ ΐφΛΥΗΓά 1 δίΓΕΪη. 

ΟΙ.Ο 8ΕΚΥΑΝΤ 

ί.ο, ηΐϋΐάβη. ^τίΐδ}) ίΐ : ΐη §οοά ίίηιβ ΐΐιοιι οοηι'δί. 
ΡοΓ γοη ΡθΐΗδ^ίαη Ιιοδί: ίδ ηιονίη§ ηολν^ 
ΒίΐΙΐΗΐίοη ίΓοηι Ι^ίΐίίίΐΗοη δαηάθηη^. 

ΛΝΤίαΟΝΕ 

Ο Ριΐθ^η, Ο ΟΗίΜ οί Εαΐοη^. Ηθοίΐίβ ! 

Ι^Ο, ΙίΟΛΥ ΐΐΐί» §1ί11•6 οί" ί1ΐ6 1)ΓΛδδ ί1ί1δ1ΐ6δ 1:1ΐ6ΐ•6 110 

ΟνβΓ 3ΐ1 Ιιΐΐθ ρΐίίπι ! 

351 ΦΟΪΝΤ32ΛΤ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

ού ηάρ τί φαύΧω^ί ήΧθβ ϊ\ο\υΡ€ίκη>ί γθόνα, 
ΤΓοΧΧοΐς μ€Ρ ΐτττΓΟίς, μυρίοί^ϊ δ' οττΧοις βρεμων. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

αρα ττύΧαι κΧτίθροίς 'χαΧκό^ετ αρ' βμβοΧα 
Χαϊνβοίσίν ^Αμφίονος ορ^άνοί^; 
τβ/χεος• ηρμοσταί ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 

θαρσβί' τα γ' βν^ον άσφαΧώ<; ^'χ^βί ττυΧίς. 
αλλ' βΐσόρα τον ττρώτον, εΐ βονΧει μαθείν. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

τ/9 ουτο^ 6 ΧευκοΧόφας, 
120 ττρότταρ 09 αηείταί στρατού 

ττά^'χαΧκον άσττ/δ' άμφΐ βρα- 
χίονυ κουφίζων ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

λοχα709, ώ ^εσττοινα. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

τί-'ς ττόθεν 76γώ9 ; 
αΰΒασον, ω ^εραίε, τίς ονομάζεται ; 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

οντος Μ.υκηναΐο<ζ μεν αύ^άται <γενο<;, 
Αερναΐα δ' οΙκεΐ νάμαθ\ ΙττττομεΒων άναξ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

€ € ώ9 'γανρο<;, ώς φοβερός εΙσιΒεΐν, 
^ί^αντι 'γη'γενέτα ττροσόμοιος 
άστερωτΓος εν ^γραφαΐσίν, ού'χΐ ττρόσφορος 
\'?,() άμερίω 'γεννα. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

τον ο εξαμειροντ ουχ οράς ίλιρκης υοωρ ; 
352 ΊΊΙΙ. ΙΊΙΟΚΝΚΊΛΝ' \Ι.\ΙΙ)ΚΧ8 

υΐΛ) >ΚΚ\ΛΝΤ 

Αν, ίοΓ ηοί; ίίίί'ΐίΐγ Ροΐ^ικήοί'^ οοιηβδ 

ΛΝΤΙίτΟΝΚ 
Α1ΐ, 13(" ΐΐκ' <;•;ιΐ;<-ίί ^(-(ΊΐΓί', 1)ί- Ιΐΐι- 1)Γ;ΐ',',-(•1ηιιΐ|)&(1 Ι^οΐΐ^ 

ηΐΛίΙθ «ΙΙΓ^ 

Ιη ΙΙη' \ν;ι11^ ϊΙιηΙ Λιη))Ιιίοίΐ ΐιι (|;ι\^ 1)ν4^()η(* 
Κ;ι>5ΐιίυιΐί'(1 οί" .',ΐιοικ• ? 

υι.1) «ΕΐηΛΝΤ 
ΡρίΐΓ ϋοί ; ίΙΐ(* οϋγ λνΆτάπ :ύ\ «ίΐίρ \ν1ΐΊηιι. [Ιιίπι. 

Μηγ1< νοικΙίΜ- ίοινιποΝί (•1ιΐ(-ί', ίί ίΐιοιι λνοιιΙίΚΐ: 1<ιΐ()\ν 

ΛΝΊΊ(;υΝΚ 

\\Ίΐ(» ί^ Ικ' \\ϊ11ι ΐΐκ• λνΐιϊΐί• ΙκΊιιι-οπ",! 
\νΐιο ιηΗΐχΊΐί-ΐΙι ΐη ΙγοιιΙ^ οί' ΐΐκ-ίι- \νίΐι•-ηη•;ιν, 1•2(» 

Λικί η Ι)ΓΗΖ('Π 1)ΐκ•1ν1(Ί• ΐνικ•ίη<>• Ιιί^ 1)ΐ•(•;ΐί^1 

1^ΐί»•1ιΐ;1ν ΙιΪΝ ;ιπη (ΙοΐΙι Ν\νην ? 

ΟΙ.Ι) ^!ΕΗνΛΝΤ 
Α ΟίΐρΐΗΙΙΙ. ρηη€€88. 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 

\νΐΐίΐ1; 1ιί^ ΐΛπά, Ιιί', 1)ΐι•ΐ1ι ? 
Μηΐνί' ΗΠΒλνρι•, ίΐικ'ί6ηΙ. \\Ίι;ι1; ηΗηΐ(? Ιίέ^ΗΓ^ΙΙι 1ιθ ? 

ΟΙ.Ο 8ΕΚνΛΝΤ 

Υοπ Γΐιί(^ί* ρΓοοΙπίηι^ Ιιίηι Μνο6ΐΐί*Ηη-1)()ηι : 

Β ν δΐΓέ-ίΐηΐδ οί ί,έτηα Κΐη^^ Ηΐρροηΐ€*ο1οη (1λν€*11δ. 

ΑΝΤΙβΟΝΕ 

ΑΗ ηΐ(?, Ιιολν ΙΐΗΐιοΙιΐν, Ιιολν ίβαι-ίαΐ Ιΐί- ί^ ίο δ^ρ, 

Ε,ΐΙνΡ ίο Η Οΐίΐηί, Η οΐιίΐά οί Είΐΐ'ΐΐι ! 
δ1;ίΐΓ-1)1ίΐζοηΓν "Ιέ-πηίδ οη Ιιί^ 8ΐιΐ^1(1 : ηοΐ Ηΐνίί ΐ^ Ιιε 

υηΐο οηβ οί' πιογϊηΙ 1)ϊι•1:1ι. 130 

ΟΙ,η ΗΕΗΥΑΝΤ 

866'δΐ Ιΐιοιι ηοΐ Ιιίπι λνΐιο οΓΟδδείΗ ΌϊΓοε'δ ίΐοοά ? 

353 

νΟί, III. Λ Λ ΦΟΙΝΤ22ΑΪ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

αλΧος άΧλος οΒε τβνχ^ύίον τρυττος. 
τί<; δ' έστΙν ουτο^ ; 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

7ΓαΪ9 μ'βν ΟΙνβως βφν 
Τυδευς•, "Αρη δ' ΑΐτωΧον βν στβρνοις βχβί. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

οντος 6 τα9 ΐΙοΧνν€ίκ6θ<ζ, ω '^βρον, 

αύτοκασί'^νήΎα'^ νύμφα<; 

ομό'γαμο'ζ κνρβΐ ; 

ώς άΧλόχρως οττΧοισί μιξοβάρβαρος. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 

σακβσφόροί <^αρ ττάντβς Αΐτωλοί, τέκνον, 
140 Χυγχ^αις τ άκοντιστήρ€<ζ βυστογωτατοι,, 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

συ δ', ω ^γάρον, ττως αίσθάνβί σαφω^ τάδε ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓ02 

σημβΐ ΙΒών τότ' άσττίΒων €<γρώρίσα, 
σττον^α^ οτ ηΧΘον σω κασί>γνήτω φέρων 
α ττροσΒεΒορκώ^; οίΒα τους ώττΧίσμενον^ί. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

τ/9 δ' ουτο<ζ άμφΐ μνήμα το Ζηθον ττερα 
καταβόστ ρυγο<^, ομμασι ηορηο<^ είσ- 
ίΒβΐν νβανιας, 

\ο')(α'^ο<^, ώς ο'χΧος νιν υστερώ ττοΒΙ 
ττάΐΌττλος• άμφβΤΓβί ; 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

150 οδ' €στΙ ΤΙαρθενοτταΐο^, ^ ΑταΧάντη<ζ 'γόνος. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

αΧΧά νιν α κατ ορη μετά ματερος 
"Αρτεμί<ζ Ιεμενα τόξοις Βαμάσασ^ οΧεσειεν, 
09 67γ' εμάν ττόΧίν εβα ττερσων. 

354 ΊΊΙΚ ΙΊΙΟΚΝΚΊΛΝ ΜΛΙ1)ΐ:.\>^ 

ΧΝΊ'ΚίοΝΚ 

( )1 (»Ι Ιΐ(Ί•, ()1 ν1 »•;ιΐιι;«•|• Γ;ι^Ιιϊοη Ιιϊν ;ιηπ<•Ν)• Νΐι<»\νίΐ ! 
\\ Ιιο ί^ Ιΐ6 ? 

ΟΙ.Ο 8ΕανΛΝΤ 

Αϋ1;οΗίΐ'8 1)Μϋ1ί'-ίΐΓί' ϊη ΐΗ^ Ι^γρη^Ι; οΪ Ιιΐιπ ί(1(>ν\8. 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 

Ικ Ιΐιί^ 1η•, ίίικ'ίΐ'πΐ:. ])ν Ν])ί)ΐι<^η1-1ΐ(•8 
υιιΐο ιηΐικ* ο\νη ΡοΙνπ^ί^ί-'^ η1]ϊι'(1, 
\\Ίΐ()ί>& ννΊί*ί*'<ί ίπΐΓ ί>Ϊ8ΐ;6Γ Ιΐί; Λνοη ίοι- Ιπν 1)ΐ•ΐ(1(' ? 

ΙΙολν 1ΐ;ΐ1ί'-1);ΐΓΐ);ΐ1•ϊ(• ΙΐΙΗ ΙΐΗΓηί'88, οί ΗΟ 0)•^(ί1< ί»•ιη8(" ? 
ΟΙ. Ι) «ΕΚΥΛΝΤ 

Ν;ιν, οΐιΐΐςΐ, 811^^1^1-ι^ί'Η^^^^ η11 Αί-ΐοΐΐηη.', ;ιγ(*, 

Αικί ιπονΙ: ιπΗτηη^ 1ηιιΊο•8 οί Ιΐΐ(• Ιηποε. 140 

ΛΝΤίαυΝΕ 

Αηοΐ Ιΐιοιι, Ιΐ()\ν Ινηολν'^ΐ ίΐιοιι, ίΐηοίίΊΐΐ, ηΐΐ .8ο \νρ11 ? 

ΟΙ.Ο ΒΕΚΥΑΝΤ 

Ενί'π Ιΐι^η Ι ιιοΐί-^ ΐΙΐίΊΓ 8ΐιΐ(ΐ1(1-1)ΐΗζοιΐΓν, 
ννΐΐί'ΐι Ιο ίΗν 1)Γϋΐ1ΐ(ίΐ• λνΐ1;1ι ΐΓαο^-})ΗθΙ Ι ίΉΐ'εά : 
1 ηΊΗΓΐ<6(1 ΐΗ^-ηι, ΗΠίΙ Ι 1<:ηολν ίΐκ^ΐι* 1)ί^ίΐΓί;Γδ λνεΐΐ. 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ 

\\Ίιο 18 ΐΗί8 1)ν ΖβΐΗιι^' ^^ραΙοΙίΓί' μ,οίη^•, [Ηολνίη^' ? 
\νΐ1;1ι ΐΐΐί^ \ίϋ^η, Η^^ί^η ^^γ^-Η Άηά ίΗε ουί'Κ Ιοη^- 

Α \\'ίΐΐΎΪθΓ γοηη^, 
ΥεΙ 3, οΗΐί'ί — ίοΓ ΐη ΗΓΐηοαι* \)ΥΆΖ^η-φο\ν\η^ 

δ€6 1ΐί8 ίθ11θ\\ ^Γ8 ΐΙίΓοη^ ! 
ΟΙ.Ο δΕΗΥΑΝΤ 

ΡίΐΓΐΗβηοραβιΐδ, Αΐ^ΐΒπΙίΐ'δ δοη. 150 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ 

Νολν ηΐΗγ ΑΓίεηιΐδ, ου^γ 1^€ ηιουηΐ^ίιΐδ Η&δίίη^ 
\\Ίΐ:1ι Ιιΐδ ιηοΐΗβΓ, δπιϊΐί^ \νί1:1ι Ιιβί' ί)θΛν, Λη(1 ϊη άθίΐΐΐι 
Ιηυ νοη ηιαη Ιολυ^ 
\νΗο 18 1ιϊί1ΐθΓ\ΥΗΓ(1 00111^ ίοΓ ιιιγ οίΐ^'δ \\•&δ1ίη§ ! 

355 

Α Α 2 ΦΟΤΝΙ22Α1 

ΠΑΙΔΑΓΠΓΟΪ 

6Ϊ7] τάΒ\ ώ τταΐ' συν Βίκ^) δ' ηκουσι ^Ί)ν, 
Ο και οβοοίκα μη σκοττωσ ορσω<ζ σεοί. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΤΓοΰ δ' 09 βμοί μιά<ζ βγβι^βτ' εκ ματρο<; 

ΤΓοΧνττόνφ μοίρα ; 

ώ φίΧτατ, είπε, ττοΰ 'στί ΤίοΧννείκη<ζ, <γερον. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 

εκείνος ετττα τταρθενων τάφου ττεΧας 
160 Ν/ό;βί;9 'Λδ/οαστω ΐΓΧησίον τταραστατεΐ. 

όρας ; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

6ρω δ/}τ' ου σαφώς, ορώ δβ ττως 
μορφής τύττωμα στέρνα τ' εξ)]κασμενα. 
άνεμώκεος εϊθε 8ρόμον νεφεΧας 
ΊΓοσΧν εζανύσαιμι δί' αιθέρος 
Ίτρος εμον όμο^ενετορα, ττερί δ' ωλενας ■ 
8ερα φίΧτάτα βάΧοίμι 'χ^ρονω 
φυ^άΒα μεΧεον. ως 
οττΧοισί γ^ρυσεοισιν εκιτρεττής, ηερον, 
εωοίς όμοια φΧε^εθων βοΧαΐς άΧίου. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

170 ήζεί Βομους τουσδ', ώστε σ' εμττΧησαι -χ^αράς, 

ενσιτονΒος. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ούτος δ', ώ ^εραιε, τις κυρεΐ, 
ος ίίρμα Χευκον ηνιοστροφεί βεβώς ; 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 

ό μάντίς ^Αμφιάραος, ώ Βεσ7Γ0ίν\ οδε• 
σφά'για δ' άμ* αύτώ, ιγής φιΧαίματοί 'ροαί. 

356 ΤΗΚ ΡΗυΚΝΙϋΙΑΝ λΙΛΙΟΕΝΗ 

{)Ι.υ ΗΕΚνΛΝΤ 

Ηο !)(:• ΐΐ, οΐιίΐίΐ : νοί ίοΓ ίΐΐί' π^ΐιί ί;}κ*ν οοιη*- : 
\\'Ηί:*ι•ί•ίοΓ^ Ι (ΐΓ^ΗίΙ Ιί'Νΐ Οοά άϋΐϋΐϊά ίΐι^ Γΐ^Ιιΐ;. 

\.\ΤΙ(;<>ΝΕ 

Αικί λνΙκ^Γκ 18 1ΐ(ί Λ\1ιυιη ΐΗκ 8ίί1ί8ίϋΊΐ<ί ηιυΙΙκΓ 1>(>γ^ \ 

λνίίΐι Γπε, Ιο Η €ΐοοηι οί' ίταχαί] πον^ ? 1 

1)^•ίΐΓ Ηποΐ^ηΐ:, Λνίικί'ί• Ϊ8 Ροΐνηι^ϊοί•^, ίί^ΙΙ. Ι 

ΟΙ.Ι) 8ΕΙΐνΛΝΤ 

Ηίί ^ΐΗΐκΙίίΐΗ πί^ΗΓ Α(1ι•Η8ΐιΐδ, ηί;Ηΐ• ΐΐΐί; ΙοιηΙ) 

Οί Χϊοΐ^ο'κ απΛνεοΙίΙίίά (Ιηιι^ΗΙ^γ^ Βίίνεη. Κίο 

δκ^'δΐ: Ιΐιυιι ? 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 

Ι 866 ΠΟΐ οΙ^ΗγΙυ γαΐ, 1ΐΗΐί-π:ΐ16886ί1. 

ΒΪ8€6Γη ΐ1ΐ6 ϋΐΐΐΐίΐΐ^ Οί 1ΐΪ8 ίταηΐΰ ΗΙκΙ θΙΐ68ί. 

ο ίΗ&Ι ίΐ8 Λνίη(Ι-(ΐΓΪν6η οίοαβδ 8\%ϊίΊ-ΓΗοΐΐϊμ• 

Ι ιηί^ΐιΐ 8ρ66ά ΛνίΐΗ ιην ί^^ΐ ϊΗγοιι^Ιι ίΐΐί' ηϊγ, 
Ηηά ϋ^Μ [6ΐηΐ3ΓΗθίη^ 

Βν 111 ν ΐ3ΐ'υ1:ΐΊ6Γ, ιπΐη^ ολμι, ίΐπίΐ ΛνίΐΗ Ηηιΐ5 
Μΐ^Ηΐ Ιιοΐοΐ ΙίΐιΙ 1ιί8 ^16ί^^ η6θ1<^ 6ΐο86-6ηίυ1(ΐ6ΐι — 

8ο Ιοίΐ^ ίΐΐΐ 6ΧΪΐ6 111 €ΐθ1θΓθυ8 })1ΐ^Ηΐ Ι 

ί.ο. ΙιοΛν ]ΐ(; Ηη^ΙιείΠ ϊιι ίίπιιοιιι* |[το1ά6ΐι, 
Ινίΐίκ ΐΗΰ ηιοΓηί秕 δΗπίΐδ οί' ΐΗϋ 8υιι ])η^Ηΐ- 
1)ΐΗζίη;πΓ Ι 

ΟΙ.η 8ΕΗνΛΝΤ 

ΗίΐΙκ'Γ ΛνίίΗ 3ον ΐο ίΐΐΐ ΙΗ66 δΐιαίΐ 1ΐ6 ς-οιη^ 17•» 

Βν ίΓαο6. 

ΛΝΤΚ.ΟΝΈ 

Βιιΐ νοπ οίπεί", έΐηοΐ^ηΐ:, λν Ιιο ΐδ Η6. 
Γ,•ιι•-1)υη)6, ΛνΗο 8λν;ιν8 1:116 )•6ίιΐ8 οί' 1ΊΟΓ868 Λνΐιϋε ? 

ΟΙ,Π 8ΕΚνΛ\Τ 
']'Η6 ρΓορΗ^Ι Αΐ11])ΙΐΐηΓΗ118, Ι^ΗοΙν, ΪΝ ΐ1ΐΐ'>. 

λνΐίΗ Ιιίηι .•ίΓ6 νΪ6ΐίη\8. Είΐιΐΐι'δ ΜοοοΙ-οίίυπη^Ν. 

357 ΦΟΙΝΙ22ΑΙ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ω Χίτταροζώνον θύ^ατβρ Άελ/ου 
ΧβΧαναία, 'χρνσβόκνκΧον φε^^^'^ο^, 
ώς άτρβμαΐα κέντρα καΧ σώφρονα 
7Γώ\οί<ζ μβταφβρων Ιθύνει. 
180 ΤΓον δ' 09 τα. Ββίνα ττ}^^ εφνβρίζεί ττόΧβι 

Κ^αττανεύς ; 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

εκεΐνο<ζ ττροσβάσείς τεκμαίρεται 
ττυρ^ων άνω τε και κάτω τεί'χιι μέτρων. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Ιώ, 

Ί^έμεσί και Αώς βαρύβρομοί βρονταί, 
κεραυνών τε φώς αΙθαΧόεν, συ τοι 
με'γάλα'γορίαν ύττεράνορα κοιμίζείς' 
οδ εστίν, αΙ'χ^μάΧωτίΒα'^ 
09 δο/οΐ (^ηβαία^ ^ί.νκηνηίσίν 
Αερναια τε Ζωσειν τρίαινα^ 
Τ1οσεώανίοο<; ^Αμνμωνίοίς 
νΒασι, Βονλείαν ττεριβαΧών, [λεγβί,] ; 
190 μητΓΟτε μηττοτε τάν8\ ώ ττότνια, 

•χ^ρυσεοβοστρν^ον ώ Αίος ερνο<ζ 
' Αρτεμί, ΒονΧοσνναν τΧαίην. 

ΠΑΙΔΑΓηΓ02 

ώ τεκνον, εϊσβα Βώμα και κατά στε'^α'ζ 
εν τταρθενώσι μίμνε σοί<ζ, εττεί ττόθον 
εις τέρψιν ηΧθες ό)ν εγ^ρ-ηζες εΙσιΒεΐν. 
6'χλ.ος 'γάρ, ώ<ζ ταρα'γμος εΙσηΧθεν ττόΧιν, 
χωρεί ηυναικών ττρος Βόμους τυραννικούς' 
φυΚό'^ο'^ον δε χρήμα ΘηΧεί6η> εφν, 
σμικράς τ άφορμας ην Χάβο)σί τών λόγωζ^, 

358 ΤΗΕ ΡΗΟΕ^1^1Α^ .\ΙΛ11)ΕΝ8 

ΛΝΤΙϋΟΝΚ 

ο ϋΐιϊΐίΐ υί'ΐίιο 8ιιιι-^•ο(1,1:1ΐ(ΐ Ι^ονά οίΐΐιι; ΓΗίΙίίΐηΙ: ζοη*;, 

Ο Μοοη, ΐΗοιι ^ο1ο1^η-Γυιπΐ(1(ίά ^Ι^ϋπι, 
Ηολν οηίιηΐν, ΗοΛν Η()1)ί^ΓΐΛ' ^ν^ίΓ 1ιι* (Ιηνοΐΐι οιι, 
ϋηι^ πίΐί^Γ οΐΐκ:^ ^()•άά\η^ 1ίΪ8 Ιί-πιπ Ι 
Αικί λ^Ικ-Γί• ίί, ΟιρΗπ^ιΐί,— Ιΐίί λνΐιο ΗιιγΙ^ αί ΊΊΐίίΙ>^?5 180 

Ιηχιιΐΐ: οί ΐΙίΓεπΙ:» ? 

ΟΙ.Ο δΕΚΥΑΝΤ 

Τ1ΐί*Γ(? : — 1ΐ(ί οοιιηΐ'5 ιιρ ηικΙ οΙολμι 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 

Ο ΝίΊΠίΐδΐδ, ο Υίί 1:Ηυιΐ(ΐ6Γ8 Γυΐϋη^ (Ιεκ}) 

Οί Ζίίϋ8, Ιΐιοιι ίΐίΐιιιίη^ 1^ί^ίΗ1 οί Ηΐ<^ Ιενίη, 
ϋν6Γ\ν&<;ηΐη^ νΗΐιιιΪ8 {1υί>1: ίΐιοιι Ηα^ΐι ίηΐο ^ικΙΙκδδ 

8ΐί?€ρ ! 

Αηά 15 1;1ιϊί> ΐΠί- Ιι^γο ΐ3ν λνΐιοηι ^ΙιηΗ ])(ί ^ίν^η 
Ιηίο Ιίοηάϋ^κ ΐυ (ΐΗηΐί,"5 (^ί ΜνοϋΐΐΗί' Χ\\ϋ «ρεϋΓ-λνοη 

ίΐΗ11^1ΐΙ^Γ8 [\ναίί;Γ5 

Οί ΤΗ6ΐ)68, — Ιυ ΐ1ι« ΤΓίίΚ'πΐ οί Εί^πΐΗ, Ι\\ϋ ίοαπί^πίπ- 
Αηινηιοηΐαη, ;ιί ^ϊγοΙ^ι- οί Ρθ8(ίί(1οπ ΙΗηΙ: Ιεπρί;, — 
λ\ΊΊίίη Ηί8 1161 οί ΐΙΐΓίΐΜοηι ίΐΓουιΐ(1 ΐίικηι ΐ^ ^Λν^-ρΐ ': 

Ζεΐΐ^' θ}ΊΪΐ€ΐ, Λνίΐΐΐ ΐΐΐβ 1:Γ68ί5€•8 οί Ι^οΜίίΙΙ 5Η6(ί11, 

ΒοΛν^ά υηάίίΓ Ι^οπάπ^β ηιπν Ι 1)(ί δεβη Ι 

ΟΙ.Ο 8ΕΚνΛΝΤ 
ΟΗΙΙ^ΗίίίΓ, ρΗ88 111, ίΐΐΐά ΊκϊΗίΙΐ Ιΐΐ(; 1'Οθί8 ίΐΐ^ίίΐκ 

ΤΗν πιπΐάί-π ΐ3θΛν(-Γ8 Λνίΐΐιΐη ; ίοΓ ΐΐη' ^1ί^'^^^^^ 

Ηη8ΐ; ΐΐιοιι αίΐΗίηκίΙ, <ίν(;ιι η11 ίΐιοιι ίαίη Λνοιι1ίΐ8ΐ 5κ^. 

ί^ο, Ιο ΐΗίί γουηΙ Ηη118 ;ι Λνοιπίΐη-ΙΙίΓοη^ 

€υηι<ί8, ηοΛν οοπίιΐ8ίοη ίΙίΓοιι^ίΙι ίΗί^ ίολνπ ΗίΐΐΚ ρ;ΐ88^(]. 

Αιιά 8θίΐιιοΐΗΐ-1ονϊιι<^; 8ΐΐ11 Ϊ8 Λνοπιαπί^ΐικί ; 

ΓοΓ, 80 ΐΗίίν βικί 8ΐίβ•Ηΐ: οΗΐΐδϋ ίοΓ ΐίΐΐε ΐπΐΐί, 

359 ΦΟΙΝΙ22ΑΪ 200 ττΧβίους ίττεισφίρουσίν ήΒονη Ββ τί<ζ 

γυναιξί μη^βν ύ'γί6<ζ ά\\η\α<ζ Χβ'γβίν. 

Χ0Ρ02 

Ύύριον^οίΒμα λίττοΟσ' εβαν στρ. α 

άκροθίΐηα Λοξία 
ΦοίΡίσσα'ζ άττο νασου 
Φοίβω 8ονλα μεΧάθρων, 
'ίν νπτο Βειράσί νιφοβοΧοις 
ΐίαρνασον κατενάσθη, 
^Ιόνιον κατά ττόντον εΧά- 
τα ττΧενσασα ιτεριρρυτων . 
210 νττερ άκαριτίστων ΊτεΒίων 

Έ,ίκεΧίας Ζέφυρου ΊτνοαΙ'^ 
ΙτΓττεύσαντο^ί εν ουρανω 
κάΧΧιστον κεΧάΒημα. 

7Γθλ6θ9 εκττροκριθεΐσ' εμάς άντ. α 

καΧΧίστεύ ματα Αοξία 
ΚαΒμείων εμοΧον γάζ/, 
κΧευνων ^ Α^ηνορι^άν 
όμο'γενεΐ'ζ εττΐ Αα'ίου 
ΊτεμφθεΙσ^ ενθάΒε ιτύρ'^/ου'ζ. 
220 ίσα δ' ά'^άΧμασι 'χρυσοτεύ- 

κτοίς Φοίβω Ύενομαν Χάτρι^. 
ετί 8ε ΚασταΧιας ΰΒωρ 
Ίτεριμενει με κομα<ζ εμάς 
Βεΰσαί ιταρθενίον 'χΧιΒαν 
Φοιβειαίσί Χατρείαις. 

ώ ΧάμτΓουσα ττετρα ττυρός μεσωΒ. 

8ίκορυφον σεΧα^ ύττβρ άκρων 
Βακχ^είων Αίονύσου, 

36ο ϊ ΊΗΚ ΡΙΙΟΚΜϋΙΑΝ ΜΛΐυΚΝ8 

ΜοΓκ ίίικν ΐηνί^πΐ. 8ΐ;Γ»ημ:^• ρΙίΉ'^ϋΓί' Λ^οΐΏίίΐι ίαΐία 20(^ 
Το 8]κ•;ι1< οί «ίδίίΤΛνοηκΊΐ ηοΐΐιίη^ ^ο(κ1. 

[Κ,τϋΐ/ηΙ οι,η ηεκυλντ α/κΐ λντκιονκ. 
ΕιιΙαΓ ΟΉΟκυκ 

ΑίίΐΓ ίτυπι Ιΐκ' Ιΐίΐί:**^ ίΐίίίΐΐιΐ'.Ι: ΓγΓίί ν Λνηΐΐ^ ^"ΗΓΐΙΐηίΓ, 
ΓοΓ Γ.υχίΗ8 €ΐΐ()8(ίη ;ιη οίί'ί-πη^, 

Ργοιπ Ιΐΐέ- Ι^ΐί' οί Ρ1κ)6ηΪ€•ΪΗ 1 ^Άτηα, ίο Ιχί ΙΗγηΠ 
υηίο ΡΗοίΊίΐι^. ίο ',ίτνβ ίη Ηΐ^ ΐΜίΗΟί'-ΗηΙΙ. 

λνΐΐΟΓί- Ίκ-ηίΐΐ 01•ϋ^8 οί ΡΗ1•ηΗ8811^. λνϊίΐΐ ,ΙΓΓΟλνν ίίΐΐΐ 

Οί'ίΙι^ 8ηο\ν ον^Γ^])!•^!!!. Ιΐί- ΙΐΗίΗ ηΐΗίΙί^ Ιιΐιη η (1\ν^1Ηημ•. 
ϋί^Γ ΙοηΪΗΠ κί^ΗΝ ί1ϊ(1 Ϊ1: λν^ίΐ ηΐί^.ίΐΐϋ λνΐπμ 

ϋί ίΐΐί' ΟΗΓ, λνΗίΙ^ ίΐκ' \ν<ί8ί-Λ\ ϊη(1'8 οΐιηποί ?>|)^(1 
ΟνεΓ ΐΗίί ίιίΓΓΟΛνδ υη1ι»Γν68ΐ:€(1 210 

ΤΙΐΗί ίι-οΐΊ! 8ΐ(•ί1ν ι•<)ΐΐίίΗ(.•η(ΐ(1 ; — Ιχι-ΓοΓ^ Ιιΐιη ίΐ^οΐ 

Τΐΐθ ^ΙοΓΥ οί Ιίίίίΐιιίν Ηίδ 1)Γ€»ίΗίη^5 1)ηιΐί^. 

Τ1ί(? οΗοΐοί- ο£ ηιν οίίν'Β νΪΓ^ΐη-ί]ο\\-6Γδ, {ΛηΙ. 1) 

Λ ίΣ\ίΐ οί ])6Ηΐιίν ίο Ι^υχΪΗδ ηι&άθ, 

Ίο ίΐΐί' Ιίίικί οί ίΗί^ οΗΐΙίΐΓί^η οί 0Η€ΐιιηΐ8 λυ^ οαπικ. 

Το ίΐΐΐ:• 80118 οί Αί^^ί^ΊΙΟΓ οί" ΗΙΙΟΪί^Πί ίΜΙΙΊ^•. 

ΗίίΙΐΡΓ ΙίΓοιι^Ηί ίο Η })ί^ο])1ί* ])ν ϋϋ^Η^κ ίΗκ 8ηηΐ(; | 
\νίίΙι ηιν ί';ιί)Ί0Γ8. (_'ν<:η ίο Ι^;ιϊιΐ8' ίοΛν^^ι•»-. ): 

Βιιί η8 ί)ο]ά-λνι•οιι^Ηί 8ίηίιι^•8 ίο 8ίίΐη(1 ΗηΉν(:*(1 '220 

ΡοΓ ί1ΐ6 86Γνί€€ οί ΡΗθ€ΐ3115 Ηρ|)θϊηί(*ά Μίί λν^Γί; ; 

Αηά Οΐ8ί<ι1ν'8 ίοιιηί ν(ίί λνπίίθίΐι ιΐ8 ίΙι^Γί-, 
ΠΐΗί ηιν ηι;η(1(^η ^Ιοί'ν οί 8ΐιίηΐηίΓ }ι;ιΪΓ 

Μ;{ν 1)(- θν(ίΓ8))ΓΗν(ίά 1)ν ΐί8 ΙΐΗΐΙολΥΐΐΙ^ δΙίΟλνίΤδ, 
ΕΠ' ίοΓ ΡίΐϋίΊ)Γ.8''> ^^Γνΐο'ίί Ϊί8 ίΓ(:'88(:'8 Ι 1)Γ;ΐί(1. 

ΗηΪΙ. Γοοίν ί1ΐ;ιί ΗΗ8ΐΐί:•8ί ίΐ δρΙΰηΗοιίΓ οΓ Η^Ηί (Με.'ίΟϋίε) 

ΓΓοηι ί}Ί<_' (•Ιον(ίη ίοη^ικι- οί ίΗν θπηίί^ υ'ί^Γ ίΐΐίί Ιι^ΐ^ΐιί 
Οί ίΐΐίί ΒϋοχΟιϊο' ρί^ηΐί Όΐοιινδίΐδ ΚαιιηίίίίΗ ! 

^6 1 ΦΟΙΝΙ^^ΑΙ 

οϊνα θ\ α καθαμέριον 
•230 στάζβις τον ττοΧύκαρττον 

οΐνάνθα^ί ίβΐσα βότρυν, 
ζάθβά τ άντρα Βράκοντο<ί οΰ- 
ρειαί τ€ σκοττίοί θβών 
νίφόβοΧον τ' ορο'ς ιβρον, €ί- 
Χίσσων άθανάτα<ζ θβοϋ 
χορός 'γβνοίμαν άφοβος 
•παρά μεσόμφαΧα ^/υαΧα Φοί- 
βου ^ίρκαν ΊτροΧίττουσα. 

νυν δε μα ττρο τβίχεων στρ. β 

240 θούριος μοΧών "Αρης 

αίμα ^άιον φΧβ^γβί 
τα^\ ο μη τυχοι, ττοΧύ' 
κοινά 'γάρ φίΧων άχη' 
κοινά δ', 66 τυ ττβίσβταί 
καΧΧίττυρ^ος άδε '^ά 
Φοινίσσα χώρα. φβύ φβν. 
κοίνον αίμα, κοινά τβκβα 
τάς κβρασφόρου ττβφυκβν 'ίοΰς' 
ων μβτβστί μου ττονων. 

•250 άμφΐ δε τττόΧιν νβφος αντ, β 

άστΓίΒων ττυκνον φλέγει 
σήμα φοινίου μάχης, 
αν "Αρης τάχ βϊσβται 
τταισίν ΟΙΒίττου φέρων 
ττημονάν ^Κρι,νύων. <? 

"ΑρΎος ώ ΐΐΕΧασ^ικον, '■ ;ϋ2 ί& 'ΙΙΙΚ ΡΗΟί:Μ(ΊΑΝ ΜΛΙΙ)ΚΝ\^ 

Ηϋϋ, νΐηο ίΙι;ιί \νϋΙι ^ίποΙ» ιιιυηι οίί^Γ^ίίΙ υρ 

ΊΊΐν ϋίηιιί (ΙιινΙογ Ιο 1)πιιι Ιΐκ• (Ίΐρ •>'.Μ) 

\\\η{ ηνννν Ιΐκ' ιην8ΐϊ(• ΐ'ϋιιπί λνηιιΚΊΐί Ι ^ 
ΗηιΙ, οην^ηι γα\ατ(^ά \νΗ6Γί; ΐΥια ϋΓΗ^οη πΐ^οϋί:• Ι 
Ηίΐίΐ, λνηΙίΙιΙολνί'Γ ΗΟΗΐΐΓ οί ΐΐκ' Λγ(•1κ'Γ-ο;()(1 ! 
Ηηίΐ, Μίολν-ΜπϊίΙ^'Π Γί(1^('?> 1>ν πιοΓίίΐΙ ιπιΐπκΐ ! 

ο ΙΗηΙ; ίΐΐί* \νΓ(;Ηΐ1ι.'5 οί' ΐΗε άπ.ηο' 1 \ν(;Γο \ν(.•;ινίιιο, 
\νΊΐ1ι 8θΐι] ιπΐΗίΓηΐίΙ, Ιο Ιΐΐί^ (ιίκ](1(."5»5 ιπκίνίημ;, 

ΊΊΐ(;«(ί ίν-ΗΓ-κΐΓίοΙνοπ \ν;ι1{.'Γ8 οί" ΟίΓοο \(:ά\\ώ^ 
ΓοΓ Αρυ11ο'8 (ΙοΠί^ Ι)ν Ιΐκ^ ΛνυΗίΓίϊ ΙκίϋΓΐ Ι^ίιι^' Ι ΒιιΙ ϋιίίί άαν [)ϋίογα ίΐκ• λνΗΐΙ (Λ/γ. '2) 

ΡιιηοπΝ Αγ€*?5 οοηκ", ; Ιιϊ^ ΙιμικΙ 240 

Ινίμ;1ιί;Η ί'οΓ ΤΗί*1)ί:'8 ΐΐκ- 8ΐίΐιι^ΐΊΐ:(:'Γ-1)Γαη{1 — 
Οοά ίοΓίί^ηά }ιί8 \νί11 1)(ίίΗ]1 ! 

Ρπί'ΐκΐ ΛνϊίΗ ίνΐίΊκΙ 18 οιΐ(- ίη ρπίπ ; 

Απίΐ Ρΐιοί^ηίοΐη λνίΐΐι η11 Ιμικ- 

Οί' ΙΗ^ 8ΐίΐ1;("1ν-Ιθλ^'ίίΓ6ά 1αη€] 
8Ιιη11 οοικίοΐί". η ιηοιΐΓηϊιι«Γ ιιηϊϊοιι. 

Οικ.* οιΐΓ ΙΐπίΉ^ί", οηίί οιιγ 1)1οοιΙ ; 

ΑΠ !)<.• Ηυπιέίΐ Ιο'8 Ι^γοοοΙ : 
Μίικ; 18 α11 νοιίΓ 1:π1:)ΐι1ηΐϊυιι. Κοιπ1^1 ΐΐΐίί ίολνη η 8}ιΐί:Ίά-ηΓΓΗν (Αη/. '2) 2.50 

Οίοικίΐΐΐίο ί1ϋ8ΐΐ(ί8 Ιίι-νίη-ΐίπ;}!! — 

Οηιη ρΓ(ί56η1;ηΐ6ηΙ ο£ τεοί ίϊ«>1ιΐ ! 
Υίίΐ: 8ΐιη11 Αγ('8 ηκί ίΐκ- ίΐπν 

Ιί" ΐΗίΐ Ανί^η^^Γ8' ^ιι^8^ Κυ 'οΓίιι^• 

Οη Ιΐΐί:• 80118 οί ΐΐΊίΐΙ 1:)1ίικ1 Ι^^ΐης. 

Αγ^ο8. Ιΐιν ]'(Ί;ΐ8<ί;ΐ;ηι ΐ)π<τ;Ιιί; 

' Ιιι Ιΐ)β Ιοιιιρίβ υ£ 1)ίοη3'ί<ιΐ8 οη Ραιη&ΒΚΠίί ΝνΗ« α νΐηβ }•ΐί;1(1- 

ηι^ 0116 ιϊρθ ο1ιΐ8ΐοΓ ιΐΗΪΐν, Ιο ίιιι•ιπί;1ι ίΐιβ Ιϋητίίοη ίοΓ ΙΙιθ (τίκΐ. 

-» ίί -» φοινι2:εαι 

Ββιμαίνω ταν σαν αΚκαν 
και το θβόθβν ου ηαρ ά^ικον 
6ί9 ά'^/ωνα τονΒ^ €νοΊτ\ο<ζ ορμά 
260 ιταί<^ μ€Τ6ρχ^€ταί δόμους. 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

τα μβρ ττνλωρών κΧ-ηθρά μ εΙσεΒύξατο 
δί.' €ν7Γ€Τ€ίας τβυγ^βων εϊσω μοΧβΐν. 
ο και ΒέΕοικα μή μβ δικτύων βσω 
Χαβ6ντ6<=; ουκ ίκφρώσ^ άναίμακτον χρόα. 
ων βίνεκ όμμα ττανταχί) Βίοιστεον 
κάκ€Ϊσ€ καΙ το Ββΰρο, μη ΒόΧος τι^; τ). 
ώττΧίσμένο^; δε χ€φα τωδβ φασ^άνω 
τα Ίτίστ βμαυτω του θράσους τταρβξομαι. 
ώη τί<; ουτο<ζ ; ή κτύττον φοβούμεθα ; 
270 άτταντα ^αρ τοΧμώσι Βεινα φαίνεται, 

όταν δί.' εχθρά<ζ 7Γον<ζ άμειβηται χθονός. 
ττέτΓΟίθα μεντοι μητρί, κού ττεττοίθ^ άμα, 
ητι<ζ μ εττεισε δβΟρ' ύττόσττονΒον μοΧεΐν. 
άΧΧ' ^^^υ'^ άΧκή• βωμιοι <γαρ εσχάραι 
7ΓεΧα<ζ ττάρεισο, κούκ έρημα Βώματα. 
φερ* 69 σκοτεινά^; ΐΓεριβοΧα<^ μεθώ ξίφος 
καΐ τί/σδ' ερωμαι, τ^ζ^β»» εφεστάσιν Βόμοις. 
ξέναι γυναίκες, εϊττατ, εκ ττοίας ττάτρας 
ΕίΧΧηνικοΐσί Βώμασίν ττεΧάζετε ; 

Χ0Ρ02 
280 Φοινισσα μεν 'γή ττατρίς ή θρεψασά με, 

'Ά'^ήνορος δβ τταΐΒες εκ τταί^ων 8ορ6<ζ 
Φοιβω μ εττεμψαν ενθά^^ άκροθίνιον. 
μέΧΧων 8ε ττεμττείν μ ΟιΒίττου κΧεινος 'γόνος 
μαντεία σεμνά Αοζιον τ βττ' εσχάρας, 
εν τωδ' εττεστρατβυσαν ^Κρ^εΙοι ττοΧιν, 

3^4• ΤΗΚ ΙΜΙΟΚΝΚΊΛΝ \Ι \ΙΙ)ΚΝ>ί 

1)Γί*Λϋ 1, μιμΙ Ιΐΐ(• Ιι,πκΙ οΓ Π«•;ιν(Ίΐ ! 
ΚοΓ Ιΐκ• ^ΐΓίΓί- οΓ Ιιίιιι \\ Ιιο (•οηιΐ'Ν 

.\Ι.•ΙΐΊ-(•1.Ί(1 ίο ίΐκ' ;ΠΙ(•ίΐ•1ΐΙ ΙκΜΙΗ'ίί 

\\ΐ1Ι \μΊ:Ιι ,Ιιι^,ίιοί:•" }η•1|) Ιχ• ^ίηνί-η. 260 

ΕηίβΓ ΡΟΐ,νΝΕΚ Κ!*. 

1'ΟΙΛΝΕΙΟΕδ 

Ι>ϊ<>Ίι1:1ν, Ιοο Ιι'οΐιΐΐν, 1ι;ινί* Ιΐΐ6 \\•ίΐΓ€ΐ('Γ.',' 1)()1κ 

Μη(1(' \ν;ιν ίοΓ ιικ' ίο })Η8ς λνΐίΐιΐπ ΐΐΐί' \νη1Κ. 

λνΊκΜ'ί^ίοΓί* Ι ίν;ΐΓ 1(1*81:, οηο^* χνίίΐιϊη ΙΙκ^ϊγ ικ-ί, 

ΊΊΐί'ν ^ΙιηΙΙ ποΙ; ΙίΊ ηΐ6 '80Η])ί^ ΗιιΙ ννίΐΐι ιην Ι^ΐοοίΐ. 

Ν\'0(Κ πηινΙ ι ίΐκη Ιαπι έ'νίτν λνπν ιπΐπί* ίΎί* 

ΙΙΐίΙκΜ• ,111(1 ίΙιϋΙκΜ•. 1(*8ΐ: 8οιπί* ίΓ^ΉοΙκ^ι-ν 1ιιγ1<. 

Μίιΐ(• Ιιηπίΐ \νϋ:]ι ΐΐιί^ 1)1ίΐ(1έ' ηπιι(•(1 νΙιηΙΙ ιτίνί* Ιο ηκ* 

ΊΊΐέ* .•ΐ88ΐπ•ίΐηοί' οί η ί1(^8])(*ι•ίΐ1:ί' οοιΐΓΗ|υ•(' 1)οηι. 

Ηη ! \ν1ιο οτο('8 ΙΙΐί^Γίί ?— ογ £ί*ίΐι• ί 1>ιι1; η 8θΐιιΐ(1 ? 

Λ11 ρβη1οιΐ8 8ί'ί^ηΐ8 ίο Ιΐΐί*ιιι Χ\\λϊ ν(:*ηίϋΐ•ΐ' η11, 27•» 

.Κοοη ί18 ίΙίθΙΓ ίνθί ΗΓί* 8β1 011 1ΐ08ΐ:ϊ1ίί δοΐΐ. 

Υί'ί (Ιο Ι 1-Γυ8ΐ: ηιν ιηοίΐΐίτ — ηικί ηιΪ8ΪΓΐΐ5ΐ, — 
λνΐιο (Ιΐ'Ρλν' ηκ" Ιο Γοηΐί* ΙιΐίΗ^Γ υικίίτ ίι-υοθ. 
Βιιΐ Η^ΐρ 18 ηί^ΐι ; ΙΌγ Ιο, Ιΐΐ6 ΗΗ^Γ-Ιι^ηΓίΙι 
Αι ΙΐΗΐκΙ ; 110Γ νοίίΐ ίΐιο ρπίαοβ 18 (^ί ίοΐΐν. 
ίηίο ΐΐ8 (Ιπι-ΐν 8ΐΐ(:'Ηΐ:1ι Κ-ί ιιΐί- ρΚιπίτ^ ηιν 8\\•οι•γ1, 
Αηά ίΐ8ΐν ΐΗ^δί* 1)ν ΐΐΐθ ραΙποΘ \ν1ιο ΐΐι^γ 1ί(*. 

Υθ η1Ϊ6Π Λνοπίθπ, 83 Λ', ίΐΌΙΤΙ ΛνΙΐΗΐ: ίϋΥ ΙίΐπΛ 

υηΐϋ ίΐιβ Ιιοιηθδ οί Ηί*1ΐΛ8 ηγ6 ν^ οοηΐθ : 

ΓΗΟΚυδ 

ΡΙιοβηΐοΊϋπ ΛνΗ8 ίΙΐΘ 1311(1 ΐΐΐίΐΐ ίθδΐ(*Γ6(1 ηΐθ. 280 

Α;^ί*ιιοι•'δ δοιίδ' δοηδ δ6ηί ηΐ6 1ιϋ;Ιΐ6ΐ•Η-3Γ(1 

Το Ρ1ιθ6ΐ3ΐΐ8, ίίι•^ίί"Γΐπ1:8 οί ίΙι^ΪΓ ΐ3Ηΐ:1:ΐ€'-8])οί1. 

\νΐι^η Οθ(1ίριΐ8" ίΗΐη€'(1 8θΐι ΛνοαΜ δρ^^ά ηιρ οη 

Το Ι^οχίίΐδ' ίίΛνίυΙ ογηοΙθ αικί 1ΐ63Γΐ1ΐδ, 

Ενεη Ιΐι^η ίΐΐθ ΑΓο^ίν^δ ηΐΜΓ(•1ΐ€*(1 Ησαίηδΐ: ίΐιβ ίολνη. 

3^5 ΦΟΙΝΠ^ΑΙ 

συ δ' άρτάμείψαί μ\ όστις ων <}\^}\νβας 
€7Γτάστομομ ττνρ'γωμα (^Υηβαίας ττόλί.-ως•. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ2 

ττατηρ μβν ημίν ΟίΒυττονς ο Αα'ίου, 
€Τίκτ6 δ* Ίοκάστη μβ, τταΐς Μβνοίκέως• 
290 καλβΐ δε Τίόλννβίκη με Θηβαίος λ€ω9. 

Χ0Ρ02 
ώ συ'^'^βνβία των \\.<γηνορο<; Τ6κνων, 
€μών τυράννων, ων αττβστάΧην ύττο — 
>γονν7Γ€Τ€Ϊς βΒρας ττροστΓίτνω σ\ άναξ, 
τον οίκοθεν νομον σββουσα — 
εβας ω γ^ρόνω ηαν ττατρωαν. 
Ιω Ιώ' τΓοτνία, μοΧε ττρόΒομος, 
άμττετασον ττύΧας. 
κΧύεις, ώ τεκουσα τ6ν8ε ματερ ; 
τί μεΧΧεις ύττώροφα μεΧαθρα περάν, 
300 θί'^είν τ' ώΧέναις τέκνου ; 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

Φοίνισσαν βοάν 

κΧύονσ\ ω νεάνίΒες, ^γηραιον 

ΤΓοδ' εΧκω, τρομεραν βάσιν} 

ίω τέκνον, 

'χ^ρόνω σον όμμα μυρίαις εν άμεραις 

ττροσεΐΒον• άμφίβαΧΧε μα- 

στον ωΧεναισί ματερος, 

^ Μΐΐΐτβ,^ : £θΓ Μ88. Ύ^ραιφ πο51 τρομεραν 'βλκω (πα/δί) ττοδίυ 
βάσιν. 

366 ΊΊ1Κ ΡΜΟΚΝΙΟΙΛΝ ΜΛΙ1)ΚΝ>> 

Ι'ιιΙ Ιΐιοΐι. ιιι.ίΙ<(• .•ιιιν\\(Ί•, \\Ι|(» ;ιιΙ ΙΙηίι ΐΐι.ιί «-οιη^Ι 
ΙπΙη Ιΐιΐ^ Γ)»ι•Ιι•(•ΝΝ ί»Γ ^ί-νίΊΐ-ι^ίΐΙηΙ ΊΊκΙχ'. : 

Ι'ΟΙΛ ΝΕΐ(;κ.>^ 
()(•(1ϊ|)ΐικ, 'ίί)!! οί' Ι.;ιϊιι>>, λνηκ ιην κΐτί* ; 
Μί^ηοί-οίηΐίί' ο1π1(1 ^(>^'ίιΝ1:ίι «^Ηνί* ιη(ί Ι^ΐΐ'ΐΙι ; 
ΛιηΙ ιικ:- 1:1ι(^ Τ1ΐ€Ί);ιη ί'οΐΐν Ρο1}'ηί?ίθ€8 ηΛπίρ, 290 

€ΗΟΚυ8 

Ο 1<ίπ8ηΊοη ίΐιοιι οΓ οΚΙ Αο^εηοΓ'^ Γποβ. 

Μ ν ΓΙΐ1(•Γ8, Λ\1ΐΟ ίοΓίΙΐ ^ίΊΐί; ηΐί^ Ιο ΐΙΐΪΗ ))1ί10ί* Ι — 
ί,Ολν Οη 111 ν 1ν116ϋ8 Ϊ11 013^18^1106 Ι ίίΐΠ, 

Αί'ίίτ Ιΐιβ λνοιιΐ οί ιπΛ' ροο])1ί*, Ο 1<ΐΐϋτ ! — 
ΊΊιοιι ΗΓΐ (-(ΐΠΗ^ ίΐΐ ϊΙη* 1;ι>>1:. ίο ίΐΐί- ]ηΐ)(1 οί" ΐΐιν ί'ηΐΙίΓΓΒ 
(•0111681 ίΐιοιι ! 

\\Ί);ι1: 1ιο, ^ι1ί•ί•11, 1ιο ! ίΉΐ'ίί ίοΓΐ:1ι οί ΐΐΐί^ Ιι,ιΐΐ ! 

\\ ΐίΐί' ΚΊ ίΐιι; |)η1ηο6-})Ογ1:;ι]ν ^χνΐη»:,. 
Μοίΐκτ ΙΙΐΗί 1)<ΐΓ€'8ΐ 1ιίηι_, 1ΐθίΐΓ'8ί Ιΐιοιι 111}- οηΐΐ ? 

\\Ίΐν (1θ8ΐ ΐΙίΟΙΙ Ιίΐΐοίτ ίο ρΗ88 ίνΟΙΊ! ίΙΐΐΐΗ* ]ΐίοΐΊ-ΓΟθί\•(1 
ί)0\ν€*Γ8 ΙΙΟλΝν, 

Αηά ΗΓΟιιπΛ ίΐιν 8οη λ\ ίίΐι ίΐιΐηο {ΐηη8 ίο οΗη«^ ? 3ίΚ) 
ΕηΙβΓ ^ο^Λ8ΤΛ. 

^ο^Α8ΤΑ 
Υουι• ΤνΓΪαη {ΐθ€6ηί8 ηη^ίη^ οΙβ&Γ 
ί^ηιοίέ-;, Ο νβ ιιΐϋίοΐ&ηδ^ οη ηιίιιο €81*^ [η6*Ηΐ•. 
ΑικΙ Ιο, ιην ί(ίίίί'Γίιιυ• ΐν&ί,, £θΓ ί-ΐοΐ 8ΐολν-ίι•Ηί1ί'€ΐ, ο1ι•;ΐλν 
Οαΐαΐΐβα ύ^Ηΐ ο/'ροι.ΥΝΕΐ€Εδ. 

Ο πιγ δοη, Ι Ιίί-ΐιοΐά 

ΤΗν ΪΆ^^ ;ιί ίΐΐί^ Ιπχί, 
Αίίί-Γ (ΐΗν8 ιιηίο1(3, 

Ο ηιν 8οη ! — ηοΛν €ΕδΙ 
Τΐιίηθ Λΐ'ηΐ8 ΐ'ουπά ίΐιν ηιοίΙΐΡΓ. ίΐπά 1)θ'^οπι ίο ΐ3θ8οηι 
θΐιίοΐά πιο ία8ί. 367 Φ0ΙΝΠ5Α1 

τταρηίΒωρ τ' 6ρ€<^μα βο- 

στρύ'χων τβ κνανόχ^ρωτα χαι'- 

τα<ζ ττΧόκαμοΐ', σκίάζων Ββραρ αμάν. 

310 Ιω Ιώ, /χολί9 φανβΐς 

άέΧτΓτα κά^όκητα ματρος ώΧβναις. 

τι φώ σβ ; ττως άτταντα 

καϊ χ^ρσί καϊ Χό'^οισι 

ΐΓοΧυεΧίκτον άΖοναν 

€Κ€Ϊσ€ καϊ το δβΟρο 

'ΤΓβρί'χορβνονσα τ€ρ'^ίρ τταΧαιάν Χάβω 

χαρμονάν ; Ιω τέκο^ί, 

βρημον ττατρωον βΧιττες Ζόμον 

φνγα^; άττοσταλβίς 6 μαϊμού Χώβα, 
820 η 7Γθθ€ίνο<; φίΧοις, 

η ΤΓοθβινος θήβαι^;. 

οθβν βμάν Τ€ Χβυκόχροα κβίρομαι 
Βακρυόεσσ^ άνβίσα ττβνθβί κομαν, 
α7Γ67Γλθ9 φαρεων Χβυκών, τβκνον, 
Βυσόρφναία δ' άμφΐ τρνχη τάΒβ 
σκότί άμβίβομαι. 

6 δ' βν Βόμοισί ττρβσβνζ 6μματοστ€ρη<; 
άττήνα'ζ ομοτΓΤβρον τα9 αττο- 
ζνγείσας 86μων 
330 ητόθον άμφώάκρυτον άβΐ κατέχων 

368 ΤΗΕ ΡΗΟΕΜΟΛΝ ΜΛΙΠΕΝΗ 

8ΐθΟ|) ί(» ΙΙΙί', 8ΐ<)0|), 

Ι)ι*;ιι• ίίίοι*, ί'Γοιη ,ιΐίον*- ! 
Εί.*1 Ιΐκ* ί1;ιι•1ν 1ιι.•;ιά ίίΓοορ 

ΟνβΓΝΗίκΙολνίηίΓ ηιν πί^οΐν Λνΐΐΐι ίΐ^^ οΐιι^ΐίΐηη^ ουΗδ, 

Η()|)^8, ίΐΓο;ιηι<ί. ίΐκ^ν λνοΐ'ί- ]ΐ;ΐ'>1 ,ΊΙΟ 

Αν ;ι ίηΙο ΐΐι.ιί ΪΝ ΐ()1(1 ; 
^νΐ; ΐΐιοιι οοιηβίίΐ ;ιί ΙηνΙ 
ΡοΓ πΐίιΐί' ηηπΝ Ιο (*ηίο1(1 ! 
\νΐι;ι1: νΙιηΙΙ Ι νηυ ϊο ϊΐΜ^ί- ':■ — Ιιολν πΐιηΐΐ Ι ίτηΐΝρ ΐΙ:, Ιΐιε 
ΓΗ})!: 11 IV οί ()1(1 ? 

Βν ;ΐΝ>ιΐΐΓ.•ιικν οί ΛνΟΓίΙ, 

Οΐ' Ιίν ΙιηικΙν ΙΙΐΗί: ίίΐιιΒίΉοβ, 
Οΐ' 1)ν ίν^^ί ίΙΐΗΐ ΆΥ^ δίΐπ'θά, 
Ογ 1)\• 1)θί1ν ίΙΐΗΐ δλνίΐνδ, 
ΗίΙΐΊίΊ'λνΗΓίΙ, ΐΙιίΐΙι^ίλνίΐΓίΙ, ίοδδί-ίΐ ίΐδ ίΐΐίί (Ιίΐηοθ ΐηίθΓ- 
1\\'ϊη6ΐ:1ι ΐΐδ ηΊίΐζ6 ? 

Α1ι δοη, ίΐιν ίπίΙΐΡΓ'δ ά^δοΐϋΐβ Ιιοηκ:* ίοΓδίΐΙίίιΐβ;, 

\νΗδΐ ΐΗοιι ί)}' ίΠΐπί- ολνη ΐ3Γθΐ;}ΐίίΐ''.δ ίνΐΉπηοιίδ \νΓοη^ 
Εχϊΐβά ! — ίοΓ ΐίιββ Ιΐι^ Ιον^Γδ' 1ΐ6ίΐΓΐδ λ\'6Γ€ Ηοΐιίη^, 820 
ΤΗ6ΐ)θδ' 1ι68γ1: ίοι• ΐΐκ^ί:- Ηο1ΐ(-Λ Ιοη^. ΤΙΐΘΓβίοΓβ ηιν λνΐιϊΐί* ΙΐΗΪι• ΙΐΗνβ Ι'δΗοΓπ ίοΓ ηΐϋΐιηπη^', 

\νί11ι Λνθβρίη^ ΙρΙ; ΐΐ ίΉΙΙ ίοΓ Ιΐΐί*^, ηιν δοη : | 

Οί ΛνΙΐϊΐΡ Γθΐ3Ρ8 (ϋδαιτ^νίΓ-ίΙ. £θΓ η11 ΗίΙοΓπΐηυ- 
Τΐι^-δίί ηΐί^Ηΐι-Ιιυίι'ά τπ^δ Ι άοη ; ννΐιΐΐί* ϊη ουΓ Ιΐίΐΐΐδ ΐΐΐθ δΐ§1ι1ΐ6δδ αποί^ηΐ^ ενθί* 

Υ^ΉΓηΐηο; Αηά \ν€βρΐηί>' ο'^γ ϊΙιηΙ: ποίίΐθ ΐΛν^ίη 
\νΐιοηι ίΥοη! Ηοηιβ'δ Λοίνί* οί" Ιονε οΐΐά ΙΐΗίΓ^οΙ δ^ν^ι^ 

Κιΐδΐιεά. ρη^^γ ίο Ι^ί^ δΐίΐίη 330 

369 

νοί,. III. Ιί Β Φ0ΤΝΠ2ΑΙ 

άνΎ}ξ€ μ€ν ξίφους 

έ'ττ' αύτόχ^βιρά τ€ σφα'^αν, 

ντΓβρ τέραμνά τ ά^χ^όνα<ζ, 

στβνάζων άρα<ζ τ€κνοί<;' 

συν άΧαΧαΐσι δ' αΐεν αία<γμάτων 

σκότια κρύτττ^ται. 

σβ δ', ώ τεκνον, και 'γάμοίσι 8η 
κΧύω ζυ>γ€ντα τταώοττοιόν ά^οναν 
ξενοισιν βν Βόμοί<ζ βγ^βιν 
?Λ0 ξίνον τ€ κΐβο<ζ άμφέπβίρ, 

αλαστα ματρί τα δε Λα- 
'ιω τ€ τω τταΧαΐ'γενεΐ, 
ιγάμων Ιττακτόν άταν. 
εγώ δ' οΰτε σοι 7Γυρ6<; άνη'ψα φως 
νόμιμον βν 'γάμοις 
[ως 7Γρ€7Γ€ί] ματίρι μακάρια• 
άνυμεναια δ' ^Ισ μηνός Ικη^βύθη 
Χουτροφόρου 'χΧώάς' άνα δε ^ηβαίαν 
ττόΧιν βσΐ'γάθη σας βσοΒοι νύμφας. 

350 οΧοίτο τάδ', βϊτε σί^αρος 

€.ϊτ βρις €Ϊτ6 Ίτατηρ ό σος αίτιος, 
€Ϊτ6 το Βαιμόνίον κατ€κώμασ€ 
Βώμασιρ ΟίΒιττόΒα• 
ττρος €μ€ ΎΟ,ρ κακών βμοΧβ τωι^δ' α^τ). 

ΧΟΡ02 
Ββινον ^υναιξιν αϊ 8ι ώΒίνων ^γοναί, 
καΐ φιΧ6τ€κνον ττως ττάν ^υναικβΐον '^ίνος. 370 ΤΜΕ ΡΗΟΕΧίΟΙΛΝ .\ίΛ1Ι)ΚΝ>; 

Κΐ'οιπ ηιί'ίίΤΗ ίϋιη. — η<,\ν ιιίο.ιιιϊπι;,• <» (τ ίΐκ- (Ιποιμ 
Ηϊν ιηη1ΐ8()ΐι 1)πηι_ΐ!;1ιί: οιι νου, ,ιικί ί^νίτ \νίΐίΙΐηο• 

ΒιιΙ; ΐΗοιι, ηιν 8οη, ιπβη ^πν, 1ΐΗ8Ϊ ηΐίΐίΐί' ηίϋίΐηοβ 

01;ΐ(1(1ίΊΐ Ιΐΐ66, γ^Ά, ίΐιοιι ^οα^τΐιΐρ^ΐ δΐηιηον ηΙΙίηικΓ ! :{40 
8οη, οη ΐΐιν ιηοΐΐκιτ ίΉΙΚ 

Τΐιίπρ ΛΐίίΊΐ 1)η(1η1 οιιγ퀕 ίο Ιιηιιηΐ: Ικτ ονρι•. 

ΤΙιβθ δΐιηΐΐ .ι νοΐοβ Λόπι Ινιίιΐδ' ^κινί:- ηοοιίδβ. 
Τ1ΐ6 δροιίδίΐΐ ίοΓοΙι ίοι• ΐΐιε^ Ι Ινίπάΐί-ίΐ ιΐί•ν6ΐ•, 
Αδ Ιΐίφρν ιικιίΙΐθΓδ 1186 ; 

ΝοΓ ίηι• ΐΐιν ί)Π(ΐΗΐ οΐΐίΐ ΙδΗΐ^ιπίΝ 1^ηηο• ιΗ^θ 
^ον οί' 1116 1>ΛίΐΊ ; ηοΓ Ηί ίΐιβ ^ηίρπη^-ΐιι 
Οί' ίΐιίδ ΐΐιν Ιίηάβ ζϋά ΤΙΐ6ΐ>Ηη ηιηίοΙ^ηδ δΐη^σ ίΐιρρ. 

Α 011Γ86 1)6 οη ίΙΐΗί 8111, \νΐΐ6ΐ:1ΐ6Γ ίΐΌΐη δρ6ΐ1 οί' 81661 1)οι•η.ΐΐν()ΐιι ίΐιν ίίΐ1:1ΐ6Γ, 

Οΐ• ΙΐΙδΐ Οί δ1:Γίί6, 01• Λν1ΐ6ΐ:1ΐ61* ι 6ν6ΐ 1•(»86 

Οί' αΐ6ΐηοηδ ίη νοη Ιιηΐΐδ ! — οη ηιίη6 1ΐ6αά ^;ι1:1ι6γ 
Α11 ίθΓΐ:αΓ68 οί' 1:1ΐ6δ6 Λνο6δ. 

ΓΗΟΚΓ8 

Μΐο•1ιΐ:ν Λνΐΐΐι Λνοηΐ6η ίδ 1:1ΐ6ΐι• ίΓΗλπιΓδ ίΓΐιϋ: : 
Υ6ίΐ, ά6;ΐΓ 1:1ΐ6 οΙιίΜ ΐδ ίο αΐΐ Λνοη1^ιη1ν^η^1. 

^ •' Τΐΐθ ίρβΠ ο£ ΐΗθ ?Ιθθ1 ΐΐίρΐί (Ιια^δ ηιβη οη Ιο βαΗί.'*— 

δ<ί. χΐχ. 13. 

371 

Β Β "2 ίόί• ΦΟΙΝΤ35ΑΙ 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

μΡ)Τ€ρ, φρονων βΰ κού φρονων άφικυμην 
€"χθρού<^ 69 άνΒρας' αλλ' άνα<γκαίω>ζ βχ^βι 
ττατρι^ος Ιράν ατταντα'^' 09 δ' αλλω9 λεγβί, 

360 Χό^οίσί 'χαίρβί, τον δε νουν βκβΐσ^ ^Χ^^• 

οντω δε τάρβον^ εΙς φόβον τ άφίκομην, 
μη τις δόλθ9 μ€ ττρος κασί^νήτου κτάντ), 
ώστε ζ(φήρη χ^φ' ^Χ^^ ^*' αστ€ω<ζ 
κνκΧό)ν ττρόσωτΓον ηΧθον. βν δε μ" ώφελεΓ, 
στΓονΒαί τε καΐ ση ττίστί^;, ή μ* ε'σϊ^'γαγε 
τβί^η ττατρωα- ττοΧύΒακρυ^; δ' άφίκομην, 
'χ^ρόνίο^ 18ών μεΧαθρα και βωμού<ζ θεών 
'γυμνάσιά θ^ οίσιν βνετράφην, Αίρκη^; θ^ ΰ8ωρ• 
ων ου ΒίκαΙω'ζ α7Γελα^6ί9 ζενην ττοΧιν 

370 ναίω, Βι^ οσσων ομμ ^'χων Βακρυρροονν. 

αλλ' εΛ: <^αρ αλ.γον9 αΧ^ος αν σε Βερκομαί 
[κάρα ξυρΡ}Κ€<ζ καΐ ττβττΧου^ς μβΧαγχ^ίμους] 
έλουσαν, οϊμοί των εμών εγω κακών. 
ώ9 Βεινον εγθρα, μήτερ, οΙκείων φίΧων 
και ΒυσΧντους ε'χουσα τα9 Βια\Χα^ά<ζ. 
τι 'γαρ ττατήρ μοι ττρεσβυ^; εν Βομοισί Βρα, 
σκότον 8ε8ορκώ<; ; τι δε κασιηνηται Βνο ; 
η ΤΓου στενού σι τΧημονα<^ φνγας εμάς ; 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

κακώ<; θεών ης ΟΙΒίττου φθείρει ^ένος' 
380 οΰτω ^αρ ηρ^ατ, άνομα μεν τεκείν εμε, 

κακώς δε 'γημαί ττατερα σον φΰναί τε σά. 
άταρ τί ταύτα.; Βεΐ φερειν τα τών θεών. 
οττως δ' ερωμαί, μη τι σην Βάκω φρένα, 
δεδοίχ', α -χρήζω• Βοα ττόθην δ' εΧηΧνθα. 

372 ΤΗΕ ΡΗΟΕΝίαΛΝ ΜΑ1ϋΕΝ8 

ΡΟΙΛ ΝΊ•:ΐΓΚ?< 

λΥΐΝοΙν, ;ιικ1 νυΐ; πυΐ Λνί',οΐν, Ιιη\ ^ 1 (οηκ•, 

ΜυΐΙι^Γ, ηιΐ(1 ίϋ65 : ν(?1: η11 πΐίΊΐ 3Γ6 οοηίϊίΓΗίηβά 

Το Ιυνε ίΗί'ΪΓ ίπΐΗίίΓΐίίικΙ ; λνΐιο βηιΙΙι ιιοί «ο, 

8ρ(»Γΐ:<?1:Η Λνΐ1:1ι \νοΓ(1';, 1ιί?5 Ιί^ηγΙ; ί^ οΐΗ(:•ην1ΐ0Γ6. 3Η0 

Ιη κιιοΗ ιιιΐί>^ίνίη^ οϋΐιΐί^ Ι, ίη ϋυοίι (ΐΓίι-ίκΙ 

Ε€5ΐ ίΓΚΗοΙίίΤν 8ΐίΐν Π16, οί Πΐγ 1)Γυΐ1ΐ€Γ ίΓίΙΠΙΚίΙ, 

ΤΗεΙ ΙΗγοιι^Η ΙΗ^ οϋν δλνοΓά ΐη Η^ηά ί ρπ'^^ίίίίΐ, 
Αν6 Ιίίίίίηΐν μ:ΐΜΠ(•ΐη^ ι•οιιη€ΐ. Οη(* ίίίίΐν Ι 1ι;ιά : — 
Τίικ ΐηιαε ηικΙ ίΐιν ίπΐΓ ίηϊίΐι (ΐΓ(ί\%- ιη*ί ν^ίΐΗίη 

Τ1ΐ€56 \νΉΐ1δ αηΟβδίΓΗΐ. Γΐΐΐΐ οί ίίί3Γ5 Ι ΟΆΤΪΙ^, 

δο ΙίΐΙε Ιο δ6(; Ιιυηκ-, ίΐΙΙϋΓδ οί ίΐκί Οοάδ, 

\νΐΐ(:Ίΐ06 1)ΗΐιΪ8ΐικά ΛΝΤοπ^ίαΠν, ίη η δίΓϋΐψί; Ιυλνιι 
άΛν(:•11, ηιίπίί βν(:*δ Η ίοαπΐΛίπ 6νί.'Γ θ£ 16Η1•^. 370 

ΤΗ66 ΙΟΟ, ίοΓ δΟΓΓΟλν'δ ΟΓΟλνΠ οί* δΟΙΤϋλν, Ι 5β6 

λνίΐΗ δΗανεη Ηβίΐά, αηά ίη άατίί πιοαΓηίη^ Γθ5€δ 

Οΐϋά — Λνο6 ίδ ιηε ίοΓ ηιν ο&ΐαηιίίίβδ ! 

Μοΐΐΐίτ, ίιολν (1ίΓ6 ίδ δίΓίίβ 1)6ΐ;λνίχ1: η(:Ήΐ• Ινίη, 

Ηολν Ιιορ^ΐθδδ Γεο'οηοίΐΐίΐίίοη ίδ Ι 

\νΐΊΗΪ άοΐΗ ηιίηθ «ηοί^ηί ίπίΙΐί^Γ ίη Ιιίδ ΙΐΗΐΙδ. 

λ\^Ηοδ€ Ιί^Κΐ ίδ (ΐ3ΓΐαΊ6δδ ? Αηά ιην δίδίί^Γδ ίλνπίη — 

ϋο Ιΐΐ6δ6 1)€ηιθίΐη ηιίηβ εχίΐβ'δ ηιίδθΓν ? 

.ΤΟΓΛδΤΛ 

Γουΐΐν άοΐΗ δοηιε Οοά τυίη 06(1ίριΐδ' Ιίηθ. | 

ΤΗιΐδ α \>€^'άη — Ι 1)ΛΓ6 ίοτίαηά^ά ίδδΐκ; ; } 380 

\ν(:•(1 ιπιά€Γ οιίΓδβ ΐΗγ δίΓ6, — Ηη(1 ΐΗοιι Λνπδΐ ΙϊΟΓη Ι 

ΥρΙ \\ ΗίίΓκίοΓίί ΐΗίδ ? Τΐΐί' Ουάδ' ΛνίΠ ηιιΐδΐ; Λνε 1)ί•ΗΓ. 

Βιιΐ ΗοΛν ίο Ηδ1< Ιΐΐ€ Ιΐιίη^ 1 λνοιιΐΓΐ Ι ί^ηΓ, 

Ε^δΐ Ι δΙιοιιΜ §&11 ΐΗν δυιιΐ, νίίΐ: Ιοη^ ίοΓ ΐΐιίδ. 

373 ΦΟΙΝα^ΑΙ 

Π0ΛΥΝΕΙΚΗ2 

ίίλλ' βξβρώτα, μηΒβν βνΒββ^; Χίττγι^' 

α '^αρ συ βονλβι, ταΰτ εμοί, μητβρ, φίλα, 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

καΐ Βη σ' βρωτώ ττρώτον ων 'χρυζω τυγείν, 
τι το στβρβσθαί ττατρί^ος ; ή κακόν μ€^α ; 

Π0ΛΥΝΕΙΚΗ2 

μέ'γιστον' έ'/^γω δ' €στΙ μείζον η λόγω. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

390 τι? 6 τρότΓο^; αυτού ; τι φυ'γάσίν το δυσ'χ^ερες ; 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

εν μεν με^ίστον, ουκ ε'χεί τταρρησίαν. 

Ι0ΚΑ2ΤΗ 

ΒούΧου τόδ' είττας, μη Χε'^ειν α τί<ζ φρονεί. 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

τά<ζ των κρατούντων άμαθία<ζ φέρειν γύρεων, 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

κα\ τούτο Χυττρόν, συνασοφείν τοΙ<; μη σοφοΐς. 

ΠΟΑΤΝΕΙΚΗ2 

αλλ' εΐζ το κερΒο<; τταρα φύσον ΒουΧευτεον. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

αΐ δ' εΧττίΒες βοσκουσι φυ'^άΒα'^, ώς X6^ο<ζ. 

Π0ΛΤΝΕΙΚΗ2 

καΧοΐ^; βΧέτΓουσαί <γ ομμασίν, μεΧΧουσι δε. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

ούδ' 6 γ^ρόνοζ αύτα<; Βιεσάφησ^ ούσα<ζ κενάς ; 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

εγρυσιν άφροΒίτην τιν ήΒεΐαν κακών. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

400 τΓοθεν δ' εβόσκου ττρίν ^άμοί<ζ εύρεΐν βίον ; 

374 ΤΗ κ ΡΗΟΕΜϋΙΑχΧ ΜΛΙΟΕΝΗ 

Ι'υΐΛ ΝΕΙ(Έ8 

ΓοΓ, ιηοίΐητ, ΙΗηΙ ΐΐιοιι ΜοαΜδΙ ίδ ίΙβπΓ Ιο ιικ;. 

αυεΛ8ΤΛ 
ΓΊγνΙ, 1:1ι^η, Ι ίΐ«ϊΙ<. ίΗ(;(ΐ ίΐιπί Ι ΐαϊη λνοιιΐά Ι^ηπι. 
λνΗαί ιιΐ(ΐΗΐΐ(;1;1ι ^x^1^ ? Ι8 ΐΐ ;ι 8υΓ(:* ϋΐ ? 

ΡΟΙΛ ΝΚΙ0Έ8 

ΊΊΐΰ 50Γ681;. Ιη άε^οΐ 80Γ6ι• ΙΙιηιι ΐη λν(>Γ(1, 

αοοΛδΤΑ 
Ιη Λνΐΐίΐΐ: λνΐ8€ί ? \\ΊΐίίΓ€ ίοΓ βχίΐίίδ 1ΐ€8 118 8ΐ;ΐη§ ? :ΐί)<) 

ΡΟΙ.ΥΝΕΙ0Έ8 

ΤΗΪ8 111081: οί η11 — η οιιγΙ) 18 υη ΐΗκ ίοη^υίί. 

αθ€Α8ΤΛ 

ΤΙιηΙ 18 ίΗο 8ΐΗν(;'5 \υΙ, ηοΐ Ιο δρεαίί οηβ'δ Ιΐιυιι^ΐιΐ; ! 

ΡΟΙ.ΥΝΕΚΈ8 
ΤΗ(:' ΙΙΠλνί8(1θΐη οί 1ΐΪ8 Γυΐ6Γ8 Γηΐ18ΐ: 0116 13(;ΗΓ. 

ϋΟΓΑ8ΤΛ 

ΗίΐΓίΙ ίΐιίδ, Ιΐΐϊΐΐ οπίΐ ρίΐΓΐ:β1ί6 ίη ίοΐΐν ο£ ίοοίδ Ι 

ΡΟΙΛ'ΝΕΙΓΕδ 
Υθ1ί€δ ΠΗΐΐΙΓί' ΙοΗΐΙΐίΐδ ΠΙΙΙδΐ 1)6 £θΓ ρΐ'οβΐ 130Π16. 

αΟΓΑδΤΛ 
Υϋϊ Ηθρ68 1)6 6ΧΪΐ68' 1116^1:^ δΟ ΓΙΙΙΙδ ΐΗ6 8ΗΛν. 

ΡΟΙ,ΥΝΕίεΕδ 

Ηορ68 Ιοοίν ΛνίΐΗ 1ίΐη(1 6ν68, ν6ΐ 1:ΐΊ6ν 1οη§ ά6ΐίΐ}'. 

αΟΓΑδΤΑ 

ΒιιΙ (1ο1;1ι ηυί 1ΐιιΐ6 Ιπν 1)ίΐΓ6 1:1ΐ6ίΓ 6ΐηρ1ϊη6δ8 ? 

ΡΟΙ.ΥΝΕΙΓΕ8 

ΑΗ^ Ιίΐιΐ 8λν66ΐ: Λνΐ1:οΗ6Γν ηικί ΐΠδ ΐΊΗν6 1;Ιΐ6ν ! 

ϋΟΓΑδΤΑ 

\νΐΐ6ηο6 Λνη8ΐ; ΐΐιοιι {\^ά, 6Γ6 ιηαΓπ;ι<ί;6 1)Γοΐΐί^1ιΙ: ίΗ66 

δΐιΙ)δί:ίΐιΐ66 ? 4<Μ• 

375 ΦΟΙΝΐ:§2ΑΙ 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ5 

ΤΓΟτε μ.€ν βττ' ημαρ βίχον, βίτ' ουκ ^Ιχον αν. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

φίΧοί δε 7Γατ/θθ9 καΙ ξενοί σ' ουκ ώφβλονν ; 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

βυ ττράσσβ' τα φίΧων δ' ονΒβν, ην τι ^νστνχτί'^' 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

ουδ* ηυ^ενειά σ 'ρρεν βίς νψος μέ'γα ; 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

κακόν το μη ε'χβιν το 'γβνος ουκ ββοσκβ μ€. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

ή ττατρίς, ώς €0ίΚ€, φΙΧτατον βροτοΐ<;. 

ΠΟΑΤΝΕΙΚΗ2 

ούδ' ονόμασαν ^ύναι αν ώ^ βστίν φίΚον, 

Ι0ΚΑ2ΤΗ 
ττώς δ' ηΧθ€<ζ "Αργο? ; τίν βττίνοίαν 6σχ€^69 ; 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

ουκ οίδ'• ο Βαίμων μ* βκαΚεσβν ττρος την τύγιτιν. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

σοφός <^αρ ο θβος' τίνυ τρόττω δ' έ'σχβ^ λβχοΫ ; 

ΠΟΑΥΝΕΙΚΗ2 

βχρησ^ Άδ/>άστω Αοξίας χρησμόν τίνα. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

410 τΓοΐον ; τί τούτ βΧβξας ; ουκ βχω μαθεΐν. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ2 

κάττρω Χέοντί θ" αρμόσαι ιταί^ων γάμους. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

κα\ σοϊ τί θηρών ονόματος μ6τήν, τ€κνον ; 

ΠΟΑΤΝΕΙΚΗ2 

νύξ ήν, ^ Αδράστου δ' ηΧθον εΙς τταραστάΒας. 

376 ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙΟΕΝδ 

\νΐιϊ1(.'ί5 ΙΐΗίΙ 1 ώιΐΐν \η'{^Άά, ηικί ΛνΙιίΚ "> Ι);ιοΙ ηοΐ:. 

αΟΟΛδΤΛ 

Η^1))θ*(1 ΐΊκι-ν ηοί Ιΐι^ί•, ΐΗν ίπΐΗ^Γ'δ ί^^^η^1ί^ πηοΐ 

ΡΟΙ,ΥΝΕΙ€Εδ 

ΡΓυ8|)ίίΓ : — ίτΐκικίίί ΥπηίδΗ ίί ΐΗου ρΐΌ^ρί:"!• ηοϊ. 

^ο( Λ!<ΤΛ 
Όΐ(1 Ιιΐ^ΐι 1)ΐι•1:1ι Βγϊιι^- ΐίικε ηοΐ ίο Ηί^ΐι <^^ΐΆΪα ? 

ΡΟΙ.ΥΝΕΚΈ8 

Α οϋΓίίκ 15 ρίίΐηιη . ΒϊγΙΙι ίκά ηι^- ηοΐ. 

^0(•Λ8ΤΛ 
ΡΟΙ,ΥΝΕΙΟΕδ 

ΗοΛν ίΙί^ΗΓ, ίΗοιι οοαίάδΐ ηοί ί^νεπ ιιίΐίτ ΐΐ. 

^ο^Λ8ΤΛ 
Τυ Αγ§08 Ιιυλν οΗΐη'ίίΙ; ΐΗοιι ? \νί11ι ΛνΗπΙ ΐηίεηΐ: ? 

ΡΟΙ.ΥΝΕΙ0Ε8 

Ι ΙνΠϋΛν ηυΐ:. Η(:•ϋνί'Π ίο ηΐΛ' ίαϊ^ δαιτηηιοηθά ηιβ. αθΓΛ8ΤΛ 

\νΐ8€ ίδ ΐΐιε Οοά. ΗοΛν άίάδΐ ΐΐιοιι ννΐη Ιΐι^' ΙηΛάα ? 

ΡΟΙ,ΥΝΕίεΕδ 

Το Αάπΐδίιΐδ Εοχίϋδ δρ&ΐίε αη ΟΓ&οΙβ. 

αθ€Α8ΤΛ 

\ν'1ΐΕΐ λνέΐδ ΐΐ; ? ΗοΛν ηιβΗΐι'δΙ ΐΐιοιι : Ι οππηοΐ: §α&δδ. 410 

ΡΟΙ.ΥΝΕΙ0Ε8 

" Τ/ιι^ άαιίξΗίβΓϋ ιν€(1 Ιο α Ιϊο?ι αηά α δοακ." 

^ο^Α8ΤΛ 
8οιι, ΛνΐΐΗ Η Ι)!•»!^:^ 'ϊ ΠΗΐπίί λνίΐΗΐ: Ηπά^ί ίΗοα ί(ί άυ ? 

ΡΟΙ.ΥΝΕΙΓΕ8 

'ΤηΗδ ηί^Ηΐ : ΐυ Αάΐ'ίΐδίιΐδ' ρ&Ιαοίί-ροΓοΗ Ι οηιικ;. 

377 ΦΟΙΝΙ^2ΑΙ 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

κοίτα^ ματβύων τ] φν^ά^ ττΧανώμβνος ; 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 
ην ταύτα" κατά γ' ηΧθβν άΧλο<ί αύ φν^ά<;. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

τ/9 ουτο? ; ώ^ άρ άθ\ίο<^ κάκβίνο^ ην. 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

Τυδβιίί, δι^ Οπ'€ω9 φασίν βκφνναΰ ττατρό^;. 

Ι0ΚΑ2ΤΗ 
420 τί θηρσίν νμα^ δϊ}τ' "Αδ/?αστθ9 τικασβν ; 

Π0ΛΥΝΕΙΚΗ2 

στρωμνή<; 69 αλκην οΰνβκ ήΧθομβν ττβρί. 
ΙΟΚΑ2ΤΗ 

ενταύθα ΎαΧαού τταΐ'^ σννήκβ θέσφατα ; 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

κάΒωκ€ν ήμΐν Βνο 8νοΐν νβάνώα'ζ. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

αρ €ντυχ^6Ϊ<ί οΰν τοΐς ^άμοι^ ή Βνστνχβΐ^; ; 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

ον μεμτΓτος ήμΐν 6 'γάμο'ζ 669 τόδ' ήμ6ρα<;. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

7Γω9 δ' βζέτΓβισα'ζ Βενρό σοι σττεσθαι στρατόν ; 

Π0ΛΥΝΕΙΚΗ2 

Βίσσοΐς "ΑΒραστος ωμοσβν 'γαμβροί'ζ τόΒβ, 
[Τυδ66 τ€ κάμοί' συγγα/^09 γα/) 6στ' 6^09,] 
άμφω κατάξειν 6^9 ττάτραν, ττρόσθβν δ' έμε. 
430 ΤΓοΧλοΙ δ6 Ααναών και Μ,υκηναίων άκροί 

τταρβίσι, Χνττραν 'χ^άριν, άνα^καίαν δ' εμοί 
ΒίΒοντβς' €ΊΓί <γαρ την ίμήν στρατεύομαι 
ΤΓοΧιν. θεοΌ'ζ δ' βΊτώμοσ^ ώ<ζ ακουσίως 
τοις φιΧτάτοίς τοκεΰσιν ήράμην Βόρν. 
άΧΧ εις σε τευνευ τώνΒε ΒιάΧυσις κακών, 

378 ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΊΟΙΛΝ ΜΛΐυΕΝ8 

αθΓΛ8ΤΛ 
ΡΟΙ,ΥΝΕΙΟΕδ 

Ενβη Ιΐΐίΐΐ:. ΑιιυΙΙκίΓ ί^χϊ1<; ΐΗΐΐΗ^Γ οηιπί.*. 

ϋΟΓΛί^ΤΑ 

\ν'Ιιυ ? Ι η Λνΐιπί; 1ΐΗρ1ίίδ8 ρΗ^Ηΐ λν^-^ 1ι*ί λνϊΐΐιπί ! 

ΡΟΙ.ΥΝΕΙΟΕ8 

Τνίίευδ, λνΗο 8ρΓΗΐι^, ηιεη δπν, υί" Οκπί^υΒ' Ιοίπ';. 

αθ€Λ8ΤΑ 

\νΐιν ίο ΑίΙΐΉδΙαδ δβ€ηΐ6(1 Λ'β Ηδ ΜΪΐίΙ }>€£ΐδΐ;δ ? 420 

ΡΟΙΛΧΕΙΓΕδ 

ΓοΓ ΐΗαΙ: Λνρ ίεΐΐ Ιο β^ΐιΐΐηισ ίοΓ οιΐΓ γοικ•Ιι. 

^ο^Λ8ΤΛ 
Τΐΐίίΐι Τπΐ^αδ' δοη Γ€3ά ιί§1ί1; Ιΐιε οΓΗοΊβ ? 

ΡΟΙ,ΥΝΕίεΕδ 

Υίίίΐ — Ιο ιΐδ 1:\\'ΒΪη ^&ν€ Ηίδ νουη§ άίΐιΐίίΙιίΡΓδ ΐΛνηΐιι. 

αθΓΛ8ΤΛ 

ΒΙί'δΙ: ΟΓ υηΙ)ΐ6δ1:. ίΐΐί^ιι. ;ιγ1: ίΗοιι ΐη Ιΐιν Ιίπάβ ? 

ΡΟΙ,ΥΝΕΙΟΕδ 

Ι,ΊιΙο ίΠΐ*, ιΐην Ι ίιηοΐ πο ίΈυΗ ίη Ηει*. 

^ο^Λ8ΤΛ 
ΗοΛν άΐάδί; ΐΐιοιι λνΐη νοη Ηοδί: ίο ίοΐίολν ΐΗ^ΐ:* ? 

ΡΟΙ.ΥΝΕΙ0Ε8 
Το Ιΐίδ ίΛνο οίΗΙΙοΙίί^Γδ' Ηΐ18ΐ)ίΐηά8 δΛνΟΓί- ΑοίΓΗδίΐΙδ^ 

Τνά^υδ ίΐιΐ(1 ιη6, — ηιν ηΐΗΓΠΗ^^-ΙνΐηδηΐΗΐι \\ϋ, — 

Το 1)ηη§ ΐ3ο1;1ι Ιιοηιβ ίτοηι ίίχϊΐί^^ ιηε Ιΐικ βΓδΐ. 

ΟίΐηΗΛη ίΐη(1 Μνοβηβίΐη οΙιΐβίΒ Ιΐίί Ικτε 430 

Μπην — Η πίίίίάίΊιΙ, νίίΐ ίΐ ιηοιιηιίαΐ ^πιοί^ 

Το 1116, ίοΓ Ι Η^ΗΪπδΙ: ηιν οοαπίτν ηΐίητίι. 

Αηά, 1)ν ΐΗί:^ Γηχΐ^ Ι δΛνρίΐτ, ιπΐΛνί11ιιΐ::τ1ν 

I Ηίΐ: ί]ΐί^ 8ρ(•;ΐΓ η^ΗΪπδΙ ηιν ίϋΐΙι^ι-'^ Ιιοιίδο. 

Βαί Λνίίΐι ΐϊΐίίί; τεδίδ ίΐιε ηδδυη^η^• υί" ΐΗίίδί; ίΐΐδ, 

379 ΦΟΙΝΙ22ΑΙ 

μήτβρ, ΒιαΧλάξασαν ομο<^€ν€ΐ^ φίΧονς 
ττανσαί ττόνων μβ καΐ σε καΐ ιτάσαν ττοΧιν. 
ττάΧαο μέν ονν υμνηθεν, αλλ όμω<; βρώ' 
τα γ^ρηματ άνθρώττοισι τίμιώτατα 
440 Βνναμίν τ€ τΓΧβίστην των εν άνθρώτΓθί<ζ έ'χβί. 

άγω μεθηκω ^βνρο μυρίαν αηο:>ν 
λόγχτ/ζ^• ττίνη^ ^άρ ονΒβν €ν'^6νη<ζ άνηρ. 

Χ0Ρ02 
καΐ μην Έτβο/ίλτ}^ εΙς ΒιαΧλα^άς οδβ 
γωρεί- σον βρ'γον, μήτβρ ^Ιοκάστη, Χε^βιν 
τοίούσΒβ μύθον<ζ οίς ^ιαΧΧαξβις τβκνα. 

ΕΤΕΟΚΛΗ 2 

μήτβρ, ττάρβιμΓ τήνΒβ σοϊ χάρίν Βίκους 
ηΧθον. τι γ^ρη Βράν ; άρχέτω δε τίς Χό'^ον. 
ώ<? άμφΐ τβίχη και ξυνωρίΒα<; Χόχων 
τάσσων βττβσγον ιτοΧιν, οττως κΧνοιμυ σον 
450 κοίνα'ζ βραβ€ία<ζ, αΙ? ύττόσττονΒον μοΧβΐν 

τόι^δ' βΙσβΒέ^ω τε/χεωι/ ττείσασά μβ. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

εττ/σχεί' οντοί το ταγυ την Βίκην εχε^• 
βραΒ€Ϊ<ζ δε μΰθοί ττΧεΐστον άννονσιν σοφόν. 
σ'χ^άσον δε Ββίνον όμμα καΐ θυμοί) 7Γνοά<ζ• 
ου <γαρ το Χαιμότμητον βισορας κάρα 
νορ^όνο<=;, άΒβΧφον δ' βίσορα,'ζ ήκοντα σον. 
συ τ αυ ιτρόσωττον •προ<=; κασί>γνητον στρβφε, 
ΤΙοΧύνεικε^' βΐ^ ^αρ ταύτον ομμασι βΧβ'των 
λε^ε^9 τ' άμβινον τούδε τ ΙνΒίξει Χόλους. 
460 τταραινεσαι δε σφων τι βούΧομαι σοφόν 

όταν φίΧο^ τις άνΒρΙ θυμωθβι^ζ φιΧω 
€ΐς €ν σννβΧθων ομματ^ ομμασιν δίδω, 
εφ' οίσιν ήκ€ΐ, ταϋτα χρη μόνον σκοττεΐν, 
κακών δε των ττρίν μηΒ€νό<ί μνβιαν εχβιν. 

3δο ΊΙΙΐ: ΡΗΟΕΝ'ΐαίΑΝ Μ\ΙΙ)ΕΝ8 

Λικί (ΜκΙ ηιΐικ•, ΐΙιΐΐΜ*, ;ιιΐ(1 ;ι1Ι Ιΐι«• (•ϊΙ;ν'Ν Ιοϋχ. 

()1(Ι ί^ ίΙκί 8<ι\ν, — ^χ*1 λνίΙΙ 1 ιιΙΗ'Γ ίΙ: : - 

1\ βαΐίΐι ΐη ϊΐιβΗί! ί•?/β.ν /.ν ΙιοηοκιαΙ ιηυλΙ ο/ π//, 

ΑίκΙ ({Ι (ΐΙΙ (/ιΐίΐν.\ οη καιίΐι Ικιΐΐι οΐύε/ο;! ρ(»να\ 440 

Οη))ΐ;ιΐηΐιιο; 0()ΐιιιΐΚ^8*ί χρ^ηΐ"»^ ί'οΓ ΙΙιιν Ι Γοηΐί' : 

1"\>ι• ίΐκ• ΙιίοΙι-ΙίοΓπ ίη ρονο'ίν ΐ'> ΠΗΐΐίίΙιΙ:. 

1χ>, υηίο ρΜΓΐίΎ Εΐί-οοίβ^ί (•οηΐ€•8. 
Μ(•1:Ιι<•Γ ,ΙοοηΝί.ι, ΐΐιίικ- ίΐκ- Ιπ'ϊΐν ίο ί>ρϊ'ίΐ1ν 
\\'οι•(1ν \ν1κΊ•^ΐ3ν ίΐΐίίΐι νΙιηΙΙ: ^(-1: Ιΐιν νοπν ;ι1: οη(*. 

ΕηΙβι• κτΕθ€ΐ.Ε>;. 

ΕΤΕΟΓΙ.Ε8 

Ηβΐ'β ίΐπΊ 1. ηιοϊΐΐίτ — ίΐΠ ίοΓ «γγηοο ίο ίΐΐί•^• 

ί (•οιη€. \νΐΐίΐ1; πί^^ά.^ ίο άο ? Βε ^ρί-^οΐι 1)<.•_<;ΐιη. 

ΓοΓ Ι Ηίΐνθ ^1:ίΐν6θΙ ίΓοηι ηΐΗΓδΙιαΙΙΐη^ Γοαη(1 ΐΐΐί' λνηΐΐ'^ 

Τΐΐθ οίο.^ί'-ΐΐπίνί'ά οοηΐίίπ οί (Ιέ^ίβπο^, ίο Ηί-πι• 

Τΐιν ιη^ίΐϊηίίοιι ίοΓ ίΐικ \ν1ιίο1ι Ιΐιοιι ΙΐΗ^ί λνι-οαι^ΐιΐ: 4.)0 

Οιι ηΐί^ ίο Ηοίηιίί ί1ιίί> ηΐΗΠ Λνΐίΐιίη οαι* \νίΐ11δ. 

^ο^ΑδΤΑ 

ΓθΓΐ)€*ίΐΐ' : Ηίΐ',ίίί Ι3πη^'5 ηοί ΐιΐί,ίίορ ίη ΐί'^ ίπιΐη : 
Βαί δίολν 5ρίί€ο•1ι λνίηιΐί^ίΐι οί'ίέ-πθί,ί Λνί',άοπι δ οικί. 
Κβίταΐη βίτορ Ιοοίί Ηπά ρπ^δίοη'ί; δίοηιιν Ιίΐ'ΡίΐίΙι : 
Τ1ι^ Οοι•2;οη''ί δενί^Γί-ά Ιΐβίκΐ ίΗοιι 8β€^ί ηοί ; 
ΊΊιοιι δβί^δί ί1ιϊη€ ο\ν η Ι^ΓοίΗ^Γ Ιιίί1ΐ€τ οοηκ:-. 
Αη€ΐ ίΐιου, υηίο ίΐιν 1)ΓοίΗ&Γ ίυηι ίΐιν ίϊιοβ, 
Ροΐνιχί-ΐορ^ ; ίοΓ. ίί ίΐιοιι Ι^υί ηι^-ί-ί Ηίδ εν^, 

ΤΙίΟΙΙ δΐΐίΐΐί ί1ΐ€ 1)ίίίί(ίΓ δρ^ίΐΐί. ΆΥϊά Η^ΗΓ 1ΐΪ8 ΛνΟΓίΙ^. 

Ραίη λνοιιΐά Ι Λνΐδθΐλ' οουη^^Ι ίΐι^ί^, αηά ίΐιβί'. 460 

λλΐιβη Ηβ ΛνΗοδβ ΛνΓ&ίΙι ΐί^ Ηοί «ι^ίΐίηδί Ηΐδ ίηβηά 
Οοηΐί'ίΐι ίο πΐ6ίίί Ιιίηι. δίίΐηά6ί1ι θν^ ίο 6νθ, 
£,6ί Ιιϊηι Ιοοίν οηΐν πί ίΗ&ί ίοΓ Λνΐιίοΐι Ιιε οαηι^'. 
Αηά οΗίτίδΙι ηο Γ€ηΐ6ηι1)Γίΐηοβ ο£ οΜ Λνι-οη^δ. 

38' . ΦΟΙΝΤ52ΑΙ 

\6^ος μΐρ ουν σοί ητρόσθβ, ΧΙο\νν€ΐκ€<^ Ίβκΐ'ον 
συ <^/αμ στράτ€νμα ί^αναϊΒών ήκ^ίς ά<γων, 
άΒίκα ττετΓονθώ^, ώ<; συ φή^' κριτής δε τ^9 
θβών γένοιτο καΐ ΒιαΧλακτης κακών. 

Π0ΛΥΝΕΙΚΗ2 

άττΧοΰς ο μύθος της άΧηθβυας βφυ, 
470 κού Ίτοίκίλων δει τάνΒιχ^ ερμηνευμάτων, 

εγβί '^αρ αύτα καιρόν 6 δ' άΒικος λόγος• 
νόσων €ν αύτω φαρμάκων Βεΐται σοφών. 
εγώ δε ττατρός δωμάτων Ίτρούσκεψάμην 
τούμόν τε καΐ τοΟδ', εκφυ^εΐν χ^ριίζων αράς 
ας ΟΙ^ίττους ε'φ^εγ|^ατ' εί.9 ημάς ττοτε, 
€ξΡ]\θον βξω τήσ8^ ίκών αύτος 'χθονος, 
Βους τωδ' άνάσσειν ττατρί^ο^ ενιαυτοΰ κυκΧον, 
ωστ αυτός άρχ^βιν αύθις ανά μέρος Χαβων 
' καΐ μη δί' έχθρας τωδε και φόνου μοΧών 
480 κακόν τι Βράσαι καΐ τταθεΐν, ά γίγζ^εταί. 

ό δ' αΐνεσας ταΰθ^ όρκίους τε Βούς θεούς, 
εΒρασεν ούΒεν ων ύττεσχ^ετ, αΧλ' εχ^ει 
τυραννιΒ^ αυτός καΐ Βομων εμόν μέρος, 
καΐ νυν έτοιμος εΙμι τάμαυτοΰ Χαβων 
στρατόν μεν εζω τ>}σδ' άττοστεΐΧαι γθονός, 
οίκεΐν δε τόν εμόν οίκον άνα μέρος Χαβων 
καΐ τωδ' άφεΐναι τόν ϊσον αύθις αυ γ^ρόνον, 
και μήτε ττορθεΐν ττατρίΒα μήτε ττροσφέρειν 
ττυρ'^/οισι ττηκτών κΧιμάκων ττροσαμβάσεις, 
490 ά μη κυρησας της Βίκης ττειράσομαι 

Βράν. μάρτυρας δε τώνΒε Βαίμονας καΧώ, 
ως ττάντα ττράσσων συν Βίκτ), Βίκης άτερ 
άττοστερούμαι ττατρίΒος άνοσιώτατα. 
ταΰτ αΰθ' έκαστα, μήτερ, ού'χΐ ττεριττΧοκάς 

382 ΙΊΙΚ ΡΙΙΟΕΝΊΟΙΛΧ ΜΛΙΙ)ΚΝ.^ 

>>(>ιι Ι'«•Ι ν ιι<•ί(•ί•Ν, 1)(• Ιΐί(' ΙιγνΙ \\(>Ι'<Ι ΙΙιϊιμ*, 

Ι"οΐ• (ΙκΗΐ Iι;1^ι 1)Γ<>ιι<;ΙιΙ ν<»Μ Ιίο^Ι <»1" ΙΜπΗίι»^* 'ίοη*;, 

\\ Γοπ^ί'ίΐ, η« Ιΐιοιι ρΙΐ'.κίΐ'Νΐ. Ν(>\ν Ι)ί• Μπη<• (ίίκΐ ]ικ1*ίΡ 

Ηί'ΐνοΓ, ηιΐίΐ Γ('(•<>ικ•ί1ί τ οί' 1:1κ"<^ΐ' ιΊ1<5. 

ΡΟΙΛΝΕ1€Ε8 

ΡΙηϊπ ίίικί ιιιινΗηιί^Ιΐί'οΙ ί« ίΐΐίί 1:η1ρ οί' 1:ηι1:1ι, 

ΛικΙ ίϋί,Ιΐο'ί' Πί^υίΐϋ ιιο ^,ιιΐ^ΐ:!^ ίΐορΙπΝίΓίοκ : 47" 

Ιίίίοΐί' ΙιηΙΙι ίΐ1ιΐ(ΐ8ί> ; Ι^αΐ; Ιΐκ- ιιιιπ'ι^Ιιίί^οιίΝ ρΐί'η, 

Πηνΐη^• ηο «^οιπκΙιηη^. ιΐί•ι•(1(*1:1ι ί•ιιπηΪΜ<»• Η;ί1\('«. 

Ι 1ι;ΐ(1 ιν<Γ;ιπ1 ιιηΐο ηιν ίηΙΙκτΉ Ιιοιι^ρ, 

Μ ν Ηί^ηΐ, ηικί ίΙιίΗ ιηηιι\ : ίαΐη ίο 'ίίΟΗρί' Ιΐκ' πιγ^ρ 

υϊΐίΓΤί-ίΙ ϋί' Οί-'ίΙίριι^ ίΐ^ΗΪιΐ8ΐ: υ'ί οηορ, 

Οί ηιΐηί:* ονΜΐ Λνΐΐΐ Ι \ν^η1; ίΐ'οηι Ιΐιίδ γ^λΙπι ίοΓίΙι. 

Ι^ίζ-ίΐ Ιιΐιη ίοΓ οπίί υ^ηι-'ν γοιπκΙ ίο ηιΐο οιιγ 1;πκ1, 

Μνί>ί*1ί" ίη Ιιιπι ίο ΪΆ]ίϋ ίΐκ^ ^ονίτεΐ^πίν, 

Αιιύ ηοΐ ίη Ιΐίΐΐί' πηά ϋΙοοάδΗ^ά οΐπ^ΐι ννίΐΐι Ιιΐιη . Ι 

ΑηΛ άο Ηη(1 8ηί}'(ΰΐ• ί11— η8 ηο\ν 1)6ίίΐ1ΐ8. 4κ<• 

Αηά Ηβ οοη^ίι'ηΐέ'θ^ ίη ΐΐι^ Οοίΐ^' δί^ΐιΐ δλΝοι•^, 

Υί:•1: ηο λνίπΐ 1νί^ί^ρί*1;1ι ΐΓοίΙι, Ιίυΐ; ΗοΙάΐι-ΐΗ δίΐΐΐ 

Τ1ΐ(* Ιίίη^ςΐηρ ηη(1 ηιίη(:' 1ιη1£ ίΐΐί* ΙΐρπΐΗ^θ. 

Νολν Γ6Η(1ν Ηηι ι, 80 1 τθοθίνε ηιΐηθ ΟΛΝη, 

ΡοιΊΐι ίΐΌηι ίΐιϊδ Ιαηά ϊο δβηά ηι^ \\'ίΐΐ'-ΗΐτΗν, 

Το Ιηΐνβ ηιΐηί* 1ιοιΐ86^ ίη Ιιιηι ΐ1ΐ6Γ€ίη Ιο ί1\νο11, 

Αη(1 ίοΓ ϋΐνέ- 8ρίΐαίΐ Ιο νίίΊ(1 ίΐ Ιιΐιη αβίΐίη, 

Αηά ηοΐ Ιο \\•Η8ΐ6 ηιγ ί'^ΐΐΐίτΐέΐηά,, ηοΓ 1)Γίη^ 

Αδδίΐυΐί οί 80•Ηΐΐη^-1ίΐά€ΐ(-ΐ'^ ίο Ιι^γ 1:ολν6Γ8, 

\νΊιΐς•1ι, 8Ηνί^ Ι λνΐη ηιν τΐ^ΐιί, ^ν^11 Ι &88ίΐν 490 

Το άο. Ι οίΐΐΐ ΙΗ^ Οοάδ ίο λνΐΐη^δδ Ιΐιΐδ — 

Τΐΐίΐΐ;^ Λνΐιοΐΐν (1<:^;ι1ΐηο; ίαδίΐν, Γοΐίΐ^ί-ίΐ πηι Ι 

Οί ίίΐ11ΐ€Ί•ΐΗη(1, αηίιΐ8ΐ:1\ ,, ΐηιρΐοιίδίλ'. 

Τ1ΐθ86 ΐΐιΐηε^δ Ηηνί" Ι δ£ΐΐί1, πιοΙΗ^γ, ροΐηΐ 1)ν ροΐηί. 

383 ΦΟΙΝΙ55ΑΙ 

\ό<γων αθροίσα^ βίττον, ά\\α και σοφοΐς 
καΐ τοΐσί φανΧοί^ί (:ρ8ιχ^, ώς €μοί Βοκί^ΐ. 

Χ0Ρ02 
€μοΙ μβν, €1 και μη καθ^ 'Έ^ΧΚ^'^νων 'χθονα 
Τ€θράμμ€θ\ αλλ' ονν ζυνβτά μοί Βοκβΐ'ζ λεγβίΐ^. 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

61 ττάσι ταντο κάλον βφυ σοφον θ άμα, 
500 ουκ ην αν άμφί\€κτος άνθρωττοί^ €ρί^^' 

νυν ο ονυ ομοιον ονόβν ουτ ίσον ρροτοι^, 
ττΧην ονόμασιν, το δ' βρ^ον ουκ βστίν τοδβ. 
βγω <^αρ ούΒβν, μήτερ, άττοκρύψας βρώ' 
άστρων αν βΧθοιμ ή\ίου ττρος αντο\α<; 
καΐ 7*79 βνβρθβ 8υνατο<ί ων Βράσαι τάδε, 
την θεών μβ^ίστην ωστ βχβιν ΎυραννΙΒα. 
τουτ ουν το χ^ρηστόν, μητερ, ουχί βοΰΧομαι 
αλΧω τταρβΐναι, μάΧλον ή σωζβιν βμοί' 
άνανΒρία γα/ο, το ττΧεον 6στί<ζ άττοΧβσα^; 
510 τονΧασσον βΧαββ. ττρο'ζ δέ τοΖσδ' αίσχ^ύνομαι, 

βΧθόντα συν οττΧοί^ τόνΒε καΐ ττορθοΰντα <γήν 
τυχ^εΐν α γ^ρηζβΓ και ^αρ αν %ηβαι^ τοδβ 
ηίνοιτ 6ν6ίΒο<ζ, €1 ^Ινκηναίου Βορος 
φόβω ιταρείιιν σκήτττρα τάμα τωδ' €χ^€ΐν. 
χρην δ' αύτον ούχ 'όιτΧοίσί τά<ς ΒίαΧΧα^ά<=ί, 
μήτβρ, τΓοιείσθαί' ττάν γα/ο βζαίρβΐ Χό^ος 
ο καΐ σίδηρος τΓοΧβμίων Βράσβίβν αν. 
αλλ' βΐ μβν άλλως την^ε ηην οίκύν θεΧβί, 
βζεστ' €Κ€Ϊνο δ' ούχ εκών μεθησομαι, 
520 άργβίν τταρόν μοι, τωδβ ΒουΧεΰσαί ττοτε. 

ττρος ταΟτ' ϊτω μεν ττνρ, ϊτω δβ φάσ'γανα, 
ζεύ^νυσθε δ' ϊτΓττους, ττε^ία ττίμττΧαθ^ αρμάτων, 
ώ<ζ ου τταρΊ^σω τωδ' ε μην τυραννίδα. 

3^4 ΓΙΙΚ ΙΊΙ()ΚΝΊ(ΊΛ\ ΜΛΙΠΕΝ.Κ 

Ν(>( λνίνίρρί-ίΐ ίη \\ (Ί^^ οΐ' \\<Μ•<Ι^. ΙπΐΙ, ίΐΙ Ιΐΐί:" ί^νί^'^ 

ΟίΝνίΝΓ οΓ ΝΪιηρΙΐ', ιι;»1<(•(1 ι•ί,ι;1ι1, ιικ"μ*(*ιιιν. 

ο Η ο Η υ» 
Το ηΐίί — ;ι11)6ίΙ ΗίίΙΐΗ.'ί ηαΓ86(1 ιπί" ηοΐ, 
ΥίΊ ίο ιιΐ(^ 8θΐιικ11ν 8(ί("ηΐίίί,1 ίΐιοιι Ιο ρΐβπίί. 

ΕΤΕΟΓΙ.Ε8 

\ν\'Γ(^ λνΪΝ(1οηι ϋ^ίΐιΐΰ,^ίΐ η1ί1<ί' οί'ηΐΐ, ηικί Ιιοιιοιη*, 

Νο ^Ιΐ'ίί^ Οί" λνίΙΓΓΪηυ• \νθ1•6Ν Λνί'Γίί ΙνΙΙΟΛΝΊΙ ΐο ΠΚΊ!. 5ίΚ) 

Βιιΐ " ίΗΐηκ'Κ.'ί, " '• (ίί^υπί ημ;1ιΐ8 " — ιηκη 1<ηο\\' ίΐκ^ιη ηοΐ. 
ΊΊΐί'ν ιΐΗΐπί^ ΙΙηί'γ πΗΠίί'δ : ιιο 1)ί*ΐη^ ίΗ^γ Ηίΐνί* Ηίϊ ίΠΐπ^'χ. 

Νολν, ηιοίΙκΜ•, ηοίΐιίη^• ίί^ίοιπη^ ΛνϊΠ 1 ί^ρθ^ΐί : — 

1 λνουΐίΐ ιηοϋοί ίο ίΐκ' ΓΪΝΪημ;Ν οί' ίΐι^* νΙηγ^^ 

Ογ «υπ, λνοιιΐιΐ ρΐιιη^ν 'ηί^ηΐΐι ί-ίΐΓΐΙι, ΐί" ίΐιίκ Ι ί-ουΐοΐ, 

8ο ίο ν\•ΐη ΡοΛνίτ, (ΙΐνίικΜ• ίΐιηιι ηΙΙ ο•ο(1.^. 

Τΐιΐ^ ρινί'ΐοιίΝ ΐΐιΐιιυ•, ηιγ ηιοΐΐΐί^ν, \νί1Ι 1 ηοί » 

Υΐ^ΐά ίο ηηοίΐκ:*!•, ννΙημι πιν^^ίΉ ινιΐυ,ΐιί ΙνΡορ. 

Νο ηΐίΐη'8 ])ηι•1 11η8, Ιο \(Ί ΐΐΐί* ΙίβΙί^Γ 8ΐΐρ 

Αηά ^Ί•;ΐ8ρ Ιΐΐ(- λνον^^ ! Ναν ιηοιν — 1 ΐΐιίιιΐν ίοαΐ ίϊ1ΐίΐηΐ€| 510 

ΊΊιηϊ /ΐ6 δΙιοαΜ οοπιθ Λνίΐΐι ΗηΐΊ8, 1η^ \\•ίΐ>.ΐ€ ΐΐΐθ Ιαηά, Ι 

Αη(1 \νϊη 1118 }ΐ63ΐΊ:'8 (1ί:'8ίΓ€'. ΤΙΐί8 Λν6Γθ Γ^ρΓΟΗοΙΐ Ι 

Το ΤΗ6ΐ)Ρδ, ίί" Ι, 1)ν δρ(;8,Γ8 οί' Αγοό8 οολυροΙ, 
81ιοιι1ί1 νί(^1(1 ιιιν 80€•ρ1;ι•ίί αρ ίογ Ιιίηι ίο Ιιοΐίΐ. 
\νίΐ1ι ίΐΓΐπ8 δΙιοιιΜ 1ιθ ηοί οοηΐθ ίη (|ΐΐ€*8ΐ: οί ρ^'ίΐοβ, 
λΐοΐΐΐίτ ; ίοΓ ρηΓίίΎ €ίΐη ποοοπιρΗδΙι λ11 

ΤΙΐίΐΙ βΥέ-η 8Ϊ("ίΊ οί" £θ68 Οίΐη 1)1•ίπ<>• ίο ρΗ88. 

Ιί 1ΐ6 οη οΐΙι^Γ ί(^ι•ηΐ8 \νϊ11 (1\\ ίΊΙ ίη Τ1ι^1)β8, } 

Τ1ΐΛΐ ιπΗγ 1ΐ(?. Τ/ιί.'ί οοη8ί*ηΐ Ι ηοΐ ίο νίί^ΐΓΐ, 

1. λνΐιο ηΐΜ}- Γΐιΐ^, 81ιη11 Ι 13^ ίΙίΓΗΙΙ Ιο Ιιίιη ? -. 520 

λνΐι^Γ^ίοΓθ ΙβΙ ίΐΓβ ηηά δλνοΐ'ά Ιιηλ^• ίΐ'ί'θ οοπγ8Ρ πολύ ! 
Υο1ν6 γθ Ιΐΐ6 δίρ^άδ, ΛΥΐίΙι ο1ΐίΐΐ'ίοί8 ίιΐΐ ίΐιβ ρ1?ιίη8 : — 
Ι ΛΥίΠ ηοί Γβηά^Γ ΗΐιΐΊ ηιγ 8θΥ6Γ6ί§ηίγ. 

ΥΟΙ.. III Γ Γ ΦΟΤΝΙ22ΑΙ 

€1176 ρ '-'/αρ ά^ίκεΐΐ' χρή, τυραννικός ττβρί 
κάΧλίστον άΒίκβΐν, ταΧλα δ' εύσβββΐν χρεών. 

ΧΟΡ02 

ουκ ευ Χέ^βίν χρη μη VI τοί9 βρ'γοι.ς καΧοΐς, 
ου ^αρ κάΧον τοΰτ\ άΧλα τι) Βίκ^] ττίκρον. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

ώ τίκνον, ούχ άτταντα τω Ύηρα κακά, 
Έτ60Α:λ669, ιτρόσεστίν άΧλ! ημιτείρια 

530 ^'χ^"^ τ^ Χε^αί των νέων σοφώτερον. 

τι της κάκιστης δαιμόνων εφίεσαυ 
ΦίΧοτίμίας, τταΐ ; μη συ γ'• ά8ίκος η θεος' 
ΤΓοΧΧούς δ' €? οίκους καΐ ττόΧεις εύΒαιμονας 
€ΐσΡ)Χθε κάζηΧθ^ εττ' οΧεθρω των χρωμενων ' 
εφ^ 17 ^^ μαινει. κείνο καΧΧίον, τεκνον, 
^1σ6τΎ)τα τιμάν, ή φίΧους άεΐ φίΧοις 
τΓϋΧείς τε ττόΧεσι συμμάχους τε συμμάχοις 
συνΒεΐ' το <γάρ ϊσον νομιμον άνθρώττοις εφυ, 
τω ττΧεονι δ' άεΐ ττοΧεμιον καθίσταται 

540 τούΧασσον έχθρας θ^ ημέρας κατάρχεται. 

καΐ <γαρ μέτρ^ άνθρωττοισι καΐ μέρη σταθμών 

^Υσότης έταζε κάρυθμον Βιωρισε, 

νυκτός τ άφε'γ'γες βΧεφαρον ήΧίου τε φως 

ϊσον βαΒίζεί τον ενιαύσίον κύκΧον, 

κούΒέτερον αυτών φθόνον έχει νικώμενον. 

είθ^ ηΧίος μεν νύζ τε ΒουΧεύει βροτοΐς, 

σι) δ' ουκ άνεζευ δωμάτων έχων ϊσον 

καΐ τωδ' άτΓονεμειν ; κατά ττοΰ ^στιν η Βϊκη ; 

Τί την τυραννί8\ άΒικίαν εύΒαίμονα, 

5δ0 τιμάς ΰττερφευ, καΐ μεη ηηησαι τοΒε ; 

ττεριβΧεττεσθαι τιμιον ; κενόν μεν ουν. 
Τ} τΓοΧΧα μοχθεΐν ττοΧΧ^ έχωϊ^ εύΒαιμονα 
βουΧει ; τί/ δ' εστί το ττΧεον ; ονομ έχει μόνον 

386 ΊΊ1Κ ΙΜΙΟΓΛ'ΚΊΛΝ ΜΛΙΙ)ΓΛ\^ 

\\ « Γ(• \Ν|•ί»|Ιϋ• ΙΙΚίνΙ ΓΪοΙίΙ : -|)ί* (μκΙ ίΐΙ :ΐΙΙ <Ίν»• ΓίΜ|•(Μ| ! 

('Πί)ΚΙ]8 

Βί'ίΐΐΜ ηοΐ ί'ίΐΪΓ ^|)ι•<•(•I1 «τΐοζΐπ^ (1ί*ί"(1ίί ΐίηί;ιΐι• : 
Νοί ί'ηίΓ ΐί ί^, 1)ΐι1 ;ιιι οΗ^ικ-ίί Ιο 'μίΗΐΐί'ί*. 

^ο^Λ8ΤΛ 
Μγ 8οη Εΐί*οοΐ€8, (•νΐ1 απίΐΐΐυγεοί 
01(Ήν(*>^ ικίί ίο ο1(1 ;ι^<" : ηηλ', ι*χ))ί•ΐΊ(*π(•{* 
Οιιι ρΐ^ίκΐ η)οΓ(.• λνϊίιίΊν ίΐΐίΐη ίΐιΐί Ιϊρί^ οί" νοιιίΐι. ι ό'Μ) 

\\Ίιν ;ι1; ΑηιΙίίΙίοη, \\ΌΓ8ί; οί άαίϋ^Η, .■ 

Νοιι. <>ί•;ι^.})('ν1: ίΐιοιι ? 1)(> ηοΐ : '^ΐκ* ΐ•, ί^ικ-^η οΓ 

\\ ΓΟΠίτ. 

Ηοηι^δ ηΐΗΐιν ;ΐίκ1 Ιιπρρν (ίίίί'δ ^πΙργ^ «>1ιρ, 

Ν'οΓ 1(_'Ην('8 Ιϋΐ ΓΙΜΙ1<^(1 Ηΐν ΙκΤ νοΙίΙΓΪί'^. 

ΊΊιοιι ηγΙ: ηΐίκΐ ίοΓ Ικ-γ ! — Ι^οΙΙ^γ Ιο Ιιοηοιπ•, <^^»π. 
Ε(|ΐΐΗΐϊ1:ν, λνΐιίοΐι Ινηί1:1:(Ί;Ιι ίπί-ικίίί ίο ίπ(-ικ1',, 
Οίϋί*8 Ιο οίϋίΐΗ, ίΐ11ίί*8 ιιηΐο ηΙΗ^*,. 

Ν,'ΐίΐΙΓβ ^αν6 111611 Ιΐκ^ Ιπλν οί" (:'(|υΗΐ ΓΪίίΙΐίί;, 

Αικί Ιΐιε Ιί-δδ^ αν^ν τηΛΓ^]\•Λ]]ϋά ίΌ(:' Λ^ΗΪη8ΐ; 

Τΐΐίί ί^ΓΘΗΐί'Γ, ϋίίΙΐίίΓίί 111 ΐΐΐί- (Ιπλνιι οί' Ιΐπΐίί. 540 

Μ6Η8ΐΐΓί'ί> ίοΓ πΐί^η Εί^ππΗίν ο^(1Η^η^^1, 

Μίίίϊη^ ο£ λνθί^Ηί^ ΗΠίΙ ηιηιιΐίίτ ίίΐΐίί Η^δΐ^πί-ίΐ, 

ΤΗβ 8ί^Ηΐΐ658 ΪΛοα οί ιιΐ§1ιί, ϋΐΐ(1 ΐΗβ δυη'8 Ι^επηι 

Εί^απϋγ ρΆΟϋ αίοη^ ίΙΐέ-ΐΓ υ^ηγΙ ν Γοιιηά, 

ΝοΓ (^ΐΐΙκίΓ (ίη\ ΐίΐίΗ ίΙΐΗΐ ΐΐ; ιηυ8ΐ: ^ν(^ ρΐαοβ, 

8υη, ίΗ^π, ίίικί ιιΐ^ΐιΐ ηγκ 8€Γναη1:8 υηίο ηιεη : 

δΗδΙί ίΐιοιι ποί 1)ΐ•οο1ν ίο Ηηΐν^ νουΓ Ιι^ηίίΐ^^ 

Αηοΐ 8ΐΐίΐΓ(^ λνίίΐι Ιιΐηι ? . . . ΑΗ^ ΛνΗίΤί- Ϊ8 ]υ8ίΐθ6 ί1ΐ6η 

λνΤιγ ον^ηιιικΉ (1ο8ί ίΐιοα ρηζί" 8ονΓ3ηίν — 

1η]ιΐ8ίίθ€' ί]ΐΓοη6(3 Ι — ΗΠίΙ οοιιηί ϊί 8θΐιΐ6 ^ι-^πί ίΗίη^ ? 550 

Ι8 ΛνοΓ8ΐιίρ ρΐ'6θΐου8 ? Νλυ, 'ίί8 ναηιίν. 

λνου1(ΐ8ί ίι^νρ, ΛνίίΙι (ττ^αΐ λΤθΗΐίΗ ίη ίίιΐπί:* 1ΐίΐ1ΐ8, ^ββί 

ίΓίΙΥίΐΐΙ ? 

\\Ίΐ8ί 18 ίΐιν ρΐ'οίίί ? — ρΐ'οβί 1)ΐιί ίη ιΐίΐηιβ ; 

387 

ΟΓ 2 ΦΟΤΝΙ52ΑΙ 

€7Γ€ΐ τά 7* άρκούνθ^ Ι κάνα τοί^ γ^ σώφροσιικ 
οΰτοί τά 'χ^ρήματ^ ΪΒια κάκτηνταί βροτοί, 
τά των θέων δ' έ'χοζ^τβς βττιμβΧούμβθα• 
όταν δβ γ^ρΎ)ζωσ\ αΰτ αφαιρούνται ττάλιν. 
[6 δ' 6\βθ(; ου βέβαίΟ'ζ, άλλ' βφήμβρο'^.^ 
αγ', ην σ' βρωμαι ^νο λόγω ττροθβΐσ^ άμα, 

560 ττότβρα τυραννεΐν ή ττολ,ιν σωσαι θβλΕΐ^;, 

€ρ€ί<ζ τνραννβΐν ; ήν δβ νικηστ) σ' οδβ 
Αρχεία τ βγχ^ οο/ϊυ το ϊ^αομβιων βΚτ], 
0Λΐτ6ί ζαμασθβν άστυ %ηβαΙον τόδβ, 
ΟΛ^βί δβ ΤΓοΧλας αΙ'χ^μαΧωτίΒας κόρας 
βία Ίτρος άντρων ττοΧεμίων ττορθονμενα'ζ. 
οΒννηρο'ζ άρ ό ττΧοντος, ον ζητεΐ'ζ €'χ^€ΐν, 
^βνήσεται ^ηβαισι, φιΧότίμος δε συ. 
σοΙ μβν ταδ' αύ8ώ. σοΙ δε ΠοΧύνείΚΕς λέγω• 
αμαθείς "ΑΒραστος χάριτας εις σ' άνι^Λίτατο, 

570 ασυϊ^ετα δ' ηΧθες καΐ συ ττορθησων ττυΧιν. 

φερ' , ην 6λ?7ί γ^ν τηνΒ\ ο μη τύγοι ττοτε, 
ττρος θέων, τρότταια ττώς αναστήσεις Αιί ; 
ττως δ' αυ κατάρζεί θυμάτων, εΧων ττάτραν, 
καΐ σκυΧα Ύρά-ψεις ττώς ε'ττ' ^Ινάχου ροαΐς ; 
(^7ίβας ττυρώσας τάσδε ΤΙοΧυνείκης θεοΐς 
άστΓίΒας εθηκε ; μήττοτ, ω τεκνον, κΧεος 
τοίόνΒε σοι ^ενοιθ^ νφ^ 'ΕιΧΧήνων Χαβεΐν. 
ην δ' αυ κρατηθτ}ς και τά τοΟδ' υττερ^ράμτ], 
ττώς "Αργοί ηξεις μύριους Χιττων νεκρούς ; 

580 ερεΐ δε δτ; τις• ω κακά μνηστεύματα 

"Αδραστε ττροσθείς, Βιά μιας νύμφης ^άμον 
άττωΧομεσθα. Βνο κακω σττεύΒεις, τεκνον, 
κείνων στερεσθαι, τωνΒε τ εν μέσω ττεσεΐν. 
μέθετον το Χίαν, μέθετον άμαθίαι Βυοΐν, 
εις ταΰθ^ όταν μόΧητον, εγθιστον κακόν. 

38δ ΊΉΕ ΡΗΟΚΝίαΛΝ ΜΛΐυΕΝ8 

8ί'("ΐημ" ΐΜίοπ^Ιι Μΐίίί(•('ί:1ι ίοΓ ΐΐκ^ \νΐ>,ο. 
ΜυΓΐίΐ1ί> Ιιοΐίΐ ΐΐκ:-!!• ))υί>?5υ8^ίοηί5 ηοΐ ϊη ί'^^ : 
V\'^ ΗΓ(; 1)111: 8ΐ;ίί\νΗΐ•(ΐ8 οί' ΐΗβ ^ιΛη υ£ Οοά : 
ννΗΐ'Πίί'ίΤ Ηί_* λνίΐΐ, 1ΐ(:- ^•1;ι^η1'^ Ιιΐκ ο\νιι Η^;ιίη, 
Αικί Λν(*;ιΗ1ι αΐ^ΐοΐί-^ ηοΐ, "Ιΐ^ 1)ΐιί ίοΓ α άαγ. 

Οοιικ;, ΐί" Ι ί>ίΊ ίπο ΐΗϊη^ίϊ ίχϊίυΓΚ ΐΐιρίί, αηά ΛπΙί, 
" \\\)ΐύάΗί ίΗου 1)(; \οτά ου ^πνΐουΓ οί ίΗν Τΐΐί-Ι^β^ ? ' .3(30 
ννΐΗ ίΗοα 8Ηγ, " Σ,οτά ? " ΒιιΙ ίί" 1}ίΪ8 ιιιηιι })Γ^νΗί1, 
Αηά ΑΓί;ο8' 8ρ^ίΐΓ8 Ι^οηγ (Ιολνη Οίκίπιεαιι ηιι^Ηΐ:. 

ΤΗίΊΙ ΟυΠί^ΙΙίΊΧΗΐ 8ΐΐΗΐί ΐΙίΟΙΙ 8^β 1:1118 Οΐΐν οί Τ1ΐίί1)(ί8, 

Αη(1 ιηΗπγ ο&ρϋν^ ηΐΗΪά('η8 8Η{ΐ11: ΐΗοα 566 
ΟΪ8ΐΊοηοιΐΓ€'(1 \νί1:]ι ί'ουΐ οιιίΓΗ^β 1)ν Ιΐκί ίοα. 
Υ&Ά, α.\\ ΐΗί8 \ν(:'ίΐΗ1ι ίΗοιι ουν6ΐ:ί'8Ϊ 81ιη11 1)ίίϋθΐη*ί 
ΤΗβΙίΰδ' €υΓ8ίί, ππά ΐΗου 8}ΐίΐ11: Ιχ; Ηηιΐ3Ϊ1:ΐοη'8 ίουΐ. 

ΤΗίδ Ιο ΙΗ€6 ; Ηπά Ιο ίΗ^ί^, Ρο1νη6ίθ68, 1:1ιΪ8 : — 

Α ίν)ο1Ϊ8]ι ^ΓΗοε χΛ.(1γη81:ιι8 άί(1 ίο ΐΐι^ρ ; 

Μηάΐν ΐΚοα ΐυο 1ΐίΐ8ΐ: ηΐΗΓοΙι^Λ ίο γ-Λχα^α ΤΗ^1)ί.*8. .370 

Οοηΐίί, ίί ΐΗου 8ηΊίΐ€ 1:1ιΐ8 Ιαπά, — λνΗΐοΙι Οοά ίοΗ^ίά, — 

'ΓθΓ(ί Ηί^ΗΥ^η, Ιιολν Λνϋΐ ΐΗοιι 8ί*1: Ζ(;ιΐ8' ΐΓθ])ΐΊίίί8 ιιρ ? 

ΗοΛν 8Ηοηβθίί ίοΓ ίίΐ1:}ΐ6ΓΐΗΐιά ο'ί^ιχ'οηκί ? 

Αηά Ηο\Ν' ΆΪ ΙηΗθ}ιιΐ8' 8ΐ:Γ6Ηηΐδ Ϊη8€η1)ίί ΐΗΰ 8})οίΐ8 ? — 

** Ρο/ι/ηβΪ€6.*>• ΙιαίΗ 1)ΐιηίΙ ΤΙΐ6ΐ)6ί>, αηά Ιο ίΚβ Οοί/.ν 

Οβ'βνα ΐΗβϋβ λ/ιΐεΐίΐίί " — ΐ1ιιΐ8 ? Χί^νί^Γ, 8οη, 1)6 ΐί; ίΐιϊηκ 

Το Λνίη ίτοηι 1ίρ8 οί" ΗίΊ1ί^η68 8ΐιο1ι ΓίίηοΛνη ! 

Βηϊ, Ιιβ ίηαηιρΙΐΗηΙ:. νΛηομηδΙκίά ΐΐιοιι. Ιο Αγ^ο8 

ΗοΛν οίΐη8ΐ: Ιΐιοιι οοπίΰ, 1ΐί^Γ6 Ι^Ηνΐη^πί ηΐΑτίπάδ ά^^αά ? 

Αηά οη(ί 8Ηη11 8»}•, " Ο ουΓ8(ίχ1 Ι^ί-ίΓοΐΗηΙ ηΐΗάίί 580 

Β ν 1:1ΐίί(:'. ΑάΓΗ8ΐιΐ8 ! ΓοΓ οη^- ΙΗάπΓδ 8Ηΐί(; 

λΥίί ;ΐΓ(ί ηπη(?(1 Ι " Ενίΐ8 ΐλνίΐΐη ΐΐιοιι άηίΛν'δί οη 

ΤίκιΤί;, Ιο Ιοδΰ η11, ΗίίΓΰ^ ίίΐίΐ ηιίίΐ ΐΗίηΐί (:'ηιρπ8(ί. 
ΡθΓΐ)ί^Ηΐ•. ίοΗίβΗΓ νοιίΓ ν6Η6ηΐί•ηοίί ! \νΐΐ(:'η ηΐί^εΐ 
ΤΛνο 1ι<.ηίΐ8ί;Γοη*»• ίοοίδ, Χ.\\α Ϊ88ΐΐΰ ϊδ ίοαί^δί ΐ1]. ΦΟΙΝΙ^^ΑΙ 

Χ0Ρ02 

ώ θεοί, ^ενοίσθε τώνΒ' άττότροττοί κακών 
καΐ ξύμβασΐν ην ΟΙΒίττου τεκνοι^; Βότε. 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

μήτερ, ου Χόγωζ^ εθ^ ά'^ων, αΧλ' άνηΧωται -χ^ρόνο^ζ 
ούν μέσω μάτ7]ν, ιτεραίνει Β' ον8εν ή ττροθυμία• 
590 ου 'γαρ αν ζυμβάΐμεν άΧλω<ζ ή 'ττΐ τοΐ<; είρη- 
μενοί'ζ, 
ώστ εμε σκητττρων κρατούντα τήσ^' άνακτ είναι 

'χ^θονος- 
τών μακρών δ' άτταΧλα'γεΐσα νουθετημάτων μ εα. 
καΐ συ τώζ^δ' εξω κομίζου τειγ^εων, ή κατθανεΐ. 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

7Γ/θο? τ/^Ό9 ; τί9 ώδ' άτρωτος, οστι^ς εΙς 7)μάς ξ[φο<ζ 
φονιον εμβαΧών τον αύτον ουκ άττοίσεται μόρον ; 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

βγγυς, ου ττρόσω βεβηκεν εΙς χερα<; Χεύσσει^; 
εμάς ; 

Π0ΛΥΝΕΙΚΗ2 

είσορώ' ΒειΧον δ' 6 τΓΧοϋτος καΐ φίΧόψυχ^ον 
κακόν. 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

κατά συν ττοΧΧοΐσιν ηΧθες ττρος τον ούΒεν ες 
μάχην ; 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ 2 

άσφαΧης γά/ρ εστ^ άμευνων η θρασύς στρατη- 
Χατης. 

ΕΤΕ0ΚΛΗ2 

600 κομτΓος εΐ σττονΒαΐς ττεττοίθώς, αΐ σε σφζουσιν 
θανεΐν. 

390 ΊΉΕ ΡΗΟΕΝΊΟΙΑΝ ΜΛΐυΕΝ8 

ί ΗΟΗί.-ί 

Απα 56ΐ εΙ οη^ ΐ1ΐ6 δυη» οί Οί*(1ίρυ8 ! 

ΕΤΕΟ0Ί.Ε.*! 

Μοίΐη-Γ. 'ί!*^ ίυο Ιίΐίί' ίοι• ρπΗ^ν ; πην, ίΐκ.- ίΐιηκ ΐπί 
(ΙπΗνίπο- <^ρ^ιιί [«Γοοίΐ ίπΐ^ηί. 

ϋ()(:1ι 1)ΐι1: ηιπ Ιο λνηΝίν. πογ ηιι^ΙιΙ: ?ινΗί1(;ΐ1ι ΐΗίδ ίΗν 
Νβνί^Γ 'ίΐιηΐΐ λν^ 1)(.• ;ιί οπί•, ^χοερί α8 Ι Ιιανβ Ιπΐίΐ ίΐ .190 

οίολνπ, [ν\-ί;ΗΓ ΐΐΐίί ΟΓΟλνη. 

ΤΙιηΙ; 111 1οι•(ΐ8ΐιΐ}) ον(:Ί• ΊΊΐίίΙχίίϊ Ι ^ηα^ Ιΐιε 5€6ρΐΓίί, 

Ηίΐνί^ ίΗυιι (Ιοικ^* ΛνΐΐΗ Η-ίΠου^ ;ΐ€]ηΊ()ηΐ1:ίοη'> ίΐκπ, ίϋΐίΐ 

Ιίίΐ ηΐίί 1){; ; [(ΐ€ϋ1:1ι ί,ΐΐίΐΐΐ Ιΐ^ΐιΐ οπ ίΐκ^ίί. 

Απίΐ, ίοΓ ΐΗεβ, Ιΐιοιι ίί,εΐ: Ιΐιεε ίοιίΗ 1;Η656 \ν'η118, βΓίί 

ΡΟΙΛΝΕΙΟΕδ 

Όίίίΐΐΐι ? — οί' \\ Ιιοιη ? — Ννΐι,ιί ιπηπ ^ο \νοιιιΐ(1ΐ€*88, (18 ίο 

})1ιιιιο•(ί ]ιί8 ιηαΓ(1(ίΐ•υιΐ8 8λνοιτ1 [ΓίϊλνΗΐ'ά ? 

Ιηίο ΐ1ιί8 ιηγ 1)οάν, 3η(1 ηοΐ Λνΐιι Ηίηΐ86ΐί Ιΐΐ6 111^6 

ΕΤΕΟΓΙ.Ε8 

Χί^ΐι 1ΐ(; 18 : ηοί ίπΓ Ιιε δΙίΐηάεΐΗ : 1υ, ΐ:1ι<ί8κ 1ιηη(ί8 — 

ΗΗδΐ €^^8 ίυ 866 ? 

ΡΟΙΛΝΕΚΈδ 

Υεα — ίΐηά ΙίηοΛν Ηολν δΗηηΙίδ Γγοπί ^1έ'Ηΐ11 Ιΐιπί 0Γίΐν(ι-ιι 
οιίΓδε^ ρΐΌδρθπίν Ι 

ΕΤΕΟ0Ι.Ε8 

Υί^Ι ίΐ^&ΐπδΐ: ;ι 1)Ηΐ:1:ΐ6-ΐ3ΐί.•ηοΐΊ€ΐ• ίΐιυα ιηα^ΐ Ιϋάά γυη 

Ιΐυ§6 ίΙΓΓίΐν 1 

ΡΟΙΛΝΕΚΈδ 

ΥίίΗ. ίοΓ Ι^^ΐΐίίΓ ΐΐΐίΐη ΐΐκί ΐΈοΙίΙεδδ ΐδ ΐΗε ρΓαά^ηΙ 

ΚΤΕΟί•Ι.Ε>; 

8ίΐίν 1)ίί1ιίικ1 ΐΐι»:- Ιηκ-ίί^ ίτοιη (Ι^αίΐι ΐΗίΐΙ 80Γ6ί;η8 ίΐΐίο^, 

ναυηίπι^ οίοδΐ: ίΐιοιι δΐηποί ! 600 

391 ΦΟΙΝα^ΑΙ 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

και σε• Ββύτερον δ' άτταίτώ σκήτττρα και μβρ^] 
'χθονό•^. 

ΕΤΕΟΚΛΗ 2 

ουκ ατταιτονμεσθ^' βγω <γαρ τον βμον οΙκησω 
Βόμον. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ2 

τον μβρονς βχ^ων το ττΚβΐον ; 

ΕΤΕΟΚΛΗ 2 

φήμ^' άτταΧλάσσου δέ 7'??• 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

ώ θεών βωμοί ττατρωων — 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

01)9 σύ ΤΓορθησων ττάρβί. 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

κ\ν6Τ€ μου — 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

τί<ζ δ' άν κΧύοί σου ττατρίΒ^ βττβστρατβυμβνου ; 

ΠΟΛΤΝΕ1ΚΗ2 

καΐ θεών τών ΧευκοττώΧων Βώμαθ^, 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

οΐ στυ^οΰσυ σβ. 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

β^βλαυνόμεσθα 7Γατρί8ο•ς, 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

καΙ <γαρ 7]\θ€<ζ ε^βΧών. 

Π0ΛΤΝΕ1ΚΗ2 

άΒίκία γ', ώ θεοί, 

ΕΤΕ0ΚΛΗ2 

ΙίΑυκηναι^, μη 'ζ/^άδ' ανακαλεί θεού•^, 
392 ΤΗΕ ΡίίΟΕΝίαΑΝ ΜΑΐυΕΝ8 

ΡυίΛΝΚΚΈ^ 

Αν, απίΐ 8€Γ6βη?> ίΐκίΰ ! — οηοίί ϋ^Ηΐιι ιπν ογο\μι, ππιι*; 
Η6ηΙη^6 Ι οΙηι'πι. 

ΚΤΕΟίΧΚΝ 

Νίΐιιμίιΐ; Ιυ ιη^ ;ιγ(:' ο1ηϊπί8 ; ίοΓ 1 λνίΙΙ ί1\Νχ•1Ι ίη Ιΐιί^ 
ηιΐπί; Ιίοιι^κ — ηιίπί• ο\νιι. 

Ρυΐ,ΥΝΕΙΟΕδ 

(τΓΗΝρίη^ υιοΓί' ΙΙΐΗΐι ίΐιΐηε ΐδ ? 

ΕΤΕΟ€ΧΕ8 

Α}'! — ηο\ν ^αϊ 1:1^^^ ίοΓίΙι ϋι<:• Ιππά — 1)ί•^υιΐ(;! 

ΡΟΙ,νΝΈΙΟΈδ 
ΛΗ<1Γ8 οί' ΟΙΙΓ ΟογΙ^ ΗΠΟίίδίΓίΐΙ, 

ΕΤΕΟΓΙ,Εδ 

λνΗοηι Ιο πινΗ^ί^ ΐΗοα ηγΙ οοηιυ Ι 

ΡΟΙ,ΥΝΕΙΟΈδ 

Ηα-άΥ γα ηΐίί Ι — 

ΕΤΕΟΟ ι.Ε>; 

Αικί λνΐιο .^ΙιηΙΙ Ιΐί-ίΐΓ ΐΗυ^, 1)πιι^ΰΓ οί" λνίΐΓ 
Η^ΗΐπδΙ: Ιΐιΐπίί Ιιοηΐί; ? 

ΡΟΙ.ΥΝΈΚΈ8 

Αικί \ (- Ιϋπιρίε'ί οί" Ιΐι^ Οοάδ οί' 8ί:ΗΪιι1ίίδδ δΐ^εάδ Ι — 

ΕΤΕΟΓΙ,Εδ 

\νΐιο Ιοίΐίΐΐίί 1;Ην πϋπιε ! 

ΡΟΙ,νΧΕΙΟΈδ 

Ι Ηΐιι ΙίΗπΐ^ΙιεοΙ ίνοηι ιπν οοππΐτν Ι — 

ΕΤΕΟ^I.Εδ 

Η κ ΐΗπί; ίο ίΚ'δΙί'ον ΐΙ: οϋηΐ(?. 

|•ΟΙ.ν\ΕΙ€Ε8 

\νι•οη^£ιι11^', ν« ϋοάπ ! 

ΕΤΕΟΟΧΕδ 

Το Οοθδ ηοΐ \\ϋγα, }η\\, ;\ί ΜγΰειίΗίί, ^^}^ 

393 ΦΟΙΝα^ΑΙ 
ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

ανόσιος 7Γ€φυκα<ζ, 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

αΧλ' ου 7Γατ/3ί-δθ9, ώ^ συ, ττοΧεμιΟ'ς' 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

09 μ'" άμοιρον 1^6\αύν€ί<ζ. 

ΕΤΕΟΚΛΗ 2 

610 και κατακτ€νώ γβ 7Γ/οό?. 

Π0ΛΤΝΕΙΚΗ2 

ώ ττάτβρ, κ\ύ€ί<ί α ιτάσγω ; 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

καΙ <^αρ οΙα δ/^ας κλνβι. 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

καί συ, μήτβρ ; 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

άθβμιτον σοί μητρός ονομάζβιν κάρα. 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 
ώ 7Γθ\ί^. 

ΕΤΕ0ΚΛΗ2 

μοΧων 69 "Α/9γο9 άνακάΧβί Α€ρΐ'η<ζ νΒωρ. 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

€ΐμί, μη ττόνβί' σβ δ' αΙνώ, μητβρ. 

ΕΤΕ0ΚΛΗ2 

βξιθι χθονό<ζ. 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

βξίμβν ττατβρα δε μοί δθ9 βίσι^ζίν. 

ΕΤΕΟΚΛΗ 2 

ουκ αν τύχοις. 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

ίίλλα τταρθβνου'ζ αδ6λφά9. 

ΕΤΕΟΚΛΗ 2 

ούδε τάσδ' οψβί ττοτε. 
394 ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΚ'ΙΑΝ ΜΑΐυΕΝ8 

ΡΟΙ.\ ΝΕΚΈ8 

ΙιηρΐοιίΝ ;ΐΓΐ Ιΐιοπ — 

κτ^:ο^ χρ:-; 
ν^Η ? — ί)ΐιΙ 11*^1 111}^ ουιιηίΓν'^; ίυ^•, η*, ΐΐιοιι, ;ι»ιι Ι. 

ΡΟΙΛ ΝΕΙ(Έί> 

\νΐιο (Ιο^Ι; ςΐΓί\ (ΐ ηκ; ίΌΗ;}ι (ΙκίΓΗΐκΙβίΙ ! 

ΕΤΚΟ0ΧΡ> 

13κη1:1ι Λνϊ1:1ι;ι] ΠΙ (Ι^ηΙ ίο ΐΐκί^•. (ϋΟ 

1•υΐ.ΥΝΕΙ0Έί^ 

ΕΤΕΟ0Ί.Ε8 
ΡΟί^νΧΕΙΟΕδ 

Απίΐ ΐΗϋΐι^ )ηο1:1ι^Γ? 

ΕΤΕθ(ΧΕΝ 
ΤΙιηΙ ΐΐΐϋΐΐ ΙΙΗΠΙ^ ΟΙΙΓ ΐηοΐΚΰΓ^ "ϊΜΟΓϋ^^ίί α \Μ:ΐϋ. 
ΡΟΙ.ΥΝΕΙ0Ε8 

ο ηιν ϋϋγ Ι 

ΕΤΕ0^1,Ε5 

Ηίΐΐκ'κ Ιυ Αγ^ο5 : ^Ά\\ οη ί^ατϊΐΆί» \\ίΐίϋΥ Ιίικπί. 

ΡΟΙ.ΥΝΈΐαΕ8 ι 

Υη^ί ίΥα^ϋ ηυΐ — 1 ^υ. 1 Ιΐΐίΐηΐν ΐΐΐίίκ, ιηοΐΐιο'. Ι 

ΕΤΕΟΟΧΕϋ * 

ΓυΓίΙι Ιΐΐΰ οΐΐν Ι Ου ! 

ΡΟΙ^ΥΝΕΙΟΕδ 
ΕΊΈυυΐ.Ε8 

ΤΗοιι 5ί;κ Ιιίηι ! Χυ ! ί 

ΡΟΙ.ΥΝΕΚΈ8 

Νπν Ι,1ΐ(_•η. Ι)ΐι1 ιην ηΐίΐΐίΚ'π ^ϊ^Ι^Γδ. 

ΕΊΈΟΟΧΕδ 

395 ΦΟΙΝα^ΑΙ 
ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

ώ κασί^νηταί. 

ΕΤΕΟΚΛΗ 2 

τί ταύτα<ζ άνακάλ6ί<ζ €γθίσΊ0<^ ων ; 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

μητβρ, ά\\ά μοι συ 'χαΐρβ. 

Ι0ΚΑ2ΤΗ 

γαρτα ηουν ιτάσγω, τβκρον. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ 2 

ονκ€Τ^ €ίμΙ 7Γα?9 σο 9. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

6^9 ττόλΧ' άθΧια ττέφνκ βγω. 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ2 

οΒε 'γαρ βίς ημάς υβρίζει. 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

620 κα\ ^αρ ανθυβρίζομαι. 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

ιτού 7Γ0Τ6 στήσβί ττρο ιτΰρηων ; 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

οκ Τί μ* (στορ€ί<; τόδε ; 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

αντιτά^ομαι κτενών σε. 

ΕΤΕ0ΚΛΗ2 

καμε τουο έρως ^Χ^^' 
ΙΟΚΑ2ΤΗ 

ώ τάΧαιν βγω. τί Βράσετ, ω τεκν* ; 

ΠΟΛΤΝΕΙΚΗ2 

αύτο σημάνει. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

ττατρος ου φεύξεσθ^ Έ^ί,^Ός ; 

ΕΤΕΟΚΛΗ 2 

ερρετω ττρόττας Βόμος. 
396 ΤΗΕ ΡΗ()Κ^Ί^IΑ^ μαιι)εν8 

Ι'οΙ ΥΝΈΙίΈ8 

Ο ηιγ Ηίί>Ιί*Γκ ! 

ΚΤΚϋ(Ί.Κ8 
ΡΟΙ.ΥΝΕΙΓΕ8 

Ρ»Γ6Λν€Ί1, Ο ηιν ιηοΐ1ΐίίΐ•? 

αοοΑδΤΑ 
δοοίΐι, ηιν δοη, \ βυ'β ιναΙΙ, Χλιχΐ"^ ί()ΐΊ(»ηι ! 

1»ΟΙ.ΥΝΕΙ€Ε8 

8οη οΓ ΙΙηικ' ηο ιιιοΓί; ! — 

αΟΟΑΧΤΛ 

Το ΐΊΐΗΐιν ;ι 8θΐτολν λνη8 ΐΐιν ιιΚ)11κΜ• 1)οηΊ ! 

ΡΟΙ^ΥΝΕΚ Κ« 

8ίηΓΡ 1ΐ6 άοΐΐι πιο- ί'οιιΐ ά('ίί])ί1:(' ! 

ΕΤΕΟίΙ-Ε8 
ΚΟΓ ί'οΐΐΐ Οΐί-^ρίίί^ Γί^Οί'ϊνί^ίΙ, Ι \\ ίί^ ! ϋ•_*ο 

ΡΟΙΛ'ΝΕΚ Εί^ 

ννΐι^νρ ΙίρίοΓί* ίΐιρ ίολν'ί'Γδ Λνϋί ρΐηιιΐ Ιΐΐί*ί' ? 

ΕΤΕ()(Ί,Ε>» 

\\Ίΐ(*ι•^ίθΓ€ (Ιοδΐ ίΐιοα ομΗ-',ΐϊοιι ίΐιίδ ? 

ΡΟΙ.ΥΝΕΙ€Ε8 

Ι ΛνίΠ ίίΐοβ ΐΗεε ίΐΐίτ^* ίυ «Ιη^ ί;1ΐ66. 

ΕΤΕΟΟΙ,Εδ 

Ηη ! Ι Ιοη^ Ιο Ιΐίΐνβ ϋ: δο ! 

αΟΟΑδΤΑ 

νν^οί' ΐδ ηΐ(* 1 λνΐιηΐ Λνΐΐΐ γε (Ιο, ιη^ δοηδ ? 

ΡΟΙ,ΥΝΕΙΓΕδ 

Τΐΐί' ίδδΐι^'δ δβΐί" δΐιαίΐ δΐιολν. 
^ο^Α8ΤΛ 

Ρΐ€6, Ο ίΐθβ νΟΙΠ• ίπΐΙΐΘΓ'δ ΟΠΓδΡδ ! 

ΕΤΕΟΓΙ.Ε8 

ΑΠ οαΐ' Ιιοιίδ^ Ιβΐ ηηη δί-ίζε ! 

397 ΦΟΙΝΐ52Αί 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ 

ώί "^^'^Χ ούκ.ίίθ' αίματηρον τονμον άρ^ήσβι ξίφος, 
την δε Θρέψασάν μβ ^γαΐαν και θβού'ζ μαρτνρομαί 
ώς άημο<ς οικτρά ττάσγων βξέλαύνομαί χθονο'^, 
800X09 ω9, αλλ' ούγΐ ταύτον ττατρος ΟΙΒίττου 

767^9* 

καν τι σοί, 7ΓΟλ69, 'γβνηται, μη '/χβ, τόνΒβ δ' αΐτιώ. 
680 ούχ €κων 'γάρ η\θον, άκων δ' βζβΧαννομαί χθονός. 
καΐ σν, Φοΐβ" άναξ \\^υί€ν, καΐ μεΚαθρα γαίρβτβ, 
η\ίΚ6<ζ θ^ θύμοι, θβων τ β ΒβξυμηΧ' ά'γάΧματα. 
ου ^/άρ οΖδ' €ί μοί ττροσβίττβΐν ανθί'ζ βσθ^ νμά<ζ 

ΤΓοτε• 
6•λ7Γ/δ69 δ' οΰττω καθ€ν8ονσ\ αΐ<ς ττβΤΓΟιθα συν 

θβοΐ^ζ 
τόϊ^δ' άττοκτβίνας κρατησειν τήσΒβ (Ρ^ηβαίας 

χθονός. 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 
βξίθ^ €Κ χώρα^ί' άΧηθώ<; δ' ονομα ΤΙοΧυνβίκη 

Ίτατηρ 
βθβτό σοί θεια ττρονοία νβικβων βττωνυμον. 

Χ0Ρ02 
Κάδ/1609 6μο\€ τάνΒε ιγάν στρ. 

Ύύριο•^, ω Τ€τρασκ6\ης 
640 μόσχοι; άΒάματος ττβσημα 
8ίκ6 τβΧβσφορον 8ί8οΰσα 
χρησμόν, ου κατοίκίσαι 
ΤΓβ^ία νιν το θίσφατον 
ττυροφόρ^ ^Αόνων ^ εχρη, 
καΧλίΊτόταμος ΰΒατος ϊνα τ€ 
νοτΙ<ζ €7Γ έρχεται ρυτά<ζ 
Αίρκας χλοηφόρου^; 

^ ΥίΐΙοΙζβηαθΓ : ίοΓ Μ88 δόμων. 
398 1111•: ΙΊΙΟΙ'ΛΊΟΙΑΝ Μ \Ι1)ΐ:\.^ 

Ι'ΟΙΛΝΚΚ Η> 

^ίί)(<η ΐ)ΐ\ Ν\\(»Γ(1, Ι»Ι<)(κ1-Γ(•(1(1<*ΐΜ(1, ^Ιι.ιΙΙ .ιΙ)ί(1(• ιιη ιηοιτ 

111 (Ιΐ'ΓίΙΙΐΉδ ('ίΐΝί'. [(ίοίΐΝ ΐη 1ΐ(*;ιν^η, 

Βιιί Ι (ηΐΐ Ιο ΛνΐΙπΓ^^; ^ήγϊΗ Ιΐιηΐ: ΐΗΐΓ8ί'(1 ιηο, λνί1ιΐ088 
Ρί()\ν \\ί11ι ^ΙυιπΗ* ηικί ρίίί'οπ^ ππΗί^ί' Ιγοιπ ΐΐκ' Ιιοπίρ- 

Ιίΐπίΐ Ι ίΐηι (Ιπν^η. [ϋ^(1ϊ|)ΐΐ8, (•ΗΓη€'. 

ί,ΐΐνί' η 1κ)ηο1ηι.•ιη, ηοί ;ι ^οιι ϊΙιηΙ οί οηθ ίΗΐ;]!^!•, 
ΟίΙν, Λν1ι;ιί;8θ(^\Μ• Ιχ-ίηΐΐ ΐΐΐί'ί', Ι)!;!!!!^ ϋοΐ ιηρ : νοιι 

ΙνίΉπΙ 1)1ηηΐί*. [λνϋΐΐιιοΐν. 

\νΐ11ΐιιο;1ν Ι οπηκ- ηοΐ, ίΓοηι ίΐκ- Ιαικί ;ιηι (•η>^ί: υπ- (;;{(ΐ 
ΡηΐΗΛνοΙΙ, Ρ1ΐ()ΐ•1)ΐΐίί, Μίσ1ι\ν;ιν-1<ΐιι^', Ο |)Ηΐίΐο<.•-1)υλνί:*ι•>,, 

ίΉι•ί*\ν(Ί1 νβ ! [λνΙΐίίΓί; «Ιΐί'ί'ρ ηγ^ χίπίπ ! 

ΡΉί-ικΙ^ οί* νοιιίΐι, ίπν^λνοΐΐ, ίΐιΐ(1 «,ΐηΐικ^ οί' Ιΐκ- (ήκΚ 
Ρ'οΓ 1 1<η()\\ ιιοί ΐί" ίχί ιιΐ€• "ίΪΗ ^ΐν(:Ίΐ ίι» Ν|Κ"η1^ ίο νοιι 

;ιο•;ιΐ)ΐ. [Λνϊΐΐι Οο(1ίί Ιο ηί(1, 

Βαΐ ηιν Ιιορί' ιιοί: νί-ί (Ιοίΐι ν]<?ρ)ι, \ν1ΐί-Γ^ΐη Ι Ιπι^ί, 
Ηίπι Ιο >>1η\ν, ηικί Ιιοΐοΐ Ιΐκ- ΙηικΙ οί' ΤΙκΊχ•^ ΙΐίΊΐί'ΜΐΙι 

ιη}' δΟθρΐΐ'ί' δλνίΐνβά. 

ΕΤΕΟίΊ.Ε8 

Ο^ΐ ΐΙιεί* ίοΓίΙι ! Ηά, ίηύν Ροΐνηβίοθί;, '* Μηπ οί 

ηΐΛπν η ίνιιβ," [ΐΗν ίβικίδ ίΊΐ(1ιΐ€(1 ! 

Χ?ιιη^(1 ΙΙΐΛ' ίηίΐι^ι• ΐ]ι&(:', Λνΐΐΐι Ιΐί^ίΐνβηΐν ρΐ'έ'βοΐοηοε οί 

[Κνΐ( ΡΟΙ.ΥΝΕΙΟΕ5. 
ΟΗΟΚυ8 

Το ΐΐιΐ^ 1Λη^1 ίΓοηι ΡΗοθηΐοίίΐ Οηάπιιΐίϊ ^ρβροΐίηο• ('ν//•.) 
€ίΐιη&^ ΐΐΐΐ ΐΐΐ6 Ιιρίίνι• ιιηΙίΓοΙνβη, ΙβΛάίπβ; 

Τ1ΐ6 ^νΛη^1€•^€*Γ, €Λ8Ϊ Ιΐίτ ίο βΗΓΐΙίΛνηΓίΙ, ΐίΊΗηο; 640 

ΤΙΐίΐΙ ίίο λνπ^ Ηθοοΐϊΐρ1ί8ΐΐί^€ΐ 1;1ΐ(? οπιοΐί' '^ροΐν^η 

\νΐΐ6η ίΐΐ^ ^τ0^ι ίοΓ ΐΙΚ:^ ρΙίΙΟέ* οί 1Π8 Γ€•ί.ί ίίΗνί' ΙοΙνΘΠ, 

Βΐάίϋηο; ίπΐ^ρ ίΐΐί' ΑοηΐΗπ ρΐΗΪη8 ίοΓ Ιιΐδ €ΐ\νρ11ίπσ. 
\νΗβΓθ ίΐΐβ ίίοΐίΐβπ δρέ'ίΙΓδ οί ίΐΐθ λνΙιβηί-ΓΗπΙίδ (^ιιΐνβΓ, 
λνΐιβΓ^ ί1ΐ6 ουίο;ιΐ8ΐιΐηα; ίΐοοά οί ίΗρ Ιον^ΐν ηνβι• 

ΓοΐΊΐΙΐ ί1ί18Η68 ίνΟΠΙ ίθ111ΐίΗΪη8 οί ΟΪΓΟβ λν^ΙΙίησ 399 Φ0ΙΝΤ5?ΑΙ 

κα} βαθυοτΓορονς ^ύα^;, 
Υ^ρόμίοΐ' (ίνθα τέκβτο μά- 
650 τη ρ Α ιός >γάμοίσί, 

κίσσο<ζ ον ττβρίστΕφης 
6\ικτ6<ζ €νθν<; 6Τί βρ€φο<; 
'χΧοηφόροίσίΡ βρνεσιν 
• κατασκίοοσιρ οΧβίσας βνωησβν, 
Ήάκχ^ίον 'χόρ^υμα τταρθένοισι (^ηβαίαισι 
και <^υναίζϊν βυίοί^;. 

€νθα φονίος ην δράκων άντ. 

"Αρ€θ<;, ώμόφρων φύΧαξ 
νάματ βνυΒρα καΐ ρέβθρα 
660 'χΧοερα Ββρ^μάτων κόραυσι 

ΊΤϋΧυττΧάνοι^; ^ττισκοττών 
ον €7γΙ γ^ερνιβα^ μόλων 
Καδ^09 ολβσβ μαρμάρω, 
κράτα φόνιον οΧβσίθηρος 
ωΚενα'^ Βίκων βολαΐ'ς, 
Οίας αματορο(; ο 

669 βΐ9 βαθνσττόρονς γύα9 
668 7α7Γ6Τ6ί9 Βίκων οΒόν- 

667 τα9 ΠαΧλαδο9 φραΒαΐσίν ^ 

670 βνθβν Ιζανηκβ γα 
ητάνοττΧον οψίν υττερ άκρων 
ορών 'χ^θονός' σίΒαρόφρων 

Βέ νίν φονοζ ιτάΧίν ζυνη'\^^ γα φίΚα. 
αΧματο'ζ δ' βΒβυσε ηαίαν, ά νιν βνηΧίοίσί 
Ββί^βν αίθβρο^ί 7Γνοαΐ<ί. 

καΐ σε τον ττρομάτορο^; βττωΒ. 

Ίοί)9 τΓοτ' βκ^ονον 

^ ΜιίΓΓδ,^^'β £ΐΓΓ£ΐη§θηιβηί;, 860ΐΐΓΪη§ ιηβίΓίοβ,Ι οοΓΓθδροπίΙβηοο. 
400 ΙΙΙΐ: ΙΜΙΟΚΜΙΙΛΝ \ΙΛ1Ι)ΓΛ\^ 

0\ίΊ• ηκ';ΐ(1π\ΝΝ ,111(1 ΗΙιΙι-ΙηικΚ Ιι.ιιν ί*^1-1(ί•ιιιι'ημ, 
ννίκΜν ν))Γ;ιιι<!,•, ί'ηππ Ηκ- ^[)()ιι^.•ιI^ Ι<λ ίη-ίΓΐΐ'ηηιΐιιμ- 
Οί ΖιηΐΝ, Ιΐΐΐ' (ί(>(| οΓ 11ι^ 8ΐιοιιί; λνίΙίΙ-ΓΐπίίϊπίΓ ; 650 
ΑιηΙ ίΐκ* ί\ ν ;ιι•(Ίιίιιο• ίί^ν, 1)(^\ν(:•ΓΗ ;ιι•(»ιιιΐ(1 Ιιΐιη. 
ΧνΐΐΙι ίΐκ,' ίηΪΓν οΙιηιΊΐ'^ οί" ϊϊη ^ι-ίι-^πικ-ί,^ ΙίοιπκΙ 1ιϊ]ΐι, 

Το ί;1ΐ6 1)Ηΐ)ί* \\ί11ι ίί^ «αάίΐβπ Ιθΐιοίπΐ.*; οΗηοΓΐη<Γ, 
Ονί'ΠΠίΐιιΐϋιι*;• λνιΊ^Ιι ^Ιυκίολν ίΐκ- ΒΙΐΗ^ΐιΐίτ-ΙίκΙίΜΐ, 
ΚοΓ Η ίΐι^ηκ' οίίΐκ' ΒΗ(•(•Ιι,•ιη;ι1 ίΐηιιοί^ ιιιιΐο ιη.Ίί(1»•ιι 
Οί ΊΊΐίιΊχ'Η, ίπκΐ Ιο ηι.ιίΓοη βνοί'-^ίιΐίτΐηι»•. 

Τίκ-Γϋ οη ΐΐΐίΐ 11η11ο^ν^^1 ίοιιιιΙηΐιΓ.', 1)ογ(1ι•γ (.////.) 

νν^Ηδ Ιΐιρ (Ιηΐί^οη οί" Αι*68, ίΐ Γαΐ1ι1θ88 λνΗΐ•(1(*Γ ; 

Αηύ ΐΐκ' ϋΐηιν οί 1ιί8 (♦νίΊ3<ι11.ς ίρΜί'ίίιΙ-ίΙίΐδΙιίηδΓ 
\Vίιη(1^^^^1 ίιι Γίι-Ηίΐΐι'.'ίδ-Γονΐη^ Ινε^ηη^^^ 
Ο'ρΓ Ιΐΐίί Ιιπηιιιιΐπ^• ηιηηβΐ^, Ιΐΐί^ ηπιτοΓ^ίΙ ^Γββηηρδδ : 660 

Τΐίθη ΟΗΠίίί ίο ΐΐΐί' ί^ρι-ίπ]!»• ίοΓ ΐΐΐί- Ιιι^ΙγηΙ λνίΐΗΐιΐη^ 
ϋα(1ιτιυ8, ηικΙ ΙηπΊ^ά ;ι1: ΐΐΐί• ηιοπ8ί€Γ, ηικΙ 8ΐί•\ν ΐΐ ; 

Γοΐ' }ΐ6 811ίΐΐθ1ΐ€θ1 Η 1)ΟΙΐ1(1ίη% 1ΐΪ8 δίΐΌΙΙ^ ΗΠΙ! ίΙΐΠ'Λν ΐί 

ϋολνη οη ίΙΐΘ Ιΐί^ίκΐ οί ΐΐιε δ1Ηιιί^^111:^^β^ οπίδίπηι^. 
Τΐιβη, οί Ρη11η8, ΐΗβ πιοΐΗρΗ^δδ Οοο1(1(?88, 1)ΐ(1ο1ίΊΐ, 

ϋίΤ ΐΠέ" Λ<?(:•ρ-ίΐΠΤΟ\ν^€ΐ ί^ΗΐΐΗ^ 171 1ΐ€Ί• 1)Γ<^Η8ΐ ίΟ 1)6 

Ιπάάί-η, 
Αηά ΐΐιρ ΐΓΗνΗίΙΐη^ §•ΐ6ΐ)6 ίίιιηο- ιιρ Ι^η^ΐιΐ; 1)1ο88οηι 670 

Οί Π1ΜΪ1-ο1η(] ΛνΗΓΠΟΓδ ΟΥΘΓ ΐΙΐΘ ΙίΟδΟΠΙ 

Οί ΐ1ΐ6 βΛΓίΙι ; 1)ΐιΐ δίΛΐισΙιίίτ ΐΗ^^ ίΓοη-ΙιΟίπΊβοΙ 
Α^Λΐη Λ\ ίΐΐι ΐΐκ' 6ΗΐΊ:1ι ίΙΐί^ΪΓ η1οΐ11^^ Ηβη! ΐΐι^ιιι, 
Αηά (ΐΓθηοΙι^ά λνίΐΐι ΐΐι^ϊι• Ιίΐοοά ίΐιβ 1)ΐ•6ίΐ8ΐ: ΛνΙιίοΗ 1ιη(1 
86ηΐ ΐΐι^ηι 

ΓοΓΐΙι, λνΐΐθΐι ίο 8ΐιη-φΐίο1ίθΐΐ6ί1 ίΐίν Ιΐι^γ ιιρδίΑΓί^ά. 

υηΐο ΐΗθ^ ίοο. Ερίΐρ1ιιΐ8, 8θϊοη (Εροίΐε.) 

Οί ουΓ ίΪΓδΙ ιηοΐΐΐίτ Ιο. Ι ηιοαπ, 40Ι 
νοι., III. π η ΦΟΤΝΙ52ΑΪ 

"Κτταφοί', ώ Δί09 ^ένβθΧον, 
€Κ(ΐ\€σ^ €/(ά\€σα βαρβάρω βοά, 
080 ίώ, βάρβαροι^: Χιταΐς, 

βάθι βάθι ταΐ'δβ <γάν' 
σόι νιν βκ'^ονοί κτίσαν, 
αν Βίώνυμοί θβαί, 
ΤΙβρσέφασσα καί φί\α 
Ααμάτηρ θεά, 

ττάντων άνασσα, ιτάντων δε Γα τροφός, 
βκτήσαντο' ττβμττβ ττνρφόρονς 
θίάς, άμννε ταΒε γα* 
ττάντα δ' βνττβτή θβοΐς. 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

690 χώ/36ί, συ καϊ κόμιζε τον ^ίενοικεως 

Κρ€οντ\ άΒβλφον μητρός ^Ιοκάστης εμής, 
Χέ^ων τ«δ', α>9 οΙκεΐα καϊ κοινά γθονος 
θβΧω ττρος αντον σνμβαλεΐν βονΧενματα, 
ττρίν εις μά'χ^^ν τε καϊ Βορος τάξιν μοΧεΐν. 
καίτοι ττοΒών σων μό^θον εκΧύει τταρών 
ορώ ^αρ αντον ττρος Βόμονς στειγοντ εμούς. 

ΚΡΕΠΝ 

/} ΤΓολλ' εττήΧθον εισιΒεΐν χρτ^ζων σ\ άναξ 
^ΕτεόκΧεες, ιτεριξ δε ΚαΒμείων ττνΧας 
φύΧακάς τ εττηΧθον σον Βεμας θηρώμενος. 

ΕΤΕ0ΚΛΗ2 

700 καϊ μην εγώ σ' εχρηζον εΙσιΒεΐν, Κ.ρέον' 

ΤΓοΧΧω 'γάρ ηύρον ενΒεεΐς ΒιαΧΧα'γάς, 
ώς εις Χό<γονς συνήψα ΥΙοΧννείκει μοΧών. 

ΚΡΕΠΝ 

ηκονσα μείζον αύτον ή %ηβας φρονεΐν, 
Κ7]Βει τ \\Βράστου και στρατω ττεττοιθότα. 

402 ΊΊΙΚ ΙΜΙΟΗΝΊΟΙΛΧ ΜΛΙΠΕΝ.^ 

ί'Πίο ίΐΐί-ί', (»ί"(»11|• Ι<»Γ(Ι /«'ΙΙ^ Ν|»|•ΙΙΙΙ14. 

\\ ϊΐΐί ιην ηΐΐί'ΐι (Ιΐίίΐιΐ ΐίρΗιιιιμ; 

Λικί Ννϊΐΐι |)Γη}'<ίΐ•Ν οί' ;ιπ .•ιΙΐ(.Ίΐ Ιοπ^ξΐκ* ! 680 

ΊΊιγ Ν011Ν, λνίκ) ΓΟίΠ'οίΙ Τ11^1)^Ν ίο Ιΐι^ί^, ογυ οη 

ΊΊΐί.*ίΓ ίΉΐΙιοΓ — Ο οοηκ* ίο ίίπη^ ολνη ! 
ΓοΓ Πί'ηΊ^1;<:'Γ, ΡίϊΓδθρΗοη^, ΛνΐΉΓΐη^ 
Τλνίη ιΐίίΓηθί^, Ιΐίΐνβ οιιγ ΙλπγΙ ίη ΛνηΓοΙ — 
Εν^ιι ^πιοϊοιίδ υ€*ηΐ(;1;^ι• Α11-(μΐ(^€•η, 
ννΐιο 18 ΕηγΙΗ, ηαΓδ6 οί ίύ\ ϊϊμιϊ Ιΐίΐΐΐι 1)€•ριι, — 
Ο δ€Ίΐ(1 ίΐκ-ιη, Ιΐιν ρ^ο])1<' Ιο 80Γί*(*η 

Ι8 ίίκτί* ίΐιι^ΐιί ίοΓ ΐ1ι^ Οοάπ ίοο ΙΐΗΠΐ ? 

ΕΤΕοει.Ε8 (ίο αΐίβιιάαηΐ) 
Οο ϊΐιοιι, ΗΠίΙ €ι•€Όη 1)ηιιο^, Μρηοοοί'ΐΐ'-ι' δοη, 690 

\νΐιο 18 ιην ιηοίΐΐίτ'δ, (-ν^-η ^ο^;ι81;ίι'8 Ι^ΓοίΙΐίτ. 
Τΐιϊδ ΙίιΊΙ Ιιΐιη. ΐΙΐΗί 1 \\•οα1(1 οοηιιηαικ" Λνίΐΐι Ιιίηι 
ΤοικΊπη^ οιΐΓ ολμι Η(1νΗΐι1:Η^•(ί ηικΙ Ιΐκ- ΙίίΐκΓδ, 

Εγ& νν'ί:" §0 1)Ηΐΐΐ€ΛΝϋΓ(1 Ηπά ΓίϋΊ^Ο ΐΐΐίί 8ρ^Η1'8. 

Βαί Ιο, 1ΐ6 οοηι^ΐΗ, δρΗπηο ΐΐιν ίΌοί'8 Ιοϋ. 
Μ^δβΐί" 1)6ΐιο1(1 Ηίηι (ΐΓίΐ\\•ίη£^ ηίιϊΐι ιίιιιίθ Ιΐίΐΐΐδ. 

ΕηΙβΓ ΟΙΙΕΟΝ". 

ΓΚΕΟΧ 

δ^θΐίίη^ Ιο 866 ΐ1ΐ6(•, ίαν Ι Η&νθ λνβηθθά, Κίη^ 

Είθοοίρδ ; Γϋΐιηά ίο ίΐΐΐ ^ίι^11η^Μη οίΐί^ι^ 

Αηά ^ιΐΛίχΙδ, δίΐΐΐ 8ί•ίΐΓθ1ιϊη^ ίοΓ ίΐιν ϊλο^, Ι ])η886(1. 

ΕΤΕΟΓΙ.Ε8 

8οοί1ι, Οΐ'θοη, ίπΐπ ΛνΗ8 Ι ίο Ιοοίν οη ίΐιεε : 700 

ΡοΓ Ιΐίίΐβ Λνοι-ίΐι Ι ίοιιηοΐ Ιιϊδ ίβηηδ οί' ρ^ίΐοβ, 
\νΐΐ6η Ι ίοΓ ι^Ηΐ-Ιί-Λ' Ροΐνηθΐοί'δ ηι^ί. 

ΟΗΕΟΝ 

Βθγοικί Τ1ΐ6ΐ)6δ Ηΐδ &ιηΐ3Ϊίίοη 80&Γδ, Ι Ιιβ&ι•, 
Βν Λθι-ίΐδίιΐδ' Ιίΐιΐδίηρ. πηοΐ Ηΐδ Ηοδί, ρυίΤβίΙ ιιρ. 

Ό η '2 ΦΟΙΝ122Α1 

ίϊλλ' 6^9 θβούς ^ρη ταυτ άναρτήσαντ^ βχ^είν' 
α δ' βμτΓοΒων μάΧίστα, ταύθ^ ηκω φράσωι^. 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 
τα ΤΓοΐα ταύτα ; τον Χό^ον 'γαρ α<^ροώ. 

ΚΡΕΩΝ 

ηκ€ί τ/ς α1^μίί\ωτο<ζ ^Αρ^€ίων ττάρα. 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 
\€^€^ δβ δ^ Τί των €Κ€Ϊ νβώτβρον ; 

ΚΡΕΠΝ 

710 μβΧλειν [ττβρίξ ιτύρ'^υίσι ΚαΒμβίων ττόΧιν 

οττλοίί] βΧίξβιν αύτίκ ^Αρ^^βίων στρατόν. 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

ζζοιστβον ταρ^ οττλα Κ,α^μβίων ττολβί. 

ΚΡΕΠΝ 

ττοΐ ; μων νβάζων ούχ όρας α χρην σ όράν ; 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

€κτ6<; τάφρων τών^\ ώς μαχουμ^νονζ τάχα. 

ΚΡΕΩΝ 

σμικρόν το ττΧήθος τήσΒε 'γή'ζ, οι δ' άφθονοι. 
ΕΤΕΟΚΛΗ2 

εγωδα κ€ίνον<ζ τοΐ<; λόγο/,9 οντα<ζ θρασβΐς. 

ΚΡΕΩΝ 

€χ€ΐ τιν ο^κον "Αρ'γο'; ^ΈΧληνων ττάρα. 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

θάρσεΐ' τάχ αυτών ττβΒίον βμπΧησω φονον. 

ΚΡΕΩΝ 

Θ^Χοιμ αν άΧΧά τοϋθ* ορώ ττοΧλον ιτονου. 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

720 ώ9 ου καθίζω τειχίων βϊσω στρατον, 

ΚΡΕΩΝ 

και μην το νικάν βστι ττάν βυβουΧία» 
404 ΤΗΕ Ρ[10ΕΝΚ:ΐΑΝ ΜΑΐυΕΝ8 

Ι^ιιΐ ίΐκ^ίιο ίΙιΐημ,Ν ίπ Ιΐκ- (ίιχΚ' ΙιμιηΙη ηπι^ίΐ Λν^ Ιί^πνε. 
Οί' υιΐΓ ιηπίπ 8ΐιιιιιΐ3ΐΐη^1)1<ιι•1< Ι ο;ιιηι• Ιο 1;(.*11. 

ΕΤΕΟ0ΧΕ8 

ννΐΐΗΐ; δΙίίΐΠ ΐΗΐ8 1)6 ? ΤΗγ άήΐί ϊη ώη•]< ίο ιη^•. 

(ΚΕΟΝ 

Α ΟΗ,ρίΐνε ίΓοιη ίΐιε Ατ^ξΐνα Πόδι ίδ οοπίίί. 

ΕΤΕΟΟΙ,Εδ 

ΤΙιηΙ Αΐ'^ϋδ' Ιιυί,Ι: ΛνϊΠ «,ίΓΗΪ^ΙιίΛνΗν Λνϊικί ίΐκ- ηοί; 710 

Οί' ΗΓπΐδ Γοιιηίΐ Οίΐίΐιηιΐδ' ΐ3ΐΐΓ^ Άπά :ά\ Ιμ^υ ϊο\\ανΗ. 

ΕΤΕΟΓΙ.Εδ 

Τΐιεη Οηάηιιΐδ' ΙίΐΐΓ^ ηιυδί Ιβπά ί'υιΊΐι Ιι^γ ίΐΓπιν, — 

ίΚΕΟΝ 

λν'ΗίΐΙιβΓ ? 8(;(ί5 ηοΐ ΙΗ}- τίΐδΐι νοιι1:1ι λνΐΐίΐΐ ίΐ δΐιοπίά ? 

ΕΤΕΟΓΙ.Ε8 

ΑοΓΟδδ νοη ΐΓ^ηοΗί'δ, αδ Ιο β^Ηΐ ίοι-ίΐίλνίΐΐι. 

ΟΚΕΟΝ \ 

διη»11 ΐδ ίΐιε Ηοδΐ οί* Ιΐιΐδ 1{ΐηά_, οοαηΐΐβδδ ΐΗίίίΓδ. Ι 

ΕΤΕΟεί,Εδ 

Ι 1\ΐιο\ν Ιΐΐίΐηι ί'οΓ ίοηετικί-νίΐΙίΗηΙ Λν&ιτίοΓδ. 

εΚΕΟΝ 

Αΐ'^οδ ΙιηΙΗ Ιιΐ^Η ΓερυΙβ ηιΐά Η^ΙΙ^δ' δοηε. 

ΕΤΕΟϋΙ,Εδ 

ΡεΗΓ ηϋΐ : ΙΙΐίίίΓ δΙίΐυ^ΙιΐεΓ δοοη δΗπΙΙ 1οη(1 ΐΐιβ ρΐίΐΐιι. 

ΟΗΕΟΝ 

ΤΗηΙ ΛνουΜ Ι : νί^ί Ικ^Γ^ίη Ι δ(ί6 ^ηιη Ιοίΐ. 

ΕΤΕΟΓΧΕδ 

Χυί 1 Λνίΐΐ ρρη ηιίπί" ΗυδΙ ΛνίΐΗίπ ΐΗίί λνπΐΐδ ! 720 

ίΠΕΟΝ 

Υίίΐ; ΛνΗοΠγ ΐη ^οοά ο'οαπδβΐ νΐοΙοΓ}• Ιΐ^δ. 

405 ΦΟΙΝΙ^^ΑΙ 

ΕΤΕ0ΚΛΗ2 

βούΧβί τράττωμαι δτ/^' οΒούζ αΧλα<ζ τινάς ; 

ΚΡΕΠΝ 

ττάσα^ ^€, ττρίν κίν^υνον βίς ατταξ μοΧβΐν. 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 
βΐ νυκτός αντοΐς ττροσβαλοιμβν €Κ Χο-χου ; 

ΚΡΕΠΝ 

€ί7Γ€ρ σφαλβίς 7^ δεΟ/οο σωθησβυ ττοΧίν. 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

ϊσον φβρβί ννξ, τοις δε τοΧμωσίν ττΧβον. 

ΚΡΕΠΝ 

βνΒυστνχ^ήσαί ^βινον βύφρόνης κνβφας. 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 
αλλ,' άμφΐ ^βίττνον ονσί ττροσβάΧω Βορυ ; 

ΚΡΕΠΝ 

βκττΧη^ίς αν ^ενοίτο- νίκήσαι δε δει. 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

730 βαθύς <^ί του Αιρκαΐος άναγωρείν ττορος. 

ΚΡΕΠΝ 

ατταν κάκίον τον φυΧάσσεσθαι καΧως. 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

τί δ', €6 καθίΊΓΤΓβύσαίμβν Άρ^βίων στρατόν ; 

ΚΡΕΠΝ 

κακά, Ίτεφρακται Χάος αρμασιν ττεριξ. 

ΕΤΕΟΚΛΗ 2 

τί Βήτα Βράσω ; ΊτοΧεμίοίσι δω ττοΧιν ; 

ΚΡΕΠΝ 

μη Βήτα' βονΧβνον δ', Ιττείττερ εΖ σοφός. 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

τις ονν ττρόνοια ^ί^νεται σοφίοτβρα ; 

ΚΡΕΠΝ 

έ'τΓτ' άνΒρας αντοίς φασιν, ως ήκονσ^ βγω, — 
4θ6 ΤΗΚ ΡΗΟΕΝίαΑΝ ΜΑΐυΕΝ8 

κτκυοΊ.ρ:8 
\\ υιιΐοΐ^ΐ; Ιΐιοιι 1 ίαηκΗΐ ιιΐ(ί ιιηΐυ οΐΙΐίίΓ ρηΐΗί) ? 

ΓΗΕΟΝ 

ΚΊΈ()0ΧΕ8 

Ηο\ν ΐί" Ι^ν ηί^Ηΐ ΛΝ'ίί ίΉΠ οη Ιΐΐίίπι ίΓοιιι ;ιηι1>α8ΐι ? 

ΓΚΕΟΝ" 

Υ(ί{ΐ, — α\ ηιί8ί•ίΐη•νΐη^, ί>ίΐίν; ίΐιου πιπν^ί Γείιιηι. 

ΕΤΕΟ^Ί.Ε8 

Νίβΐιί; β^ϋΗΐδ α11, νβΐ: 1ΐ(ί1})ί5 ϊ]\ϋ νίίηΙαΓοα.'ί ηιο^ί. 
ν^ΐ, ί'ογ ϊ11-ί5ρ(:'ΰ(1, ιιΐ^•1ιί;'ί5 ^Ιυυηι ΐ-ί ΙογΗΙ^Ιο. 

ΕΤΕΟ€Ι>Ε8 

81ίη11 ι ηΐίΐΐνυ ϋη8<;ΐ ίίνίίη η5 ίΗεγ 8αρ ? 

εΠΕΟΝ 

Α \}ή^ίί ϋΐϋηιι : — 'ΙΪ8 \ίί:ϊονγ \\•ϋ π^^(1. 

ΕΤΕΟ0Ι.Ε8 
ΓΚΕΟΝ 

Ν&υ^ΐιί Λ\•€'Γ6 δο §οο(1 Η5 \\•αΓ(1 υδ λ^ηπΙυ. 

ΕΤΕΟΟΙ,Εδ 

Ηολν, ΐί* οιΐΓ ΗοΓδ^ οΙΐίΐΓ^θ Γΐο\ντι οη ΑΓ^Ξ^οδ' Ηο*<1 ? 

ΟΚΕΟΝ 

Τ1ΐ6Γ6 ίοο ΐΙΐίίίΓ Ηηί'δ 1)6 ίβηοθίΐ λνί1;Η οΙΐΗποΐδ Γοιπίίΐ. 

ΕΤΕΟ0Ι.Ε8 

λ\ΊΊ3ΐ δΐιαίΐ 1 €ΐυ ΐΐιβη ? — νΐεΐά οιιγ ΐολνη ίο ίο^δ ' 

ΓΚΕΟΝ 

Νεν^Γ. Ταΐίβ ΐΗϋΐιμΙιί, ΐί ρΓαά^ηΐ οΠί^ί" ίΗοιι ηγΙ;. 

ΕΤΕΟΟΈΕδ 

ννΐΐίΐΐ ουυηδοί ίδ πιοΓίί ρηιά^ηΐ, ΐΐι^η^ ΐΗϋη ηιΐη6 : 

ΓΚΕΟΝ 

8(ϊνΰη οΐιαηιρΐοηδ ηι•(; ΐΙι^Γί; Λνίίΐι ΐΗεηι^ Κη\ ^ Ι Ιι^ηιτί, — 

407 ΦΟΙΝΙ22ΑΙ 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 

Τί ΊΓροστβτάχθαί 8ράν ; το ^αρ σθένο^; βρα^χυ. 

ΚΡΕΠΝ 

Χό'χων ανάσσβίν βτττα ττροσκβΐσθαι ττυΧαι^;. 

ΕΤΕΟΚΛΗ2 
740 Τί Βήτα Βρώμβν ; άττορίαν ^αρ ου μβνώ. 

ΚΡΕΩΝ 

€7Γτ' άνδρας αυτοΙ<ζ και σν ττρος 7Γύλαί<ς βλον. 

ΕΤΕ0ΚΛΗ2 
Χό'χων άνάσσ€ίν ή μονοστοΧον Βορος ; 

ΚΡΕΠΝ 

Χογων, ττροκρίνα^; οίττβρ αλκιμωτατοι, 

ΕΤΕ0ΚΛΗ2 

^υνήκ' άμνν€ίν τβΐ'χέων ττροσαμβάσβίς. 

ΚΡΕΩΝ 

καΐ ξυστρατηΎους• βίς δ' άνηρ ου ττάνθ^ όρα. 

ΕΤΕ0ΚΛΗ2 

θάρσβί ττροκρίνας ή φρβνών βύβουΧία ; 

ΚΡΕΩΝ 

άμφοτβρον άτΓοΧβιφθβν ^αρ ούΒβν θάτβρον. 

ΕΤΕ0ΚΛΗ2 

βσται τάδ'• βΧθωυ δ' βτττάττνρ^ον 6? ττοΧιν 
τάξω \ο'χα^/ου<ζ 7Γρο<; ττύΧαισιν, ώ<ς λ€γ6ί-?, 
750 ίσου<ζ ϊσοισί ΊτοΧ^μίοισιν άυτίθβίς. 

όνομα δ' εκάστου Βιατριβη ττοΧΧη^^ΧβΎβιν, 
εχθρών υΐΓ αύτοΐς τβίγ^βσιν καθήμενων. 
αΧΧ είμ , όττων αν μη καταρ'^ωμβυ χέρα. 
και μοί '^ενοίτ άΒεΧφον άντηρτ] Χαβεΐν 
καΐ ξυσταθεντα 8ίά μάχ^ι^ζ εΧεΙν Βορί, 
κτανείν θ' ός ηΧθε ττατρίΒα ττορθησων εμην. 
Ύαμου^; δ' άΒεΧφής Αντιγόνης ττα^δός• τε σου 
Αιμονο<;, εαν τί τή'ί τύχη<; 6^ω σφαΧώ, 

4θδ ΤΗΕ ΡΗΟΕ^1^1ΑΝ ΜΑΐυΕΝ8 

ΕΤΕθεΐ,Ε8 

ΝΝΊΐίίΓοΙο ίΐρροίιι1;6(1 ? δίίν<.'η πκην. ιιιί^ΐιΐ λν^Γβ 8ΐη»11 ! 

Ο'ΚΕΟΝ 

ΕΤΕΟΟΧΕδ 

λνίκιΐ: Ιΐκι-η ? 1 λνπϋ: ηυΐ ('υιιιΐδβΐίί οΐ άϋί^ραη. 740 

ΓΚΕΟΝ 

8(*ν€η οΗοο56 ΐΗοιι ΐοο ίο ίΓοηί ΐΐΐίίηι αϊ ΐΗβ ^πΐίίί;. 

ΕΤΕΟ€Ι>Είί 

Τυ ΙοΗίΙ οιπ' 1)ίΐηΓΐ8, ογ Η^ΙιΙ \νίΐΗ δίη^ΐϋ δρβΒΓ ? 

ΓΚΕΟΝ 

Το Ι^ίΐίΐ οιΐΓ Ι^ΗΐκΙδ : οΗοο8€ ΐΗοιι οιΐΓ ηιΐ<?}ι1;ΐ(ίδ1: ; — 

ΕΤΕΟΓΙ.Ε*; 
Αν δΟ ίο ΗΥίίΓί Ιΐΐ€ 50η1ϊπ^ οί' Ιΐΐΰ Ννπΐΐδ. 

ΟΚΕΟΝ 

Αηά αηάβΐ'-οίΐρίαίηδ : οη^ ιππη δθβδ ηοΐ: ηΐΐ. 

ΕΤΕΟΓΙ.Ε8 

ΓοΓ \ ηΙοιιγ ο1ιθδ(ίη, ογ ίοΓ ρΓΐκ1ί?ηί Λ\•ϊί; ? 

ΟΕΕΟΝ 

Νπν, 1)οΐ1ι : λνΐίΐιοιιΐ; Ηδ ίίεΙΙοΛν', 68θΗ ίδ ηΗΐι^Ηΐ. 

ΕΤΕΟΟΧΕδ 

ΊΊιΐδ δΗϋΙΙ 136. Νο\ν' ίο ΐΙΐ6 δθνίίη Ιολνίτδ \\'ϊ11 Ι, 
Αηά ρίπηΐ οΗΐί^ίδ, πδ ΐΗοιι Ι^ΐάοΐ^δΐ^ ηΐ Ιΐιο ^ίΐΐβδ, 
ΟΙΐΗΐηρίοη ίοι* οΗ^ιηρίοη. ταη^^ά Λ^ηΐηδΐ: ΐΗκ ίοθ. 7οΟ 

Το ίίΊΙ ("Ηοΐΐ ο'ίίΓ, Λν6Γ6 ΟΟδίΙν ΛνΗδΙ^ οί" ΐίπίΡ, 

ννΐΐίιΊΐ ίορδ 1)6 ο<ιηΐ})6(1 ΐ36η6Ηΐ}ι οιιγ νβΓγ Λνϋΐΐδ. 

Βιιΐ Ι Λνϋΐ (Γο. ΐΙΐΗί 1111116 1ΐΗΐΐ(1δ ΙοΐΙ^Γ ηοί, 

^^ο^1 §ΓΗηΙ Ι 111661 ηιν 1)γοΙ:1ι6Γ ίΗ66 ίο ί<\α^, 

€ΐΗδΗ ΐη 11ί6 ^ΓΗρ})ΐ6, Ηΐιά δΐην Ιιϊηι ΛνίίΗ ΐΗε δρεΗΓ — 

8ΐΗν Ηίιιι, ΛνΗο 6ΗΠ16 Ιο Ιηυ πιυ οοιιιιΙγυ ΛΥΗδΙε ! 

Βιιΐ, ίοΓ Αη1;ί§οιΐ6'8 ηΐίατΐίΐ§6 ΛνϋΗ ΙΙιλ' δοη 

Ηίΐ6ηιοιι, — ΐί ίΐιι^ΐιί ιιηί;ο\ναΓά Ιιαρ Ιο ηΐ6, — 

409 ΦΟΙΝΙ25ΑΙ 

σοι 'χ^ρη μεΧβσθαί' την Βόσιν δ βχ^β'γ'γνον 
760 την ττρόσθβ ττοιω νυν €ΐτ βζο^οί^; βμαΐς. 
μητβρο^; ά^βΧφος €ΐ' τι Ββΐ μακρη'^ορβΐν ; 
τρζή> άξίως νιν σου Τ6 την τ €μην -χάριν. 
Ίτατηρ δ' 69 αυτόν άμαθίαν οφΧισκανβι, 
ο^Ιτιν τυφΧώσα'ζ' ουκ ά^αν σή> ζΐΤΎΐνβσα' 
ημάς τ άράίσιν, ην τύχη, κατακτβνβΐ. 
βν Ο βστιν ημιν αρ'γον, €ί τι σβσφατον 
οίωνόμαντί'^ Ύβιρεσια^^ βχβι φρασαι, 
τοΰ^^ €Κ7Γνθβσθαί ταύτ • εγώ δβ τταΐΒα σον 
Μβνοίκβα, σου ττατρος αύτεττώνυμον, 
710 άζοντα ττβμψω Ββΰρο Ύβιρβσίαν, Κρέον 
σοΙ μεν 'γάρ ή^ύς εΙς Χόλους άφίζβται• 
εγώ δε τβχνην μαντίκην εμεμψάμην 
ή8η τΓ^ος- αυτόν, ώστε μοι μομφα<; εχειν. 
ττόΧεί δε καΐ σοι ταυτ βτησκήτττω, }ίρεον' 
ηνττερ κράτηση τάμα, ΤΙοΧυνείκου^; νεκυν 
μήτΓΟτε ταφήναι τηΒε Θηβαία χθονί• 
θνησκειν δε τον θάψαντα, καν φιΧων τι<; η. 
σοΙ μεν ταδ' αύΒώ' τΓροσττόΧοις δ' εμοΐ'ζ λέγω. 
εκφέρετε τεύχη ττάνοττΧά τ' άμφιβΧή ματα, 
780 ώ9 6^9 ά^ώνα τον ττροκείμενον Βάρος 
ορμώμεθ* ήΒη ζνν Βικη νικηφορφ. 
τη δ' ΈίύΧαβεία χρησιμωτάτη θεών 
ττροσευχόμεσθα τήνΒε Βιασωζειν ττόΧον. 

Χ0Ρ02 

ώ ττοΧύμοχθος "Αρης, τι ττοθ^ αίματι στρ. 

και θανάτω κατέχει βρόμιου τταράμουσος έορταΐς ; 
ουκ εττι καΧΧιχόροις στεφάνοισι νεανιΒος ώρας 
βόστρυχον άμττετάσας, Χωτού κατά ττνευματα 
μέΧττει 

4ΙΟ ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΜΑΙ1)ΕΝ8 

δ<:•0 ΐΗοΐΙ Ιο ίΐΐΐκ. ΤΙΚΜΓ ΙηΙ^ 1)ϋίΐ•()ΐ1ΐίΐ1-|)1ΐ^1ΐΙ 

Χυλ\ , ;ΐ8 Ι ^ΐ) ΙογΙΙι, (1υ Ι πιϋίν. 70<Ι 

ΊΊΐϋΐι ηιΊ ηιν ηιοίΙκίΓ'δ 131*0111^^ : Λνΐιγ \\•;ι.ς1;(; λ\-θΓ(1ί5 ? 
(ιίνίι' Ιη^γ ίίΠΓ ιηπίακί", ίοΓ ΐΐιν Νίΐΐνΐ' ίίικί ιπϊηο. 
Μ ν ί'ηίΐΗ'Γ Ιιηίΐι λνΓου^ΙιΙ: ί'οΐΐν Η^ηϊη^ί Ιιΐιη«?ίΊί', 
Βΐίικϋημ; Ηΐ8 (ί)'ίίδ ; — δοπηΐ ])Γηϊ86 οί ιηίηί' 1ί€* 1ΐ;ιΐΙι ; — 
Αηά υ8 1ιΐ8 οαΓδίί δΗπΙ! δίπν, ΐί* δο ίΐ: 1ιη)). 

Οη(ί ίΐιΐη^ ίΐΐήά^δ ιιηάοηβ, Ιο Ηδΐί ίΗβ δβκΓ 

ΊνϊΓί^δΪΗδ ΙοικΊιίη^• ΐΗίδ, ΐί ηιιο^ΙιΙ; Ιιβ ΗηΙΙι 

Οί* οΓΗοΙ^δ ίο Ιβΐΐ ; ΜΠίΙ 1 \\ ί11 δ(:•η(1 

Τΐιγ δοη Μΰηοεοβιΐδ, οί" ίΐι^ ίΉΐΙιβΓ πίΐηΐίίίΐ, 

Οΐ'ίΌΠ, Ιο 1)ηη§; Τί^ΪΓίίδΐηδ ΙιϊΙΙι^γλνηγοΙ. 770 

ννίΐΐι Η ^οοίΐ Λνϊΐΐ δΙίΗΐΙ Ιικ οοηιηιιιηβ ηϊΐΗ ΐΗκ^ : 

ΒιιΙ Ιΐΐΰ δΡ^Γδ ΆΐΛ, ΐη Ιίηιβ ρΗδί Η&νίί Ι ιηοοίίεά 

ϋηΐο Ηίδ ίίΐοε ; δο 1ΐ6 ηιπν 1)ί^ΗΓ ηΐ6 ^ηΐ(3^6. 

ΤΗϊδ, Οΐ'ίίοη^ ίδ ΐϋίηβ 1ΐ€δΙ ίο Τ1ΐ6ΐ)6δ ϋπά ΐΗβί* : — 

Ιί" ιηγ οΗΐΐδβ οοη(^ιΐ6Γ, ικ^-ν^Γ 1)ΐΐΓν ν€ 

Ρο1}'η(ίίθ6δ' οοΐ'ρδίί ιιροη Ιΐιΐδ Τ1ΐ6ί)Ηΐι δοίΐ. 

\νΗο 1)υη€δ Ιιίηι — ΐΗοιι^Ιι π^ηγ ίΐηά (Ι^ηγ— ιιιιινΙ ς1ΐ(:•. 

Τΐιΐδ Ιο ί1ΐΡ6 :— ίο ηιΐηβ Ικ^ηοΐιηιεη πο\\' 1 δρβίΐΐί. 

Βγϊη^ ίοΓίΙι ηΐ}' ίίΓηΐδ^ ιιιίιΐίί 1ΐΗΐ•η6δδ-ραιιορ1}', 

ΤΗηΙ Ιο Ιΐΐ6 ίηιιηίηεηΐ αοηίϋοΐ ο£ Ιΐΐ6 δρβϋΐ' 780 

Ι ηΐίΐγ δθΐ ίοΓΐΗ, \νϋ;Η Κίί^ΐιΐ ίο οΓΟΛνη ιηΐηβ πΓηίδ. 

Το ΗββάίΥιΙπθδδ, οί" ίΐΠ Οοάδ ΗθΙρίιιΠθδΙ:, 

ΤΙιηΙ δΐΐθ ΛνίΠ δανβ ΐΐιίδ οΐίν, ηο\ν' \\'6 ρΥΆγ. [Εχίί. 

ΟΗοκυβ 

ΑΓ€δ ΐΐΐί" ΐΓοιιΜοιίδ, ο Λν1ΐ6ηο6 ίδ ΐΐιν ραδδΐοη ('^/'*•) 

ΓοΓ 1)1οοά Ηΐιά ίοΓ (ΙθΗΐΙι, ιιΠΗίΐιιΠίίά ίο Ιΐΐί; ί^κδΐδ οί 

11ί6 Κθνίίΐιτ-Ι^ϊη^ ? [§ίηα1 ίίΐδΐΊίοη 

\οΙ ίοΓ Ιΐΐί' (Ιπποΰδ, ίΗίί οΪΓοΙΐηρ,δ οί' 1)ΐ';ίΐι1ν, ΐη μγ- 

Τοδδίίά ΗΓ6 ΐΐι ν ΐΓί'δδίϊδ αΐ^ΐ'οαίΐ, πογ Ιο Βΐ'εαίΐιίη^δ οί 

ίΐιιΐ^δ οίοδϊ Ιΐιοα 8ίη§ 

411 ΦΟΙΝΙ22ΑΙ 

μοΰσαν, €ν α 'χ^ίίριτβς γρροττοιοι, 

άΧλα συν όττΧοφόροί'^ στρατον \\ρΎ6υων εττι- 
ττνεύσας 
790 αίματί θηβαι,<ζ 

κώμον άνανΚοτατον ττρογορβυβυ^. 

ούδ' υίΓΟ θυρσομανβΐ νεβρ'ώων μετά 8ίνα, 

άρμασί και ψα\ίοι<; τετραβάμοσι μώννχα ττωΚον, 

Ι'πίΓβίαί'ζ €7γΙ 'χ^ενμασι βαίνων 

^Ισμ7]νοΐο θοάζβίς, Ά/9γ6/θ69 €7η'πν€νσα<ζ 

Έ,τταρτών '^ενναν, 

άστΓί^οφερμονα θίασον βνοττΧον, 

άντίτταΧον κατά Χαίνα τεί'χεα 

'χ^αΧκω κοσμησα<ζ. 

η Βεινά τις "Ε/3ί9 θ€θ<^, α τάδε 

μήσατο ττήματα γα,9 βασιΧεϋσιν, 
800 ΑαβΒακίΒαι<ζ ττοΧυμόχ^θοις. 

ω ζαθίων ττβτάλων ττόλνθηροτα- άντ. 

τον νάτΓΟ^;, ^ΑρτεμιΒος γ^ιονοτρόφον όμμα ϋιθαί- 

ρών, 
μήτΓοτβ τον θανάτω ττροτβθβντα, Χό'χευμ ^\οκά- 

στας, 
ώφέΧβς ΟΙΒίττόΒαν θρβψαι βρβφος βκβοΧον οίκων, 
'χ^ρνσοΒετοί'ζ ττβρόναΐ'ζ έτησαμον 
μη^ε το τταρθενιον τττερόν, ονρειον τέρας, εΧθεΐν 
•πενθεα 'γαίας, 

^φί'γγ', ατΓΟ μονσοτάταισ ι συν φ^αΐς, 
α ττοτε ^α^μο'^ενη τετραβάμοσι 'χαΧαΐς 
412 1ΙΙΚ ΙΜΙΟΚΝΚΙΛΝ ΜΛ11)1•:ΝΗ 

Ηιιί ΝνΐΐΙι (•Ι;ΐΜ^•()ΐη• οΐ" Ιι.ιιίκν^^ οΙ' 1'ϋ^ΙιΙ ΐΙιη>ιιο|ι Πΐί- 

νν'^ΜΓ-Ιιΐ'ίΙ: ί'οΓ ίίκ- 1)1<κ)(Ι οίοιιτ ΤΙηΊχν .ιΐΙπΓί^ί, 790 

Α8 Ιΐιοιι Ι^'ίκΐί'.'ίΐ; ίΐιΐ' (Ιηικ'ί:• οί η Γ^ν(^1 ;ΐ(•(•ιΐΓ*>1 

ΊΊϊοιι ηΓΐ Γοιηκΐ ηοΐ λνίκ^η^ ίΗΛνπΝί^ϊη ηικί ΙΙινΚιΐΝ ϊη 

ιηηίΐ ΓΡί-Ι ηιΐηιτίί' ;ιικ1 8ΐιιΐ(1<:*Γ, 
Ι^ιιί^ \νΐ1:Ιι (•1ΐ{ΐηο1:8 ;ιικ1 οΐίΐ^ΐιΐη^• οί" 1)ΐΚ ηικί \\ϊΐΙι λν.ιΐ'- 
ΙίοΓί,ί^ί^' ίοοΐίηΙΙ οί" ίΙιιηκΙίΜ• 

Βν Ιπιπί^ΜϋΝ" 1)πηπιπιι^ ιιίηγο•(• 
\νΐ11ι Ιΐΐί- πι^ΐιΐη^ οί" ?^1<?ί^(ΐΝ ίΐο^ΐ Ιΐιοιι οΙιπΓ^ί•, 
ίηίο Αι-β-ίνοί^ 1)ΓίΉί;1ηιιο• ίΐιο Ι);!!:!!^--!!^!!:^* 
Α^ίΐίηδΙ Ιΐι^ ?^οιΐίί οί' ΐΐκ* ϋΓϋ^(ίΐι-8ί;ΗΪ(^ ; 

Απίΐ Λνίΐΐΐ 1ΐΗΓη(:"8Η οί Ι)!^•^^^ Ηΐκΐ λνίΐΐΐ ΙηΓ^^, 

Ρΐ'οηΐίη^ οιΐΓ Γηπΐ]ΐΗΐ•1:<> οί" ί^ίοηβ, (Ιο^ί: πιτην 

Α Ιιοί^ί ίον ίΐι^ ίΐΉν. 
Α ίρίΐΓίυΙ Οοί1(ΐ6*88 ίη «οοΐΗ 18 8ΐηί^, 

Βν ΛνΙΐ086 άθνΪ8ΪΠ|σ ΐΐΐί* ΪΓθα1)1θυ8 Ιΐίί' 

Οί" ΐΐΐθ 11,ίΐΙ)(ΐΗθΐ(1 1νΐη^8 οί" ΐΠε ΙηικΙ Ϊ8 ίΐιι^'ΐη8ΐι-ηί6. 80ο 

ΟθΓο;(^8 ηινδίθποαδ οί ί^οη^1^ι^('^ ΟίΐΗίΐίίΓοιι (Αηί.^ 
Β^ΆΗΪ-]ηαηύι-ά, Ο ί)ίΓΐ:1ι-1)ί•(1 οί" 8ηοΛν8, Ο ίΐιοιι .ιρρίί* 

οί" ΑΓΐ:6Πΐί8' θΥβ, [3θνΆΗΐ'Λ, Ιο Γ(^ηΐ• 011 

Α1ι ίΐΐίΐί; Ιΐιοιι ικι^'ίτ 1ΐίΐά8ί: Γ€'θί^ίν&(1 Ιππί^ ΐΐαβ ΐ3Ηΐ)ί' οί 
ΊΊιν 1;ιρ 8ΐκ•1ι Η ίθ8ί;βιΊίηίί, Οί^^ίι^υΝ. 1:1ιηΐ8ί: ίΓοιη 1ιΐ8 
1ιοηΐ6 Η8 ίο άϊβ, 
Ι.ίί\'-πΐίΐΓΐν(ίά Λνΐΐΐι 1;Η(? 1)Γοοο1ι-ρΐη §ο1(ΐ€'η-1οο])ΐη£^ ! 
Αικί Ο ίΙΐΗΐ ΐΐιβ ροΓΐίτηΙ:, ΐΐΐί' Λνίηο;^ οί ΐΐκ- 8ρ1ιΐηχ 
ίΐ'οηι ΐΐΐί- ηιοαηΐίΐίη 8λνοορΐη2;, 
Όολνη οη ίΐΐί^ Ιπιιά ίοΓ ίί:8 Λνοο ΙΐΗά ηοΐ οοιτιβ, 
Τΐΐί;" πΊίΐΐάρη ΐΙΐΗί 83πρ^ π8 ίΐ οΐΐίΐηί: οί {Ιοοηι, 
Αη υηΙιιηέ'ΜΗί' ογυ, 
\νΐΐ6η Λνίΐΐι 1:ίΐ1οη8 οί ί^^Ι ηηά οί Ηίίικίδ οη ίΐΐί- Γίΐηι- 
ρίΐιΊ:8 οί ϋΗ(1ηιιΐ8 δΗ^ άαι-ίβά. 

413 ΦΟΤΝΤ55ΛΙ 

τείχβσι 'χριμτΓτομβνα φβρβν αιθέρος εις άβαιον 
φως 
810 Ύ^νναν, αν 6 κατά 'χθονυς" ΚυΖας 

ΙίαΒμβίΟίς βττίττεμττεΐ' ΒυσΒαίμων δ' βρίς άΧλα 

θαΚΚα τταίΒων 

ΟΙΒιττόΒα κατά Βώματα καΐ ττόΧιν. 

ου <γάρ ο μη καΧον ονττοτ βφυ καΧόν, 

ούδ' οΐ μη ν6μίμοί\ τταΐΒες 

ματρί Χυγ^ενμα, μίασμα ττατρυς δ^ συν- 

αίμονος εΙς Χέχος ηΧθβν.'Ι 

€Τ€Κ€ς, ω γα, βτβκες ττοτε, βττωδ. 

βάρβαρον ως άκοαν εΒάην εΒάην ττοτ εν οίκους, 

82(1 ταν άτΓΟ θηροτρόφον φοινικοΧόφοίο Δράκοντος 
^ενναν οΒοντοφυί], Ηήβαυς κάΧΧιστον ονευΒος' 
Αρμονίας δε ττοτ' εΙς νμεναίους 
ήΧυθον ούρανίΒαι, φόρμί'^'^ί τε τείχεα %ϊ]βας 
τάς ^Αμφίονίας τε Χύρας ΰττο ττύρ^ος άνέστα 
ΒίΒνμων ΐΓοταμών ττορον άμφΐ μέσον 
Αίρκας, χΧοεροτρόφον α ττεΒίον 
Ίτρότταρ ^Ισμηνον καταΒεύεί• 
'Ιώ θ^ α κερόεσσα ττρομάτωρ 
1\.αΒμείων βασίΧήας ε^είνατο, 

830 μνριάΒας δ' αηαθων έτερους ετέ- 
ρας μεταμευβομςνα ττοΧυς αδ' εττ' ά- 
κρους εστακεν ^Αρη- 
ους στεφάνουσυν. 414 ΊΊΙΚ IΜΚ)Ε^Ί^IΛ\ μαιι)?:ν>> 

ΑΐκΙ 1)« .ιΐϊιΐί4, Ιιί^ <»ΙΓ^|>ι•ϊμ;4' ίπ Μΐιι ΙίΙΙ< II <Ί<»ιι<ΙΙ,ιΐΐ(Ι ιιιι 

ι Ι'0(|(|(-|| (1(-|ΜΙ'((-(Ι, 

.^Ιΐ(• \\1ΐηΐπ Η;ΐίΙ<•Η Ι'ηοη (Κίι-, οΓ ΙΙη• ιΙ(•;ΐ(Ι *ϋ<ι 

Λμ,ηιΊΐ'^Ι: ΟκΙπιιιν' (ΟιΐΚΙη-ιι ί^ρί,^ίΐ ! 
Ηαΐ^ ίΐ ικ•\ν οιΐΓ^ί' Ιίμ;)»!^, ιιροιι Τ1ι^1)ί"ί> πηθ 1ι6Γ Ηίΐ11?> : 
ΓοΓ Ίλνΐχΐ ϋί;(1ΐ})ΐι.'ί' 8οη5 ΐΗίί 11611-8(^6(1 ίΉΙΙίί 

Οί ί^Ιΐ'ϊίί:*, ίΐικ] ιΊ: 1)1οΗΜ)ηΐ6ΐ:1ι Γ6(1. 
Ο, η^ν^Γ ηΐΗ}• ίΐιι<^1ι1; ΐΐιηί ΐ', υΙί^Γ 8ΐιηΐΗ6 
Β6ΗΓ ΙιοηουΓ'8 ηΗΐη6 ; 
Χίΐν, ηοΓ 1:1ΐ6 ιιηΐ^ΐ^ί^ΐ: ^ροιι^ηΓ^ Γηιίΐ: 
Αι*6 «υπ'^ ΐηκ'-Ι^οηι, Ι^υΐ: Λ\ΐ1:1ι ':>1:;ιΐπ Ιΐκ-ν ροΙΙιιΝ' 
'ΙΊΐθίι• 1)6ΐΓ(-ϋ:(τ^ ίΐιρ ίίίοοΙν ΙΗμΙ «ρΐΉπ^ ίι-οιιι 1^1ι«• <56ΐί- 
8ίΐηΐ6 νοοΐ:. 

( ΕροίΙβ) 
ΊΊκ»ιι (Ιϊ(1νϊ 1)('ίΐι•, Ο ΙηικΙ. ίΐιοιι (ϋίΚΐ: Ιχ-ίΐΓ οί οΜ — 
ΓοΓ ί ΙκΉΓοΙ. ν6Η, Ι 1η*ηι•(1 ίη ιηΐικ' Ιιοηιρ, ϊιι ηη ;ι1ι'(*ιι 

ίοη^ιΐ6, Ι:1ΐ6 δίοΓν — 
Γγοιπ 1:1ι6 (Ιΐ'Ηί^οη οί οηιηδοη 0Γ6δ1; ΙΗηΙ; Ι3αί1:6η6(1 οη 82θ 

ΐ36Λδΐ8 οί ίΗ^ \νθΐ€ΐ [ηΙκΙ Η^Γ ί^ΙοΓΥ. 

Α Γα06 οί ΐ]ΐ6 866(1 οί 1ΐί8 1;66ΐ;1ΐ;, ίο 1)6 Τ1ΐ6ΐ)68' Γ6ρΓΟί16ΐΐ 

Το ΗΗΠΊΐοηΐ&'δ ΙίΠ(ΐΗΐ (Ι6806η(ΐ6(1 οί νοι•6 ^ 
ΤΗ6 Ου](ΐΓ6ΐι οί Η6ίΐν6η ; αη(1 Τ1ΐ6ΐ368' Λν^Πδ γο86 Ιο Ιΐκ- 
ΙΐίίΓρ'δ νοΪ66 δΐη^ΊΠ)^, [1ΐ6ΐ' 1)ΐ•ο\\'8' 6ηι•ίιΐ'»•ΐιΐΰ;•, 

\νΐΐ6π ΐΐκ' 8ρ6ΐ1 οί Αηιρίιΐοη'δ 1λτ6 ίΗ8ΐιίοη6(1 ΐολν6Γ8 ίον 
1ιι ΐ]ΐ6 8ρΗ06 'ΐλνΐχΐ; 1;Η6 ην6Γ8 ΐλνΗΪη ίΙΐΗΐ ροιίΓ 
Ουί: οί 1)ίΐ'06, \ν1ιθ86 (Ιβλν^ άιΛίΙ _2^ι•66ηη688, ',1ΐ6(1(1ίιι<^ 
1^ίί6 ο'.6Γ 1;ίΐ6 ρίπίπ 1)ν Ι8ηΐ6ηιΐ', 8ρΓ6?ιάΐη^-. 

Αη(1 ΟΙΙΓ ?ΐη668ΐ;Γ688 Ιο οί ΐΊΟΓηθ(1 1)ΓΟ\ν8 

\ν'Η8 ηιο1;1ΐ6Γ οί Ινΐη^δ ιιηΐο Οκΐηΐϋδ' 1ίοιι86. 
1.0, Ιιολν Η&ΐΐι 1:Ηΐ8 οΐΐν, ίΙίΓοα^Ιι Ηη6 οη ]ίπ6 83<ι 

Οί 131688111^8 υηιιιιηιΙ)6Γ6(1^ ίΐΐί&ΐη6(1 ίο Ιΐιβ 1ΐ6Ϊ^Ιι1: 
\\ 1ΐ6ΐ•6 Ιΐΐ6 λνΗΐ•-^ο(Γ8 0ΓθΛνη8 οί νίοίοΓν-ιηΐίίΐΊΐ: 
81ιϊη6 ! 

^ Οαάηιηδ Λνβίΐίΐβίΐ Ηαηηοηΐα, Αιββ' Αά\\^\\Χ^υ. 

415 ΦΟίΝα^ΑΙ 

ΤΕΙΡΕ21Α2 

ι)^ου ττάροίθβ, θΰ'^αΎ<;ρ' ως τυφΧω ττοδί. 
οφθαλμός βΐ συ, ναυβάταισιν άστρον ως• 
δβΟ/ϊ' 6ί9 το \ευρον ττέΒον ϊγνος τιθβΐσ^ βμον, 
πτροβαινβ, μη σφαΧώμβν άσθβνης ιτατηρ' 
κΚηρους τβ μοι φύΧασσβ τταρθβνω χ€ρί, 
ους βΚαβον οίωνίσματ^ ορνίθων μαθών 
840 θάκοίσιν εν Ιεροΐσίν, ου μαντβύομαί. 

Ύ€κνον Μ.€νοικ€ΰ, τταΐ Κρέοντος, είττε μοι 
ττόση τις ι) ^ττίΧοιττος άστεως ο^ος 
ττρος ττατερα τον σον ως εμον κάμνει '^όνυ, 
ττυκνην δβ βαίνων ηΚυσιν μυΧις ττερώ. 

ΚΡΕΩΝ 

θάρσεί. ττεΧας '^άρ, Τειρεσία, φίΧοίσι σοΐς 
εξωρμίσαί σον ττόδα- Χαβοΰ δ' αυτού, τεκνον 
ως ττασ' άττηνη ττούς τ ε ττρεσβύτου φίΧεΙ 
'χειρος θυραίας άναμένειν κουφίσματα. 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

εΐεν, Ίτάρεσμεν τι με καΧεΐς σττουΒτ], Κ,ρεον ; 

ΚΡΕΠΝ 

850 οΰττω ΧεΧησμεθ^' άΧΧα σύΧΧεξαι, σθένος 

και ττνεύμ άθροίσον, αϊττος εκβαΧων 68ού. 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

κόττω τταρεΐμαι 'γοΰν ^Κρεγ^θειΒων άττο 
^εύρ εκκομισθείς της ττάροίθεν ημερας' 
κάκεΐ 'γαρ ην τις ττόΧεμος ΈύμόΧττου Βορυς, 
ου καΧΧινίκους ΚεκροττίΒας εθηκ βγω• 
κα\ τόνΒε 'χρυσοΰν στεφανον, ως όρας, εγω 
Χα β ων άτταρχ^ας ττοΧεμίων σκυΧευμάτων. 

ΚΡΕΠΝ 
οίωνον εθεμην καΧΧίνίκα σα στεφη' 
εν 'γάρ κΧύΒωνί κείμεθ\ ωσττερ οίσθα σύ, 

4ΐ6 'ΓΙΙΚ 1Μί()ΚΝΊ(:ΐΛΝ ΜΛΙΙ)Κ\ί-; 

ΕηΙβΓ ΤΚΙΗΕ8ΙΑΝ ΙβΐΙ ΗίΙ ΙΐΊ.Κ ΠΑυίϋΙΤΚΗ, ηηΐΗ ΜΕΝΟΕΓΕυ8. 

ΤΚΙΚΚΝΙΛ8 

ί,(•;κ1 (»ιι^ ΐιΐν (Ιίΐΐι^ΙιΙίΤ : Ιο ιην ί5Ϊ*ίΙιΐΙίί88 Γββΐ 
Αδ (ίν68 άυΧ, Ιΐιυιι, πδ δΐϋπ Ιο ηΐΗΓΪπίίΓδ. 
ΗΐΙΙκ'Γ, 011 ρνίίπ ^Γί)υπ(1, ρίπηΐ Ιΐιοα ιηγ ^ίί-ρδ. 

(τυΗΓ(1 ίη ίΐιν ηΐΗίί1(ίη Ιιηηά Ιΐκ; ίΐα^ϋΓν-1οΪ8 

\νΐιίο1ι, λνΐΐί-η Ι ιπηι-ΐί^-οΐ ίΐΐί- 1)θί1ΐη^8 οί ΐΐΐί• 1)ίΓ(1δ, 

Ι η Ιΐι^ Ιιοΐν Νί^ηΐ: 1 ΐυοίί, λνίκτί; Ι άίνϊικί. 840 

ΊΊιου οΙιΐΜ Μβηοεοβαδ, δοη ο£ Ογθοπ^ ί(;11 

Η(>\ν ιιηκίι Γί^ηΐΗΪπβΙΙι οίΐΐιβ Ιολνιηνηπΐ \ν;ιν 

Το λνΙιοΓ^' ίΐιγ ίίΐΐΙιβΓ λνΗΐΙδ. Κπίπΐ \ν;ιχ ιηγ Ιίπείϊδ : 

^ου^η^ν^η^ δο Ιοη^, δ0&Γ06 Ηίΐνβ Ι δίΓ^η^Η Ιο ^ο. 

^ΚΕΟΝ 

Τη1<6 1ι6&γΙ, ΤίΜΓ^δίΗδ, ΐΗου άΛ η\^\\ Ιΐιν ίη^ηίΐδ, 
Αη(1 ΐΐιγ ίοοί'δ ίΐηοΗοπίί^ί*. ΟΐΉδρΙιίδ ΙιηικΙ, ιηγ οΙιΐΜ. 
Μυΐίί-ΟΗΓ 'άηά Ά^ί^ά ίοοΐ Ηΐίΐ^ε άυ^ \νοηΐ 
Το ίίΛνίΐΐΙ: ϊ\\α \.\γί\:>^ί\ν'\ηίζ οί ^ηοίΗρΓ'δ ΙιηγκΙ. 

ΤΕΙΚΕδΙΑδ 

ΗβΓε Ηπι Ι. \ν^Ηγ ΐΗΐδ ίπδίΗπΙ δυιτιηιοηδ, ΟΓβοη ? 

ΟΚΕΟΝ 

ν\ν Ιιαν^ ποΐ ίοΓ^οΐίί^η. Οπ^Ηβι- δίΓβη^Ιι, ν^^ΆΪη 850 

Τΐιγ ΐ3Γβίΐΐ1ι^ ΟΗδΙ: οίΓίΗν ]ουΓη^γ'δ Ιοϋ μικΙ δίΓκίη, 

ΤΕΙΚΕδΙΑδ 

8οο11ι Ηπι Ι δρ^ηΐ: ΜϋΗ ίοίΐ, 1)Γου^1ι1: ΗΐΐΙκτΛνίίΓοΙ 
Βυΐ }'ί;δ1;&Γ(ΐΗ}' ίΓοηι Κϊη;^ ΕΓ^ς-ΗΐΙι^ιΐδ' ί'οΐΐί. 
ΤΗβΓβ ίοο \ν&δ Λν&Γ, α^&ίηδΐ Εαηιοίρυδ' δρθ&Γ, 
\νΐι&Γ6 Ι Ιο ΟίΌΓορδ' δοπδ ^Ά\ϋ νίοΐοΓν. 
ΤΗΐδ €το\νη οί ^ο\ά, αδ Ιΐιοιι ηιαγδΐ δ66, Ιΐίΐνε Ι 
Αδ βΓδίίΓυίΐδ οί ΐΗε ίοβιηβη'δ δροΐΐδ Γβοβΐνβά. 

ΟΚΕΟΝ 

Ι Ιαΐνε 1:1ΐ}' ΐΓΪαηιρ1ι-οι•θΛνη ίοΓ οΐΉ6η ί&ΪΓ ; 
ΡοΓ Λ\•6 ί\.γ^, Ηδ ΐΗοα Ιίηολνβδί;, ίη ηιίά-δυΓσβ 

417 

νΟΙ.. III. Ε Ε ΦΟΙΝΙ22ΑΙ 

860 8ορος Αανα'ώών, καΙ /ι,εγας %ήβαίς ά<^ών. 

βασιΧβνς μβν ουν βέβηκβ κοσμηθεΐ^ί οττλοι^; 
^Ί^η 7Γ/309 αΧκην Έτβο/ίλτ}^ Μ,νκηνίΒα' 
€μοί δ' €7Γ€σταλκ έκμαθεΐν σβθβν ιτάρα, 
τ ι 8ρωντ€<ζ αν μάΧιστα σώσαιμεν ττόΧιν. 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 
Έτ60Α:λ6Όυ9 μβν είν^κ αν κ\Ύ)σα<; στόμα 
•χ^ρησμους βττβσ'χ^ον' σόι δ', βιτβϊ χρ^ζ€ΐς μαθβΐν, 
Χβξω. νοσβΐ 'γαρ ήΒε γί} Ίταλ,αι, }ίρ€ον, 
^ξ ου ^Ύ€κνωθη Λαίο? βία θέων 
Ίτόσιν τ' εφυσβ μητρί μβΧεον ΟΙΒίττονν 

870 αϊ θ* αίματωτΓοΙ Βερ^μάτων ΒιαφθοραΙ 
θέων σόφισμα κάτπΒβι^ις Έλλ«δ^. 
α συ^γκαΧνψαι τταιΒε^ς ΟΙΒίττου 'χ^ρόνω 
'χ^ρ7]ζονΊ€'^, ώς Βη θβού'ί νττβκΒραμούμβνοί, 
ημαρτον άμαθώς' οΰτε ^αρ 'γβρα ττατρί 
οντ βξοοον οιοοντβ<ί ανορα ουστυχΎ} 
εζη^ρίωσαν €κ δ' εττνενσ^ αύτοΐς άρας 
Ββίνάς, νοσών τ€ καΐ 7Γρο<; ητιμασμενος. 
άγω τί ου 8ρων, ττοΐα δ' ου Χε^ων βττη, 
6^9 €γθο<ζ ηΧθον τταισϊ τοΐσιν ΟΙΒίττου. 

880 €77ί^? ^^" θάνατο^; αύτό'χβίρ αντοΐ<ζ, Κρεον 
ΤΓοΧΧοΙ δβ νεκροί ττερί νεκροΐς ττεΊττωκότε^ί 
Αρχεία και ΙίαΒμεΐα μίζαντε^ βεΧη 
7ηκρον<ζ γόου9 Βώσονσι Θηβαία 'χθονί. 
συ τ ώ τάΧαίνα σνγκατασκάτττει ττόΧί, 
εΐ μη Xο^οίς τις τοις εμοΐσι ττεΐσεται. 
εκείνο μεν 'γαρ ττρώτον ην, των ΟΙΒίττον 
μηΒενα ττοΧίτην μη8^ άνακτ είναι 'χθονός, 
ως Βαιμονώντας κάνατ ρε'^οντας ττόΧιν. 
εττεί δβ κρείσσον το κακόν εστί τά^αθον, 
890 μΓ εστίν άΧΧη μη'χανη σωτηρίας. 

4ΐ8 ι ΤΗΚ ΡΗ()ΕΝί€ίΑΝ λΙΑίΙ)ΕΧ8 

Οί' ΠγΙιιηηΙ \ν;ίΓ, ίίικί ΊΊ)γΙ)^', ιηιΐ'.ί \ΜνΝΐ1(- ΙιπΓίΙ. 860 

Κίπι^ ΚίΓ<»(•Ι<•Ν, <•Ι."ΐ(] )ΐι \\.•ΐΓ-;ιη•ίΐν, 

Ενί'Π ιΐ(»\ν 18 ο•()ΐκ• Ιο ί'ίΐοο Μν('(^π."ΐ€*'ίΐ πί^ο•Iι^ ; 

ΒιιΙ Ιο ηιι* <Γίΐν(* ίπ (•Ιι;ιγ<γ(* Ιο ίπ(|ΐπι•ί' οί" ΙΙηί' 

\\ ΊυιΙ ί1ι•('(1ί5 οί" ϋΐΐΓ8 8ΐι;ι11 Ιχ-^Ι: ί1^1ί\ ί.Γ 1Ίι»*1)(*'ί. 

ΤΕΙΚΕ8ΙΑ8 

ΓοΓ Εΐ^οοίρδ δ^ίΐΚ'ίΙ ιην Ηρ^ Ιιηίΐ 1)(.'(Μι, 

ΤΙη' ΟΓΗο1(*8 Λ\ί11ιΙη*1(1 : 8ίΐΚΓ Ιΐιοιι λνοΐιΙίΚί ]<ιιο\ν, 

1 1(11 Ιΐκ'ί'. Οη-οη, Ιοη^• ΙΙιϊν ΙηικΙ Ιι.ιΐΙι ;ιϊ1(-ί1 

δίηοί' Ι-«ιϊιΐ8 ϊη ΙκΉνθπ'δ άρ^ρίΐρ Ιίίί^αΙ; 

Οίι-ίΐίριι^, 1)18 ο\νπ ιπο1:1ι<-γ'8 λνΓβΙοΙκ'ίΙ «;ρου8Ρ. 

ΥίίΗ, Ηΐκΐ Ιΐκ' ^ογ\ ηππ οΓ 1ιί8 ργβδ 870 

Ν\'ίΐ8 Ηε^νβη'δ ά^νΐοί-, ί'οΓ \νίΐΓηΐηί^ ιιηίο Οι-^ροβ. 

Αιιά 0<ί(1ίριΐ8' 80118, ΛΝ'Ιιο ίπΐπ 1ι?ΐ(1 οίοίΐίνθά Μ ο'θΓ ι 
ννΐΐΐι Ιΐηκ:^, ;ΐ8 Ιΐιοιι^ΐ» Ιΐι^ν (•οιι1(1 οιιίηπι Ιΐΐί^ Οοίίδ, ', 
Ιη ίοΠν ί-ιτί^ά : νοικ•Ιΐ8ΗΗηυ; ίο 1:1ημγ 8ΪΓί' Ι 

ΝοΓ Ιιοηουν ηοι• ίν^^ ηϊγ, Ιΐΐ(*ν δΐυη^ ίο ίαιτ ' 

Η 18 ΠΊίδίϋ'ν : οΐΓίΉ(1 ιππΗδοη Ικ:• Ι^ινηΐΐκ'ίΐ 
Αυ•;ιΐη8ΐ: ΙΙηίπ, δΐι^ί^τΐηο• ηικΙ 8Ιιηιιη•ο1 λνϊΐΐιηΐ. 
λ\ΊΐΗΐ: (Ιΐίΐ 1 ηοί ? λΥΗπί ΛνΗΓπΐη^δ «ρπΙνΟί 1 ηοί ? — 
Αικί Ιι.κΐ ίοΓ ι^ιιοΓίΙοη Ιυιΐο οί 0£•^1^ρι18' 8οη8. 
Βιιί ιιϊ«γ1ι ΐ1ΐ6ΐΊΐ, Οΐ'ίΌΠ, ηιιιίιιηΐ δΙίΐϋ^ΙιίοΓ 1ουηΐ8 ; 880 

Αηά οοΓρ868 πΐίΐην ιιροη οοΐ'ρ8^δ ι^ϋί-ά, 

ΤΓΗΙΙδβχθΓΐ Λνΐ1;]ι ΑΓίτΐνέ* ίΐπά 0Η(1ηΐβίΙΠ 8ΐΐίΐίΐ;8, 

λνϊΐΐι ΐ3Ϊ1;1:βΓ λνπίΐδ 8ΐι;ι11 ίΙοΛν^Γ ίΗί^ ΤΙΐίΊ^ίΐη ΙηικΙ. 

Τΐιοα, 1ΐίΐρ1(ίδδ Ιο\\η, λγϊ ηΐίΐάβ η ηπη-1ΐ€Ήρ — 
ΕχαερΙ ϋπίο ια^ 1)θ(1ίη^δ οηε §ίν€ Ιιεβά ! 
Τ1ιΪ8 Ιΐίΐά 1)6βη Ι^^δΙ, ίΙΐΗί ηοπ^ οί Οί^άίρυδ' Ιϊιίθ | 
Κίίΐηαΐιΐθά ίη ΤΗέΊί^δ, ηοΓ οϋ-ΐζ^η πογ \ί\η^ : \ 

Τ1ΐ6ν &Γ6 β^ηά-ροδδβδδ^ά Λπά άοοιτίθά ίο \ντβο1<: ίΗβ 

δίίΐΐθ. \ 

Βυΐ, δεί'ΐη^ ΐΐΐθ βνϊΐ ΙΐίΐίΗ ο'6Γΐ)θΓη6 ΐΚβ §οο(1, 
Οη6 οίΗβΓ λναγ ο£ δαίβίν ν^ί Γ6ΐη&ίηδ ; 890 

419 

Ε Ε 2 Φ0ΙΝΠ5Α1 

αλλ* — ου ^αρ βΙτΓβΐν οΰτ βμοϊ τόδ' άσφαΧες 
ΤΓίκρόν τ€ τοΐσι την τύχην κβκτημένοι^ 
ΊΓοΧβί ιταρασγ^εΐν φάρμακον σωτήριας — 
άττειμί, γαίρεθ"• εΙς <γάρ ων ττόΧΧων μετά 
το μβΧλον, βΐ χρή, ττβίσομαί' τι <^αρ ττάθω ; 

ΚΡΕΠΝ 

εττίσχβς αυτοί), ττρβσβυ. 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

μη ^ττίΚαμβάνου. 

ΚΡΕΠΝ 

μ€Ϊνον, τι φεύγεις ; 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 
ή τύχη σ , αλλ' ουκ εγώ. 

ΚΡΕΩΝ 

φράσον τΓοΧίται^ και ττόλβί σωτηριαν. 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

βούΧει συ μεντοι κούχί βουΧησει τάχα. 

ΚΡΕΠΝ 

900 καΐ ττωζ ττατρωαν ^αίαν ου σωσαι θβΧω ; 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

θεΧβις άκουσαι Βήτα και σττουΒην βχβις ; 

ΚΡΕΩΝ 

εΙς <^αρ τι μάΧΧον Βεΐ ττροθυμίαν βχειν ; 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 
κΧύοις αν η^η των εμων θεστησμάτων. 
Ίτρωτον δ' εκείνο βούΧομαι σαφώς μαθεΐν, 
ΊΓου ^στιν Μ,ενοικεύς, 6ς με Βενρ^ ετττιηα^εν ; 

ΚΡΕΩΝ 

δδ* ου μακράν αττεστι, ττΧησίον δε σου. 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

άττεΧθετω νυν θεσφάτων εμών εκάς. 

420 ΤΗΕ ΡΗΟϊ:ΝΙ0ΙΑΝ^ ΜΑΙΠΕΧδ 

ΒιιΙ Ιΐιΐίί Ιο 1^11, ίοΓ ηκ' Λν^η• ηΐΐ ηη^;ιίν•, 
Αΐ)(1 1)ϋ1:^Γ ιιηίο ΐΗο^ο ΛνΊιοιη Ϋηίν ι-ικΙοη'^ 
\νϋΙι ροΛΜΓ Ιο £ΓΪΜ• 11ιΐΊΓ οϋγ 8ΆΪαΙ\Ή ΙμΙιπ. 
Ι §ο. ΓίΐΓ^Λ^ίΊΙ : λνΐιηΐ: πιπ^Ι: 1)(ίΓΗ]1 ν\)11 Ι — 
Οηΐί ηιΐάδΐ η ηηιΐΐϋικί^ — ^ικΙιΐΓί;. ννίκιΐ; Ιη-ΐρ ? 

[ Τηκη^ Ιο ^η. 

ΟΚΕΟΝ 
ΤΕΙΚΡΙδΙΛδ 

Ι^Άγ ηοΐ Ιιυΐά οιι ιηε. 

ΓΚΕΟΝ 

ΤίίΓΓν : Λνΐιν Η(;6 ? 

ΤΕ1ΚΕ8ΙΛ8 

ΤΗν ΓοΓίυηε βε^δ, ηοΙ; Ι. 

ΓΗΕΟΝ 

Ί>11 οϋΐζ(?η8 Ηΐκΐ ^^^:ν ^πίίίΐν'δ ρπΐΠ. 

ΤΕΙΚΕ8ΙΛδ 

Αν, ίπΐπ ΗΓΐ ΐΗοιι ! — Ι^αΙ ΙοίΗ ΐΗοιι δοοη δΗπΗ Ι^β. 

€ΚΕΟΝ 

ΗοΛν ? — ηοί (1ρδίΓ€ ίο .δΗνίί ηιν ίΗΐΗρΓΐΗη(1 ? 

ΤΕΙΠΕ8ΙΛ8 

λνοπίΓΐ^^Ι; ΐΗοιι ίικ1(ίκ€ΐ 1ΐί?ΗΓ? ΑγΙ; ΐΗοιι δί:•! ΐΗίτεοη ? 

ΓΚΕΟΝ 

Υ6Η : Λν11^Γ^υηιο ηιοΓβ ί^ΗΠί^^δί δΙιοιιΜ Ι \)& ? 

ΤΕΙΚΕδΙΑδ 
ΤΙίΡη δίΓΗΙ^ΙΐίΛνΗν δΙίΗΗ ίΙίΟΙΙ Ιΐ^ΗΓ 1111116 ΟΓίΙοΊβδ. 
Βαΐ οί ΐΗΐδ ίίΓδΙ ΛνοΐΐΜ 1 Ι^ί:- 0(:'Γΐ:ίβ(:ίά 

λνΠ^Γίί ίδ Μίίηο€€€ΐΐδ, Λνΐιο Ηηίΐι Ιίϊά ηιε ΙιϋΗκΓ ? | 

ΓΗΕΟΝ 

Ηβ δΙ<ιικ1δ ηοΐ ίίΐι% Ι^αΐ (^νίίη άΙ ίΐιγ δΐάε. 

ΤΕΙΚΕ8ΙΛ8 

ΕεΙ Ηΐιιι Λνί11ιάΓΗΛ\' ίίικη ίΊυηι ηι^ 1)θ(ϋιι§δ Γηγ. 

421 900 ΦϋΙΝα^ΑΙ 

ΚΡΕΠΝ 

6/αΟ? ΤΓβφνκως τταΐς α Ββΐ σοΎησεται. 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

βούλβί 7Γαρόντο<; Βήτα σοί τούτου φράσω ; 

ΚΡΕΩΝ 

910 κΧνων 'γάρ αν τεριτοιτο τή<; σωτηρία<;. 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

άκον€ Βη νυν θεσφάτων εμών οΒόν 
[α Βρώντες αν σώσαίτε Υ^αΒμείων 7Γθ\ιν.'\ 
σφάξαί Μβνοίκή τόνΒβ Βεΐ σ υιτερ ιτάτρα^^ 
σον 'ΐΓαΐΒ\ €7Γ€ΐΒη την τύ-χτ]ν αύτος καΧεΐ^;. 

ΚΡΕΩΝ 

τί φή<; ; τίν" είττας τόνΒβ μΰθον, ώ <^ερον ; 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

άτΓβρ ττεφυκε, ταύτα κάνά^κη σε Βραν. 

ΚΡΕΩΝ 

ώ ΤΓοΧλα \έξα<ί εν βραχ^εΐ 'χ^ρόνω κακά. 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

σοι γ', άΧλά ττατρίΒί /χεγαλα καΙ σωτήρια. 

ΚΡΕΩΝ 

ουκ εκΧυον, ουκ ήκουσα' 'χηιρετω ττολίς. 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

920 άνηρ οΒ^ ούκεθ^ αυτός, εκνεύει ττάΧιν. 

ΚΡΕΩΝ 

'χαίρων ϊθ^' ου ^άρ σων με Βεΐ μαντευμάτων. 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

άτΓοΧωΧεν αΧήθει, εττεί συ Βυστυ'χεΙ<ζ ; 

ΚΡΕΩΝ 

ώ 7Γ/0Ο9 σε γονάτων και ^ερασμίου τριγός, 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

τι ττ ροστΓίτνεις με ; ΒυσφύΧακτ αιτεί κακά, 

422 ΤΗΕ ΡΗΟΕΧΚΙΛΝ ΜΛΙΙ)ΕΝ8 

ί κκυΝ 
Η ι* ΪΝ 111 ν ίίοη, λνίΐΐ 1<6ί*|) Λνΐΐίΐί; ηιαδί Ββ 8€0Γ6ΐ. 

ΤΚΙΚΕ8ΙΛ8 
ΟΉΕΟΝ 

ΥίΉ ; οί Ιΐιί8 8Βί*ίί1;ν ^Ιίΐάΐν «ΗδΐΙΙ 1ΐ6 Ιιεβ,Γ. 910 

ΤΕΙΓΙΕ8ΙΛ8 

ΗίΉΓ ίΐιοι Ιΐΐίί 1(.ΜΐυΓ οί" ιηίηβ ΟΓαοΙβ, 

ννΐΐΗΐ ά€6θ1 οί νθ11Γ8 «Ιΐίΐΐΐ 8Αν6 Ιΐΐ6 Τ}Ί6ΐ)ίΐη8' ί;ολ\ η, 

Μεηοβ06ΐΐ8 ηιιΐ8ΐ; ΐΐιοιι 8ΐΗν ίοΓ ί?ι1;1ΐί;ΓΐΗπο1, 
Τΐιν δοη — 81110^ ΐΐιοιι 1:1ΐ}'8ΐΊί' άοιΐΗΐκΚ'81: ίπΐε. 

ΟΚΕΟΝ 

Ηολν 8Ην'8ΐ ίΐιοιι ? ΑηοίθηΙ, λ^Ιί&Ι ΛνΗ8 ΐΗΐ8 ϊΐιγ ν,οτά ? 

ΤΕΙΚΕ8ΙΛ8 

Αδ ΗϋΐΗ Ι^βεη άοοηιβά, ενεη ΐΗίδ ΐΗου ηβεάδ ιηυδί (Ιο. 

ΟΙΙΕΟΝ 

ΟΗ οοαηΐΐεδδ ίΐΐδ ίη οηβ δΗοΗ ιτιοπιεηΐ ΐοΐά ! ' 

ΤΕΙΗΕδΙΑδ 

ΤΗίιΐ6 ίΐΐδ — 1)υί ^Γβ&Ι δβΙνΗΐΐοη ίοΓ ΐΗν ΙίΐηοΙ. 

ΟΚΕΟΝ 

Ι ΗεαΓίΙ ηοΐ ! — Η^ΗΓί^ειιεά ηοί Ι — ΗΛνΗν, ίΗου Τ1ι&1)ί;δ Ι = 

ΤΕΙΗΕδΙΑδ 

ΝοΙ ΐ}ΐ6 δ{ΐηΐ6 ηΐΗΐι ΐδ ΐΗϊδ : 1ΐ6 ίϋηοΐιεΐίι ηοΛν. 920 

ΟΚΕΟΝ 

ΟκρίΐΓΐ ϊη ρ6έΐ06 : ΐΗγ Ιίοάΐη^δ ηεβά ί ηοΐ. 

ΤΕΙΗΕδΙΑδ 

1 8 ΐΓυΐΗ ά^'άά, ίοτ ΐΗαΐ ΐΗου ηγϊ ίοΓίαηε-ΟΓΟδΙ ? 

ΟΗΕΟΝ 

0\), 1)ν ϋΐ)' Ιίπ^^δ^ αηοΐ Ιίν ίΐιν Γίίνί;Γί;η(1 ΗίΐίΓ 1 — 

ΤΕΙΗΕδΙΑδ 

\νΗγ Ιίπβεΐ ? ΤΙιου ρΓΕνεδΙ ίοΓ ηπη ίηβνίίίΐΐ)!^. 

423 Φ01ΝΙ22ΑΙ 

ΚΡΕΠΝ 

σ'ιηα' ττοΧβί δε τούσ^β μη λ€^ί;9 Χορούς. 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

ά^ίκείν κ€\€ν€ΐ(; μ*- ου σίωπήσαίμβν αν. 

ΚΡΕΩΝ 

τι ^η μ€ Βράσ€ΐς ; τταΐΒά μου κατακτ€ν€Ϊς ; 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 
άΧλοί(ζ μβΧήσβί ταντ\ βμοι δ' είρήσβταν. 

ΚΡΕΩΝ 

€Κ του δ' βμοϊ τόΚ ηΚθβ καΧ τ^κνω κακόν ; 

ΤΕΙΡΕ2ΙΑ2 

930 6ρθώ<ί /χ' €ρ(θτα<ς κβΐ^; ίν^ων εργ^ει Χο'γων. 

δ€6 τόνΒβ θάΧάμαις, ου δράκων ό ^η^ενης 
Ε'^ενβτο Αιρκης ναμάτων €ΤΤΐσκοΊΤθ<;, 
σφα'γέντα φόνι,ον αίμα γ^ Βοϋναι χοάς, 
Κάδ/χου τταΚαιων "Αρ€ος €Κ μηνιμάτων^ 
09 'γη'γβνβΐ Ζράκονη τιμωρεί φονον. 
καΐ ταύτα ^ρώντβς σύμμαχον κτήσβσθ^ ' Αρη. 
χθων δ' άντΙ καρτΓοϋ καρττον άντί θ^ αίματος 
αίμ ην Χάβτ) βρότειον, βζβτ ευμενή 
Ύην, η ητοθ^ ημΐν χρυσοττηΧηκα στάχυν 

940 στταρτων άνήκεν εκ 'γένους δβ Βεΐ ΘανεΙν 

τουΚ , 09 Βράκοντος <γενυος εκττεφυκε τταΐς. 
συ δ' ενθά^' ημΐν Χοίΐτος εΐ σπαρτών αγενούς 
άκεραίο<ζ, εκ τε μητρ6<ζ άρσενων τ' αττο, 
οι σοι τε τταΐΒες. Αίμονος μεν ονν <γάμοι 
σφα^α^ άττείρΎουσ^' ου >γάρ εστίν 7]θεος• 
κεΙ μη <^αρ εύνη^ η^^τατ, αλλ' έχει Χεχο<ζ' 
οΰτος δβ ττώΧος τ^δ' άνειμενο^ ττολεί 
θανών ττατρωαν ^γαΐαν εκσωσειεν αν. 
ΤΓίκρον δ' ^ΑΒράστω νοστον Άρ^είοίσί τε 

950 θήσει, μεΧαιναν κηρ' εττ' ομμασιν βαλων, 

424 ΤΗΕ ΡΗΟΕΝίείΑΝ ΜΑΙΙ)ΕΝ8 
Κεερ δίΐίίίκ•^ : Ιο ΐΗίί αϋγ ^^^^ ""^ ^'π^• Ι 

ΤΕΠΙΕί^ΙΛΝ 

ΤΙιοιι 1)ΐίίί1'8ΐ ιηκ 8ίπ : Ι Λνΐΐΐ ηοΐ ΙιοΚΙ ιην ρεποϋ. 

ηΐΕΟΝ 

\\^Η;ιΙ \\•ΐΙΙ Ιΐιοιι ίΐο ίο ηκί ? — \\ί11 ί,ΐπν ιην ^οη ? 

ΤΚΙΚΚΝΙΑΧ 

Οΐ1ΐϋΓ5 χΐι.ιΐΐ 8^1: ίη Ιΐιπί. "Γΐ8 ηιΐικ.• Ιυ .«,ρ^-ΗΚ:. 

ΓΗΕΟΝ 

\\'Η6ηοβ ΟΗΠίε οη ιηο ΐΗΐκ €υΓ8(ί, ηικΙ οιι >ην 8<>η ? 

ΤΕΙΠΕί^ΙΑ.'^ 

ΡίΐΪΓ (^ακδίΐοη πηά (Ιβηιπικί ΐΗπί Ι 8ΐιο\^• οαυ^^. 930 

Ιη ΙΗηΙ: θιη \νΗίίΓ6 Ιΐιβ 6»ΓΐΗ-1)θΓη οΙγη^^οπ Ιαγ 
λνΗίοΉίη^ ίΐκ' δΐΓ^'ίΐηΐΝ οί ΠίΓοίί, Γηιι?>ί Ιΐίΐ γΐαΐά, 
8]Ά\ΐβ;]\Ϊ€Υί:ά, ;ι 1)Ιοο(1-ϋΐ3ΐ;ι1ίοιι Ιο ΐΗΰ οηιΙΙι ; 
ΡοΓ Αγκβ, πυΓδίη^ \\τα1;Η '^πΐηδΐ Οίκΐιηαδ Ιοη^^:, 
ΧοΛν Λνοιιΐίΐ Ηνίίη^(• Ιιΐδ ^ΗΐΐΙι-Ι^οΓίι ίΐηΐίτοη'δ (1<;ηΙΗ. 
Όο ΐΠΐ•,, ίΐηά ΑΓ6δ ίοΓ }•ουι• οΗΗηιρίοπ Λνΐη. 

Ιί είΐΓΐΙι ίοΓ δΡβ(1 ^Ηΐη 8^6^1, ππί! Ηιιιπμμ ])]οοί1 

ΡοΓ 1)1οο(1. Ιΐιεη 1<ϊη(11ν ?^1ίη11 γίί ρτοχΊ^ ίΗ<- ι*?ιγϊΗ 

λΥΗΐοΗ οηοβ 56111 ιιρ ά ΙΐίίΓνβδί; ^ο1ά(*η-1ΐρ1ηΐ(^(1 

ΟΓ 8θΛνιι-Γη€η. Αηθ ίΐ ηί'^•^1ίί1;ί1 Ιΐυιΐ οπί- (ϋκ 940 

ΒοΓπ οί ίΐΐί* ΙΐπίίΗ^ο οί Ιΐκί Ππι^οη'.', Ύ^αί\^ ; 

Αηά δοΐε δυΓνΐνοΓ άγϊ ΐΗου οί Ιΐικ 8ο\ν'η 

Οί ριΐΓΡ ΐ3ΐοο(1 ])οίΗ οη δΐι-ε'δ Άπά ιηοΙΙιεΓ'δ Ηΐάα, 

ΤΗοιι πηά ΙΗ>' ΐΛνο δοηδ. Η&^ηιοη'δ 8])ουδΗΐ5 \)άυ 

Η 15 δΙαυι^ΙιΙβΓ^ ίοΓ Ιιε ϊδ ηοΐ νΪΓ^η ιη&η. 

ΤΙιου^Η δθίΐΐεά ίΐΐΰ πΐ(ί 1κ^ ηοί, ])61;γο1:1ι€(1 ϊδ Ηε. 

ΒπΙ Ηιΐδ ΙηγΙ. Ιο Ιιΐ'^ οίΐν οοηδίΌΤΗί^-. 

Ογΐηε^, δ1ιου1(1 ν^ΐ Γ6(ΐ66ηι Ιιΐδ ίπΙΙκτίΗηίΙ, 

Αη^1 ίοΓ ΑίίΓΗδίιΐδ ;ιη(1 ίΐιε Αΐ'^ΐνί^Η ηι;ι1<^• 

ΒίϋίίΓ ΓεΙυηι, Ιίΐί,ΐΓ ί-νκδ \\ΐΐΗ ί^ίποΐί άκίΐΐΐι ρΗΐΐ€€ΐ. 950 

425 ΦΟΙΝΙ^2ΑΙ 

κ\€ίνά<ί τ€ ^ήβας. τοΐνΒ^ €\οΰ Βνοΐν ττότμοιν 
τον βτβρυν ή ιγαρ τταΐΒα σωσον ή ττόΧίν. 
τα μβν τταρ' ημών ττάντ βχβις• 7;γοί), τέκνον, 
ττρος οικον. οστί^ δ' βμττύρω ^ρήται τί'χντι, 
μάταίο<ζ' ην μεν έ'χθρα σημηνα^ "^^ΧΌ^ 
ΤΓίκροζ καθβστηγ^ οΐ<ζ αν οίωνοσκοττ^' 
^Ιτευδτ} δ' ύττ' οϊκτον τοίσι 'χ^ρωμίνοί<^ Χβ^ων 
άΒίΚ€Ϊ τα των θβών. Φοΐβον άνθρώττοις μόνον 
χρήν θεστΓίωΒβΐν, δ<» ΒβΒοίκβν ούΒβνα. 

Χ0Ρ02 

960 Κ,ρβον, τι σί<γας '^ηρυν άφθο'^^ον σχάσας ; 

κάμοί 'γάρ ονΒεν ησσον βκττΧηξίς ττάρα. 
ΚΡΕΩΝ 

τί- ο αν τί9 ειττοί ; οηλον οι γ βμοί Χο^οι. 
βγω γα/Ο οΰττοτ βΙ<; τόδ' εΙμι συμφοράς, 
ώστε σφα<γ€ντα τταΐΒα ττροσθεΐναί ττόλει. 
ττάσιν <γαρ άνθρωττοισί φίΧοτβκνο^ βίο<ζ, 
ούδ' αν τον αύτον τταΐΒά τί^ί Βοίη κτανβΐν. 
μη μ* ενΧο'γείτω τάμα τί9 κτβίνων τέκνα, 
αύτος Β\ εν ώραίω ^αρ εσταμεν βίου, 
θντρσκείν ετοίμου ττατριδο^ εκΧντηριον. 
970 αλλ' εΐα, τεκνον, ττρίν μαθεΐν ττάσαν ττόΧον, 

άκοΧαστ εάσα<ζ μάντεων θεσττίσματα, 
φβΟγ' ώ<ζ τάγ^ιστατησΒΪ' άτταΧΧα'χθεΙς χθονό<^' 
Χέζει ^αρ άργ^αΐζ και στρατηΧάταί<ί τά8ε, 
ττύΧα^ζ εφ* ετττα και Χοχαγετα^ μοΧών 
καν μεν φθάσω μεν, εστί σοι σωτηρία• 
ην δ' υστέρησης, οΐ'χομεσθα, κατθανεΐ. 

ΜΕΝΟΙΚΕΤ5 

7Γ06 Βήτα φεύ'^ω ; τίνα ττόΧιν ; τίνα ξένων ; 

ΚΡΕΩΝ 

οτΓον γβονος τησΒ^ εκττοΒων μάΧιστ εσει. 
426 ΓΗΚ ΡΗΟΕΜΟΙΑΝ ΜΑΙΙ)ΕΝ8 

Αικί ιηπίν*^ ΊΊη•13^8 ^Ιοηοιι^,. Οικ- οί Ιΐκ-^ί,* Ιλνο ίΉΐεδ 

01ιοο8ί? : ^•ΐΐ1ΐ(•Γ <>Ηνί' ίΐιο οΐί:};, οι• ίΗν «οη. 

ΝοΛν ΙΐΗδΙ ίΐιοιι ;ι11 ηιν Ιηΐ^. Γ,ίΉ(1 οη, ηι^ οΊιΐΜ, 

Ηοηΐ(ίΛν;πχ1. λνΐιο ιΐί^ί^ΐΐι ίΐΐί^ (ΙΐνΐπϋΓ'^ άγϊ 

Ιη ίοοΗ^Η. Ιί Ιη' Ιΐί-πιΜίΐΙΙι ΐ11 ΐΐιίη^ί^, 

Η(? 15 Ιυίΐΐΐΐίίά οί* Ιΐιοδε Ιο Λνΐιοιη Ηε ρΓθ})Η€5Ϊ€'5. 

Ιί\ ρΐίνίτι^ ίΙκΊΐι 1:1ΐΗί ί^εί^ΐν ίο Ηΐηι, Ικ' \\ϋ, 

Ηρ ΛΝΤοη^δ Ιΐϋ' (ϊοίΐδ. 8ο1ί' ρΓορΙιεί; υηΐο πιβη 

Οα^Ηΐ Ρ1ΐ06ΐ)υ8 Ιο Ηπν^ 1)€*(ίη, \\•Ηο ίβΗΓείΠ ηοη*;, 

ΟΗΟΚϋδ 

\νΗ}^ δΐΐεπί, Ογροπ, ΛνίΐΗ 1ΐρ8 Ηβΐά ίΓοηι δρββοΗ ? 960 

Οη ΐΏθ, ΐοο^ οοηδίβΓίΊΗίϊοη Λν^ϊ^Ηδ ηο Ιβδδ. 

€ΉΕΟΝ 

\\Τΐ{ΐ1: δΙιουΜ οηβ δπγ ? . . . . ΒαΙ οΙοηγ ηιΐηε αηδΛνβΓ ϊδ : 
Ν^νβΓ 8υο1ι ά6})ί1ι οί πιΐδίίΐτ Λνϋΐ Ι δ^εΐί, • 
Αδ οίΤϋΓ ίοΓ ηιν οΐίν η δΙίΐιι^ΙιίεΓεά δοη ! 1 
ΡοΓ 1ον€ οί οΙιϊΜγθπ ίΐΐΐθίΐι η11 ηιβη'δ Ιίίβ, 1 
Αηοΐ ηοηβ ίο ά^πίΠ λνοιιΐά νΐ^ΐά ιΐ}) Ηΐδ οΛνπ οΗϊΙςΙ. 
Σ^ί ηο ηΐίΐη ρΓΗΐδβ ηΐί? Λν1ιί1«? Ιιε δίπγδ ηιν δοπδ Ι 
Μγδβΐί — Λνΐιο ΙΐΗνκ Γ6Ηθ1ΐί'ά ίΗί' ηρεηβδδ οί ηιν 

ν63Γ5 

ΚοΓ άθίΐΐΐι δί^ηά Γθαάν, Ιο Γβάββηι ηιν Ιπηά. 

Βιιί πρ, ηιν οΗΐΜ, 6Γ6 ηΙΙ ΐΗβ οΐίν Ιιθηγ : 970 

Ηίϊίι'οΐ ηοί ίΗ(ί Γροΐνΐίι'δδ ΛνοΓίΙδ οί δοοίΙΐδΗΛ'ίΤ'^, 

Βιιί ίΐν- — Λνΐίΐι ίΐΐΐ δρεεά §€ί; ΐΐιβε ίΥοηι ίίιε Ιπηά Ι 

Το ί1ΐ6 δβνεη ί^ίΐΐθδ, ΙΙιθ οπρίΛίης, Λνϊΐΐ Ηβ §ο, 

Αηθ ίβΐΐ ί:1ΐ6 πιΙίίΓδ Ηη(ϋ ίΐΐθ οΐιΐ^ίΐίΐϊηδ ΐΗίδ. 

Υθΐ, ηΐ3ν Λν6 1)ηί ίθΓ6δί:<ι11 Ιιΐιη. ίΐιοιι ηγΙ δίΐνεά ; 

Βυί ίί ίΐιοιι 1η^, ιιηοΐοηβ \\'6 3Γ6 — ΐΚοιι άίθδΐ;. 

ΜΕΧΟΕΟΕυδ 

Βιιί ΛνΙιίίΗθΓ ίΐ66 ? — Λνΐιηί οιϊλ' δΡβΙί ? — Λνΐιηί ίΓΪ(:•ηά ? 

ΓΛΕΟΧ 

λνΐΐ€Γ& ίΐιοιι ίΓοιη ίΐιίδ Ιαηίΐ'δ γ^ηοΗ δΗαΙί: ίΒΓίΙιβδΙ 1>€. 

427 Φ0ΙΝΠ2ΑΙ 

ΜΕΝΟΙΚΕΤ2 

ουκουν σε φράζβίν €ίκο<;, βκττονβΐν δ' €μ€ ; 

ΚΡΕΩΝ 

Α€\φον<ζ ΤΓβράσας — 

ΜΕΝΟΙΚΕΤ2 

980 ΤΓοΐ μβ χρη, ττάτερ, μοΧβΐν ; 

ΚΡΕΩΝ 
ΜΕΝΟΙΚΕΥ2 

€κ δε ττ/σδε ττοΐ ττβρω ; 

ΚΡΕΩΝ 

^εσττρωτον ονΒα<;. 

ΜΕΝΟΙΚΕΤ2 

σεμνά ΑωΒών7]<; βάθρα ; 

ΚΡΕΩΝ 
β^νως. 

ΜΕΝΟΙΚΕΤ2 

η 8η το8^ βρυμά μοι 'γΕνήσβταί ; 

ΚΡΕΩΝ 

ττόμτημος 6 Βαίμων. 

ΜΕΝΟΙΚΕΤ2 

χρημάτων δε τί<; Ίτορος ; 

ΚΡΕΩΝ 

ε'γώ ττορβνσω χρνσον. 

ΜΕΝΟΙΚΕΤ2 

€ν λεγεί9, ττάτβρ. 
χ(*)ρ€ί νυν ώς σην ττρος κασ^γνητην μοΧών, 
Ύ1<ζ Ίτρώτα μαστον €ΐ\κνσ\ ^λοκάστην λεγ&>, 
μ7]τρ6ς στ€ρηθ€ΐ<ί ορφανός τ άττοζυ^βίς, 
ττρηση'γορησων βίμι και σώσων βιον. 
990 αλλ' βΙα, χώρβί. μη το σον κωΧνβτω, 

428 1Ί1Κ ΡΙΙΟΕΝΊΟΙΛΧ ΜΛΙ1)ΚΝί; 

Ιί 1)ίί;3ΐ Ι^ί-'ίί'ΐΊη^ ίΐιηΐ Ιΐιοιι Ιίι-ΙΙ, Ι ρ(ίΓίοΓΓη. 

ΟΚΕΟΝ 
Ρί18Κ ϋί^ΐρΐιί — 

ΜΚΝΟΕΓΚυ8 

νν'ΗΐΐΙκτ, ίπίΠί-Γ, 1111181: Ι §ο ? 980 

ΟΚΕΟΝ 

υηίο Α€*Ιο1ίΛ. 

ΜΕΝΟΕΟΈυ» 

\\Ίιΐ1:1ΐ€Γ ^οα^η^}' ΙΙΐίΊΐοί" ? 

ΟΚΕΟΝ 
ΊΊΐ68ρΓθΙί;ΐ'8 8ϋί1. 

ΜΕΝΟΕΟΈϋδ 

Οοάοιίίΐ'δ ΙιαΙΙοΝνεά Ηοογ ? 

ΟΚΕΟΝ 

Τΐιοα 837* δΙ. 

ΜΕΝΟΕΟΕυδ 

λν'ΗίΐΙ 81ιη11 1)6 ιιιν ΐ)ΐ•οΐ6€ΐίοη ίΙιβΓβ ? 

ΟΚΕΟΝ 

Τΐΐθ Οο(1 δΐΐίΐΐΐ 8ρ€6(1 Ιΐιεε. 

ΜΕΝΟΕεΕυδ 

Ηολν 8ΐιρρ1ν ιιιν ηε^ίΐ ? 

εΚΕΟΝ 

Ι \ν'ί11 βηά ^οΜ. 

ΜΕΧΟΕΓΕϋδ 

Γηϊ1ι6γ, ΐΗοα δίΐ^βδί: \\'6ΐ1 : 
Ηίΐ8ΐ6 ΐΐιβη. ϋηΐο ίΐιν ^ί^ΐβΐ' ΛνΐΠ Ι §ο, — 
^ο^α8ιίι, οη Λν1ιθ8(; 1)θ8ϋΐιι βΐ'δΐ Ι Ιάυ, 
Κείΐ ο£ ηιν ηιοΐΙι^Γ, \αΐΐ άπ οΓρΙι&η 1οιΐ6, — 

Το 1)1(1 }ΐ6Γ ί&Γ€\ν6ΐ1, ϋΓθ Ι ίίί'β ίοΓ Ηί^. 

Οη Ιΐΐθπ : ρπδδ ίη, 1)6 Ιιΐηάΐ'ίΐηοθ ηοΐ ίη ΐΐιββ. 990 

[^Εχίί ΟΗΕΟΝ. 

4^9 ΦΟΙΝΙ^^ΑΙ 

-/νναϊκ€ς, ώς βν 7Γατ.ρο<; ΙζύΧον φοβον 
κΧέψα^; Χό^οίσιν, ωσθ^ α βονλομαί τνχ^εΐν 
09 μ" Ικκομίζεί, ττοΧιν άττοστερών τνχΎ)(;^ 
καΐ Βειλία ΒίΒωσι. καί σνηηνωστα μβν 
^βροντί' τονμον δ' ού^Ι σνγ^νωμην έχβί, 
ττροΒυτην <^€Ρ€σθαι ττατρίΒο•^ η μ* β^είνατο. 
ώς• οΰν αν βΙΒήτ^, βίμι και σώσω ττοΧίν 
ψνχην τ€ Βώσω τησΒ^ υττβρθανβΐν χθονο<ζ. 
αίσ'χ^ρορ '^άρ, οΐ μβν θεσφάτων ελεύθεροι 

1Θ00 κονκ 619 ανάγκην δαιμόνων άφί^μβνοι 

στάνΎ€<ζ Ίταρ ασπτίΚ ουκ οκνήσουσιν θανβΐν, 
ττύρ^ων ττάροιθβ μα'χ^ομενοι ττατρα*; νττβρ' 
β'γώ δβ, ττατβρα καΐ κασί'^νητον 7Γρυ8ού<ζ 
ττόΧίν τ Ιμαυτον, δειλοί &>? εζω χθονος 
άιτευμ• οττον δ' αν ζω, κακο<ζ φανησομαί. 
μα τον μετ άστρων Ζήν^ "Αρη τβ φθίνων, 
δς τους• ύττβρτείΧαντας εκ ^αία^; ττοτε 
Χτταρτονς ανακτάς τήσΒε ^ης ίΒρνσατο. 
αλλ' εΙμί καΐ στάς εξ εττάΧζεων άκρων 

1010 σφάξας εμαυτον σηκον 6? μεΧαμβαθή 

Δράκοντος, ενθ^ ό μάντι^ί εξηγήσατο, 
εΧευθερώσω ηαίαν εϊρηται Χο<^ος. 
στεί'χω δε, θανάτου Βώρον ουκ αίσγ^ρον ττοΧει 
Βώσων, νόσου 8ε τηνΒ^ άτταΧΧάζω χθονα. 
εΐ ^άρ Χαβών εκαστο<ζ 6 τι Βύναι,τό τίς 
χρηστον ΒιεΧθοι τούτο κείς κοίνον φεροί 
ττατριΒι, κακών αν αΐ ττοΧεις εΧασσονων 
ττειρώμεναί το Χοίττον εύτυχοΐεν άν. 

Χ0Ρ02 
εβα<ζ εβας, στρ. 

1020 ώ τΓτεροϋσσα, γα 9 Χόχευμα 

430 ΤΗΕ ΗΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΜΛΐυΕ\8 

Μκίίΐηι^, Ιιη\ν \\ίΊΙ Ι Ιι;ινί• νΙϊ11•'(1 ηιν Ι;ιί Ιι^ί'^. Γί•ΗΓ| 

Βν ^ιιΐΐιΐϊιΐ \ν(.ΓίΙ^, ίο ;ι1ί;ιίη Ιΐκ' (ΐκΐ 1 \νοΐιΙί1 ! |• 

Μίί ννοιιΐίΐ 1ι^ ί^ΐί-ίΐΐ 1ΐ€*ηο€, ΓοΙίϋϊη^ ΙΊκΙκν οί' Ιιορβ^' 

Βπιικϋΐί•;• ηκ* (οΝν.ΐΓίΙ ! ΤΙιιν ιιιΐ<;ΙιΙ ηΐκ' 1()ΐ••^Ί\ΐί 

1ιι ;ιι>•<.' ; 1)ΐιί; ιι<> ί'()Γΐί;ίν(.Ίΐ^88 ^Ιιοιιΐιΐ 1)^• ίΐιϊΐΗ• 

1Γ Ι Ι^ί-ίΐ'ϋν Ιΐκ* ('ϋ}' υί ηιν 1>ΐΗ;1ι. 

υ(Ηΐ1)1 ηοί 1)ΐιΙ Ι λνίΐΐ ϋ,ο ηικΙ Νηνί- Ιΐ)«• Ιολνη, 

Αηιΐ ί^ΐν^ ηιν ί>υυ1 Ιο (ΙίΛΐΙΙι ίοΓ ίΙιΐΝ 1;ιηιΓ8 ί,;ι1νί\ 

"Γ\\'ίίΐν 8ΐΐΗηΐί* ΐΙΐΗΐ ηκ^η ηο οι•ίΐο1^8 οοη8ΐΓ{ΐΐη, 

\\Ίιυ Ιί.ινι- ικιΐ 1'ίΐΙΓη ΐηΐο ίΐκ• ηί-Ι οί ΓαΙί-, Κ/Χ) 

81ιυιι1(1(:•ι• ίο ^.ΙκαύάίΎ «ίηηύ, 11)1^ηο1ι ηοΐ Γΐ'οηι ϋί^ΗίΙι, 

Γΐ^ΐιϋηιτ 1)(:•Γοη^ Ιΐΐί' ίολνίτδ ίοΓ ίκΐΗίΉΒηίΙ, 

Αηίΐ Ι, ΐ3ί'ίΓ;ινΐη«τ ίΗίΙκΓ, 1^1•(»1:11ί'^, νί^-η, 

λίν οΐίν, οι•ίΐνί*η-Η1<^ Η^^ ίοΓίΙι ΐΐΐίί 1ηη(1 — 

Α (1ηί,1:ΗΓ(1 ηιηηϊίν^Ι, Λνίκτ^'^ι• Ι ά\\'€*11 ! 

Βν Ζί'υ8 ϋίίΐΓ-ίΙπ-οη^οΙ, 1)ν Αι-^δ, 8ΐ;ιυ,ί^1ι1θΓ'8 \ογά, 

ννΐιο 8^1: οη 1πι>•1ι ίπ 1νΐη_ίΤ8ΐπρ ονβΓ ΊΊΐ6ίΙ)68 

Τΐΐθ Όι•ίΐ4Γοη-1)Γθ()(1 ΙΙιηΙ: οΐί^ίΐ Ιΐΐί^ ΜοηιΙ) οί βΗΓίΙι, 

0(» λνίΐΐ Ι, οη Ιΐκ* Γίπηρ;ΐΓΐ:8' Ηί,^ί^ΐιί; ΛνϊΠ 8ΐΗηί1, 

Αηίΐ ο'(:*Γ Ιΐΐθ υΓΗ<Γοη'8 ^Ιοοηιν ο1ΐίΐ8ηι-οίΐν^, 1010 

\\Ίΐ6Γ6θί' ΐΐΐθ 866Γ δρπίίθ, ΛνίΠ Ι 8ΐίΐν ηιν8(ί1ί, 

Αη€ΐ ηΐίΐΐνί- ηιν οοιιηίη' ίΐ'θ^. Τ1ΐ6 Λνοι•(1 18 8αΐ(1. 

Ι ^ο, ίο §ΐν6 ηιν οοαηΐΐ'ν ηο ηΐθίΐη ^ίΐί, 
Μν Ιΐίν^ ίΓοηι ηιίη δο ίο δίΐνβ ίΐΐθ Ιπηά : 
Ροι% ϊί 6ίΐοΗ ηΐίΐη ΛνοιιΜ ΐπίνθ 1ιΪ8 »!! οί ^οο(1, 
Επνίδΐι ίΐ, Ιαλ' ίΐ.ίΐΐ Ιιίδ οουηΐι-ν'δ ίββΐ, 
Τΐίθη ίί-λν^Γ θνΐΐδ δΐιοιιΐά ΐΐιβ ηπίίοηδ ρΓονβ, 
Αηά δΙιοιιΜ ΙΗγοιι^Ιι άίΐνδ ίο οοηΐ6 13Ρ ])Γθδρ6Γθΐΐδ, 

[Εχίί. 
ΟΗΟκυδ 
Τΐιοα οίΐηΐ€δί, οηηΐθδί, Ο ίΐιοιι Λνΐη^ί^ά άοοηι, (βίτ.) 

Γι-υΐί οί ΕπΓίΙι'δ ίΓίΐνΗΐΙίη^, 1020 

~ 431 ΦΟΙΝΙ25ΑΙ 

νβρτβρου τ ^Ε^^ΙΒνας, 

ΚαΒμ€ίων άριτα^ά, 

Ίτολνφθορος ,7Γθλνστονο<ί, 

μιξοττάρθβνο'ζ, 

8άίον τέρας, 

φοίτάσί τΓΤβροΐς 

γαΧαΙσί τ ώμοσίτοίς' 

Αίρκαίων α ττοτ' €κ 

τόττων νέους ττεΒαίρουσ^ 

αΚυρον άμφΐ μονσαν 

οΧομεναν τ ^Ειρινύν 
1030 έφερες έφερες α,'χεα ττατρίΒι 

φονοα' φονίος εκ θεών 

ος ταο ην ο ττραςας. 

Ιαλεμοί 8ε ματερων, 

Ιαλεμοι 8ε τταρθενων 

εστεναζον οίκοις' 

Ιηίον βοάν βοάν, 

Ιηίον μέλος μέΧος 

άΧΧος αλλ' εττωτότυζε 

8ία8οχ^αΐς ανά τττοΧίν. 

βροντά δε στεναγμός 
1040 "%^ '^' ν^ όμοιος, 

οττότε ττόΧεος άφανίσειεν 

ά τττεροΰσσα τταρθενος τιν άν8ρών, 

'χ^ρονω δ' εβα άντ. 

ΤίνθΙαις άττοστοΧαΐσιν 

ΟίΒίΤΓονς ο τΧάμων 

%ηβαίαν τάνΒε ^γάν 

τ6τ άσμένοις, ττάΧιν δ' άγΎ]" 

ματρί ^άρ ^^άμους 

432 ΤΗΕ ΡΗΟΕΝίείΑΝ ΜΛΙΙ)Ε\8 

Η^^οϋίΊΐ οΓ ΐΗί* ΧνοΓπι οί' Νί-ίΙιβΓ-^ΙοοπΊ, 

()η Οιάηιυ^ί' 8οιΐ8 Ιο ί^ρηη^ 
1)ί*.•ιΗι-Γι•;ιιΐίΓΐιΐ;, ηικΙ ΓΓ;ιιΐί!;1ι1: λνϋΐϊ ηιοίΐιιΐη^^ Γογ ΙΙιο 

Ηίΐΐί' ΙΙΙίΐϊ^Ι'Μ, 1»η1Γ 1)ΓαΙθ-1)€£18ΐ, 

ΜοπίίΙί^Γ οί" ι•(»\ ϊιι<)• |)ΐηΐί)η<5, ΙηΙοπβ ι•6ο1 

Ρΐ'οιη ύ\Άΐ ΓΛνν-Γίΐνίίηίη)^ ίβΗδΙ, 
δηίΐΐοΐιίηο• ίΊ'οηι Οΐι-οί-'ί^ ηκΉίΙίί Ιιργ νοιιπβ^ ηπί-η, 

8ΐη•ΐ(:Ίνΐΐ1<ί 

Οί^Γ Ιΐΐί'πι 1:1ΐ}' ίΐίδίίυιιαηΐ; 1<ιηΊ1, 
Αη^ϋΐδίι οί δΙίΐυ^ΰ^ΙιΙθΓ οη οπγ οουη1ι•ν λΜ'βΗΐίΐη^, 

\νΓ6{ΐ1νίη§ & ουΓ8€-(1οοΓη ίβΠ ! 1030 

Α1ι, ηιιΐΓίΙ^Γουδ Οοά, Ιΐΐ€δ6 ΐΐΐδ ίοΓ αχ \ν1ιο ίΉδΙιΐοπθίΙ ! 

ΜοΗ11^11^^^8 οί ηιοΐ1ΐ(ίΓ8 ίϊΐΐβοί 
ΊΊιβ 8ΐΗκ1(1^ΓΪιιυ• Ιημπρη, ηικΙ ηΐΗΪίΙί-ιι^' ηιοίΐηίιιι^8 ρπδ- 
δίοιίί-ά : 

Αηοΐ \ν;ιί1 Ιο Λνηίΐ πνε ΐΙιηΠβίΙ, 
ΑιιΛ (^^^^^ Ιο άβπΙΙι-άΐΓ^ε, ίιΉοίι Ιο ρηοΙι Γβρίνίη^ 

Τ1ΐ6 8ίηο1ν(ίη οίΐν 1:1ΐΓοα|ί;Ιι— 
Α πΗίΐοη'δ ι^ηη^ — ίΐ8 1;Ηιιη^16^ ι^^πίβοί ΐΙΐί'ΐΓ οΓνίιι§, 1040 

ννΐΐί^η Ιΐΐέ• λΝ ΐησ6(ί πιπΐά λνΐΐΐι ^;ιο1ι η^λν \ ΐοίίιπ Ηνίπ^•" 

Ργοιτι €Βΐ•ΐ;1ι, λνΗ8 1θ8Ϊ Ιο νϊί;\\ . 

Αι ΙπδΙ \ν'ίΐ8 0€'^1^1)υ8, νιοθ-ίπΐβά, Βουηά 

Ργοπί Ρνΐΐιο^ ΙιίΐΙΐίίΓ 16(1, — 
ΟιΐΓ ]ον, Ι^υΐ: 8θοη ουι* ^ή^^ΐ, — ηΙιο^ 1;Γίυηιρ1ι-οΓθ\νη6(1 

Γγοιιι ΐΗίΐί (ΙίΐΓΐν ΓΪάάΙθ Γθίΐά, 
ΧΥγ^ϊοΙι^ 111 ίοιιΐ 1)ΐ•ΐάίΐ1 ηΐίΐάί' Ιιίδ ηιοΐΐΐέτ Λνίίί:-^ 

433 

νοί.. III. Γ Ρ Φ0ΙΝΠ2ΑΙ 

Βνσ'γάμονς ταλα9 

κάΧΧίνίκο^ ων 

αινιγμάτων συνατΓΤβί, 
1050 μίαίνβί δε τττόΧιν 

δί' αιμάτων δ' άμβί,ββι 

μνσαρον 6ί? άηωνα 

καταβαΚων άραΐσι 

τ€Κ€α /Α€λεο9. ά<γάμ€θ^ ά'^άμβθ , 

δ«? 67γΙ θάνατον οϊχεταί 

γα9 ύτΓβ^ ιτατρφα^, 

Κρβοντί μεν Χίττων 'γόονς^ 

τα δ' ετΓτάττνρ^α κΧγιθρα <γά<; 

καΧΧίνικα θήσων. 
1060 <^€νοίμεθ^ ώδβ ματερβς 

Ύβνοίμεθ^ εντεκνοί, φίΧα 

Παλλάς, α Βράκοντο<; αίμα 

ΧίθόβοΧον κατείρ'γάσω, 

Ι^α^μείαν μερίμναν 

όρμήσασ" εττ ερ^ον, 

όθεν εττεσυτο τάν^ε ηαίαν 

άρττα^αΐσί δαιμόνων τί<ζ άτα. 

ΑΓΓΕΛ02 
ώι;, Τί9 εν ττυΧαισι Βωμάτων κυρεί ; 
άνοί'γετ\ εκττορενετ ^Ιοκάστην όομων. 
ώη μάΧ* ανθί<;' Βιά μακρόν μεν, άΧΧ όμως 
1070 εξεΧθ\ άκουσον, ΟΙΒίττου κΧεινη Βάμαρ, 

Χήξασ^ οΒυρμων ττενθίμων τε Βακρυων. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

ώ φίΧτατ^, 7] τΓον ^νμφοραν ηκεις φέρων 
^ΚτεοκΧεους θανόντος, ου τταρ* άσττίΒα 
βέβηκας άεΐ ττοΧεμίων εΐρ^ων βεΧη ; 

434 ΤΙΙΚ ΡΜΟΕΧίαΐΛΝ λΙΛΙ1)ΚΝ\^ 

Ρ(.11ιιί(•ί1 ΊΊΐ(•1)^8, Ηΐκΐ ύπιιιΐί^ίΐ ΙΟδο 

1ΙΪΗ Η()ΐΐ8 Ιο ^.Ιηίπ ίη (Ιη•, ;ιο{•ιιγμ(1 ^Ιτϋν* 
\\'ϋΙι 1)Γοΐ1ιοΓ-ί)1(ίυ(1 Ιΐκ' Ιι-ιικί. 

ΡΓΑΙίίβ ίο Ιΐΐπΐ, ])ΓΗΪ86, \ν1ΐΟ ϋπίο άεπίΗ 18 ΐ'ΛΤΪη^, 

Υ^Η, ίοΓ Ιιϊκ ];ιιΐ(] Ιο άΪ6, 
Γ,ί'Λνίηε^ Ιο Ογ^οπ ιιιοηιι<? οί' 1ονί*'?^ (1(•<;ρίΐΐηη^, 

15ιιί 8ί*1:1ΐη^ νίοΐοη' 
Κοι* 0Γθ\νΊΐ ιιροη Ιΐΐί; οίΐγ «ί^νί^ιι-^ίΐΐρίΐ ! 

Α1ι, ηιαν «ικΊι ηοΐ)!^ «οιι 
Το Ι)!!•^^^ π π η β Ιιπρρν ηιοίΗ^Ηιοοά Ι)β ίπΐβά, 

Ο Ρ;ι11;ΐ8, ϋΠΚ'ΐοϋίί οπί^ ! — 1060 

Ρα11;ΐ8, οί' Λνΐιοηι ίΐιο ',ιι^1^1(:'η «^ίοηβ Ιβίΐρΐ;, «,ρίΙΗη^ 

ΤΗβ άΓΗ^οη-Λν&ΓοΙίτ'δ 1)1οο(1 : 
ΤΗου §3ν'8ΐ ΐ1ΐ€ ΐΗοιι^^Ηΐ ίΐιβ ΙιβίΐΓΐ οί €ίΐ(1ηιυ8 Ιΐιηΐϋη^ 
Το (1η〕 Ιΐιβ ^16β^1 ΛνΙΐίΊΐορ ηι*;]ΐΡ(1, Λνΐίΐι ινινίη βΐΐΐηο• 

ΤΗθ Ιπηίΐ, Η Οο€Γ'ί ('υι•<>(^-Ηο(κ1, 

ΕκίβΓ ΜΕ88Ε\αΕΙΙ. 

ΜΕδδΕΝΟΕΚ 

Η ο ΐΙΐΘΓβ ! λνΐιο 8ΐίΐηά^1:1ι ηΐ ί1ι^ |)ίΐΐΗ06-^Εί€ ? 

Ορθπ Υί', 1)ΓΪ11§ ^ο^•έι8ίί^ ίοΓίΙΐ ΙΐίΤ 1)0\\€*1•8. 

Η ο ΐΙκΊ'ίί, ΗΐΐτΗΪη 1 Τΐιου^ΐι Ιίΐΐί-, γί-ΐ οοιτίθ ίΐιου ίοΓίΙι : 
ΗβΗΓί^εη, Γκηοννηβά λνίί'& οί 0^(1ΐρα8 ; 1070 

θ€ίΐ86 ίΓοιη ΐΗν ΛνΗΪΐΐη^•8 βηά ΐΐιν 1:^ηγ8 οί ^ηθί. 

ΕηΙβΓ ^ο^Α8ΤΑ. 

^ο^ΛδΤΛ 

Ρπί^ηά — £Γί€Π(1 ! — ίΐιοιι οοηι'δΐ ηοΐ 8ΐΐΓ€ί λ\ ίΐΐι ΐ11 η6\^'8 

Οί" ΕίΡΟοΙβδ' ΛβΗΐΙΐ, ΐ3ν ΛνΗθ86 8ΐΐϊ&υ ίΐν6 

Τΐιου ηΐίΐιχΊιβάδΙ:, ΛνΗ,ΐ'ίΙίη^ Ιιΐιη Γγοπι ίοβηι^η'δ (Ιαι-ΐδ ? 

435 

Γ Γ 2 ΦΟΙΝΙ53ΑΙ 

[τί, μ,οί ΤΓοθ^ ήκ€ΐ<; καινον αγγ€λώ^' βττο'ζ ;] 
τβθνηκεν ή ζί} τταΐς €μό<ζ ; σημαίνε μοι, 

ΑΓΓΕΛ02 

ζν^ /Α>) τρβσΎ^ς Τϋδ', ώ? σ' άτταΧλάξω φόβου, 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

η δ, 67Γτάττυρ'γοί ττώς β^ουσι ττβρίβοΧαυ ; 

ΑΓΓΕΛ02 

βστασ' άθραυστοι,, κούκ άνήρττασται ττόλί^. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

1080 ήΧθον δε ττρός κίν^υνον ^Αρ^γείου Βορός ; 

ΑΓΓΕΛ02 
ακμήν γ 67Γ αυτήν αΚΚ ο ]\.αομ€ΐων Λρη<ζ 
κρεισσων κατέστη του Μυκηναίου Βορο<ζ. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

εν είττε ττρος θεών, εϊ τι Υίο\υνείκου<; ττερί 
οΙσθ\ ως μεΧει μοι καΐ τόδ', εΐ Χεύσσει φάος. 

ΑΓΓΕΛ02 

ζ§ σοί ξυνωρίς €69 τόδ' ημερα<ζ τέκνων. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

εύ^αι,μονοίης. ττώς γαρ ^ Αρχείων Βόρυ 
ττυΧών άττεστησασθε ττυρ^ηρούμενοι ; 
Χεξον, γέροντα τυφΧον ώς κατά στέκας 
εΧθοϋσα τέρψω, τήσΒε 7>?? σεσωσμενη<ζ, 

ΑΓΓΕΛ02 

1090 εττεΧ Κ,ρεοντος τταΐ^; 6 γης υττερθανων 

ττύρηων ειτ άκρων στάς μεΧάνΒετον ξίφος 
Χαιμών Βίήκε τ^δβ γτ) σωτηριον, 
Χόχου<? ενειμεν ετττά καΐ Χοχαγετας 
ττύλας βφ' ετττά, φύΧακας Αρχείου Βοράς, 
σος τταΐς, εφεΒρους δ' ίτητότας μεν ΙτΓΤτόταις 
εταξ , οττΧιτας ο αστΓΐόηφοροίς εττι, 

436 ΤΗΕ ΡΗΟΕΝίαίΑΝ ΜΛΙϋΕΝΗ 

\νΐι;ιΙ λΝ οΓίΙ υί Ιΐίΐΐιι^^ 1)ΓΪιι^(.'8ΐ; Ιΐιοιι ίο πκί ? 
ΌΰΗίΙ 18 ηιγ 8ϋη, ογ Η\ ^Ιΐι Ιΐίί ? — (1^^1α^(.•. 

μρ:8«ενοεη ι 

^0( Λ8ΤΛ 

Αιΐίΐ ίΐιε δίίνεη Ιυ\\'(ίΓ8, ΐΊυ\\' ίαη^^ ίΐι^ ί(;ικ•(ί ί;1ΐίίΓί;ο£? 

ΜΕ88ΕΝΟΕΙΙ 

ΤΗί;^ δΐίΐηά υηδΙίΗΐΐίίΓείΙ : Τΐΐβΐ^ίΐδ ηοΐ γαί ΐδ δρυΐΐίΐά. 

^ϋ^Α8ΤΛ 
νν^Γκ ΐΐΐίίν δΟΓ^ ρίίπ11(ΐ(1 οί' ί\\ϋ ΑΓ^ΐνε δρεαΓ ? 1080 

ΜΕδδΕΝΟΕΚ 

Αι ηιΐη'δ 1)ηη1^ : 1)ΐι1; δΐΓοη^€Γ })Γονεύ 1\\α ηιί^ΐιί 
Οί Οπάηιυδ' ρεορίε 1:1ΐ3.η Μνοβηίΐε'δ δρβίΐΓ. 

^ο^Λ8ΤΛ 
Οηβ ΐΗΐπ§, 13}' Ιιείΐνεη !— ο£ Ροίγηεϊο^δ αα^Ηΐ 
ΟπηδΙ Ιεΐΐ ? Ι γ^Άτη Γογ ΐΗίδ ? ΟοΐΗ Ηε δβε Ιΐ^Ηΐ ? 

ΜΕδδΕΝΟΕΚ 

Εΐν(^ΐΗ Ιΐιιΐδ ίπΓ ΙΗ^ οΗ&ηοΙ-νοΙίε οί δοηδ. 

αΟΟΑδΤΛ 

Βΐίίδδΐη^δ οη ΐΗεβ Ι ΗοΛν άίά νβ ΐΗΓυδΙ ΐΗε δρκΗΓ 
Οί ΑΓ^οδ ΐ33ο1ί ίτοιη νοιίΓ Ι^είεα^υίτεά ^ίΐΐβδ ? 
Τίίΐΐ, ΙΗλΙ 1 ηΐίΐν Γβ]οΐο6 Ιΐιε Ιίΐίηά οΐά ιπίΐη 
ΤΗβ ΙΐΗΐΙδ \^ϋ1ιίη^ \νΐ1:Η ηβ^δ οί ΐΐιΐδ ΙηγκΙ δίΐνβά. 

ΜΕδδΕΝΟΕΚ 

\ν}ΐ6η €τ6οη'δ δοη, Λνΐιο ίοΓ Κΐδ ϋοιιηίη' (ϋί•(3, 1090 

ΟΙϊπίΙ)!!!^ Ά ίοννβΓ'δ Ιιρΐ^ΐιΐ;, Ηίΐά ΐΙίΓυδΙ; Ιΐιε δ\\-οΓ(1 

ΒΙίίοΙν-ΗαίΐΐΡίΙ ΙΙτγοιι^Η Ηίδ ΙΗγοηΙ Ιο .δίΐν(ί ΐΗε ΙηποΙ, 

δβ\ ίίη 1)Ηηάδ Λνίΐΐι οΗρίΛΪιΐδ Ιο ΐΗί* δενί^η §&ΐ€δ, 

Γογ ΛνΗίοΗ ππά ^VΗ^^1 «ι^ΗίηδΙ: ΐΗε Ατ^ίν^ δρεπΓ, 

ΤΗν δοη δεΙ,, ΗοΓδί-ιη^η οον^ηη^ ΗοΓδί^ηι^η ΓΗΠί^^ίί, 

Από ηιεη-αΐ-Βηιΐδ 1)ε1ιΐη(1 11ί€ δΚΐ6ΐά-1)€αΓ€Γδ^ 

437 Φ01ΝΙ25ΑΙ 

ώς τώ νοσουντι τβΐ'χβων βϊη ^ορος 

άΧκη δί-' ολίγον, τΓβρΎάμων δ' αττ' όρθιων 

Χβνκαστην βίσορώμ,εν ^Αρ'γβίων στρατον 

1100 Ύζνμησορ βκΧιττόντα' καΐ τάφρου ττβΧας 

Βρόμω συνηψβν άστυ ΙίαΒμβίας 'χθονό<ζ. 
Ίταυαν δε και σαλτΓ^γγεί βκβλαΒουν ομού 
βκαίθεν 6Κ τβ τβί'χ^βων ημών ττάρα. 
καΐ Ίτρώτα μεν ττροση'γβ Ν7]ΐσταί<; 7ΓυΧαί<; 
\6\ον ττυκναΐσιν άσπτίσιν ττβφρίκοτα 
6 τη^ κυνα'^οΰ Υίαρθ€νο7Γαΐο<ζ €Κ<^ονο<ζ, 
€ττ1σημ β'χων οίκείον βν μ^(τφ σάκβι, 
€κ:7]βολ,οίς τόζοίσιν ^ΑταΧάντην καττρον 
'χείρουμβνην ΑΙτωΧόν. βίς Ββ ΤΙροίτί^ας 

1110 ττύΧας €'χ(ορβί σφάγ^' β-χ^ων βφ' άρματι 

6 μάντι<ζ ^Αμφιάραος, ου σημεν βχων 
υβρισμεν , άΧΧα σωφρόνω<ζ ασημ οττΧα. 
^Ω.'^ύ'^ία δ' €69 ττυΧώμαθ^ Ίτητομε^ων άναξ 
έ'στβ^χ' ^'χ^ων σημείον βν μβσω σάκβι 
στίκτοΙ<ζ ΤΥανόιττην ομμασίν ΒβΒορκότα, 
τα μεν συν άστρων επτίτοΧαίσιν όμματα 
βΧβτΓοντα, τα δε κρύτττοντα Βυνόντων μβτα, 
ώς ύστερον θανόντος είσοράν τταρήν. 
'ΟμοΧωίσίν δε τάξιν εΖχε 7Γ/30? 7ΓνΧαί<ζ 

1120 ΎυΒεύ'ζ, Χεοντο<ζ δε/909 6%ω^' ε'ττ' άσττίΒι 

χαΊτΎ} ττεφρικός' Ββ^ίά δε ΧαμττάΒα 
Ύιτάν ΤΙρομηθεύς εφερεν άχ; ττ ρήσων ττόΧιν. 
ό σο9 δε Κ,ρηναίαίσί ΐΙοΧυνεικης ττύΧαίς 
'Άρη ττροσή^ε' ΐΙοτνιάΒες δ' ε'ττ* άσττίΒί 
εττίσημα ττώΧοί Βρομά^ες εσκίρτων φόβω, 
ευ ττων στροφί'γξιν ενΒοθεν κυκΧούμεναν 
ιτορττα'χ^ ΰττ αύτον, ώστε μαίνεσθαι ΒοκεΙν. 
ό δ' ουκ βΧασσον "Αρεο^ί 669 μάγιων φρονών 

43δ ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΊΓΙΑΝ ΜΑΙΙ)ΕΝ8 
ΓΗμΙ:, λ\ ΙιοΓί:• ίΐκ' λναΙΓδ (Ιβίρηοε ίίη1<:•(1. ^^ικηοπγ οί 

8))ί*;ΐΓ8 

Μί<ί1ι1 1)ί• Ιι.ιπί 1)ν. ΊΊκΜΐ ίΓοιη ίΐκ:• Νοητίπ•;• ιί^^ν^^8 

\\\' 1Π;ΐΓΐν(.'{1 ίΙΐΟ λνΐΐΐΐΐ:- 8ΐΐΐίί1(ΐΝ οίΐΐκ- Λγ^Ϊ\Χ' Ικλ'ϊΙ 

Ι^^ηνίιΐίΐΓ ΤευηΐΰδΒΐΐί. Ηίΐνίη^ η(ίΗΓ6(3 ΙΚ« ίοπα, 1100 

Νικίίΐί'ηΐν οΙΐίΐΓ^ίιιΐί (ΙοΜίΙ Ιΐην οη Οΐ(1ιηιι.'^' 1)ΐπ•^^ 
ΊΊΐ(.•ιι });Η^Ηη 8Λν(:ΊΚ'ί1,ίΐιΐί1 8ΐι;ι1;1:(_•Γίιιμ• ΐΓΐιιιιΐ)(.Ί; ^ΙΐΓΪΐΙοά, 
ΑΠ 1)1(ίη€ΐυά, ίΥοιη Ιΐι^• ίον αηά ΐηηη ΐΗί; λν^ΙΙ^. 

ΡΗΐΊ;Η(;ηο})Η(;ιΐ8, ΙΙιηΙ ίπιπίίίί ΙιιιηΐΓ^ςδ' δοη, 

Α 8({Ιΐ;κΐΓ()η ΙΐυΓΓϋΠΐ ηΠ ΛνίίΗ 8(:^ΓΠ0(1 8ΐΐί(:Ί(ΐ8, 

Οη ίιΐ8 ιιπο1-1<ΐΓ^^ Ι]\α 1)ΐΗζυη υί" Ηίδ Ιιουδε, 

Αΐ:;ι1;ιιιΐ;ι ^Ιηνΐπ^ ίΐιΐ' ΑίιΊϋΙΐίΐπ 1)ϋίΐΓ 

λνϋΐτ δΐΐίΐίΐδ ίαΓ-δηιίίίη^. Α^αίπδΙ ΡΐΌ^Ιαδ" (ίπΐκ, 

81ηϊιι νϊοΐίηΐδ οη Ιιϊδ ςΊιηηοΙ, ηιηΓοΗΰά Ι,ΐΐΰ δ^κΓ 1110 

ΛηΊ|)Ιιΐ;ιπίΐΐδ, λνΐίΐι ηο ρνοικί ^1^\^^(ί, 

Ηιιΐ: δοΙ^^Γ Λν<.';ιροηδ νοΐά οΓ 1)];ίζυηι•ν. 

ΤΗί,' «τΗίοδ Ομ;ν^ΪΜη Κϊη^ Ηΐρ])()ηΐί^(1οη 

Αδδίΐϊΐίζτΐ, ΐη ηπιΙ-ΙηΓίίκ ΐ3(.^;ιη'η^ ίυΐ' ίΐίι-νίοΐί 

Αΐ'^ιΐδ, ΛνίΐΗ ο^^ηιηιν ί-ν^δ ίοΓ πγκ ηΐ μ;αζ(^, 

8οηΐ(ί ΛνΐΐΗ ίΐιβ πδϊη^• υί ίΐιε δΙπΓδ {ΐ]σΐΗΓβ, 

\νΐιΐ1(.', ;ΐδ ίΐκ:- δΙίΐΓδ 8(?1, δοηκϊ Λν^το ^ΙπηιΙχι^Γ-λτΐΙρίΙ, 

Αδ ηιΐ^ΐιΐ 136 δ^^η 1:Ιΐ(ίΓ(?Ηίΐ(ίΓ, Ιιε Ιχι'ίη^ δΐΗΪη. 

Α^ίΐΐηδΐ: Ιΐκί ΟαΙί^ οί Ηοηιοί*^ ΤνάίιΊΐδ ΐοοίν 

Ηίδ δΐηικί. 1ιΪ8 δΗίίίΜ (1ηιρ<ι•€ΐ ΛνϊΐΗ η Ιΐοη'δ 1ιϊ(1(ί 1120 

Α11 δ1ΐΗ|ο;^ν-1ι;ιίι•ί.'€ΐ : Τΐ1:Ηη ΡΐΌπΐί^ΐΙιειίδ Ικιΐο 

Α ΙοΓοΗ ΐη ΙΐΗηΛ ΙΙκ^Γίί, πδ Ιο 1)υΓη ΐΚίϊ ΐολνη. 

ΤΗν 8οη Ροΐνηίίϊο^'δ πι Ιΐκ^ ΡοαηΙίΐΐη 0»ΐ€ 

Εί'οΐ οη ΐΗί- Λν;π'. υροη Ηίδ δΗΐίίΜ ίΐιε δίεεάδ 

Οί ΡοΐηΪΗί^ ΓΗοΐηο; ίη ί^ΗΓ-ίΓρηζν δρπιηίϊ, 

λνΠρί^Ιί^ίΙ Γοιηκΐ λνϊΐΗΐη 1)ν }Ηνοΐ8 (-ηηηΐηπίν 

Ηηγ(1 Ιιν Ιΐΐί* Ηίΐηά-^ηρ. ΙΗηΙ ΐΗ^ν δβ^ηΐί'οΐ άίδίΓΗΐι^Ηΐ. 

Ηί^}ι-δΙοηΐίΐο1ΐ6(1 ίοΓ ΐίκί Λί^Ηΐ «δ Αΐ'ϋδ' δ^ΐί, 

439 Φ01ΝΙ25Α1 

1130 σίΒηρονώτοί<; δ' ασττ^δοί τν7Γ0ί<ζ βττήν 
^γί'γα'ζ β'ττ' ώμοί<; '^η'^βνη'ζ 'ολην ττοΧιν 
φβρων μο'χΧοΐσίν €ξανασΐΓάσα<; βάθρων, 
υττόνοίαν ήμΐν οΙα ΤΓβίσβταί ττόΧις. 
ταΐς δ' €β^ομαί<; "ΑΒραστο^ί βν ττύΧαισιν ην, 
ίκατον β'χ^ί^ναίς άσιτίΒ^ βκττληρων ^ραφχΐ 
νΒρας €^ων ΧαιοΙσίν βν βραγ^ίοσυν 
^Αρ<γ6Ϊορ αΰγγιμ^• €Κ δε τβί'χίων μέσων 
Βράκοντβς εφβρον τέκνα Κ.α8μ€ίων <γνάθοί(;. 
τταρήν δ' εκάστου τώνΒέ μοί θεάματα 

1140 ζύνθημα τταραφεροντι ττοίμεσιν Χό'χταν. 
καΐ ττρώτα μεν τοζοισι καΐ μεσα'^κυΚοί^ 
εμαρναμεσθα σφενΒοναίς θ^ εκηβοΧοις 
Ίτετρών τ άραΎμοΐς' ώς δ' ενικωμεν μά'χτ), 
εκΧα^ξε ΎνΒενς χώ σο? εξαίφνης 702^09* 
ώ τέκνα Ααναων, ττρίν κατεξάνθαί βοΧαΐς, 
τι μέΧΧετ άρΒην ττάντε^ζ εμττίτττείν ττύΧαις, 
^νμνήτες ΙΐΓΤτη'ζ αρμάτων τ εττιστάται ; 
νχν^ δ' όττως ηκονσαν, οΰτί<ζ άρ^ο<; ην 
ττοΧΧοί δ' ετΓίτττον κρατάς αίματούμενοί, 

1150 ημών τ' 69 οΰΒας εΙΒες αν ττρο τειχ^εων 
ττυκνονς κνβίστητήρας εκτΓεττνευκότας. 
ξηραν δ' εΒευον >γαΐαν αίματος ροαΐς. 
ο δ' ^ Αρκάς, ουκ ^Αρ^είος, ^Αταλάντης 'γόνος . 
τνφως ττυΧαισιν ως τις εμττεσων βοά 
Ίτυρ και ΒικέΧΧας, ώς κατασκάψ^ων ττόΧιν 
άΧΧ* εσ'χε μαρηώντ αύτον εναΧίου θεού 
Ήερι,κΧνμενος τταΐς Χάαν εμβαΧων κάρα 
αμαξοττΧηθη, 'γεΐσ^ εττάΧξεων άττο' 
ξανθον Βε κράτα, ΒιεττάΧννε καΐ ραφάς 

1160 ερρηξεν οστέων, άρτι δ' οίνωττον ^ενυν 
440 ΊΉΕ ΡΗΟΕΝίαΐΛΝ ΜΑΙΙ)ΕΝ8 

Ι.κίΐ €ΗρίΐΐΗ•υ8 Ιιϊίϊ ΐΓυορ Ιο Κ1ίίο1;Γ;ι\ (ΪΗΐυ ; 

Αικί, ί'οΓ 1ιΐ8 ίΓοη-ί;ιο^(1 ΙϊΐκΊνΚτ'ίί 1)1ηζοιΐΓν, 1130 

Απ {^ηγ11ι-1)ογιι ^ιηπΙ: υπ Ιιΐ^ 8ΐιυα1(Κ•Γ8 Ικ>Γίί 

Α \ν1ιο1<^ ίολνιι ίποπι ΐ1:8 ΐΜ*>οπΐίίηί; 1<ίνχ*Γ->νΓ^ικ•1κ(1, 

Αδ 1υ1ί(*η ίοΓ 118 οί ουΓ οίΐγ'δ ΐ^Ιί^. 

Αηά Ηί ίΐΐίΐ 86νίίη11ι ^ηΙ:^- ΑάΓΗδίιΐδ λ^'Η8, 

Ηΐ8 ^ΓΗΥί-η 8Ηί(:-1θ1 \νΐ1;Η ίϊν6-80ΟΓίί νίρ6Γ8 ΐ1ΐΓθη^ί'(1 

δλνιιη^ οη Ηί8 Ι^ίΊ: ηγγπ, ί?ν6η ΐΐΐί- Αγ^υκ νπιιηΐ, 

Τΐΐίί Ην(ΐΓΗ ; Ηΐκΐ ίίδ 8("Γρ6η1:8 ίΓοηι οιιγ ΛνΗΐΐ8 

λν^Γ(:' δΠΗίοΗίησ; Οπάηιυβ' (ΊιΐΐΓίΓ^η ίη ίΙΐΡΐΓ ]Ηλν8. 

ΕηοΙι οΗΐί'Γδ (Ι^νίοΘ Ι \ν(:Ί1 ιιιίσΐιί; ηΐΗΓίν;, \νΗο \)ΆΤα 

Τ1ΐ6 \\•βΐ€ΐι\νοΓά ίο ίΗβ ΙβίΐάεΓδ οί ΟΙΙΓ ΗίΐΓκίδ. 1140 

ΤΗ^η ίίΓδΙ Λνί1;1ι 1)ο\\'8 αηά ΐΗοη^-δΐ^^ά ^ΗVίΊ^η8 

λ\ν 1)Ηΐ:ίΚ•(1. Μπ^1 ΛνϊίΗ 8ΐϊπ^8 ΙΙιηΙ; 8ηιοΐ(* ίΓοιη ΐπν. 

Αικί οΓΗδΙηημ; 8ΐ:οη(ί8. Βαΐ λνΗί-η λν^* '^ηιι ρΓβνΗΐΙ, 

δυάάεηΐν δΐιοιιίεά Τνοΐ^υδ πηά ίΗγ δοη : 

"'' 5οπ8 οί' Ιΐΐί:- ΌπηΛΑτίδ. ΡΓ(:* ΐΙιβίΓ Ι)οΗ8 (^υβΐΐ νου, 

ννΐιν άο Υίί 1;ΐΓΓν, οπλνίΐΓά-ΙιιΐΓΐίιι^ η11, 

Το Ηδδ&ιιΐΐ ΐΗθίΓ ^ίΐΐ^δ — Η^Ηί-ίίΓηιβά, ΗοΓδβ, οΗ&ηοΙ- 

1θΓ(ΐ8? " 

δοοη Η8 ίΗεν Η^λγοΙ ίΗίΐί οη•. ΛνΗ8 ηοπ^ Ιιαη^ Ι^ίΐοΐν. 
Μπην, \\•ί1:1ι Ιιβπάδ 1)1οοά-άίΐ8}ι&(1, \ν'6Γ6 ίπΙΠη^ ίο-δΐ ; 
Απα οί ϋδ ηΐίΐην ί-ΗΓίΗΛν^ΓοΙ ίΐαπ^ ΐΗοιι Ηπάδΐ δί^ί^η 1150 

ΒβίοΓε ΐΗ^ \\•ίΐ1ΐ8, Ιΐΐ^ίί (ϋν^Γδ ρΐυπί^ϊη^. άί^8.ά, 
Όγ^ποΚϊπ^ Ιΐΐθ ΐΙιίΓδίν δοϋ λ^'ΪΙΙι δΐΓί^πηίδ οί §ογ&. 

Βυΐ; ΑΐβίΒπΐβ'δ δοη — ηο Αγ^υθ 1ι6 — 

ΗιΐΓΐδ 1ί1ν€ Η λν1ιΪΓΐΛνΐη(1 πι ΐΗθ ^31: (^8, ηη(ί δΗοιιίδ 

ΓοΓ ίΐΓ6 Ηπά ηΐΗΐΐοοΙνδ, Ηδ ίο πιζ€ ίΗε ίοΛνη. 

ΒυΙ Ηίδ ηιϊά-ίιΐΓν Ρί^ηοΐνηι^ηυδ δίΛΥί^θ. 

ΤΗ(ί 8(:'ίΐ-ο;ο(1'δ 8οη, λ\1ιο ΙιυΗίιΌΐ η λν;ιίιι-1οΗ{1 ο㻧, 

Α ΙίΗΐΙΙί^ηκίΐιΙ-οορΐη^, (Ιολνη αροη Ιιίδ δΙιΐίΊίΙ, 

δρΗίΙί^Γίίά ίΐΙ)ΐ•οΗ€ΐ ίΐΐίί ^οίοΐ^η Ιι^ίΐά, ηικΙ ΓίίηΙ 

ΤΗε ΙίπϊΙίϊη^δ ο£ ΐΐδ 1)οη€δ : ίΐικ οΐΊ^<::]νδ (1ίΐΓΐ\.-ί1υδ1ΐ€(1 116<> 

441 ΦΟΙΝΙ22ΑΙ 

καθΎΐμάτωσεν ουδ' άττοίσβταί βίον 
τι) καΧΧίτόζω μ7]τρΙ Μ.αίνά\ον κόρτ). 
€7Γ€ΐ δε τάσδ' βΙσειΒεν €υτνχ^€Ϊ<; ττύΧας, 
άλλα? Ιττγιεί τταΐς σο9, βίττομην δ' βγω. 
ορώ Ββ ΎυΒή καϊ τταραστηστα'^ ττνκνον^ 
ΑΙτωΧίσίν Χό'^γαίσιν €ί<ζ άκρον στόμα 
ττυρΎων άκορτί ζάντας, ώστ ετταλξβων 
ΧίΤΓβΙν εριττνας φν^άΒας' άΧλά νιν ττάλιν, 
κυνα'^ος ώσβί, τταΐς σος ^ξαθροίζβται, 

1170 ττύρ^οις δ' έττβστησ' ανθις. εΙς δ' άΧλας ττύΧας 

ητΓβί'^όμβσθα, τούτο ττανσαντες νοσούν. 
Κ.α7Γαν€νς δε ττώς βϊττοίμ αν ως έμαίνετο ; 
μακραύχβνος ^αρ κΧίμακος ττροσαμβάσβίς 
έχων ζγωρζΐ, καΐ τοσονΒ^ εκόμττασβ, 
μηΒ^ αν το σβμνον ιτΰρ νιν είρ'^αθβίν Αώς 
το μη ου κατ^ άκρων ττερ^άμων βΧεΐν ιτοΧίν. 
καϊ ταυθ^ άμ τ/^όρευβ καϊ ττβτρούμενος 
άνύρφ' υτΓ αυτήν ασττ/δ' εΙΧί^ας Βεμας, 
κΧίμακος αμείβων ζεστ ενηΧάτων βάθρα. 

1180 7/δ?; δ' νττερβαίνοντα ^εΐσα τείχεων 

βάΧΧει κεραυνω Ζευς νιν. εκτύττησε Βε 
γθών, ώστε Βεΐσαι ττάντας• εκ δβ κΧιμάκων 
εσφενΒονάτο χωρίς άΧΧηΧων μέΧη, 
κόμαί μεν εις "ΟΧνμττον, αίμα δ' εΙς χθόνα, 
χείρες Βε καϊ κώΧ' ώς κύκΧωμ ^λζίονος 
ειΧισσετ^' εις >γήν δ' εμττυρος τητττεί νεκρός, 
ώς δ' βΖδ' "ΑΒραστος Ζηνα ττόΧεμιον στρατω, 
εζω τάφρου καθΐσεν ^ Αρχείων στρατον. 
ο^ δ' αΰ τταρ* ημοίν Βεξιον ό^ιος τέρας 

1190 ΙΒόντες εξηΧαυνον αρμάτων οχους 

ίΤΓττής' οττΧΐταί τ'είς μεσ \\ρ'γ€ίων οττΧα 
συνήψαν ε'^χη, ττάντα δ' ήν ομού κακά' 

442 ΤΗΕ ΡΗΟΕΝίαΑΝ ΜΑΙΠΕΧδ 

Οίΐί5ΐκ•(1 Ικ• ΛνϋΗ Ι)1οοίί. Νο Ιίίε 5ίΙι;ιΙ1 Κ(ί ΙίίίΠΓ ΐ3;ιο1< 
Το ΗίΝ ;ΐΓΓΐιοΓ-ιπί>11κ•Γ. Μ;ιί(1 οί" Μίκ.ιΐϋΐυ'ί. 
ΊΊη-π, ιη;ΐΓΐ<.ΐη^ 1ιο\ν αΙ 11η8 ^αία ιι\\ \ν(ϋΐΙ \ν^Ι1, 
ΡίίΝΝί^ίΙ Ιο Ιΐκ• ΐΗχΙ Ιΐιν 8οη, Ι ΓυΙΙοΛνίιι^ *.ΙιΊ1. 

Τ1ΐ<:•Γ(_• νίλν 1 ΤνοΙί'ΙΙΝ \\ ΐΐΐΐ ΙΐΙΝ 8ί.*ΓΠ(.•(1 ί>1ΐΐθ1θ1?,, 

\\Ίΐ:Η 8ΐ)(_ΉΓ8 Αίίΐυΐίίΐη )Ην(ί1ΐηίη^ Ιΐκϊ Η(.•ΐ^1ι1: 

ϋί Ιΐΐί^ ΓΟοΠί-^'ί ίΟλνΟΓΚ, ΙΙΙγΙΙ ΓγοΠΙ ΐΐΐίί ΠΙΐη})ΗΓΐ'?5 ΟΓ(ί«ίΙ 

()ιΐΓ8 Η<:^(1 ίη ρηηϊο. Βιιί ΐΗν ίίοη η^ηϊιι 

Κίΐ1Ηκ8 ΐΗίίΐη, »8 ΐΗί; ΗαηΙΰΓ οΗ66Γ8 Ιιΐ«5 Ηουικί^ ; 

."^ο ιπΗΠΠίίΓΐ ΐΗί• λν^Πί^ ηιΐίίΛν. Το οΙΙη'Γ ^Ηΐί'ί; 1170 

Ηιιΐ: 1ιο\ν ΐΗκ ηΐΗ(ίηΡ55 Ιεΐΐ οί ΟπρΗπευ^ ? 

ΡοΓ. ίίΓΗ^])ΐηίΓ ΐΗ(ί Ιοη^ ΐΗίΙίΙί^Γ'ί^ 80Ηΐιη^ Γουικίδ, 

Οιι (•;ιηιο Ηρ, ηικΙ ΐίιπ^ Ιιηπ^ΐΊΐιίΙν νππιιΐίι'ίΐ }μ^, 

ΓΗηΙ ηοΐ Ζ(ίΐΐ8' ;ΐΛνί"ιι1 ήη: ^Ιιουΐίΐ 1ιο1(1 Ηίιη 1)ηο1^ 

Ργοπι ΓΗζίη^ Γγοπι Ηκγ ΙορπΊο^ΐ ίο\\•6Γ5 ίΗκ ΙθΛ\'η. 

ΤΗϋ'ί (τνίη^, ενίτ η^ί ίι^ϋι-ά ΙΗρ «ίίοηες οη ΙιΪΓη, 

Η(:' ο]ϊιπΙ)^γ1^ ΛνϊΐΙι 1)θΓΐν μ;ίΐ1:ΗεΓ(^(1 'πίΉίΗ Ηΐ<^ ϊηγ^ι.•, 

Αγίί δίίίρρϊη^ ίΓοηι 8ηιοο1:Η \•Λάάατ-ηιη}τ ίο ηιη^. 

ΒαΙ, 6ν(ίπ η8 ο'(:Ί• ΐΐιι; ΓΗΐηρΗΓΐ:8 το^α Ηί^ ^1(;Η^1, 1180 

Ζίΐΐΐ8 8πιϊ1:^1:1ί Ιιΐιιι λνΐίΐι ϋίτίτίπΐπ^ : γηπ^ η^ηϊπ 

ΤΗο είΐΓΐΗ, Ιΐΐίΐΐ η11 (^υϋΐΐ^ά. Ργοπι ΙΙκ:^ 1;ι(1(1(.γ ΗίίΛν 

Ηΐ8 1ίιη1)8 ;ι1)ΓθΗ(1 Λνΐ(1(ί-\ν}ιίΓΐίη^ 8ΐΐη^8ΐ:οιΐ(^-1ϋίκ : 

ΗίίΗν(ίΐην;ιπ1 ΙίΪ8 Ιιηιγ 8ΐ;Γί;Ηΐηί;(1, ΰΗΓίΗλνπΓίΙ ΓΗΪη^ά Ηίδ 

Ιίΐοοά : 
Ηίι11^18, ίίίί-ΐ; — Ιχίοπ οπ 1ή8 Λνΐΐί-^Ι 8(ί(;ηΐί;ο1 Η^ — 
λνΠΪΓΐί^ά Γοαικί. Το ^;ΐΓΐΗ }\α ίαΥΙ, α οοΓρ8κ Ηηιιικ- 

1)ΐΗ8ΐ6(1. 

Αγ1γη81;ιι8, 86&ίη^• Ζ(.ηΐ8 Ηί8 ΗΓηΊν'8 ίοί^, 

λνίΐΐιυιιί ίΗί,' ίΓί•ηο}ι ^1^^^ν οίΤ Ιΐιε ΑΓ^ίνε Ηοδί:. 

ΤΗί-η, ηΐΗΓίίίη^ Ζκυδ'δ γ>οτϊαηί Ϊάϊτ ΐοτ υ8, 

ΡογΙΙτ (^Γ Ιΐΐί- ^τΗΐί-δ οπΓ ΙιοΓ8(' ΙΙτίζ^ΐΓ ο1ΐΗΠθ1:8 γΙγηυθ : ΠΡΟ 

ΟιΐΓ ίοοίιηί:•!! ^ΓΗ8}1<'^1 ΙΙιη^ιι^,τΗ Αι•|ί;ο8' ηιΐά-ίίΓΓίΐν 

\\ ΐΐΗ 1(.*ν€ΐΐ€β 8ρ6ΗΓ8 ; — 'ίΛνπδ Ιυιιηοΐΐείΐ Γυΐη α11 — 

443 ΦΟΙΝΙ22ΑΙ 

βθνυσκον ΙζίτητΓτον άντύ'^ων άττο, 
τροχ^οί τ €7Γη8ων άζονβς τ' €7γ' αζοσι, 
νεκροί δε νβκροΐ^ βξβσωρεύονθ' ομού. 
ττνρ'^ων μβν ονν 'γή'ζ βσγ^ομβν κατασκαφας 
669 την τταρονσαν ημβραν βΐ δ' βύτνχης 
βσταί το ΧοίΤΓον ήΒε γτ}, θ€θί<; μβλβί' 
καΙ νυν "γαρ αυτήν Βαιμονων έσωσε τις. 

Χ0Ρ02 
1200 κάλον το νικαν βΐ δ' άμβίνον οι θβοί 

Ύνώμην ε^χρυσιν — €ύτνχη<; βϊην €<γώ. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

καλώς τα των θεών καΐ τα της τύχης βχβΐ' 
τταΐΒες τβ ^άρ μοί ζώσι κάκττβφβνγβ 'γή. 
Κ,ρβο^ν δ' 601Κ6 των βμών νυμφευμάτων 
των τ ΟΙΒίτΓου Βνστηνος άττοΧαύσαΐ- κακών, 
τταώος στερηθείς, ττ) ττοΧει μεν εύτνχ^ώς, 
ΙΒΙα 8ε Χνττρώς. αλλ' άνεΧθε μοι ττάΧιν, 
τι τάιτϊ τούτοις τταΐΚ εμώ Βρασείετον. 

ΑΓΓΕΛ02 

εα τα Χοιττά' Βεΰρ^ άεΐ 'γαρ εύτνχείς. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

1210 τούτ εΙς νττοτττον είττας- ουκ εατεον. 

ΑΓΓΕΛ02 

μείζον τι χρ^ζ^ις τταΐΒας ή σεσωσμενους ; 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

καΐ τάττίΧοιττά γ' εΙ καΧώς ττράσσω κΧύειν, 

ΑΓΓΕΑ02 
μεθες μ- έρημος τταΐς ύτταστΓίστοΰ σεθεν. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

κακόν τι κεύθεις καΐ στέκεις νττο σκότω. 

ΑΓΓΕΛ02 

ουκ άν γε Χεζαιμ εττ ά'^αθοίσι σοι κακά. 
444 ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ .\ΙΛΙ1)ΕΧ8 

Μί^ιι ί]\ΐΐϋ; — Γηΐΐίπ^ <>νΓ ίΐΐί' ί'ΙΐΗη'οί γηιΙν — 
\\Ίΐί^ί'ΐΝ Ιί^ίΐρίη»»• — Ηχΐί'κ ιιροη πχΐί'^ οΙη^Ιι^-οΙ, 
Λικί οοι•|)»>('Ν Ικ'ίΐρί'ίΐ οη οοΓρ8('ί> ηΙΙ οοηίυίϊί*ί1. 

8ο Ιΐκη ΓοΓ Ιΐιΐ8 (Ιηγ 1ι;ιν<- ηι- ΐΜίτ^ίΙ Ιΐΐ6 ίίΐΐΐ 
Οί' οιΐΓ ΙίίικΓχ ΙολνίΜ'Ν ; Ιίΐιί ΐί ^οοίΐ ίοιΊιιικ* ΛνπϊΙίί 

Οηΐν Η (ίΟίΙ'ϋ Ιΐίΐΐκΐ Γ('8ίΊΙ(.'θ1 ΙΐΟΓ Ιο (1η\ . 

αΗοκυχ 

01οι•ίοιΐ8 18 νί(ΊοΓν : ίί* ηιοιν ί*;ινοιΐΓ8 λί^Ι 1200 

Ί'ΐΐί^ Οοά^ ΐιιίί'ΐκΐ — .•ι1ι, ιπηγ 1 νο Ιχ" 1>1ι^8ί; ! 

^ο^Α8ΤΑ 
Ρηϊγ 81*6 ΐΗθ (Ι^ηΙίηο-8 οί' Ιΐκ* (ϊο(ΐ8 ;ιικ1 1 Ήΐ^ :• 
Ροι• Ιο, ηΐΛ' 80118 Ηνο, Ηΐκΐ Ιΐκ' ΙμπγΙ Ιιηΐΐι '80Ηρ6(1. 
Βιιί Οΐ'ίίοη Ιΐίΐίΐι, ηΊ^"8(.'^11Ί8, 1•(';ιρ^^1 θνίΐ ίππί 
Οί' ιηΐηε ηικΙ Οβίϋρυδ' ιΠΗΓΓίΗ^ί' — Ιιηρίβδδ δίΐ'β, 

ΚβίΙ οί' 1ΐΪ8 8θη, ί'οΓ 1)1('88Ϊΐ1ο• ιιπίο ΊΊκΊ)Ρ8, 

Βιιί: ^ΓΪ^ί' Ιο Ιιΐηι ! Τηΐν^ ιιρ Ιΐΐθ ίηΐί^ Η^νιίη, 
Αηά ΙεΙΙ \\'1ι;ιΐ ηο\ν ιην 8θΐΐ8 ηΐ'κ ^έ^ηΐ Ιο άο. 

ΜΕ88Ρ:ΝΓτΕη ί 

Ροι*1)6Λΐ• ΐΐιβ Γβδί;. Τ1ιυ8 ίαν 'ίίδ Λν(:Ί1 λνΐίΐι ΐΐιεβ. ι 

^ο^Α8ΤΑ ' 

Τΐιου δΙΪΓΓ'δί; δΐίΓηιίδίη^δ Ι 1 οίΐη ηοΐ ίθΓΐ)6ίΐι• ! 1210 

ΜΡ:88ΕΧΟΕη 

Ηο\\', \νου1(1δΐ Ιΐιοιι πιογρ ϊΙιηπ 1<ηο\ν ίΐΐ}^ δοπδ ηγ6 δαίε ? 

^ο^Λ8ΤΑ 
Υθίΐ, ΙνίιΟΛν ϊί ΐΗίη^δ ίο οοηΐί^ 1)€ \νθ11 ί*οι• ιηβ. 

ΜΕδδΕΝΟΕΚ 

ΝοΛν Ιεί ηιβ £^ο : ΐΐιν 8θΐι Ηΐδ ΙΐίΊΐοίιηΐίΐη 1ίΐο1<δ. 

αοοΑδΤΑ 
δοηηβ ί11 Ιΐιοα Ιιΐθ'δΙ — ΐπ άίΐΓΐίΠθδδ νβίΐθδί ίί: ! 

ΜΕδδΕΧΟΕΚ 

1 λνουΐά ηοΐ ΙθΠ ίΐιβθ βνίΐ Ιίίβηΐ ΛνϋΗ §οο(1. 

445 ΦΟΙΝΙ22ΑΙ 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

ήν μη γε φβύ^ων €κφύ^Ύ]'=ί ττρός αιθέρα. 

ΑΓΓΕΛ02 
αίαΐ' τί μ' ουκ 6ίασα<; βξ βυαγγελου 
φήμης άττβΧθβΐν, άΧλα μηννσαι κακά ; 
τώ τταΐΒβ τω σω μεΧΧβτον, το\μ7]ματα 

1220 αϊσγ^ίστα, χωρίς μονομαχβΐν τταντος στρατού, 

Χεξαντβς ^Κρ<^βίθίσί ΊίαΒμβίοίσί τβ 
€69 κοινον οίον μητΓοτ ώφβΧον \ο<γον. 
^ΚτβοκΧβης δ' νττήρξ^ αττ' όρθιου σταθβΐς 
ττύρ^ου, κβΧβνσας σΐηα κηρυΐςαι στρατω' 
[βλς^β δ'• ω ^ής 'Έ^Ο^ά^ος στρατηΧάταί] 
Ααναών άριστης, οΊττβρ ηΧθβτ ενθάΒβ, 
}ίάΒμου τ€ Χαός, μητβ ΐΙοΧυνβίκους χάριν 
ψνχας άτΓβμτΓοΧάτβ μηθ^ ημών νττβρ. 
€^ω 'γαρ αντος τονΒβ κινΒυνον μβθβίς 

1230 μόνος συνάψω συηηόνω τωμω μάχην 

καν μ€ν κτάνω τόνΒ', οίκον οικήσω μονός, 
ήσσώμβνος Ββ τωδβ τταραΒωσω μονω. 
υμεΐς δ' άηων αφέντες, ^Αρ'γεΐοι, χθόνα 
νίσσεσθε, βίοτον μη Χιττόντες ενθάΒε, 
^τταρτών τε Χάος άΧις όσος κείται νεκρός, 
τοσαΰτ βΧεζε' σος Βε ΤΙοΧυνεικης ^όνος 
εκ τάξεων ώρουσε κάττηνει Χορούς, 
ττάντες δ' εττερρόθησαν \\.ρ<γεΐοι τάΒε 
ΙίάΒμου τε Χάος ώ? Βικαι ηγούμενοι. 

1240 εττΐ τοΐσΒε δ' εσττείσαντο, καν μεταιχμίοις 

όρκους συνΐ)ψαν εμμενεΐν στρατηΧάται. 
ήΒη δ' εκρυτττον σώμα ιτα^χάΧκοις οττΧοις 
ΒισσοΙ γέροντος ΟΙΒίττου νεανίαΐ' 
φίΧοι δ' έ κοσμούν, τήσΒε μεν ττρόμον χθονος 
^τταρτων άριστης, τον Βε ΑαναϊΒών άκροι. 

446 ΤΗΕ ΡΗΟΕΝίαίΑΝ ΜΑΙϋΕΧ^ 

.!<)(. \8ΤΛ 

ΤίΐίΐΙ 8ΐι;ι11 Ιΐιυιι — οχοο])!: ίο Ιιοηνιιι Ιΐιοιι λνΐιΐί> Ιΐιν 
Ηίίτΐιΐ:. 

ΜΕδ8Ε\ΟΕΗ 

Α1λ8 ! \ν1ι^ οοιιΐάίϊΐ Ιΐιοιι Ιί.^!: ιιι^ ηοΐ ^ο Ιΐίίηοί' 

Αίΐ^Γ ^οοίΐ Ιΐίΐϊιι^ίϊ, 1)υί λνοαίοΐ.•,!; Ιιπνε ίΐΐί' ί11 ? 

ΤΗγ Ιλνο δοπίί ρυι•ρο8(ί δΐη^ΐε Η^ΙιΙ;^ ΛρπΗ: 

Ρΐ'οηι ;ι11 ΐΐΐίί Ιιο^ΐ — ίΐ οΙ^^ρίίΓΗΐί• οΐ^θά οί" βΙιηπιθ ! | 1220 

Το ΑΓ<»•ίν6ί5 Ηπά Οηοίπιραη^ οπί* ;ιηά ;ι11 

ΤΙιεν 8ρίΐ1<β ίΐΐίΐΐ: Λνΐιΐοΐι Λνοιιΐοΐ Οοά Ιιΐι^ν Ιΐίκΐ ΙθΓΐ 

ιιη8ΗΪ(1 ! 
Εΐί'οοίί'ίί ίΥοπι {ΐ ΙοΛν Ιολ^'^γ 1)6^Ηη — 
ΗΗνϊηι^^ Ι3ίά ρα1)1ΐ8ΐι ί;ί1ρηο€* ίο ίΐι^ Ηοί,Ι: — 
Αικί ^ηίά : ''• Ο Ι^ίΐίίΙί^-οΗί^ί^ οί Ηί^1ΐΗ8-1ίΐηο1^ 
ΕοΓ(1^ οί ίΐΐβ Βϋΐΐίΐίΐη^ λνΐιο Ιΐίΐνί• ΙιΐίΙκίΓ οοπιο, 
Αηά ϋίΐάηιιΐίί' ίοΐΐί — ίοΓ Ρο1νπ(ίΪ€6δ' δ&ΐίβ 
8θ11 ηοί νοπΓ 1ϊν6ί5. ηοΓ 5611 ίΗθπι ΐη Γπν ΟΛυδθ. 

Υον Ι Πΐν8ί:Ίί λνΐΐΐ ίΓ6(; νΟΙΙ οί ΐΐΐΐ^ Γΐδίν^ 

Αηά λνίΐΗ ηιγ ΙίΓοίΙιει• ^Γπρρίε αίοπίί ίη β^Ηΐ. 1230 

Ιί Ι ^Ιηυ Ηΐιη, ηιίηίί Ιιπίΐδ Ι ΙιοΜ η1οπ€ : 

Ο'ί-ιΊΐίΓΟΛνη, Ι νΐί^ΐά ίΗβηι ιιρ ίο Ιιΐπι ηΙοπθ. 

ΑΓ^ίνθδ, ίθΓΐ)€&Γ ΐΗθ δΐΓΐι^^Ιβ, ίΐηά Γβίυΐ'η 

υηίο νουΐ' Ιαηά. ηοΐ Ιβϋνϊηο; Ηί-Γί* γοιίΓ Ιΐνβδ ; 

Αηά οί ΐΐι^ δολνη δυίϋοί; Ι;1ΐ6 ^ΐΓέτ^άγ ά^αοΐ." 

Τΐιιΐδ δρίΐ1ί€ 1ΐ6 ; Ροΐνηβΐοθδ ΐΐίθη, ίΐιν 8οη, 

ΕβΗρΙ ίΓοηι ϊ1ί6 ΓΗπΙνδ, Λποί }ΐίΐΐΐ€*(1 ΐΐιβ ο1ΐίΐ1ΐ6η§ί?-λνοι•(1 ; 

Απά α11 ίΐιβ ΑΓ^ίνθ8 8ΐΊου1:6ά Υί^π ίο ΐΐιΐδ, 

Απα Οίΐάιηυδ' ίοΐΐί, &δ η^Ηΐβουδ ίη ΐΗείτ 6}^θδ. 

Οιι ΐΐιβδ^ ΐθπηδ ηΐίκΐί• ίΐι^ν ίι-υο^, πηά ίη ηιΐ(1-8ρίΐ06 1240 

ΤΗ(? οΐιίείδ ίοοίν θ8ΐ:1ΐ8 Λνΐΐίϋ-ί-ΐ^γ Ιΐΐθγ δΐιουίά Ηΐ)ΐά6. 

ΤΙΐί'η ηηοίεηΐ Οβάίριΐδ' ΐ\νο δοη8 δΐΓΗΪ^ΙιΙλνίΐγ 

Όπη 0Η86 ίΐκίΐι• ΐ3θ(ϋ68 ίη πΠ-Ι^Γίΐζϋη ηΐΗΪΐ, 

Ηοΐρβη οί ίη&ηίΐ8 ; 1)γ Τ1ΐ€ΐ)ίΐη Ιοί'άδ ίΐΐθ Ινίη^ 

Οί Ιΐιί8 Ιϋηά^ Ηηά 1)γ Οαηπίΐη οΐιίβίδ Ηίδ ΙϊΓοΙΙΐθΓ. 

447 Φ0ΙΝΙ2^ΛΙ 

εσταν δέ Χαμττρώ, γ^ρωμά τ' ουκ ηΧΚαζάτην 
μαρ^ωΐ'Τ^ βττ' άΧΧηΧοίσιν ιβναι 8ορν. 
τταρβζίόντες δ' άλΧο'=; άΧΧοθβν φίΧων 
Χό'γοισί θαρσύνοντες εξηνΒων τάδε* 

1250 ΙΙοΧνν€ίΚ€<ί, €ν σοΙ Ζηνο^; ορθωσαι βρετας 

τρυτταίον'Άρ^βί τ' βύκΧβά δούναι Χο^ον 
'ΕτβΟΛτλβα δ' αυ' νυν 'πόΧ€ω<ζ υιτβρμαχεί'ζ, 
συ καΧΧίνικο<; ^βνόμενο^ σκητΓτρΐύν κρατεΐ^ί. 
Τίίδ' 7]'γ6ρευον 7ΓαρακαΧούντ€<ζ εί<ζ μάχ^ην. 
μάντεις 8ε μήΧ* εσφαζοί', εμττυρου<^ τ ακμας 
ρ7]^εί'ς τ' ενώμων, ύ^ρότητ^ εναντίαν, 
άκραν τε λα/χττάδ', ή 8υοΐν ορούς €χει, 
νίκης τε σήμα καΙ το των ησσωμενων. 
ίίλλ' εϊ τιν* άΧκην ή σοφούς έχεις Χορούς 

1260 ή φίΧτρ' εττω^ών, στεΐχ , ερτ)τυσον τέκνα 

Βεινής άμίΧΧης, ως 6 κίνδυνος με^ας' 
κατταθλα Βεινά Βάκρυά σοι '^ενησεται 
Βισσοΐν στερείστ) ττ]^^ εν ήμερα τεκνοιν. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

ώ τεκνον, εξεΧθ\ ^ Αντιγόνη, Βόμων ττάρος' 
ουκ εν χορείαις ούΒε τταρθενεύμασι 
νυν σοι ττροχωρεΐ Βαιμονων κατάστασις, 
αλλ' άνΖρ άρίστω και κασί'γνήτω σεθεν 
εις θάνατον εκνεύοντε κωΧυσαι σε 8εΐ 
ξύν μητρί ττ) στ} μη ιτρος ά~ΚΧηΧοιν θανεΐν. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

1270 τίν\ ω τεκοΰσα μητερ, εκττΧη^ιν νεαν 

φίΧοις άυτεΐς τώνΒε Βωμάτων ττάρος ; ΙΟΚΑ2ΤΗ 

ώ θύηατερ, ερρει σων κασι<^νητων βίος. 448 ΊΗΚ ΡΙΙΟΕΧΙΟΙΑΝ ΜΛΙ1)ΕΝ>ί 
ΊΊιην 'λ((»ο(1 ίΙΐί-\ μΚ'Μηιϊηι^•. — η^-χί-Γ ρπΐί-ίΐ ίΐιρϊι• 

(Ικ-ί-ΙνΝ,-- 

Κ.κΙι |>.-ιιιϋπ^ ίΐί; 1ιί8 ίνκ* ίο άανί Ιΐκ• !^|κ*;ιι•. 

Οιι 1:11^^> ^ί(1ί' ηικί οη ίΐιηΐ ΙΙκ-ϊγ ί'ΐΊΐΜκΐΝ (Ιτολν ηΐί(1ι, 

\\ ίΐΐι 1ΐ(^ΗΓΐί^ηΐηΐ( \ν<)ΓίΐΝ ΐΙιιι>> .'5|)(^•Ηΐ<ΐη«τ ιιπίο Ιΐκ,-ιη ; 

" ΤΙιίηε, Ρο1νη€ΐο(•8, 18 ΐΐ Ιο 86* υρ 12.Ϊ0 

Ζ("ΐΐ8' 1π)ΐ)1ιν-Νΐ:ίΐ1:ΐΗ'. ;ιικ1 4^1% (:* Λτί^ο', ίηηκ:- " ; 

Τυ Εΐί-υοΚ", •' ΊΊΐοΐι ίοΓ ΤΙκΊχ-ν (ΙονΙ: ίίίτΐιΐ; : 

Νο\ν ΙηιιιηρΙι. ;ιιΐ(1 Ιΐκκι ΙιοΚΙ'νΙ Ικτ 8(•('))ίΓ^ ίίΐ8ΐ;." 

Ηο (1ί(1 Ιΐκ-ν Ιί;ΐΐ1 ίΙκΜΠ^ (•|ΐ(•(ΜΜ11*Γ ΙΙΚΜΙΙ ίο ίίοΐιί. 

Αικί ίΐκ' |)ΐΊ(*ΝίΝ 8ΐί:•ΝΝ ΐΐΐί' Νίκ^ί-ρ : Ηίΐιικ'-Ιοπ^^ιΐί^ Ιΐΐ(•ν 

ηΐΗΓΐνί*€ΐ, 

Αικί Η,ιηκ -(•Κ'Λ, Νΐ{-;ιιιιν ιν(:-1< ΐΐιπί Ιχκΐιίΐι ΐ11, 

Τ1ΐ(" ρ()ίπΙί•(Ι Ηίΐιιΐί', \ν1ιί(•1ι Ιι,ιίΐι ι1(-(•ΪΝί()Π^ ί\ν;ιΐιι, 

Βί'ίυΙ^ί-ΐΗΐιιί νίοΐοΐ'ν ογ ονί^ι^ΗτολΝ . 

Ιί'ηην ροηί^Γ Ιΐΐοπ Ιιη^Ι ογ (•ιιηιπηϋ: Ννοπΐ*^, 

Ογ >5ρΐ'11 υί" ί•1ΐίΐππ8, *;•υ, ρΙικ-Ιν ίΐιοιι Βποΐν ΐΐιν 8οη8 1200 

Ρ'γοιιι ΐΗίΐΙ; ο1γ6Η(1 δΐηίί' ; ίοΓ ^ηηι Ιΐΐίί ρίΉΐ ίδ ; 

Απίΐ, ί'οΓ ίΐινπίΐ μικ^ΓίΙοπ. ίί-ίΐΓ^, ^ΗίΐΙΙ ])(- ίΐιν ροΓίίοη^ 

Ιί ΐΐιοα οί Ιλνο ί^οη^, ί)ίί ίΐιϊ.'ί ιΐίΐν ΙίίΊνΗΥί^ϋ. ^Εχϊί. 

^ο^Α8ΤΑ 

Οίΐιιυ-ΙιΙίΊ• ΑηΙίοΌΠ^, 001116 ίοι*ΐ1ι ΐΐιο Ιιου8(* ! 
Νο θηικί'^, ιΐ(^ί1:!ΐί^ι• ίοΐΐ:^ οί ιΠΗίοΙί-π ΙιηικΙ^, 
Βί^8όίίΐη ΐΐιοβ 111 ΐ1ιΐ!5 Ιιοαι• οί' Ιιοίίνκη'^ (Ιοοιη ; 
Βυΐ 1ΐ6Γθ€8 ίλν&ίη, νεη, Βγ^ΙΗγ^π αιιΐο Ιΐΐθ6, 
Ν()\ν (ΙοαΐΙηνΗΓΓΐ Τί'ίΊίπΐί. Λνί1:1ι Ιΐιν πιοίΗβΓ ίΐιοιι 
Μιΐ8ΐ; Ιιοΐά ίι-οιη ίΐνϊηΐζ, οηοΙι ΐ3ν υίΐιοι* ^Ιίΐίιι. 

Εηΐβΐ' ΛΝΤΙΟΟΝΕ. 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 

Μοίιΐΐί:-!• Ιΐιηΐ ΐ3;ιι•€' πιο, λνΐΐϋΐ; ^ΐΓΗηυ;^ ΐθίτοΓ-ονν 1270 

ΒοίοΓί:• ΐ1ιο8ϋ ΙιηΙΙ^ ίο ίΐΐ}- ίΓίοπίΙ^ ιι1:ΐ6ΐ•<τ:5Ϊ ίΐιοα : 

αθ€Α8ΤΑ 

ΟπυσΗΐεΓ. ίΐιγ 1)Γ6ΐ1ΐΓθη'8 Ηί^ 18 οοιιΐθ ίο ΐΊΑυο^Ηΐ. 

449 

νοί.. III. ο ο ΦΟΙΝΠ2Α1 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

"πω^ είττας ; 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

αίγ^μην €9 μίαν καθβστατόρ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

οί *γώ, τ/ \ί:ξ€ί<ί, μήτβρ ; 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

ου φί\ , αλλ 67Γον. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΤΓοΐ, τταρθβνώνας εκΧιττοΰσ ; 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

άρα στρατον. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

αΙΒονμ€θ^ ογΧον. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

ουκ εν αίσ'χυντ/ τα σά. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
ορασω όε οη η ; 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

σν^^γονων Χύσα^ζ €ρη>. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

τί Βρώσα, μητβρ ; 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

ττροστητνονσ^ βμού μάτα. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

η^ον συ ττρος μεταίγ^μί\ ού μβΧλητεον. 

ΙΟΚΑ2ΤΗ 

1280 67Γ6ί7* €7Γ€υ'^€, θυηατ^ρ' ώς ην μεν φθάσω 

τταΐΒας ττρο λογχ^/ί, ούμο^ εν φάει βίος- 
θανοΰσί δ' αύτοΐς συνθανοΰσα κείσομαι. 

45° ΤΗΚ ΡΗΟΕΝίείΛΧ ΜΑΙΠΕΧ^ 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 
.ΙΟ( ΛΗΊΛ 

Μϋί Ιΐΐ(•ν ΗΓί' ΙοΓ ^ίπ^ΐβ β^ΐιΐ;. 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 

ννορ ! λνΐηιΐ: \\ ίΐί, κ;ιν ? 

.ΙΟ(Λ«ΤΛ 

Νηιι^ΐιΐ: λνί*1οοιηθ. Ροΐίολν ηΐί*. 

ΛΝΤΚίΟΝΕ 

Χνΐιϋΐιο•, Γγοπι ιη.•ιί(1('ΐι 1)ο\ν('Γ8 ? 

ΛΟ€\ΗΎ.\ 
ΛΝΤΙΟΟΝΕ 

Ι κΐιπηίν Γΐ'οηι ΐΙίΓοιίί^ί^ ! 

.ΙΟΓΑδΤΛ 

Νο ίϊπκ' ίοΓ πίογΙρηΙ:}- Ιΐπίϊ •' 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 

1 — \\1ιη1; Οίΐη Ι (Ιο ? 

^ο^Λ8ΤΛ 
ΡηγΙ: Ιΐιν 1)Γ€'ΐ:1ιι•6η'8 βϊγϊΓο. 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 
αΟΟΑβΤΛ 

Ρίΐΐΐ •Λϊ ΐΗβίι• ί(Ρ6Ϊ λνίΐΗ Γηε. 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 

1^(^Λά ίο ίΐκ- ηιΐί1-.ΐ])Η06 ! ΥΥί; ηΐίΐγ Ιπη-γ ποΐ. 

αΟΟΑδΤΑ 

Η'ΛΗϊα, άπυ^ΗΐεΓ, ΙΐΕδΙβ : £ογ, τηΆγ Ι Ι^υί; £οΓ6δίίΐ11 1280 

Μγ 8θΐΐίί 6Γβ β^Ηΐΐηι^, Ιί^ΐιΐ οί* Ηίίί ϊ.^ ιηΐιιβ : 

Ιί Ιΐΐ6ν 1)6 ά^^ίίά, ά^Λά Λνΐΐΐι Ιΐΐίτη \νΐ11 Ι Ιΐί•. [Εχβηηί. ο ο ζ 451 ΦΟΙΝΙ25ΑΙ 

Χ0Ρ02 ) Λ αι,αί αιαι, στρ. 

τμομβράν φρίκα τρομβραν φρ€ν β'χω' 

ία σάρκα ο βμαν 
€λ609 βλβοί βμοΧβ ματερος δείΧα/ας. 
ΒΙΒνμα τεκεα ττότβρος άρα ττοτερον αΐμάξβί — 
Ιώ μοί ΤΓονων, 
1290 υω Δβυ, ιω γα — 

ομο'γβνή Ζβραν, ομο'γβνή Λ^τυχ^αν 

δ^' άσττί^ων, δ^' αΙμάτων ; 

ΊοΚαιν €<γω ταΧαινα, 

ΤΓΟΎβρον άρα νεκυν οΧόμενον ά-χτησω ; 

ή>€υ δα φβύ δα, άντ. 

ΒίΒυμοί θήρβς, φόΐ'ΐαί ψυχ^αΐ 
δο/οΐ τταΧλομβναι 

ττ€σ€α ττίσεα δίά' αυη\ αΐμάζβτον. 
1300 τάΧανες, 6 η ττοτβ μονομάγον €7γΙ φρ^ν* ηΧθίτην, 
βοα βαρβάρω 
Ιαχάν στβνακτάν 

μζΧομίναν νεκροί^ Βάκρνσι θρηνήσω, 
σ'χβ^ον τν'χα ττέλας φόνον 
κρίνει ξίφος^ το μβΧΧον. 
άτΓοτμος άτΓΟτμο^; ο φονο'ζ ενβκ ^Έ^ρινύων. 

άΧΧα <^αρ Κ,ρεοντα Χευσσω τονΒε Ββΰρο σνννεφή 
ττρος Βόμονς στεί-χοντα, ττανσω τού^ τταρεστώτας 
<γ6ου(;. 

ΚΡΕΩΝ 

1310 οϊμοί, τι Βράσω ; ττότερ^ εμαυτον τ) ττόΧιν 
στενω Βακρνσα^, ην ττεριξ εχ^ει νεφο^ί 

^ ΗθΓπιαηη : ίοΓ ψάο5 οί Μ88. 
452 ΤΗΕ ΡΗΟΕΜϋΙΑΝ ΜΑ11)ΕΝ8 

ΓΗΟΙΐυ8 

ΑΙ{ΐ8 Ηΐκΐ η1{18 ! (.ν/Γ.) 

δΐιυίΐίίί:^!!!^, «Ιιικίοΐ^ηη^ Ιιογγογ ο£ 8οα1 Ηπνί; Ι : 

Οοηιρίΐ8ί5Ϊ<)ΐι-1:1ΐΓΪΐΚ ίοΓ η ιποΙΙι^γ ίπ ιηΐ^ί^η'. [Ηί^ — 

Τλνο 80118 «'Ηο, δίπΐπ οί" Ιΐΐ€ ΟΐΙϋ'Γ, ΐη 1)1ϋΟ(1 8Ηη11 

ν^'οί', Ηΐι^ιιί^ΐι, Ηη(1 ^1^81Πίιν Ι 

Ζί?ιΐ8 !— Ρ^πηίι 1— Ιο νοιι ί ρΓίΐν : — 1290 

λνΐ1;Η Ηί8 ίΙίΓΟΗΐ ρϊ^ΓΟθά, 1ΐί8 Ιίίε Βγ Ά 1)Γθΐ1ΐί*Γ 8ρ^€ΐ, 

Ηΐδ 8ΐΊί(Ί(1 οΐβίΐ, Ηη^1 Ιιίδ 1)1οο(1 1)ν η Ι^γοΙΙκ^γ 8Η(ί(1 ? 
ννορ'δ ιιΐ(^ Ηη(1 Λν^ΙΙ-π^Ιπν ! 
ΓοΓ Λνΐιοηι 8Ηη11 Ι υ])1ΐί"1; ιην νοίορ ΐο λνΗΪΐ Ιιΐιη (Ιί'ίΐά ? 

Ο ΐΗηά, Ο ΐΗηά ! (Ληί.) 

Τλνο ΓΗνΡηίη^ ΐ3^Η8ΐδ, ΪΛνθ δρΐΓΪΐδ οί ηΐ11Γ(1("Γ0118 ιηοο€ΐ, 

λνϋ:1ι ΐΠί" ΐ3ΗΪ1:1β-1υ8ΐ: (|υίνί^ηη^ ίΐΐί^ν δίίΐηά ; 
ΒαΙ 1)γο11ί6γ 8Ηη11 8θοη Ιπν Ι^γοΙΙτιτ ΙοΛν ίπ Ιιίδ Ι^ΐοοά ! 
\νΓ€ΐοΗίϊ8^ ϊΗηΙ; ρν^Γ οη άιιεί Ι^εηί 11ί67 8ΐοοά ! 1300 

\νΐΐ1ι ΛνΗΪΐ οί ηΗ^ίί Ιοη^υε 

81ιη11 ηιν Λνϊΐά άΪΓ^ίί 13€* 8ΐιη^, 
ΤεπΓδ ίοΓ ΐΗθ (1ί?Η(1, ίΐηά 1»ιη6ηΙ<ι1:ίοπ'8 ογυ. 
ΓπΙβ ρΓΡδδβίΗ ηίίίΐΓί'Γ, ηιιΐΓά^τ ΐδ 1ιηγ(1 1)ν, 

1η ίΐΐί" δλνοΓοΓδ 1){ΐ1ίΐηο6 Ιιιιη^ : — 
ΟαΓδΙ δίπα^ΐιΐίτ,ουΐ'δΐ, ΐΗε λνοΓίν οί \>η^6&ηο€-(ΐ6δΐΐη}' ! 

Ηα, 'Ιίδ Οτβοη Ι Ι^θΗοΜ, ϊΗηΙ: ΙιίΐΙΐΘΓλνΗΓοΙ ΛνίΐΗ οίουάβά 

1)ΓθΛν [1)11 1: ηοΛν. 

Η^ιδ1:^1;}1 ίο 1Η(? ρίΐΐΗΟίί. Ι Λνίΐΐ Ιιιΐδΐι ίΐτο ΛνΗΐΙ Ι^ίι-μ;!!!! 

Ε?ιΐ€Γ ΓΚΕΟΝ^ νίΙ/ι ΛΤΤΕΝΟΛΝΤδ Βεαήϊΐξ Ιΐΐ6 /ηχ/ι/ ί>/', 

ΜΕΝΟΕ€Ευδ Ι 

ΓΗΕΟΝ Ι 

\νΗίΐ1; δΗπΙ! Ι €ΐο ? \ν(?6ρΐημ; δΐιηΐΐ Ι Ιχίΐηοίΐη 1310 

Μνδθΐί, ΟΓ ΤΗ('1:)(.'δ λνΐιοιη δΐιοΗ η οίοιιά ο'ίίΓρίΐΙΙδ 453 ΦΟΙΝα^ΑΙ 

τοιούτοι/ ωστ€ Βι ^Κγβροντο<; Ιεναι ; 
€μ6<ζ τ€ ^αρ 7Γαΐ<; 7779 ολωλ' νττβρθανώρ, 
τοννομα Χαβων <^€νναίον, άνιαρον δ' ίμοί• 
ον άρτι κρημνών €κ Βρακοντβίων βλων 
αύτοσφα'^/η Βνστηνο<ζ βκόμισ^ βν γβροΐν, 
ροα θ€ οωμα τταν βγω ο ηκω μ€τα 
Ύβρων ά^έλφην Ύραΐαν ^Ιοκάστην, οττως 
Χούστ) ττροθηταί τ ούκβτ οντά τταΖδ' βμον. 
1320 Τ069 γα/9 θανούσι 'χρη τον ου τβθνηκότα 

τιμάς Βώόντα 'χθόνιον βύσβββΐν θβον. 

Χ0Ρ02 
βββηκ άΒβΧφη ση, Κρβων, εξω Βόμων 
κόρη Τ€ μητρός ^ Αντιγόνη κοινω ττοΒί. 

ΚΡΕΩΝ 

τΓοΐ κάττΐ ΤΓοίαν συμφοράν ; σημαινβ μοι. 

Χ0Ρ02 

ηκονσβ τέκνα μονομά'χ^ω μέΧλβιν ΒορΙ 
βίς αστΓίδ' ηζβιν βασιΧικών Βόμων νττβρ. 

ΚΡΕΠΝ 

ττως φης ; νβκνν τοι τταιΒος ά<γα7Γάζων βμοΐ) 
ουκ 6ίς τοο ηλσον ωστβ και ταο βιοβναι. 

Χ0Ρ02 
άλλ' οϊγβται μβν ση κασι^νητη τταλαι' 
1330 Βοκω δ' ά^ώνα τον ττβρί ψυ^^ής, Κρβον, 

ηΒη ΐΓ€ττρα'χθαι τταισΐ τοΐσιν ΟΙΒιττου. 

ΚΡΕΠΝ 

οϊμοι, το μεν σημβίον εισορώ τοδβ, 

σ κυθ ρωτΓον όμμα καΐ ττροσωττον αγγβλοι; 

στεί'χοντος, ος τταν ίίγγβλ-βί το Βρώμενον. 

ΑΓΓΕΛ02 

ώ ταΚας εγώ, τίν* εϊττω μύθον η τίνας 'γόους ; 
454 ΤΗΕ ΡΗΟΕΝίαΛΝ λ1Λυ;ΕΝ8 

Α<> ι|1Π)ιI<^I1 ΙΙΚ' «γΙοοΙΙΙ οί Λθ1ΐΟ•()Μ (ΙγΪΛ', ΗβΓ 110ΛΓ ? 

Ι)(:'ηί1 ΐΝ 111 ν 8011 Ι Η(.* ^1^^^1 ίοΓ ίαίΙιοΗΗπά, 
λνΐηιιίπ^ Η ^1οΓίοιΐ8 ηΗΐη(ί, Ι)αΙ \\"θ& ίοΓ ηΐ(ί. 
Μ 1111 ί'η^ιιι Ιΐιΐ' ΠπιιγοιΓν (•Γη<Γ'ϊ Ηιιΐ ηολν Ι ί•;ιιι<Γ}ιΙ 
8(:Ίί-8ΐΗΪη, Ηΐκΐ \νοοίιι11ν 1);ΐΓί• Ηϊηι ΐη ηιίηκ Ηπιΐί;. 

Μν λν}ΐθ1(- ΙίΟΙΙ^ί.* ΛνΗΪΐ8. Ι ίοΓ ΙΏ^' δίδΙίϊΓ οϋΐτιε, 

•ΙοΓΗ^ίπ, — ί'οπΗ', ίΐκ" ο]ά Ιο 86ίί1<: ΐΗβ οΙγΙ, — 

Το ]3Ηΐ1ι^ Ηΐκΐ Ιηυ οιιΐ ίΗίί ηο ηιοΓβ ηιν 8οη. 

ΡοΓ Ηί" Λνΐιο ΗηΙΙι ηοί (ϋ(:•(1 ηια8ΐ: Γεν^ΐ'ί^ηοκ 1320 

Τ1ΐ6 ΝβΐΗθΓ-^οάδ 1)ν Ιιοηοϋπη^ ύ\α άί^Λά. 

ΓΗΟΗυ8 

Οοπίί 18 ίΗν 8ί8ί;ί^Γ, ^'γ("οιι, ίΌιΐΙι ΐΐι^ 1ιοιΐ86 ; 
Αικί Λνίΐΐι 1ΐ(ίΓ ΛνεηΙ Η^γ οΗΐΙίΙ Αηΐί^οικί. 

ΓΚΕΟΝ 

ν\"1ιί1:Η(*Γ ? — ίοΓ λνΐΐίΐΐ: ηιΪ8οΙΐΗηο^ ? Ό^αΙατα ϊο ηιε. 

ΓΗοκυδ 
ΊΊκ:* ρυΓρο86 οί ΗθΓ δοη8 δΗε 1ΐ(Ήΐ•ά, Ιο ή^ΥίΙ 
Ι η 5Ϊη2:1ο οοηιΙίΗΐ: ίοΓ Ιΐιβ γουηΙ Ιιπίΐδ. 

ΓΙ1ΕΟΝ 
Ηυ\ν 8Ην68ΐ ΙΗΟΙΙ ? Εο, ΐίΊΙοΙίΠ'ΐ• ηιν δΟη'δ 0ΟΓ56, 

Ι οΗΠίε ηοΐ ίο Ιΐικ Ιϋίολνΐίίίΐ^ί; οί 1:1ιΪ8 οίείίά. 

€ΉΟΚυ8 

Υθίΐ, 1ΐ(?ηοβ ΐΐιν 8Ϊ8ΐ:ί.'Γ ])ΆΐΛ(^ά 1οη§ ϋ^οηε : 

Αηά ϊΙίηΙ: άϋΗΐ1ι-8ΐηΐ╧ΐ€•^ Οΐ'ίίοη^ ηοΛν, ιιΐ6δ66ΐη$, 1330 

Ιδ ίΊΐάίίά Ίλνίχί ΐΐιρ δοπδ οί 06(ϋΐ)υ8. 

ΟΚΕΟΝ 

ΑΙι ηκιί ! Η ΐο1ν(ίΐι νοικΙίίΓ άο Ι δ^ίΐ, 

ΤΗΰ ]θν1^δδ (^Υί:- Ηΐκΐ ίίΙΟίί οί 011^ ΛυΗο ΟΟΠΊίίδ 

Α ηΐί'δδεη^ΡΓ, ίο Ιίίΐΐ ;ι11 ΙιοιτοΓδ άοη€. 

Ε)ΐί(;Γ ΜΕδδΕΝΟΕΚ. 

ΜΕ88ΕΝΟΕΗ 

\νο(ί ίδ ηΐ6 ! ΛνΙΐΗΐ δΙοΓγ οαη Ι ΐεΐΐ. ογ ιι1:1(:*ι• ίοιΊΐι Λνΐΐίΐΐ | 

455 ΦΟΙΝΙ2ΜΙ 

ΚΡΕΠΝ 

οΐχόμεσθ^' ουκ βύττροσώττοι^ φρο(μίθί<; οίρχ^ί 
Χο'γου. 

ΑΓΓΕΛ02 

ω τάλα<ζ, Βίσσώς άντώ' μβ^άλα <γαρ φβρω κακά. ΚΡΕΠΝ 

ττρος ττΕΊτραΎμένοίσ ίν αΧΧθί<; ττημασι,ν ; Χβ'γβίς 

δε τι ; ΑΓΓΕΛ02 

ουκίτ* βίσι σή<; ά^βΧφή^; τταΖδβς €ν φάα, }ίρ€ον. ΚΡΕΠΝ 

1340 αίαΐ. 

μβ^γοΧα μοί θρο€Ϊ<ζ ττάββα καΐ ΤΓοΧβι. 
ω Βώματ^ βίσηκονσατ ΟΙΒιττον τάΒβ 
τταίΒων 6μοίαί<; σύμφοροι^; οΧωΧότων ; 

Χ0Ρ02 

ωστ' αν Βακρνσαί '-/ , βΐ φρονουντ^ ^τνηγαν^ν. 

ΚΡΕΠΝ 

οϊμοι ζνμφοράς βαρυΐΓοτμωτάτα<ζ, 
οϊμοί κακών 8υστηνο<;• ώ ταλας βγω. 

ΑΓΓΕΛ02 

βΐ και τα 7Γ/509 τουτοισί γ' βΙΒβίης κακά. 

ΚΡΕΠΝ 

καΐ ττώς '^βνοίτ αν τώνΒβ Βνσττοτμωτερα ; 

ΑΓΓΕΛ02 
τβθνηκ άΒβΧφη ση Βνοΐν τταίΒοιν μβτα. 

Χ0Ρ02 
1350 άνώ^^τ άνά<^€Τ€ κωκυτον, 

€7γΙ κάρα Τ€ \€νκο7Γή'χ€ί(; κτντΓΟνς χβροΐν. 456 ΊΉΕ ΡΗΟΕΝίαΑΝ ΜΑΙΟΕΝ^ 

ΓΚΕΟΝ 

Α1ι, ιπιάυικ.• ! ννΐ1;1ι ηυ ίΉΐΓ-ί>ί'ί')ηίη^• ))Γ(Ίιΐ(1<- Ιΐιοιι Ιίίί- 

ΜΕίί<Ε\(ίΚΚ 

\\Ό(ί ! Α^ΗΪη 1 ςτν ϊΐ;, ίοΓ 1 1)ΓΪιψ η Ι^αΓάίτη οί 
(1Ϊ8ηΐΗν — 

ΓΗΕΟΝ 

Η€Ηρί'(1 αροη 0ΗΐΗηιϊΙΐί*8 ΗΐΓ(.Ήί1ν λνι-ου^Ηΐ ? λνΐΐΗΐ: 
Μουΐάδΐ ίΗου 5ίΐν ? 

ΜΕδίΕΝΟΕΚ 

υί άπν. ι 

ΟΚΕΟΝ 

αιη8 : 1340 

ΤβΓΓΪΐϊΙρ ΐΐΐδ ίοΓ ηι^' ?ιιιά ίοΓ ΤΗθΒθδ (Ιοδΐ ΐΐιου Ιί-ΙΙ — 
Ο Ηη115 ο£ Οί-άίρυδ, Ηη\ (ί νί* Ηί*{ΐΓθ ΐΗίδ ? — 
ϋοδί ΙίΊΙ οί" 5οη5 ΙΗηΙ ΐ3ν οπε άοοηι Ηπνί^ ^ΐί-οΐ ! 

ΓΗΟΚϋδ 

ΤΗίίίΓ νίίΓν ΛνΗΐΙι^ ηιί^ΐιΐ Λνί-ί-ρ, ουιιΜ ΐΗ^ν 1)ΐιί; 1<ιιυΛ\•. 

ΟΗΕΟΝ 

λνορ'δ ηιρ, ΐΗκ άϊδΗδίίίΓ, νΝ'Ηεη ίίΐΐε'δ δίΓοΙ^ε Ηεπνΐΐν ίεΐΐ ! 
\ν^θ€ ίοΓ ηιν δθΓΓθ\^'8 ! Αΐι αηΐΐίίρρν Ι Ι 

ΜΕδδΕΝΘΕΚ 

Α1ι, (ϋάδΐ ΐΗοιι 1<^ηοΛν ίΐι^ βνΐΐδ ηιοΓ^ ΐΐΐίΐη ΐΗκδβ ! 

ΓΚΕΟΝ 

λνΐΐίΐΐ: ΟΗΠ 13€ ηιθΓ6 οΗΐϋΐτιίΙουδ ϊΗηπ ΐΐιεδβ ? 

ΜΕδδΕΝΟΕΚ 

Όθίΐά ίδ 1;Η}' δίδΙ^Γ — οΙίι-Ηά ΛνίΐΗ 1ι(^γ Ιχνο δοπδ. 

ΓΗΟΚυίί 

υρΓΗΐδί', υρΓ8Ϊδ^ ΐΗέ" ΙίΐΐΏβηίίΐΙίοπ-δΙηιίιι, 13δ<^ 

Οολνη οη ΙΗ^ Ιιεπά Ιίίί 1)ΙοΛν5 οί \\•ΙιίΙ& Ηπηάδ γηϊπ Ι 

457 ΦΟΙΝα^ΑΙ 

ΚΡΕΠΝ 

ώ τΧημον, οίον τ€ρμον\ ^Ιοκάστη, βίου 
>γάμων τβ των σων ^φί77^9 αΐνΐ'γμοΐ^; €τλ>;9. 
7Γώ9 καΐ ττεττρακταί ^ίίττύγων τταί^ων φόνο<^ 
αράς τ α/^ώνισμ ΟΙΒίττου ; σήμαινε μοι. 

ΑΓΓΕΛ02 

τά μβν ττρο 7Γνρ<γων €ύτυγΊ]μαΎα χθονος 
οίσθ^' ου μακράν ^αρ Ύβιγ^εων ττερίΤΓτνχαι. 
[ωστ' ού^ άτταντά σ' εΙΒβναί τά Βρώμβνα.^ 
€7Γ€ΐ δε ^α\κ€θΐ(ί σωμ έκοσμησανθ^ οττΧοι^; 

1360 οι τον γβ/οοζ^τος• ΟΙ^ίττον νβανίαί, 

έστησαν εΚθοντ εΙς μέσον μεταί'χ^μιον 
[^ισσω στρατηγώ καΐ δ^ττλώ στρατηΧάτα^ 
ώς 669 α^ωνα μονομάγον τ αλκην δο/)09. 
/^λβ^/τας δ' 69 "Α/3709 ηκε ΤΙοΧννείκη^; άράς' 
ώ ιτάτνι ' Υϊρα, σο<ς ^άρ είμ , εττεί ^άμοα 
εζενξ^ Άδ/?αστου τταΐ^α καΐ ναίω γθονα, 
δθ9 μοί κτανείν άΒεΧφον, άντηρη δ' ε μην 
καθαιματώσαι Ζεζιάν νικηφόρον 
[αϊσ'χ^ιστοΐ' αΐτων στεφανον, ομογενή κτανεΐν. 

1370 7Γθλλοί9 δ ε7ΓΎ)ει δάκρυα τη<ζ τν'χΎ)<ζ οση, 

κάβΧεψαν άΧΧηΧοίσι Βια^όντες κ6ρα<ζ.] 
^Έ^τεοκΧέηζ δε ΓΙαλλαδθ9 χρυσάσιτιΒος 
βΧέΛΐτα<ζ 7Γ/0Ο9 οίκον ην^ατ • ω Δί09 κόρη, 
δθ9 ^7^09 ημίν καΧΧινίκον εκ χερο<ζ 
6ί,9 στερν αοεΧφου τησο αττ ωΧενης ραΚειν, 
κτανείν θ^ 09 ηΧθε ττατρ'ώα ττορθησων εμήν. 
εττεί δ' άφείθη ττυρσος 0)9 ΐυρσηνίκής 
σάΧτηΎ^ος ηχη, σήμα φοίνιον μάχη<^, 
]]ζα,ν Βρόμημα Βεινον άΧΧηΧοίς εττί' 

1380 κάττροι δ' δττως θη^οντες ά^ρίαν <γεννν 

ξννήψαν, άφρω διάβροχοι 'γενειάΒα^;" 

458 ΤίΙΕ ΡΗΟΕΝίαίΑΝ ΜΑΙΟΕΝί^ 

( ΚΕΟΝ 

Αηά ηΐίΐΓη;ι^(ί Ηη^Ι Ιΐιοιι ρΓον^ά ίΗίί ΗρΗΐηχ'ί» π(1ί11(ΐ Ι 
ίίολν (Ήηκ' ίο ρίΐ'ϊ^ Ιΐκ^ (Ιυίΐΐΐι οΓ Ικτ ίννο 80Πν, 
ΊΊκ' 8ί;ηίν, οί" ()(.•(ϋριι;>' ουΓ8ί.* Ιΐιπί ^•Ηιη^ ? — άϋ^\^^η^. 

ΜΕ88ΕΝΟΕΚ 

ΎΗα ΙηικΙ'8 ίπΐΓ ί'υιΊυιΐ6 ίη Ιικγ ΐυλνίίΓβ' ά(^ί(^η^^ 

ΊΊιοιι Ιοιολν'ίΐ: : ΐΗί^ ^ίΓίΙΙϊπίί: λνπΐΐ*^ Ι^ί- ηοΐ «,ο Γηγ 

Βιιί ίΐΐίΐί ίΐιυιι ιηπνίί'ϊΐ Ινίιολν ΛνΙΐΗί^νΓ ΐ*) ίΐοπ*^. 

Νο\ν \\'Ηίίπ ίη 1)ΓΗΖί?η πιπί! ΐΗεν Ηη.ο1 οΐπά ΙΗ^ϊγ 1ΐιηί>5, 

Τ1ιθ8β ))πη(•^ί5^ '^υηίί οί' ηηοί^-ηΐ; 0^ί1ΐ))ΐΐ'ί, 1360 

Ιηίο ίΐι^ ιιιΐ(1-8ρΗ0(ΐ \νί;η1; 1:Η(;}' ίοΓΐ:1ι ίίικί δίοοοΐ, 

Τΐιοίίίί οΗίίίίΐΗΪη.'ΐ ϊλνο, ΐΗθ8(; ΐ3ίΐ1:1:1β-1(ίΗ(ΐ6Γ8 ϊ\ν^Άίη, 

Αδ ίοΓ ΙΗ6 ^Γπρρίίί αηά ^ϊήΐα οί ί,ίη^ΐί; β^Ηί. 

Τΐΐίϊη, ^ίΐζΐη^ Αγ^ο8-\\;ιγ(1. Ρο1νηί;ίθ68 ρΓίΐνίί(1 : 

'' ^ι1^^η Η^γη, — ίοΓ ΐΗίικ' ηιπ Ι ^ίηοί' Ι λνβά 

ΑάΓίΐ8ΐ;α8' οΗϊΙά, Άηά ά\να\\ λνϊίΗΐη ΐΗγ Ι^ηά, — 

ΟτΆηΙ ηΐ€ Ιυ δίαν ιτιν 1)Γθ1;}Ί(ίΓ, ηγκΙ ίο 8ΐΛΪη 

λίν λνΗΐτΐτΐϋ; ΙΐΗΐκΙ \\ ΐΐΗ Ι^ΐοοίΐ οί νίοΐοΐ'ν ! " — 

Α8ΐίΐιΐίί Ά (ΓΟΛνη οί 8ΐΐίΐπΐ6, ίο 8ΐίΐν Η 1)γο1;1ί6γ. 

Τί'ΗΓ8 8])Γίϋΐ^ ίΓοηι ηΐΗπν απ €¥€ άΙ 1\\άΙ άτα-άά ίπΐίί , 1370 

Αηά 6Ηθ1ι οη οΐΐΐίτ (Ιίίΐ ηΊί*η Ιοοίί π^ΙνΗποε. 

Βαί ιιηΐο ^ο1ο1<;ίη-8ΐιΐ^1(1^(1 Ρϋ1ΐΕ8' ίαη^ 

Εί;(ίοο1(.'8 ΙοοΙίίίά, ΗΠί! ρΓπνβά : " Οαυ^ΙιΙ^Γ οί Ζ6υ8. 

(τΓΗπΙ: ί:1ΐΗΐ: ΐΐΐίί οοη(^ιΐί:•ηη^ 8ρ(ίΗΓ, οί ηιΐη^ Ηπηά 8])6ά, 

ΥίίΗ, ίΓοηι 1;Ηΐ8 ηπίι, ιηπ}- 8ηιΐΐίί ηιν ΐ3ΓθίΙι&Γ'8 1^^^Η81:, 

Αη(1 81η ν }ιίιη \νΗο ΗηϊΗ οοηΐ6 ίο λνϋ8ΐ(ί ιην Ιπηά Ι " 

Γΐκ:-!!, λνΐΐίίΐι ΐΐΐί^ Τιι^οηπ ΐηιηΐ]), ]\\ί(^ 8Ϊ^ηΗΐ-Ιοιτ1ι^ 

Κηπ^ ίοΓίΗ ίΐΐί^ 1;ο1<ί'π οί ΐΥα; 1)1οοί1ν ίΓπν, 

Ροι•1;Ιι (ΙηγΙ^γΙ (-ίίοΗ ηΙ οΙΙί^τ ίη 1:ί•ηΊΊ)1ι• ηΐ8Η ; 

Αιΐίΐ. Ιϊΐνίί Λ^^1^1 1)οηγ', ϊΙιηΙ ΛνΗ^ί ΐΗί• 1;;ιηΐ€Ίίί88 ΐιΐ8ΐ<, 138<• 

Γ1α8ΐι^(1 ΐΗκν, ίοϋηι-ΗΗΐίΰ8 1)€.*8ΐανίΐηη^• ϊΗαίτ \)ί:ΆτάΗ. 

459 ΦΟΙΝΙ^^ΑΙ 

ησσον δε Χό^χαις' άλλ' ΰφίζανον κυκ\οι<ί, 
07Γω? σί8ηρο<ζ εξοΧισθάνοι μάτην, 
€ί δ' ό'/χ/χ' υτΓερσγρν ϊτνος άτβρος μάθοι, 
Χό^χην βνώμα, στομαη ττροφθήναι θεΧων. 
αΧΧ' €ν 7Γροσή<γον άσττί^ων κβ'^'χ^ρώμασιν 
οφθαΧμόν, άρ^ον ώστε ^ί<^/ν€σθαι Βορυ. 
ττάσιν δε τοις ορώσιν βστάΧασσ^ ΙΒρω<ζ 
η τοίσι Βρώσί, Βία φιΧων ορρω^ιαν. 

1390 ^ΚτβοκΧβη^ζ δε ττοδί μβταψαίρων ττίτρον 

ϊ'χνον<; ύττοΒρομον, κώΧον 6ΚΤ0<ζ άστηΒο^; 
τίθησί' ΏοΧννείκηζ δ* άττηντησβν Βορι, 
ττΧηΎην σιΒηρω τταραΒοθβΐσαν βΙσιΒων, 
κνημη<^ τε Βίβττέρασβν ^Αρ^βΐον Βορν 
στρατός δ' άνηΧάΧαζε ΑαναϊΒών άττας. 
καν τωδε μό'χθω <γνμνον ωμον βΙσυΒων 
6 ττρόσθβ τρωθβΐς στβρνα ΐΙοΧυνβίκονς βία 
- Βιηκβ Χό'γχην, κάτΓβΒωκεν ηΒονας 

Ι^άΒμου τΓοΧίταις, άττο δ' βθραυσ άκρον Βορν. 

1400 €69 δ' άτΓορον ηκων Βορος ε'ττΐ σκέλος ττάΧιν 

'χωρβί, Χαβων δ' άφήκβ μάρμαρον ττβτρον, 
μέσον δ' άκοντ εθρανσβν εξ ίσον δ' "Αρης 
ην, κάμακος άμφοΐν χεΐρ^ άττβστβρημενοιν. 
ένθεν δε κώττας άρττάσαντε φασ>γάνων 
ες ταύτον ηκον, σνμβαΧοντε δ' άστπΒας 
ΤΓοΧνν ταρα^μον άμφιβάντ^ είχον μάχης, 
και ττως νοησας ^ΈιτεοκΧης το %εσσαΧόν 
είσηιγα'γεν σόφισμ ομιΧια 'χθονος' 
εξαΧΧα^εΙς ^αρ του τταρεστώτος ττόνον, 

1410 Χαών μεν εΙς τούτησθεν άμφέρει ττοΒα, 

πτρόσω τα κοΐΧα <γαστρ6ς ενΧαβονμενος' 
ττροβας δε κώΧον Βεζιον Βυ ομφαΧοΰ 
καθηκεν ε^χος σφονΒνΧοίς τ' εν7]ρμοσεν, 

4θρ ΤΗΚ ΡίΙΟΕΝίαΛΧ ΜΑΙΠΕΝΊ^ 

ΊΊίίΐΙ Νο ϋΐί' «Ιίίί^Ι ιιιΐμ,'ΙιΙ Ιμμ»11ο8ν ^Ιηποι* Άαίά^. 

Αγ{^ ΙΙιπινΙ Ιη', ίΉίη ίο (η•(_ΊΊΧ'ίΐί•Ιι Ιιί^ ίνικ•^. 

Υεί €ΐιηηΐη^1ν ΙΙιγοιι^Η ^^ίΊρΐίί οΓ ίΙκ-ΪΓ πίπί-υ.•* 

ΊΊΐί•ν ί^ΐίίικ-ο^, Ιΐκιί πΗΐι^ΙιΙ ;ι\\Ίιΐ1ι• ίΐκ- ί,ρ^ΗΓ ;ιο1ιί(ίν(ί(1, 

\\Ίιϊ1ΐ' ιηοπ' ίΓοηι ηΐΐ ])1'Ι)()1(1('Γν ΙτίοΙνΚ-ίΙ ί^Νν^ηί;, 

ϋί' ίν-.ΐΓ ίοΓ ίπί^πίΐίί, ΐ!ΐΗΐι ίΊ-οπι ίΐιε οΙΐΗΠΊρΐοηίί' «ίΊνβ^, 

ΒιιΙ Εΐ;('()(•1ί-Η^ ^])ΐΐΓΠΪηο- η',ϊίΐ»- ;ι ί^Ιοικ* ΐ:ϊ9<ΐ 

ΤΙιηΙ ΓοΙΚ'ίΙ 1)^ΐΗ'η1Ιι Ιιϊν Ιιτίκΐ, λνίίΐιοιιΐ: Ιιϊν 8ΐπ€•1(1 

8Ιι<)Λν^•(1 ι^Ηιηρκο οί" ίνηο^Ι^Λ» Ηηιΐ). Ροίγτιβίοθδ Ιυη^ί-ίΐ, 

λΙ,ΐΓίχίπμ; Ιΐι^ 8ΐ:π»1ν{' ηο οίΤιτΡίΙ ίο ίΐκ• νΙ^ηΊ ; 

Αικί ΙΙίΓοαοΙι ιΐκ• 8ΐΐ;ιιι1ν οΙί^πΓ ικίδ.'^ί'ίΐ ίΐιβ ΑΓ^ΐνί' Ιηποϊ^. 

Εουά ο1ΐ66Γ6ά ίΐιβ λνΐιοΐβ ηγγ&υ οί* ΟίΐηΗϋδ' δοη?ι. 

Βιιί Ιιΐδ ίοβ'δ δΐιουΐάει• Ι)^ ίΐΐίΐΐ βίΤοι-Ι Ι^ΗΓβίΙ 
Τ1)6 δίηοΐνβη ηΐίΐΓΐ<6ά, λικΙ Ροΐνπβίοοδ' Ην^Ηδί 

Ρίί'ΓΟί-ίΙ \νΐΐ1ΐ Η ί^ίΓΟΠΟ ^^ρί'ΠΓ-ίΙίΓΙΙ',Ι:^ ΗΠΟΙ ^ΗΥί^ 1)ί1θ1ν )ον 

Το ΟπίίηΗίδ' ίΌ11< ; νιί 1)γ;ι1<:€ Ιιίδ δρεπΓ-ΙίθΗίΙ δΗοιΊ. 

8ο, Ιιί^^ Ιηηοί' ΙοΝί, ΐ3ίΐοΙν ίοΐΐ Ικ:* δΐίίρ 1)ν δί^ρ. 14ΓΧ) 

Οηιι^ΙιΙ υρ Η Γαυ'^ίτίΐ πκ•1<., ΗΠίΙ δρί^οΐ ίίδ Ηίι^;•1ιί, 

8ηΗρΐ)ΐη^ Ηίδ ίοε'δ δρβπΓ ΐ1ι\νΗΓί. Νονν λνίΐδ ίΐιβ ίΓπν 

Ε0|11η1, δίηΟίί (^ίίΐΐέτ'δ ΙΐΗΠίΙ ΛνΠδ δρ€ΗΓ-ΐ3^Γ(.•ί\. 

ΤΙητί-ϋροη δηΗΐο1ΐ(;(1 Ιΐι^γ αί ύιαη' ί'ϋΙοΙποιι-ΙιϊΗδ, 
€1(»δ«(1, οΐπδΐιΐη^ δΙιίίΊάδ, πηά, ΙτΗνβΓδίη^ ΐυ αηά ίι•ο, 
Μπάέ* Γϋ^ί- ίΐιβ δΙοΓπιν οΙηπί^οαΓ οί Ιΐΐθ Η^ΐιΐ:. 
ΒαΙ, Ιΐίΐνΐπβ^ 1ί*ΗΓπί ΐΐ νΐδίΐΐπίζ Τ1ΐ6δδϋ1}', 
Είθοοίβδ ιΐδθά ΐΗί' ποι-ΐΙιβΓπ \ν'ίΐιτίθΓδ' ίβΐιιΐ : 
Γογ, ίι-οπι ΙΗ^ ϊηδίΗπΐ ίτινιρρΐ^ δ])ηηορησ οΙ^ήγ, 
Βίΐοΐν οη Ιιίδ Ιί-ί'Ι; ίΌ(Λ, ΐ3Ηθ1νΛν;ιι•(1 δΐίΠ, 1ικ δΐηΐνδ, 1410 

ννίΐίοΐιϊη^ Ιΐΐί' Λνίπΐβ Ιιίδ ίοε'δ \ν'&ίδΐ : Ιί'ίΐρίη^ ΐΗβη, 
ΤΗε Γΐι^ΐιΐ; ί'οοί £οΓ€•ηιοδ1^ ίΙίΓοιιοΙι ίΐκ- πΗΥί-Ι ρΐυη^βά 
Ηίδ δ\\•οι•ί1, ΗΠίΙ 'ΐλνίχΐ ίΐιο δρΐιΐ6-1)θΐΐ€;δ λνεά^^ίΐ ί1ΐ6 
1)θίηΙ, 

461 Φ0ΙΝΙ2^ΑΙ 

ομοΰ δί Κίίμψας ττΧβνρα και νηΒύν ταλας 
συν αΙματηραΊς στα^όσι ΥΙοΧυρβίκης ττίτνα. 
6 δ', ώ9 κρατών δ>) καΐ ν6νίκηκω<; μά'χτ), 
ξίφος Βίκων βίς 'γαΐαν ΙσκνΚενε νιν, 
τον νουν 7Γ/)09 αυτόν ουκ βχων, βκβΐσβ θε• 
δ καί νίν βσφηΧ • βτί 'γαρ εμττνέων βρα'χυ, 
1420 σώζων σί^ηρον Ιν Χν^ρω ττβσηματί, 

μόΧις μβν, βξβτανβ δ' β^'ς ήτταρ ξίφος 
^ΚτβοκΧβους ο ττροσθβ ΤΙοΧυνβίκης ττβσών. 
^αίαν δ' ο^αζ βΧοντβς άΧΧήΧων ττβΧας 
ττίτΓΤουσι,ν άμφω κού Βίώρι,σαν κράτος. 

Χ0Ρ02 
φβν φβύ, κακών σων, ΟΙΒίττου, σ όσων στβνω' 
τας σας δ' άρας €0ίΚ€ν έκττΧησαι θβός. 

ΑΓΓΕΛ02 
άκουε δ?; νυν καΐ τα ττρος τούτους κακά. 
ώς <^αρ τεκνω ιτβσόντ έΧβίττέτην βίον, 
€ν τωδβ μητηρ η τάΧαινα ττροστΓίτνβί 

1430 συν τταρθβνω τβ και ττροθνμία ττοΒος. 

τβτρωμίνονς δ' ώούσα καίριους σφαλάς 
ωμωξβν ω τεκν\ υστέρα βοηΒρομος 
ττάρβίμί. ττροσττίτνουσα δ' €ν μβρβί τέκνα 
€κΧαί , βθρηνβί τον ΊτοΧύν μάτην ττονον 
στ€νουσ\ άΒεΧφΐ] θ^ η τταρασττίζουσ^ όμοΰ' 
ώ 'γηροβοσκώ μητρός, ω γάμους βμούς 
ΊτροΒόντ αδβλφώ φίΧτάτω. στέρνων δ' αττο 
φύσημ άνβίς 8ύσθνητον ^ΚτεοκΧής άναξ 
ηκουσβ μητρός, κάττίθείς ύ<γραν χέρα 

1440 φωνην μέν ουκ άφήκβν, ομμάτων δ' αττο 

Ίτροσ€ί7Γ€ Βακρύοίς, ώστβ σημήναι φίΧα. 
ο δ' ην έ'τ' βμττνους, ττρος κασυ^νητην δ' ί^ων 
^ραΐάν τ€ μητέρ βίττε ΤΙοΧυνβίκης τά,Ββ' 

φ2 ΤΗΚ ΡΜΟΕΝίαίΑΝ Μ ΛΙΙ)ΕΝ8 

ΊΊΐίΊΐ, ΓΪΙ)'Λ ;ιιΐ(1 ΙχΊΙν ίπ;ιΐ•(•1κ'(1 ίπ ;ΐΜμ;ιπ^Ιί-ί1ιπ>«-, 
Ι)()\Μΐ Γίΐΐηίη•» Ι)1(Κ)(Ι <^()ιιΙη, 1Ν)1νϊ•<*ί('ί*^ ίηΙΙ'». 

ΟίΗΐίπμ• Ιιί.'ί «ίλνοΓίΙ (1()\νιι, ίν*11 Ιο Νροϋίπίί Ιπηι, 

Μΐ'('(Ιΐη<ί Ιίΐιΐ; Ιΐι;ι1, ιιογ ηοΐ^^ίη^ Ιιϊν ολνίι τί^ΐν ; 

\Ν Ίιΐ(•1ι Ιΐιίηο• ιπκΐΐίΐ Ιιίπι. Γηΐηΐΐν 1)Γΐ^ΗΐΙιίπ^ νοί;, 

8ΐ:ΐ11 4(Γ;ΐΝ))ΐιι<;• ΐη Ιιϊν «τι-ί^ηοπί^ ί;ι11 Ιιι^; Νλνοπΐ, 20 

ΚϊγνΙ; ί'ηΙΚΊΐ ΡοΙ\ίη•ϊο€"^ Λνίίΐι Ιι,ΐΓίΙ ι^ΙπιιΊι 

Ρ1ιιιΐίτ^(1 ΐηΐο ΚΐίΜχ-Ιο.ς' ΗινιιΊ ΐΐιβ 1)ΐΗ(1β. 

(ϊπ.ινΙιϊπιγ 111 (ΙιινΙ ίΙιβίΓ ΙίΗ'ΐΗ, ΐΐκ'π* 'ίΐ(1(* 1)ν ί^ίίΐο 

ΊΊκΎ Ιίί", ΐΙΐ(»Μ' ίλνηΐη, ΐΐκ* νίοΙοΓν (1()ΐι1)1:ίιι1 δϋΐΐ, 

ΟΗΟΗυδ 

Α1λ8 ι ι λναίΐ ίΐΐ}• 8θΐ•6 ^σπ^Γί,, Ο^-ίϋρυί^ Ι 
ΤΙιν ηΐίΐΐίίίϋηίί, 1 λνοί, Ιΐϋίΐι Οοά ίαΐίίΐΐρί], 

ΜΕ88ΕΝΟΕΚ 

Α1ι, 1)ΐι1; Ιΐί-ΗΓ ηοΛν λνΙΐΗί λνοθ', Γ(^ιηίΐίη ίο ΐέ-ΙΙ. 
Ενέ*η Η^ ΙΐίίΓ ί^ΙΙέτι ^οπί^ Νν(:*ι•^ Ι^ίΐνΐπσ Ιίίν, ; 

Τ1ΐ€*ίι• λ\ ΓβίοΗθθ ΓηοίΙΐθΓ ΓαδΗί-ΐΗ οη ίΗε δοεηβ, — \ 
81ΐί^ ίίικί ΐΠί" πιηί<3. Λνί1:1ι ΙιηνΙι- ο£ ί-ίΐ^ίτ ίί'έ-Ι: ; 1430 

Αικί, ϋί-ίι-ΐη^ ίΠεπΊ 8ί;πο1ν€*η λνϋΐι ΐ1ΐ(:*ίΓ ηιοι-ίπΐ ΛΝ'οαικί.'^, . 
81ι& \\•3ΐΐ6(1, " ΑΗ δοηδ, ί,οο ΙίΐΙε ίοΓ Ηβΐρ Ι οοπίθ ! " ξ 

ι 

Τΐιβη, ίΉΙΙίη^ οη Ηθγ δοηδ, οη (ίίΐοΐι ΐη ίαΓη, 

δ1ΐ6 \ν"(ίρ1:, δΗε \\•&ΐΐ6ά, Η^γ 1οη§ ναίη ηυΓδίη^-ΙοΠ 

Βθηιοίΐηΐη^ : αηά 1:1ΐ€ίΪΓ ίϊϊίϊίΘΓ ηΙ Η^γ δΐοίε — 

" ΡΓορ8 οί" νουι• ιηοίΗίίΓ'δ η^6^ (Ι^^ηγ Ι^Γί^ΐΙΐΓί'η^ λ\•1ιο 

£.€Ην6 ηΐθ Ά 1)ηάίί υηΛνεά ! " Οηθ (1νΐη§ ^3ί^\) 

Η&Γ(1-1ι^ίΐνΐη^ ίΓοηι 1ιΐ8 Ι^ΓβΗ^Ι:, Κίη^ Εΐ^-οοίβδ 

Ηΐίϋ ιηυίΗβΓ ΙιβΗΓά^ ΐοιιοΐκίά Ιι^γ λνΐΐΐι οΐίΐηιηιν Ηίΐηίΐ, 

υΐΙθΓεά ηο \νοΓ(1, ΒυΙ £γοπι Ηίδ ενβδ Ιιβ δ})ίΐ1ί6 1440 

ννϊΐΐι ΙβΛΓδ;, 35 ^ίνίη^ ΙοΙίέΊΐ οί Ηίδ Ιονβ. 

ΒυΙ Ρο1}η€*ίθίί5 1)Γί;Ηΐ1ιίη§ ν^ί^ 3ηά §Ηζΐη§ 

Οη δϊδΐΡΓ πηά όη α^βά ηιοίΗ^ι•, ςρ^ΐί^ : 

463 ΦΟΙΝΙ22ΑΙ 

άττωΧόμβσθα, μήτβρ' οίκτβίρω Ββ σβ 
και τήν8^ άΒβΧφην και κασί<^νητον νβκρον. 
φίΧος >γαρ €'χθρ6ς €<γ6Ρ€τ\ αλλ' όμως φίΧο^;. 
θάψον δε μ\ ω τεκουσα, καΐ συ, συγγοι^β, 
€ν 7^ ττατρωα, καί ττοΧιν θυμουμβνην 
τταρη^ορβΐτον, ώς τοσόνΒβ '^ουν τνχω 

1450 φθόνος ττατρωας, κβΐ 86μου<ζ άττωΧεσα. 

^υνάρμοσον δε βΧβφαρά μου ττ) στ) χέρι, 
μητβρ — τίθησί δ' αύτυς ομμάτων βττί — 
καΐ χαίρβτ ' ή&η ^άρ μβ ττβριβάΧΧβι σκότος, 
άμφω δ' άμ* βξεττνευσαν άθΧιον βίον. 
μήτηρ δ', οιτως εσβΓδβ την^β συμφοράν, 
υττβρίΓαθησασ^ ήρττασ^ €Κ νεκρών ζυφος 
κάττραξβ Ββίνά• Βία μέσον ^γαρ αύχενος 
ωθεί σιΒηρον, εν Βε τοίσι φιΧτάτοις 
θανούσα κείται ττεριβαΧοΰσ^ άμφοΐν χέρας. 

1460 άνΐιζε δ' ορθός Χάος εις εριν λόγωί', 

ημείς μεν ώς νικώντα ΒεστΓοτην εμον, 
οι δ' ώς εκείνον, ην δ' ερις στρατηΧάταις, 
οΐ μεν Ίτατά^αί ττρόσθε ΤΙοΧυνείκην Βορι, 
οι δ' ώς θανόντων ούΒαμοΰ νίκη ττεΧοι. 
καν τωδ' νττε^ήΧθ^ ^ Αντιγόνη στρατού Βίχα. 
οΐ δ' εις οττλ' ^σσον εν Βε ττως ττρομηθία 
καθηστο Κ,άΒμον Χάος άσττίΒων εττι• 
κάφθημεν ονττω τενχεσιν ητεφρα<^μενον 
^Αρ<γεΐον είσττεσόντες εξαίφνης στρατον. 

1470 κονΒεις νττέστη, ττεΒΙα δ' εξεττίμττΧασαν 

φεύγοντες, ερρει δ' αίμα μνρίων νεκρών 
Χό'γχαις ττίτνόντων. ώς δ' ενικώμεν μάχτ), 
οι μεν Δίθ? τροτταΐον ΐστασαν βρετας, 
οι δ' άσττίΒας συΧώντες ^ Αρχείων νεκρών 
σκνΧενματ εϊσω τειχέων εττεμττομεν. 

464 ΊΉΕ Ι'ΙίΟΓΛΊϋΙΛΝ λ1ΛΠ>ΚΝ8 

Αικί Ιΐΐί^ί*, ιη)' Μί^ίί-Γ, ηικί ιηγ 1)γοΙΙκμ' (ΙοΗίΙ. 

Ι^οχνά, \\α ΐ3ί•ο»ηΐί,' ηιν ί"ο(" : 1)υΙ; Ιονί^ίΐ — -γοΐ 1ον^(1 ! 

ΒϋΓγ ιπί*, ιιιοΙΙη'γ, ηιηΙ Ιΐιου, «ί^ί^Γ ηιΐηο, 

Ιπ ΠίΐΙΐνί* 8θί1, ;ιικ1 υιΐΓ ο1ΐ;ιί<_'(1 οίίν'ίι λνινιΐΐι 

Α|)|Κ';ΐί>ίί νχ', Ιΐΐίΐΐ 1 \νίη ίΐιυίί ηιυοίι αΐ \ί•ΆΗί 

Οί" ίΉίΙΐίτΙίΐπίΙ, ΐΙιοιι^Η Ι Ηίΐνίί 1θ8ΐ: ιτιίηί' 1ιοηΐ(?. 1450 

Αικί ο1ο8ϋ ίΐιοα υρ ιιιΐιΐί; ίί}χΉ(ΐ8 λ\•ϊ1:1ι Ιΐιΐη^ ΙιηικΙ, 

ΜοΙΙΐί^Γ ; " — 1ιίηΐ8ίΊί οη Ιιίίί ίίνί^ίί 1η}^11ι ϋ— 

" Α 11(1 ίίΙΓΰ γέ- \ΝίΊ1 : ΐΐκ- (1;ΐΓΐ<11β88 Λ\'Γ;ΐ])ί5 111^ Γοιιικί. " 

8ο 1)οΐ1ι ίο^ίι-ΐΐκιτ Ι^ΓίιΉίΙκ'ίΙ ΐΐΐέ^ίι* «Ηοΐ Ηίε ίυιΐΐι. 

Αικί λνΐι^η Ιΐΐί^ ιιιοΙΙκ^γ 8;ΐλν Ιΐιΐ8 \νοι^ίυ1 οΙΐΗΠοε, •. 

ΟΓίέ'ί-ίνί'ΐιζίί'ίΙ^ ίΓοιη Ιΐκ- (Ιίίίκΐ 8ΐι^ 8η;ιι^11^^ η δ\νΌΓ(1,| 

Αηά Λντου^Ηΐ ;ι Ηογγογ : ίοΓ ΙΙίΓου^Η Ιι^γ ιπΐά-ικίοΐν \ 

§1ΐ6 (1η\ '^Η Ιΐΐέ- 8ΐ:&^1, ηικΙ Λνΐΐΐι Ικ^γ Ι^β^ί-ΙΐίΊον^ά [ 

ί.ί68 (1(ίΗ(1, (ϋπΙ)ΓΗθίη^ \\•ί1:Η Η^γ ηγπίν ΙιΙκ:* ίλν'Ηίη. 

Γ.€»ρΙ ίο ΙΙιβΪΓ ίεεί Ιΐιβ 1ΐ08ΐ;8 \νΐ11ι \Μ•ίΐη2;1ίη^ οηο8;, — 1400 

νν^ε «Ιιουΐίη^ ΙΙιηΙ ουΓ Ιοί'ά \νΗ8 οοη(μκίΓθΓ, 

Τ1κ*ν, ΐ1ΐί:*ΪΓ5. Αικί ^ΐΓΐί'ίί ΐΙι^Γί; ΛνΗ8 ί)ί;ί;Λν(;οιι ίΙΐΘ 

οΐιίβίδ, 
ΊΊκ^Νίί οΓγΐηο;, " Γίι*8ΐ ^ιηοίέ- Ρυΐνη^ίο^δ' 8ρ€•ίΐΓ ! " 
Τ1ιο8(?^ '* Βοΐΐι 1)6 άέ'αά : Λνϊίΐι ηοηβ ΐ1ΐ6^νία1;οΓ}' Γ68ΐ;8 ! " 
ΑηΙΐ^οηβ Γγοπι ΐΗε βεΜ Ιιαά 8ΐοΓη ΐΐΐθ \\'1ιΐΐ€'. | 

ΤΙκίη Γα8ΐΐ€(1 Ιΐκί ίθ6 ίο ΗΓηΐ8 : Ι^ιιΐ 0Η(ίηιιΐ8' ίΌ11^ 

Βν 1ΐΗ])])ν ίοΓί'ΐΙιοιι^ίιΙ ιιηάβΓ δΚίθΙά Ιιπά ΙΐίΐΗεά ; 

8ο Λν^ ίοΓ68ΐ;Ηΐ1ί'(1 ίΗρ Αγ^ιυ^ 1ίο81:. ίίικί ί(.-1] 

δαάάβηΐγ οη ΐ1ΐ6ηι γί^Ι: ιιηί^ηοεά £ογ ίϊ_£ί1ι1;. 

\νίΐ8 ηοηβ \νϊΐ1ΐ8ΐοο(ί υ8 : Ιιαάίΐΐθά ο'θΓ ϊ\\α ρίαιη 1470 

ΓΙεά ίΐΐθν, ϋπά 8ΐΓ6<ϋΐιβά Ιΐκί Ι^ΐοοά Γγοπι δΐίΐΐη αη1:ο1(1 

Βν δρβ&Γδ ΐΗΐά Ιολν. 8ο^ νϊοίοΓδ ΐη 1Κ6 β^Ηΐ, 

ΟιΐΓ ΙηυηιρΙι-ΐΐΌρΙΐ}- 8οηΐ6 '^ϋπ Γέ-ίΐΓ Ιο Ζ^υδ ; 

^^ηά, δοηΐϋ Γγοπι Αγ^ϊυ^ οοΓρδβδ δΐηρρϊηο• δΗίέίΙάδ, 

λνίΐΚίη οαΓ ΙίΗΐίΙ^ηιεηίδ ίΐιε δ2)θί1δ λν6 δ^ηΐ. 

465 

νοί.. III. !ϊ Η ΦΟΙΝΙ22ΑΙ 

άΧλοι δβ τού<ί θανόντας ^Ανη<γονη<; μέτα 
ν6κρου<^ φ^ρονσίν βνθάΚ οίκτισαυ φυΧοις. 
ΤΓοΧζί δ' ά<^ων£<; οΐ μβν €ντυγβστατοί 
τ^δ' εξββησαν, οΐ δε Βνστυ^βστατοι. 

Χ0Ρ02 
1480 ουκ 669 άκοα^ βτί Βνστνχ^ια 

Βώματος Ύ}Κ€ί' ττάρα <^αρ Χβυσσβιν 
ΤΓτώματα νεκρών τρισσών ήΒη 
τάΒβ ττρος μ€\άθροίς κοινω θανάτω 
σκοτίαν αιώνα Χαγ^όντων. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ου ττροκαΧντΓτομένα βοτρνχώΒβο'ζ 

άβρα τταρηίΒο^ ούδ' ύττο 

τταρθενία^; τον νττο βΧεφάροι,ς 

φοινίκ, ερύθημα ττροσώττυυ, 

αΙΒομενα φέρομαι βάκγα νεκύων, 
1490 κράΒεμνα Βίκονσα κομας άττ εμάς, 

στοΧίΒος κροκόεσσαν άνείσα τρνφάν, 

ά'γεμονενμα νεκροΐσι ττοΧύστονον. αίαΐ, Ιώ μοί. 

ώΤΙοΧύνβίκες,εφυςάρ^ εττώννμος, ώμοι, %ηβαΐ' 

σα ο ερίς ουκ ερυς, αΧΧα φονω φόνος 

ΟΙΒίττόΒα Βόμον ώΧεσε κρανθείς 

αϊματί Βείνω, αϊματι Χυ<^ρώ. 

τίνα ττροσωΒον 

Ύ) τυνα μουσοττοΧον στονα'χ^αν εττϊ 
1500 Βάκρυσι Βάκρυσιν, ώ Βόμος ώ Βόμος, 

α>γκαΧεσωμαι, 

τρισσα φέρουσα τάΒε σώματα σ\)η<^ονα, 

ματερα καϊ τέκνα, γ^άρματ^ ^Ερινύος ; 
466 ΊΉΕ ΡΗΟΕΝΙΟΙΛΝ ΜΛΙΠΚΝΗ 

Απίΐ οΐΙΐί^ΓΝ \νίί1ι Ληΐίμ,οικ' Ιχμγ οπ 
Τΐι*:* ά(:•ηί1 ίΝνηΐιι Ιιίΐΐκι• ΓοΓ Ιΐΐϋίι• ΓγϊοιιοΙ^ Ιυ ιηοιιηι. 
8ο ΙΐίΐίΙι Ιΐΐί• Νΐΐ'ίίίί Ηίκΐ 6ηά Γογ ΤΙίθΙίεϋ ίιι \ΥΛΐ'ί 
Μόδι 1ΐίΐρ})ί1ν, ΐπ ρίΐΗ ιηϋ8ΐ 1ι;ιρ1ί*8δ1}'. 

€ΗΟΚυ8 

ΝοΙ ίΐ ^ηβί ίοι• ίΐιε Ηί^ίίπη^ ηΙοπθ 1480 

1.9 ΐΗε 1)Ηΐίί υί ΙΗθ 1ιοιΐ86 : γα ηΐΆγ 566 
Ηίη•(ί, ηο\ν, νοη οοΓρ86δ ΙΗγ66 

Βν Ιΐΐϋ ρπίποί-, 111 ά(?;ι11ι η8 οηβ 

Το Ιΐΐ6 ίίίν ΐΐιηΐ ΪΝ (ΐΗΐΊνη658 §οη6. 
ΕηΙβί' ρΓονβλ^ΊΟΝ Ι)β(ΐηηο αοΓρίΐβ^•, ινϊΐΐι οκεον (ΐ)ΐ(Ι 

ΛΝΤΙίίϋΜ-:. 

ΛΝΤίαΟΝΕ 
Ν6ν61• Η νθΐΐ 0^1" ίΐκ; ί;Γ68868 Ι ίΙΐΓθλν 

ΟνΓ ηΐ}' 8οί'ΐ ο1ΐ66ΐί δλνεί-ρΐη;^, 
ΝοΓ £θΓ ιη&ΐάθηΐιοοά'δ δΐιηηΐνΐη^ Ι Ιιίά ίΐΌπι νίοΛν 
Τ1ΐ€ ΙιοΙ Ιίΐοοίΐ 1ί*Η})ίη^ 

'ΝθίΐΐΙΐ 1111116 6ν68;, λν1ΐ6η Ι 1*α8ΐΐ6(1 ΐπ Ιΐΐε 1)ίΙΟθ1ΐ;ΐ11Ηΐ 

(1αηϋ6 ίοΓ Ιΐΐ6 ά^άά, [Ιιρίΐά, 

\νΐι^ιι Ι οΗδΐ οη ΐΐκ^ 6;ιγΙ:1ι ΙΙιρ ΙίΐΜπο; ΐΗπΙ: 1)θΐιιιά ιιιΐη6 1490 
£,0086 Ηίη^ΐη^• ηιν Ι^ηοΐιΐ γοΙ)6 δίΐίϊΊ'οη οί" 1ιιΐ6 — - 

Ι, 1)ν λνΐΐοηΐ ΟΟΙ•})868 Λνϊΐΐΐ ΛνΗΪΐΐη^ ;11•6 §Γ{ΐν6ΛνΗ1'ά Ι6ί1. 

Ρθ1νΐ16Ϊ€68, "1;1ΐ6 ΙΙΙΗΙΙ οί Ιΐΐαοΐΐ δίΓΐίν " Λν6ΐ1 ηΗ1116(1 ! 

\ν06'δ 1116 ! — 

Νο δΐΐ'ΐίε Λ\'8δ ΐΗν δ1;ηί'6 : ίί λναδ ιιιυΓίΐ6ΐ• 1)}' ιιιιιι•€ΐ6ΐ' 

1)ΐ•ο᧕1ι1: [ίΓίΐιΐίίΙιί 

Το Ηθοοιιιρ1ί8ΐιιιΐ6ΐι1;, Γυΐιι Ιο θ6άίριΐ8' Ιιοιίδε, απά 

\νΐΐ1ΐ 1)1θΟ(Ϊ8}ΐ6{1 οί ΗΟΓΓΟΓ, λνί1•}ΐ 1)1θΟθ1δ1ΐ6(1 οί* 11ΐίδ61'ν. 

Οη \ν1ΐΗΐ; 1)ΗΓά δΐιαίΐ 1 οηΠ ? 

\νΐΐίΐ1: 1ΐΗΓρ6Γ οί" {ϋΐ'^68 δΐΐίΐΐΐ Ι 13Ϊ(1 0Ο1116 

Το \νίΐί1 ΐ1ΐ6 1ί111161ΐ1;, Ο 1ΐ01116, 111Ϊ116 1ΐ01116 ! — 1500 

\νΐιϊΐ6 ΐ1ΐ6 ΐ6ίΐΐ'δ^ Ιΐΐ6 1:6ίΐΓδ ίηΐΐ, 

Αδ Ι 1)6ΗΓ 1;1ΐΓ66 1)0(1ί68 οί" 1νΐΐ1(1ΐ•6ά δΐίΐΐη, 

Μο11ΐ6Γ ;ιιιά δοπδ, Λν1ιΐΐ6 ί1ΐ6 Γί6ΐΐ(1 οίοπίδ ον6Γ οιιγ \νο6 

467 

Η Η 2 ΦΟΙΝΙ52Α1 

α Ζόμον ΟΙ^ίττόΒα πτρότταν ώλβσβ, 
τας ά'γρίας οτβ 

Βυσξννβτον ^νν€Τϋς μβΧος €<^/νω 
2ΐ</)ί.γ709 άοί^ού σώμα φονβυσας. 
ιω μοί, 7τατ€ρ, 
τί^ Έλλά? ή βάρβαρος η 
1510 των ττροττάροίθ' βν^βνβτάν βτβρος 

€τ\α κακών τοσωνΚ 
αίματος ά μεριού 
τοίάδ' άγεα φανερά ; 

τα\αιν\ ώς εΧεΧίζεο. 
Τί,9 αρ ορνίς η ορνος η εΚατας 
άκροκόμοις άμφΐ κ\ά8οις 
εζομενα μονομάτορος οΕνρμοΐς 
εμοΐς αχεσί συνωΒος ; 
αΐλινον αΐά'γμασιν α 
1520 τοΐσ^ε ττροκΧαίω μονάΒ^ αιώνα 

8ιάξουσα τον άεΐ γ^βονον εν 
Χειβομενοίσιν Βακρύοισιν. 

τίν ια'χι^σω ; 

τίν^ εττΐ ττρώτον άττο χα/,τα<? 

στταρα'^μοΐς άτταρ'χας βαΧω ; 

ματρος εμάς 8ίΒν- 

μοισι ^άΧακτος τταρα μαστοϊς, 

η Ίτρος άΒεΧφών 

ούΧόμεν αικισματα νεκρών ; 

1530 οτοτοτοΐ' ΧεΙττε σους Βομους, 

άΧαον όμμα φέρων, 
Ίτάτερ <γεραίε, ^εΐξον, 
ΟΙΒι-ττόΒα, σον αΙώνα μέΧεον, ος ετη 

468 ΙΊΙΚ 1Ί1()ΚΜ(;ΐΛΝ μλιι:)ρ:ν8 

\νΐΐ() 1)Γ(ΐιι^1ι1 111 ΓΐΜΠ Ηη' Ιιοπ'^γ οί Οίτΐϊρη^ 1(»Λν, 
1η Ιΐι^ ώιν Λν1κ•η ΐΗϋ 8οη^Νΐιχ•?ίίί 8ρΙιΐιιχ'8 8ΐπιίιι, 
δο 1ι;ΐΓ(1 Ιο η,^αά, 1)ν Ηί8 Λνί^ΐοηι Λ^πδ τϋΆά, 
Λη(1 ΐΗε ίιΟΓΟΟ ί>Ηηρο (ΙοΛνη ηηΐο (Ιοηίΐι Λνπδ δρκίΐ ? 
\\"ο(ί ίοΓ ηκ', ί'ηίΙκ'Γ ηιΐηο ! 
\\Ίιο ΗηΙΗ 1)0Γη6 ^Γί«ί*8 Ιίΐνΐ' ιιηΐο Ιΐιΐιιι,' ? 
ννΐΐίΐΐ: Ηί-Ποπίί, ογ ίΐΐΐί'η, ογ λνΙκ) ίΐιηΐ: ^ρινιπ^^ 1510 

Οί' ίΗε Ηποίΐ'ηΐ: 1)1(κκ1 οί* η 1ιΐ^Η-1)οηι 1ίη(.% 
"νν^ΐΊΟδε ΓΗΟίί ίη ;ι (Ιπν Ϊ8 ηιη, ΗηΙΗ ιτκΙυΓοά ΐιι ΐΗί; δί§Ηΐ 
οί Ιΐΐ6 δυη 

διιοΗ 1)ί1:1;ί;Γ ρΗΠ^ ? 

νν'οε'δ Γηβ ίοΓ ηιγ άΐΓ^ε \νίΜ-πη^ίη^ ! 

\νΗίϊΙ; 5οη]Ε^-1)ΐΓο1 ιΙίηΙ ΓοοΙ^είΗ οη Ηΐ^Η, 
Μΐά ΐΗί? 1)υιψ1ΐ8 οί ίΗε οη1<-ϊγ€*€ δλνΐη^ίη][Γ, 

Ογ ΐ1ΐ6 ρίη€-ίΓ&β, μιΠ βοΗο ηι^ οτγ, 
ΤΗβ ΓηοΛΠδ οί ΐΐιβ ηιοΐΗί^ιΊίίδδ ηΐίΐίάβη, 

\νΐιο Λνπίΐ ίοΓ ί1ι^ Ηίίί ΛνΐΐΗουΙ ίη^ηίΐ 1520 

Ι ηιυδί Ι^ηολ^', λνΐιο δΗίΐΙΙ λνεερ δΟΓΓΟλν-Ιπάεπ 
ΤβαΓδ Μ'ίΐΗουΙ; €ηά ? 

ΟνρΓ ΛνΗοιη δΗίΐΙΙ 1 ηιβ,ΐίβ ΙίΐηιεηΙίΐϋοη ? 

υηΐο Λνΐιοηι ΛνΐΐΗ Γ6πάΐη^8 οί Η;πγ 
δΗπΙΙ 1 ίιΐ'δΐ ^ίνε δΟΓΓΟΛν'δ οΐ^ΐίΐΐΐοπ ? 

δΗ&Π 1 οίΐδΐ; ΐΐιεηι, ηιίηε οίϊεηη^δ, ίΐι^τα 
λνΐιεΓε ΐΐιε ΐΛνΐπ 1)Γ6Ηδ1:8 αΓβ οί ιην πΊοΐΗβΓ, 

\νΐΐ€Γ6 Η δυοίίΐΐη^ 1)&1)ίί Ι Ηίΐνε ΐΗΪη, 
Ογ οη ^ΙΐέΐδίΗεδΙ λνουηάδ οί ά 13ΓοΙΙι6Γ 
ΟΓαεΙΙ}^ δ1»ΐη ? 

Οοηιε ίοιΊΐι οί ΐΗν οΙΐΗηιΙ)εΓδ, Μΐηά ί^ΐΗ^Γ ;| 1ό30 

ΑηοίεηΙ, ίΐιν δΟΓΓΟΛνδ Ιβυ 1)ηγ6, 1 

λΥΗο (1ΐά8ί οηιΐ8ε ιηΪ8ΐ-ΓΐίΐΓ]<ηβ88 ίο ^ηΐΗεΓ 
Οη ίΐιίηε ολνη εγεδ^ ΐΗου λνΐιο (ΙοδΙ λ\ '^ηγ 

469 ΦΟΙΝΠ^ΑΙ 

Βωμασιν άεριον σκότον ομμασο 
σοΐσι βαΚων βΧκβις μακρόττνονν ζωάν. 
κΧν€ΐ<ζ, ώ Λτατ' αύΧαν άΧαίνων ^βραιον 
ττόδα ^βμνίοί^ 
Βύστανος Ιανων ; 

ΟΙΔΙΠΟΥ2 

τί μ\ ώ τταρθένβ, βακτρευμασι τν- 
1ο40 φΧοϋ 7Γθδθ9 β^^άγαγβς €69 φο)<; 
Χ€χηρη σκότιων €κ θαΧάμων 
οίκτροτάτοίσίν ^ακρύοισίν, 
τΓοΧίον αιθέρος άφαν€<ζ βϊΒωΧον ή 
νεκυν βνβρθεν ή 
ΤΓτανον ονβιρον ; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

δυστυχεΫ αγγελίας €7γο9 οϊσβί* 
ττάτβρ, ούκΕτι σοι τέκνα Χεύσσει 
φάο<ζ ούδ' άΧογ^ος, τταραβάκτροις 
α ΤΓοδα σον τνφΧοττουν θβραπβνμασιν αΐεν εμόχ^θβι, 
1550 ώ ττάτβρ, ώμοι. 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

ωμοί €μών τταθεων ττάρα ^γαρ στενά'χειν τάδ', 

αυτ€Ϊν. 
τρισσαι -^^νχαϊ ττοια μοίρα 
7Γώ9 βΧιτΓον φάο<ζ ; ώ τεκνον, ανΒα. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ουκ 67γ' ονβί^εσιν ούδ' εττιχ^άρμασιν, 

άΧΧ' οΒύναισι λέγω* σ09 άΧάστωρ 

ξίφεσιν βρίθων 

και ττυρί και σγετΧίαισι μά'χαι<ζ ε'ττΐ τταΐ^ας ββα 

σους, 
ώ ττάτβρ, ώμοι. 

470 ΤΗΕ ΡΗΟΕΧΚ1ΛΝ .\1Λ11)ΗΝ8 
νννηηΤπΙ (Ιμυν οιιί. Ο 1ί(';ιγ1<<ιι. 

\νΐιυ ΐη ^Ιοοηι ΐΗπΙ ηο ηί^ΗΜίίΙο οηη άαγίί^η 
Οη ΙΗ^ ])ίΐ11ί;1 (Ιοδί ίίΐΠ. 

ΕηΙίτ ΟΕοΐρυ». 

οΕϋΐρυ» 
λΥΉν Ηπδΐ: Ιΐιοιι (1πι\νη ηΐ(ί, ιην οΙιί1(1, ίο Ιΐκ- Ιι^^Ηΐ, ( 
\νΐΐ()8ο ΝΪο1ι11(:•^ί, ΙΐΗΐκΙ Ιϋ ΐΐυπί' Ιι;»ηίΓ'^ ρπιρ (Ίίη^^, ι 1,340 
\νΊιο Λν;ΐ8 1)ϋΛν(.'(1 οη πι ν Ι^^ίΐ αππά οΙΐίΐηιΐ3(;Γ8 οί ηί^Ηΐ,— 

ΗΗ8ί γΙγημπ Βν Η Λνίΐίΐ ΙΗγοιι^Ιι ίίίίίΓ^ ϊΗηΙ γ'\η^Η, 

Α ΛνΗίΙί.•-}ι;ιΪΓ^Γΐ ί;1ι;ιρ^, 1ί1<^ η ρΐιηηίοηι ΐΗίΐΙ ί'ίΐοΐί-^ 
Οη ίΐΐΰ δί^ΐιΐ, οΓ η ^Ηοδί ίΓοηι ϊΙίκ ϋΐκΙί^ΓΛνοΗίΙ 8Η;ΐ(1ίί8, 
Ογ η άΓβίΐηι Ιΐι;ιΐ Η;ι1:Η Λνϊη^8 ? 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 

\\'(»ϋ 18 ΐΗε ΛνοΓίΙ οΓ ηιγ ΐΐθίη^.ς Ιο Ιΐιεε ! 

Ρη^Ικτ, Ιΐιν 8οη8 Β^ΗοΙά ηο ηιοΓκ 

ΤΗ(ϊ 1ΐπ;Ηΐ, ηοΓ ΐΗν Λνίίε, λνΙίο ;ΐ}'(; υρΐ3θΐ•€ 
ΤΗν 1)]ίη(1 ]ίηι1)8 ϋΓεΐ688ΐν, ΐβηάκΓΐν, 

Ο ίίΐΐ]ΐ€Γ, ηΗ ηΐ6 Ι 1550 

ΟΕΟΙΡυ8 

ΑΗ ηιε Γογ ηιν Λνο(:*8 ! Ριιΐΐ λν^ΊΙ ηι^ν Ι δΗπεΙν^ ίιιΐΐ 
Λ\ εΐΐ ηΐΗ,γ 1 ηιοπη ! 
Βν ΛνΙΐΗΪ άοοηι Ηλυ^ Ιΐκ' 8ρΪΓί1:8 οί 1;1κ^8ί' ίίΐΓβε 

ίίοΛνη 
Ργοπί ΐΐιυ 1ϊ;[γΗ1; οί" Ιΐίε ? Ο οΠίΜ^, πιη1<.^ 1<ηολνη. 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ 

ΝοΙ Η8 Γ^ρΓΟΗοΗΐημ;, ηοΓ ηιοοίίίη^, Ι ΙεΙΙ, 
ΒαΙ ίη ίΐη^αίδΐι. ΤΗγ αυΓδε, ΛνΐΐΗ ίΐδ νεη^βαηοε οί 
Ηεΐΐ, 

λνίΐΐι 8λνοΓθΐ8 Ιπίΐεη. αη(1 ίΐΓΡ, 
Αηά ι•ιι11ιΐ€88 οοηΐεηΐΐοη, οη ΐΗν 8οηδ ίοΐΐ : 

νν^οο'δ η\ϋ, ι\\γ δΪΓ6 ! 

471 Φ01ΝΙ25ΑΙ 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

αίαΐ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

1560 τί τάδε καταστβνεί^; ; 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

τβκνα. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

δί-' οΒννας ββας' 
βΐ δε τα τβθριτΓΤτά γ' ε'9 άρματα Χ^ύσσων 
άβΧίον τάδε σώματα νεκρών 
6μματο<ζ αύ^αΐς σαΐς βττενωμα^;. 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 
των μβν βμών τβκβων φανερον κακόν 
ά δε τυΧαιν αΚο'γο'^ τίνί μοι, τζκνον, ώλετο 
μοίρα ; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

δάκρυα ^οβρα φανβρα ττασι τίθβμβνα^ 

Τ€Κ€σί μαστον 

βφβρβν βφβρβν ικ€.τί<ζ Ικβτιν ορομβνα. 
1570 ηνρβ δ' ε'ζ^ ^ΉΧβκτραίσι 7Γύλαι<ζ τέκνα 

Χωτοτροφον κατά Χείμακα 

Χο^'χ^αις κοίνον ενυαΚίον 

μάτηρ, ώστε Χεοντας ενανΧου<;, 

μαρναμενονς εττΐ τραύμασιν, αίματος 

η^η -ψ^νχ^ραν Χοιβαν φονίαν, 

αν ελαχ' "Αί.δα9, ώττασε δ' "Αρη<;• 

'χ^αΧκοκροτον δε Χαβονσα νεκρών ττάρα φάσ<γανον 
εϊσω 

σαρκο<ζ εβαψεν, άγει δε τέκνων ειτεσ" άμφΐ 
τεκνοισιν. 

τταντα ο εν άματί τώδε σννά'^α'^εν^ 
1580 ώ ττατερ, αμετεροοσι Βομοίσιν ά'χτ] ί?εο9 

δ<? τάδε τεΧευτα. 

472 ΤΗΕ ΡΗΟΚΑΚΊΑΝ ΜΛΙΙ)ΕΝ8 

ΟΕΠίΡϋδ 

Α1η?5 ίοΓ ηΐ(• ! 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ 

\V^1^^^ίο^^ ΐΗν (3(ίερ-(ΐΓΗΛνη «^ίρ^ΐι ? 1560 

<)ΚΙ)ΙΡΓ8 

ΡοΓ ηΐ}' οΙιϋάΓίίΠ ! 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ 

Τίπηρ ΙιηΙΗ Ι^ρ^π π^οην : — 
ΒιιΙ ο\\, (ο ίΐϋ* 8ϋη-^ο^Γ8 γηγ οουΐά^ί ΐΗοα ΓΗΐ^ε 
ΤΗίηβ €νί*5, οοιιΜδί ίΗου οη ΐΗρβε ΐ3θ(ϋί;5 §ΗΖίί, 

Οβίΐά λνΗίτ^ 1:1ΐ6ν Ηε ! 

ΟΕΙ)ΙΡΐ;8 

ΓοΓ ΐΗε 6νΐ1 ίίΐΐε οί ηιν 5οη8, ίΐ 18 ηΠ ίοο ρίπίπ Ι 
ΒαΙ ηΗ, ιηίπί^ ιιη1ΐίΐρ})ί("8ΐ Λνΐί^ ! — Ιη• λνΐΐίΐΐ: οΐυοιη, Ο 
ιην οΙιΐΜ. \ναδ δΐΐί; δΐ^ίη ? 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ 

ννεβρϊη^ ίΐηά λνΗΐΗη^, ΐΙΐΗί ηΠ οί Η&Γ οθίπίπ^ι; ^ν€*Γ6 ΛνίΐΓ6^ 
Ηίΐδΐί'ά 8Ηθ. υηΐο ΗβΓ οΙιϊΙάΓί^η δΗί' \τΛη^, Ο δΗε ΒϋΓβ 
δαοΓβάβδΙ ΐ3Γ(ί35ΐ:8 οί" Ά ηιοίΐΐίτ Λνΐ1:Η 8ΐιρ])1ΪΗη1: ρΓΗγ^Γ. 

Απα δΗε ίουηά ΙιβΓ 8οη8 ηΙ ΕΙεοίΓίΐ'δ |)θΓΐίΐ1, 1570 

Ιη ΐΗί• ΓΠθ&ά λνϋΐι ίΐκ" οΙονί^Γ ΐαίτ, 
01θ5ΐη§ λνΐΐ;1ι 8ρ6ίΐΓ5 ΐη ΙΗ^• οοηιΐ^&ΐ; ιίίογϊλΙ : 

Αδ Ιίοηδ ΙΙΐΗ,Ι δΐηνε ΐη ΐΗϋϊι* Ιλιγ 
ΤΗβν ^Γ&ρρίβά, ΛνϊΐΐΊ ίβΙοΗίοηδ ΓυίΙιΙ^δδ-^ΗδΗΐη]^ : 
Υβίΐ, ηολν Ιΐΐί- οΙ)1ίΐί:ίοη οί (Ιί-ίΐΐΐι ίί-Π ρΙ&δΗΐη^ 
λΥΗΐοΗ ΑΓ6δ ^ν^ίΗ ΛνΗίίη Ηίΐάβδ ΐΗβ δροϋ λνΐΐΐ δΗίΐΓβ. 
Αηά δΗε δηπΙοΗβοΙ ίι-οπι Ιΐιβ ά^β-ά, αηά ΐΗβ 1)Γοηζ6- 
Ηίΐηιηΐ€Γ6(1 Ι^Ιπάΐ:^ ΙΗγοιι^Κ ΗβΓ 1)θδοπι δΗίί ίΚΓΠδί ; 
Αηά ΐη ^ίβί ίοΓ Ηργ οΗίΙάΓβη, εηοίΗδρΐη^ 1\ατ οΗίΙοΙ- 
Γρη, δίκ' ίρΐΐ ίη ίΗ^ άιΐδί. 
ίο, η11 Ιΐΐί- §ΐΊ(ίίδ οί οιΐΓ Ηπί', οπί^ ηΐΗΓδίιαΙΙεά ηγγηυ, 
Ηηυρ ΐ3Ρ€ΐι ^ΗΐΗ^Γεά, Ο £»ΙΗ€Γ, Η^ΛΐηδΙ οιΐΓ Ηουδ6 1580 
Ιΐιϊδ (Ιην [ηΐ€•η1: Ιηυ. 

Οί ΐΗί; Οοά ΐη ΛνΗοδβ Ηπηάδ ίΙιβΪΓ ΗΟΟΟίηρΗδΗ- 

473 ΦΟΙΝΙ25ΑΙ 

Χ0Ρ02 
ΤΓοΧλών κακών κατηρζβν ΟΙΒίττου 8ομοίς 
τόδ' ημαρ' βΓι; δ' βύτι^χεστβρος βίος. 

ΚΡΕΩΝ 

οίκτων μεν η^η \η>γ6θ\ ως ώρα ταφον 
μνήμην τίθβσθαί' τών^β δ', ΟΙΒίττον, Χο^ων 
άκουσον άρ'χας τήσ^€ γ?}? β^ωκε μοί 
^ΚτεοκΧεης τταΐς σος, 'γάμων φερνάς Βώονς 
Αϊμονί κόρης τε Χεκτρον ^ Κντί'^ονης σεθεν. 
ουκ ουν σ' εάσω την^ε ηην οίκείν ετί' 
1590 σαφώς ^αρ είττε Τειρεσίας ου μη ττοτε 

σου την^ε <γήν οίκουντος ευ ττραξειν ττοΧιν. 
αλλ' εκκομίζου. καΐ τάδ' ούχ υ βρει \ε^ω 
οι)δ' εγθρός ών σος, Βία δε τοΐ'9 άλάστορας 
τους σους ΒεΒοίκως μη τι <γη τταθη κακόν. 

» ΟΙΔΙΠΟΥ2 

ώ μοΐρ\ αττ αρχής ώς μ εφυσας άθΧιον 
καΐ τΧ7ίμον\ εϊ ης άΧΧος άνθρώττων εφυ' 
ου καΐ ΊτρΙν εις φώς μητρός εκ ^ονής μοΧεΐν, 
ά'γονον ^ΑττόΧΧων Αα'ίω μ εθεστησε 
φονεα γενέσθαι ττατρος' ώ τάΧας εγώ. 

1600 ετΓβΙ δ' ε^ενόμην, αύτος ο σττείρας ττατηρ 

κτείνει με νομίσας ττοΧεμιον ττεφυκεναΐ' 
χρήν 'γαρ θανεΐν νιν ε^ εμοΰ' ττεμττεί δε με 
μαστον ττοθοΰντα θηρσίν άθΧιον βοράν 
ου σωζόμεσθα. Ύαρτάρου <^αρ ώφεΧεν 
εΧθεΐν Κιθαιρών εΙς άβυσσα χάσματα, 
6ς μ* ου δί-ώλεσ', αλλά ΒουΧεΰσαί γε μοο 
δαίμων εΒωκε ΐΙοΧυβον άμφΐ Βεσττοτην. 
κτανών δ' εμαυτού ττατερ* ο ΒυσΒαιμων ε'^ω 
εΙς μητρός ηΧΘον' της ταΧαιττώρου Χεχος, 

1610 τταΐΒάς τ ά^εΧφούς ετεκον, ους άττώΧεσα, 

474 ΤΙΙΚ Ρ1ΙΟΕΝ10ΙΑΝ ΜΛΙΙ)1:Ν8 

Μ;π)ν Μ!ΐ ίΙΙ Ιο ΟίίϋριΐΗ' Ιιοιι^^ Ιΐΐ)8 ίΐκγ 

ΒΐΊΐι^ίϊ ίυιΐΐι. Μην ΙκιρρίυΓ ϋί^,' \){ί γί:ί ήι 8ΐ;οΓί: ! 

ΓΚΕΟΝ 

ΚκίτΗίη ΐΗΠΊί^ηΙίί : ίίηιε 18 ϋ \να ^πνε Υί^αά 

Το 1)πη;ι1. υπίο Ιΐίί^ί^ί• Λνοπίίί, 0(-Γΐίρυ.<ι, 

Η(:ΉΓΐίΐΜΐ : Ιΐιν ^οη Εΐ(ίοο1(ί8 ^αχν ηι^ ηιΐε 

Ο'ϋτ ίΗί8 Ιπηύ, ιιΐΗΐ<ΐη^ \1 η τηαηΪΆμ^ί^-άον,Ί^τ 

Το Ηπ^ιηοη λνίΐΗ Ιΐιν (•Ηΐ](] Αιιΐϊ^οικ*. 

'ΙΊκτίίίΌΓ*; ίΐιοιι πιπνί^^ί (1\ν(;11 ΙΙιοΓ^ΐη ιιο πιογκ ; 

Ροΐ' })1αΐη1ν δρπίίίί ΤίίίΓ6δίΗ8 — ιικν^Γ ']ΊΐίΐΙ:)(^?5 1590 

8Η;ι1] ρΓο^ρ^Γ λνΐιίΐίί Ιΐιοιι (1λν(ί]1('Ν|; ΐη ΐΗ^ ΙηικΙ. 

ΤΗίΊΐ ^(ίΐ ΐΐι^ϋ ίοιΊΐι : Ιΐιΐδ ιιοί: (Ιοδρϊΐϋουδίν 

Ι «ί))ίί;ι1ν, ηοΓ ϋίί ΙΗ}^ £οε, ΒιιΙ ΐαΆήημ; \\\ιγ± 

Το Τίκ^ΐίΐ'ίί Ι^ν γ^-Λ^υη οΓ ίΐιν νίίη^κίΐηοο-βΰΐκίδ. 

οκηΐΡΓίί 
ΥϋΙ^-, ίγοΏΛ 1:1ΐ6 ίιι•8ΐ: ίο β;ή^^ί' ΐΗοα Ι^ΗΓίίδΙ ηΐ6, 
Αηά })ΗΪη, 1)ίίνοικ1 η11 ηιεπ ΙΗηϊ κνεΓ \\'ί;Γ€. 
ΈιΤα Γτοηι ηιν ηιοίΙκίΓ'δ λνυηιΐ) Ι οπηιε ίο ϋ^Ηΐ, 
ΡΗθ6})ΐΐ8 ίο Τ,Ηϊιΐδ δρπίίβ πΐί', Υίίΐ υηΙ)θΓη, 

Μν ίπ^Ιΐ^Γδ ΙΙΙΙΙΓοΙίίΓ^Γ άΗ, \νθ6 15 ΙΏίί ! 

ννΐι^π Ι λνΗ8 ϋοΓΜ^ ηιν ίίΐΙΙΐίίΓ. ηιγ ι3^^^^1;^^, — 1600 

Οοοηκΐά ]}γ ηιΐη^ ΗηικΙ Ιο ά\^, — ϋοαοαιιΐΐπ^ ηι^ 
Γγοπι 1)Ϊγ11ι Ιιΐί. ίοΰ, ΛνοαΜ 8ΐϋν ηΐ€, δεηΐ ιιικ ίοιΊΐι, 
Α δυοΙ^Ηπ^ νκΐ, Η ΛνΓ6Ϊ€ΐΐ(;(1 ρταγ Ιο Β^ϋβΙδ. 

ΥεΙ Λνπδ Ι δΗνίίίΙ. 01ι Ηη(1 ΟΐΐΗαεΓοη δαηΐί 
Οο\νη Ιο ΐΗε ΐ3θΙΙοηι1ίίδδ αΙΐΗδπΐδ ο( ΎάυΙάυχι^, 
ΡοΓ ΐΗπΐ ϊΐ δίκλν ηΐί' ηοΐ 1 — 1)αί; Γηϊκ ^Ην€ ηικ 
Το 136 Η 1)οη^]η1;ιπ, Ροΐνΐ^ιΐδ ηΐ}• ΙογοΙ. 
δο ηιίη€ ο\\η ίίΐΐΗβΓ Λίοΐ Ι δίπν, ηικί οπηιε, — 

Α1ΐ ΛνΓ(:Ί;θΐΊ ! Ιΐπΐο ΠΐΐΐΚ:- 1ΐα})1(:'88 ΙΊΙοίΗ^Γ'δ ΟΟΙΙοΙί. 

8οιΐδ 1 \)α^•Λΐ, ηιν Ιίΐ'^ΙΙΐΓίίη^ ηιιΛ ^1^δι^ο}•^^1, 1610 

475 ΦΟΙΝΠΜΙ 

άρα<ζ τταραλαβων Αα'ίου καϊ τταισΐ 8ον<ζ. 
ου '^αρ τοσούτον άσυν€το<ζ ττβφνκ εγώ 
ωστ 669 β/Α ομματ 66? τ β/^ωζ^ τταιοων ρυον 
άνευ θέων του ταυτ βμη'χανησάμην. 
βιβν Τι ορασω οηυ ο ουσοαιμων €γω ; 
τις• ήρεμων μοι ττοΒος όμαρτησβί τυφΧού ; 
170 τ; υανουσα ; ζώσα γ α;^ σαφ οιο οτί. 
αλΧ' €ΰτ€κνος ξυνωρίς ; αλλ' οι)λ: βστί. μοί. 
αλλ 6Τί νβαζων αυτός βυροίμ αν ριον ; 
1620 ττόθβν ; τι μ άρ8ην ώδ' άττοκτβίνα^ζ, Κ^ρβον ; 

ά7Γ0ΚΤ€ν€Ϊ(; ^γάρ, βϊ μβ γης βξω βάΧβΐς. 
ου μην βλιζας γ' άμφΐ σον 'χβΐρας γονυ 
κακός φανοΰμαΐ' το γαρ βμον ττοτ βύ^ενβς 
ουκ αν ττρο^οίην, ουδβ ττβρ ττράσσων κακώς. 

ΚΡΕΠΝ 

σοί τ ευ Χελεκται γόνατα μη γ^ρφζειν εμά, 
εγώ τε ναίειν σ' ουκ εάσαιμ* αν γθονα. 
νεκρών δέ τώνΒε τον μεν εΙς 8όμους γύρεων 
ή8η κομίζειν, τόνΒε δ', δς ΤΓερσζον ττολιν 
ττατρίΒα συν άΧΧοίς ηΧθε, ΤίοΧυνεΙκους νεκυν 
1630 εκβάΧετ άθατττον τησΚ όρων εζω 'χθονος. 

κηρύζεται δβ ττασι ΐίαΒμείοις τάΒε, 
ος αν νεκρόν τονΒ^ η καταστεφων άΧω 
ή γτ) καΧύτΓτων, θάνατον άνταΧΧάξεται. 
εάν δ' άκΧαυστον, άταφον, οιωνοΐς βοράν. 
συ δ' εκΧίΤΓουσα τρΰίττύγων θρήνους νεκρών 
κόμιζε σαυτην, ^Αντιγόνη, 8ομων εσω, 
και τταρθενευου την Ιοΰσαν ήμεραν 
μενουσ^ εν τ} σε Χεκτρον Αΐμονος μένει. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ώ ττάτερ, εν οΊοις κείμεθ^ άθΧιοι κακοΐς. 
1640 ως σε στενάζω τών τεθνηκοτων ττΧεον 

476 ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΙΟΙΑΝ ΜΛίΟΕΝ8 

ΚοΓ ποί -^ο \νϋΙί'Ν8 Μΐη Ι Γγοιπ ΙΙκ- Ι)ΐι•ΐΗ, 

Α8 Ιο (1(;νί86 Ιΐΐίί8(* Ιΐιΐη^κ Η^ΗΪιΐίίΙ ηιΐηίί ί*γ€8 

Λπίΐ ιην Νοη^ί' ΗΓί-, Ι)ΐι1 Ι)ν ΙΙιρ Ηπ^ογ οί Οοβ. 

Ε(:*ί 1)1* : — \ν1ι;ι1; νΙιηΙΙ 1 άο, Ιΐκ' 1οΓίπη(ί-οι•θ8ΐ; ? 

\νΗο κΙιηΠ οοιηρίΐηΐοη ητιε, ιηγ Μίηά 8ΐβρ8 ^υΐίΐίί ? 

δ1ΐ6 ννΐιο 18 ^1^Η^1 ? Ο γαΆ, \ναγα 8ΐιο πΗνε ! 

Μγ 80118, Η ^(>()(11 ν ρίΐΪΓ ? Ν<ΐ}', Ι Ιΐίΐνίί ηοικ». 

Αιη Ι γ^Ι ^'ουη^, ϊο ννίη ιη6 Ιίνεΐίΐιοοίΐ ? 

ννΊιΐ'ΠΟ^ ? \νΐκ'Γ(*ί()ΐ•ρ, Οΐ'ί^οη, πΐην ιιιβ ιιίΙίίΐΊ)- ? 162υ 

ΡοΓ Ιΐΐϋΐι \νΐΗ πΐαγ:, ΐί ίοΓίΙι ΐΐκ' Ιίίικί Ιΐιοιι 0ίΐ8ΐ:. 

Υί-Ι ηργί^Γ ίλνίπίη^ ΐΌυηά ΐΗγ Ι^η^^ ιτηίη^ 1ΐΗΐκΐ8 

Α 0(ίλ\,•11•(1 Λνίΐΐ Ι νΙιΟΛΝ• 111(", ίο ΐΜ'ΐπιν 

Μν ηϋί)1ϋ ΒϊΓΐΙι, Ιΐ()\ν ΐ11 ^οί-Ίτ 1 ίΉΐ'β. 

εΚΕΟΝ 

\\νΐ1 1ΐΗ8ΐ: Ιΐιοα 8ηΪ(1 Ιΐιοα Μ'ίΐΐ ηοί; ο1ϋ8ρ ιην Ινη^-θδ :< 
Ι οΗΗΠοΐ; 1(^1: ΐΗ^ίί (1\ν(*11 ΛνίΐΗϊη Ιΐΐί* Ιιιΐίΐ. Ι 

Οί" ΐ:1ι^86 ίΐί^ίκΐ 1:\\'ίΐίη, 1)6 1:1ιΐ8 λνΐΐΗίη ΐΗί; 1ιη118 ' 

ΒοΓΠί^ 8ΐΓΗί^Ηΐ\\'αν : ΐΗ&ΐ; — ΐΗα οοΓρ86 οί Ιιϊηι ΛνΗο 

Οίΐιηε 
\\'ϋ:1ι Ηΐί&η8 Ιο δηιϊ1;(ί 1π8 ίΉίΙκ-Γ'Ν οΐΐν — 
ΡογΙΙι οί Ιΐι^ 1ίΐη(1'8 1)οαη(ΐ8 ί:οιιιΙ>1^88 δΗίΐΙΙ 1)6 0Ε8ί. 1630 

Το ηΠ €Ηάηΐ6Ηηδ δΐιπίΐ 11ίΪ8 1)6 ρΓοοΙπίπι^οΙ : — 
" \\Ίιθ8θ οη ΐΚίδ οογ})86 Ιηυϊη^ Λνΐ'^πΐΐΐδ ίδ ίοαηύ, 
Ογ λ^ίίΗ 6&γ11ι Ιιίοΐίη^, ά^ίΐΐΐι 8ΐι;ι11 1)6 Ιιϊδ ηΊ66(1. 
υη\ν'6ρΐ, αηΙ)υη6(1, ΐ6Εν6 Ηΐηι ηΐ6ίΐί; ίοΓ ΙίΐΓάδ." 
Βυΐ Ιΐιοιι ΙΗλ' ηιοιιπιίη^ ίοΓ ΐ1ΐ6 οοΓρ86δ 11ιγ66, 
Αη1ΐ§οη6, ΐ6Ην6, ηιι(1 ^61; 1;1ΐ66 λνίΐΐιΐη άοοΓδ. 
ΤΗν ιηβΐ(ΐ6η 8ΐ&ΐ6 υηΐϊΐ ΙΗ6 ιηοΓΓΟΛν 1<;66ρ, 
λνΗ6ΐ'6οη ΐ1ΐ6 οοικΊι οί Η^επιοη ΛνΗΪΐ6ΐ1ι Ιΐΐ66. 

ΛΝΤίαΟΝΕ 

Ρίΐΐ1ΐ6Γ, ΐη \ν1ιαΐ; ϊΐΐδ Ϊ8 ουί' πιί86ΐ•}• \ν1ΐ6ΐιη6ά Ι 

ΡοΓ ΐΗεβ Ι ιη&1ί6 ηιοειι ιηοΓ6 Ιΐιαη ίοΓ ΐ}ΐ6 (ΐ6ίΐ(1. 1640 

477 ΦΟΙΝΙ22ΑΙ 

ου ηαρ το μέν σοι βαρύ κακών, το δ' ου βαρν, 
αλλ' 6^9 άτταντα 8υστυχ^7](; βφυς, ττατβρ. 
άταρ σ' ερωτώ τον νεωστϊ κοίρανον 
[τι τόζ^δ' ύβρίζ£ί<; ττατερ άττοστβΧλων χθονο*;;] 
τί θ€σμθ7Γθί€Ϊ<ί €7γΙ ταΧαίττώρω νβκρω ; 

ΚΡΕΩΝ 

Έτεο/ίλβου^ βουΧβύματ , ούχ ημών τάδε. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

άφρονα γε, καΐ συ μώρο<; ος βττίθου τάδε. 

ΚΡΕΩΝ 

ττώς• ; τάντβταΧμεν ου δίκαιον βκττονβΐν ; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ουκ, ην ΎΓονηρά γ' ^ κακώ<ζ τ βίρημίνα. 

ΚΡΕΩΝ 

1650 τί δ'; ου Βίκαίως οδε κυσίν ^οθήσεταυ ; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ουκ βννομον 'γαρ την ΒΙκην ττράσσβσθβ νιν. 

ΚΡΕΩΝ 

βϊτΓβρ γε 7ΓΟλεω9 εγ^θρος ην, ουκ €χθρο<ζ ων. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

οΰκουν έ'δω/ίε τΐ) τύγτί τον δαίμονα ; 

ΚΡΕΩΝ 

κα\ τω τάφω νυν την Βίκην τταρασγ^ίτω. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

τι ΤΓΧημμέΧησας, το μβρος ει μβτηΧθβ γ/}? ; 

ΚΡΕΩΝ 
άταφος οδ' άνηρ, ως• μάθης, '^ενήσβταί. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

εγώ σ^ε θάψω, καν άττεννίττΎ) ττόΧίς. 

ΚΡΕΩΝ 

σαυτην άρ ε'γγυ9 τωδε συνθά'^εις νβκρω. 

• 478 ΤΗΕ ΗΗΟΕΝίαίΑΝ ΜΑΙΙ)ί:\8 

ΙΊπιΚ' ΐΙΙ^ ;ιπ• ιι<»( ]).ίγΙ Ιη';ι\ ν ;ιΐΐ(Ι ρ.ΐΓΐ ΙΐμΙιΙ, 
Βυί ΐη ;ι11 Ιΐιίη^»> άυϊ Ιΐιοιι ΐιι \\ο(*ί"ιι1 οη8(*. 
Ηπΐ ϋΐ(•(' Ι (|ΐΐ('Νΐΐ()ΐι, ιΐ(•\ν-(Ί•ο.•ι1(•(1 1<ίϊΐ<!,•, 
[\νΊιν οιιίΓαμ,ΐ' Ιΐΐϋίι ιην ίίΐΐ'Ο \νϋ1ι ί);ιιιΪ8ΐιηϋ*ιιΙ ?] 

ννΗβΓ^ίοΓβ ΠΊΗΐν^ 1ηΛ\'8 ΙΟϋοΗίη^ Η Ηίΐρΐ^ίί.'ί ΟΟΓ56 ? 

εΚΕΟΝ 

Εΐ;€*οο1^8' οπίίηηποί', ηοΐ Γηΐη^, Ϊ8 Ιΐιΐ8. 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ 

'Τίδ Βθπδβίβδδ — \\•ίΙΐ68δ ίΐιοιι λ\•1ιο ^ΐν'δί ίΐ ίθΓ06. 

ΟΗΕΟΝ 

Ηολν, λνβΓβ'Ι: ηοί 3ιΐ8ΐ: Ιο ΓίίΓΓγ οιιΐ: 1η8 1ΐ('8ΐ:8 ? 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ 

Ιί ίΙκΎ 1)6 λνΓοηίτ, 111 ηιηΗοίι' 8})ο1ν€'η — ηο 1 

εΚΕΟΝ 

ΗοΛν, λνίΤ^Ί ηοΐ )ΐΐ8ΐ: Ιο οπδί γοη ηι?ιη Ιο (1ο§8 ? 1650 

ΛΝΤΚίΟΝΕ 

Νη}' : 80 }'6 λντέ-πΐν 011 Ιιΐηι ηο ΐΗΛνίιιΙ ν6η§6&ηο€*. 

ΟΚΕΟΝ 

Υρίΐ, ίί' ίο ΤΗ6ΐ)68 Ά ίοε, ηο ίοέ* Ι^ν ΐ3ΪΓΐ;1ι. 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ 

Ηίΐ1:1ι 1ΐ6 ηοί υηΐο ίαΐ^ ραίά ίοι-ίί^ϋ Πίε ? 

ΟΚΕΟΝ 

Γοΐ'ίίίίί οί ΐ3υΓί{ΐ1 ηολν Ιοο Ι^Ι Ηΐηι ρίΐγ. 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ 

λνΐιειτΐη δίηηεά Ιΐί*^ λ\ 1ιο οπηίέ* ίο οΐπίιη 1ιΪ8 ολ\ η ? 

Ο'ΗΕΟΝ ν 

Χΐιίδ ηΐίΐη δΐιηΐΐ 1ΐΜν€* ηο 1)αηα1, 1)6 Ιΐιου 8υι•6. ι 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ 

Ι. ΐΐιοιίίίΐι Ιΐΐ6 8ΐΗΐ6 ίοΓΐ3ί(1, \νΐ11 1)ΐπ•ν Ιιΐηι. 

ΓΚΕΟΝ 

Τ1ιν86ΐΓ ΐΐκ-η 8ΐΐίΐ11: ίΐκκι 1)ΐιι•ν λνΐΐΐι Ιΐιν οίεαίΐ. Ι 

479 ΦΟΙΝΠ^Αί 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

λΧΧ' βύκΧββ^ τοί Βύο φΙΧω κβίσθαί ττεΧας•. 

ΚΡΕΩΝ 

1660 Χάζυσθβ τήν^β κβίς Βυμου^; κομίζβτβ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ου Βήτ, βΤΓβΙ τοΟδ' ου μβθησομαο νβκρου, 

ΚΡΕΩΝ 

6κρίν 6 δαίμων, τταρθίν, ούχ α σοΙ Βοκεΐ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

κάκ€Ϊνο κέκριται, μη βφυβρίζεσθαι νεκρού^;. 

ΚΡΕΩΝ 

ώς ούτις άμφϊ τωδ' ύ^ραν θησβί κυνιν. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ναι 7Γρ6<; σβ τήσΒε μητρός ^Ιοκάστης, Ιίρβον. 

ΚΡΕΩΝ 

μάταια μοχ^θεΐς' ου ^αρ αν τύχ^οις τάδβ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

συ Β^ (ίΧΧα νβκρω Χοντρά ττεριβαΧείν μ βα. 

ΚΡΕΩΝ 

€ϊ^ τουτ αν εϊη των άττορρητων ττοΧει. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

άΧΧ^ άμφϊ τραυματ ά'^ρια τεΧαμώνας βαΧεΐν. 

ΚΡΕΩΝ 

1670 ουκ εσθ" οττως συ τόνΒε τιμήσει^; νεκυν. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ώ φίΧτατ , άΧΧά στόμα γβ σον ττροστΓτύξομαι. 

ΚΡΕΩΝ 

ού μη ες γάμους σους συμφοράν κτήση ^οοις, 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

η <γάρ 'γαμοΰμαι ζώσα τταώΐ σω ττοτε ; 

ΚΡΕΩΝ 

ΤΓοΧΧη 7* άνά^κη' ττοΐ 'γάρ εκφευξει Χεχ^ος ; 
48ο ΙΙΙΚ ΙΜΙΟΚΝίαΑΝ ΜΛ11)ΚΝ>; 

ΛΝΤΗίΟΝΚ 

Γι\ ^ίIηι•^(ιι1^ Ηι.ιΐ Ι\\(ΐ Ι'η'ηκίν Ιί(• μ'(Ι(• Ι)\• ^ίίΐ»•. 

( ΚΚΟΝ 

Ηί'ϊζί' ν(* ΙΙπΝ ίίΐΓΐ, ;ιιΐ(1 Ιι;ιΙ(* Ικ γ \νίΐΙπιι (1οοΓ?< ! 1660 

ΛΝΤΚίΟΝΕ 

Νί^νοΓ ! ίοΓ Ι λνϋΐ ηοΐ υηοίπί^]) 1:1ιΐ<^ οοΓρί,ρ. 

ΓΗΕΟΝ 
ΛΝΤΙΟΟΝΕ 

Υρλ — Ιιηΐΐι (1ι*0Γ0ί^'(1 ίΐιίκ, ΟκΙτα^ί' /ιοί Ιΐιβ άβαά ! 

ΟΊΙΕΟΝ 

Κηο\ν, ηοίΗ' ν)ΙΐΗΐ1 '.ρΓί'ίΐά ίΐιβ Ηπιηρ (Ιυ-^Ι ονοΓ Ιιίιιι. 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 

Νίΐν ! — ίοΓ ^ο^ίι';1Η'8, ί'οΓ 1ΐ]8 ιηοΐίκτ'ί, «ιΐνρ Ι 

€ΚΕΟΝ 

νίΐίη 18 ΐΐιν 1ηΙ)θΐΐΓ : ΐ1ιί8 Ιΐιοιι «ΙιηΙΙ: ηοΐ λνίη. 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 
8ιιίίνι• ηΙ Ιβίΐ^Ι ΐΐΐίΐΐ Ι ιηπν Ι^ΗίΙκί ίΐΐί* οοι•ρ8€'. 

ΟΚΕΟΝ 
Τ1ΐΪ8 81ιη11 1)(:^ οΓ ΐΐΐί- ί:1πΐ1^8 ΐΙΐ6 8ΐίΐ1ί* ίθΓΐ)ί(ΐ5. 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 

ΙνίΊ: πΐί^ ;ιΐ Ιί^π^ΐ Ι3ΐικ1 υρ 1ιί8 οηΐίΊ Λνοιιηά8. 

ΟΚΕΟΝ 

Τΐιοιι 81ιλ11: ίη ηο λνί86 ΙιοηοιίΓ ΐΐιΐ^ άίι^πά πιλπ. 1670 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 

Βθίον^ίίΐ Ι 011 Ιΐιν 1ίρ8 ΐΗίδ 1ίΐ8δ αϊ Ιεαδΐ — 

ΟΚΕΟΝ 

Μ»Γ ηοΐ ίΐιν Ι^ΓΐίΙηΓδ ίοΓίαηε Ι^ν ΐΛΐιΐίΉίδ. 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 

Ηολν ! Ηνίη^ δΐΐίΐΐΐ Ι β'βι* Λνβά 8οη οϊ ίΐιϊπρ ? 

ΓΠΕΟΝ 

Χέ-βάδ 1111181: ΐΐιοιι. λνΐιίΐΐΐίτ ίΊ•οπι ΐΐι^* οοικ•1ι Λνίΐΐ; ίΐβ^ ? 

4δι 

νΟΙ.. III. II ΦΟΙΝΠ^ΑΙ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ρνξ αρ' βκείνη ΑαναίΒων μ βξβι. μίαν. 

ΚΡΕΠΝ 

€ΐδ£? το ΎοΧμημ οίον βζωνεί^ίσβν ; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Γστω σί^ηρο^; ορκίόν τε μα ξίφος. 

ΚΡΕΠΝ 

τί δ' €Κ7Γροθυμ€Ϊ τώνΒ^ άττηΚΧά'χθαί ^άμων ; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

συμφεύξομαι τωδ' άθΧι,ωτάτω ττατρι. 

ΚΡΕΩΝ 

1680 '^ενναίότης σοί, μωρία δ' ενεστι τίς•. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

κα\ ζυνθανοΰμαί 'γ, ώς μάθΎ)ς ττεραιτερω. 

ΚΡΕΩΝ 

ϊθ, ου φονεύσεις ττα^δ' εμόν, Χίττε 'χθόνα. 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

ώ θύ'^/ατερ, αινώ μεν σε της ττροθνμίας. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

αΧλ' εΐ ιγαμοίμην, συ 8ε μονός φενγοίς, ττάτερ ; 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

μέν^ ευτυχούσα, ταμ εγώ στερξω κακά. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

καΐ Τις σε τυφΧον οντά θεραττευσει, ττάτερ ; 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

ττεσων οττου μοί μοίρα κείσομαί ττεΒω. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

6 δ' ΟΙΒί'πους ττού καΐ τα κΧείν αΐνί'^ματα ; 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

οΧωΧ ' εν ημαρ μ ωΧρίσ , εν ο αττωΧεσεν. 482 ΊΊ]Κ ΙΊΙΟΚΝΚΊΛΝ ΜΛΙΠΚΝ'.^ 

ΑΝΤΙΟΟΝΚ 

'ίΊ);ιί ΜΪμΙιΙ ^Ιΐ;ιΙΙ |)Γον(• ιη«' ί»ιι<* <»1' 1);ίη;ιυ^' 1)ΜΐιΐίΙι1(•Γ^,^ ! 

( κκοΝ (/ο <)Κΐ)ΐι•υ>;) 
^(^Νί; ιικιγΙ-: Ιιονν ΓηίΐΝ ^Ικ- ιιι Ικΐ" ι•('(•Ι<Ι(ί8ί»η€**>ίϊ ? 

ΑΝΤΚίυΝΗ (/Υ/Αν/'ζ/ο^ Ι'ΟΙΛ ΝΚΙίΚΝ* λ/ΙΌ/ίΙ ) 

ννϋη^δδ ΙΙη• ίίίί-ίΊ — ΙΙιϊη ί^χνοπΐ \ν1ΐ(•Γί•1)ν Ι ^;\νίΉΓ. 

ννΊΐ6Γ6ίθ1•6 80 αΐ^νΥ 1(> ίΐνοΐοΐ Ιΐΐΐίϊ Ι)ΓίίΐΗΐ ? 

ΑΝΤΙΟΟΝΚ 

Ι \νϊ11 ίιΙϋΐΓί- οχΐΚ' λνίίΐι ηιΐικί 1ι;ΐ})1^8ί5 πίτέ". 

αΚΕΟΝ 

ΝοΙ)1ί' Ιΐιν 8ρίηΐ, γβΐ 1αΓΐί8 ίοΐΐγ ί1ΐ€*Γ6. ' 1680 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ 

Υ^Ά, 'Ληά \\\\\\ Ιιϊιη \νΐ11 άίί-. Κπολν Ιΐιί8 ΛνϋΗ,ιΙ. 

ϋΚΕΟΝ 

ΤΗοα δΐιπίΐ ηοΐ δ1&)^ ιην δοη. Ηβηο^, Ιβίΐνβ ΐΐκ* Ι&ικί Ι 

[Α>/7. 

ΟΕΟΙΡϋδ 

ϋαιι^ΗΐβΓ, ίοΓ ΐΗν (ΙενοΙίοη ΐΗπιιΙν Ι ΙΙι^'Γ. 

ΑΝΤΙΟυΝΕ 

/ ηΐίΐι•Γ>ν, ίαΐϊι^ΐ', — ΐΐιοα ίη 6χΐΐ6 1οη6 ! 

ΟΕΟΙΡϋδ 

Α1ι δΐίΐν : 1)6 Ηίΐρ])ν. Ι λνΐΠ Ιί^-Ηΐ- ιπΐπί* ϋΚ. 

ΑΝΤΙΟΟΝΈ 

λΥΗο Ιΐΐθπ \νί11 ηιίηίδΙβΓ Ιο ΐΗγ 1)1ίη(1η6δδ, ίΉίΗβι• ? 

οΕΌίρυδ 
\νΗ6Γ€ ηιν \ν6ΪΓ(1 ϊ'ϊ, ΐΙΐί^Γ6 δΗπΙ! Ι ίίΐΐ], ιΗ^γ6 1ί^. 

ΑΝΤίαΟΝΕ 

Α1ι, \ν1ΐί:>Γ^ ϊδ Ο^οΐΐριΐδ ? — λ\•1ι€;γ6 ϊΗηΙ; ηάάΐθ ίΆτη^ά ? 

ΟΕΟΙΡϋδ 

Ι-οδΙ:. Οη6 άπγ 1)1ίίδδ^(1 ηια, οιΐέ; ΙιηϊΙι Γυϊη^ά οΐί» 

^ \νΗο 8ΐβ\ν ΐΗβ 1ιιΐ8ΐ5&ηί1ί« \νΗοηι ίΐιβ}" Λνβάοΐβοί ρβΓίοΓΟβ. 

483 
II 2 ΦΟΙΝΙ^^ΑΙ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

1690 οΰκουν μβτασχ^βΐν κάμβ Βεΐ των σων κακών ; 

ΟΙΔίΠΟΤ2 

αισχρά φυ^η θνγατρί συν τνφΧω ττατρί, 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ου, σωφρονούσΎ] γ,' ά\Κά 'γβνναία, ιτάτβρ. 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

ιτροσά^^α'^ε νυν μ€, μητρο^ζ ώ<; ■ψαύσω σεθεν. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΙΒου, 'γβραι,άς φίλτάτη'ς λίταϋσον χ€ρί. 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

ω μήτβρ, ώ ζυνάορ άθΧιωτάτη. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

οΙκτρά 7ΓρϋΚ€ΐταί, ττάντ βχουσ^ ομού κακά. 

ΟΙΔΙΠΟΥ2 

ΈτεοΛίλβους δε τττώμα ΐΙοΧυν€ίκου<; τβ ττού ; 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

τώδ' €κτά8ην σοι κβίσθον άΧλήΧοιν ττβλα^. 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

ττροσθβς τυφΧην χ^Ιρ εττΐ ττρόσωττα Βυστυχή. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

1700 ΙΒού, θανόντων σων τέκνων ατττου χ€ρί. 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

ω φίλα ττεσηματ άθΧι άθΧίου ττατρός. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ώ φιΧτατον Βήτ όνομα ΤΙοΧννβίκου<^ βμοί. 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

νυν χρησμοί; , ω τταΐ, Αοξίου ττβραίνβταί. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Ο τΓΟίος ; άΧΧ η ττρος κακοΐ^; ερβΐς κακά ; 

ΟΙΔΙΠΟΤ5 

βν ταΐς Αθι^ναίς κατθανείν μ άΧωμβνον. 
484 Ι ΤΗΚ ΙΉΟΕΧΚ'ΙΑΝ ΜΛΙΟΕΝΗ 

ΛΝΊΚίΟΝΚ 

18 ϋ ηοΐ ΐΗ^Ίΐ ιην (1ιι«• ίο «Ηηγ^ Ιΐιίικ^- ίΙΙ.•, ? 169ο 

<)ΚΙ)ΙΙΜ>! 
"Γλν(•Γ(.• ;ΐ 1Ϊ1.ΊΪ(1\ νΗ.ΊΙΙΚ•. -(•χί1<- ΛνϊΗΐ Η(•Γ 1)1ίΐκ1 ΜΓ^' Ι 

ΛΝΤΚίΟΝΕ 

Νην, 1)ΐιί — 8υ ^Ικ.- Ιχ.• Λνΐ!>ίί — Η^Γ ίζΐυην. ίΉΐΗ^τ. 
ΙΊιηΙ ι ηΐίΐν ΙοιηΗ Ιΐιν ιηοίίκτ. <ίΐιίί1ο ηι^ )ΐο\ν. 

Λ Ν ΤΙ ο ο Ν κ 

Ι.ο, ΙυικΉ Ιη'Γ \\ ϊΙΙί ίΜίπί.• ΙΐΗπά — ?>ο ο1(1, 8υ (1ί•;ΐΓ ! 

ΟΚΠΠΊ > 

Λ1ι ιικίίΙκ'Γ 1 Λ1ι. ιηο^Ι; 1ιη})1(.•^*5 ΙκΊ|)ιη(.χ•1 ιπίπο Ι 

ΛΝΤΙϋΟΝΚ 

ΡϊΙ(_•υιι?5 8Ηκ Ιΐ^^, ΛνΐίΙι ;ι11 ΐΐΐ^ ^•^(^^^Ίκ•(ι η1 οιιςχ•. 

<)Ρ:Γ)ΙΙΗ•ί> 

ΕΐΰΟίΙίί^' ϋ•υΓ8κ, ;ιιΐ(1 Ρυ1νη(ίίθ(;8' — ΛνΗί,ηχ• .' 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ 

<)ΕΙ)ΠΜ>; 

1-.αγ 111}• Ιίΐΐικί )ι;ιηί1 προιι Ιίκ'ίΐ' ΐ11 ΝΐίΐΓΓ(.-(1 1)ΐ-(>Λνί,. 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ 

Ε(> ΙΙΐί'Γί' : Ιοικίι λνίΙΗ ΙΙίιικ^ Ιι.ιικί Ιΐιν οΠϋάΓ^η ^Ιπίπ. 1700 

ΟΕηΐΡΙ'8 

Π^;ιι• ΗΗρ1^58 ^1^^;ι^1 80Ι18 οί η Ιιπρίεδδ δίΓκ ! 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ 

ΛΙί Ρυ1νιι^ίο(:•8, ΠΗΠίί; ηιθ8ΐ άίίΗΓ Ιο ιιΐί• ! 

ΟΕΟΙΡΓ8 
Ν^λν. θΗΐΊ(1. (Ιοίΐΐ ΕθΧΪ;ΐ8' οηίοΐίι' ΟΟΠΙΚ ίο |)Η88, — 

ΑΝΤΙΟΟΝΕ 
λνΗπΙ; ? λΥϋΐ ϋΐπΐΐ Κ-11 11(:•Λν ί1ΐ8 Ι3ί^8ΐί1κ ΐΗκ ο1(1 : ΟΕΠΙΡ18 

ΤΙΐίΐΙ: Ι. Η λνΗΐιά^Γ^Γ. 81ίοιι1(1 ίη Αίΐΐϋΐι^ άίρ. 4δ5 Φ0ΙΝΙ^2ΑΙ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
ΟΙΔΙΠΟΤ2 

ί€/0θ9 Κολωζ^ός, ^ώμαθ^ ίτΓΤτίου θβού. 
αλλ-' βία, τυφΧω τωδ' νττηρβτβί ττατρί, 
67Γ64 ττροθνμβΐ τήσΒβ κοινονσθαί φν>γη<ζ. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

1710 /'^' 669 φυ^άν ταΚαίναν 6ρ€'γ€ χβρα φίΧαν, 

ττάτβρ ^€ραΐ€, ΊΓομττίμαν 
βχων €μ ώστ€ νανσίττομττον ανραν. 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

ΙΒου ΊΓορβύομαί, τβκνον 

συ μοί 7Γθδαγο9 αθΧία ^βνού. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

'^/ενόμβθα ^ενομβθ^ άθΧιαί 

γβ Βήτα ^ηβαίάν μάλιστα ιταρθίνων. 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

Ίτόθυ >γ€ραι6ν ιχνο^ τίθημι ; 
βάκτρα 7Γροσφ€ρ\ ώ τεκνον. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

1720 τ^δβ τάδε βαθί μοι, 

ταδβ τάδε ττοδα ηθει 
ώστ' ονβίρον ισ'χνν. 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

^ώ ^ώ, Βνστνχεστάτας φυ^ας 
βλαννων τον '^Ιροντά μ εκ ττάτρα^. 
ιω ιω, οεινα οειν εγω τλα9. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

τί τλα9 ; τί τΧάς ; ουχ ορα Αικα κακού^;, 
ούΚ αμείβεται βροτων άσννεσία'^. 486 Ι ΤΗΕ ΡίΙΟΚΝΙΓΙΑΝ ΜΛΙΙ)ΕΝδ 

ΛΝΤΚίΟΝΚ 

λνΐΐί^Γί,' ? ννΐΐίΐΙ: ΑΐΗΐΊΐίΗη 1)υΓ^ «ίΗηΙΙ 1ι;ΐΓΐκηπ• 1Η(_•6 ? 

<)κπιρυ>< 
Η;ι11<»ΛΝ•ι•ί1 ΓοΙοηιΐΝ. ΠιηηΟΙ-ίίΐΙΙκτ'ίί ^ Ιιοηιι:. 
Οπ ίΐκιι : Ιο ίΐιΐ'ί Ιΐιν 1)1ίικ1 χΐΓίί ηιίηίίίίί,'Γ, 

ΑΝΤίαΟΝΕ 

Το λνυίίήιΐ €χί1^ ρΗ8« ;ι\Ν•ίΐν. 1710 

8ΐΓί;ΙοΗ ίυΓίΗ, Ο ίΉίΙκ,η• 1ιυΗΓν-^Γί:•ν, 
Τΐιν (1(*ΗΓ ΙΐΗΐκΙ : ^γη«^]) ιπ*^. ΎΥΐϋϋ 1 1ί^;ΐ(], 
Λ8 1)Γ(.•(^•ζ(ί λνπίΐίί οη Ιΐΐ6 §Ηΐ1(;3''ί> 8ρ(ΐί;(ί. 
οΕοΐρυ» 

Ευ, (ΐΗΐι^ΙιίεΓ, 1 ΐ)^^^ οη : 

Τΐιοα ^ιιίάο ηιρ, 1ΐΗρΐ658 οπίί. 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 

Ηπρίίίδδ Ι αηι — ΐΗοα 8Ην68ΐ; Λν^ΙΙ — 
Α1)ονί^ η11 ηΐίΐΐ(ΐ8 ΐπ Τ1ΐίΊ)68 ΐΗηΙ ά\^•(ΐ11. 

ΟΕΠΙΡΓ>; 

\νΐΐίίΓ€ δΗπΙ! Ι ρΐΗπί ηιΐη€ οΜ ίεεί ηοΛν ? 
ΚεαοΗ ηκ' ηιν 8ΐ:ηίϊ", Ο (ΐΗΐι^Ιιίί^Γ, Ιΐιοιι. 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 
Ηί1:1ΐ6ΓΛν3Γ(1, ΗίΐΗ6ΓΛν3Γ€ΐ, ίΐ'^ίΐά : 1720 

Εθί; ΐΗν ίθθί ίο11ο\ν Ιιίΐΐΐίτ ηιίπθ ΙιηγκΙ, 

Ο 8ΪΓ6η^1ΐΐ688 ϋ8 (1γ6<«11 οί ΐΙΐΘ πϊ^ΐιΐ: ! 
ΟΕΟΙΡυ8 

ΑΗ ΐΗοιι ΛνΚο υπ -ν^τ^ΐοΊΐίίάβδί; (ίχΐΐκ Ηϋ8ΐ δρεά 
ΤΗ^' ο1(1 ιηηη ίοιίΚ οί' Ηίδ ίπΐΙκι'ΓΐΗηά ! 

Α1ι λ\Όί^8 Ι ΙΐΗνί; 1)υΓη^ ! ΑΗ 1ιογγογ'8 Ηεΐ^Ηί Ι 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 

Τίιοιι ΐιαπί ί)οηιβ ? — ί^ηκ ΙιαίίΙ Ηοηιβ ? — (Ιοίΐι ^ι181:^^^ 

Γί^ίίΗΐ'ά ποί; ΐΐιβη 
ΤΗί; δϊηη^Γ ? Κ(:'4αί1;^1;1ι δΗ^ ιιοί Ιΐκί ίοΙΗίίδ οί" ηικη ? 

^ Ροδ6Ϊ<1οιι, Χ\ϊϋ ί^βα-^οοΐ, Λνΐιο οΓ^αΙεΛ ΐΗβ βι-βί ΛνδΓ-ΗοΓΚθ. 

487 ΦΟΙΝΙ22ΑΙ 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

00 βιμ,ι μονσαν ος βττί καΚ- 
\ίνικον ουράνιον ββαν 
1730 τταρθενον κ6ρα<ζ αί- 

νιημ άσννβΎον βύρών. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

2!(/)ίγγο9 άναφβρβί^ 6ν€ί8ο<ζ. 

ατταγ^ τα ττάρος βύτυχημητ αύΒών. 

τάδε σ' βπτβμβνε μβΧβα ττάθβα 

φνγάΒα ττατρίΒος άττο '^ενομενον, 

ώ ττάτβρ, θανείν ττον. 

ΤΓοθβινα δάκρυα πταρα φίΧαισι τταρθενοις 

ΧίΤΓονσ^ άττβιμί 7ΓατρίΒο<ζ άττοττρο 'γαία<=; 

άιταρθενβντ αλωμενα. 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

1740 φευ το γ^ρησιμον φρενών. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

€19 ττατρος 76 συμφορά^; 

ενκΧβά μ€ θησεΐ' 

τάΧαίν εγώ [σώι^] συηηόνου θ' νβρισμάτων, 

09 6Κ ^όμων ν€κν<ί αθατττο'ί θίγεται 

με\€θ<=;, ον, εϊ μβ και θανεΐν, ττάτβρ, γρεων, 

σκοτία ^α καΧύψω. 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

7Γρ6<ζ ηΧίκα^ φάνηθί σα^. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

αλί 9 αθυρμάτων βμών. 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

συ Β' άμφΐ βωμιον^ Χίτά•^ — 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

1750 κόρον εχοΐ'σ' εμών κακών. 

488 ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΊΟΙΑΝ ΜΛΙ1)ΕΝ8 

οκοιι»υ8 
Ιχ), Ι ;ιιη Ιη• (»ιι 1)η•;ιΙ:1ι 
ΟΓνοιι^• ιΐ))ΠΐίΝ»(1 Ιο Ικ'Μνί'η, 
\νΐΗ•ιι ΐΙΐΜΐ (1;ιγ1< η(1(11ί• οΐ" Ιΐκ• ΜμΪ(1 οΓ Πγ.ιΙΙι 1730 
Ί'υ ηιι* 1υ Γ<:•ίΐ(1 Λνπ^ «χίνοη. 

ΛΝΤΚϊΟΝΕ 

λνΐιν πιΪΝΟ ίΐκ' ιγ|ι(»ν1; οί" νΗμπη•. ΙΗ»:^ !*>|)1ιΐηχ'8 δΙοΓ}• ? 
ΚθΓΐ)ί'ΗΓ Ιο νηιπιί Ιοο Ιηί^ ΗιηΙ ί';ΐ(Κ(1 ί^Ιοί"}• 
ΡοΓ Ιΐιρε Ιΐιίδ «ιψυίδΐι Ιπγ Ιΐΐίί \\'Ηΐ1ίί ίιι Λ\Ήί1:, 
ΓίΐΓ ίΐ'οηι ίΐιν ΙηικΙ ίο Ινίιολν ίΐΐι^* ^χϋ^-'κ Γ;ιίΐ', 

Αη(1. ί";ι1;1ι«.τ, ΐιι δοηκ* ρίποί:- ιιιι1γηυ\νη ίο (1ΐ^. 
Το ιηπίοΐδ Λ\Ίιο 1ον(ί ηιε 1(ίΗνίιι^ Ι^ΗΓδ οί ^'θίΐηιίη^, 
Γγοιιι ί^ΙΙκτίΜίκΙ ηιι ί•χΐ1(.' ιιηΐ'^ίιιηιϊιΐϋ• 

1 ΛνϋπάοΓ ί';ΐΓ ίπ ρϋίίΐιί: ιπιιη;ιί(1'.ΐ)1ν. 

ορ:ΐ)ΐι»ΐ!^ 
ννο^• ίοΓ Ιΐκ' ΙκηγΙ: λνΙΐί-Γ(ί (Ιιιΐν'Ν ίΐΓ(ι" ΐ^ 1)ΐιηηιι^ Ι 1740 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 

ΤΛνΐη(:'(1 Λνί1:]ι ιπν ί;ι1:Ιΐ4*Γ\ δ;ί(1 ιχιιοΛνη 
Τ1ίΪ8 8ΐι;ί11 1)ΰ ιηΐικ^• ιιηΓ;ί(ϋη<ί οΓολνη. 

λλ'οΓ ΓοΓ ΐΗν λνΓΟΠίΤδ ! ΒγοΪΙκ^Τ, ηΐπδ ίοΓ ΐΗίΐΚ:". 

λ\Ίιο ίΥοπι ΙΙιΐΐΗ' Ιίοπκ•;! ΙοιιιΙ)1ιγΝ8 γογ^^ιήγΙ ΙΙΐΓΐι^ί:, 
Η;ΐ})1(?58 ! ΙΊιοιιμΙι ζΐ^ηΐΐι. ηιν 8ίΓί•, ί'οΓ ίΐιϊδ 1>6 ιηϊπθ, 
ΥίίΙ λνΐΠ 1 ν<.'ΐΙ ΙιΪγπ δί-ίΤίίΐΙν Λνΐίΐι οΐιΐδΐ:. 

οΕοίρυδ 
δΗοΛν ΐΙΐίΊ:^ ,ιμ,ηίπ ίο ίΐιν ίοηιρΗίιίοη^' ^ν(:">. 

ΛΝΤΙΟΟΝΕ 
λνΠν ίίΙίΟΙίΙά ΐΙΐίΛ' Λν(ί(ίρ ? Μίη^' 0Λ\ η 1;ΐ111(:^1ΐίΝ 81ΐίϋθ(:'. 

ΟΕΟΙΡυδ 

Αι ΐΗ^ Οοίΐδ" ίΐΗίΐΓδ Ιΐΐ(ίΐι ΛνίΐΗ δΐιρ})ΗΗΐι1; ςτν — 

ΑΝΤίαΟΝΕ 

ΤΗί?ν Λν<?ΛΓν οΓ ηιν Ι;»!*:- οί ηιί8(?Γν. 1750 

489 ΦΟΙΝΙ22ΑΙ 

ΟΙΔΙΠΟΤ2 

ί^' άΧλα 3ρ6μίθ<ζ ινα τβ ση- 
κο<^ άβατο<; ορβσι μαινάδων. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

ΚαΒμβίαν ω 

νββρί^α στοΧώωσαμένα ττοτ εγω 

^€μβ\α<ζ θίασον 

ί€ρον ορβσίν άνβ'χ^ορβυσα, 

χάριν άχάριτον 6^9 θεούς 8ώονσα ; 

ΟΙΔΙΠΟΥ2 

ώ ττάτρας κ\είνη<; ττόλΐταΐ-, λευσσετ', Οΐ^ίττους 

οδβ, 
09 τα κΧείν" αΙνί'^μαΎ 'ίηνω και μί'^ιστο'^ ην 

άνήρ, 
1760 09 μόνος %φι<^>^ος κατβσχον τΡ]ς μιαιφονον κράτη, | 
νυν άτιμος αντος οΙκτρος εξέΚαννομαι χθονος. " 

αΚΧα <γαρ τι ταύτα θρηνώ καΐ μάτην οδύρομαι; 
τάς '^/άρ βκ θεών άνά'^κας θνητον οντά δβΐ φβρειν. 

Χ0Ρ02 
ώ με^'^α σεμνή Ι^ίκη, τον εμον 
βίοτον κατεχοις, 
καΐ μη Χϊρ/οις στεφανονσα. 490 ΤΗΕ ΡΗΟΕΝΊΓΙΛΝ ΜΛΙΙ)ΕΝ8 

οΕυίρυδ 
8ί•ί.Ίν ηΐ ΐΗ^ί Ιί-Ηδί Ιΐι*^ ΙΐΗυηΙ υί' ί;Η(ί (ΊίΐιηοιίΓ-^οίΙ 
Μί(1 ΙιιΊΙν οί' Ηΐί^ Μκ^πΗίΙίί 1)ν ίοοΐ ρΓοίΉικ; ιιηΐηκί. 

ΛΝΤΙΟυΝΕ 

Ηολν ! — Γ(ίη(1<,*Γ 1ιοηι;ιμ^(^ ΛνΐΐΗί^υΙ Ηί-ΗΓΐ 

Το Ηΐπΐ, ί'οΓ Λ\ΐΊθηΐ ίίΐ'^ίλνΐΐίΐίί ΗΓΓΗΥ^ίΙ 

Ι π ΤΗ(^1)Ηη ίΉλνηίίΙίίηΗ. Ι Ιιη(1 ρ;ίΐ*1: 

1ιι 8ί;ιη^1ίΐ'Ν Ιιοΐν (Ιηποο ΙΙιηΙ ^λνπγίί^ 
Βν Ηΐΐΐ, \)γ ^Ιπάϋ ? 

ΟΕΟΙΡΙ'8 

Ρ(.()ρΚ• ()ί";ι ^Ιοπ(Ηΐ>5 πΗίίοπ, ιιΐΗΐ'Ιν πΐίί — Οοίϋριι^ Ηΐη Ι, 
Ηα Μΐιυ Γ(^Η(1 ίΐΐί^ Π(1(ϋ(.' λνϋΓΐ€ΐ-Γ^•ηολΜΐ(ί(1, Ιΐι^ ηΐΗΠ 
οηοί; δίίΐ οη Ιιίίίΐι. 

Ηθ ΛνΗο'ίί' δίη^ΐί;" ρΓΟλνε',', (|11ίτ11(:^(1 Ιΐκ:^ ^ρΗίΐΙΧΝ 1>1<>(χ1- 17^ϊ<^ 

ροΐΐιιΐίίά ηιΐ^ίιΐ:. 
Νολν (ΙΐίίΙιοηοιίΓί^οΙ ηιπ Ι ύίΐιιί8Η&(1 Γγοπι ΐΐΐίί Ιπηύ ϊη 

ρΐ1:(ίθΐΐ8 ρϋ^Ηΐ. 
Υ ει Λνΐΐίΐΐ 1)οοΐ?5 ϋ ίΗιΐδ 1υ \νΗΪΐ ; λνΐιπί ρΓοίΐΐδ νίΐίηΐ)- 

\νΗυί>υ 18 1)ΐιΙ ηιοι•1:;ι1 ιΐί^ί-ίΐδ ηιυ^Ι: 1)(ίΗΓ ΐΐκί ίΉίί,' οί 
1ιοΗ\χη ϋί^ηΐ. [ΕχαιηΙ οΕοΐρυ^ αηά λντιοονε. 

ι 

Ηηΐΐ, Γί^νί^Γέά \"ίοΙοι•ν Ι 
Κίίδΐ: αροη ιην Ηί(ί ; ηικί ιικ; 
Ογολνί!, Ηπά οΓΟΛνη ^Ι^ΓηπΙΙν ! 

\^Εχ6Ηηί ΟΜΝΕί". 491 < δυρρι,ΐΑΝΤδ Λϋ(;ΐ ΜΚΜ" 

Ι Ν Ιΐκ' (Ιπί/λ- ιιΊκΉ 7Ί/('.\ΊΊ/λ ηι1(•<1 πι ΑίΙκΊΐ^;, Οιοί', //γ/.ν 
κ'ίΐΓ 1)(.Ίίηίαη Λν^οπ αηά 'ίΊίαΙίϋΗ. /Ό/• Ιΐια Ιινο ηοηη οΙ 
()α(1η)ΐ(ί{, 1)6ίην ιηϊηά^ΉΙ ο/' ΐΗαΐΓ βιΐΐιβν η ιηΓαβ, Ιΐιαΐ ΐΗβ^ 
χΐιοκίιΐ (ίίιϊίΐβ ίΐιβϊι• 'ηιΐιβήίαικβ ινΐΐΐι ΐΗβ λΊνοηΙ, (•οΐ'β/ιοίΐΐί'ίΐ 
ίυ ηιΐί' ϊη Ιηηι, ι^βαν 1)ί) ^<?«γ, ονβΓ ΊΊιβΙβα. Λ'ο Εΐβοί/βχ, 
1)61 η^ ΐΗβ β/ίίεΐ', })€€(ηηβ ίήη§ /ό/• Μβ .///.ν/ ι/βα?•, αηά 
Ρο/ι^ηβΐν6.'{ Λί.ν })Π)ΙΙιαί• (ΙβραιΙβά β-οιη ίΐιβ Ιαηά, ίβχί αηιι 
ο<ταΜΪυ?ι ο/ οΙ^'εηεα ίΐΐιοιιΐά αιΐλβ. ΒιιΙ ινΗβη αβαν α 
ί/ί'«/*'.ν χραοβ }ια ιείκνηειΐ, ΕΐβοοΙβχ κβ/ΊίλβίΙ Ιο ι^ΐβΐά Ιο Ηϊιη 
Ιΐια ΙχΊησάοη). ΤΗοι ινειιί Ηβ ίο Αά)Ύΐ.'{ίΐ(λ•, /ΐϊίψ ο/ Αγ^οχ, 
ιιΊιο ^ανβ Μιη /ϊ/,ν (ΙαηυΗΐβΓ Ιο ηΊ/'β, αηά Ιεά ΙυτίΗ α ΙιοίίΙ 
ο^' ιναν ι/ηάβ/' χβνβη ο/ιϊββ ασαΐη,^Ι ΤΚα\)βΗ. Βηί,βηα};- 
ηίΉοΙι «.ν ΐη §οϊ)ΐσ Ηβ ί(6ΐ αί ηαηφί οταοΐεα αηά Η6βτΗ, Ηιη 
αηΊΐίΐ ηΎΐ.<( ηΙίεΗϊ/ δΐ'οίΐβη ϊη Ι^αϋΙβ, αηά ο/ ΐΗοίΐβ αειεη 
οαρίαίηί; ηοηβ νείπηιεά, 1)ηΙ Αάια.Φΐί; οηίτι^. ΤΙιετβα/ΐεΓ, 
αοοονάΐη^ Ιο ΐΗβ ,^αοιβά €Ηχίο?η ο/" Ηβ//α\, αηά ΐΗε Ιαη> ο/' 
η^ικ, ί/ΐ6 Ατ^νβίϊ χεηΐ ίο Γεψάτε ίΗε ΤΗε\)αηα ίο ιαιβεν 
ΐΗεηι ίο })6αΐ' αη^αι^ ίΚειν .ύαϊη ίΗαί ίΐιειι ιηΐσΗί ΙηαΊ^ ίΗεηι. 
¥οι•, αηιοη^ ίΗβ (ΐΓεεΗ•, ?/ α τηαη ΰεϊησ άεαά οβίαϊηεά 
ηοί ΒηήαΙ, ίΗΐλ• /?•«.ν αεϋοαηίβά α οα/αηιΐίΊ/ ϊνοΓ.^ε ίΗαη 
άεαίΗ, βοια.'ίΐηηεΗ ^/.ν Ηε ηΎΐχ ί/ΐ6Γεί)ί/ νιαάε ΗοιηβΙε.Ηί, αηά 
α€σιΐΓ8ΐ ΐη Ηαάβίΐ. Υεί άιά ίΗε ΤΗε})αηί> ί7ηρϊοΐα•/ι^ αηά 
άε.ψίίεβκίΐι/ Γε]ε€ΐ ίΐιαΐ αίαϊνι, Ηειησ ηύικίεά ίο ηΊ'βαΙί 
ιβηνβαηεε οη ί/ιείκ βηβηιίε'ί α/ίετ άεαίΗ. ΤΗεη Ιϊΐην 
Αάκα^ίίΐίί, ινϊίΗ ίΗε ηιοίΠετϋ οβ ίΗβ χίαΐη αΗϊββ•, οαηιε ίο 
ΕΙεκ,ήλ- ϊη Αίίίεα, αηά ιηαάε ^κρρίίεαίϊοη αί ίΗε αΐΐαΐ' ο/' 
ΌεηιεΙο- ίο ΑείΗνα ίΗα ιηοίΠετ ο/ Τ}ιεΗεηΗ, αηά ίο ίΗε 
/ιίη§ίϊ Με//. Λ'ο ΤΗε.'(βιι.\ αοη^βηίεά ίο ίΗείΓ ρνα'ΐ^εν, αηά 
Ιβά ίΗε αηΊΐιι ο/" ΑίΗεηΜ α^αΐηλί ΤΗεί)β.\, αηά ίΗεκβ /Όη^Ηί 
αηά ριεναί/εά, αηά λό 1)Γ0ΐι^Ηί ίιαεΚ• ίΗε Ι)οάίεχ ο/ ίΗο.^ε 
εΗϊββ•, αηά κεηάειτά Ιο ίΗηη ΐΗβ άταίΠ-πίΓλ- αί Ε/ει/λΜ. ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΑΙΘΡΑ 

Χ0Ρ02 

ΘΗ2ΕΤ2 

ΑΔΡΑ2Τ02 

ΚΗΡΤΞ 

ΑΓΓΕΑ02 

ΕΤΑΔΝΗ 

ΙΦΙ2 

ΠΑΙΔΕ2 

ΑΘΗΝΑ Ι)ΡνΑΜΑΤΙ8 ΡΕΚ80ΝΑΚ 

Αετκρια, ηιοίΙκΓ ο/ ΊΊια.•<(:η<. 

ΤΗΕ8ΕΓ8, <?ο?ί ο/ Α^,;/βη.•<, ΙΗιΐί) ο/ ΑίϊιεηΜ. 

Αΐ)ΚΑ8ΤΓ9, ^:^η<^ ο/ Αγ(/ο.'<. 

Ηεκαι.Ι), β•ο)η Οπίοη ΙΛη[ΐ ο/ ΤΚώβ». 

Μ Ε88ΕΧ0 ΕΚ //ΟΤη ΐΐΐβ αΤΜ-Ι) ο/ Τ/ΐβ<(€η-^ 1<:/θΤ6 ΤΗβΙβ-^. 

ΕνΑΌΝΕ, ινΐ/α ο/ ΟαραηβΗί, οηβ ο/ίίιβ ββν^η οΐύί/ι^. 

Ιρηι8, /αΐΚί^Γ ο/ Εναάηβ. 

8θΝ8 θ/ΐ]ι6 !<ίαϊίΙ οΠΙφΐ. 

ΑτΗΕΝΆ, Ρα(νοη-^ο(1ί1^.8>< ο/ΑίΚβηβ. 

0Ηθκυ8, (•0Ίΐ.•<ίΜίη() ο/ΐΗβ ηιοίΗ^τ.^ ο/ (Ηβ βία! η οΗιεβ, χνίΐΗ ίΐιβνι- 
Ηαηάηιαχά'*, 

Αίΐιβηϊαη Ιι^.ναΜ, ριιαΓ(1<ί, αίίβηάαιιίδ, ΑίΤιβηίαη 8θΙάΐ(ίΓ8 

80ΕΝΕ : Ιη ΐΐΐίί ίοΓβοοαΠ οί ΐΐιβ Ιοηιρίβ οί ΒβιηβίβΓ βικί 
ΡθΓδβρΙιοπθ αΙ Εΐίίΐΐδίδ. Τΐικ ^ΓβίΐΙ αΐΐαι- βΐαπ^ΐδ ίη ΐΐιβ 
ιπίοΐδΐ. νοί. III. κ κ ΙΚΕΤίΔΕΣ ΑΙΘΡΑ 

Αημ7-ιτ6ρ βστιονχ ΈλβυσΓζ^ος• 'χθονο<; 
τήσ8\ οι τ€ ναού<; βχβτβ ττροσττοΧοι θβά^ζ, 
€νΒαίμον6Ϊν με %ησ€α Τ6 τταΐΒ' εμον 
ττόΧίν Ύ ^Αθηνών την τβ Ϊ1ΐ-τθ6ω<ζ 'χθονα, 
εν 7] με θρέλΙτας οΧβίθί<; εν Βώμασιν 
Αίθραν ττατηρ ΒίΒωσι τω ΐΙανΒίονος 
Αΐ'^εΐ Βάμαρτα, Αοξίον μαντευμασιν. 
εΙς τασδβ γαρ βΧεψασ^ εττηυξάμην τάΒε 
Ύραΰς, αΐ Χίΐτούσαί δώ/ζατ' Άργβίας χθονος 
10 ίκτήρί θαΚΧω ττροσιτίτνουσ^ εμον <^ονν 

ττάθο'^ τταθονσαί Βεινόν άμφΐ 'γαρ ττνΧας 
Κ,άΒμου θανόντων ετττά γενναίων τέκνων 
ατταίδες είσιν, ους ιτοτ Άργβίωζ^ άναξ 
"ΑΒραστος ^γαγ', ΟΙΒίττου ττα^κΧηρίας 
μέρο<ζ κατασ'χεΐν φνγάΒι ΐΙοΧυνείκεί θεΧων 
^αμβρω. νεκρού^; Εε τον<ζ οΧωΧοτας ΒορΙ 
θάψαί θεΧουσι τώνΒε μητέρες γθονί' 
είρ'^ουσυ δ' οί κρατούντες; ούδ' άναίρεσιν 
Ζοΰναι θέΧουσι, νόμιμα άτίζοντες θεών. 

49^ δϋΡΡΟΑΝΤδ 

ϋη ΐΗβ Μίβρχ ()/ Ιΐιβ α/ία/• λκτηκλ /.ν .<<βα/αΙ ; αηιΐ α/ο/υκί 
ΗβΓ Λ•// Ιΐΐ6 ΊΗβηώβΐ'χ ο/* Ιΐΐ6 ΟΗΟκυδ. ΤΗβ οΓινε-ΙοΗίτΗχ 
ο/' .\ιιρρΓιαηο6 Ηε ηροη ίΐιβ αΐίαν, αηά βυηι ϋιεχί• α/β 
.\ΐΓβίίΉ€(1 Ν'οοΙ/βη /ι'Ηί'Ιί^', αΙίαιΊι'ιη^ Ιΐιοη Ιυ λετπκλ αηιΐ 
ΐΗΐ' ί^ιιοκυ.<. ΛΠΠΛϊίτυδ /«ν.ν ρί•υ.'>ΐΓα/(' οη Ιΐιβ βατί!», αρατί 
^^ο^η ΐΗβ.ιβ. 

ΑΕΤΗΚΑ 

ΟεΜΓ.ΤΕΚ. ΜΗΙ'άΡΓ οί" ΕΙριΐδίδ-ΐΗπά, 

Αΐκΐ ν^ Λνΐΐΐοΐΐ Ινί-βρ Ηπά 86Γνβ ΐΙΐΟ Οθ(Ηέ*ς8' ίπηβί^, 

ΟΐΉπί ιη^ ίΐπά ηιν ίΐοη Τ1ΐθ86ΐΐ8 ΐ)Γθ$ίρ(:•Γθΐΐ8 άπνΒ, 
ΟγηπΙ ίΐι^ηι ίο Αίΐκ'ηδ πηά ίο Ρΐ11;Η€ΐΐ8' Ιπηά, 
\νΐΐί^Γ6 ϊη Ά ΙΐΗρρν Ιιοηιρ ηιν ΒΪΓίί ηιιν^ροί ηκί, 
ΑβΙΙίΓΗ^ Ηπά §;ην<:' ηΐ6 Ιο Ρίϋΐάΐοπ'8 δοη 

Α^§6118;, ίο Λνίί'ρ^ Ι3ν ί,ΟΧΪΗδ' ΟΓίΙοΙθδ. 

ΤΗυ.δ ρΐΉγ Ι Η8 οη ΐΗ^δί- ^ΐ'ί'ν (Ιπηι^δ Ι Ιοοίν, 

Τ1ΐ686 Μ'ΗΐοΙι Ιιπνβ Ιβίΐ Ιΐιρΐΐ' Ιιοιη^δ ίη ΑΓ^οδ-Ιίΐηά^ 

Αηά ίηΐΐ λνΐίΐι ^ιιρρΗαηΙ: 1)οιι^1ι ίχ-ίοΓ^ ηιν 1νη66, 10 

δίηοΙνβη λνίΐΚ ^ηβνουδ δίΓοΙνθ : ίοι* Γοαηά ίΐιβ ^ίΐίΡδ 

Οί Οίΐάηιιΐδ Ινίη^' ηγ^ ίΙΐθΪΓ δθν^η δοηδ άβΗίΙ, 

8οηδ ο£ Ιΐιβ ο1ιϊ1ί11^88, ΙΙι^λ' Λνΐιοιη ΑΓ^οδ' 1νΐη;2; 

ΑάΓΗδΐπδ Ιί^ά. ίη Οίι'άίριΐδ' Ιιβηΐίΐ^θ 

Το Λνίη Ιιϊδ δ1ΐΗΓ6 ί'οΓ (:'χί1ί'ί1 Ροΐνηθίοίίδ^ 

Ηΐδ ά&ιι^Ηΐίτ'δ Ιοί'ά. Τΐιβ ηιοΐΙΐθΓδ ηοΛν οί ΐΚ^δΡ, 

ΤΗβ δρβΗΓ-δίΗΪη, ίηΐη ΛνοιιΜ Ιπν ίΐίθηι ίη ίΗβ ^Γ^νί*, 

λνΚβΓ€'ίΐΌηι ΐΐΐθ νίο1;οι•8 Ιβί ΐΐίθηι. ίΐηά Γί^ίιΐδβ 

ΤΚβ οοΓρδ€δ, δβΐίίη^ ΐΐιβ Οοάδ' Ιπλνδ Ηί ηαιιο;1ι1:. 499 κ κ 2 ΙΚΕΤΙΛΕ2 

•20 κοινον δε φόρτον ταΐσΒ^ ^Χ^^ χρείας εμής 

"ΑΒραστος όμμα Βάκρυσιρ τε^^γων οοε 
κβίται, το τ' 67χο9 την τε Βυστυχεστάτην 
στενών στρατείαν ην ειτεμψεν εκ Βόμων 
υς μ εζοτρννει τταΐΒ^ εμον ττεΐσαί Χιταΐς 
νεκρών κομιστην η Χο^οίσίν ή Βορος 
ρωμί) γενέσθαι και τάφου μεταιτίον, 
μόνον τόδ' ερ^ον ΊτροστίθεΙς εμω τεκνω 
ΤΓολει τ \\.θηνών. τυ^χ^άνω δ' ύττερ χθονος 
άρότον ττροθύουσ^ εκ Βομων εΚθουσ εμών 

80 ττρος τόνΒε σηκόν, ένθα ττρώτα φαίνεται 

φρίζας ύττερ γζ/ς• τήσΒε κάρτημος στάχυς. 
Βεσμον δ' αΕεσμον τόνΚ έχουσα φυΧλήΒος 
μένω ττρος αηναΐς εσγ/ιραις Βυοΐν θεαίν 
Κόρης τε καΐ ^ημ^ιτρος, οίκτείρουσα μεν 
ΤΓοΧίας άτταώας τάσΒε μητέρας τέκνων, 
σεβουσα δ' Ιερα στεμματ. οΧγεται δε μοι 
κήρυξ ττρός άστυ Βεΰρο ^ησεα κα\ών, 
ώς ή τό τούτων Χνττρόν εζεΧτ] χθονος, 
η τάσδ' άνά'^κας ίκεσίους Χυστ], θεούς 

40 οσιόν τί Βράσας' ττάντα '^αρ Βι άρσενων 

γυναιξί ιτράσσειν εΙκός, αΐτινες σοφαί. 

Χ0Ρ05 

ικετεύω σε, ^γεραιά, στρ. α 

<γεραίών εκ στομάτων, 

ττρος Ύονυ ττίτττουσα το σον 

άνα μοι τέκνα Χι) σαι φθ ι μένων 500 \ >^υρρι.ΐΛΝΊ>; 

8Ιΐ;ιΐΊη<ί Ιΐκ• 1)ΐιι•(1<.'ΐι οί" ΙΙιοϊγ ικ*οί1 οί' ιηρ, 20 

ΑίΙηΐί^Ιιι^ Ηκ1;1ι Ικτί*, Ηί8 εγί^δ λνΐΐΗ Ι^-ηγ^ 
1)γ()ΛΜΚ'(1, ηιοιίΓπΐπ^ ί\)γ ^Ην 1)Ηΐ:ΐ](.'-',1ιίνβΓ(;ο1 <>))(ίΗΓ 
Λικί ΐΐυιΐ: ϊ11-Νί:ΗΓΓ(;'(1 ηη•;ιν 1(.'ά ίυΓΐΙι οί' Ιιΐιη, 
8ϋΓ0 ρ1ί';ΐ(1κ1:1ι Ικ- λ\ ϊί;1ι ηι^* Ιο 1)ίίΠ(1 Ι^ν ])Γη\ ^Γίι 
Μ^ δοη Ιο 1)6 Γεάε^πίΡΓ οί ΐΐιρ (ίί-πά 

Βν ίίρΟΘοΗ ΟΓ 8])^ΗΓ, ΗΠοΙ ΙΚ'ΙρΟΓ ίο Ι:1ΐ6 ^ΓΗΥ^, 

Ι^Ηνίιψ 1:1ιί.'> οΙΐΗΓίί^ί^ ίΐΐοη^ προη ιηγ 8θΐι 

Αηά ΑίΗίίη^. Νολ\• ίί οΠπηο^ίΗ ΐίιαΐ Ι οοηικ 

ΓοΓ ίΐκ' ΙίΐηοΓί^ ]ι;ΐΓν6<>1:'ίι 8Ηΐν(^ Γγοπί ίοΓίΗ 111 ιΊκ,• Ιιηΐΐ'ΐ 

Τυ ΙΙιΪΗ |σθ(1'ί5-ηθΓ(:*. ΛνΙΚ'Γί:* ^ΥΗΪ Γ08(^ Ιο Ιΐ^ΙΐΙ 

Αΐ3θν6 ί1ΐ6 6ΗΓΪΐΐ'8 ί;Κ•6 ΐ3ΓΪί>ί:1ίη^ θίΙΓδ θ£ ΟΟΓΠ. 30 

Αηά, 1)01111(1 111 ΐ1ιΐ8 δΐι•οι駕 ^οδδΗπιβΓ-οΗαίη οί' Ιίί&νβδ,^ 
Αϊ ίΐιΐ' ΐλνο (τθίΐ€ΐ(-8δί'^' Ιιοΐν Ιΐβ,'ΙΐΐΙΐ^ Ι 8ί:ΗΛ•^ 
Ό(^ιη(:Ί:(.*Γ'8 ίίικί Ιι^γ Όηιι^ΐιίίτ'^, Ι^οίΐι ίοΓ ηιΐΗ 

Οί 1:11686 111Κ•1ΐί1(ΐ6ά ηΐθ1;1ΐ6Γ8 8Ϊΐν6Γ-1ΐΗίΓ6€ΐ^ 

Αιΐ(3 αΛν6 οί' 1:1ΐ6 Ιιοΐν Ι3ίΐη(ΐ8. Το Αΐ:1ΐ6ΐΐ8 8ρ6(1 

ΜΪ116 1ι61'η1(1 18. ίο 811111111011 Τ1ΐ686118 1ΐΐί1ΐ6Γ^ 

ΤΗ&ΐ 1ΐ6 ηΐΗγ ΙίΗηίδΗ ίΓοιη Ιΐιε Ι^ηά 111686 ηιουΓη6ΐ•δ,2 
Ογ 1οο86 ίΐιίδ δίΓοιίβ^ οοηδίΓίΐίηΙ οί' 8αρρΗΗΐΐ66 

Βν Γ6η{ΐ6ηΐ1§ 1ΐ6Ην611 ϋ8 ί1υ6. 86611ΐ1ν ίί 18 40 

ΤΙιηΙ: λνοηΐ6η, ΛνΙιίοΗ 1^6 λ\Ϊ86, 8ίΐ11 ίΐοΐ ΐΙίΓοιι^Η ηΐ6η. 

6ΗΟΚυδ 

Κ6ν6Γ6ΐιά ^ιι66η, Λνΐΐίι Η§•6ά 1ί})8 ίΐο 1 ΐηιρ1θΓ6 Ι}ΐ66 ; 
Ιη ιιιν 8ΐΐ})ρ1ΪΗηο6 άϊ ΐΐιν 1^1166 Ι ίαΠ ΐ36ίΌΓ6 1:1166. 
ο Γ6ά66ΐιι ίΐιοιι αιιΐο ηΐ6 ίτοηι ϊΙιηΙ: Η886ηιΙ)1ίΐ§6 οί ίΗ6 
(ΐ6η(1 

' ^ ΤΗβ Λ\ οοΐΐεη βΠοίδ ίΐηά Ιΐοιίϊ,Ίΐδ οουΐιΐ ηοΐ 1)β Γ^ιηονίίΐΐ 
\ν•ί1:1ιοαΙ ί-ϋοι-ϊΐβββ. 

■^ Τΐιβ ρΓβ^εηοε ο£ «αοΗ, Ρ8ρ(•οί{ΐ11}• &1 Ιΐιβ Ιί-ηιρίβ ο£ 
ϋβιηί*ί€τ, ΛΛ&δ οηιϊηοιΐ8 οί βνΐΐ, ΛνΙιϊοΗ ΐΗο ΙνίπΓ; οηΐν οοιιΜ 
ανβΓΐ, θϊΙΙιβΓ Ιη' ί^ΓαηΙίιΐί,' ΙΙιθϊγ Γθίμιβίίί, ογ !)}' τείχίδΐη^ ΪΙ αικί 
οΓ(1βΓΪη§ ίΐιβηι Ιο άβρ&Γί. 

ςοι ΙΚΕΤΙΔΕ^ 

νβκυων, όί κατάλβίτΓουσι μεΚη 

θανάτω Χνσιμέλεΐ θηρσίν ορβίοίσι βοράν 

βσίδοΟσ' οικτρά μβν οσσων άντ. α 

^άκρυ άμή> βΧβφάροις, 
50 ρνσα δε σαρκών ττοΧιάν 

καταΒρνμματα 'χ^βορών' τι ηάρ ; α 
φθιμένονζ 7ΓαΐΒα<ζ €μον<; οντβ Βόμοίς 
Ίτροθεμαν, οντ€ τάφων χώματα ^αία^; έσορώ. 

€Τ€Κ€<; καΙ συ ττοτ, ω ττάτνια, κονρον στρ. β' 

φίλα ΤΓΟίησαμβνα 
Χεκτρα ττόσβι σώ• μ€τα νυν 
86ζ εμοί σα9 διανοίας, 
μ€τά8ο<; 8\ οσσον βτταλγω μβΧεα 
των φθιμβνων οΰ^ί βτεκον 
60 τταράτΓβισον δβ το σον, \ίσσόμβθ\ βΧθβΐν 
τίκνον ^Ισμηνον εμάν τ' 669 %€/?« θεΐναι 
νεκυων θαΧερών σώματ άΧαινοντ' άταφα.^ 

οσίως ονχ^, υττ ανάηκα^ δε ττροιτίτττου- άντ. β 

σα ττροσαιτοΰσ^ εμοΧον 

Βεζίττύρον^; θεών θυμέΧας' 

εγρμεν δ' ενΒίκα' καΐ σοι 

τι ττάρεστί σθενο<^ ώστ εύτεκνία 

Βυστνγίαν τάν τταρ* εμοί 

καθεΧεΙν οικτρά δε ττάσγουσ^ Ικετεύω 

^ ΜιίΓΓα^ : ίοΓ λά,ίνον τάψον. 
503 8υΡΡΙ.ΙΛΝΤ8 

ΜνΙκ'1<>νΓ(1, Γη.ΐΜ Ιΐι«• 1ι;ΐΓν^'8ΐ Ιΐι.ιΐ ίΐκ' Ιίπικί οΠΙγηΠι 
' Ηηϋι 8ΐ)Γ^Η(1 [ιηγ >νοηι1)! 

ΚϋΓ Ιΐΐ(ί ιηοιιηίηίη-ΙίίίΗδΙδ Ιυ πινΐη οη Ιΐκ• (•Ιιι1(1γ(ϊιι οί 

{ΑηΙ. 1) 
Ι.ο()1< ιιροη ιηί- :— ίπ)ΐη ηιΐηε βνί•^ ΐη ηιν ά^^ρπίπη^^ 

^^^^^ίι^ο- [ίίΐιοιιΐίΐ Ι ίΐο Ι3υ1 ηιοαπι, 

Οΐηΐ'ίοιι ίηΓΓθΛν8 οη ιην ννιήπίνΐ^ίΐ οΗκί•1ί8. ΧνΗπί 

λΥΗο ΙΐΗΥκ 1ΗΪ(1 ηυΐ οιιΐ: ιιι>^ ίΐ^ποί ιιηΐυ ΐΙΐίίΐΓ 1)ΐιηΗΐ Ιο 

1)€ΐ.θΓη6, [ίοΠΗ^ΪΓ Ιοηιΐ3 ^ 

Αηά Λνΐιο 86€ ηοΐ αην Ιιβ^ρίη^ οι Ιΐι& €ΗΓΐ1ι-ηιοιιηοΙ 

Ον/Λ 2) 
Τΐιοιι 1ΐίΐ8ΐ 130Π16 Η Ιΐΐίΐε οη^, Ιΐιοα ΙιαδΙ §ίν^η η 
ρπηοθΐν ί>οη ,Ι-'Ύ^ ι . . 

Το Ιΐΐν ΙΟΓά; ΐΙΐΗΐ Π1Ηη•ίΗίν(ί-ΐ1ΤΗ8111•6 111Η(ΐ6 1ΐ18 Η6ΗΓΙ Ιο 

Εβΐ ΐΗθ ί\ι11 ^οαΐ άί-ίΐΐ ί1:8 Ιύΐ'^Ηά ίο Ιΐι^ 8ίΐά οηβδ 

Οΐνβ Εοοοηΐίη^ ίο Ιΐι^ ηΐ€3δαι•6 οί ηιν οΙηΙΛΙί-δδ ίΐδ^οην. 
Βεηοΐ ΐ1ΐ6 δρΐι-ΐΐ ο£ ίΐιγ 8οη, ΐΐιαΐ 1ΐ6 ηιαν ^ο Λνΐιοδ^ 

ΜρΛν^οΓπν^, ^ ^Τ^ ί• 

Το Ι8ηΐ6ηαδ, ΐΗπΐ οαΓ Ιιπηάδ ηιαν Ιαν ΐ1ΐ(ί ΐ3θ(1ΐ68 οί 
λΥΗο ΗΓ^ οιιΙοΗδίδ ηοΛν ΐη Ηποΐί^δ, 1)6ίη^' Ιοηιΐ3ΐίί88— 

ίη Ιΐΐ6 β^Γπνί^. 

(ΑηΙ. 2) 

\οΙ ίΐοοοΓ(1ίηΒ• ιιπίο ηΐ^.^ 1:)ΐιΐΗ8ον6ηιια8Ϊβηη^ηιι^1ι1: 

Οί Ν€0€δ8ΐ1γ οοηδίΓίΐίηεΐΙι, πι ΐΐιε ηΗηγ8 άο Ι ΐ36η(1 

λνΗ6ηο€ ίο ΙικΗνεη Ι^πρδ Ιΐΐϋ «πηι^ ; πηά ΙΙι^ π^ΐιΐ: 

ίδ Χ\ΐΆΪ Ι οΐίΐΐηι. 

ΤΗοιι δΠ δϋ•οη§, Λ>' δοη ΓθηΐΒΐηεϋι ;— Ιΐιοα οπηδΐ 

ηιπί^ε ηιν δΟΓΓΟΛνδ βηά. Ρ'^.^ 

ΟιιΙ οί α^ρΐΐίδοί δΟΓ^δΐ ηηΐίΐιΐδίι τΐη^δ ηι>' δΐιρρίκ'ηίιοη 

1 ΤΙιβΓβ ΧΝ'^δ ηο ρΐαοβ ίη ΐΗβ Ιβητρίβ-Γϋπ^ΐ £οι• χηοητηϊη^. 

503 6υ 1ΚΕΤΙΔΕ2 

τον εμ,ον τταΐΒα ηιλαιν' βν χερΙ θεΐναί 
70 νίκυν, άμφίβάλβΐν Χυ^ρά μβΧη τΓαώο<^ έμου. 

ορ/ων οδ' αΧλο<ζ βρ'χβται '^οων 'γοοί<; στρ. γ 

δίαδοχο9• ά')^ονσιν ττροττόΧων χβ/οε*,. 

6τ' ώ ζυνφ^οΐ κακοΐ<;, 

Γτ' ώ ζνναΧ'^η^ονε'^, 

χορον τον'ΆίΒας σββει, 

8ια 7Γαρτ)Βος όνυχα Χενκον 

αίματοντβ χρώτά τ6 φόνων 

τα <γαρ φθίτών τοΐ^ όρωσι κόσμο<^. 

άττΧηστο^ αδε μ εζίν^εί χάρι<ζ ηόων άντ. γ' 
80 ΊΓοΧύτΓονος, ώ<ζ εξ άΧιβάτον 7Γ€τρα<^ 

ύ^ρα ρέουσα στα^ών, 
α7Γαυστο<ζ αεί ^όων 
το Ύαρ θανόντων τέκνων 
ετΓίΤΓονόν τί κατά <^υναΙκα<ζ 
εί.9 Ύοους ττέφυκε ττάθο^;. ε ε' 
θανούσα τών8^ άΧ^εων Χαθοίμαν. 

ΘΗ2ΕΥ2 

τίνων Ύοων ήκουσα καΐ στέρνων κτύττον 
νεκρών τε θρηνου<;, τώι^δ' ανακτόρων άττο 
ηχοΰς ίουσης ; ώς φόβος μ άνατττεροΐ 
90 μ7] μοί τί μ7^τηρ, ην μεταστείχω ττοΒΙ 

χρονίαν αιτούσαν εκ 8όμων, εχτ) νέον. 
εα 

Τί χρήμα ; καίνας εΙσβοΧας ορώ Χό'^ων 
μητέρα ηεραιαν βωμίαν εφημενην 
ξενας θ' ομού γυναίκας, ούχ ενα ρυθμόν 

504 Ι 8υΡΡ1.1ΑΝΤ8 

ΊΊι;ιΙ Ιΐιοιι ^ΐνο ιηο 1)ΐιί η ουΓρ^ο. ΐπ ιηΐηο οιι1)πιο(.• 
Ιο Ιίο1(1 ίΐκ' 8Ηηΐ(;', [ιην ο1η1(1. 

ΑικΙ Ιο Ηΐιψ ηπικ' ;ιπη8 ίίΓυαηά ϊΐκί |)ΐίΐΌυ8 1)(κ1ν οί 7*• 

ΤΗβ αΙΙβηάαηί ηανομαιπρ!, 1)€α{ϊη^ ΙΙκίγ /)Π'α\/Μ α/κ/ 
νιαΓπηΐτ ΐΗβΐ)• Ι'αοβχ, ιναιΐ ϊη ιηιίλΟίΐ ινιΐΗ ίΐίβ ΜθΤΐικκ>ί. 

ο ΐΗ'ηΓΙνίίη νοη λνΗϊΚ ίο ουί' ΛνΗί1ίη<ί; ι•(ί})1νϊη^, (^7/•. 'λ) 

Το ΐΐΐίί Ηπηά^ οί ουι• Ιιαποίπιπΐοΐ^η^ «ιΐΊίίίη^ Ηηγ(1 
Οη ϊΙκι'Ϊγ 1)0801115 ! Οοιιι^, ν^ ίΐιπΐ Γί^-ί^οΙίΟ ΟΙΙΓ ΓΓγΐη^ 
λνίίΐι Η 1)ΐΐΓί1ίίη οί ηιοιιηιϊη^, λνΙιο 8Ϊ^1ι Λνΐ1:Ιι οιιγ 
δί^Ιιΐη^ — 
Γοηΐί:" Υί:- ίο ίΐκ" οιΐ(^ ^ιΗη^^' Ό(.';ι1:1ι (Ιοίΐι Γί-μνιπί : 
Κίίΐΐίΐ, ΐ'βΐιά } 6 ΐΐΐί; ο1ΐ6ΐί1ν_, ΐΐΐΐ ΐΐΐϋ ΐ'ί:*(1 δΐπίηδ .^ΐΓ^ϋΙν 
ννΐιϋε ίιη^6Γδ : — ΐΗβ άαβδ ΐΐιαΐ οιιγ ά^ΆΥ άβϋά 8€(ί1ί 
81ΐίΐ11 Ι^ο μ11 οιιγ Γί^ΛνηπΙ. 

υιΐΒίΐ1:Ϊ8Η(:'(1 ιιιοιίΓπίηε^ ηιγ 8ου1 ΐδ €ηΐ1ιι•ίΐ11ΐη«ί (^Λ?ιΙ. .3) 
8ο1Το^ν-ι3υ^ά^"η^(^, η8 ίοΓίΙι ίΐΌΐιι ά ρΓ^οΐρίο^' ίΙοΛνδ 80 

Α δρηη^ Λνΐΐΐι ΐΐ8 πιίη (^νίζτ ίίηδίιίπβ; ηικΙ ίπΠΐπ^. 

ϋπΓίϊδΙίη^Ιν Λν.ιΐΗη^ Ιο Λνίΐίΐΐη^ ΐδ οηΙΙϊιι^ ; 

ΓοΓ ΐΐκ:^ Ικι^ηΓί'δ Ιον^ οίλνοηΐΒΠ ΐ31ΐΐ ΟΠί^" ρίΐΐΐι ΙίΠΟλνδ, 

ΝοΓ ΟΗΠ γΙιοον^ 1)ΐιΐ ΐο ηιοίΐιι ίοΓ Ιΐκ^' οΚ'Ηΐ' ά(.'ίκ1 8οιι : — 

Αηά ο1ι ίΙΐΗΐ Ιΐιβ (Ιίΐνδ οί ιιιλ" ϋίκ ΛνβΓβ άοπϋ, 
Αηά ίοΓ^οίΐοη πιλ' Λνο€8 ! 

ΕηίβΓ τΗΕδΕυδ. 

ΤΗΕδΕϋδ 
\ν]ΐΗΐ ΛνΗΪΐΐ秕δ Ιΐ^ΗΙχΙ Ι, 811ΐί1ΐη§'8 11})θίΐ 1)Γί*Η8ί;8, 

Αηά άΪΓ^ίίδ ίοΓ ΐΐικ (Ιϋίΐά, η8 Γαη§ Ιΐΐίί δοιιηά [ίεπΓ 

Ργοιιι Ιΐΐίί Ιιοΐν })ΐΗ0(ί ? Ηολν τΙίΓοΙίδ ιιιίικ; 1ι63.γΙ λ\ ΐΐΐι 
Γ,ίι'δΐ: ΐο ιην ηιοΐΐκιτ, λνΐιο Ιι^ιίΐι (1ι•Ηλνπ ηιρ ΙιΐίΙκ^Γ 90 

Βν ΙΐίίΓ Ιοπίί η1)8(ίΐΐ0(ί, δοηκ^ ηιίδοΐΐίπιοί^ ΐ3ί•Η€ΐο. 
Η»! ^ 

ΧνΐΐΗΐ 8€Ρ Ι Ιΐί^Γί:" ? λΥΗπΙ 8ΐ;ΓΗ11^(? Ιπΐί' 18 ίο Ιβΐΐ ? 

Αϊ Ιΐΐ(:' ηΙΐΗΓ δΐΙΗπ^• ηιγ ^Γί'Υ ηιοΐΐΐί^ΐ' ΐδ, 
Αη(1 ηΙΐίΊΐ (1(111165 \\'ΐ11ι ΗβΓ ΐη οΙΐν^Γδε βΐιΐδίί 

505 ΙΚΕΤΙΔΕ5 

κακών €^ούσα<ζ' βκ τε ^αρ ^εράσμιων 
οσσων εΧαύνονσ" οίκτρον εΙς ^αίαν Βάκρν, 
κονραΐ δβ καΐ ττεττλώ/χατ' ον θεωρικά, 
τι ταύτα, μήτερ ; σον το μηνύειν εμοί, 
ημών δ' άκονείν ττροσ^οκώ τι >γαρ νέον. 

ΑΙΘΡΑ 

100 ώ τταΐ, ^υναίκε<; αΐ8ε μητερε<ί τέκνων 

των κατθανόντων άμφΐ Καδμείας ττνλας 
ετΓτα στρατηγών ίκεσίθί<ζ 8ε [συν κΧά8οι<ζ 
φρουρονσί μ , ως ΒεΒορκας, εν κνκ\ω, τεκνον. 

ΘΗ2ΕΥ2 
τί<ζ δ' ό στενάζων οίκτρον εν ττνλαις 68ε ; 

ΑΙΘΡΑ 

"Αδ/)αστο9, ως Χε'^ουσιν, \\ρ'γείων άναζ, 

ΘΗ2ΕΥ2 

οΐ δ' άμφΐ τόν8ε τταΐ^ες η τούτον τέκνα ; 

ΑΙΘΡΑ 

ουκ, άΧλα νεκρών τών ο\ω\οτων κόροι. 

ΘΗ2ΕΥ2 

τι Ύαρ ττρος ημάς ηΚθον ικεσία χερί ; 

ΑΙΘΡΑ 

οΖδ'• αΧλα τών8ε μύθος ουντεύθεν, τεκνον. 

ΘΗ2ΕΤ2 

110 σε τον κατήρη χλανιΒίοις ανιστορώ. 

\ε^ εκκαΧν^Ιτας κράτα και ττάρες Ύοον 
ττερας ^αρ ού8εν μη 8ια ^Χώσσης Ιόν. 

ΑΔΡΑ2Τ02 
ώ καΧΧίνικε <^ης ^Αθηναίων άναξ, 
ΗησεΟ, σος Ικέτης και ττόΧεως ηκο) σεθεν. 

ΘΗ2ΕΤ2 
τι χρήμα θηρών και τίνος χρείαν έχων ; 

5ο6 >;ϋΡΡυΑχτ8 

Οί'^οι^• ;ιίί1ί(Ίί()ΐι ; ίοΓ ίΐκ- ])ιΉόιιν 1:υ;ΐΓ 
ΙΊιΙο Ηη* ί^πηιικί ί'η)ΐπ ;»<;•(•(1 (ύ^^ ΐΗ(.*ν (1π)|). 
8Ιι<)Γη ΙκιΪΓ .111(1 ^ιγΙ) ιιηηΐ6ίί1: ίοΓ \\•()Γ8ΙιΪ))|)ι.μ•8 ! 
λνΐιηΐ ηκ'ηη8 ΐΐ:, ιπυ11ικΓ? 'Τί^ ίΐιν ))ΗΓί ίο ίν\\. 
Αη(1 ιηΐη^ Ιο Η^^ηγ. Ι Ιοοίί ίοτ δυπι^ νΙγηπ^τι.• Ιΐιίη§. 

ΛΕΤΗΗΛ 

Μ V 8οη, ί1ΐ68ίί (ΐΗηΐ68 ΐΗί- ιηοΐΐκτ^ ηγο οΓ ΐΗυ^κ, 100 

ΤΗί• Γΐιί(-Λίΐίη?> 86ν^'η, ίΙΐΗί ΐη Ι^ίΐΐβ ί(Ί1 
Ην ρι1ί'8 ΟηοΙπη-ηπ. ΛικΙ ^ν^1;11 .',ιΐ})})1ΐΗηί; 1)οιι^}ί8 
€οηΐ])ίΐδ5ε(1 ί1ΐ(:*ν Ηο1(1 ηι«^, οαρϋχα, 38 Ιΐιου 86681. 

ΤΗΕ8Ευ8 

\\ Ιΐϋ νοικΙ^Γ ;ι1 Ιΐΐ6 ^η168 ιη3ΐ<68 ρίΐβοιίδ ιηοπη ? 

ΛΕΤΗΗΛ 
ΤΗΕ8Ευδ 

Αηά νοη 1η(18 πί 1ιΐ8 δΐάϋ, Ηΐδ 1)ον8 ηγ€ ΐΗ^ν ? 

ΛΕΤΗΗΛ 

Νηυ, Ιίΐιί Ιΐΐί; δοηδ οί" ίΐιοδ^ άΐοίά ΛνΙιίοΗ Ηανε άίαά. 

ΤΗΕδΕυδ 
\ν^1ΐ€Γ6£υΐ'6 ίο 118 ΟΗΠιβ ΐΐΐθν Λνίίΐι δαρρϋπΗί ΗίΗκΙ ? 

ΛΕΤΗΗΛ 

Ι Ιίηο-Λ' : — 1)υΙ ίΗβδβ ηιιΐδΐ ΐ^Π Ιΐΐ6 γ681;^ ηιν 8οη. 

ΤΗΕδΕυδ 
Τ1ΐ€6, ίη ΐΗν ηΐΗπΐΙθ ηιαίίΐρίΐ οίοδβ, Ι &δ1ί — 110 

ϋηδΙίΓουά ΐΗϊηε Η6Ηά^ δρ^πΐί. 1^1 ΐΗν πιουΓπίη^ 1:)6 ; 
Ναιι^ΐιΐ: δΗϋΙΙ: ΐΐιοιι ΐ)Γοίιΐ, ΐί' ηβ,υβίιΐ: ρπδδ ΐΐιν ίοη^αΰ. 

ΛΟΚΛδΤυδ 

Ο ΐΓΐιιιιιρΗ-^Ιοποπδ ΙνΐπίΕί ^^ Αίΐιβπ^' ΙηικΙ. 
ΤΗ^δειίδ, 1 οοηΐ6 ΐΗν 8ΐΐ|)ρ1ίίίη1: ηηοΐ Ηιν οϋν'δ. 

ΤΗΕδΕυδ 

ννΐΐΗΐ δ6€ΐί6δ1; ΐΗοιι, πηά Λνΐΐίτεοί ΗΗδί ΐΗοιι η(_•6(1 : 

5^7 ΙΚΕΤΙΔΕ^ 

ΑΔΡΑ2Τ02 

οίσθ^ ην στράτευαν έστράτευσ^ οΧβθρίαν. 

ΘΗ2ΕΥ2 

ου <γάρ τι σίγτ} Βιβττάρασας Ελλάδα. 

ΑΔΡΑ2Τ02 
βνταυθ* άττώλβσ' άνΒρας \\ρ^€ίων άκρους. 

ΘΗ2ΕΥ2 
τοιαύθ^ 6 τΧήμων ιτόΧβμος βξβρ^άζβται. 

ΑΔΡΑ2Τ02 

120 τούτους βάνοντας ηΧθον επαιτών ττόΧίν. 

ΘΗ2ΕΤ2 

κήρυζίν Έρμου ττίσυνος, ώς Θάψ7]ς νεκρούς ; 

ΑΔΡΑ2Τ02 

κάττειτά γ' οι κτανόντες ουκ εώσί με, 

ΘΗ2ΕΤ2 

τι <^αρ Χε^ουσίν, όσια 'χρ^ζοντος σεθεν ; 

ΑΔΡΑ2Τ02 

τι δ'; ευτυγούντες ουκ εττίστανταί φέρείν. 

ΘΗ2ΕΤ2 
^ύμβουΧον ουν μ εττήΧθες ; ή τίνος